Provided by: help2man_1.36.4+nmu1_i386 bug

NAME

    help2man - manual page for help2man 1.36

SYNOPSIS

    help2man [OPTION]... EXECUTABLE

DESCRIPTION

    `help2man' generates a man page out of `--help' and `--version' output.

    -n, --name=STRING
       description for the NAME paragraph

    -s, --section=SECTION
       section number for manual page (1, 6, 8)

    -m, --manual=TEXT
       name of manual (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       source of program (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=STRING
       select locale (default "C")

    -i, --include=FILE
       include material from `FILE'

    -I, --opt-include=FILE
       include material from `FILE' if it exists

    -o, --output=FILE
       send output to `FILE'

    -p, --info-page=TEXT
       name of Texinfo manual

    -N, --no-info
       suppress pointer to Texinfo manual

    --help print this help, then exit

    --version
       print version number, then exit

    EXECUTABLE should accept `--help' and `--version' options although
    alternatives may be specified using:

    -h, --help-option=STRING
       help option string

    -v, --version-option=STRING
       version option string

    --version-string=STRING
       version string

NAZWA

    help2man - generowanie prostej strony podręcznika

DOłąCZANE PLIKI

    Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy
    opcji --include i --opt-include

      [sekcja]
      tekst

      /wzorzec/
      tekst

    Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku
    podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie
    pasującym do /wzorca/.

    Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i
    można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

    Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od `-' są
    przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może
    być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.

    Kolejność sekcji na wyjściu to:

      NAZWA
      SKŁADNIA
      OPIS
      OPCJE
      PRZYKŁADY
      inne
      AUTOR
      ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
      COPYRIGHT
      ZOBACZ TAKŻE

    Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym
    zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek
    można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).

    Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w
    przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w
    miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym
    pliku.

DOSTęPNOść

    Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTHOR

    Written by Brendan O'Dea <bod@debian.org>

REPORTING BUGS

    Report bugs to <bug-help2man@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Free
    Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

SEE ALSO

    The full documentation for help2man is maintained as a Texinfo manual.
    If the info and help2man programs are properly installed at your site,
    the command

       info help2man

    should give you access to the complete manual.