Provided by: freetable_2.3-4_all bug

NAME

    freetable - program uXatwiajXcy tworzenie HTML-owych tabeli

WERSJA

    Ten dokument opisuje freetable w wersji 2.3.

    MoXe byae nie w peXni prawidXowy jeXli uXywasz innej wersji.

SYNOPSIS

    freetable [opcje] nazwapliku

    lub

    freetable [opcje]

    Dostepne opcje to :

    -h, --help  Program wydrukuje informacje o sposobie uXycia i skon~czy

    -V, --version Program wydrukuje numer wersji i skon~czy

    -c, --comment Program wstawi przed kaXdX komorkX komentarz o jej
    pozycji

    -b, --no-nbsp Program nie wstawi   do pustych komorek celem
    wizualnego ich obniXenia na graficznych przeglXdarkach

    -w, --warning Program wstawi ostrzeXenie Xe powinnaX raczej zmieniaae
    XrodXo niX tabele przed kaXdX tabelX, ktorX stworzy.

    -l, --location Program zamieni tagi lokacyjne <row> i <col> wewnXtrz
    tabeli na pozycje komorki, w ktorej wystXpiX.

    -m, --macro [program]
           Program przepuXci tabele przez makroprocesor (domyXlnie:
    m4)

OSTRZEXENIE

    NIE UXYWAJ MAKROPROCESORA NA NIEPEWNYM XRODLE
    M4 MOXE ZOSTA UXYTE DO NARUSZENIA TWEGO BEZPIECZEN~STWA
    WIECEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ URUCHAMIAJXC :

    info m4 'UNIX commands' syscmd

DESCRIPTION

    Ten program jest wyzwolonym (wolnodostepnym) nastepcX wwwtable.

    HTML to Xwietny jezyk, ale ma strasznX niedorobe : tabele. SpedziXem
    wiele czasu wpatrujXc sie w HTMLowy kod i probujXc zgadnXae, ktora
    komorka kodu odpowiada ktorej w przeglXdarce.

    JeXli rownieX miaXeX ten problem, to byae moXe za chwile zostanie
    rozwiXzany.

    Program czyta z pliku lub ze stdin. Szuka linii zaczynajXcej opis
    tabeli :

      <wwwtable [opcje]>

    Analizuje ten opis, wstawia poprawnX HTML-owX tabele i szuka nastepnego
    opis, aX plik sie skon~czy.

SKXADNIA TABELI

    Jest bardzo prosta :

      wwwtable
      <wwwtable [opcje]>
      [preambuXa]
      [komorka]
      [komorka]
      ...
      </wwwtable>

    opcje bedX przekazane do taga <table>. PreambuXa to dowolny HTML-owy
    text. Bedzie umieszczony bezpoXrednio przed tabelX.

    komorka to albo normalna_komorka (tag <td>) albo nagXowkowa_komorka
    (tag <th>). Tak przynajmniej byXo w starszych wersjach freetable. W
    nastepnej sekcji sX opisane nowe metody adresowania komorek.

      normalna_komorka :
      (rzXd,kolumna) opcje
      zawartoXae

      nagXowkowa_komorka :
      ((rzXd,kolumna)) opcje
      zawartoXae

    opcje bedX przekazane do komorkowego taga. Atrybuty colspan i rowspan
    sX uwzgledniane podczas tworzenia tabeli.

    zawartoXae maXe zawieraae text, tagi a nawet osadzonX tabele.

    JeXli uXywasz opcji -m (lub --macro), zawartoXae bedzie przerobiona
    przez m4(1), z <row> i <col> ustawionymi na adres aktualnej komorki

    rzXd i kolumna mogX byae zarowno liczbami, wyraXeniami wzglednymi, albo
    regex'ami. W przeciwien~stwie do wwwtable, z freetable moXesz uXywaae
    regex'ow rownieX dla komorek nagXowka. MoXesz rownieX uXywaae *, co
    znaczy dokXadnie tyle co .*.

    WyraXenia wzgledne to :

    = albo pusta znaczy : tyle samo co w poprzedniej komorce

    + albo +X znaczy : o 1 lub X wiecej niX w poprzedniej komorce

    - albo -X znaczy : o 1 lub X wiecej niX w poprzedniej komorce

    JeXli wiele definicji adresuje tX samX komorke zarowno opcje jak i
    zawartoXae sX doklejane w kolejnoXci wystXpienia.

    JeXli chcesz uXywaae tylko regex'ow musisz powiedzieae programowi o
    adresie ostatniej komorki :

      <wwwtable>
      (*,1)
      to sX piewsze kolumny
      (1,*)
      to sX piewsze rzedy
      (4,4)
      </wwwtable>

ALTERNATYWNE ADRESY KOMOREK

    Adresowanie komorek za pomocX wyraXen~ regularnych jest bardzo
    niewygodne. Z tego powodu, w freetable 2.0 zostaXy wprowadzone dwie
    nowe metody. Obie mogX byae uXyte zarowno do komorek normalnych jak i
    nagXowkowych.

    Zachowana jest peXna wsteczna kompatybilnoXae. W tym celu zostaXa
    wprowadzona nowa skXadnia. Niestety, nie moXesz adresowaae rzedu i
    kolumny uXywajXc odmiennych metod. Xeby obejXae ten problem, obie nowe
    metody sX bardzo tolerancyjne i pozwalajX na uXycie =, +, -, +X -X oraz
    pustego Xan~cucha z tym samym znaczeniem, jakie majX one w starej
    metodzie.

    Nowe metody potrafiX samodzielnie ustaliae rozmiar tabeli.

    ZASIEGI

      (zasieg rzedow;zasieg kolumn) opcje
      zawartoXae

    SkXadnia wyglXda jak: 1-2,4-7,9,12. Zduplikowane adresy zostajX
    wyeliminowane. Dla potrzeb adresowania relatywnego, uXyty jest ostatni
    podany numer. A wiec jeXli napiszesz

      (1-100,32;1)
      foo
      (+,)
      bar

    Komorka (33,1) bedzie zawieraae `foobar' a wszystkie pozostaXe tylko
    `foo'.

    DOWOLNY KOD PERL

      ({kod dla rzedow},{kod dla kolumn}) opcje
      zawartoXae

    MoXesz uXywaae dowolnego kodu Perl o ile zmieXci sie w jednej linijce,
    pasuje do naszego wyraXenia regularnego i da w wyniku liste. Niestety,
    nie istnieje wyraXenie regularne pasujXce do dowolnego kodu Perl, ale
    dopoki twoj kod nie zawiera },{ ani }), powinno dziaXaae. PrzykXad:

      <wwwtable>
      ({grep {$_%3 == 1} 1..100},{1..2,4})
      foo
      </wwwtable>

    Da tabele 100 rzedow x 4 kolumny z `foo' w kaXdej 1wszej, 2giej i 4tej
    kolumnie kaXdego rzedu o numerze dajXcym reszte 1 w dzieleniu przez 3.

    JeXli chcesz uXyae "dowolnego kodu" w jednej czesci adresu a zasiegu w
    drugiej zastXp w definicji zasiegu - przez .. i wXoX zasieg miedzy { i
    }.

    JeXli chcesz uXyae "dowolnego kodu" w jednej czesci adresu a wyraXenia
    regulernego w drugiej, musisz napisaae {grep {/wyraXenie/} od..do}.
    Niestety, w tym wypadku musisz podaae rozmiar tablicy.

NIEZGODNOXCI Z WWWTABLE

    JeXli poprzednio uXywaXeX wwwtable, a teraz chcesz sie przesiXXae,
    powinieneX przeczytaae ten rozdziaX. WiekszoXae jest o regex'ach.
    ZauwaX rownieX, Xe wwwtable nie mogX uXywaae podstawiania tagow
    lokacyjnych ani makroprocesora.

    Opcja -w ma przeciwne znaczenie. DomyXlnie Xadne ostrzeXenie nie jest
    drukowane, a -w albo --warning sXuXX wymuszeniu takiego ostrzaXenia.

    Komorki nagXowkowe mogX byae zdefiniowane za pomocX regex'ow :

      ((1,*))

    Nie byXo to moXliwe z wwwtable.

    Liczniki pozycji na osiach sX 100%-owo niezaleXne. Wynika z tego Xe kod
    :

      (*,1) width=30
      (*,2) width=35
      (*,3) width=40
      (=,=)
      CoXX

    umieXci CoXX w 3ciej kolumnie. JeXli chcesz, by byXo w 1wszej, napisz :

      (*,1) width=30
      (*,2) width=35
      (*,3) width=40
      (=,1)
      CoXX

    albo

      (*,) width=30
      (*,+) width=35
      (*,+) width=40
      (=,1)
      CoXX

    W freetable 2.0 zostaXy wprowadzone dwie nowe metody adresowania
    komorek. SX caXkowicie niezgodne z wwwtable.

BUGS

    Adres typu "Dowolny Kod Perl" moXe nie dziaXaae ze skomplikowanym
    kodem.

ZOBACZ ROWNIEX

    m4(1)

AUTOR

    Tomasz Wegrzanowski <taw@users.sourceforge.net>

    (zarowno angielska jak i polska wersja)