Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    killall - zakończ procesy o danej nazwie

SKŁADNIA

    killall [-d,--sid] [-c,--context] [-e,--exact] [-g,--process-group]
    [-i,--interactive] [-q,--quiet] [-s,--signal sygna] [-v,--verbose]
    [-w,--wait] [-V,--version] [--] nazwa ...
    killall -l
    killall -V,--version

OPIS

    killall wysyła sygnał do wszystkich procesów wymienionych w linii
    poleceń. Jeżeli nie podano nazwy sygnału, wysyłany jest sygnał SIGTERM.

    Sygnały mogą być określane za pomocą nazwy (np. -HUP) lub numeru (np.
    -1).

    Jeżeli nazwa polecenia zawiera ukośnik (/), sygnał wysyłany będzie do
    procesów wykonujących to polecenie, niezależnie od ich nazwy.

    killall  zwraca zerowy kod wyjścia, jeżeli dla każdego podanego
    polecenia przynajmniej jeden proces został zabity (zakończony). W
    przeciwnym razie killall zwraca niezerowy kod wyjścia.

    Proces killall nigdy nie zabija samego siebie (chociaż może zabić inne
    procesy killall).

OPCJE

    -e, --exact
       Wymusza dokładne dopasowanie bardzo długich nazw. Jeżeli nazwa
       polecenia jest dłuższa niż 15 znaków, jej pełna postać może być
       niedostępna. W tym przypadku killall zabije wszystkie procesy,
       których nazwa polecenia zgadza się z podaną w pierwszych 15
       znakach. Po podaniu opcji -e takie procesy są pomijane. Program
       informuje o każdym takim przypadku, jeżeli dodatkowo podano
       opcję -v.

    -I, --ignore-case
       Dopasowuje nazwy procesów, ignorując różnice w wielkości liter.

    -g, --process-group
       Zabija grupę procesów, do której należy podany proces. Sygnał
       jest wysyłany tylko raz do danej grupy, nawet wtedy gdy w linii
       poleceń podano kilka procesów należących do tej samej grupy
       procesów.

    -i, --interactive
       Pyta o zgodę przed zabiciem każdego procesu.

    -l, --list
       Wypisuje wszystkie znane nazwy sygnałów.

    -q, --quiet
       Nie wypisuje odnośnego komunikatu, gdy nie zabito żadnego
       procesu.

    -v, --verbose
       Wypisuje komunikat o każdym udanym wysłaniu sygnału.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu.

    -w, --wait
       Czeka, aż wszystkie zabite procesy zakończą działanie. killall
       sprawdza co sekundę, czy któryś z zabitych procesów jeszcze
       istnieje i kończy działanie dopiero, gdy wszystkie skończą
       pracę. Zauważ, że killall może czekać bez końca, gdy sygnał
       został zignorowany, nie zadziałał lub proces przeszedł do stanu
       zombie.

    -d   (tylko Flask) Określa SID: zabija procesy tylko z podanym SID.
       Wyklucza użycie argumentu -c. Musi poprzedzać inne argumenty
       linii poleceń.

    -c   (tylko Flask) Określa kontekst bezpieczeństwa: zabija tylko
       procesy mające podany kontekst bezpieczeństwa. Wyklucza użycie
       -d. Musi poprzedzać inne argumenty linii poleceń.

PLIKI

    /proc   lokalizacja systemu plików proc

ZNANE PROBLEMY

    Zabijanie procesów na podstawie nazwy pliku działa tylko wtedy, gdy
    plik wykonywalny jest podczas wykonywania w stanie otwartym.

    Wydanie  polecenia  killall  nazwa  może  nie działać zgodnie z
    oczekiwaniami na systemach nielinuksowych, zwłaszcza gdy zostanie
    wydane przez uprzywilejowanego użytkownika.

    killall -w nie wykrywa sytuacji, w której proces znika i zostaje
    zastąpiony przez inny z tym samym numerem PID.

AUTORZY

    Werner Almesberger <Werner.Almesberger@epfl.ch> napisał  oryginalne
    psmisc.   Od  wersji  20  można  obwiniać  Craiga  Smalla
    <csmall@small.dropbear.id.au>.

ZOBACZ TAKŻE

    kill(1), fuser(1), pgrep(1), pidof(1), pkill(1), ps(1), kill(2)