Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

     logger - twórz wpisy w dzienniku (logu) systemowym

SKŁADNIA

     logger [-is] [-f plik] [-p pri] [-t znacz] [komunikat ...]

OPIS

     Logger zapewnia na poziomie poleceń powłoki interfejs do systemowego
     modułu zapisu dziennika syslog(3).

     Opcje:

     -i         Rejestruj id procesu logger w każdym wierszu.

     -s         Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wyślij go na
                standardowe wyjście błędów.

     -f plik    Zapisz do dziennika zawartość podanego pliku.

     -p pri     Zapisz komunikat z zadanym priorytetem. Priorytet może być
                określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia"
                ("facility.level").  Na przykład, "-p local3.info" rejestruje
                komunikat(y) jako o poziomie istotności informacyjnym
                pochodzące z podsystemu local3.  Domyślnym priorytetem jest
                "user.notice"

     -t znacz   Oznakuj każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem.

     komunikat  Zapisz komunikat do dziennika; jeśli nie podano i nie została
                użyta flaga -f, to zapis wykonywany jest ze standardowego
                wejścia.

     Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0
     jeśli wystąpił błąd.

PRZYKŁADY

           logger System rebooted

           logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc

ZOBACZ TAKŻE

     syslog(3), syslogd(8)

STANDARDY

     Polecenie logger powinno być zgodne z IEEE Std 1003.2 (``POSIX.2'')