Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    gs - Aladdin Ghostscript wersja 3.0 -- interpreter/przeglądarka

SKŁADNIA

    gs [ opcje ] [ pliki ] ...

OPIS

    Ghostscript jest językiem programowania, podobnym do języka PostScript
    (tm) firmy Adobe Systems, który z kolei jest podobny do Fortha.  Gs
    odczytuje kolejno pliki i wykonuje je jako programy Ghostscripta. Po
    zrobieniu tego, odczytuje dalsze wejście ze strumienia standardowego
    wejścia (zwykle klawiatura). Każda linia jest interpretowana osobno.
    Aby zakończyć pracę z  interpreterem,  wykonaj  komendę  `quit'.
    Interpreter  kończy działanie również po napotkaniu końca pliku.
    Bezpieczne jest wpisanie znaku przerwanai (np. Ctrl-C).

    Interpreter rozpoznaje różne niżej opisane przełączniki, które mogą
    pojawić się w dowolnym miejscu linii komend i tyczyć się dalszych
    plików.

    Informację o  pomocy  można  uzyskać,  wywołując  Ghostscript  z
    przełącznikiem -h lub -?. Informacja ta zawiera też listę dostępnych
    urządzeń.

    Ghostscript  może  zostać  skompilowany  z  wieloma  urządzeniami
    wyjściowymi.  Normalnie otwiera pierwsze i kieruje tam wyjście. Aby
    użyć urządzenia xyz, załącz przełącznik
      -sDEVICE=xyz
    w linii komend. Zauważ, że ten przełącznik musi poprzedzać pierwszy
    plik .ps i że tylko jego pierwsze wywołanie ma efekt. Na przykład dla
    wyjścia na drukarce Epson, możesz użyć komendy powłoki
      gs -sDEVICE=epson myfile.ps
    zamiast
      gs myfile.ps
    Możesz też wpisać
      (epson) selectdevice
      (myfile.ps) run
    Całe wyjście idzie na drukarkę, zamiast na wyświetlacz, aż do notki.
    Możesz przełączać urządzenia w dowolnym momencie, używając procedury
    selectdevice,
      (vga) selectdevice
    lub
      (epson) selectdevice
    Jako trzecią opcję, możesz zdefiniować zmienną środowiskową GS_DEVICE,
    która  przechowuje potrzebną nazwę. Priorytety tych sposobów, od
    najwyższego do najniższego to:
      selectdevice
      (command line)
      GS_DEVICE
      (pierwsze urządzenie z listy kompilacji)

    Aby wybrać gęstość wydruku na drukarce, użyj
      gs -sDEVICE=<urządzenie> -r<xwym>x<ywym>
    Np. tryb najniższej gęstości na 9 igłowym Epsonie można uzyskać przez
      gs -sDEVICE=epson -r60x72
    a najwyższej przez
      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Jeśli jako urządzenie wyjściowe wybierzesz drukarkę,  Ghostscript
    umożliwi ci kontrolowanie gdzie urządzenie wysyła swoje wyjście.
    Zazwyczaj wyjście idzie na systemach uniksowych bezpośrednio do pliku
    scratch. Aby wysłać wyjście do serii plików foo1.xyz, foo2.xyz, użyj
    przełącznika
      -sOutputFile=foo%d.xyz
    Znak %d jest specyfikacją formatu printf; możesz użyć innych formatów,
    takich jak %02d. Każdy plik odbierze jedną stronę wyjścia. W innym
    wypadku, aby wysłać wyjście do pojedynczego pliku foo.xyz, w którym
    połączone są wszystkie strony, użyj przełącznika
      -sOutputFile=foo.xyz

    Na systemach uniksowych można wyjście przesyłać przez łącze. Na
    przykład, aby przelać wyjście komendy `lpr' (która pod  wieloma
    systemami Unixowymi jest komendą, która składuje wyjście drukarki),
    użyj przełącznika
      -sOutputFile=\|lpr
    Możesz też wysyłać wyjście na stdout, umożliwiając tworzenie łącza,
      -sOutputFile=-
    W tym wypadku musisz też użyć przełącznika -q, aby uchronić Ghostscript
    przed drukowaniem na stdout komunikatów.

    Aby zobaczyć, jakie urządzenia są dostępne, wpisz po uruchomieniu
    Ghostscripta
      devicenames ==
    Listę tę możesz zobaczyć też używając przełączników -h lub -? w linii
    komend.

    Aby wybrać inny rozmiar papieru, użyj przełącznika linii komend
        -sPAPERSIZE=znany rozmiar papieru
    np,
        -sPAPERSIZE=a4
    lub
        -sPAPERSIZE=legal

PLIKI INICJALIZACYJNE

    Szukając  plików inicjalizacyjnych (gs_*.ps), plików związanych z
    fontami, lub pliku dla operatora `run', Ghostscript najpierw próbuje
    otworzyć plik o podanej nazwie (w bieżącym katalogu, jeśli nie podano
    żadnego). Jeśli to się nie powiedzie, a nazwa pliku nie wskazuje jawnie
    katalogu,  lub  napędu (nie rozpoczyna się od `/' na systemach
    uniksowych),  Ghostscript  korzysta  z  następujących  katalogów
    (odpowiednio w kolejności):

    1.   Katalogi podane przełącznikami -I w linii komend;

    2.   Katalogi podane w zmiennej środowiskowej GS_LIB;

    3.   Katalogi  podane w makrze GS_LIB_DEFAULT w pliku makefile
       Ghostscripta    (które    jest    ustawione    na
       "/usr/local/lib/ghostscript:/usr/local/lib/ghostscript/fonts" ).

    Katalogi podane w wyżej wymienionych sposobach mogą być pojedynczymi
    katalogami, lub listami katalogów, rozdzielonymi znakiem `:'.

ZASOBY X

    Ghostscript  szuka  następujących  zasobów dla programu o nazwie
    `Ghostscript':

    borderWidth
       Szerokość ramki w pikselach (domyślnie = 1).

    borderColor
       Nazwa koloru ramki (domyślnie = black).

    geometry
       Rozmiar okna i jego położenie WxH+X+Y (domyślnie NULL).

    xResolution
       Liczba pikseli x na cal (domyślnie obliczana z WidthOfScreen i
       WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Liczba pikseli y na cal (domyślnie obliczana z HeightOfScreen i
       HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Określa czy używać mechanizmu backing store do zachowywania okna
       wyświetlania (domyślnie = true).

    Zobacz tez plik `use.doc' dla kompletniejszej listy zasobów.

    Aby ustawić te zasoby, wstaw je do pliku (takiego jak ~/.Xresources) w
    następującej postaci:

      Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
      Ghostscript*xResolution: 72
      Ghostscript*yResolution: 72

    Następnie załaduj wartości domyślne do serwera X:

      % xrdb -merge ~/.Xresources

OPCJE

    -- nazwapliku arg1 ...
       Bierze następny argument jako nazwę pliku, lecz pozostałe
       argumenty pobiera i definiuje nazwę ARGUMENTS w userdict (nie w
       systemdict) jako tablicę tych łańcuchów, przed uruchomieniem
       pliku. Gdy Ghostscript zakończy wykonywanie pliku, wychodzi do
       powłoki.

    -Dnazwa=token
    -dnazwa=token
       Definiuj nazwę w systemdict na podaną definicję. Token musi być
       dokładnie jeden (jak zdefiniowano operatorem `token') i nie może
       zawierać białych spacji.

    -Dnazwa
    -dnazwa
       Definiuj nazwę w systemdict, której wartość wynosi null.

    -Snazwa=napis
    -snazwa=napis
       Definiuj nazwę w systemdict na podaną wartość napisową. Jest to
       różne  od  -d.  Na  przykład, -dnazwa=35 jest równoważne
       fragmentowi programu
               /nazwa 35 def
       podczas gdy -s nazwa=35 jest równoważne
               /nazwa (35) def

    -q   Ciche uruchamianie -  nie  drukuj  normalnych  komunikatów
       startowych i rób to, co -dQUIET.

    -gliczba1xliczba2
       Równoważne z -dDEVICEWIDTH=liczba1 i -dDEVICEHEIGHT=liczba2.
       Jest to dla użytku urządzeń (takich jak okna X11), które
       wymagają (lub zezwalają) na podanie wysokości i szerokości.

    -rliczba
    -rliczba1xliczba2
       Równoważne     z    -dDEVICEXRESOLUTION=liczba1    i
       -dDEVICEYRESOLUTION=liczba2.  Jest to dla  użytku  urządzeń
       (takich jak drukarki), które obsługują wiele rozdzielczości X i
       Y. (Jeśli podana jest tylko jedna liczba, to używana jest ona
       dla rozdzielczości zarówno X jak i Y.)

    -Ikatalogi
       Dodaje podaną listę katalogów na początek ścieżki przeszukiwania
       plików bibliotecznych.

    -   Nie jest to tak naprawdę przełącznik. Mówi Ghostscriptowi, że z
       pliku, lub potoku nadchodzi standardowe wejście. Ghostscript
       odczytuje to wejście aż do końca pliku, wykonując je jak każdy
       inny plik, a następnie kontynuuje przetwarzanie linii poleceń.
       Na końcu linii poleceń, Ghostscript kończy działanie (a nie
       przechodzi do trybu interaktywnego).

    Zauważ, że gs_init.ps powoduje, że systemdict staje się dostępny tylko
    dla odczytu, więc wartości nazw zdefiniowanych przez -D/d/S/s nie mogą
    być zmieniane (choć oczywiście mogą być powstrzymywane przez definicje
    w userdict, lub innych słownikach.)

NAZWY SPECJALNE

    -dDISKFONTS
       Powoduje, że kształty znaków będą ładowane z dysku za pierwszym
       napotkaniem.  (Normalnie Ghostscript ładuje wszystkie podczas
       ładowania fontu.) Może to umożliwić załadowanie większej ilości
       fontów do pamięci, spowalniając renderowanie.

    -dNOCACHE
       Wyłącza buforowanie znaków. Przydatne tylko dla debuggowania.

    -dNOBIND
       Wyłącza operator `bind'. Przydatne dla debuggowania.

    -dNODISPLAY
       Powstrzymuje  normalną inicjalizację urządzenia wyjściowego.
       Może to być przydatne dla debuggowania.

    -dNOPAUSE
       Wyłącza znak zachęty i pauzowanie na końcu każdej strony. Może
       to być przydatne dla aplikacji, gdzie inny program kieruje
       Ghostscriptem.

    -dNOPLATFONTS
       Wyłącza używanie  fontów,  przekazanych  przez  podlegającą
       platformę (np. X Window System). Może to być potrzebne jeśli
       fonty platformy wyglądają gorzej niż fonty skalowalne.

    -dSAFER
       Wyłącza operatory deletefile i renamefile,  oraz  zdolność
       otwierania plików w innych trybach niż tylko dla odczytu. Może
       to być przydatne dla składowisk i innych wrażliwych środowisk.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Pozostawia systemdict w stanie zezwolenia na zapis. Jest to
       potrzebne  podczas  uruchamiania  specjalnych  programów
       narzędziowych, takich jak font2c i pcharstr, które  muszą
       obchodzić normalną ochronę dostępu PostScript.

    -sDEVICE=urzdzenie
       Wybierz alternatywne początkowe urządzenie wyjściowe.

    -sOutputFile=nazwapliku
       Wybierz alternatywny plik wyjściowy (lub łącze) dla początkowego
       urządzenia wyjściowego.

PLIKI

    /usr/local/lib/ghostscript/*
       Pliki startowe, narzędzia i podstawowe definicje fontów.

    /usr/local/lib/ghostscript/fonts/*
       Dodatkowe definicje fontów.

    /usr/local/lib/ghostscript/examples/*
       Demonstracyjne pliki Ghostscript.

    /usr/local/lib/doc/ghostscript/doc/*
       Dokumentacja.

ZOBACZ TAKŻE

    Pliki dokumentacji (patrz wyżej).

BŁĘDY

    Zobacz grupę dyskusyjną `comp.lang.postscript'.

                 28 lipca 1994              GS(1)