Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       head - wypisz początkową część plików

SKŁADNIA

       head [-c N[bkm]] [-n N] [-qv] [--bytes=N[bkm]]
            [--lines=N]  [--quiet] [--silent] [--verbose] [--help] [--version]
            [plik...]

       head [-Nbcklmqv] [plik...]

OPIS

       Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być  niedokładna
       lub  niekompletna.   Autorytatywnym  źródłem  jest obecnie dokumentacja
       Texinfo.  Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
              pinfo head
       lub
              info head.

       Ta strona podręcznika opisuje polecenie head w wersji GNU.

       head wypisuje początkową część (domyślnie 10  linii)  każdego  podanego
       pliku;  czyta  ze  standardowego  wejścia jeśli nie podano plików, albo
       jeśli napotkano nazwę pliku '-'.  Jeśli podano więcej niż  jedną  nazwę
       pliku,  wypisuje  także  jednolinijkowy nagłówek składający się z nazwy
       pliku otoczonej `==>' i `<==',  przed  wypisaniem  początku  każdego  z
       plików.

   OPCJE
       head  akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w którym liczby są argumentami
       opcji literowych (`-q -n 1'), i  stary,  w  którym  liczby  poprzedzają
       jakiekolwiek opcje literowe (`-1q').

       -Nopcje
              Opcja  taka  jest  rozpoznawana  tylko  jeśli  jest  podana jako
              pierwsza.  N  jest  liczbą  dziesiętną,  po  której  opcjonalnie
              występuje  litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub
              litera `l' oznaczająca zliczanie linii, albo inne  litery  opcji
              (`cqv').

       -c N, --bytes=N
              Wypisuje  pierwsze  N  bajtów.  N to liczba naturalna, po której
              opcjonalnie następuje jeden z poniższych znaków określający inną
              jednostkę.

              b      bloki 512-bajtowe.

              k      bloki kilobajtowe.

              m      bloki megabajtowe.

       -l, -n N, --lines=N
              Wypisuje  pierwsze  N  linii. Opcja -l jest rozpoznawana tylko z
              użyciem starego formatu opcji.

       -q, --quiet, --silent
              Nigdy nie wypisuje nagłówków z nazwami plików.

       -v, --verbose
              Zawsze wypisuje nagłówki z nazwami plików.

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR  A  PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       tail(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       tekstowych GNU wersji 2.0.