Provided by: dpkg_1.15.4ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    dpkg-deb - narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

    dpkg-deb [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum
    (czyli pakietach) Debiana.

    Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

    Ponadto można skorzystać z dpkg-deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją,
    która zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona
    żądaną operację.

POLECENIA

    -b, --build katalog [archiwum|katalog]
       Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog
       musi zawierać podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są
       pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi
       się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako
       informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

       Jeśli  pominięto  opcję  --nocheck,  dpkg-deb odczyta plik
       DEBIAN/control i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie
       występują w nim błędy składniowe lub inne problemy, a następnie
       wyświetli nazwę pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto
       sprawdzi prawa dostępu skryptów instalacyjnych i innych plików
       znajdujących się w katalogu DEBIAN.

       Jeśli nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w
       pliku katalog.deb.

       Jeżeli taki pakiet już istnieje, to zostanie nadpisany.

       Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet
       pod    nazwą    katalog/pakiet_wersja_arch.deb    lub
       katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało określone pole
       Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie
       może zostać użyta opcja --no-check, ponieważ dpkg-deb musi
       przetworzyć plik kontrolny, aby rozpoznać nazwę i  wersję
       pakietu.

    -I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
       Dostarcza informacji o pakiecie.

       Gdy nie podano żadnej nazwy-pliku-kontrolnego, wyświetlana jest
       informacja o zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych
       plików kontrolnych.

       W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wyświetli
       zawartość tego pliku. Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony
       zostanie komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i program
       zakończy się z kodem błędu 2.

    -W, --show archiwum
       Wyświetla informację o pakiecie binarnym w formacie określonym
       opcją  --showformat.  W domyślnym formacie w każdej linii
       wyświetlane są nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie
       znakiem tabulacji.

    -f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
       Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy-pola-kontrolnego, to wyświetlana
       jest zawartość całego pliku control.

       Jeśli podano nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli jej
       zawartość. Gdy podano więcej niż jedną nazwę-pola-kontrolnego,
       to dpkg-deb wyświetli pola wraz z nazwą (oraz dwukropkiem i
       spacją) w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w pliku
       kontrolnym.

       Dla nieodnalezionych pól kontrolnych  nie  są  wyświetlane
       komunikaty błędów.

    -c, --contents archiwum
       Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w takiej
       postaci, jaką generuje polecenie tar.

    -x, --extract katalog archiwum
       Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

       Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie
       jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu służy
       wyłącznie polecenie dpkg.

       directory (but not its parents) will be created if necessary,
       and its permissions modified to match the contents of the
       package.

    -X, --vextract katalog archiwum
       Działa podobnie do --extract (-x), z tą różnicą, że wyświetla
       nazwy plików, które są rozpakowywane.

    --fsys-tarfile archiwum
       Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście
       w postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie
       połączona z tar'em, możliwe jest rozpakowanie tylko wybranych
       plików z archiwum.

    -e, --control archiwum [katalog]
       Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

       Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do
       podkatalogu DEBIAN w katalogu bieżącym.

       W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego
       przez  --show. Format jest łańcuchem znaków, który będzie
       wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       Argumentem jest łańcuch znaków w postaci "${nazwa-pola}", który
       może się odnosić do dowolnego pola pliku stanu. Listę nazw
       poprawnych pól można łatwo wygenerować, używając opcji -I na tym
       samym pakiecie. Pełne wyjaśnienie opcji formatowania (łącznie z
       sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) można znaleźć w
       opisie opcji --showformat w dpkg-query(1).

       Domyślną wartością tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

    -zpoziom_kompresji
       Określa poziom kompresji przekazywany do programu kompresującego
       podczas budowania pakietu.

    -Ztyp_kompresji
       Określa typ kompresji używany podczas  budowania  pakietu.
       Dozwolonymi  wartościami  są: gzip, bzip2, lzma oraz none
       (domyślną wartością jest gzip).

    --new Zapewnia, że dpkg-deb utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja
       jest domyślna.

    --old Wymusza utworzenie przez dpkg-deb "starego" formatu archiwum.
       Ten format jest słabo obsługiwany przez  narzędzia  spoza
       dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzały. Ta opcja jest
       użyteczna jedynie w przypadku korzystania z  wersji  dpkg
       wcześniejszej  niż  0.93.76  (wrzesień  1995),  która była
       opublikowana jedynie dla i386 a.out.

    --nocheck
       Powoduje, że polecenie dpkg-deb --build nie będzie sprawdzać
       zawartości archiwum. W ten sposób można utworzyć niepoprawny
       pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    -D, --debug
       Włącza opcję debugowania. Nie jest to zbyt interesujące.

BŁĘDY

    dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb działa niepoprawnie.

    There is no authentication on .deb files; in fact, there isn't even a
    straightforward  checksum.  (Higher level tools like APT support
    authenticating .deb packages retrieved from a given repository, and
    most packages nowadays provide an md5sum control file generated by
    debian/rules. Though this is not directly supported by the lower level
    tools.)

    Nie należy używać dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu
    należy korzystać z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi
    potrzebne skrypty instalacyjne.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

AUTOR

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008