Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    formail - program do zmiany formatu listów (email)

SKŁADNIA

    formail [+skip] [-total] [-bczfrktedqBY] [-p prefiks]
      [-D max_dug idcache]
      [-l folder]
      [-x pole_nagwka] [-X pole_nagwka]
      [-a pole_nagwka] [-A pole_nagwka]
      [-i pole_nagwka] [-I pole_nagwka]
      [-u pole_nagwka] [-U pole_nagwka]
      [-R stare_pole nowe_pole]
      [-n [max_proc ]] [-m min_pl] [-s [polecenie [arg ...]]]
    formail -v

OPIS

    formail jest filtrem, który może być użyty do zmiany listu do formatu
    skrzynki pocztowej, komentowania `From ',  generowania  nagłówków
    automatycznej odpowiedzi, robienia prostego włączania i wyłączania pól
    nagłówka, dzielenia pliku z listami lub artykułami. Streszczenie (ang.
    digest)/skrzynka  pocztowa/artykuł  pobierane  są ze standardowego
    wejścia.

    Jeśli oczekiwane jest, że formail określi nadawcę listu, a nie może
    tego zrobić, to użyje `foo@bar'.

    Jeśli formail zostanie uruchomiony bez żadnych opcji, zmieni format
    listu pobranego ze standardowego wejścia na format skrzynki pocztowej i
    poprzedzi wszystkie niepotrzebne pola `From ' znakiem `>'.

OPCJE

    -v  Formail wypisze informacje o wersji i zakończy działanie

    -b  Nie usuwa pól nagłówka uważanych za niepotrzebne (np. linii
      zaczynających się od `From ').

    -p prefiks
      Zmiana znaku komentarza na prefiks. Jeżeli nie podano, formail
      używa `>'.

    -Y  Przyjmuje  tradycyjny  (Berkeley)  format skrzynki, ignorując
      wszelkie pola Content-Length:.

    -c  Łączy podzielone w nagłówku pola. Może  być  wygodne  przy
      późniejszej edycji listu standardowym (zorientowanym liniowo)
      narzędziem tekstowym.

    -z  Zapewnia odstęp pomiędzy nazwą i zawartością pola.  Usuwa pola
      zawierające tylko pojedynczy biały znak.  Usuwa początkową i
      końcową twardą spację w polach wyciągniętych przy użyciu -x.

    -f  Zmusza formail do pominięcia formatu innego niż skrzynka pocztowa
      (np. nie generuje `From ' jako pierwszej linii).

    -r  Generuje nagłówek automatycznej odpowiedzi. Polega to zwykle na
      odrzuceniu wszystkich istniejących pól z oryginalnej wiadomości
      (oprócz X-Loop:). Pola, które mają być zachowane, muszą zostać
      podane w opcji -i. Jeśli zostanie użyte w połączeniu z -k, można
      zapobiec komentowaniu treści przez użycie -b.

    -k  W  czasie  tworzenia  nagłówka  automatycznej odpowiedzi lub
      wyciągania pól, zachowaj treść listu.

    -t  Zaufaj nadawcy, że podał właściwy adres zwrotny. Ta  opcja
      powoduje, że formail wybierze do odpowiedzi nadawc z nagwka
      maila (tj. nagłówka określonego przez nadawcę) zamiast nadawc z
      koperty maila (tj. nagłówka utworzonoego automatycznie przez
      serwer pocztowy) Opcja ta powinna być używana podczas tworzenia
      nagłówków automatycznej odpowiedzi na artykuły z grup dyskusyjnych
      (news) albo gdy nadawca wiadomości spodziewa się odpowiedzi.

    -s  Treść na wejściu programu zostanie podzielona na oddzielne listy,
      a potem przekazana pojedynczo potokiem do programu (dla każdej
      części zostanie uruchomiony nowy program). -s musi być ostatnią
      podaną opcją. Pierwszy argument po tej opcji powinien być nazwą
      programu. Każdy następny zostanie przekazany programowi jako
      opcja.  Jeśli opuścisz nazwę programu, formail połączy wszystkie
      listy w stdout. Zobacz także FILENO.

    -n [max_proc]
      Mówi formailowi, aby nie czekać na zakończenie każdego programu
      przed uruchomieniem następnego (sprawia, że poszczególne części są
      obrabiane równolegle). Opcjonalny parametr max_proc określa górny
      limit liczby jednocześnie uruchomionych procesów,

    -e  Nie wymaga pustych linii przed początkiem nagłówka kolejnego listu
      (np. list może zaczynać się w każdej linii).

    -d  Mówi formailowi, że wiadomości, które mają być podzielone nie
      muszą być w sztywnym formacie skrzynki pocztowej (pozwala to na
      dzielenie artykułów/streszczeń lub skrzynek w niestandardowych
      formatach). Ta opcja wyłącza rozpoznawanie pola Content-Length:

    -l folder
      Tworzy plik z logiem w takim samym formacie jak procmail. Zawiera
      on całą linię "From ", nagłówek Subject:, nazwę foldera poczty
      oraz rozmiar wiadomości w bajtach. Poleceniem mailstat można
      wyświetlić podsumowanie logów w tym formacie.

    -B  Sprawia, że formail przyjmuje, że będzie dzielił plik w formacie
      'BABYL rmail'.

    -m min_pl
      Pozwala  na  podanie  minimalnej  liczby pól nagłówka przed
      stwierdzeniem, że może szukać początku kolejnej  wiadomości.
      Standardowo ustawione na 2.

    -q  Formail nie będzie wypisywał (ale nadal będzie wykrywał) błędów
      zapisu, takich samych wiadomości, błędnych pól Content-Length:.
      Ta opcja jest standardowo włączona. Aby wyświetlać te informacje
      użyj -q-.

    -D max_dug idcache
      Formail będzie sprawdzał czy Message-ID aktualnej wiadomości był
      już  widziany - używając pliku idcache maksymalnie max_dug
      długości. Jeżeli nie dzieli, zwróci wartość prawidłową operację po
      znalezieniu duplikatu. Jeżeli dzieli, nie poda wiadomości, które
      już wystąpiły. Jeżeli zostanie użyte w połączeniu z opcją -r,
      formail popatrzy na adres pocztowy nadawcy zamiast na Message-ID.

    -x pole_nagwka
      Wyciąga z nagłówka zawartość pola pole_nagwka.  Kontynuowane
      linie nagłówka nie będą łączone; jeżeli chcesz, aby wartość z pola
      nagłówka została wyświetlona w jednej linii, użyj opcji -c.

    -X pole_nagwka
      Takie samo jak -x, ale zostawia także nazwę pola.

    -a pole_nagwka
      Dodaje pole pole_nagwka do nagłówka; ale tylko wtedy, gdy
      podobne pole jeszcze nie istnieje. Jeżeli podasz jako nazwę pola
      Message-ID: lub Resent-Message-ID: bez zawartości, wtedy formail
      utworzy niepowtarzalny message-ID.

    -A pole_nagwka
      Dodaj  pole  pole_nagwka  do nagłówka bez względu na już
      istniejące.

    -i pole_nagwka
      Takie jak -A, poza tym, że we wszystkich podobnych, istniejących
      polach zostanie dodane ``Old-'' na początku. Jeśli pole_nagwka
      składa się tylko z nazwy pola, nie zostanie dodane.

    -I pole_nagwka
      Takie jak -i, poza tym, że wszystkie podobne pola zostaną
      usunięte. Jeśli pole_nagwka składa się tylko z nazwy pola, pole
      to zostanie całkowicie usunięte.

    -u pole_nagwka
      Zrób pierwsze wystąpienie tego pola niepowtarzalnym, usuwając
      wszystkie jego kolejne wystąpienia.

    -U pole_nagwka
      Zrób ostatnie wystąpienie tego pola niepowtarzalnym, usuwając
      wszystkie jego poprzednie wystąpienia.

    -R stare_pole nowe_pole
      Zmień wszystkie nazwy pola stare_pole na nowe_pole.

    +skip
      Pomiń pierwsze skip wiadomości w czasie dzielenia.

    -total
      Podaj najwyżej total podzielonych wiadomości.

UWAGI

    Podczas zmieniania nazwy, usuwania lub wyciągania pól można użyć
    częściowych nazw pól, aby dopasować wszystkie pola, których nazwy
    zaczynają się od podanego łańcucha znaków.

    Domyślnie, podczas generowania nagłówka automatycznej  odpowiedzi,
    procmail wybiera nadawcę z koperty wiadomości. Jest to zachowanie
    poprawne w wypadku wysyłania informacji o przebywaniu odbiorcy na
    wakacjach  i  innych  automatycznych odpowiedzi dotyczących drogi
    przesłania lub dostarczenia oryginalnej wiadomości.  Jeżeli nadawca
    oczekuje odpowiedzi lub jeśli odpowiedź jest generowana na podstawie
    zawartości oryginalnej wiadomości, to powinno się użyć opcji -t.

    RFC822, oryginalny standard dotyczący formatu internetowych wiadomości,
    nie  określał, czy nagłówki Resent (te, które zaczynają się od
    `Resent-', np. `Resent-From:') powinny być brane pod uwagę podczas
    generowania odpowiedzi.  Od tego czasu rekomendowane użycie nagłówków
    Resent ewoluowało i obecnie mają one znaczenie tylko informacyjne i nie
    są używane do generowane odpowiedzi. Zostało to opisane w RFC2822,
    nowym standardzie formatu wiadomości internetowych, który zawiera m.in.
    tę informację:

       Pola  Resent identyfikują, jak wiadomość została powtórnie
       wprowadzona do systemu transportującego przez  użytkownika.
       Celem używania nagłówków Resent jest, aby wiadomość, która
       dotarła do odbiorcy, była taka sama, jakby została bezpośrednio
       wysłana przez oryginalnego nadawcę, z niezmienionymi wszystkimi
       oryginalnymi polami nagłówka.... Pola te NIE MOGĄ być używane
       podczas  zwykłego  odpowiadania  lub  innych  podobnych
       automatycznych akcji na wiadomościach.

    Obecnie formail ignoruje nagłówki Resent przy generowaniu nagłówków
    odpowiedzi, jednakże wersje formaila wcześniejsze niż 3.14 dawały takim
    nagłówkom większy priorytet. Jeżeli pewna aplikacja wymaga starego
    zachowania formaila, można je zasymulować przez wywołanie formaila z
    opcją `-a Resent-' dodaną do opcji -r i -t. To użycie jest przestarzałe
    i nie powinno być stosowane w nowych aplikacjach.

ZMIENNE

    FILENO
      W czasie dzielenia, formail dodaje numer wiadomości do tej
      zmiennej.  Ustawiając FILENO, można zmienić numer  pierwszej
      wiadomości  oraz  szerokość  danych wyjściowych (dopełnianych
      zerami). Jeśli FILENO nie jest ustawione, przyjmie standardowo
      wartość 000. Jeśli FILENO nie jest puste i nie zawiera liczby,
      tworzenie FILENO zostanie wyłączone.

PRZYKŁADY

    Aby podzielić pierwsze streszczenie zwykle można użyć:
       formail +1 -ds >> twoja_skrzynka_pocztowa
    lub
       formail +1 -ds procmail

    Aby usunąć z nagłówka wszystkie pola Received:
       formail -I Received:

    Aby usunąć z nagłówka wszystkie pola oprócz From: i Subject:
       formail -k -X From: -X Subject:

    Aby zastąpić wszystkie pola Reply-To:
       formail -i "Reply-To: foo@bar"

    Aby zmienić niestandardową skrzynkę pocztową na standardową można użyć:
       formail -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

    Lub jeśli korzysta się z bardzo tolerancyjnego programu pocztowego:
       formail -a Date: -ds <stara_skrzynka >>nowa_skrzynka

    Aby wyciągnąć nagłówek z wiadomości:
       formail -X ""
    lub
       sed -e '/^$/ q'

    Aby wyciągnąć treść wiadomości:
       formail -I ""
    lub
       sed -e '1,/^$/ d'

ZOBACZ TAKŻE

    mail(1), binmail(1), sendmail(8), procmail(1), sed(1), sh(1), RFC822,
    RFC2822, RFC1123

DIAGNOSTYKA

    Can't fork       Zbyt wiele procesów na tym komputerze.

    Content-Length: field exceeds actual length by nnn bytes
               Pole Content-Length: w nagłówku jest ustawione
               na  długość większą niż właściwa treść. To
               sprawia,  że  wiadomość  wchłania  następne
               wiadomości w tej samej skrzynce pocztowej.

    Couldn't write to stdout
               Program do którego formail przekazywał dane
               używając potoku nie przyjął wszystkich wysłanych
               danych: tę wiadomość można to zlikwidować opcją
               -q.

    Duplicate key found: x Message-ID lub nadawca x tej wiadomości został
               znaleziony  w  idcache;  tę wiadomość można
               zlikwidować opcją -q.

    Failed to execute "x" Program nie znajduje się w katalogach podanych w
               PATH, lub nie jest wykonywalny.

    File table full    Zbyt wiele otwartych plików.

    Invalid field-name: "x"
               Nazwa pola "x" zawiera znaki sterujące lub nie
               może być częściowym polem dla tej opcji.

OSTRZEŻENIA

    Możesz zaoszczędzić nerwów sobie i innym jeżeli postarasz się unikać
    używania  automatycznych odpowiedzi na listy przychodzące z list
    dyskusyjnych. Zależnie od formatu przychodzących listów (który zależy
    od programu pocztowego nadawcy i konfiguracji listy) formail może
    zdecydować o tworzeniu nagłówka automatycznej odpowiedzi skierowanego
    na listę.

    Zgodnie z tradycją narzędzi UN*X-owych, formail zrobi dokładnie to o co
    go poprosisz, nawet jeżeli wynikowa wiadomość nie będzie zgodna ze
    standardem  opisanym  w RFC822.  W szczególności formail pozwoli
    wygenerować pola nagłówka, które kończą się spacją zamiast dwukropkiem.
    Chociaż jest to poprawne dla początkowej linii `From ', jednak ta linia
    nie jest polem nagłówka, ale bardziej separatorem wiadomości w pliku o
    formacie mbox.  Wielokrotne wystąpienia tej linii bądź jakiegokolwiek
    innego pola nagłówka pozbawionego dwukropka, będą uważane przez wiele
    programów pocztowych, w tym również przez formail, za początki nowych
    wiadomości. Inne programy mogą uważać takie wiadomości za uszkodzone.
    Z tego powodu nie powinieneś używać opcji -i z linią `From ', gdyż
    powstałe w wyniku tej opcji pole `Old-From ' nie jest prawdopodobnie
    tym, o co chodzi. Jeśli chcesz zachować oryginalną linię `From ', użyj
    opcji -R do zmienienia jej nazwy na poprawne pole nagłówka, takie jak
    `X-From_:'.

BŁĘDY

    Kiedy formail tworzy poprzedzającą linię z `From ' zwykle będzie ona
    zawierała datę. Jeżeli formail dostanie opcję `-a Date:', użyje daty z
    pola `Date:' nagłówka (jeżeli będzie istniało).  Jednak, ponieważ
    formail kopiuje zawartość tego pola, jego format będzie się różnił od
    tego, który jest oczekiwany przez większość programów pocztowych.

    Jeśli formail zostanie poinformowany, aby kasować lub zmieniać nazwę
    linii `From ', nie odtworzy jej jak zwykle automatycznie. Aby zmusić go
    do tego w tym wypadku należy dodać -a 'From '.

    Jeśli formail nie jest wywoływany jako pierwszy program w potoku i każe
    mu się dzielić wejście na kilka wiadomości, to nie zakończy działania
    dopóki program, od którego otrzymuje dane nie zamknie się.

    Jeśli formail ma wygenerować automatyczną odpowiedź, to nigdy nie
    umieści więcej niż jednego adresu w polu `To:'.

RÓŻNE

    Formail przekazuje czyste 8 bitów.

    Kiedy formail musi stwierdzić adres nadawcy, dozwolony jest każdy adres
    zgodny z RFC 822. Formail będzie zawsze obcinał adres do jego
    najkrótszej formy (usuwając komentarze i spacje).

    Wyrażenie, które jest używane, aby  znaleźć  znaczniki  początku
    wiadomości ma postać:
       "\n\nFrom [\t ]*[^\t\n ]+[\t ]+[^\n\t ]"

    Jeśli pole Content-Length: zostanie znalezione w nagłówku, formail
    skopiuje określoną liczbę bajtów, przed ponownym zaczęciem szukania
    początków wiadomości (poza dzieleniem streszczeń lub skrzynek Berkeley,
    kiedy format jest przybrany).

    Jakiekolwiek linie nagłówka bezpośrednio następujące po początkowej
    linii `From ', które zaczynają się od `>From ' są uważane za
    kontynuację linii `From '. Jeżeli formail miałby zmienić nazwę linii
    `From  ',  to  zmieni  również każde początkowe `>' na spację,
    transformując tym samym te linie w normalne kontynuacje określone w
    RFC822.

UWAGI

    Wywołanie formaila z opcjami -h or -? spowoduje wyświetlenie stron
    pomocy.

ŹRÓDŁO

    Ten program jest częścią procmaila - pakietu do przetwarzania listw
    (v3.22) dostępnego na http://www.procmail.org/ lub na ftp.procmail.org
    na ftp.informatik.rwth-aachen.de w katalogu pub/procmail

LISTA DYSKUSYJNA

    Istnieje lista dyskusyjna poświęcona pytaniom związanym z dowolnym
    programem pakietu procmail:
       <procmail-users@procmail.org>
           w celu zadania pytań i uzyskania odpowiedzi.
       <procmail-users-request@procmail.org>
           w celu zapisania się.

    Aby być informowanym o nowych wersjach i oficjalnych łatach, wyślij
    mail do
       procmail-announce-request@procmail.org
    (jest to lista tylko do odczytu).

AUTORZY

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>