Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    gawk - język wyszukiwania i przetwarzania wzorców.

SKŁADNIA

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    gawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] -f plik-programu [--] plik...

    pgawk [opcje w stylu POSIX lub GNU] [--] tekst-programu plik...

OPIS

    Gawk jest implementacją GNU języka programowania AWK. Odpowiada on
    definicji tego języka z POSIX 1003.2 Command Language And Utilities
    Standard.  Wersja ta jest z kolei oparta na opisie z The AWK
    Programming Language, napisanym przez Aho, Kernighana i Weinbergera, z
    dodatkowymi właściwościami, zdefiniowanymi w wersji awk z SysVR4. Gawk
    udostępnia również najświeższe rozszerzenia awk z Bell Laboratories
    oraz parę rozszerzeń specyficznych dla GNU.

    Pgawk jest profilującą wersją gawk. W każdym aspekcie jest identyczny
    z gawk, z wyjątkiem tego, że programy działają wolniej, a  na
    zakończenie automatycznie tworzony jest profil wykonania w pliku
    awkprof.out. Zobacz opcja --profile, poniżej.

    Wiersz poleceń składa się z opcji dla gawk, tekstu programu (jeśli nie
    podano go poprzez opcję -f lub --file) i wartości, które mają być
    udostępnione w predefiniowanych zmiennych ARGC i ARGV.

OPCJE

    Opcje gawk mogą być zarówno tradycyjnymi POSIX-owymi jednoliterowymi
    opcjami, jak i długimi opcjami w stylu GNU. Opcje POSIX-owe zaczynają
    się pojedynczym "-", a opcje GNU "--".  Opcje w stylu GNU są
    udostępniane zarówno dla właściwości specyficznych dla GNU, jak i dla
    właściwości POSIX-owych. Inne implementacje AWK prawdopodobnie jednak
    będą przyjmować tylko tradycyjne, jednoliterowe opcje.

    Zgodnie ze standardem POSIX, specyficzne dla gawk opcje są przekazywane
    przez argumenty opcji -W. Można podać wiele opcji -W, lub wiele jej
    argumentów (oddzielonych przecinkami, lub ujętych w cudzysłowy i
    oddzielonych białymi spacjami).  Wielkość  liter  w  argumentach
    przekazanych opcji -W jest ignorowana. Każda opcja -W ma odpowiadająca
    sobie długą opcję w stylu GNU, jak opisano  niżej.  Argumenty
    przekazywane długim opcjom w stylu GNU są łączone z opcją przy użyciu
    znaku =, bez dodatkowych spacji lub przekazywane w następnym argumencie
    wiersza poleceń (tj. bez znaku równości i po spacji).

    Gawk przyjmuje następujące, wymienione alfabetycznie, opcje.

    -F fs
    --field-separator=fs
       Używa  fs  jako  wejściowego  separatora  pola  (wartość
       predefiniowanej zmiennej FS).

    -v var=val
    --assign=var=val
       Przyznaje zmiennej var wartość val. Robi to przed uruchomieniem
       programu.  Takie wartości zmiennych są dostępne dla bloku BEGIN
       programu AWK.

    -f plik-programu
    --file=plik-programu
       Odczytaj źródło programu AWK z pliku plik-programu, zamiast
       odczytywać go z pierwszego argumentu wiersza poleceń. Można
       użyć wielu opcji -f (lub --file).

    -mf=NNN
    -mr=NNN
       Ustaw limity pamięci na wartość NNN. Flaga f ustawia maksymalną
       liczbę pól, a flaga r ustawia maksymalny rozmiar rekordu. Te
       dwie flagi i opcja -m pochodzą z wersji AT&T Bell Laboratories
       research  UNIX awk. Są one ignorowane w gawk, gdyż nie posiada
       on predefiniowanych limitów.
    -W compat
    -W traditional
    --compat
    --traditional
       Pracuje w trybie zgodnoci. W trybie tym, gawk zachowuje się
       identycznie  z  UNIX awk; nie jest rozpoznawane żadne ze
       specyficznych dla GNU rozszerzeń.  Postać --traditional jest
       preferowana.  Zobacz ROZSZERZENIA GNU, dla dalszych informacji.

    -W copyleft
    -W copyright
    --copyleft
    --copyright
       Wypisuje krótką wersję informacji o kopiowaniu (na standardowe
       wyjście).

    -W dump-variables[=plik]
    --dump-variables[=plik]
       Wypisuje do pliku posortowaną listę zmiennych globalnych, ich
       typoów i końcowych wartości. Jeśli nie podano pliku, to gawk
       używa pliku o nazwie awkvars.out w katalogu bieżącym.
       Lista  wszystkich zmiennych globalnych to dobry sposób na
       wyszukanie błędów typograficznych w programach.  Może się też
       przydać, gdy masz wielki program z mnóstwem funkcji a chcesz się
       upewnić, że nie używają one przypadkiem ze zmiennych globalnych,
       które uważasz za lokalne. (Szczególnie łatwo pomylić się przy
       prostych nazwach zmiennych, jak i, j, i tak dalej.)

    -W help
    -W usage
    --help
    --usage
       Wypisuje na standardowe wyjście krótkie podsumowanie dostępnych
       opcji.  (Zgodnie z GNU Coding Standards, te opcje powodują
       natychmiastowe, pomyślne zakończenie pracy).

    -W lint[=fatal]
    --lint[=fatal]
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach, które są pokraczne  lub
       nieprzenośne  dla innych implementacji AWK.  Z opcjonalnym
       argumentem  fatal,  ostrzeżenia  lint  stają  się  błędami
       krytycznymi. Może to drastyczne, ale korzystanie z tej opcji na
       pewno zachęci do pisania czystszych programów AWK.
    -W lint-old
    --lint-old
       Daje ostrzeżenia o konstrukcjach,  które  nieprzenośne  na
       pierwotną wersję Uniksowego awk.
    -W gen-po
    --gen-po
       Przegląda  i  analizuje program AWK program, i tworzy na
       standardowym wyjściu plik formatu GNU .po, zawierający wpisy dla
       wszystkich podlegających lokalizacji łańcuchów w programie. Sam
       program nie jest wykonywany. Więcej szczegółów o plikach .po
       można znaleźć w pakiecie dystrybucyjnym GNU gettext.

    -W non-decimal-data
    --non-decimal-data
       Rozpoznaje  wartości  ósemkowe  i  szesnastkowe  w  danych
       wejściowych. Uywaj tej opcji ze szczegln ostronoci!

    -W posix
    --posix
       Włącza tryb zgodnoci, w którym obowiązują następujące dodatkowe
       ograniczenia:

       o sekwencje specjalne \x nie są rozpoznawane.

       o Przy FS ustawionym na pojedynczą spację jako separatory pól
        działają tylko spacje i tabulatory, znaki nowej linii nie są
        separatorami pól.

       o Nie można kontynuować linii po ? i :.

       o Synonim `func' dla słowa kluczowego `function' nie jest
        rozpoznawany.

       o Operatory ** i **= nie mogą być używane zamiast ^ i ^=.

       o Nie jest dostępna funkcja fflush().

    -W profile[=plik_prof]
    --profile[=plik_prof]
       Wysyła dane profilowania do pliku_prof.  Domyślnie jest to
       awkprof.out.  Uruchomiony z gawk, profil jest tylko "ładnie
       wypisaną" wersją programu. Uruchomiony z pgawk, profil zawiera
       liczbę wykonań każdej instrukcji programu (na lewym marginesie)
       oraz liczbę wywołań funkcji dla każdej funkcji użytkownika.

    -W re-interval
    --re-interval
       Włącz użycie wyrażeń powtarzanych (interval expressions) w
       dopasowywaniu   wyrażeń   regularnych   (patrz   poniżej
       Wyrażeniaregularne). Wyrażenia powtarzane nie były tradycyjnie
       dostępne w języku AWK. Standard POSIX dodał je dla uzyskania
       wzajemnej zgodności  awk  i  egrep.  Jednak  ich  użycie
       najprawdopodobniej da błędy w starych programach AWK, zatem gawk
       udostępnia je tylko wtedy, gdy zażądano tego niniejszą opcją lub
       podano opcję --posix.
    -W source=tekst-programu
    --source=tekst-programu
       Używa tekst-programu jako kodu źródłowego programu AWK. Opcja
       ta pozwala na łatwe łączenie funkcji bibliotecznych (używanych
       poprzez opcje -f i --file) z kodem źródłowym wprowadzanym w
       wierszu poleceń. Jest to przeznaczone przede wszystkim dla
       średnio dużych programów AWK, używanych w skryptach powłokowych.
       Forma -W source= tej opcji używa reszty argumentu wiersza
       poleceń  jako  tekstu programu; dalsze opcje -W nie będą
       rozpoznawane w tym samym argumencie.

    -W version
    --version
       Wypisuje informację o wersji tej konkretnej kopii gawk (na
       standardowe wyjście).  Jest to przydatne przede wszystkim do
       zdobywania informacji, czy bieżąca kopia gawk, którą posiadasz
       na systemie jest aktualna. Przydaje się także przy zgłaszaniu
       błędów. (Według GNU Coding Standards (Standardów Kodowania GNU),
       opcje  te  powodują  natychmiastowe, zakończone powodzeniem
       zakończenie pracy.)

    --   Sygnalizuje koniec opcji. Dzięki temu  następne  argumenty
       programu AWK mogą rozpoczynać się myślnikiem "-". [Na przykład
       rozpoczynające się myślnikiem nazwy plików]. Istnieje głównie
       dla utrzymania spójności z konwencją przetwarzania argumentów
       używaną w większości programów POSIX-owych.
    W trybie zgodności wszelkie inne opcje są zaznaczane jako niepoprawne,
    lecz poza tym są ignorowane. W normalnym trybie działania, jeśli
    dostarczono tekst programu AWK, nieznane opcje są mu przekazywane w
    tablicy ARGV, aby mógł je sobie sam przetworzyć. Przydaje się to w
    praktyce do uruchamiania  programów  AWK  przez  mechanizm  "#!"
    interpretera.

WYWOŁANIE PROGRAMU AWK

    Program AWK składa się z sekwencji instrukcji wzorzec-akcja oraz
    opcjonalnych definicji funkcji.
       wzorzec  { instrukcje akcji }
       function nazwa(lista parametrw) { instrukcje }
    Gawk najpierw odczytuje źródło programu z podanych plikw-programu.
    Gawk czyta tekst programu tak, jakby wszystkie pliki-programu zostały
    połączone ze sobą w całość. Przydaje się do budowania bibliotek funkcji
    AWK, bez konieczności włączania ich do każdego nowego programu AWK,
    który z nich korzysta. Umożliwia to  również  łączenie  funkcji
    bibliotecznych z programami z wiersza poleceń.
    Zmienna środowiskowa AWKPATH określa ścieżkę przeszukiwania, używaną do
    znajdowania plików źródłowych podanych w opcji -f.  Jeśli zmienna ta
    nie istnieje, domyślną ścieżką staje się ".:/usr/local/share/awk".
    (Faktyczny katalog może być różny, zależnie od tego jak skompilowano i
    zainstalowano awk.)  Jeśli nazwa pliku, podana opcji -f zawiera znak
    "/", nie jest dokonywane żadne przeszukiwanie ścieżki.
    Gawk wywołuje programy AWK w następującej kolejności.  Najpierw
    dokonuje wszelkich inicjalizacji zmiennych, zadanych w opcjach -v.
    Następnie kompiluje program do postaci wewnętrznej.  Potem wywołuje
    kod, zawarty w blokach BEGIN (jeśli istnieją), a następnie zaczyna
    odczytywać każdy z plików, podanych w tablicy ARGV. Jeśli nie podano
    takich nazw plików, gawk odczytuje standardowe wejście.
    Jeśli nazwa pliku w wierszu poleceń ma postać var=val , to jest
    traktowana jako inicjalizacja zmiennej. Zmienna var uzyska wartość val.
    (Dzieje się to po uruchomieniu każdego bloku BEGIN.) Ten sposób
    inicjalizowania zmiennych najbardziej przydaje się do dynamicznego
    nadawania wartości zmiennym, których AWK używa do określania sposobu, w
    jaki wejście rozbijane jest na pola i rekordy. Jest też użyteczny do
    kontroli stanu, jeśli zachodzi potrzeba wielokrotnego czytania danego
    pliku danych.
    Jeśli wartość konkretnego elementu ARGV jest pusta (""), to gawk ją
    pomija.
    Dla każdego rekordu wejścia gawk dokonuje porównania, sprawdzając czy
    odpowiada on jakiemuś wzorcowi z programu AWK.  Jeśli wzorzec będzie
    odpowiadał rekordowi, zostanie wykonana związana z nim akcja. Wzorce
    są sprawdzane w kolejności ich pojawienia się w programie.
    Na koniec, gdy wyczerpane zostanie całe wejście, gawk wywołuje kod
    zawarty w bloku END.

ZMIENNE, REKORDY I POLA

    Zmienne AWK są dynamiczne; zaczynają istnieć gdy są po raz pierwszy
    użyte. Ich wartości są zmiennoprzecinkowe, znakowe (ciągi znaków) lub
    jedne i drugie naraz, zależnie od sposobu użycia. AWK posiada również
    tablice  jednowymiarowe;  symulowane  mogą  być  również  tablice
    wielowymiarowe. Podczas działania programu ustawianych jest kilka
    predefiniowanych zmiennych; będą one opisane niżej.
  Rekordy
    Zwykle rekordy rozdzielane są znakami nowej linii [czyli rekordem jest
    pojedyncza linia]. Możesz kontrolować sposób, w jaki będą separowane
    rekordy przypisując wartość wbudowanej zmiennej RS Jeżeli zawiera ona
    pojedynczy znak, to jest on ogranicznikiem rekordów. W przeciwnym
    przypadku, RS jest wyrażeniem regularnym. Tekst wejściowy pasujący do
    tego wyrażenia rozdziela rekord. Jednakże, w trybie zgodności do
    rozdzielania rekordów zostanie użyty tylko jego pierwszy znak.  jeżeli
    RS jest ustawiony na łańcuch pusty, to rekordy rozdzielane są pustymi
    liniami. W tym przypadku znak nowej linii zawsze  działa  jako
    ogranicznik pola, oprócz wartości ogranicznika ustawionej przez FS.
  Pola
    Po przeczytaniu każdego rekordu wejściowego, gawk rozbija go na pola,
    używając do tego celu wartości separatora pól, FS.  Jeśli FS jest
    pojedynczym znakiem, to pola są rozdzielane tym właśnie znakiem. W
    przeciwnym wypadku FS powinien być wyrażeniem regularnym. W szczególnym
    wypadku, kiedy FS jest pojedynczą spacją, pola są oddzielane dowolną
    ilością białych spacji (spacji, tabulatorów, nowych linii). (Ale patrz
    omówienie --posix).  UWAGA: Wartość zmiennej IGNORECASE (patrz niżej)
    również wpływa na sposób rozdzielania pól i rekordów (w wypadku gdy
    odpowiednio FS bądź RS jest wyrażeniem regularnym).
    Jeśli zmienną FIELDWIDTHS ustawiono na listę oddzielonych spacjami
    liczb, to każde pole powinno mieć stałą szerokość, zaś gawk dokonuje
    podziału przy użyciu podanych szerokości. Wartość FS jest wtedy
    ignorowana. Przyznanie zmiennej FS nowej wartości unieważnia użycie
    FIELDWIDTHS, i przywraca domyślne zachowanie.
    Do każdego pola w rekordzie wejściowym można odwołać się przez jego
    pozycję, $1, $2, itd. $0 jest całym rekordem (zwykle linią).  Do pól
    nie musisz się odwoływać przez stałe:
       n = 5
       print $n
    wypisze piąte pole rekordu wejściowego.
    Zmienna  NF jest ustawiana na całkowitą liczbę pól w rekordzie
    wejściowym.
    Odniesienia do pól nieistniejących (np. pól znajdujących się za $NF)
    dają łańcuch zerowy. Jednak nadanie nieistniejącemu polu wartości (np.
    $(NF+2) = 5) zwiększa wartość licznika NF, a pola znajdujące się
    `pomiędzy',  inicjuje łańcuchem zerowym. Przypisanie to poowoduje
    również ponowne przetworzenie wartości zmiennej $0, w której pola
    zostaną rozdzielone wartością OFS.
    Przypisanie wartości istniejącemu polu powoduje ponowne utworzenie
    całego rekordu podczas odwołania się do $0.  Podobnie, przypisanie
    wartości do $0 powoduje, że rekord jest ponownie dzielony, tworząc nowe
    wartości pól.
  Wbudowane zmienne
    Wbudowanymi zmiennymi Gawk są:
    ARGC    Liczba argumentów wiersza poleceń  (nie  liczy  opcji
          przekazanych gawk, ani źródła programu).
    ARGIND   Indeks w tablicy ARGV bieżąco przetwarzanego pliku.
    ARGV    Tablica  argumentów  wiersza poleceń. Tablica ta jest
          indeksowana od zera do ARGC - 1.  Dynamiczna zmiana
          zawartości ARGV może sterować plikami używanymi jako dane.
          BINMODE Na systemach nie-POSIX-owych, określa użycie trybu
          "binarnego" do wszystkich operacji wejścia/wyjścia plików.
          Numeryczne wartości 1, 2 lub 3 oznaczają, że binarne
          wejście/wyjście powinno zostać użyte dla, odpowiednio,
          plików wejściowych, wyjściowych, lub wszystkich plików.
          Wartości  łańcuchowe:  "r" lub "w" oznaczają używanie
          binarnego wejścia/wyjścia dla, że plików, odpowiednio,
          wejściowych lub wyjściowych. Wartości łańcuchowe: "rw" lub
          "wr" oznaczają, że binarne wejście/wyjście powinno być
          użyte dla wszystkich plików.  Wszystkie inne wartości
          łańcuchowe są traktowane jak "rw", ale powodują komunikat
          ostrzegawczy.

    CONVFMT   Format konwersji dla liczb, domyślnie "%.6g".
    ENVIRON   Tablica zawierająca wartości bieżącego środowiska.
          Tablica  ta   jest   indeksowana   zmiennymi
          środowiskowowymi,  każdy  element  tablicy  jest
          wartością danej zmiennej (np. ENVIRON["HOME"] może
          mieć wartość /u/arnold).  Zmiana tej tablicy nie
          wpłynie na środowisko widziane przez programy, które
          gawk wywołuje przez przekierowania lub przy użyciu
          funkcji system().
    ERRNO    Jeśli  pojawi  się  błąd  systemowy  podczas
          przekierowywania dla getline, podczas odczytu dla
          getline lub podczas close(), to  ERRNO  będzie
          zawierać  łańcuch  opisujący  błąd.  Podlega on
          tłumaczeniu przy ustawieniach locale innych niż
          angielskie.
    FIELDWIDTHS Jest rozdzieloną białymi spacjami listą szerokości
          pól. Jeśli zmienna ta jest ustawiona, to gawk
          rozbija wejście na pola o stałych szerokościach
          (domyślnie rozbija je według wartości separatora
          FS).
    FILENAME  Nazwa pliku bieżącego pliku wejściowego. Jeśli nie
          podano  plików  w  wierszu  poleceń,  FILENAME
          przechowuje wartość "-". Wartość zmiennej FILENAME
          jest niezdefiniowana wewnątrz bloku BEGIN (chyba że
          zostanie nadana przez getline).
    FNR     Liczba  rekordów  wejściowych  w bieżącym pliku
          wejściowym.
    FS     Separator pól wejściowych, domyślnie spacja.
    IGNORECASE Określa wrażliwość na wielkości znaków w operacjach
          na wyrażeniach regularnych. Jeśli zmienna IGNORECASE
          ma wartość niezerową, to porównywanie wzorców w
          regułach, rozdzielanie pól przez FS, rozdzielanie
          rekordów przez RS, dopasowywanie wyrażeń regularnych
          przez  ~ i !~, oraz wbudowane funkcje gsub(),
          index(), match(), split() i sub(), będą ignorować
          wielkość  liter podczas operacji na wyrażeniach
          regularnych. UWAGA: Ustawienie to nie wpływa na
          indeksowanie tablic, ani na funkcję asort().
          Tak więc jeśli IGNORECASE nie jest równe zero, /aB/
          odpowiada wszystkim następującym łańcuchom -- "ab",
          "aB", "Ab", i "AB".  Jak ze wszystkimi zmiennymi
          AWK, początkowa wartość IGNORECASE jest zerem, więc
          operacje na wyrażeniach regularnych są wrażliwe na
          wielkość znaków. W Unixie przy ignorowaniu wielkości
          znaków używany jest pełny zestaw znaków ISO-8859-1
          Latin-1.
    LINT    Zapewnia dynamiczne sterowanie opcją  --lint  z
          wnętrza programu AWK.  Gdy jest prawdziwe, gawk
          wypisuje ostrzeżenia lint. Gdy fałszywe --  nie
          wypisuje.  Kiedy ma przypisaną wartość łańcuchową
          "fatal", ostrzeżenia  lint  stają  się  błędami
          krytycznymi,  dokłądnie  tak  samo,  jak  przy
          --lint=fatal. Każda inna wartość prawdziwa wypisuje
          tylko ostrzeżenia.
    NF     Liczba pól w bieżącym rekordzie wejściowym.
    NR     Całkowita liczba odczytanych do tej pory rekordów
          wejściowych.
    OFMT    Format wyjściowy liczb, domyślnie "%.6g".
    OFS     Separator pól wyjściowych, domyślnie spacja.
    ORS     Separator rekordów wyjściowych,  domyślnie  nowa
          linia.  PROCINFO Elementy tej tablicy umożliwiają
          dostęp do informacji o działającym programie AWK. W
          niektórych systemach w tablicy mogą istnieć elementy
          od "group1" aż do "groupn" dla pewnego n, będącego
          liczbą grup dodatkowych, do których należy program.
          Do sprawdzenia tych elementów użyj operatora in. Na
          pewno są dostępne następujące elementy:
          PROCINFO["egid"]  wartość   funkcji  systemowej
                   getegid(2).
          PROCINFO["euid"]  wartość  funkcji   systemowej
                   geteuid(2).
          PROCINFO["FS"]   "FS", jeśli działa podział na
                   pola  za  pomocą  FS,  lub
                   "FIELDWIDTHS",  jeśli  działa
                   podział  na  pola  za  pomocą
                   FIELDWIDTHS.
          PROCINFO["gid"]  wartość   funkcji  systemowej
                   getgid(2).
          PROCINFO["pgrpid"] ID  grupy  procesów  bieżącego
                   procesu.
          PROCINFO["pid"]  ID bieżącego procesu.
          PROCINFO["ppid"]  ID  procesu  macierzystego dla
                   bieżącego procesu.
          PROCINFO["uid"]  wartość  funkcji   systemowej
                   getuid(2).

    RS     Separator  rekordów wejściowych, domyślnie
          nowa linia. Jeśli RS ma wartość łańcucha
          zerowego, to rekordy są oddzielane pustymi
          liniami. Gdy RS jest ustawiony na łańcuch
          zerowy, to znak nowej linii zawsze działa jak
          separator   pola,   oprócz   działania
          jakiejkolwiek wartości zmiennej FS.
    RT     Zakończenie rekordu.  Gawk ustawia RT na
          tekst wejściowy, który pasował do znaku lub
          wyrażenia regularnego określonego przez RS.
    RSTART   Indeks pierwszego znaku, dopasowanego funkcją
          match(); 0 w przypadku braku dopasowania.
    RLENGTH   Długość  łańcucha  dopasowanego  funkcją
          match(); -1 w przypadku braku dopasowania.
    SUBSEP   Znak,  używany do separacji wielokrotnych
          indeksów w elementach tablicowych, domyślnie
          jest to "\034".
    TEXTDOMAIN Dziedzina tekstowa programu AWK. Stosowane
          od  odszukania  zlokalizowanych  tłumaczeń
          łańcuchów znakowych programu.
  Tablice
    Tablice są indeksowane wyrażeniem, ujętym w nawiasy
    kwadratowe ([ i ]). Jeśli wyrażenie jest listą wyrażeń
    (wyra, wyra ...)  to indeks tablicy jest sklejany z
    wartości (łańcuchowych) każdego wyrażenia, oddzielonych
    wartością zmiennej SUBSEP. [Uwaga: jest tak dlatego, że
    AWK używa tablic asocjacyjnych - tak jakby słownikowych -
    nie ma tu normalnych liczbowych indeksów - indeksem może
    być cokolwiek, najczęściej łańcuch. Symulowanie tablic
    wielowymiarowych   polega  właśnie  na  sklejaniu
    poszczególnych indeksów w unikalny łańcuch -- przyp.
    tłum.]  Właściwość  ta  jest  używana do symulacji
    wielowymiarowych tablic. Na przykład:
       i = "A" ; j = "B" ; k = "C"
       x[i, j, k] = "hello, world\n"
    przypisuje łańcuch "hello, world\n" elementowi tablicy x,
    o indeksie będącym łańcuchem "A\034B\034C". Wszystkie
    tablice w AWK są asocjacyjne, tj. indeksowane wartościami
    łańcuchowymi.
    Do sprawdzenia czy dana tablica posiada oczekiwany indeks
    [łańcuchowy], można użyć  operatora  in,  który  ma
    zastosowanie przede wszystkim w instrukcjach if lub
    while.
       if (val in array)
          print array[val]
    Jeśli tablica posiada wielokrotne indeksy, można użyć
    konstrukcji (i, j) in array.
    Konstrukcja in może być również użyta w pętli for do
    iterowania poprzez wszystkie elementy tablicy [ponieważ
    jest ona asocjacyjna, nie można jej iterować przez
    przelecenie indeksu od zera do najwyższej wartości -
    indeks może być tu przecież dowolnym łańcuchem - przyp.
    tłum.]
    Element można skasować z tablicy przy użyciu polecenia
    delete.  Poleceniem delete można się też posłużyć do
    skasowania całej zawartości tablicy, przez podanie jej
    nazwy bez indeksu.
  Typy zmiennych i konwersje
    Zmienne   oraz   pola   mogą   być   liczbami
    (zmiennoprzecinkowymi), łańcuchami lub jednym i drugim
    naraz.  Interpretacja  wartości  zmiennej  zależy od
    kontekstu. Jeśli jest użyta w wyrażeniu numerycznym,
    jest interpretowana jako liczba; jeśli jest użyta w
    wyrażeniu łańcuchowym, to jest traktowana jak łańcuch.
    Aby wymusić traktowanie zmiennej jako liczby, dodaj do
    niej 0; aby wymusić traktowanie jej jako łańcucha, doklej
    do niej łańcuch zerowy.
    Podczas konwersji łańcucha na liczbę, obróbka  jest
    dokonywana przy użyciu funkcji strtod(3). Liczba jest
    przekształcana na łańcuch przy użyciu wartości CONVFMT
    jako  parametru  formatującego  dla sprintf(3), oraz
    wartości numerycznej jako argumentu. Jednak, nawet mimo
    że wszystkie liczby w AWK są zmiennoprzecinkowe, wartości
    całkowite są zawsze konwertowane jak całkowite (integer).
    Tak więc, przy
       CONVFMT = "%2.2f"
       a = 12
       b = a ""
    zmienna  b uzyskuje wartość łańcuchową "12", a nie
    "12.00".
    Gawk dokonuje porównań w następujący sposób: Jeśli dwie
    wartości są numeryczne, to są porównywane numerycznie.
    Jeśli jedna z wartości jest  numeryczna,  a  druga
    łańcuchowa,  która  jest "łańcuchem numerycznym", to
    porównania są  również  dokonywane  numerycznie.  W
    przeciwnym wypadku wartość numeryczna jest konwertowana
    do łańcucha i dokonywane jest porównanie łańcuchowe. Dwa
    łańcuchy  są, oczywiście, porównywane jako łańcuchy.
    Zwróć uwagę, że standard POSIX stosuje pojęcie "łańcucha
    numerycznego" wszędzie, nawet do stałych łańcuchowych.
    Jednak jest to oczywiście nieprawidłowe i gawk tego nie
    robi.  (Na szczęście, poprawiono to w następnej wersji
    standardu.)
    Zauważ, że stałe znakowe, takie jak "57"  nie  są
    łańcuchami numerycznymi - są one stałymi łańcuchowymi.
    Pojęcie "łańcuchów numerycznych" odnosi się wyłącznie do
    pól, wejścia getinput, FILENAME, elementów ARGV, ENVIRON
    i elementów tablicy utworzonej funkcją split() będących
    łańcuchami numerycznymi.  Podstawową koncepcją jest to,
    że wyglądające na numeryczne dane z wejcia uytkownika,
    i tylko one, są traktowane w opisany sposób.
    Niezainicjalizowane zmienne mają wartość numeryczną zero
    i łańcuchową "" (zero lub pusty łańcuch).
  Stałe ósemkowe i szesnastkowe
    Poczynając od wersji 3.1 gawk , w kodzie źródłowym
    programów AWK można korzystać ze stałych ósemkowych i
    szesnastkowych w stylu języka C. Na przykład, ósemkowa
    wartość 011 jest równa dziesiętnej 9, a szesnastkowa 0x11
    jest równa dziesiętnej 17.
  Stałe łańcuchowe
    Stałe łańcuchowe w AWK są sekwencjami znaków ujętymi w
    cudzysłowy ("). Wewnątrz łańcuchów rozpoznawane są pewne
    sekwencje specjalne, jak w C. Są to:
    \\  dosłowny odwrotny ukośnik (backslash)
    \a  znak dzwonka, "alert"; zazwyczaj znak ASCII BEL
    \b  backspace
    \f  wysuw strony (form-feed)
    \n  znak nowej linii (newline).
    \r  powrót karetki (carriage return).
    \t  tabulacja pozioma (horizontal tab).
    \v  tabulacja pionowa (vertical tab).
    \xcyfry hex
      Znak  reprezentowany  przez   łańcuch   cyfr
      szesnastkowych występujących po \x. Tak jak w ANSI
      C, wszystkie kolejne cyfry szesnastkowe uważane są
      za część sekwencji specjalnej. (Ta cecha powinna
      nam coś mówić o  projektowaniu  języków  przez
      komitety.)  Np., "\x1B" jest znakiem ASCII ESC
      (escape).
    \ddd Znak reprezentowany przez 1-, 2- lub 3-cyfrową
      sekwencję cyfr ósemkowych. Np., "\033" jest znakiem
      ASCII ESC (escape).
    \c  Dosłowny znak c.
    Sekwencji specjalnych można też używać wewnątrz stałych
    wyrażeń  regularnych (np., /[ \t\f\n\r\v]/ dopasowuje
    białe znaki).
    W trybie zgodności, znaki reprezentowane przez ósemkowe
    lub  szesnastkowe  sekwencje specjalne są traktowane
    dosłownie, jeśli użyto ich  w  stałych  wyrażeniach
    regularnych.  Zatem, /a\52b/ jest równoważnikiem /a\*b/.

WZORCE I AKCJE

    AWK jest językiem  zorientowanym  liniowo.  Najpierw
    przychodzi wzorzec, a potem akcja. Instrukcje akcji są
    zawarte w nawiasach { i }.  Pominąć można zarówno
    wzorzec, jak i akcję, lecz oczywiście nie obydwa te pola
    naraz. Jeśli pominięto wzorzec, to akcja jest wykonywana
    dla każdego z rekordów wejścia. Brakująca akcja jest z
    kolei równoważna akcji
       { print }
    która wypisuje cały rekord.
    Komentarze rozpoczynają się znakiem "#" i trwają aż do
    końca linii.  Do oddzielania instrukcji można używać
    pustych linii. Zwykle instrukcja kończy się wraz z nową
    linią, jednak nie jest to regułą w przypadku linii
    kończących się na ",", "{", "?", ":", "&&" lub "||". Dla
    liniach kończących się na do lub else również wystąpi
    automatyczna kontynuacja instrukcji w następnej linii. W
    innych wypadkach, linia może być kontynuowana przez
    zakończenie jej znakiem "\"; w takim wypadku znak nowej
    linii jest ignorowany.
    Wiele instrukcji można też zgrupować w jednej linii,
    oddzielając je znakiem ";". Tyczy się  to  zarówno
    instrukcji w części akcji z pary wzorzec-akcja (zwykły
    przypadek), jak i do samych instrukcji wzorzec-akcja.
  Wzorce
    Wzorce w AWK mogą być jedną z następujących rzeczy:
       BEGIN
       END
       /wyraenie regularne/
       wyraenie relacyjne
       wzorzec && wzorzec
       wzorzec || wzorzec
       wzorzec ? wzorzec : wzorzec
       (wzorzec)
       ! wzorzec
       wzorzec1, wzorzec2
    BEGIN i END są dwoma specjalnymi rodzajami wzorców, które
    nie są porównywane z danymi wejściowymi. Części akcji
    wszelkich wzorców BEGIN są łączone, tak jakby wszystkie
    one zostały napisane w pojedynczym bloku BEGIN. Są one
    wykonywane  przed  rozpoczęciem  odczytywania  danych
    wejściowych.  Podobnie, wszelkie bloki END są również
    łączone i wykonywane po wyczerpaniu danych wejściowych.
    (lub po dojściu do instrukcji exit.) Wzorce BEGIN i END
    nie mogą być łączone z innymi wzorcami w wyrażeniach
    wzorcowych. Wzorcom BEGIN i END nie może brakować części
    definiującej akcję.
    Dla wzorców /wyrae regularnych/ powiązana instrukcja
    wykonywana jest dla każdego rekordu wejściowego, który
    odpowiada zadanemu wyrażeniu  regularnemu.  Wyrażenia
    regularne są tymi samymi wyrażeniami, które można spotkać
    w egrep(1), i są podsumowane niżej.
    wyraenie relacyjne może używać dowolnego operatora ze
    zdefiniowanych w sekcji o akcjach operatorów. Ogólnie,
    testują one, czy określone pola odpowiadają określonym
    wyrażeniom regularnym.
    Operatory &&, ||, i !  są logicznymi AND, OR i NOT,
    podobnie jak w języku C. Są one obliczane w sposób
    skrócony, podobnie jak w C, i służą głównie do łączenia
    bardziej podstawowych wyrażeń wzorcowych. Podobnie jak w
    większości  języków,  dla  wymuszenia  kolejności
    porównywania można użyć nawiasów.
    Operator ?: działa podobnie jak ten sam operator w C.
    Jeśli pierwszy wzorzec jest prawdziwy, to do testowania
    używany jest następny wzorzec; w przeciwnym wypadku
    używany jest trzeci wzorzec. Obliczany jest tylko albo
    drugi albo trzeci wzorzec.
    Forma wzorzec1, wzorzec2 wyrażenia jest nazywana wzorcem
    zakresu.  Dopasowuje ona wszystkie rekordy wejście,
    poczynając od rekordu, który odpowiada wzorcowi1, aż do
    rekordu pasującego do wzorzec2, włącznie. Nie łączy się
    to z innymi rodzajami wyrażeń wzorcowych.
  Wyrażenia regularne
    Wyrażenia regularne są rozszerzoną formą tego, co można
    znaleźć w egrep.  Składają się one z następujących
    znaków:
    c     dopasowuje nie-specjalny znak c.
    \c     dopasowuje dosłowny znak c.
    .     dopasowuje dowolny znak wcznie ze znakiem
         nowej linii.
    ^     dopasowuje początek łańcucha.
    $     dopasowuje koniec łańcucha.
    [abc...]  lista znaków, dopasowuje dowolny ze znaków
         abc....
    [^abc...] zanegowana lista znaków, dopasowuje wszystkie
         znaki poza abc....
    r1|r2   alternatywa: dopasowuje albo r1 albo r2.
    r1r2    konkatenacja: dopasowuje r1, a następnie r2.
    r+     dopasowuje jeden lub więcej r-ów.
    r*     dopasowuje zero lub więcej r-ów.
    r?     dopasowuje zero lub jeden r.
    (r)    grupowanie: dopasowuje r.
    r{n}
    r{n,}
    r{n,m}   Jedna lub dwie liczby w nawiasach klamrowych
         opisują wyraenie  powtarzane.  Jeżeli  w
         nawiasach jest jedna liczba, to poprzedzające
         wyrażenie regularne r powtarzane jest n razy.
         Jeżeli użyto dwu rozdzielonych przecinkiem
         liczb, to r powtarzane jest od n do m razy.
         Jeżeli  w nawiasach jest jedna liczba, z
         następującym po  niej  przecinkiem  to  r
         powtarzane jest co najmniej n razy.
         Wyrażenia powtarzane dostępne są tylko wtedy,
         gdy w wierszu poleceń użyto albo opcji --posix
         albo --re-interval.

    \y     dopasowuje pusty łańcuch na początku bądź na
         końcu słowa.

    \B     dopasowuje pusty łańcuch wewnątrz słowa.

    \<     dopasowuje pusty łańcuch na początku słowa.

    \>     dopasowuje pusty łańcuch na końcu słowa.

    \w     dopasowuje dowolny znak wchodzący w skład słów
         (literę,  cyfrę  lub  podkreślenie).  [Nie
         obejmuje  to,  niestety  polskich  znaków
         diakrytycznych.    Sekwencje   dotyczące
         dopasowywania słów oczywiście również  nie
         uwzględniają specyficznych polskich znaków].

    \W     dopasowuje dowolny znak nie wchodzący w skład
         słów.

    \`     dopasowuje pusty łańcuch na początku bufora
         (łańcucha).

    \'     dopasowuje pusty łańcuch na końcu bufora.

    Sekwencje  specjalne  (escape  sequences),  które są
    prawidłowe w stałych łańcuchowych (patrz niżej)  są
    również poprawne w wyrażeniach regularnych.

    Klasy znakw są nową własnością wprowadzoną w standardzie
    POSIX. Klasa znaków jest specjalną notacją służącą do
    opisu listy znaków posiadających szczególną cechę. Dla
    danej klasy rzeczywiście występujące w niej znaki mogą
    być różne w zależności od kraju i/lub używanego zestawu
    znaków. Na przykład, pojęcie o tym, co jest znakiem
    alfabetu jest odmienne w USA niż we Francji.

    Klasa  znaków  dozwolona jest wyłącznie w wyrażeniu
    regularnym wewntrz nawiasów klamrowych listy znaków.
    Klasy  znaków  składają się z [:, słowa kluczowego
    opisującego klasą, i kończącego :].  POSIX definiuje
    następujące klasy znaków:

    [:alnum:] Znaki alfanumeryczne.

    [:alpha:] Znaki alfabetu.

    [:blank:] Znaki spacji lub tabulatorów.

    [:cntrl:] Znaki sterujące.

    [:digit:] Znaki numeryczne (cyfry).

    [:graph:] Znaki,  które  są  zarówno widoczne (przy
         wyświetlaniu) jak i drukowalne. (Spacja jest
         drukowalna, ale nie jest widoczna, podczas gdy
         a jest i takie, i takie.)

    [:lower:] Znaki małych liter alfabetu.

    [:print:] Znaki drukowalne (znaki, które nie są znakami
         sterującymi.)

    [:punct:] Znaki interpunkcyjne (nie będące literami,
         cyframi, znakami sterującymi  ani  znakami
         spacji).

    [:space:] Znaki  spacji  (takie  jak zwykła spacja,
         tabulator, wysuw strony, by wymienić tylko
         kilka).

    [:upper:] Znaki dużych liter alfabetu.

    [:xdigit:] Znaki będące cyframi szesnastkowymi.

    Na przykład, przed standardem POSIX, by dopasować znaki
    alfanumeryczne musiałbyś napisać /[A-Za-z0-9]/.  Jeśli
    twój zestaw znaków zawiera inne znaki alfabetyczne,
    powyższe ich nie dopasuje, a jeśli kolejność znaków w
    zestawie jest inna niż w ASCII, to wyrażenie to może
    nawet nie dopasowywać znaków alfanumerycznych ASCII.  Za
    pomocą  POSIX-owych  klas  znaków,  możesz  napisać
    /[[:alnum:]]/, i dopasowuje to wszystkie alfabetyczne i
    numeryczne znaki z twojego zestawu znaków.

    W listach znaków mogą pojawić się dodatkowe sekwencje
    specjalne. Dotyczy to zestawów znaków różnych od ASCII,
    które mogą posiadać pojedyncze symbole (zwane elementami
    porwnywania - collating elements) reprezentowane przez
    więcej niż jeden znak, jak i kilka znaków równoważnych w
    operacjach porwnywania,  czy  sortowania.  (np.  we
    francuskim, zwykłe "e" i akcentowane (grave) e` są
    równoważne.)

    Symbole porównywania (Collating Symbols)
       Symbolem porównywania jest wieloznakowy element
       porównywania  zawarty pomiędzy [.  a .].  Na
       przykład, jeśli ch jest elementem porównywania, to
       [[.ch.]] jest wyrażeniem regularnym dopasowującym
       ten element porównywania, podczas gdy [ch] jest
       wyrażeniem regularnym dopasowującym c albo h.

    Klasy równoważności (Equivalence Classes)
       Klasa równoważności jest specyficzną dla ustawień
       lokalnych nazwą dla listy równoważnych  sobie
       znaków . Nazwa zawarta jest pomiędzy [= a =]. Na
       przykład, do reprezentacji wszystkich "e," "`,"
       and "`."  możne zostać użyta nazwa e. W tym
       przypadku, [[=e=]] jest wyrażeniem  regularnym
       dopasowującym dowolne z e, e', e' lub e`. e`.

    Cechy te są bardzo wartościowe w ustawieniach lokalnych
    innych niż dla języka angielskiego. Funkcje biblioteczne,
    których gawk używa do dopasowywania wyrażeń regularnych
    rozpoznają obecnie wyłącznie POSIX-owych klas znaków; nie
    rozpoznają  one  symboli  porównywania  ani  klas
    równoważności.

    Operatory \y, \B, \<, \>, \w, \W, \` oraz \' są
    specyficzne dla gawk; są one rozszerzeniami opartymi na
    możliwościach bibliotek wyrażeń regularnych GNU.

    Różne opcje wiersza poleceń kontrolują sposób, w jaki
    gawk interpretuje znaki w wyrażeniach regularnych.

    Brak opcji
       W przypadku domyślnym gawk udostępnia wszystkie
       możliwości wyrażeń regularnych POSIX oraz powyżej
       opisane operatory wyrażeń regularnych GNU. Nie są
       jednak obsługiwane wyrażenia powtarzane.

    --posix
       Obsługiwane  są  tylko  POSIX-owe  wyrażenia
       regularne,  operatory  GNU  nie  mają  swego
       specjalnego znaczenia.  (tj.,  \w  dopasowuje
       literał w). Dozwolone są wyrażenia powtarzane.

    --traditional
       Dopasowywane są wyrażenia regularne tradycyjnego
       uniksowego awk.  Operatory GNU nie mają swego
       specjalnego  znaczenia,  nie  są dostępne ani
       wyrażenia powtarzane ani POSIX-owe klasy znaków
       ([[:alnum:]] i tak dalej). Znaki opisywane przez
       ósemkowe lub szesnastkowe sekwencje specjalne są
       traktowane dosłownie, nawet jeśli reprezentują one
       metaznaki wyrażeń regularnych.

    --re-interval
       Pozwala na wyrażenia powtarzane, nawet przy użyciu
       --traditional.

  Akcje
    Instrukcje  akcji  są  zawarte w nawiasach { i }.
    Instrukcje akcji składają się ze zwyczajnych instrukcji
    przypisania, warunków i instrukcji pętli, które można
    znaleźć w większości innych  języków  programowania.
    Operatory, instrukcje sterującymi, a także instrukcje
    wejścia/wyjścia są  opracowane  na  podstawie  tych,
    spotykanych w języku C.

  Operatory
    Operatory w AWK, w kolejności malejącego priorytetu, to

    (...)    Grupowanie

    $      Odniesienie się do pola.

    ++ --    Inkrementuj   i   dekrementuj.  Zarówno
          przedrostkowe i przyrostkowe.

    ^      Potęgowanie (można użyć również **, oraz **=
          dla operatora przypisania).

    + - !    Jednoargumentowy  plus,  minus i logiczna
          negacja.

    * / %    Mnożenie,  dzielenie  i  modulo  (reszta
          dzielenia).

    + -     Dodawanie i odejmowanie.

    odstp   Konkatenacja (złączenie) łańcuchów.

    < >
    <= >=
    != ==    Regularne operatory relacyjne.

    ~ !~    Dopasowanie    wyrażenia   regularnego,
          dopasowanie zanegowane.  UWAGA: Nie używaj
          stałego  wyrażenia regularnego (/foo/) po
          lewej stronie ~ lub !~. Używaj go tylko po
          prawej stronie. Wyrażenie /foo/ ~ exp ma
          takie samo znaczenie jak (($0 ~ /foo/) ~
          exp).  Nie jest to zazwyczaj rzecz, której
          oczekujesz.

    in     Przynależność do tablicy.

    &&     Koniunkcja logiczna AND.

    ||     Alternatywa logiczna OR.

    ?:     Wyrażenie warunkowe z C. Ma ono postać wyra1
          ?  wyra2  :  wyra3. Jeśli wyra1 jest
          prawdziwe, to  wartością  wyrażenia  jest
          wyra2, w przeciwnym wypadku jest nią wyra3.
          Obliczane jest wyłącznie jedno z wyra2 i
          wyra3.

    = += -=
    *= /= %= ^= Przypisanie.  Obsługiwane  jest  zarówno
          przypisanie absolutne (zmienna = warto) jak
          i przypisanie operatorowe (inne formy).

  Instrukcje sterujące
    Instrukcje sterujące są następujące:

       if (warunek) instrukcja [ else instrukcja ]
       while (warunek) instrukcja
       do instrukcja while (warunek)
       for (wyra1; wyra2; wyra3) instrukcja
       for (var in tablica) instrukcja
       break
       continue
       delete tablica[indeks]
       delete tablica
       exit [ wyraenie ]
       { instrukcje }

  Instrukcje I/O
    Instrukcje I/O są następujące:

    close(plik [, jak])  Zamyka  plik,  potok lub proces
               współbieżny      (co-process).
               Opcjonalnego jak powinno się używać
               wyłącznie do  zamykania  jednego
               końca  dwukierunkowego potoku do
               procesu współbieżnego. Musi to być
               wartość łańcuchowa, albo "to" albo
               "from".

    getline        Ustawia $0 z następnego rekordu
               wejściowego; ustawia NF, NR, FNR.

    getline <plik     Ustawia $0 z następnego rekordu
               pliku; ustawia NF.

    getline var      Ustawia var z następnego rekordu
               wejściowego; ustawia NF, FNR.

    getline var <plik   Ustawia var z następnego rekordu
               pliku.

    polecenie | getline [var]
               Uruchamia  przesyłanie  potokiem
               wyjścia polecenia albo do $0, albo
               do var, jak wyżej.

    polecenie |& getline [var]
               Uruchamia polecenia jako  proces
               współbieżny,  wysyłając  potokiem
               jego wyjście albo do $0 albo do
               var,   jak   wyżej.   Procesy
               współbieżne są rozszerzeniem gawk.

    next         Kończy  przetwarzanie  bieżącego
               rekordu  wejściowego.  Następnie
               odczytywany  jest kolejny rekord
               wejściowy   i   przetwarzanie
               rozpoczyna się od pierwszego wzorca
               programu AWK.  Jeśli  osiągnięto
               koniec   danych   wejściowych,
               wykonywany jest blok END.

    nextfile       Kończy  przetwarzanie  bieżącego
               pliku wejściowego. Następny rekord
               wejściowy zostanie  odczytany  z
               kolejnego   pliku  wejściowego.
               Aktualizowane są wartości FILENAME
               i ARGIND, zaś FNR jest ustawiane na
               1 i przetwarzanie rozpoczyna się od
               pierwszego  wzorca programu AWK.
               Jeśli osiągnięty zostanie koniec
               danych wejściowych, wykonywany jest
               blok END.

    print         Wypisuje bieżący rekord.  Rekord
               wyjściowy zakończony jest wartością
               zmiennej ORS.

    print lista-wyrae  Wypisuje wyrażenia. Każde wyrażenie
               jest oddzielone wartością zmiennej
               OFS.  Wyjściowy  rekord  jest
               kończony wartością zmiennej ORS.

    print lista-wyrae >plik
               Wypisuje wyrażenia do pliku. Każde
               wyrażenie   jest   rozdzielone
               wartością  zmiennej OFS.  Rekord
               wyjściowy jest zakończony wartością
               zmiennej ORS.

    printf fmt, lista-wyrae
               Formatuje i wypisuje.

    printf fmt, lista-wyrae >plik
               Formatuje i wypisuje do pliku.

    system(cmd-line)   Wywołuje polecenie systemowe cmd-
               line, i zwraca jego status wyjścia.
               (funkcja może nie być dostępna na
               systemach nie POSIX-owych.)

    fflush([plik])    Opróżnia bufory związane z otwartym
               plikiem  wynikowym  lub potokiem
               plik.  Jeśli pominięto plik, to
               opróżniane   jest   standardowe
               wyjście.   Jeżeli  plik  jest
               łańcuchem pustym, to opróżniane są
               bufory wszystkich otwartych plików
               i potoków.

    Dozwolone są też dodatkowe przekierowania wejścia i
    wyjścia dla print i printf.

    print ... >> plik
       dokleja wyjście do pliku. a przekierowanie

    print ... | polecenie
       zapisuje do potoku.

    print ... |& polecenie
       wysyła dane do procesu współbieżnego.

    Polecenie getline zwraca zero na końcu pliku, a -1 przy
    błędzie.  W przypadku błędu, ERRNO zawiera łańcuch
    opisujący problem.

    UWAGA: używając potoku lub procesu współbieżnego do
    getline albo z print czy printf wewnątrz pętli, musisz
    użyć close() do utworzenia  nowych  instancji  tego
    polecenia.  AWK nie zamyka automatycznie potoków ani
    procesów współbieżnych gdy zwrócą one EOF.

  Instrukcja printf
    Wersje AWK instrukcji printf oraz funkcji sprintf()
    (patrz niżej) przyjmują następujące formaty konwersji:

    %c   Znak ASCII.  Jeśli argument użyty z %c był
        numeryczny, to zostanie potraktowany jak znak do
        wypisania. W przeciwnym wypadku, argument będzie
        zrozumiany jako łańcuch i zostanie wypisany tylko
        pierwszy znak tego łańcucha.

    %d, %i liczba dziesiętna (część całkowita).

    %e , %E
        Liczba   zmiennoprzecinkowa   w   postaci
        [-]d.ddddddE[+-]dd. Format %E używa po prostu E
        zamiast e.

    %f   Liczba   zmiennoprzecinkowa   w   postaci
        [-]ddd.dddddd.

    %g , %G
        Używa konwersji e lub f w zależności od tego,
        która jest krótsza i pomijając nieznaczące zera.
        Format %G używa E zamiast e.

    %o   Liczba ósemkowa bez znaku (także całkowita).

    %u   Liczba dziesiętna bez znaku (znów, całkowita).

    %s   Ciąg znaków (łańcuch).

    %x , %X
        Liczba szesnastkowa bez znaku (całkowita). Format
        %X używa liter ABCDEF zamiast abcdef.

    %%   Pojedynczy  znak %; żaden argument nie jest
        konwertowany.

    Między % a literą sterującą mogą znaleźć się opcjonalne
    parametry dodatkowe:

    n$   Oznacza użycie n-tego argumentu w tym miejscu
       formatowania.   Nosi   nazwę   specyfikatora
       pozycyjnego i jest przeznaczone głównie do użytku
       w przetłumaczonych wersjach łańcuchów formatu, nie
       w oryginalnym tekście programu AWK.  Jest to
       rozszerzenie gawk.

    -   Wyrażenie w swoim polu powinno być wyrównane do
       lewej.

    spacja W  przypadku  konwersji numerycznych, poprzedź
       wartości dodatnie odstępem, zaś ujemne znakiem
       minus.

    +   Znak plus, użyty przed modyfikatorem szerokości
       (patrz niżej), nakazuje zawsze umieszczać znak
       liczby przy konwersjach numerycznych, nawet jeżeli
       formatowane dane są dodatnie.  Modyfikator  +
       powoduje unieważnienie modyfikatora spacji.

    #   Używa  "alternatywnej  postaci"  pewnych liter
       sterujących. Dla %o, dodaje początkowe zero. Dla
       %x oraz %X dodaje początkowe 0x lub 0X przy
       niezerowych wynikach. Dla %e, %E oraz %f wynik
       zawsze zawiera kropkę dziesiętną. Dla %g i %G z
       wyniku nie są usuwane końcowe zera.

    0   Początkowe 0 (zero) działa jako flaga, wskazująca,
       że wynik powinien być uzupełniony zerami zamiast
       spacji. Odnosi się to nawet do formatów nie-
       numerycznych.  Flaga ta działa tylko wtedy, gdy
       pole jest szersze niż wartość do wypisania.

    width (szerokość)
       Pole powinno być wypełnione do tej szerokości.
       Zwykle pole uzupełniane jest spacjami. Jeśli użyto
       flagi 0, to wypełnienie zostanie dokonane przy
       użyciu zer.

    .prec (dokładność)
       Liczba określająca dokładność, jaka ma zostać
       użyta przy wypisywaniu. Dla formatów %e, %E i %f,
       jest to liczba cyfr, jakie zostaną wypisane po
       kropce dziesiętnej. Dla formatów %g i %G określa
       maksymalną liczbą cyfr znaczących. Dla formatów
       %d, %o, %i, %u, %x oraz %X określa minimalną
       liczbę  cyfr  do  wypisania. Dla %s jest to
       maksymalna liczba znaków łańcucha, jakie mają
       zostać wypisane.

    Dynamiczne właściwości width i prec z printf() używanego
    w języku C są również wspierane. Znak gwiazdki * w
    miejscu specyfikacji zarówno width jak i prec powoduje,
    że ich wartości są pobierane z  listy  argumentów,
    przekazywanej  printf  lub  sprintf().  Chcąc  użyć
    specyfikatora pozycyjnego z dynamiczną szerokością lub
    dokładnością należy podać n$ po * w łańcuchu formatu. Na
    przykład, "%3$*2$.*1$s".

  Specjalne nazwy plików
    Podczas przekierowań I/O przy użyciu print czy też printf
    do  pliku, albo przy użyciu getline z pliku, gawk
    rozpoznaje wewnętrznie pewne specjalne nazwy plików. Te
    nazwy plików umożliwiają dostęp do otwartych deskryptorów
    plików, dziedziczonych po procesie rodzicielskim gawk'a
    (zazwyczaj powłoce).  Inne pliki specjalne zapewniają
    dostęp do informacji o uruchomionym procesie gawk.  Z
    tych specjalnych nazw plików można również korzystać w
    wierszu poleceń do określania plików danych.  Te nazwy
    to:

    /dev/stdin Standardowe wejście.

    /dev/stdout Standardowe wyjście.

    /dev/stderr Standardowe wyjście diagnostyczne.

    /dev/fd/n  Plik związany z otwartym deskryptorem pliku
          n.

    Są one szczególnie przydatne do komunikatów o błędach. Na
    przykład:

       print "Spieprzyłeś to!" > "/dev/stderr"

    podczas gdy w przeciwnym wypadku musiałbyś użyć

       print "Spieprzyłeś to!" | "cat 1>&2"

    Poniższych  specjalnych  nazw plików można używać z
    operatorem procesu  współbieżnego  |&  do  tworzenia
    witrualnych połączeń sieciowych TCP/IP.

    /inet/tcp/lport/rhost/rport Plik dla połączenia TCP/IP
                  na lokalnym porcie lport do
                  zdalnej  maszyny rhost na
                  zdalnym porcie rport.  Użyj
                  portu 0, jeśli chcesz, by to
                  system znalazł port.

    /inet/udp/lport/rhost/rport Podobne, lecz używa UDP/IP
                  zamiast TCP/IP.

    /inet/raw/lport/rhost/rport Zarezerwowane do przyszłego
                  użytku.

    Inne specjalne nazwy plików zapewniające informacje o
    działającym procesie gawk.  Te nazwy plików obecnie
    przestarzałe. Do uzyskania informacji, jakie podają,
    należy skorzystać z tablicy PROCINFO . Nazwy tych plików
    to:

    Odczytanie tego pliku zwraca PID bieżącego procesu.
    Liczba jest w postaci
          dziesiętnej i zakończona jest nową linią.

    /dev/ppid  Odczytanie tego pliku zwróci PID procesu
          rodzicielskiego. Podobnie jak wyżej, liczba
          jest dziesiętna i zakończona nową linią.

    /dev/pgrpid Odczytanie tego pliku zwróci identyfikator
          grupy procesów bieżącego procesu, zapisany w
          postaci dziesiętnej i zakończony nową linią.

    /dev/user  Odczytanie  tego  pliku zwróci pojedynczy
          rekord, zakończony nową linią.  Pola  są
          oddzielone  spacjami.  $1 jest wartością
          wywołania systemowego getuid(2), $2  jest
          wartością wywołania systemowego geteuid(2),
          $3 jest wartością  wywołania  systemowego
          getgid(2), a $4 jest wartością wywołania
          systemowego getegid(2).  Jeśli są jeszcze
          jakieś  dodatkowe  pola,  to  są  to
          identyfikatory  grup,  zwrócone   przez
          getgroups(2).  W niektórych systemach może
          nie być obsługiwana przynależność do wielu
          grup.

  Funkcje numeryczne
    AWK ma następujące wbudowane funkcje arytmetyczne:

    atan2(y, x)  zwraca arcus tangens y/x w radianach.

    cos(wyra)  zwraca cosinus z wyra w radianach.

    exp(wyra)  funkcja wykładnicza.

    int(wyra)  skraca do liczby całkowitej.

    log(wyra)  funkcja logarytmu naturalnego.

    rand()    zwraca liczbę losową z przedziału 0 i 1.

    sin(wyra)  zwraca sinus z wyra w radianach.

    sqrt(wyra)  pierwiastek kwadratowy.

    srand([wyra])
           Używa  wyra  jako nowego nasionka dla
           generatora liczb losowych. Bez podanego
           wyra, używany jest czas dnia. Wartość
           zwracana to poprzednie nasionko generatora
           liczb losowych.

  Funkcje łańcuchowe
    AWK ma następujące wbudowane funkcje łańcuchowe:

    asort(s [, d])     Zwraca  liczbę  elementów  w
                źródłowej tablicy s. Zawartość s
                jest sortowana z zastosowaniem
                zwykłych  reguł   gawk   do
                porównywania   wartości,  zaś
                indeksy posortowanych wartości s
                azstępowane są kolejnymi liczbami
                całkowitymi, począwszy  od  1.
                Jeśli podano opcjonalną tablicę
                docelową d, to najpierw s jest
                powielana  do  d, a następnie
                sortowana jest d,  a  indeksy
                tablicy  źródłowej s pozostają
                niezmienione.

    gensub(r, s, h [, t])  w łańcuchu docelowym t wyszukuje
                podłańcuchy     odpowiadające
                wyrażeniu regularnemu r.  Jeżeli
                h jest łańcuchem zaczynającym się
                od g  lub  G,  to  zastępuje
                wszystkie znalezione dopasowania
                r przez s. W przeciwnym wypadku,
                h jest liczbą wskazującą, które z
                kolejnych dopasowań r ma zostać
                zastąpione. Jeżeli nie podano t,
                to zamiast niego używane jest $0.
                Wewnątrz tekstu zastępującego s,
                można posłużyć się sekwencją \n,
                gdzie n jest cyfrą od 1 do 9,
                wskazującą na tekst dopasowany
                przez  n-te  podwyrażenie  w
                nawiasach. Sekwencja \0 oznacza
                cały dopasowany tekst, tak samo
                jak znak &. W przeciwieństwie do
                sub()  i  gsub(),  jako wynik
                funkcji zwracany jest zmieniony
                łańcuch, zaś pierwotny łańcuch
                docelowy pozostaje nie zmieniony.

    gsub(r, s, t)      każdy podłańcuch, odpowiadający
                wyrażeniu  regularnemu  r  w
                łańcuchu t, wymienia na łańcuch
                s, i zwraca  liczbę  podmian.
                Jeśli nie podano t, używa $0.
                Znak & w tekście zastępującym
                zostanie  zastąpiony faktycznie
                dopasowanym tekstem. Użyj \& by
                otrzymać literał &. (Musi to być
                wpisane jako "\\&".  Pełniejsze
                omówienie reguł & oraz odwrotnych
                ukośników w tekście zastępującym
                dla  funkcji  sub(), gsub() i
                gensub() znajdziesz w  pozycji
                GAWK: Efektywne programowanie w
                AWK.)

    index(s, t)       zwraca indeks  łańcucha  t  w
                łańcuchu s, lub zero, jeśli t nie
                zostało znalezione.

    length(s)        zwraca długość łańcucha s lub
                długość $0, jeśli nie podano s.

    match(s, r [, a])    zwraca pozycję w s, gdzie pojawia
                się wyrażenie regularne r. Jeśli
                nie podano r, zwracane jest zero.
                Jeśli jest jednak obecne,  to
                dodatkowo ustawiane są zmienne
                RSTART i RLENGTH.  Zauważ, że
                kolejność argumentów jest taka
                sama jak dla operatora ~: str ~
                re.  Jeśli podano tablicę a, to
                jest ona czyszczona a następnie
                elementy od 1 do n wypełniane są
                fragmentami  s  pasującymi  do
                odpowiednich ujętych w nawiasy
                podwyrażeń z r. Zerowy element a
                zawiera  fragment s dopasowany
                przez całe wyrażenie regularne r.

    split(s, a, r)     dzieli łańcuch s na tablicę a w
                miejscach      rozdzielonych
                wyrażeniem regularnym r, i zwraca
                liczbę pól. Jeśli pominięto r,
                zamiast niego używane jest FS.
                Na początku, tablica  a  jest
                czyszczona. Podział odbywa się
                identycznie jak opisany powyżej
                podział rekordu na pola.

    sprintf(fmt, lista-wyra)
                wypisuje list-wyra według fmt,
                i zwraca łańcuch wyjściowy.

    strtonum(str)      Bada  str,  i  zwraca  jego
                numeryczną wartość.  Jeśli str
                zaczyna się od początkowego 0, to
                strtonum() przyjmuje, że str jest
                liczbą  ósemkową.  Jeśli  str
                zaczyna się od początkowego 0x
                lub 0X, to strtonum() przyjmuje,
                że str jest liczbą szesnastkową.

    sub(r, s, t)      Podobne  do  gsub(),   lecz
                podmieniany jest tylko pierwszy
                odpowiadający podłańcuch.

    substr(s, i, n)     zwraca  maksymalnie  n-znakowy
                podłańcuch    łańcucha   s,
                zaczynający się od pozycji i.
                Jeśli pominięto parametr n, użyta
                zostaje reszta s.

    tolower(str)      zwraca kopię łańcucha str,  w
                której wszystkie wielkie litery
                zostały zastąpione małymi.  Nie
                alfabetyczne znaki pozostają bez
                zmian.

    toupper(str)      zwraca kopię łańcucha str,  w
                której  wszystkie  małe litery
                zostały zastąpione wielkimi. Nie
                alfabetyczne znaki pozostają bez
                zmian.

  Funkcje czasu
    Ponieważ jednym z podstawowych zadań programów AWK jest
    przetwarzanie plików z logami, które zawierają informacje
    czasowe,  gawk  udostępnia  następujące  funkcje,
    umożliwiające uzyskiwanie znaczników czasu (timestamps) i
    ich formatowanie.

    mktime(danedaty)
         Zamienia danedaty w znacznik czasu o  tej
         postaci, co zwracana przez systime(). danedaty
         jest łańcuchem postaci YYYY MM DD HH MM SS[
         DST].  Zawartością łańcucha jest sześć lub
         siedem liczb oznaczających odpowiednio: pełny
         rok łącznie ze stuleciem, miesiąc od 1 do 12,
         dzień miesiąca od 1 do 31, godzina od 0 do 23,
         minuta od 0 do 59, i sekunda od 0 do 60, oraz
         opcjonalna flaga zmiany  czasu  na  letni.
         Wartości tych liczb nie muszą leżeć w podanych
         zakresach. Na przykład, godzina -1 oznacza 1
         godziną  przed północą.  Przyjęto kalendarz
         gregoriański zaczynający się od zera, w którym
         rok 0 występuje przed rokiem 1, a rok -1 przed
         rokiem 0. Zakłąda się, że czas jest podany
         według lokalnej strefy czasowej. Jeśli flaga
         czasu letniego jest dodatnia, to czas jest
         czasem  letnim.  Jeśli  jest  zerowa,  to
         standardowym. Jeśli jest ujemna (domyślne), to
         mktime() próbuje ustalić czy dla zadanego czasu
         funkcjonuje czas letni.  Jeśli danedaty nie
         zawierają wystarczającej liczby elementów lub
         wyknikowy czas jest poza zakresem, to funkcja
         zwraca -1.

    strftime(format, timestamp)
         formatuje timestamp według wskazówek zawartych
         w zmiennej format. timestamp powinien być taki
         sam, jak ten, zwracany przez systime(). Jeśli
         brakuje parametru timestamp,  używany  jest
         bieżący czas dnia. Jeżeli pominięto format, to
         używany  jest  domyślny  format  równoważny
         formatowi  wyników  z  date(1).  Zobacz
         specyfikację funkcji strftime () w ANSI C, aby
         zobaczyć jakie konwersje formatów są na pewno
         dostępne. Razem z gawk dostarczana jest wersja
         public  domain strftime(3) oraz odpowiednia
         strona podręcznika man; jeśli ta wersja została
         użyta  do  zbudowania  gawk,  to wszystkie
         konwersje opisane na tej stronie będą dostępne
         dla gawk.

    systime() zwraca bieżący czas dnia w liczbach sekund od
         początku Epoki (czyli od północy  UTC,  1
         stycznia 1970 na systemach POSIX-owych).

  Funkcje operujące na bitach
    Począwszy od wersji 3.1 gawk, dostępne są poniższe
    funkcje operujące na bitach.  Działają przez konwersję
    wartości  zmiennoprzecinkowych  podwójnej precyzji na
    całkowite unsigned long, wykonanie operacji, a następnie
    konwersję wyniku z powrotem na zmiennoprzecinkowy. Te
    funkcje to:

    and(v1, v2)     Zwraca bitową koniunkcję AND wartości
              podanych przez v1 i v2.

    compl(val)     Zwraca bitowe uzupełnienie val.

    lshift(val, ile)  Zwraca wartość val, przesuniętą w
              lewo o ile bitów.

    or(v1, v2)     Zwraca bitową alternatywę OR wartości
              podanych przez v1 i v2.

    rshift(val, ile)  Zwraca wartość val, przesuniętą w
              prawo o ile bitów.

    xor(v1, v2)     Zwraca    bitową    alternatywę
              wykluczającą XOR wartości podanych
              przez v1 i v2.

  Funkcje internacjonalizacji
    Począwszy od wersji 3.1 gawk, można używać wewnątrz
    programów AWK funkcji do tłumaczenia łańcuchów podczas
    wykonania programu. Szczegóły opisano w GAWK: Efektywne
    programowanie w AWK.

    bindtextdomain(katalog [, domena])
       Określa katalog, w którym gawk szuka plików .mo, w
       przypadku gdy nie będą  lub  nie  mogą  być
       umieszczone w ,,standardowych'' miejscach (np.,
       podczas testów). Zwraca katalog, z którym jest
       ,,związana'' domena.
       Domyślną domen jest wartość TEXTDOMAIN. Jeśli
       katalog  jest  łańcuchem  pustym  (""),  to
       bindtextdomain()  zwraca  bieżące wiązanie dla
       zadanej domeny.

    dcgettext(acuch [, domena [, kategoria]])
       Zwraca tłumaczenie acucha w domenie tekstowej
       domena dla kategorii locale kategoria. Domyślną
       domen jest bieżąca wartość TEXTDOMAIN.  Domyślną
       wartością kategorii jest "LC_MESSAGES".
       Jeśli podaje się wartość kategorii, to musi to być
       łańcuch równy jednej ze znanych kategorii locale
       opisanych w GAWK: Efektywne programowanie w AWK.
       Trzeba również podać  domenę  tekstową.  Użyj
       TEXTDOMAIN, jeśli chcesz korzystać z bieżącej
       domeny.

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA

    Funkcje w AWK są definiowane następująco:

       function nazwa(lista parametrw) { instrukcje }

    Funkcje są wykonywane po wywołaniu ich  z  wyrażeń
    występujących we wzorcach lub akcjach. Do tworzenia
    instancji parametrów  formalnych,  zadeklarowanych  w
    funkcji używane są parametry faktyczne użyte w wywołaniu
    funkcji. Tablice są przekazywane przez wskazanie, inne
    zmienne przez wartość.

    Ponieważ funkcje pierwotnie nie były częścią języka AWK,
    obsługa zmiennych lokalnych jest trochę niezdarna: Są one
    deklarowana jako dodatkowe parametry w liście parametrów.
    Konwencja polega na separowaniu zmiennych lokalnych od
    parametrów dodatkowymi spacjami w liście parametrów. Na
    przykład:

       function f(p, q,   a, b) { # a i b lokalne
               ..... }

       /abc/   { ... ; f(1, 2) ; ... }

    Lewy nawias w  wywołaniu  funkcji  musi  występować
    bezpośrednio za nazwą funkcji, bez wtrąconej białej
    spacji. Ma to na celu zapobieżenie niejednoznaczności
    składni  z  operatorem  konkatenacji  (łączenia).
    Ograniczenie to nie odnosi się do funkcji wbudowanych,
    które są opisane powyżej.

    Funkcje  mogą  wołać  siebie  nawzajem  i mogą być
    rekurencyjne. Parametry funkcji używane jako zmienne
    lokalne są podczas wywołania funkcji inicjalizowane na
    łańcuch pusty i liczbę zero. Chcąc, by funkcja zwracała
    wartość należy posłużyć się składnią: return wyra.
    Wartość zwracana przez funkcję jest niezdefiniowana jeśli
    nie podano wartości zwracanej lub funkcja kończy pracę
    bez jawnej instrukcji powrotu.

    Jeżeli użyto --lint, to gawk ostrzega o wywołaniach
    niezdefiniowanych funkcji podczas analizy składni, a nie
    w czasie wykonania. Wywołanie niezdefiniowanej funkcji w
    czasie wykonania powoduje błąd krytyczny.

    Zamiast słowa function można używać słowa funct.

DYNAMICZNE ŁADOWANIE NOWYCH FUNKCJI

    Począwszy od wersji 3.1 gawk, można dynamicznie dodawać
    nowe funkcje wbudowane do pracującego interpretera gawk.
    Dokładne szczegóły wykraczają poza zakres tej strony
    podręcznika.  Można je znaleźć  w  GAWK:  Efektywne
    programowanie w AWK.

    extension(objekt, funkcja)
        Dynamicznie    dołącza   plik   obiektów
        współużytkowanych o nazwie objekt, i wywołuje
        funkcj z tego obiektu, do wykonania inicjowania.
        Obydwa te argumenty powinny być podane jako
        łańcuchy. Zwraca wartość zwracaną przez funkcj.

    Ta funkcja jest dostarczana i dokumentowana w GAWK:
    Efektywne programowanie w AWK, ale wszystko dotyczące tej
    cechy może się zmienić w kolejnym wydaniu.  SILNIE
    zalecamy, byś nie używał tej funkcji do czegoś, czego nie
    masz zamiaru robić ponownie.

SYGNAŁY

    pgawk przyjmuje dwa sygnały. SIGUSR1 powoduje, że zrzuca
    on profil i stos wywołąń funkcji do pliku profilu, którym
    jest albo awkprof.out, albo plik  podany  z  opcją
    --profile.  Następnie  kontynuuje działanie.  SIGHUP
    powoduje, że zrzuca on profil i stos wywołąń funkcji a
    następnie kończy pracę.

PRZYKŁADY

    Wypisz i posortuj nazwy zgłoszeniowe (login) wszystkich użytkowników:

      BEGIN   { FS = ":" }
         { print $1 | "sort" }

    Zlicz linie w pliku:

         { nlines++ }
      END { print nlines }

    Poprzedź każdą linię jej numerem w pliku:

      { print FNR, $0 }

    Konkatenatuj i numeruj linie (wariacja tematu):

      { print NR, $0 }

INTERNACJONALIZACJA

    Stałe łańcuchowe są ciągami znaków ujętymi w cudzysłowy.
    W środowiskach innych niż angielskojęzyczne, możliwe jest
    oznakowanie łańcuchów w programie AWK jako wymagających
    tłumaczenia na włąsny język narodowy. Łańcuchy takie są
    oznaczone  w  programie  AWK  przez początkowy znak
    podkreślenia ("_"). Na przykład,

       gawk 'BEGIN { print "hello, world" }'

    zawsze wypisuje hello, world. Ale,

       gawk 'BEGIN { print _"hello, world" }'

    we Francji może wypisać bonjour, monde.

    W tworzeniu i uruchamianiu zlokalizowanego programu AWK
    wyróżnia się kilka etapów.

    1. Dodanie akcji BEGIN przypisującej wartość zmiennej
      TEXTDOMAIN do ustawienia domeny tekstowej na nazwę
      skojarzoną z naszym programem.

        BEGIN { TEXTDOMAIN = "myprog" }

      Umożliwia to gawkowi znalezienie pliku .mo związanego
      z programem.  Be ztego kroku, gawk używa domeny
      tekstowej messages, która prawdopodobnie nie zawiera
      tłumaczeń dla naszego programu.

    2. Oznakowanie  początkowymi  znakami  podkreślenia
      wszystkich  łańcuchów,  które  powinny  zostać
      przetłumaczone.

    3. Jeśli to potrzebne, użycie w programie odpowiednich
      funkcji dcgettext() i/lub bindtextdomain().

    4. Uruchomienie gawk --gen-po -f myprog.awk > myprog.po
      w celu utworzenia pliku .po dla naszego programu.

    5. Zapewnienie właściwego tłumaczenia, zbudowanie  i
      zainstalowanie odpowiedniego pliku .mo.

    Funkcje internacjonalizacji opisano szczegółowo w GAWK:
    Efektywne programowanie w AWK.

ZGODNOŚĆ Z POSIX

    Podstawowym celem gawk była zgodność ze standardem POSIX,
    a także zgodność z najnowszymi wersjami UNIX awk. W tym
    celu gawk zawiera następujące widzialne dla użytkownika
    właściwości, które nie są opisane w książce o AWK, lecz
    są częścią awk z Bell Laboratories (Systemu Vr4), a także
    są częścią standardu POSIX.

    Książka  wskazuje, że przypisanie w wierszu poleceń
    zachodzi gdy awk w innym wypadku otworzył by argument
    jako plik, co następuje po wykonaniu bloku BEGIN. Jednak
    we wcześniejszych implementacjach, gdy takie przypisanie
    pojawiło  się  przed  jakimikolwiek  nazwami plików,
    następowało ono  przed  uruchomieniem  bloku  BEGIN.
    Aplikacje z czasem zaczęły polegać na tej "właściwości".
    Gdy awk został zmieniony tak, by odpowiadał dokumentacji,
    dodano opcję -v do przypisywania wartości zmiennym przed
    wykonaniem programu, aby usatysfakcjonować aplikacje,
    które zależały od starego zachowania. (Właściwość ta
    została uzgodniona między programistami Bell Laboratories
    i GNU).

    Opcja -W, przeznaczona dla właściwości zależnych od
    implementacji należy do standardu POSIX.

    Podczas przetwarzania argumentów, gawk używa specjalnej
    opcji "--", sygnalizującej koniec argumentów. W trybie
    zgodności będzie ostrzegał, lecz poza tym ignorował opcje
    niezdefiniowane. W normalnym trybie działania, argumenty
    takie są przekazywane  do  programu  AWK,  aby  je
    przetworzył.

    Książka o AWK nie definiuje wartości zwracanej przez
    srand(). Wersja SVr4 UNIX awk (oraz standard POSIX)
    zwracają  wartość  poprzedniego  używanego  nasionka,
    umożliwiając  śledzenie  kolejnych  sekwencji  liczb
    losowych.  Dlatego  srand()  w  gawk również zwraca
    poprzednio używane nasionko.

    Innymi nowymi właściwościami są: używanie wielu opcji -f
    (z MKS awk), tablica ENVIRON, sekwencje specjalne \a oraz
    \v (opracowane oryginalnie w gawk i przeniesione z
    powrotem do wersji Bell Laboratories); funkcje wbudowane
    tolower() i toupper() (z  Bell  Laboratories)  oraz
    specyfikacje  konwersji  ANSI  C w printf (zrobione
    pierwotnie w wersji Bell Laboratories).

WŁAŚCIWOŚCI HISTORYCZNE

    Istnieją dwie historyczne właściwości AWK, obsługiwane
    przez gawk. Po pierwsze, możliwe jest wywołanie funkcji
    wbudowanej length() nie tylko bez argumentów, ale również
    bez nawiasów! Tak więc

       a = length # Święty Algol 60, Batman!

    oznacza to samo co jedno z poniższych

       a = length()
       a = length($0)

    Właściwość ta jest oznaczona jako "nieaprobowana" w
    standardzie POSIX i gawk wypisuje ostrzeżenie o jej
    użyciu, o ile podano w wierszu poleceń opcję -W lint.

    Inną właściwością jest używanie instrukcji continue lub
    break poza ciałami pętli while, for lub do.  Tradycyjne
    implementacje  AWK  traktowały  takie  użycie  jako
    równoważnik instrukcji next. Gawk realizuje ten sposób
    użycia, jeśli podano opcję --traditional.

ROZSZERZENIA GNU

    Gawk ma kilka rozszerzeń w stosunku do POSIX awk. Są one
    opisane w tej sekcji. Wszystkie rozszerzenia, które są tu
    opisane  można  wyłączyć,  wywołując  gawk  z opcją
    --traditional.

    Następujące właściwości gawk nie są dostępne w wersjach
    POSIX awk.

    o Dla plików podanych opcją -f nie jest wykonywane
     przeszukiwanie ścieżki. option. Dlatego też, zmienna
     środowiskowa AWKPATH nie jest zmienną specjalną.

    o Sekwencja specjalna \x (Wyłączana przez --posix.)

    o Funkcja fflush() (Wyłączana przez --posix.)

    o Możliwość  kontynuowania linii po ? i :. (Wyłączana
     przez --posix.)

    o Stałe ósemkowe i szesnastkowe w programach AWK.

    o Zmienne ARGIND, BINMODE, ERRNO, LINT, RT i TEXTDOMAIN
     nie są specjalne.

    o Zmienna IGNORECASE oraz jej efekty uboczne nie są
     dostępne.

    o Zmienna FIELDWIDTHS oraz rozdzielanie o  ustalonej
     szerokości pola.

    o Nie jest dostępna tablica PROCINFO

    o Posługiwanie się RS jako wyrażeniem regularnym.

    o Nie są rozpoznawane specjalne nazwy plików dostępne do
     przeadresowań I/O.

    o Operator |& do tworzenia procesów współbieżnych.

    o Możliwość wydzielania pojedynczych znaków przy użyciu
     łańcucha pustego jako wartości FS oraz jako trzeciego
     argumentu funkcji split().

    o Użycie delete array do kasowania całej zawartości
     tablicy.

    o Użycie nextfile do porzucenia przetwarzania bieżącego
     pliku wejściowego.

    o Opcjonalny drugi argument funkcji close().

    o Opcjonalny trzeci argument funkcji match().

    o Możliwość użycia specyfikatorów pozycyjnych w printf i
     sprintf().

    Funkcje
     and(), asort(), bindtextdomain(), compl(), dcgettext(),
     gensub(),  lshift(),  mktime(),  or(),  rshift(),
     strftime(), strtonum(), systime() i xor(). ! .

    o Lokalizowalne łańcuchy.

    o Dynamiczne  dodawanie  nowych  funkcji wbudowanych,
     funkcją extension().

    Książka o AWK nie definiuje wartości zwracanej przez
    funkcję close(). Zaimplementowana w Gawk funkcja close()
    zwraca wartość z fclose(3) lub pclose(3), zależnie czy
    zamykano plik czy potok. Zwraca kod zakończenia procesu
    przy zamykaniu potoku wejściowego.  Wartością zwracaną
    jest -1 jeśli dany plik, potok czy proces współbieżny nie
    były otwarte za pomocą przekierowania.

    Gdy gawk jest wywołany z opcją --traditional, jeśli
    argumentem fs opcji -F jest "t", to FS jest ustawiane na
    znak tabulacji.  Zauważ, że wpisanie gawk -F\t ...
    powoduje po prostu zacytowanie przez powłokę znaku "t" i
    nie przesyła "\t" do opcji -F. Ponieważ jest to raczej
    brzydki przypadek specjalny, nie jest to zachowanie
    domyślne. Zachowanie to nie pojawia się również po
    podaniu opcji -W posix.  Aby faktycznie uzyskać znak
    tabulacji jako separator pól, najlepiej posłużyć się
    apostrofami jako znakami cytowania: gawk -F'\t' ....

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Do podania listy katalogów przeglądanych przez gawk
    podczas poszukiwania plików zadanych opcjami -f i --file
    można posłużyć się zmienną środowiskową AWKPATH.

    Jeśli w środowisku istnieje zmienna POSIXLY_CORRECT to
    gawk zachowuje się tak, jakby podano mu w wierszu poleceń
    opcję --posix.  Jeśli podano opcję --lint, gawk wyda
    ostrzeżenie o tym efekcie.

ZOBACZ TAKŻE

    egrep(1), getpid(2), getppid(2), getpgrp(2), getuid(2),
    geteuid(2), getgid(2), getegid(2), getgroups(2)

    The AWK Programming Language, Alfred V. Aho, Brian W.
    Kernighan, Peter J. Weinberger, Addison-Wesley, 1988.
    ISBN 0-201-07981-X.

    GAWK:  Efektywne  programowanie w AWK, Edition 3.0,
    opublikowana przez Free Software Foundation, 2001.
    [od tłum.: powyższa publikacja dostarczana jest razem z
    opisywaną wersją programu]

BŁĘDY

    Opcja  -F  niekoniecznie ma właściwość przypisywania
    zmiennych; pozostaje tylko dla zgodności wstecznej.

    Niepoprawne składniowo programy z pojedynczego znaku mogą
    powodować przepełnienie stosu analizatora, dając niezbyt
    pomocny komunikat. Programy takie są zaskakująco trudne
    do do analizy w całkiem ogólnym przypadku, a wysiłek, by
    to jednak robić nie jest tego wart.

AUTORZY

    Oryginalna  wersja  UNIX  awk  była  opracowana  i
    zaimplementowana przez Alfreda Aho, Petera Weinbergera i
    Briana Kernighana z Bell Laboratories.  Brian Kernighan
    wciąż pracuje nad nią i rozszerza ją.

    Paul Rubin i Jay Fenlason, z Free Software Foundation,
    napisali wersję gawk, zgodną z oryginalną wersją awk,
    rozprowadzaną  w  Seventh Edition UNIX.  John Woods
    wprowadził wiele poprawek.  David Trueman, z pomocą
    Arnolda Robbinsa, uczynił gawk zgodnym z nową wersją UNIX
    awk. Arnold Robbins jest bieżącym opiekunem projektu.

    Pierwotny port pod DOS został dokonany przez Conrada
    Kwoka i Scotta Garfinkle. Scott Deifik jest obecnym
    opiekunem wersji DOS. Pat Rankin zrobił port na VMS, a
    Michal Jaegermann zrobił port na Atari ST. Port na OS/2
    został zrobiony przez Kai Uwe Rommela, przy udziale i
    pomocy Darrela Hankersona. Fred Fish zapewnił obsługę dla
    Amigi, Stephen Davies przeniesienie na Tandem, a Martin
    Brown na BeOS.

INFORMACJA O WERSJI

    Ta strona podręcznika man opisuje gawk, w wersji numer
    3.1.0.

RAPORTY O BŁĘDACH

    Jeśli znajdziesz w gawk błąd, proszę o przesłanie listu
    pocztą elektroniczną na adres bug-gnu-utils@gnu.org, z
    kopią (carbon copy) na  arnold@gnu.org.  Proszę  o
    załączenie  wersji systemu operacyjnego, wersji gawk
    (otrzymanej z gawk --version), wersji kompilatora C,
    którym  została  skompilowana,  oraz możliwie małego
    programu  testowego  i  danych,  które  umożliwiają
    powtórzenie problemu.

    Przed wysłaniem raportu o błędzie, zrób dwie rzeczy.
    Najpierw sprawdź, czy masz najnowszą wersję gawk.  Wiele
    błędów (zwykle subtelnych) jest poprawianych w każdej
    nowej wersji i jeśli twoja wersja jest przedawniona, to
    być może problem jest już rozwiązany. Po drugie, proszę,
    przeczytaj uważnie tę stronę podręcznika  man  oraz
    podręczniki, aby się upewnić, że to, co uważasz za błąd,
    jest nim naprawdę, a nie tylko dziwactwem w konstrukcji
    języka.

    Cokolwiek zrobisz, NIE wysyłaj zgłoszenia błędu na grupę
    dyskusyjną comp.lang.awk. Mimo, że opiekunowie projektu
    gawk czasami czytają tę grupę, wysyłanie na nią zgłoszeń
    jest drogą niepewną. Proszę, użyj zamiast tego podanych
    wyżej adresów poczty elektronicznej.

PODZIĘKOWANIA

    Brian Kernighan z Bell Laboratories dał wartościowe
    wsparcie podczas testowania i debuggowania. Dziękujemy.

KOPIOWANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI

    [Sekcja nietłumaczona z uwagi na ograniczenie zawarte w
    ostatnim akapicie]

    Copyright (C) 1989, 1991-2001 Free Software Foundation,
    Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim
    copies of this manual page provided the copyright notice
    and this permission notice are preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified
    versions of this manual page under the conditions for
    verbatim copying, provided that the entire resulting
    derived  work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations
    of this manual page into another language, under the
    above conditions for modified versions, except that this
    permission notice may be stated in a translation approved
    by the Foundation.