Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    dxpc - różnicowy kompresor protokołu X

WERSJA

    3.8.0

SKŁADNIA

    dxpc [wspólne] [klient | serwer] [połączenie]

    [wspólne] opcje:
      -p numer_portu -f -k -v -s poziom_debugowania -l log_file

    [klient] opcje (dla procesu KLIENT-a):
      -i poziom_kopresji -d numer_dispalya -u

    [serwer] opcje (dla procesu SERWER-a):
      -D display

    [połączenie] opcje:
      nazwa_hosta -w

OPIS

    dxpc jest kompresorem protokołu X stworzonym w celu zwiększenia
    szybkości "transmisji" aplikacji X11 uruchamianych przez wolne łącza
    (np.: telefoniczne połączenia PPP).

    dxpc musi być uruchomiony po obu stronach łącza. Na jednym z hostów -
    gdzie pracuje rzeczywisty X serwer - dxpc pracuje w trybie "serwera
    proxy", na drugim w trybie "klienta proxy". "Klient proxy" musi być
    uruchomiony jako pierwszy. W czasie startu "serwer proxy" nawiązuje
    połączenie z "klientem". (Zauważ, że wersje dxpc sprzed 3.3.1 używają
    odwrotnej konwencji.) Kiedy jeden z procesów dxpc jest przerywany,
    drugi automatycznie wyłącza się również.

    "Klient proxy" naśladuje X-serwer. Aplikacje X-klienta łączą sie z
    "klientem proxy" używając displaya "unix:8" (lub <nazwa_hosta>:8 ; dxpc
    wspomaga zarówno domeny UNIX-owe jak i gniazda TCP). "Klient proxy"
    przechwytuje wywołania X-owe od aplikacji, kompresuje je i wysyła do
    "serwera proxy". "Serwer" dekompresuje je i przesyła do rzeczywistego
    serwera X. Podobnie "serwer proxy" otrzymuje zdarzenia, odpowiedzi i
    błędy od rzeczywistego X-serwera, kompresuje i przesyła do "klienta
    proxy", który po dekompresji śle je do aplikacji klienta.

    Stopień kompresji dxpc zależy od typu aplikacji X-owej. Dla większości
    aplikacji dxpc uzyskuje wyniki kompresji od 3:1 do 6:1.

MODY PRACY

    dxpc może pracować w jednym z dwóch stanów: stanie nawiązywania
    połączenia (nasuchiwanie lub czenie) i stanie pracy w Systemie X
    (klient lub serwer). Każda sesja pracy w dxpc zawsze zaczyna sie od
    stanu nawiązywnia połączenia po czym - jeżeli połączenie jest nawiązane
    - przechodzi do stanu pracy w Systemie X.

    Nasuchiwanie oczekuje na inicjację połączenia TCP - między dwoma
    procesami - przez czenie. Nasuchiwanie musi być zawsze uruchamiane
    jako  pierwsze.  czenie  jest  inicjatorem  połączenie  TCP  z
    nasuchiwaniem. dxpc startuje w trybie czenia jeżeli podany jest
    argument nazwa_hosta (zobacz: opcje połączenie, powyżej). W innym
    przypadku startuje w trybie nasuchiwania.

    Proces serwera jest zwykle umiejscowiony na tej samej maszynie, na
    której  pracuje rzeczywisty X-serwer i odpowiada za wyświetlanie
    aplikacji, proces klienta zaś na maszynie, gdzie jest uruchomiona
    aplikacja X i odpowiada on za przekazywanie wyniku pracy aplikacji do
    procesu serwera. Domyślna kolejność pracy dxpc jest następujaca: tryb
    nasuchiwania, a po zestawieniu połączenia tryb klienta (jeżeli nie
    użyto argumentu nazwa_hosta) lub tryb czenia, a po połączeniu tryb
    serwera. Opcja -w zmienia ta kolejność (tj.: nasuchiwanie-serwer lub
    czenie-klient).

    Na przykład komenda dxpc host.w_pracy.com startuje dxpc w trybie
    czenia (ponieważ jest użyty argument nazwa_hosta) i potem serwera (bo
    opcja -w nie zostala użyta). Komenda dxpc -w startuje dxpc w trybie
    nasuchiwania (bo nie ma argumentu nazwa_hosta) i potem serwera (bo
    opcja -w zmienia standardowe wywolanie)

Opcje

    -d numer_displaya
          Ustawia numer displaya, który dxpc imituje. Domyślnie dxpc
          przyjmuje wartość 8 (opcja ignorowna w trybie "serwer
          proxy").

    -f     Powoduje powielenie się (forkowanie) dxpc i start jako
          daemon. Drukowanie komunikatów na wyjście standardowe (poza
          błędami) jest wstrzymane, statystyki również.  Proces
          daemona może być wyłączony przez (kolejne) użycie dxpc z
          opcją fB-k.

    -k     Powoduje przeczytanie numeru PID z pliku blokującego w
          katalogu domowym użytkownika (~/.dxpc.pid-HOST-USER-PORT) i
          przesłanie sygnału SIGKILL do pracującego procesu dxpc.
          Plik  blokujący  istnieje jedynie jeżeli dxpc zostało
          uruchomione z opcja -f.

    -l log_file Z tą opcją dxpc  zapisuje  komunikaty  i  informacje
          statystyczne  do  pliku  dziennika  log_file.  Opcja
          szczególnie użyteczna z -f.

    -p numer_portu
          Ta opcja ustawia port TCP, który będzie używany  do
          komunikacji między "klientem proxy" i "serwerem proxy".
          Wartość domyślna 4000.

    -s(1|2)   Wyświetla raport o poziomie kompresji. W trybie "klienta
          proxy" dxpc wypisuje raport o kompresji na podstawie
          komunikatów od X-klienta, w trybie "serwera proxy" na
          podstawie  komunikatów  X-serwera.  Z opcją -s1 dxpc
          informuje o poziomie kompresji w postaci skróconej, z -s2 w
          postaci szczegółowej. Większości użytkowników z pewnością
          wystarczy opcja -s1.

    -u -t    Normalnie dxpc w trybie "klienta proxy" imituje display :8
          (zarówno w przypadku gniazd TCP jak i domen UNIX-owych).
          Opcja -u zabrania dxpc używania domen UNIX-owych, a -t
          gniazd TCP. (Opcje są ignorowane w trybie "serwer proxy").

    -v     dxpc z opcją -v wypisuje numer wersji, informacje o prawach
          autorskich i kończy pracę.

    -w     Odwraca kolejność "sluchania" i "inicjowania" w stanie
          nawiązywania połączenia.  Oznacza to, że klient będzie
          inicjował  połączenia  z  serwerem.  W miejsce komend
          uruchamiających: klienta dxpc -f i serwera  dxpc  -f
          serwer.w_pracy.com   można   użyć:   dxpc  -w  -f
          serwer.w_domu.priv - start klienta i dxpc -w -f - start
          serwera. Opcja -w jest użyteczna dla startu "klienta proxy"
          za firewallem.

    nazwa_hosta Argument nazwa_hosta musi być użyty w trybie "serwera
          proxy" w celu identyfikacji maszyny (po nazwie bądź po
          adresie IP), na której uruchomiony jest dxpc w trybie
          "klienta proxy". (Obecność tego argumentu implikuje start w
          trybie "serwera proxy", jego brak w trybie  "klienta
          proxy").

    -D display Ustawia (display) hosta, na który przesyłane będą aplikacje
          X. Domyślnie jest to zmienna środowiska DISPLAY.

    -i(0..9|99|999)
          Kontrola kompresji bitmap. (Opcja -i może być używana na
          kliencie albo - jeżeli podano opcje -w - na serwerze, w
          pozostałych przypadkach jest ignorowana.) Numer odpowiada
          za poziom kompresji; wyższe poziomy dają lepszą kompresję
          ale kosztem CPU i pamięci (głównie na "kliencie proxy").
          Aktulna lista poziomów i typów kompresji jest podana
          ponizej.

          0 : Bez kompresji (oprócz dxpc 3.7.0, gdzie daje bardzo
          słabą kompresję).

          1 : kompresja LZO lzo1x_1; bardzo szybka, małe zużycie CPU,
          rozsądny poziom kompresji.

          2-9: kompresja LZO wariant lzo1c_n . lzo1c_2 wydaje sie być
          gorsza niż lzo1x_1.

          99:  kompresja  LZO lzo1c_99. Wolna ale bardzo dobra
          kompresja. Zanotowano niespodziewane błędy. Nie zalecana.

          999: kompresja LZO lzo1x_999. Wolna (ale wystarczająco
          szybka dla połączeń 128k ISDN, przy korzystaniu z Pentium
          II/300 nie używa - nawet chwilowo - pełnej mocy procesora).
          Wartość domyślna i zalecana.

PRZYKŁADY

    W  przypadku użycia rzeczywistego X-serwera na lokalnej maszynie
    (pc_w_domu)  i  korzystania  z  aplikacji  na  zdalnym  systemie
    (serwer.praca.com) wyświetlanych na lokalnej maszynie.

    Na zdalnej maszynie serwer.praca.com
      $ export DISPLAY=pc_w_domu:0 (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY pc_w_domu:0 (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f
      $ export DISPLAY=unix:8   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:8   (csh lub tcsh)

    Na lokalnej maszynie
      $ export DISPLAY=unix:0   (sh lub bash)
    lub $ setenv DISPLAY unix:0   (csh lub tcsh)
      $ dxpc -f serwer.praca.com

    Teraz znów na zdalnej maszynie
      $ xterm&
      $ xemacs&
      itd...

DXPC I XAUTH

    Jeżeli  używasz autoryzacji X z plikiem .Xauthority na lokalnej
    maszynie, gdzie pracuje rzeczywisty X-serwer powinieneś dostosować plik
    .Xauthority na maszynie, gdzie dxpc jest uruchomione w trybie "klienta
    proxy". Jedną z dróg do tego prowadzących jest:
    .sp Skopiowanie pliku ~/.Xauthority z lokalnej maszyny na zdalną
    (gdzie jest "klient proxy").
    .sp Wydanie polecenia
      $ xauth list
    w celu obejrzenia kluczy autoryzacyjnych. Jedna z linijek w wydruku
    powinna zawierać Twój display X i wyglądać podobnie do:
      <Twoj_host>/unix:0  MIT-MAGIC-COOKIE-1  <HEX>
    Na maszynie, na której pracuje "klient proxy" należy "dodać" tę linię
    do pliku .Xauthority, ale z "oszukanym" X-displayem (DISPLAY z serwera,
    gdzie "klient proxy" nasłuchuje). Opcja "add" komendy xauth realizuje
    to następująco
      $ xauth add <host>/unix:8 MIT-MAGIC-COOKIE-1 <HEX>
    gdzie <host> jest nazwą maszyny, gdzie jest uruchomiony "klient proxy".
    Po wykonaniu tego polecenia powinno być możliwe bezproblemowe używanie
    dxpc.

    Uwaga: W przypadku połączeń przez slogin (ssh) wydruk z komendy
      $ xauth list
    może być inny. Warto przed podaniem w/w komendy skorzystać z
      $ echo $DISPLAY

AUTOR

    Brian Pane

POMOC

    Kevin Vigor (kevin@vigor.nu)

PODZIĘKOWANIA

    dxpc zaadoptowało wiele koncepcji z systemu HBX i FHBX
    (http://www.cs.dartmouth.edu/~jmd/decs/DECSpage.html).

    Dziekuję wszystkim użytkownikom, którzy przesyłali sugestie i uwagi.

ZOBACZ TAKŻE

    xauth(1), plik README z dytrybucji dxpc.

OD TŁUMACZA

    Dodano kilka słów w sekcji PRZYKŁADY.