Provided by: dpkg-dev_1.15.4ubuntu2_all bug

NAZWA

    dpkg-source - narzędzia do zarządzania źródłowymi pakietami Debiana
    (.dsc)

SKŁADNIA

    dpkg-source [opcje] polecenie

OPIS

    dpkg-source tworzy i rozpakowuje źródłowe archiwa (pakiety) Debiana.

    Żadne z tych poleceń nie pozwala na łączenie wielu opcji w jedną, nie
    pozwalają  również  na podawanie wartości opcji jako oddzielnego
    parametru.

POLECENIA

    -x nazwa-pliku.dsc [katalog-wyjciowy]
       Rozpakowanie pakietu źródłowego. Wymagane jest podanie jednego
       argumentu nie będącego opcją, nazwy pliku kontrolny pakietu
       źródłowego (.dsc). Ponadto może być podany drugi opcjonalny
       argument niebędący opcją, określający katalog, do którego pakiet
       źródłowy ma zostać rozpakowany (katalog ten nie może istnieć).
       Jeśli nie podano katalogu wyjściowego, pakiet źródłowy jest
       rozpakowywany do katalogu o nazwie rdo-wersja w ramach
       bieżącego katalogu roboczego.

       dpkg-source  odczyta nazwy innych plików tworzących pakiet
       źródłowy z pliku kontrolnego; zakładane jest, że są one w tym
       samym katalogu co .dsc.

       Pliki  w  rozpakowanym  pakiecie  będą mieć uprawnienia i
       właściciela zgodnie z typowymi, oczekiwanymi wartościami jak
       przy zwykłym tworzeniu plików i katalogów - katalogi i pliki
       wykonywalne będą mieć prawa 0777, zaś zwykłe pliki będą mieć
       prawa  0666  (w  obu przypadkach modyfikowane przez umask
       rozpakowującego). Ponadto jeśli katalog nadrzędny ma ustawiony
       bit setgid, rozpakowane katalogi także będą go mieć, zaś
       wszystkie pliki i katalogi przejmą ustawienia grupy katalogu
       nadrzędnego.

       Jeśli pakiet źródłowy używa niestandardowego formatu (aktualnie
       oznacza to wszystkie formaty poza "1.0"), jego nazwa będzie
       umieszczona w pliku debian/source/format. Dzięki temu przy
       następnych budowach pakietu źródłowego będzie domyślnie używany
       ten sam format.

    -b, katalog [parametry-zalene-od-formatu]
       Budowanie pakietu źródłowego. Pierwszy argument nie będący opcją
       przyjmowany jest jako nazwa katalogu zdebianizowanego drzewa ze
       źródłami (czyli zawierającego podkatalog "debian" i być może
       zmiany w stosunku do oryginalnych plików). Zależnie od formatu
       pakietu źródłowego używanego przy budowaniu pakietu, mogą być
       również akceptowane dodatkowe parametry.

       dpkg-source will build the source package with the first format
       that works from this ordered list: the format(s) indicated with
       the --format command-line option(s), the format indicated in
       debian/source/format, "1.0", "3.0 (native)". See section SOURCE
       PACKAGE FORMATS for an extensive description of the various
       source package formats.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OGÓLNE OPCJE BUDOWANIA

    -cplik_kontrolny
       Określa główny plik kontrolny źródeł, z którego będą czytane
       informacje. Domyślnie jest to debian/control. Jeśli podano
       względną ścieżkę, to jest ona interpretowana od najwyższego
       poziomu katalogu drzewa ze źródłami.

    -ldziennik_zmian
       Określa dziennik zmian, z którego będą czytane informacje.
       Domyślnie  jest to debian/changelog. Jeśli podano względną
       ścieżkę, to jest ona interpretowana od najwyższego poziomu
       katalogu drzewa ze źródłami.

    -Fformat_dziennika_zmian
       Określa format dziennika zmian. Domyślnie format jest czytany ze
       specjalnej linii znajdującej się przy końcu pliku lub - jeśli
       taka linia nie istnieje - używany jest standardowy format
       Debiana.

    --format=warto
       Try first the given format for building the source package. If
       used multiple times, they are tried in order. It does override
       any format given in debian/source/format.

    -Vnazwa=warto
       Ustawia  zmienną  podstawienia  wyjścia.  Szczegółowy  opis
       podstawiania  zmiennych  wyjściowych  znajduje  się  w
       deb-substvars(5).

    -Tplik_zmiennych_podst
       Read substitution variables in substvarsfile; the default is to
       not read any file.

    -Dpole=warto
       Nadpisuje lub dodaje wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Upole Usuwa wyjściowe pole pliku kontrolnego.

    -Zkompresja
       Określa rodzaj kompresji używanej podczas tworzenia plików
       (archiwów tar oraz plików różnic). Uwaga: opcja  ta  nie
       spowoduje, że istniejące archiwa tar będą ponownie kompresowane,
       lecz ma zastosowanie tylko  do  plików  nowo  tworzonych.
       Obsługiwane wartości: gzip, bzip2 oraz lzma. gzip jest wartością
       domyślną.

    -zpoziom
       Używany poziom kompresowania. Podobnie jak w wypadki -Z, dotyczy
       tylko nowo tworzonych plików. Obsługiwane wartości: 1 do 9, best
       oraz fast. 9 jest wartością domyślną.

    -i[wyra_regularne]
       You may specify a perl regular expression to match files you
       want filtered out of the list of files for the diff. (This list
       is generated by a find command.) (If the source package is being
       built as a version 3 source package using a VCS, this can be
       used to ignore uncommited changes on specific files. Using -i.*
       will ignore all of them.) -i by itself enables the option, with
       a default regexp that will filter out control files and
       directories of the most common revision control systems, backup
       and swap files and Libtool build output directories. There can
       only be one active regexp, of multiple -i options only the last
       one will take effect.

       Jest to bardzo przydatne do wykluczania nieistotnych plików,
       które zostałyby włączone do pliku różnic (diff). Przykładem może
       być sytuacja, gdzie kod źródłowy jest zarządzany przez system
       kontroli wersji i kod pobrany z repozytorium ma być użyty do
       zbudowania pakietu źródłowego, bez włączania w to dodatkowych
       plików i katalogów związanych z obsługą repozytorium (np. CVS/,
       .cvsignore, .svn/). Domyślne wyrażenie regularne jest  już
       całkiem obszerne, ale jeśli istnieje potrzeba zastąpienia go,
       należy zauważyć że domyślnie może ono pasować do dowolnej części
       ścieżki - dlatego w celu dopasowania do początku nazwy pliku lub
       jedynie pełnych nazw plików, konieczne jest samodzielne użycie
       odpowiednich wyrażeń (np. "(^|/)", czy "($|/)").

    -I [wzorzec-pliku]
       Po podaniu tej opcji, wzorzec będzie przekazany jako parametr
       dla --exclude polecenia tar(1), używanego do stworzenia archiwum
       .orig.tar lub .tar. Na przykład, -ICVS powoduje, że tar będzie
       pomijał katalogi CVS przy tworzeniu pliku .tar.gz. Ta opcja może
       być  podana  wielokrotnie w celu określenia wielu wzorców
       wykluczeń.

       Samo -I podane bez żadnych argumentów ustawia opcje --exclude,
       domyślnie  odfiltrowując  pliki  kontrolne  i  katalogi
       najpopularniejszych systemów kontroli wersji, kopie zapasowe,
       pliki wymiany oraz katalogi wyjściowe libtoola.

    Uwaga: Mimo, że mają podobne przeznaczenie, opcje -i oraz -I mają
    całkiem odmienną składnię i semantykę. -i może być podana tylko raz i
    przyjmuje wyrażenie regularne Perla, które jest dopasowywane do pełnej
    ścieżki względnej każdego pliku. -I może być podana wielokrotnie i
    przyjmuje wzorzec nazw plików wraz ze znakami specjalnymi powłoki
    (wildcards). Wzorzec jest dopasowywany do pełnej ścieżki względnej, ale
    również indywidualnie do każdej części ścieżki. Pełna semantyka opcji
    --exclude programu tar jest nieco skomplikowana, proszę sprawdzić
    http://www.gnu.org/software/tar/manual/tar.html#wildcards   w  celu
    uzyskania dokładnych informacji.

    Domyślne wyrażenia regularne i wzorce dla obu opcji można znaleźć w
    wyjściu polecenia --help.

OGÓLNE OPCJE ROZPAKOWYWANIA

    --no-copy
       Nie kopiuje oryginalnych archiwów obok rozpakowanego pakietu
       źródłowego.

    --no-check
       Bez weryfikacji podpisów i sprawdzania sum kontrolnych przed
       rozpakowaniem.

    --require-valid-signature
       Refuse to unpack the source package if it doesn't contain an
       OpenPGP signature that can be verified either with the user's
       trustedkeys.gpg keyring, one of the vendor-specific keyrings, or
       one   of    the    official    Debian    keyrings
       (/usr/share/keyrings/debian-keyring.gpg           and
       /usr/share/keyrings/debian-maintainers.gpg).

FORMATY PAKIETÓW ŹRÓDŁOWYCH

  Format: 1.0
    Pakiet źródłowy w tym formacie składa się z pliku .orig.tar.gz
    powiązanego z plikiem różnic .diff.gz, lub z pojedynczego pliku .tar.gz
    (w takim przypadku mówi się, że pakiet jest natywny).

    Rozpakowywanie

    Rozpakowanie pakietu natywnego to proste rozpakowanie pojedynczego
    pliku archiwum w katalogu docelowym. Rozpakowanie pakietu w stylu
    Debiana (non-native) odbywa się poprzez najpierw rozpakowanie pliku
    .orig.tar.gz a następnie nałożenia łatek zawartych w pliku .diff.gz.
    Czasy modyfikacji wszystkich łatanych plików są ustawiane na wartość
    odpowiadającą czasowi rozpakowania pakietu źródłowego (zapobiega to
    przesunięciom czasów, które prowadzą do problemów przy łataniu plików
    generowanych automatycznie). Plik różnic (diff) może tworzyć nowe pliki
    (cały katalog "debian" jest tak tworzony), ale nie może usuwać plików
    (pozostawiane są puste pliki o zerowej długości).

    Budowanie

    Budowanie pakietu natywnego to proste stworzenie pojedynczego pliku
    archiwum z katalogu źródeł. Budowanie pakietu w  stylu  Debiana
    (non-native) obejmuje rozpakowanie oryginalnego archiwum do oddzielnego
    katalogu z przyrostkiem ".orig" i regenerację pliku .diff.gz poprzez
    porównanie katalogu pakietu źródłowego z katalogiem ".orig".

    Opcje budowania (z -b):

    Buduje pakiet źródłowy. Należy podać jeden lub dwa argumenty, nie
    będące opcjami. Pierwszym z nich jest nazwa katalogu zawierającego
    rozpakowane źródła. Jeżeli podano drugi argument, to powinien on być
    nazwą oryginalnego katalogu ze źródłami lub archiwum tar albo pustym
    łańcuchem znaków, jeśli pakiet jest specyficzny dla Debiana i nie ma
    pliku różnic. Jeżeli nie podano drugiego argumentu, to dpkg-source - w
    zależności od argumentów -sX - będzie szukał albo archiwum tar z
    oryginalnymi  źródłami  pakiet_wersja_upstream.orig.tar.rozszerzenie
    (gdzie rozszerzenie jest jednym z gz,bz2 lub lzma), albo katalogu z
    oryginalnymi źródłami katalog.orig.

    -sa, -sp, -sk, -su oraz -sr nie nadpiszą istniejących archiwów tar lub
    katalogów. Jeśli jest to wymagane, należy użyć -sA, -sP, -sK, -sU i
    -sR.

    -sk  Określa, że należy spodziewać się oryginalnych źródeł w postaci
       archiwum           tar,           domyślnie
       pakiet_wersja-autora-pakietu.orig.tar.rozszerzenie.  Pozostawia
       oryginalne źródła w tym samym miejscu jako plik tar lub kopiuje
       je do bieżącego katalogu jeśli jeszcze ich tam nie ma. Archiwum
       będzie rozpakowane do katalogu.orig w celu utworzenia pliku
       różnic (diff).

    -sp  Jak -sk, ale ponownie usunie katalog po zakończeniu.

    -su  Określa, że należy spodziewać się oryginalnych źródeł w postaci
       katalogu,  domyślnie  pakiet-wersja-autora-pakietu.orig,  na
       podstawie którego dpkg-source utworzy nowe archiwum oryginalnych
       źródeł.

    -sr  Jak -su, jednakże usunie katalog po jego użyciu.

    -ss  Określa, że oryginalne źródła są dostępne zarówno jako katalog
       oraz jako archiwum tar. dpkg-source będzie utworzy plik różnic
       na podstawie katalogu, ale użyje pliku tar do utworzenia pliku
       .dsc. Należy używać tej opcji z rozwagą - jeśli katalog oraz
       plik  tar  sobie  nie  odpowiadają,  zostanie wygenerowane
       niepoprawne archiwum źródłowe.

    -sn  Określa aby nie szukać żadnych oryginalnych źródeł, ani nie
       generować pliku różnic. Jeśli jest podany drugi argument, musi
       on być pustym ciągiem znaków. Jest to używane dla pakietów
       specyficznych dla Debiana, które nie mają oddzielnych źródeł i w
       związku z tym nie mają debianizujących plików różnic (diff).

    -sa lub -sA
       Określa, że należy szukać oryginalnych źródeł w postaci archiwum
       tar lub katalogu. Jeśli podano drugi argument może wskazywać on
       plik lub katalog, albo być pustym ciągiem znaków (co jest
       równoważne użyciu -sn). Jeśli znaleziony zostanie plik tar,
       będzie on rozpakowany w celu utworzenia pliku różnic, po czym
       zostanie on usunięty (co jest równoważne -sp). Jeśli zostanie
       znaleziony katalog, będzie on spakowany w celu utworzenia
       archiwum źródłowego, po czym zostanie on usunięty (co jest
       równoważne -sr).

    Opcje rozpakowywania (z -x):

    We wszystkich przypadkach, istniejące oryginalne drzewo ze źródłami
    będzie usunięte.

    -sp  Jeśli zostanie użyta przy wypakowywaniu, wtedy oryginalne źródła
       (jeśli są) pozostaną w formie archiwum tar. Jeśli archiwum nie
       ma jeszcze w bieżącym katalogu, lub gdy istnieje ale jest to
       inny plik, zostanie tam skopiowane. (Jest  to  zachowanie
       domyślne).

    -su  Rozpakowuje oryginalne drzewo źródeł programu.

    -sn  Zapewnia, że oryginalne źródła nie będą kopiowane do bieżącego
       katalogu  ani  rozpakowywane.  We  wszystkich  przypadkach,
       istniejący katalog ze źródłami będzie usunięty z bieżącego
       katalogu.

    Wszystkie spośród opcji -s-X się wzajemnie wykluczają. Jeśli zostanie
    podana więcej niż jedna, to zostanie użyta ostatnia z nich.

    --skip-debianization
       Skips application of the debian diff on top of the upstream
       sources.

  Format: 2.0
    Znany również jako wig&pen. Ten format nie jest zalecany do szerokiego
    stosowania, zastępuje go format "3.0 (quilt)". Wig&pen był pierwszą
    specyfikacją nowej generacji formatu pakietów źródłowych.

    Zachowanie dla tego formatu jest takie samo jak dla "3.0 (quilt)" z tą
    różnicą, że nie używa jawnej listy łatek. Wszystkie pliki w katalogu
    debian/patches/ pasujące do wyrażenia regularnego Perla [\w-]+ muszą
    być prawidłowymi łatkami: są one nakładane podczas rozpakowywania.

    Podczas  budowania nowego pakietu źródłowego, wszystkie zmiany w
    stosunku do kodu źródłowego pochodzącego od autorów programu są
    zapisywane w łatce o nazwie zz_debian-diff-auto.

  Format: 3.0 (native)
    Ten format jest rozszerzeniem natywnego formatu pakietów zdefiniowanego
    w formacie w wersji 1.0. Obsługuje wszystkie metody kompresji i
    domyślnie ignoruje pliki i katalogi specyficzne dla systemów kontroli
    wersji, jak również wiele typów plików tymczasowych (proszę sprawdzić
    opis domyślnej wartości opcji -I w informacjach uzyskiwanych poleceniem
    --help).

  Format: 3.0 (quilt)
    A source package in this format contains at least an original tarball
    (.orig.tar.ext where ext can be gz, bz2 and lzma) and a debian tarball
    (.debian.tar.ext). It can also contain additional original tarballs
    (.orig-component.tar.ext).  component can only contain alphanumeric
    characters and dashes ("-").

    Rozpakowywanie

    Najpierw rozpakowywane jest główne oryginalne archiwum, następnie
    rozpakowywane są dodatkowe oryginalne archiwa do podkatalogów nazwanych
    od części komponent z ich nazwy pliku (istniejące katalogi o takich
    nazwach są zamieniane). Na końcu rozpakowywane jest archiwum debian, po
    uprzednim usunięciu katalogu debian (jeśli taki istniał). Należy
    zauważyć, że archiwum debian musi zawierać podkatalog debian, ale może
    również zawierać pliki binarne poza tym katalogiem (proszę sprawdzić
    opcję --include-binaries).

    Następnie   nakładane   są  wszystkie  łatki  wymienione  w
    debian/patches/debian.series lub debian/patches/series. Jeśli  jest
    użyty pierwszy z tych plików a drugi z nich nie istnieje (lub jest
    łączem symbolicznym), wtedy ten drugi plik jest zastępowany łączem
    symbolicznym do pierwszego pliku. Ma to uprościć używanie quilt do
    zarządzania zbiorem łatek. Należy zauważyć, że o ile dpkg-source
    poprawnie przetwarza pliki series z podanymi jawnie opcjami programu
    patch (zapisanymi w każdej z linii po nazwie pliku z łatką i jednej lub
    więcej spacji), to jednak ignoruje te opcje i zawsze oczekuje łatek,
    które można nałożyć używając opcji -p1 programu patch. Po napotkaniu
    takich  opcji  wysyłane  jest  ostrzeżenie, zaś proces budowania
    prawdopodobnie się nie powiedzie.

    Podobnie do domyślnego zachowania quilt, łatki mogą także usuwać pliki.

    Jeśli podczas rozpakowywania zostały nałożone jakieś łatki, tworzony
    jest plik debian/patches/.dpkg-source-applied.

    Budowanie

    Wszystkie oryginalne archiwa znalezione w bieżącym  katalogu  są
    rozpakowywane do katalogu tymczasowego w taki sam sposób jak dla
    unpack, następnie katalog  debian  jest  kopiowany  do  katalogu
    tymczasowego i nakładane są wszystkie łatki, z wyłączeniem jedynie
    debian-changes-wersja. Katalog tymczasowy jest porównywany z katalogiem
    pakietu źródłowego a plik różnic (jeśli jest niepusty) jest zapisywany
    w debian/patches/debian-changes-wersja. Żadne zmiany w jakimkolwiek
    pliku binarnym nie mogą być odwzorowane w pliku zmian, co doprowadzi do
    niepowodzenia - chyba, że opiekun pakietu rozmyślnie zdecydował o
    włączeniu tak zmodyfikowanego pliku binarnego do archiwum debian
    (wskazując go w debian/source/include-binaries). Proces budowania nie
    powiedzie  się  także  jeśli zostaną znalezione pliki binarne w
    podkatalogu debian, chyba że zostały one uprzednio wymienione w
    debian/source/include-binaries.

    The updated debian directory and the list of modified binaries is then
    used to generate the debian tarball.

    Automatycznie wygenerowany plik różnic nie zawiera zmian w plikach
    specyficznych dla systemów kontroli wersji, jak również w wielu typach
    plików tymczasowych (proszę sprawdzić opis domyślnej wartości opcji -i
    w  informacjach uzyskiwanych poleceniem --help). W szczególności,
    katalog .pc używany przez quilt jest ignorowany podczas automatycznego
    generowania łatki.

    Note: dpkg-source expects the source tree to have all patches listed in
    the series file applied when you generate the source package. This is
    not the case when the source tree has been obtained by unpacking a
    source package using the Format: 1.0 for instance. To mitigate the
    problem, dpkg-source will apply the patches by itself if it believes
    that they have not yet been applied. To detect this situation, it uses
    the following heuristic: if a .pc subdirectory is detected, it will
    call quilt unapplied to find out if some patches are not applied. After
    that, it will take the first patch of the series (or the first
    unapplied patch returned by quilt unapplied, if any) and verify if it
    can be applied without errors. If the verification succeeds, it
    concludes that patches have not been applied and will apply them all.
    The option --no-preparation can be used to disable this behaviour.

    Opcje budowania

    --include-removal
       Usunięte pliki nie będą ignorowane, ale będą włączone do
       automatycznie generowanej łatki.

    --include-timestamp
       Włączenie czasu modyfikacji w automatycznie generowanej łatce.

    --include-binaries
       Dodanie wszystkich zmodyfikowanych plików binarnych do archiwum
       debian.    Są    one    również    dodawane    do
       debian/source/include-binaries: dzięki temu  będą  domyślnie
       dodawane przy następnych budowach pakietu, zaś ta opcja nie
       będzie już więcej potrzebna.

    --no-preparation
       Nie próbuje przygotowywać drzewa budowania poprzez nakładanie
       łatek, które wyraźnie nie są nałożone.

    Opcje rozpakowywania

    --skip-debianization
       Skips extraction of the debian tarball on top of the upstream
       sources.

    --skip-patches
       Nie nakłada łatek po skończeniu rozpakowywania.

    --without-quilt
       Nie używa quilt do nakładania łatek, ale  własnego  kodu
       dpkg-source. Nie będzie można używać quilt bezpośrednio na
       rozpakowanym katalogu, ale nie będzie on również zawierać plików
       tymczasowych quilt.

  Format: 3.0 (custom)
    Ten format jest szczególny. Nie jest prawdziwym formatem pakietu
    źródłowego, ale może być użyty do stworzenia pakietu źródłowego
    zawierającego dowolne pliki.

    Opcje budowania

    Wszystkie argumenty nie będące opcjami są uważane za pliki, które mają
    być zintegrowane z generowanym pakietem źródłowym. Pliki te muszą
    istnieć i najlepiej powinny być w bieżącym katalogu. Musi być podany
    przynajmniej jeden plik.

    --target-format=warto
       Wymagane. Określa  prawdziwy  format  generowanego  pakietu
       źródłowego. Generowany plik .dsc będzie zawierać tą wartość w
       swoim polu Format zamiast "3.0 (custom)".

  Format: 3.0 (git) oraz 3.0 (bzr)
    Te formaty są eksperymentalne. Generują pojedyncze  archiwa  tar
    zawierające odpowiednie repozytoria systemu kontroli wersji.

    Rozpakowywanie

    Archiwum tar jest rozpakowywane i system kontroli wersji jest używany
    aby pobrać aktualną gałąź kodu.

    Budowanie

    Nie zagłębiając się dalej, wykonywane są pewne testy aby upewnić się,
    czy nie ma żadnych niezatwierdzonych zmian, które nie są ignorowane.

    Następnie część katalogu źródeł specyficzna dla systemu kontroli wersji
    jest kopiowana do katalogu tymczasowego. Przed tym katalog tymczasowy
    jest  pakowany do archiwum tar i wykonywane są różne czynności
    porządkowe, aby zaoszczędzić miejsce.

FILE FORMATS

  debian/source/format
    This file contains on a single line the format that should be used to
    build the source package (possible formats are described above). No
    leading or trailing spaces are allowed.

  debian/source/include-binaries
    This file contains a list of binary files (one per line) that should be
    included in the debian tarball. Leading and trailing spaces are
    stripped. Lines starting with "#" are comments and are skipped. Empty
    lines are ignored.

  debian/patches/series
    This file lists all patches that have to be applied (in the given
    order) on top of the upstream source package. Leading and trailing
    spaces are stripped. Lines starting with "#" are comments and are
    skipped. Empty lines are ignored. Remaining lines start with a patch
    filename (relative to the debian/patches/ directory) up to the first
    space character or the end of line. Optional quilt options can follow
    up to the end of line or the first "#" preceded by one or more spaces
    (which marks the start of a comment up to the end of line).

BŁĘDY

    Punkt, w którym następuje nadpisywanie pól w porównaniu do pewnych
    standardowych ustawień pól wyjściowych jest dość zagmatwany.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-deb(1), dpkg(1), dselect(1).

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman
    Copyright (C) 2008-2009 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008