Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   lpr - drukowanie off line

SKŁADNIA

   lpr [-Pprinter] [-#num] [-C class] [-J job] [-T title] [-U user] [-i
   [numcols]] [-1234 font] [-wnum] [-cdfghlnmprstv] [file ...]

OPIS

   Lpr wykorzystuje demona kolejkowania druku do wydrukowania wskazanych
   plików, gdy usługi te będą dostępne. Jeżeli nie podano żadnych nazw, to
   przyjmowane jest standardowe wejście.

   Niżej opisane jednoliterowe opcje służą do powiadamiania programu
   buforującego drukarki, że pliki nie są standardowymi plikami tekstowymi.
   Demon buforowania użyje wówczas odpowiednich filtrów do wydruku danych.

   -c   Przyjmuje, że pliki zawierają dane pochodzące z cifplot(1)

   -d   Przyjmuje, że pliki zawierają dane pochodzące z tex (DVI format
       ze Stanford).

   -f   Posługuje się filtrem, który interpretuje pierwszy znak każdego
       wiersza jako standardowy znak sterujący karetki FORTRAN-u.

   -g   Przyjmuje, że pliki zawierają standardowe dane wykresowe, jakie
       tworzą procedury plot(1) (zobacz także plot(1) gdzie opisano
       filtry używane przez program buforujący druk).

   -l   Używa filtru umożliwiającego drukowanie znaków sterujących i
       eliminującego łamanie stron.

   -n   Przyjmuje, że pliki zawierają dane z ditroff (device independent
       troff - troff niezależny od urządzenia).

   -p   Do formatowania plików wykorzystuje pr(1) (równoważne z print).

   -t   Przyjmuje, że pliki zawierają dane z troff(1) (polecenia cat
       fotonaświetlarki).

   -v   Przyjmuje, że pliki zawierają obraz rastrowy dla urządzeń takich
       jak Benson Varian.

   Te opcje odnoszą się do zarządzania zadaniem druku:

   -P   Wymusza skierowanie wyniku na konkretną drukarkę. Normalnie
       używana jest drukarka domyślna, zależna miejscowo, lub drukarka
       wskazana wartością zmiennej środowiskowej PRINTER.

   -h   Eliminuje drukowanie strony rozdzielającej.

   -m   Wysyła pocztę po ukończeniu.

   -r   Usuwa plik po zakończeniu buforowania lub po zakończeniu
       drukowania (z opcją -s ).

   -s   Używa dowiązań symbolicznych. Zwykle pliki są kopiowane do
       katalogu buforowania. Opcja -s wykorzystuje symlink(2) do
       tworzenia dowiązań do plików zamiast próby ich kopiowania, zatem
       można łatwo wydrukować duże pliki. Przy tej opcji pliki nie
       powinny być zmieniane ani usuwane, dopóki nie zostaną
       wydrukowane.
   Pozostałe opcje mają zastosowanie do kopii, stron i nagłówków:

   -#num  Liczba num jest pożądaną ilością kopii każdego ze wskazanych
       plików. Na przykład,

          lpr -#3 foo.c bar.c more.c
       spowoduje wydrukowanie 3 kopii pliku foo.c, po których wystąpią 3
       kopie pliku bar.c, itd. Z drugiej strony,

          cat foo.c bar.c more.c | lpr -#3

       da trzy kopie złączonych plików. Często w danym miejscu wyłącza
       się tę cechę, by zachęcić do wykorzystywania zamiast tego
       fotokopiarki.

   -[1234] font
       Określa nazwę fontu, jaki ma być osadzony na pozycji i przy
       drukowaniu troff (przestarzałe). Demon skonstruuje plik .railmag
       wskazujący na nazwy ścieżkowe fontów.

   -C class
       Klasyfikacja zadania, jaka ma zostać użyta na stronie
       rozdzielającej. Na przykład,

          lpr -C EECS foo.c

       powoduje, że na stronie rozdzielającej nazwa systemu (nazwa
       zwracana przez hostname(1)) ma być zastąpiona przez EECS, a
       wydrukowany ma zostać plik foo.c.

   -J job Nazwa zadania, jaka ma być wydrukowana na stronie rozdzielającej.
       Normalnie używana jest nazwa pierwszego z plików.

   -T title
       Nazwa tytułu dla pr(1), zamiast nazwy pliku.

   -U user
       Nazwa użytkownika do wydruku na stronie rozdzielającej, również
       do celów rozliczeniowych. Ta opcja jest honorowana tylko jeśli
       rzeczywistym identyfikatorem użytkownika jest demon (lub
       identyfikator podany w pliku printcap zamiast demona). Jest ona
       przeznaczona do przypadków, gdy filtry druku chcą ponownie
       kolejkować zadania.

   -i [numcols]
       Wyjście jest wcięte. Jeżeli następnym argumentem jest numeryczne
       (numcols), liczba kolumn, to jest on stosowany jako liczba
       odstępów do wydrukowania przed każdym z wierszy. W przeciwnym
       razie drukowanych jest 8 znaków.

   -wnum  Używa num jako szerokości kolumn dla polecenia pr(1).

ŚRODOWISKO

   Jeżeli poniższa zmienna środowiska istnieje, to jest używna przez lpr:

   PRINTER Określa drukarkę zamienną.

PLIKI

   /etc/passwd       Identyfikacja osobista.
   /etc/printcap      Baza danych o możliwościach drukarek.
   /usr/sbin/lpd*      Demony drukarek wierszowych.
   /var/spool/output/*   Katalogi wykorzystywane do buforowania.
   /var/spool/output/*/cf* Pliki stwrujące demonów.
   /var/spool/output/*/df* Pliki danych podane w plikach "cf".
   /var/spool/output/*/tf* Tymczasowe kopie plików "cf".

ZOBACZ TAKŻE

   lpq(1a), lprm(1a), pr(1), symlink(2), printcap(5a), lpc(8a), lpd(8a)

HISTORIA

   Polecenie lpr pojawiło się w 3BSD.

DIAGNOSTYKA

   Próba buforowania wydruku zbyt dużego pliku powoduje jego obcięcie. Lpr
   sprzeciwia się drukowaniu plików binarnych. Jeżeli użytkownik inny niż
   root drukuje plik a buforowanie jest wyłączone, to lpr wypisuje komunikat
   mówiący o tym i nie umieszcza zadań w kolejce. Jeżeli nie może być
   wykonane połączenie z lpd(1) na lokalnej maszynie, to lpr mówi, że demon
   nie może zostać uruchomiony. W pliku dziennika demona lpd(1) może
   wypisywać komunikaty diagnostyczne dotyczące brakujących plików
   buforowania.

BŁĘDY

   Fonty dla troff(1) i tex położone są na maszynie z drukarką. Nie jest
   obecnie możliwe użycie lokalnych bibliotek fontów.