Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   ftp - ARPANET'owy program do przesyłania plików

SKŁADNIA

   ftp [-v] [-d] [-i] [-n] [-g] [-q] [host]

OPIS

   Ftp jest interfejsem użytkownika do ARPANET'owego standardu - Protokołu
   Przesyłania Plików (File Transfer Protocol). Ten program pozwala
   użytkownikom przesyłać pliki na i z odległego miejsca w sieci.

   Opcje mogą być podawane w linii poleceń lub w interpretatorze komend.

   -v  Ta opcja każe ftp pokazywać wszystkie odpowiedzi z odległego
      serwera, a także statystyki o transferze danych.

   -n  Wstrzymuje ftp od próbowania ``auto-logina'' przy pierwszym
      połączeniu. Jeśli auto-login jest włączony, ftp sprawdzi czy w
      pliku .netrc (zobacz niżej) w katalogu użytkownika istnieje wpis
      opisujący konto na odległej maszynie. Jeśli wpis nie istnieje, ftp
      spyta o login na odległym serwerze (standardowo jest to nazwa
      użytkownika, na komputerze lokalnym) i jeśli będzie potrzebne o
      hasło i konto na które się zalogować.

   -i  Wyłącza interaktywne pytania podczas wielokrotnego ściągania
      plików.

   -d  Włącza debuggowanie.

   -g  Wyłącza rozszerzanie znaków specjalnych w nazwach plików (np.
      *,?,[],{})

   -q  Wychodzi, gdy wystąpi błąd podczas wykonywania polecenia w makrze.

   Host, z którym ftp ma się komunikować może być podany w linii poleceń.
   Jeśli tak się stanie, ftp od razu spróbuje się połączyć z serwerem FTP na
   tym hoście. W przeciwnym wypadku ftp wejdzie do swojego interpretatora
   poleceń i będzie czekał na polecenia od użytkownika. Kiedy ftp czeka na
   polecenia od użytkownika, 'ftp>' jest pokazywane na ekranie. Następujące
   komendy są rozpoznawane przez ftp:

   ! [komenda [arg]]
         Wywołuje interaktywny shell na lokalnym komputerze. Jeżeli
         podano jakieś argumenty, pierwszy jest uważany za polecenie
         do wykonania od razu, z resztą argumentów jako jego
         argumenty.

   $ nazwa-makra [arg]
         Wykonuje makro o nazwie nazwa-makra zdefiniowane przy pomocy
         komendy macdef. Argumenty są przekazywane do makra bez
         rozszerzania nazw (unglobbed).

   konto [haso]
         Dostarcza dodatkowe hasło potrzebne, aby mieć dostęp do
         zasobów, po tym jak logowanie zostało zakończone pomyślnie.
         Jeśli nie podano żadnych argumentów, użytkownik będzie
         zapytany o hasło do konta w trybie bez wyświetlania znaków.

   append plik-lokalny [plik-zdalny]
         Dopisz plik lokalny do plik na odległej maszynie. Jeśli
         plik-lokalny pozostał niezdefiniowany, nazwa lokalnego pliku
         jest używana do nazwania pliku odległego po zmianie komendami
         z ustawień poleceń ntrans lub nmap. Transfer pliku korzysta
         z ustawień type, format, mode, i structure.

   ascii    Ustawia tryb przesyłania plików ( type ) na sieciowy ASCII.
         Jest to standardowe ustawienie.

   bell    Włącza sygnał dźwiękowy po skończeniu każdego polecenia
         przesłania pliku.

   binary   Ustawia tryb przesyłania plików ( type ) na binarny.

   bye     Kończy sesję FTP z odległym serwerem i wychodzi z ftp.
         Koniec pliku także zakończy sesję i skończy działanie.

   case    Zmienia wrażliwość na wielkość liter w odległych plikach
         podczas polecenia mget. Kiedy case jest włączone
         (standardowo wyłączone), duże litery w nazwach plików na
         odległym komputerze zostaną zmienione na małe litery podczas
         zapisywania w katalogu lokalnym.

   cd zdalny-katalog
         Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na
         zdalny-katalog.

   cdup    Zmienia aktualny katalog na odległym komputerze na katalog o
         jeden stopień wyższy.

   chmod prawa nazwa-pliku
         Zmienia prawa dostępu do pliku nazwa-pliku na odległym
         komputerze na prawa.

   close    Kończy sesję FTP z odległym serwerem i wraca do
         interpretatora poleceń. Wszystkie zdefiniowane makra są
         usuwane.

   cr     Zmienia usuwanie znaku powrotu karetki na końcach linii w
         plikach przesyłanych w trybie ascii. Rekordy są kończone
         znakami cr/lf, w czasie przesyłania w trybie ascii. Kiedy cr
         jest włączone (standardowo), powrót karetki (cr) jest usuwane
         zgodnie z ogranicznikiem pojedynczej linii systemu UNIX.
         Rekordy w systemach nie-UNIX mogą zawierać linie. Ta
         struktura pozostanie tylko wtedy, kiedy cr jest wyłączone.

   delete plik-zdalny
         Usuwa plik plik-zdalny na odległym komputerze.

   debug [warto-debuga]
         Zmienia tryb debuggowania. Jeśli opcjonalny argument
         warto-debuga zostanie podany, jest on używany do ustawienia
         poziomu debugowania. Kiedy debugowanie jest włączone, ftp
         pokazuje każdą linię wysyłaną do serwera, poprzedzoną ciągiem
         '-->'

   dir [remote-directory] [local-file]
         Drukuje listę zawartości katalogu remote-directory,
         opcjonalnie umieszczając ją w pliku lokalnym local-file.
         Jeśli pytania interaktywne są włączone, ftp poprosi
         użytkownika o weryfikację ostatniego argumentu, będącego
         docelowym plikiem lokalny do którego zostanie zapisany wynik
         dir. Jeśli żaden katalog nie zostanie podany, używany jest
         aktualny katalog na odległym serwerze. Jeśli żaden lokalny
         plik nie zostanie podany lub local-file jest -, wynik
         zostanie pokazany na terminalu.

   disconnect Synonim dla close.

   forma format
         Zmienia formę przesyłania na format. Standardowym formatem
         jest ``file''.

   get plik-zdalny [plik-lokalny]
         Ściąga plik plik-zdalny i zachowuje go na lokalnym
         komputerze. Jeśli nazwa pliku lokalnego nie zostanie podana,
         plik nazywany jest tak jak na odległej maszynie, zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Aktualne ustawienia type,
         form, mode, i structure są używane przy przesyłaniu pliku.

   glob    Zmienia rozszerzanie nazw plików dla poleceń mdelete, mget i
         mput. Jeśli rozszerzanie jest wyłączone przy pomocy glob,
         argumenty będące nazwami plików nie są rozszerzane.
         Rozszerzanie dla mput jest wykonywane tak jak w csh(1). Dla
         mdelete i mget, każdy odległy plik jest rozszerzany osobno na
         odległym serwerze i lista plików nie jest łączona.
         Rozszerzanie nazw katalogów jest inne od rozszerzania nazw
         katalogów: dokładny rezultat zależy od odległego systemu
         operacyjnego i serwera ftp. Można go wcześniej podglądnąć
         przy pomocy 'mls remote-files -' Uwaga: mget i mput nie mają
         za zadanie przesyłać całe podkatalogi z plikami. To może być
         wykonywane przez przesyłanie archiwów tar(1) tych
         podkatalogów (w trybie binarnym).

   hash    Zmienia wypisywanie hasha (``#'') dla każdego przesłanego
         bloku danych. Długość każdego bloku wynosi 1024 bajty.

   help [komenda]
         Pokazuje informację o znaczeniu polecenia komenda. Jeśli nie
         podano żadnego argumentu ftp pokazuje listę wszystkich
         poleceń.

   idle [sekundy]
         Ustawia licznik bezczynności na odległym serwerze na sekundy
         sekund. Jeśli sekundy zostały pominięte, pokazywany jest
         aktualny licznik bezczynności.

   lcd [katalog]
         Zmienia aktualny katalog na lokalnej maszynie. Jeśli katalog
         nie został podany, używany jest katalog domowy użytkownika.

   ls [remote-directory] [local-file]
         Pokazuje zawartość katalogu na odległej maszynie. Lista
         zawiera informacje systemowe, które zostały wybrane przez
         serwer; np. większość systemów UNIX pokaże listę z komendy
         'ls -l'. (Zobacz także nlist.) Jeśli nie podano
         remote-directory aktualny katalog roboczy jest używany.
         Jeśli interaktywne pytania są włączone, ftp każe
         użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście
         jest docelowym plikiem lokalnym do którego zostanie zapisany
         wynik polecenia ls. Jeśli nie podano pliku lokalnego lub
         local-file jest '-', lista pokazywana jest w oknie terminala.

   macdef nazwa-makra
         Definiuje makro. Kolejne linie są zapisywane do makra o
         nazwie nazwa-makra; pusta linia kończy wprowadzanie poleceń.
         Istnieje limit 16 makr i 4096 znaków we wszystkich
         zdefiniowanych makrach. Makro pozostaje zdefiniowanym dopóki
         nie wykona się polecenia close. Przy wykonywaniu makra,
         znaki `$' i `\' interpterowane są jako znaki specjalne.
         Liczba lub liczby poprzedzone znakiem `$' są zamieniane na
         odpowiednie argumenty z linii wywołującej makro. `i'
         poprzedzone przez `$' sygnalizuje, że makro ma zostać
         zapętlone. Przy pierwszym przejściu `$i' zamieniane jest
         przez pierwszy argument w linii wywołania makra, przy drugim
         przejściu zamieniany jest przez drugi argument, itd. Dowolny
         znak poprzedzony przez `\' zamieniany jest na ten znak.
         Możesz użyć `\' aby zapobiec specjalnemu traktowaniu znaku
         `$'.

   mdelete [zdalne-pliki]
         Usuwa pliki zdalne-pliki z odległego serwera.

   mdir zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak dir, tylko, że można podać wiele plików. Jeśli
         włączone są interaktywne pytania, ftp każe użytkownikowi
         potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście jest plikiem
         lokalnym do którego zostanie zapisany wynik polecenia mdir.

   mget zdalne-pliki
         Rozszerza nazwy dla zdalnych-plikw na odległym serwerze i
         wykonuje get dla każdego pliku otrzymanego w ten sposób.
         Zobacz także glob, gdzie opisane są detale rozszerzania nazw.
         Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami case, ntrans, i nmap. Pliki są przesyłane do
         lokalnego aktualnego katalogu, który może zostać zmieniony
         przy pomocy 'lcd katalog'; nowy katalog lokalny może zostać
         utworzony przez '! mkdir katalog'.

   mkdir nazwa-katalogu
         Tworzy nowy katalog na odległej maszynie.

   mls zdalne-pliki plik-lokalny
         Tak jak nlist, poza tym, że może być podane wiele odległych
         plików oraz katalog lokalny plik-lokalny musi zostać podany.
         Jeśli włączone są interaktywne pytania, ftp każe
         użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument rzeczywiście
         jest plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik
         polecenia mls.

   tryb [nazwa-trybu]
         Ustawia tryb przesyłania na nazw-trybu. Standardowo jest to
         tryb ``stream''.

   modtime nazwa-pliku
         Pokazuje datę ostatniej modyfikacji pliku na odległym
         serwerze.

   mput pliki-lokalne
         Rozszerza znaki specjalne w nazwach plików lokalnych podanych
         jako argumenty i wykonuje put dla każdego otrzymanego pliku.
         Zobacz także glob, gdzie opisane są detale rozszerzania nazw.
         Każdy z tych plików zostanie przetworzony zgodnie z
         ustawieniami ntrans, i nmap.

   newer nazwa-pliku [plik-lokalny]
         Pobiera plik, gdy data modyfikacji na odległym serwerze jest
         późniejsza niż data modyfikacji pliku lokalnego. Jeśli
         lokalny plik nie istnieje, plik odległy jest uważany za
         nowszy. W przeciwnym wypadku ta komenda jest identyczna z
         get get.

   nlist [zdalny-katalog] [plik-lokalny]
         Pokazuje listę plików w katalogu na odległym komputerze.
         Jeśli zdalny-katalog nie został podany, używany jest aktualny
         katalog roboczy. Jeśli włączone są interaktywne pytania, ftp
         każe użytkownikowi potwierdzić, że ostatni argument jest
         plikiem lokalnym, do którego zostanie zapisany wynik
         polecenia nlist. Jeśli lokalny plik nie został podany lub
         podano -, wynik pokazywany jest na terminalu.

   nmap [inwzorzec outwzorzec]
         Włącza lub wyłącza mechanizm mapowania nazw plików. Jeśli
         nie podano argumentów jest on wyłączany. Jeśli podano
         argumenty pliki odległe są mapowane w czasie komend mput oraz
         put wydanych bez podanych plików odległych. Jeśli podano
         argumenty, pliki lokalne są mapowane podczas komend mget oraz
         get wydanych bez podanych plików lokalnych. To polecenie
         jest przydatne podczas połączeń z systemami nie-UNIX z inną
         konwencją nazywania plików. Mapowanie robione jest ze
         wzorców inwzorzec i outwzorzec. [Inwzorzec] jest wzorem dla
         plików przychodzących (które mogły już być przetworzone
         zgodnie z ustawieniami ntrans i case ). Zmienne wzorcowe są
         robione przez umieszczanie sekwencji `$1', `$2', ..., `$9' w
         inwzorzec. Użycie `\' zapobiega specjalnemu traktowaniu
         znaku `$'. Wszystkie inne znaki są traktowane dosłownie i
         używane do określenia wartości zmiennych nmap [inwzorzec].
         Np. podanie jako inwzorzec $1.$2 oraz jako odległą nazwę
         pliku "mydata.data", $1 przyjmie wartość "mydata", a $2
         przyjmie wartość "data". Outwzorzec określa rezultat po
         mapowaniu. Sekwencje `$1', `$2', ...., `$9' są zamieniane
         przez wartości wynikające ze wzorca inwzorzec. Ciąg `$0'
         jest zamieniany przez oryginalną nazwę pliku. Dodatkowo
         ciąg '[seq1, seq2]' zamieniany jest przez [seq1] jeśli seq1
         nie jest puste; w przeciwnym wypadku zamieniane jest na seq2.
         Np. polecenie

            nmap $1.$2.$3 [$1,$2].[$2,file]

         da wynik "myfile.data" dla danych nazw "myfile.data" oraz
         "myfile.data.old", "myfile.file" dla plików wejściowych
         "myfile" i "myfile.myfile" dla ".myfile". Odstępy mogą być
         zawarte w outwzorzec, tak jak w przykładzie: `nmap $1 sed "s/
         *$//" > $1' . Użycie znaku `\' zapobiega specjalnemu
         traktowaniu znaków `$','[','[', oraz `,'.

   ntrans [inznaki [outznaki]]
         Włącza lub wyłącza mechanizm tłumaczenia znaków nazw plików.
         Jeśli nie podano argumentów, mechanizm translacji znaków nazw
         plików jest wyłączony. Jeśli podano argumenty, znaki zdalnych
         nazw plików podlegają podczas wywoływania komend mput i put
         tłumaczeniu. (o ile nie podano jawnie zdalnej nazwy pliku.)
         Podobnie ma się sprawa z działaniem komend mget i get Komenda
         ta jest przydatna do podłączania się do nie-UNIX owego
         komputera o innych konwencjach nazywania plików. Znaki nazwy
         pliku, odpowiadające znakom w inznaki są podmieniane na ich
         odpowiedniki w outznaki. Jeśli pozycja znaku w inznaki jest
         dalsza niż długość outznaki, to znak jest kasowany z nazwy
         pliku.

   open host [port]
         Nawiąż połączenie z podanym hostem FTP Dodatkowo można podać
         numer portu; wtedy ftp spróbuje zestawić połączenie z
         serwerem FTP na określonym porcie. Jeśli włączona jest opcja
         auto-login (a jest to domyślne), ftp spróbuje też
         automatycznie zalogować użytkownika na serwer FTP (patrz
         niżej).

   prompt   Włącz interaktywne zapytywanie. Pojawia się to podczas
         wielokrotnych transferów plików, umożliwiając użytkownikowi
         selektywne wysyłanie lub pobieranie plików. Jeśli jest to
         wyłączone (domyślnie jest włączone), wszelkie operacje mget i
         mput będą przenosić wszystkie pliki; mdelete również nie
         będzie oszczędzać niczego.

   proxy komenda-ftp
         Wywołaj komendę ftp w drugorzędnym połączeniu. Komenda ta
         zezwala na równoczesne połączenie do dwóch zdalnych serwerów
         ftp i przesyłanie plików między nimi dwoma. Pierwszą komendą
         proxy powinna być open, do zestawienia drugorzędnego
         połączenia. Aby zobaczyć listę komend ftp, dostępnych w
         drugorzędnym połączeniu, wpisz "proxy ?". Następujące
         komendy zachowują się inaczej po poprzedzeniu przez proxy:
         open nie definiuje nowych makr podczas procesu autologowania,
         close nie kasuje istniejących definicji makr, get i mget
         przesyłają pliki z hosta w połączeniu pierwszorzędnym na host
         w połączeniu drugorzędnym, a put, mput, i append przesyłają
         pliki z hosta w połączeniu drugorzędnym na host w połączeniu
         pierwszorzędnym. Trzeciorzędne transfery plików zależą od
         obsługiwania przez serwer połączenia drugorzędnego komendy
         PASV protokołu ftp.

   put plik-lokalny [plik-zdalny]
         Zapisz plik lokalny na zdalnej maszynie. Jeśli plik-zdalny
         nie jest podany, używana jest lokalna nazwa plików (po
         przetworzeniu według ustawień ntrans lub nmap ). Transfer
         plików używa bieżących ustawień dla type, format, mode, i
         structure.

   pwd     Drukuj nazwę bieżącego katalogu roboczego zdalnej maszyny.

   quit    Synonim bye.

   quote arg1 arg2 ...
         Podane argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera
         FTP

   recv plik-zdalny [plik-lokalny]
         Synonim get.

   reget plik-zdalny [plik-lokalny]
         Reget działa jak get, lecz jeśli plik-lokalny istnieje i jest
         mniejszy niż plik-zdalny , to plik-lokalny jest uważany za
         częściowo odebraną kopię pliku-zdalnego , a transfer będzie
         rozpoczynany w odpowiednim miejscu pliku. Komenda ta jest
         przydatna do transferowania bardzo dużych plików poprzez
         sieci, mające tendencje do zrywania połączeń.

   remotehelp [nazwa-komendy]
         Zażądaj pomocy od zdalnego serwera FTP Jeśli podano
         nazw-komendy to jest ona również przekazywana serwerowi.

   remotestatus [nazwa-pliku]
         Bez argumentów, pokaż status zdalnej maszyny. Jeśli podano
         nazwy-pliku , pokaż status nazwy-pliku zdalnej maszyny.

   rename [z] [na]
         Zmień nazwę pliku z na zdalnej maszynie na plik na.

   reset    Wyczyść kolejkę odpowiedzi. Komenda ta resynchronizuje
         sekwencjonowanie komendy/odpowiedzi ze zdalnym serwerem ftp.
         Resynchronizacja jest niezbędna po pogwałceniu protokołu ftp
         przez zdalny serwer.

   restart marker
         Restartuj następujący zaraz get lub put pod wskazanym
         markerem. Na systemach UNIX marker jest zazwyczaj offsetem
         bajtowym w pliku.

   rmdir nazwa-katalogu
         Usuń katalog ze zdalnej maszyny.

   runique   Włącz zapisywanie plików na lokalnym systemie z unikalnymi
         nazwami plików. Jeśli plik o danej nazwie już istnieje,
         komendy get i mget dopiszą do nowej nazwy pliku ".1". Jeśli
         i ta nazwa jest nazwą istniejącego pliku, do nazwy
         oryginalnej doklejane jest ".2". Proces ten trwa aż do ".99".
         Później drukowany jest komunikat o błędzie i transfer dalej
         nie zachodzi. Generowanie unikalnej nazwy pliku będzie
         raportowane. Zauważ, że runique nie wpływa na pliki lokalne,
         wygenerowane komendą powłoki (patrz niżej). Domyślnie jest
         to wyłączone.

   send plik-lokalny [plik-zdalny]
         Synonim put.

   sendport  Włącz używanie komend PORT . Domyślnie ftp próbuje używać
         komendy PORT podczas nawiązywania połączenia dla każdego
         transferu danych. Używanie komendy PORT może zapobiec
         opóźnieniom podczas wielokrotnych transferów plików. Jeśli
         komenda PORT zawiedzie, ftp użyje domyślnego portu danych.
         Gdy używanie komendy PORT jest wyłączone, nie są podejmowane
         żadne próby w kierunku używania komend PORT podczas
         transferów plików. Jest to przydatne dla niektórych
         implementacji FTP , które ignorują komendy PORT , lecz
         nieprawidłowo wskazują, że zostały one przyjęte.

   site arg1 arg2 ...
         Argumenty są przesyłane dosłownie do zdalnego serwera FTP
         jako komenda SITE

   size nazwa-pliku
         Zwraca rozmiar nazwy-pliku na zdalnej maszynie.

   status   Pokaż obecny status ftp.

   struct [nazwa-struktury]
         Ustaw struktur transferu plików na nazw-struktury.
         Domyślnie używana jest struktura ``stream''.

   sunique   Włącz zapisywanie plików na maszynie zdalnej według konwencji
         unique. Serwer zdalny musi obsługiwać komendę STOU protokołu
         FTP. Zdalny serwer będzie zgłaszał unikalne nazwy.
         Domyślnie jest to wyłączone.

   system   Pokaż typ systemu operacyjnego zdalnej maszyny.

   tenex    Ustaw typ transferu plików, wymaganego do rozmawiania z
         maszynami TENEX

   trace    Włącz śledzenie pakietów.

   type [nazwa-typu]
         Ustaw typ transferu plików na nazw-typu. Jeśli nie podano
         typu, drukowany jest aktualnie ustawiony. Domyślnym typem
         jest sieciowy ASCII.

   umask [nowamaska]
         Ustaw domyślną umaskę na zdalnym serwerze na nowmask.
         Jeśli nowamaska jest pominięta, drukowana jest wartość
         bieżącej.

   user nazwa-uytkownika [haso] [konto]
         Zezwala na identyfikację przed serwerem FTP Jeśli haso nie
         jest podane, a serwer go wymaga, ftp zapyta o nie (po
         wyłączeniu lokalnego echa). Jeśli nie podano pola konta , a
         serwer FTP go wymaga, użytkownik zostanie o nie zapytany.
         Jeśli podano pole konta , a zdalny serwer nie wymagał go
         podczas logowania, to po zakończeniu sekwencji logowania
         serwerowi zostanie przekazana komenda account. O ile ftp nie
         był wywołany z wyłączonym ``auto-login'', proces ten jest
         dokonywany automatycznie w początkowym połączeniu z serwerem
         FTP

   verbose   Włącz tryb gadatliwy. W trybie tym wszystkie odpowiedzi
         serwera FTP są użytkownikowi drukowane. Dodatkowo, tryb ten
         po transferach plików daje statystyki. Domyślnie tryb ten
         jest włączony.

   ? [komenda]
         Synonim help.

   Zawierające spacje argumenty komend mogą być cytowane znakami cudzysłowów
   `"'.

PRZERYWANIE TRANSFERU PLIKÓW

   Aby przerwać transfer plików, użyj terminalowego klawisza przerwania
   (zwykle Ctrl-C). Transfery wysyłane zostaną zatrzymane natychmiast.
   Transfery odbierane zostaną zatrzymane przez wysłanie komendy ftp ABOR do
   zdalnego serwera i przez odrzucenie wszelkich dalszych odebranych danych.
   Szybkość dokonania tego zadania, zależy od tego, jak zdalny serwer
   obsługuje ABOR . Jeśli serwer nie obsługuje komendy ABOR , znak zachęty
   'ftp>' nie pojawi się aż serwer nie zakończy wysyłać żądanego pliku.

   Sekwencja terminalowa przerwania będzie ignorowana w wypadku gdy ftp
   zakończył przetwarzanie lokalne i oczekuje odpowiedzi od zdalnego
   serwera. Długie opóźnienie w tym trybie może wynikać z obsługi ABOR,
   opisanej powyżej, lub z nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera,
   łącznie z pogwałceniami protokołu ftp. Jeśli opóźnienia wynikają z
   nieoczekiwanego zachowania zdalnego serwera, lokalny program ftp musi być
   ubijany ręcznie.

KONWENCJE NAZYWANIA PLIKÓW

   Pliki, przekazane komendom ftp jako argumenty są przetwarzane według
   następujących zasad.

   1.  Jeśli podana jest nazwa pliku '-' to do odczytu używane będzie stdin
     a dla zapisu stdout

   2.  Jeśli pierwszy znak nazwy pliku to '|', to reszta traktowana jest
     jako komenda powłoki. Ftp wtedy rozwidla (fork) powłokę przy użyciu
     popen(3) i odczytuje (zapisuje) ze stdout (stdin). Jeśli komenda
     powłoki zawiera spacje, argument musi być zacytowany; np. ``" ls
     -lt"''. Szczególnie użytecznym przykładem tego mechanizmu jest:
     ``dir more''.

   3.  Przy nieudanym zakończeniu powyższych sprawdzeń, o ile włączone jest
     ``globowanie'', nazwy lokalnych plików są rozwijane według reguł
     używanych w csh(1); c.f. komenda glob Jeśli komenda ftp oczekuje
     pojedynczego pliku lokalnego (np. put), to używany jest tylko
     pierwszy plik wygenerowany operacją "globowania".

   4.  Dla komend mget i get bez podanych lokalnych nazw plików, nazwa
     lokalna jest identyczna ze zdalną, choć może być przekształcana
     przez ustawienia case, ntrans, lub nmap Ostateczna nazwa pliku może
     być jeszcze ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest runique

   5.  Dla komend mput i put bez podanych zdalnych nazw plików, zdalne
     nazwy są identyczne z lokalnymi, choć mogą być przekształcone przez
     ustawienia ntrans lub nmap Ostateczna nazwa pliku może być jeszcze
     ewentualnie zmieniona jeśli włączone jest sunique

PARAMETRY TRANSFERU PLIKÓW

   Specyfikacja FTP podaje wiele parametrów, które mogą dotyczyć transferu
   plików. Parametr type może być jednym z ``ascii'', ``image'' (binary),
   ``ebcdic'' i ``local byte size'' (przeważnie dla PDP-10's i PDP-20's ).
   Ftp obsługuje typy ascii oraz image transferu plików plus local byte size
   8 dla transferów w stylu tenex

   Ftp obsługuje tylko domyślne wartości dla pozostałych parametrów
   transferu plików: mode, form, i struct.

PLIK .netrc

   Plik .netrc zawiera informacje loginowe i inicjalizacji, używane przez
   proces autologowania. Znajduje się w katalogu domowym użytkownika.
   Rozpoznawane są następujące elementy; mogą być one rozdzielone spacjami,
   tabulacjami lub nowymi liniami:

   machine nazwa
        Zidentyfikuj zdalną maszynę nazwa. Proces autologowania
        przeszukuje plik .netrc w poszukiwaniu elementu machine , który
        odpowiada zdalnej maszynie podanej w linii komend ftp, lub jako
        argument komendy open Jeśli element zostanie znaleziony,
        przetwarzane są dalsze elementy .netrc , z zatrzymaniem się po
        osiągnięciu następnego elementu machine lub elementu default

   default  Jest to to samo co machine nazwa lecz default odpowiada
        dowolnej nazwie Zdefiniowany być może tylko jeden element
        default i musi znajdować się on za wszystkimi innymi elementami
        machine Normalnie jest używany jako:

           default login anonymous password user@site

        dając tak użytkownikowi automatyczne logowanie anonimowego ftp
        na maszyny niewskazane w .netrc. Może to być przeciążone przez
        użycie flagi -n , która wyłącza autologowanie.

   login nazwa
        Określ użytkownika zdalnej maszyny. Jeśli ten element istnieje,
        autologowanie rozpocznie logowanie z użyciem podanej nazwy.

   password acuch
        Przekazuje hasło. Jeśli ten element jest obecny, proces
        autologowania przekaże podany łańcuch jeśli zdalny serwer
        wymaga hasła jako części procesu logowania. Zauważ, że jeśli
        element ten jest obecny w .netrc dla użytkowników innych niż
        anonymous, ftp przerwie proces autologowania jeśli .netrc jest
        odczytywalne przez kogokolwiek poza użytkownikiem.

   konto acuch
        Przekaż dodatkowe hasło konta. Jeśli ten element jest obecny,
        proces autologowania przekaże podany łańcuch jeśli serwer
        zażąda dodatkowego hasła konta. Jeśli nie zażąda, autologowanie
        rozpocznie komendę ACCT

   macdef name
        Definiuje makro. Ten element funkcjonuje jak komenda macdef
        Makro jest definiowane z podaną nazwą; jego zawartość
        rozpoczyna się w następnej linii .netrc i trwa aż do spotkania
        pustej linii (kolejne znaki nowej linii). Jeśli zdefiniowane
        jest makro o nazwie init , to jest ono wykonywane
        automatycznie jako pierwszy krok procesu autologowania.

ŚRODOWISKO

   Ftp korzysta z następujących zmiennych środowiskowych.

   HOME    Dla domyślnego położenia pliku .netrc , o ile taki istnieje.

   SHELL    Dla domyślnej powłoki.

ZOBACZ TAKŻE

   ftpd(8)

HISTORIA

   Komenda ftp pojawiła się w 4.2BSD.

BŁĘDY

   Prawidłowe wykonywanie wielu komend zależy od prawidłowego zachowania się
   zdalnego serwera.

   Błąd w traktowaniu powrotów karetki w kodzie transferu trybu-ascii w
   4.2BSD został poprawiony. Poprawka ta może powodować nieprawidłowości w
   przesyłaniu plików binarnych do i od 4.2BSD w trybie ascii. Sposobem na
   uniknięcie tego problemu jest używanie typu binarnego.