Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ln - tworzy dowiązania między plikami

SKŁADNIA

    ln [opcja]... rdo [nazwa_dowizania]
    ln [opcja]... rdo... katalog

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo ln
    lub
       info ln.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie ln w wersji GNU.

    ln działa podobnie do cp - poza tym iż, cp tworzy niezależną kopię
    pliku zaś ln jedynie dowiązanie.

    "Dowiązanie twarde" (hard link) jest inną nazwą istniejącego pliku.
    Dowiązanie i oryginalna nazwa są w pełni równoprawne. (Technicznie
    rzecz biorąc, posiadają ten sam i-węzeł, zaś i-węzeł zawiera całą
    informację o pliku - faktycznie nie jest błędem stwierdzenie, iż i-
    węzeł *jest* plikiem.) W ten sposób plik może występować pod wieloma
    równoważnymi nazwami - wskazującymi na te same dane. Usunięcie jednej z
    tych nazw przez rm nie powoduje jeszcze usunięcia pliku. Jest on
    usuwany dopiero z chwilą usunięcia ostatniej nazwy.
    We wszystkich istniejących implementacjach nie można tworzyć twardych
    dowiązań do katalogów, a dowiązania twarde nie mogą przekraczać granic
    systemów plików.  (Ograniczenia te nie są jednak narzucone przez
    POSIX.)

    "Dowiązania symboliczne" (symbolic link, symlink), z drugiej strony, są
    specjalnym typem plików (nie obsługiwanym przez wszystkie jądra; w
    szczególności system V release 3 i starsze nie posiadają dowiązań
    symbolicznych), w którym plik dowiązania faktycznie wskazuje na inny
    plik (przez nazwę). Dla większości operacji (otwarcie, odczyt, zapis i
    tak dalej) otrzymujących jako argument dowiązanie symboliczne jądro
    automatycznie "odwskaźnikowuje" dowiązanie i działa na samym celu
    dowiązania. Przy niektórych (np. usuwanie) działa na samym dowiązaniu,
    nie zaś na celu przez nie wskazywanym.

    Jeśli podano tylko jeden argument - nazwę pliku, to ln utworzy w
    bieżącym  katalogu  dowiązanie  do niego mające taką samą nazwę
    (oczywiście nie można w ten sposób utworzyć dowiązania do pliku w
    bieżącym katalogu).
    Jeśli podano dwa argumenty typu plik, to drugi z nich zostanie
    utworzony jako dowiązanie do pierwszego.
    Jeśli ostatni z argumentów określa istniejący katalog, to w tym
    katalogu  zostaną  utworzone  dowiązania do plików podanych jako
    poprzednie argumenty.  (Patrz jednak opis opcji  --no-deference).
    Dowiązania te będą mieć takie nazwy, jak pliki źródłowe. Podanie
    więcej niż dwu argumentów, z których ostatni nie jest katalogiem jest
    błędem.
    Domyślnie ln tworzy dowiązania twarde (hard links). Przy tworzeniu
    dowiązań twardych każde rdo (plik, do którego tworzymy  nowe
    dowiązanie) musi istnieć. Bez opcji -f lub -i polecenie ln nie usuwa
    istniejącego pliku. Do zmiany nazwy istniejących plików służy opcja
    --backup.

OPCJE

    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe istniejących plików docelowych. Zobacz
       opis opcji -V oraz sekcja `Opcje kopii zapasowych' w podręczniku
       fileutils(1).

    -d, -F, --directory
       Pozwala użytkownikowi uprzywilejowanemu (root) na tworzenie
       dowiązań twardych (hardlinks) do katalogów.

    -f, --force
       Usuwa istniejące pliki docelowe.

    -i, --interactive
       Pyta czy nadpisywać istniejące pliki docelowe.

    -n, --no-dereference
       Gdy podany cel jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu,
       próbuje zamienić to dowiązanie symboliczne zamiast tworzyć plik
       w katalogu, na który ono wskazuje.
       Gdy cel jest nazwą rzeczywistego katalogu (a nie dowiązania
       symbolicznego), nie ma żadnych dwuznaczności. Dowiązanie jest
       tworzone w tym katalogu. Jeśli jednak  podany  cel  jest
       symbolicznym dowiązaniem do katalogu, to istnieją dwa sposoby
       potraktowania żądania użytkownika. ln może potraktować cel tak,
       jakby był zwykłym katalogiem (na który wskazuje dowiązanie) i
       utworzyć w nim żądane dowiązanie. Z drugiej strony, cel może być
       postrzegany jako nie-katalog -- dowiązanie symboliczne samo w
       sobie. W tym przypadku ln musi usunąć lub utworzyć kopię tego
       dowiązania  przed  utworzeniem nowego dowiązania. Domyślnym
       sposobem działania jest traktowanie celu będącego dowiązaniem
       symbolicznym do katalogu tak jak katalogu. Przy użyciu opcji -n
       będzie on traktowany jak dowiązanie.

    -s, --symbolic
       Tworzy dowiązania symboliczne zamiast dowiązań twardych.  Ta
       opcja wypisuje błąd na systemach nie obsługujących dowiązań
       symbolicznych.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy każdego pliku kopii
       zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Jeśli opcja ta nie zostanie
       podana, to użyta zostanie wartość  zmiennej  środowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeśli ona również nie jest określona, to
       użyty zostanie domyślny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Określa katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -v, --verbose
       Przed utworzeniem dowiązania do każdego pliku wypisuje jego
       nazwę.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia typ kopii zapasowych wykonywanych przy pomocy -b. Jeśli
       opcja ta nie zostanie podana, to użyta zostanie wartość zmiennej
       środowiskowej VERSION_CONTROL. Jeśli nie zdefiniowano również
       VERSION_CONTROL to użyta zostanie domyślny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: używane są
       te same wartości dla typu kopii. Rozpoznają także bardziej
       opisowe synonimy. Prawidłowe wartości to (unikalne skróty są
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plików, które już je
           mają, zwykłe kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykłe kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

PRZYKŁADY

      ln -s /jakas/nazwa
    tworzy dowiązanie ./nazwa wskazujące na /jakas/nazwa

      ln -s /jakas/nazwa mojanazwa
    tworzy dowiązanie ./mojanazwa wskazujące na /jakas/nazwa

      ln -s a b ..
    tworzy dowiązania ../a i ../b wskazujące na ./a i ./b

AUTOR

    Napisane przez Mike'a Parkera i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    cp(1), mv(1), rm(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.