Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lpf - ogólny filtr drukarki

SKŁADNIA

    lpf -Pprinter -wwidth -llength -xwidth -ylength [-c]
      -Kcontrolfilename -Lbnrname [-i indent] [-Z options]
      [-C class] [-J job] [-R accntname] -nlogin -hHost
      -Fformat [-T[crlf,endlinechar] -D level] [affile]

OPIS

    Lpf jest ogólnym filtrem drukarki. Zwykle jest używany jako filtr w
    pliku printcap i wywoływany przez lpd.  Opcja -Tcrlf  eliminuje
    konwersję LF na pary CR/LF.

    Poniższe opcje przesyła lpd domyślnie:

    -Pprinter
      Nazwa drukarki.

    -wwidth
      Szerokość strony w znakach, jak podano w polu :pw pliku printcap

    -llength
      Szerokość długość w wierszach, jak podano w polu :pl pliku
      printcap

    -xwidth
      Szerokość strony w pikselach, jak podano w polu :px pliku printcap

    -ylength
      Długość strony w pikselach, jak podano w polu :py pliku printcap

    -Kcontrolfilename
      Nazwa pliku sterującego.

    -Lbnrname
      Nazwa nagłówka (banner). Ustawiana opcją -T polecenia lpr.

    -nlogin
      Nazwa zgłoszeniowa użytkownika.

    -hHost
      Host, z którego zgłoszono zadanie.

    -Fformat
      Format zadania z opcji -F polecenia lpr lub innej opcji.

    Poniższe opcje mogą być ustawiane przez lpd opcjonalnie:

    -Zoptions
      Opcje dodatkowe. Przesyłane są z parametru -Z podanego w wierszu
      poleceń polecenia lpr i mogą być interpretowane przez filtr.

    Pozostałe opcje można dodać do wpisu filtru w pliku printcap:

    -c  ignoruje znaki sterujące, ustawiane przez opcje -b (binary) lub -l
      (literal) polecenia lpr.

    -iindent
      wielkość wcięcia, ustawiana opcją -i polecenia lpr.

    -Cclass
      nazwa klasy, ustawiana opcją -C polecenia lpr.

    -Jjob
      nazwa zadania, ustawiana opcją -J polecenia lpr.

    -Raccntname
      nazwa pliku rozliczeniowego, z informacji zawartej w printcap.

    -Dlevel
      Ustawia poziom debugowania. Poziom musi być liczbą całkowitą,
      wartość niezerowa włącza debugowanie.

    -Tcrlf
      Włącza konwersję LF na CR/LF.
      [tłum: w org. _wyłącza_].

    -TNNN
      NNN jest liczbą całkowitą w formacie używanym w C.  Odpowiadający
      jej znak jest dołączany na koniec wiersza (LF, CR lub CR/LF).
      Można użyć do wymuszenia innej postaci konwersji CR/LF.

PLIKI

    Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku
    konfiguracyjnym drukarek.  Poniżej podano powszechnie używany zestaw
    wartości domyślnych.
    /etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
    /etc/printcap            plik opisu drukarek
    /etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
    /var/spool/printer*         katalogi buforowania
    /var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
    /var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
    /var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
    /var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

ZOBACZ TAKŻE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.perms(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny
    powód niepowodzenia pozostaje  niejasny,  należy  włączyć  poziom
    debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże
    uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wysłanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to
    jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.