Provided by: kde-l10n-pl_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    kate - Zaawansowany edytor tekstu dla środowiska KDE

SYNOPSIS

    kate [-s, --start name] [-u, --use] [-p, --pid pid] [-e, --encoding
      name] [-l, --linewiersz] [-c, --columnkolumna] [-i, --stdin]
      [KDE Generic Options] [Qt Generic Options]

CHARAKTERYSTYKA

    Program Kate jest zaawansowanym edytorem tekstu dla środowiska
    KDE.

    Kate udostępnia również (pod nazwą KWrite) komponent
    edycji tekstu dla innych programów.

    Główne  możliwości  Kate  to  podświetlanie
    składni zarówno dla języków programowania takich jak C i C++
    jak  i  dla  kodu  HTML  oraz  skryptów  powłoki  bash,
    możliwość  tworzenia  i  obsługi  projektów
    składających  się  z  wielu  plików,  interfejs
    użytkownika umożliwiający edycję wielu dokumentów
    (MDI) oraz wbudowana konsola.

    Program Kate to jednak coś więcej niż jedynie edytor
    tekstu.  Możliwość   otwierania   wielu   plików
    jednocześnie czyni go idealnym narzędziem dla modyfikacji
    różnych plików konfiguracyjnych systemu UNIXŽ. Niniejszy dokument
    również powstał w programie Kate.

OPCJE

    -s, --start nazwa_sesji
       Uruchamia  Kate  otwierając  podaną  w  poleceniu
       sesję.

    -u, --use
       Powoduje użycie działającej instancji programu
       Kate

    -p, --pid pid
       Powoduje użycie działającej instancji programu
       Kate ale tylko o podanym numerze procesu pid

    -e, --encoding kodowanie
       Ustala sposób kodowania znaków dla otwieranego pliku

       Pozwala to na przykład na wymuszenie otwarcia pliku z
       kodowaniem znaków utf-8. (Polecenie iconv -l wyświetli
       listę wszystkich dostępnych w  systemie  zestawów
       kodowań znaków)

    -l, --line wiersz
       Powoduje przejście do podanego wiersza

    -c, --column kolumna
       Powoduje przejście do podanej kolumny

    -i, --stdin
       Pobiera tekst ze standardowego wejścia STDIN

ZOBACZ TAKżE

    kwrite(1)

    Szczegółowa dokumentacja użytkownika dostępna jest pod
    adresem help:/kate (można ten URL wprowadzić  w  oknie
    przeglądarki Konqueror lub wykonać polecenie khelpcenter
    help:/kate).

    Dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie WWW
    programu Kate: http://kate.kde.org/.

PRZYKłADY

    Aby otworzyć plik o nazwie source.cpp i po otwarciu ustawić w
    nim kursor w kolumnie 15 i wierszu 25 to należy użyć
    polecenia:

       kate -c 15 -l 25 -u source.cpp

    Jeżeli  dostępne jest połączenie z siecią
    Internet   można    skorzystać    z    mechanizmu
    przeźroczystości sieciowej środowiska KDE do otwierania
    plików na serwerach ftp. Jeżeli uprawnienia dostępu do
    zdalnego serwera nie pozwalają na modyfikację pliku to
    zostanie on otwarty w trybie tylko do odczytu zaś po dokonaniu
    zmian będzie go można zapisać lokalnie. Jeżeli
    użytkownik ma prawa zapisu do pliku zdalnego to będzie on
    zapisany na serwerze ftp bez konieczności wykonania żadnych
    dodatkowych operacji.

       kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README_FIRST

AUTORZY

    Opiekunem programu Kate jest Christoph Cullmann  <cullmann@kde.org>.
    Obszerna lista autorów i wspó&#322;twórców dost&#281;pna jest we
    wspomnianej wy&#380;ej pe&#322;nej wersji podr&#281;cznika.

AUTHOR

    Lauri Watts.