Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lynx - przeglądarka WWW

SKŁADNIA

    Lynx [opcje] [ścieżka lub URL]

    Pełną listę aktualnych opcji wyświetla polecenie "lynx -help".

OPIS

    Lynx jest w pełni doskonale wyposażonym klientem WWW przeznaczonym dla
    użytkowników pracujących na znakowych urządzeniach wyświetlających z
    adresowalnym  kursorem  (np. terminalach vt110, emulatorach vt100
    działających na Windows 95/NT lub Mac-ach, lub dowolnych innych
    wyświetlaczach działających z curses [tłum.: np. linux, ansi, itp.]).
    Wyświetla on dokumenty hipertekstowe (HTML), zawierające odnośniki
    zarówno do plików lokalnego systemu, jak i do plików znajdujących się
    na zdalnych systemach z uruchomioną usługą Gopher, HTTP, FTP, WAIS lub
    NNTP.  Obecne wersje Lynx działają na UNIX-ie, VMS, Windows 95/NT,
    386DOS i OS/2 EMX.

    Lynx może być wykorzystywany do dostępu do informacji z WWW lub do
    budowania systemów informacyjnych przeznaczonych głównie do dostępu
    lokalnego. Np. Lynx został użyty do zbudowania wielu Campus Wide
    Information Systems (CWIS).  Prócz tego, może posłużyć do budowy
    systemów izolowanych wewnątrz pojedynczej sieci lokalnej (LAN).

OPCJE

    Przy starcie, Lynx wczytuje dowolny plik lokalny lub URL podany w
    wierszu poleceń. Tekst pomocy opisującej pracę z URL-ami uzyskuje się
    naciskając "?" lub "h" podczas pracy z programem. Następnie należy
    podążać za odnośnikiem zatytułowanym "Help on URLs".

    Lynx używa tylko długich, pełnych nazw opcji. Nazwy opcji zaczynają się
    od pojedynczej kreski, ale można też stosować podwojoną. Można mieszać
    kreski i znaki podkreślenia (w opisie poniżej opcje podano z jedną
    kreską przed nazwą i podkreśleniami wewnątrz).

    -   Jeśli jedynym argumentem jest '-', to Lynx oczekuje na podanie
       mu  argumentów  ze  standardowego  wejścia.  Umożliwia to
       wprowadzanie potencjalnie bardzo długich wierszy poleceń, jakie
       mogą być związane z argumentami -get_data lub -post_data (patrz
       niżej).  Można to  też  wykorzystać  gdy  chcemy  uniknąć
       umieszczania informacji traktowanej jako niejawna w wierszu
       poleceń wywołania programu (co na większości systemów byłoby
       widoczne dla innych procesów), szczególnie, gdy równocześnie
       stosowane są opcji -auth lub -pauth.

    -accept_all_cookies
       akceptowanie wszystkich ciasteczek (cookies).

    -anonymous
       stosowanie ograniczeń dla użytkownika anonimowego, zobacz też
       -restrictions.

    -assume_charset=nazwaMIME
       zestaw  znaków  przyjmowany  dla dokumentów, które go nie
       określają.

    -assume_local_charset=nazwaMIME
       zestaw znaków przyjmowany domyślnie dla plików lokalnych.

    -assume_unrec_charset=nazwaMIME
       zestaw znaków stosowany zamiast nierozpoznanych zestawów znaków.

    -auth=ID:HASO
       ustalenie na starcie identyfikatora oraz hasła autoryzacji dla
       dokumentów chronionych. Należy upewnić się, że chronione są
       wszelkie pliki skryptów wykorzystujących ten przełącznik.

    -base przy zrzutach -source uzyskane wyjście tekstowe/html będzie
       poprzedzone komentarzem o żądanym URL-u i znacznikiem BASE.

    -blink wymusza w trybie kolorowym podwyższoną jasności kolorów tła,
       jeśli jest to dostępne i obsługiwane przez terminal. Lynx
       powinien być skompilowany z biblioteką slang, by działała ta
       flaga.

    -book użycie  strony  z  zakładkami  (bookmark page) jako pliku
       startowego. Domyślny plik lub plik z wiersza poleceń jest
       jednak  wciąż  używany  dla komendy Main screen i będzie
       wykorzystany jeśli strona z zakładkami jest niedostępna lub
       pusta.

    -buried_news
       przełącznik przeglądania artykułów grup dyskusyjnych (news) w
       poszukiwaniu zagrzebanych odnośników. Odnalezione odnośniki są
       konwertowane na odnośniki do artykułów news. Nie jest to
       zalecane, gdyż adresy pocztowe zawarte  wewnątrz  nawiasów
       kątowych zostaną zmienione na nieprawidłowe odnośniki news, a
       zakodowane  programem  uuencode  wiadomości  mogą  zostać
       zaprzepaszczone.

    -cache=LICZBA
       ustala liczbę dokumentów buforowanych w pamięci. Domyślnie jest
       to 10.

    -case włącza rozróżnianie wielkości liter przy wyszukiwaniu napisów.

    -cfg=NAZWAPLIKU
       określa plik konfiguracyjny Lynxa, inny niż domyślny lynx.cfg.

    -child powoduje zakończenie pracy przy naciśnięciu strzałki w lewo w
       pliku startowym, równocześnie wyłącza zapisywanie na dysk.

    -color wymusza włączenie trybu koloru, jeśli jest dostępny. Jeśli opis
       możliwości terminala nie określa sposobu obsługi koloru, to
       przyjmowane są domyślne sekwencje sterujące, działające dla
       wielu typów terminali. Lynx powinien być  skompilowany  z
       biblioteką slang, by flaga ta działała, co jest równoważne
       ustawieniu zmiennej środowiskowej COLORTERM.  (Jeśli praca w
       kolorze jest zamiast tego zapewniana przez bibliotekę curses
       obsługującą kolory, jak ncurses, to Lynx przy ustalaniu, czy
       możliwy jest tryb koloru będzie całkowicie polegał na opisie
       terminala. Wówczas flaga ta nie jest potrzebna  a  zatem
       niedostępna.)  Zapisane w pliku .lynxrc początkowe ustawienie
       show_color=always działa tak samo. Wpisane w .lynxrc początkowe
       ustawienie show_color=never jest przesłaniane przez tę flagę.

    -cookies
       przełącznik obsługi nagłówków Set-Cookie.

    -cookie_file=PLIK
       określa plik, w którym mają być przechowywane ciasteczka.

    -core przełącznik wymuszania zrzutów rdzenia przy błędach krytycznych.

    -crawl z -traversal, wypisuje każdą stronę do pliku.  z  -dump,
       formatuje wyjście jak przy -traversal, lecz na standardowe
       wyjście.

    -debug_partial
       przyrostowe fazy wyświetlania z MessageSecs opóźnieniem

    -display=DISPLAY
       ustawia zmienną wyświetlacza dla wywoływanych programów X-owych.

    -dont_wrap_pre
       zakazuje zawijania tekstu w <pre> podczas zrzucania (-dump) i
       łażenia  (-crawl),  zaznacza  zawinięte  linie  w  sesji
       interaktywnej.

    -dump zrzuca na standardowe wyjście sformatowane wyjście domyślnego
       dokumentu lub dokumentu podanego w wierszu poleceń. Może to być
       używane   w   następujący   sposób:   lynx   -dump
       http://www.nyu.edu/pages/wsn/subir/lynx.html.

    -editor=EDYTOR
       włącza zewnętrzną edycję, za pomocą podanego EDYTORA. (vi, ed,
       emacs, itp.)

    -emacskeys
       włącza klawisze przemieszczania w stylu emacsowym.

    -enable_scrollback
       przełącza  zgodność  z  klawiszami  scrollback  programów
       komunikacyjnych. (może być niezgodne z niektórymi wersjami
       curses).

    -error_file=PLIK
       definiuje plik, w którym lynx będzie zgłaszał kody dostępu HTTP.

    -fileversions
       włącza wszystkie wersje plików w lokalnych listingach katalogów
       VMS.

    -force_empty_hrefless_a
       wymusza opróżnianie elementów 'A' nie zawierających znacznika
       HREF (domyka je zaraz po napotkaniu).

    -force_html
       wymusza interpretację pierwszego dokumentu jako HTML.

    -force_secure
       przełącza wymuszanie flagi bezpieczeństwa dla ciasteczek SSL.

    -forms_options
       przełącza styl opcji (menu lub formularze).

    -from przełącza przekazywanie nagłówków From.

    -ftp  wyłącza dostęp do ftp.

    -get_data
       wysyła dane formularzy ze stdin przy użyciu metody GET i kopiuje
       wyniki.

    -head wysyła żądanie HEAD dla nagłówków mime.

    -help wypisuje informację o składni komend Lynx.

    -hiddenlinks=[opcja]
       steruje  wyświetlaniem  ukrytych  odnośników.  merge ukryte
       odnośniki są pokazywane jako liczby w nawiasach kwadratowych,
       numerowane  wspólnie  z  innymi  odnośnikami  w kolejności
       występowania w dokumencie.

       listonly ukryte odnośniki są pokazywane tylko na ekranach L)ist
       i zestawieniach generowanych przez opcję -dump lub z menu
       P)rint, ale pojawiają się osobno na końcu tych list.  Jest to
       zachowanie domyślne.

       ignore ukryte odnośniki na pojawiają się nawet na zestawieniach.

    -historical
       przełącza stosowanie '>' lub '-->' jako zakończeń komentarzy.

    -homepage=URL
       ustawia stronę domową niezależnie od strony startowej.

    -image_links
       przełącza zamieszczanie odnośników dla wszystkich obrazków.

    -index=URL
       ustala domyślny plik index dla podanego URL.

    -ismap przełącza zamieszczanie odnośników ISMAP gdy istnieją MAPy
       klienckie.

    -justify
       justuje (wyrównuje) tekst.

    -link=ICZBA
       początkowy licznik dla plików lnk#.dat, tworzonych przez -crawl.

    -localhost
       wyłącza URL-e, które wskazują na zdalne maszyny.

    -locexec
       zezwala na wywoływanie lokalnych programów tylko z plików
       lokalnych (jeśli Lynx był skompilowany z włączonym lokalnym
       wywoływaniem).

    -mime_header
       wraz ze źródłem pobranego dokumentu wypisuje jego nagłówek MIME.

    -minimal
       przełącza analizę komentarzy - minimalne kontra poprawne. W
       starych przeglądarkach, błędnie za zakończenie komentarza był
       uznawany jakikolwiek domykający nawias ostrokątny. Poprawne
       zakończenie wymaga pary kresek przed nawiasem.

    -newschunksize=LICZBA
       ilość artykułów w podzielonych na kawałki listingach z grup
       dyskusyjnych.

    -newsmaxchunk=LICZBA
       maksymalna ilość artykułów w listingach grup dyskusyjnych przed
       podziałem na części.

    -nobold
       wyłącza wyświetlanie atrybutu pogrubienia.

    -nobrowse
       wyłącza przeglądanie katalogów.

    -nocc wyłącza prośby o podanie Cc: w celu zyskania kopii listu do
       własnej wiadomości. Zauważ, że nie wyłącza tych CC, które są
       zamieszczone w samym URL-u typu mailto czy klauzuli ACTION
       formularza.

    -nocolor
       wymusza  wyłączenie koloru, ignorując możliwości terminala,
       ewentualną flagę -color,  zmienną  COLORTERM  i  zachowane
       ustawienia .lynxrc.

    -noexec
       wyłącza wywoływanie lokalnych programów. (DOMYŚLNE)

    -nofilereferer
       wyłącza transmisje nagłówków Referer dla URL-i plikowych.

    -nolist
       wyłącza tworzenie listy odnośników w zrzutach.

    -nolog wyłącza wysyłanie pocztą elektroniczną komunikatów o błędach do
       właścicieli dokumentów.

    -nonrestarting_sigwinch
       Ta flaga nie jest dostępna na wszystkich systemach, Lynx
       powinien  był  skompilowany  ze  zdefiniowanym  symbolem
       HAVE_SIGACTION.  Jeśli jest dostępna, to  ta  flaga  moe
       powodować, że program będzie znacznie szybciej reagował na
       zmiany okna w przypadku uruchomienia w oknie xterm.

    -nopause
       wyłącza wymuszone przerwy na komunikaty w linii stanu.

    -noprint
       wyłącza większość funkcji wypisywania [drukowania].

    -noredir
       zapobiega automatycznym przekierowaniom i wypisuje komunikat z
       odnośnikiem do nowego URL-a.

    -noreferer
       wyłącza przekazywanie nagłówków Referer.

    -nosocks
       wyłącza używanie proxy SOCKS przez uSOCKSowanego Lynxa.

    -nostatus
       wyłącza komunikaty o stanie pobierania.

    -nounderline
       wyłącza wyświetlanie atrybutu podkreślenia.

    -number_fields
       wymusza numerowanie zarówno odnośników, jak i pól wejściowych
       formularzy.

    -number_links
       wymusza numerowanie odnośników.

    -partial
       przełącza wyświetlanie częściowe stron podczas pobierania.

    partial_thres=LICZBA
       liczba wierszy pokazywana przed ponownym utworzeniem obrazu
       podczas wyświetlania częściowego

    -pauth=ID:HASO
       ustalenie na starcie identyfikatora oraz hasła autoryzacji dla
       chronionych serwerów proxy. Należy upewnić się, że chronione są
       wszelkie pliki skryptów wykorzystujących ten przełącznik.

    -popup przełącza sposób obsługi opcji pojedynczego wyboru w SELECT: za
       pośrednictwem  okna  wyskakującego  albo  listy  przycisków
       radiowych.

    -post_data
       wysyła dane formularzy ze stdin przy użyciu metody POST i
       kopiuje wyniki.

    -preparsed
       pokazuje wstępnie przetworzone i sformatowane źródło HTML, gdy
       użyto z -source lub w podglądzie źródła.

    -prettysrc
       pokazuje  podgląd  źródła  HTML  z  kolorowymi  elementami
       leksykalnymi i znacznikami.

    -print włącza funkcje wypisujące [drukujące]. (domyślne)

    -pseudo_inlines
       włącza pokazywanie  zastępczych  pseudoznaczników  ALT  dla
       elementów inline bez tekstu ALT.

    -raw  włącza domyślne ustawienie 8-bitowych translacji znaków, lub
       tryb CJK dla startowego zestawu znaków.

    -realm ogranicza dostęp tylko do URL-i w sferze startowej.

    -reload
       wymiata bufor na serwerze proxy (dotyczy tylko pierwszego
       dokumentu).

    -restrictions=[opcja][,opcja][,opcja]...
       umożliwia selektywne wyłączenie listy usług. Jeśli nie poda się
       opcji, wypisywana jest następująca lista.

       ? - podane samo, wypisuje listę aktywnych ograniczeń

       all - zastrzega wszystkie wymienione niżej opcje.

       bookmark - zabrania zmieniania położenia pliku zakładek.

       bookmark_exec -  zabrania  uruchamiania  programów  poprzez
       odnośniki z pliku zakładek.

       change_exec_perms - zabrania zmieniania prawa eXecute plików
       (lecz wciąż zezwala dla katalogi) kiedy włączone jest lokalne
       zarządzanie plikami.

       default - to samo, co opcja wiersza poleceń -anonymous. Wyłącza
       domyślne  usługi  dla  użytkownika  anonimowego.  Zabrania
       wszystkich  usług,  oprócz:  inside_telnet,  outside_telnet,
       inside_ftp,  outside_ftp,  inside_rlogin,  outside_rlogin,
       inside_news, outside_news, telnet_port, jump, mail, print, exec
       oraz goto. Konfiguracja dla tych usług oraz stosowane dodatkowe
       ograniczenia goto dla konkretnych schematów URL-i pochodzą z
       definicji zawartych w userdefs.h.

       dired_support - zabrania lokalnego zarządzania plikami.

       disk_save - zabrania zachowywania plików na dysk w menu download
       i print.

       dotfiles - zabrania dostępu do plików ukrytych (kropkowych),
       również ich tworzenia.

       download - zabrania użycia niektórych programów do pobierania
       plików w menu download.  Nie pociąga to za sobą ograniczenia
       disk_save, nie wyłącza też polecenia DOWNLOAD).

       editor - zabrania zewnętrznej edycji.

       exec - wyłącza skrypty uruchamiania.

       exec_frozen - zabrania użytkownikowi zmieniania opcji lokalnego
       wykonywania.

       externals  -  zabrania  niektórych wierszy konfiguracyjnych
       "EXTERNAL" jeśli wkompilowana jest obsługa przesyłania URL-i do
       programów zewnętrznych (poleceniem EXTERN).

       file_url - zabrania używania G)oto, obsłużonych odnośników i
       zakładek w stosunku do URL-i typu file:

       goto - wyłącza polecenie 'g' (goto).

       inside_ftp - zabrania dostępu FTP dla osób pochodzących z
       wewnątrz naszej własnej domeny (dla selektywności wymagane jest
       utmp).

       inside_news - j.w., lecz dla wysyłania artykułów do grup
       dyskusyjnych USENET.

       inside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       inside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       jump - wyłącza polecenie 'j' (jump).

       multibook - zabrania używania wielu plików z zakładkami.

       mail - zabrania używania poczty elektronicznej.

       news_post - zabrania wysyłąnia do grup dyskusyjnych.

       options_save - zabrania zachowywania opcji w .lynxrc.

       outside_ftp - zabrania operacji FTP dla osób pochodzących spoza
       naszej własnej domeny (utmp jest wymagane dla selektywności).

       outside_news - zabrania czytania i wysyłania artykułów USENET
       dla osób pochodzących spoza naszej własnej domeny (utmp jest
       wymagane dla selektywności). To ograniczenie odnosi się do URL-
       i "news", "nntp", "newspost" i "newsreply", ale nie do "snews",
       "snewspost" czy "snewsreply", jeśli tylko są obsługiwane.

       outside_rlogin - j.w., lecz dla rlogin.

       outside_telnet - j.w., lecz dla telnet.

       print - wyłącza większość opcji drukujących.

       shell - zabrania przechodzenia do powłoki i G)oto typu lynxexec
       lub lynxprog.

       suspend - zabrania zawieszenia pracy programu przez Control-Z i
       przechodzenia do powłoki.

       telnet_port - zabrania podawania portu w G)oto dla telnetu.

       useragent - zabrania modyfikowania nagłówka User-Agent.

    -resubmit_posts
       włącza wymuszane ponowne dostarczanie (bez bufora) formularzy z
       metodą POST, kiedy dokumenty, które one zwracają są można
       uzyskać poleceniem PREV_DOC lub z History List.

    -rlogin
       wyłącza rozpoznawanie poleceń rlogin.

    -selective
       wymaga plików .www_browsable do przeglądania katalogów.

    -short_url
       powoduje, że bardzo długie URL-e pokazywane są w wierszu stanu z
       "___"  oznaczającym  część, której nie da się wyświetlić.
       Wyświetlany jest początek i koniec URL-a, zamiast obcinania
       samej końcówki.

    -show_cursor
       Jeśli włączone, kursor nie będzie ukrywany w prawym narożniku,
       lecz będzie umieszczany na początku aktualnie zaznaczonego
       odnośnika. Jest to domyślna opcja dla systemów bez możliwości
       FANCY_CURSES, a domyślna konfiguracja może być zmieniana w
       userdefs.h lub lynx.cfg.  Przełącznik wiersza poleceń zmienia
       zachowanie domyślne.

    -soft_dquotes
       przełącza emulację starego błędu w Netscape i Mosaic, które
       traktowały  '>'  jako  wspólny znak zamknięcia cudzysłowów
       (zawierających wartość atrybutu) i znacznika.

    -source
       działa tak jak dump, lecz produkuje źródło HTML  zamiast
       przeformatowanego tekstu.

    -stack_dump
       wyłącza procedurę obsługi porządkowania po otrzymaniu SIGINT

    -startfile_ok
       zezwala na plik startowy niezgodny z http i stronę domową z
       -validate.

    -tagsoup
       inicjuje analizator składni, stosując "Tag Soup DTD" zamiast
       "SortaSGML".  Metody te różnią się rozpoznawaniem i usuwaniem
       błędów. "Tag Soup DTD" dopuszcza niepoprawnie zagnieżdżone
       znaczniki, "SortaSGML" jest surowsza.

    -telnet
       wyłącza rozpoznawanie poleceń telnetu.

    -term=TERM
       mówi Lynxowi, jakiego rodzaju terminala ma on używać. (Może być
       przydatne przy zdalnym wykonywaniu, np. gdy Lynx łączy się ze
       zdalnym portem TCP/IP, który uruchamia skrypt, który z kolei
       rozpoczyna inny proces Lynxa.)

    -tlog przełącza wyjście śledzenia sesji między dziennikiem Lynxa (Lynx
       Trace Log) a standardowym wyjściem (stderr).

    -tna  włącza  tryb  "Textfields Need Activation" ("Pola tekstowe
       wymagają aktywacji").

    -trace włącza tryb śledzenia. Miejsce, do którego trafiają wyniki
       zależy od -tlog.

    -traversal
       podąża za wszystkimi odnośnikami http wywodzącymi się z pliku
       startowym. Gdy zostanie użyte z -crawl, każdy odnośnik, który
       zaczyna się tym samym napisem co plik startowy, jest wypisywany
       do pliku przeznaczonego do indeksowania. Zobacz CRAWL.announce
       dla dalszych informacji.

    -underscore
       włącza używanie formatu _podkreślonego_ w zrzutach.

    -use_mouse
       włącza obsługę myszy, jeśli jest dostępna. Kliknięcie lewym
       przyciskiem myszy odnośnika powoduje pójście za nim. Kliknięcie
       prawym przyciskiem powoduje zawrócenie.  Kliknięcie górnego
       wiersza powoduje przewinięcie w górę.  Kliknięcie  dolnego
       wiersza powoduje przewinięcie w dół. Pierwszych kilka pozycji w
       górnym i dolnym wierszu może wywoływać dodatkowe funkcje.  Lynx
       musi być skompilowany z ncurses lub slang, by udostępniał tę
       cechę. Jeśli wykorzystywana jest ncurses, środkowy przycisk
       myszy  wywołuje proste menu. Przyciski myszy mogą działać
       bezproblemowo tylko wtedy, gdy Lynx  pozostaje  w  stanie
       oczekiwania na wprowadzanie.

    -useragent=Nazwa
       ustala dla programu alternatywną nazwę nagłówka User-Agent.

    -validate
       przyjmuje  tylko  URL-e  http  (do sprawdzania uprawnień).
       Zaimplementowane są także pełne ograniczenia zabezpieczające.

    -verbose
       przełącza komentarze [LINK], [IMAGE] i [INLINE] na nazwy plików
       tych obrazków.

    -version
       wypisuje informację o wersji.

    -vikeys
       włącza klawisze przemieszczania w stylu vi.

    -wdebug
       włącza diagnostykę pakietów Waterloo tcp/ip (wypisuje do pliku
       diagnostycznego watt). Dotyczy to  tylko  wersji  do  DOS
       skompilowanych z WATTCP lub WATT-32.

    -width=LICZBA
       liczba kolumn znaków przy formatowaniu zrzutów, domyślnie 80.

    -with_backspaces
       umieszczanie  znaków backspace w tworzonym wyjściu podczas
       zrzucania (-dump) i łażenia (-crawl), tak jak to czyni 'man'.

KOMENDY

    o Strzałki w górę i strzałki w dół służą do przewijania pomiędzy
    odnośnikami hipertekstowymi.
    o Strzałka w prawo lub Return podąży za podświetlonym odnośnikiem
    hipertekstowym.
    o Strzałka w lewo wycofa się z odnośnika.
    o Wciśnij "h" lub "?" aby uzyskać wbudowaną pomoc i opisy komend
    klawiszowych.
    o Wciśnij "k", by otrzymać pełną listę bieżących odwzorowań komend
    klawiszowych.

ŚRODOWISKO

    Oprócz rozmaitych "standardowych" zmiennych środowiskowych, jak HOME,
    PATH, USER, DISPLAY, TMPDIR itd., Lynx wykorzystuje kilka własnych,
    swoistych zmiennych, jeśli istnieją.

    Inne z kolei mogą być tworzone lub zmieniane przez Lynx w celu
    przekazania danych zewnętrznemu programowi czy do jakichś innych celów.
    Poniżej są one osobno wyszczególnione.

    Zobacz też sekcje SYMULACJA OBSŁUGI CGI i OBSŁUGA JĘZYKÓW NARODOWYCH,
    poniżej.

    Uwaga:  Nie wszystkie zmienne środowiskowe mają zastosowanie na
    wszystkich rodzajach platform, na których działa Lynx, choć większość
    ma. Autorzy proszą o informacje o zależnościach od platform.

    Zmienne środowiskowe wykorzystywane przez Lynx:

    COLORTERM      Jeśli ustawiona, to podczas uruchamiania wymuszane
              jest włączenie możliwości  wyświelania  kolorów
              terminala.  Faktyczna  wartość  przypisana  tej
              zmiennej jest ignorowana. Zmienna COLORTERM ma
              znaczenie  tylko  wtedy, gdy Lynx zbudowano z
              wykorzystaniem biblioteki obsługi ekranu slang.

    LYNX_CFG      Ta zmienna, jeśli jest  ustawiona,  przesłania
              domyślne  położenie  i  nazwę globalnego pliku
              konfiguracyjnego  (normalnie,  lynx.cfg),  które
              zostały zdefiniowane stałą LYNX_CFG_FILE w pliku
              userdefs.h, podczas instalacji. W pliku userdefs.h
              można znaleźć więcej informacji na ten temat.

    LYNX_LSS      Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje położenie
              domyślnego pliku wzorca znaków strony (character
              style sheet file) Lynx.  [Obecnie ma znaczenie
              tylko jeśli Lynx został zbudowany z eksperymentalną
              obsługą styli kolorów.]

    LYNX_SAVE_SPACE   Ta  zmienna,  jeśli jest ustawiona, przesłania
              domyślny  przedrostek  ścieżki  dla  plików
              zachowywanych  na  dysk.  Przedrostek ten jest
              zdefiniowany w lynx.cfg, w instrukcji SAVE_SPACE:.
              W pliku lynx.cfg można znaleźć więcej informacji na
              ten temat.

    LYNX_TEMP_SPACE   Ta zmienna, jeśli jest  ustawiona,  przesłania
              domyślny  przedrostek  ścieżki  dla  plików
              tymczasowych, zdefiniowany podczas instalacji, jak
              również  ewentualną wartość przypisaną zmiennej
              TMPDIR variable.

    MAIL        Ta zmienna określa domyślną skrzynkę odbiorczą, w
              której Lynx będzie szukać nowych listów, jeśli
              takie sprawdzanie włączono w pliku lynx.cfg.

    NEWS_ORGANIZATION  Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje napis
              używany  w  nagłówku  Organization:  artykułów
              wysyłanych do grup USENET-u. Przesłania ustawienie
              zmiennej środowiskowej ORGANIZATION, jeśli jest ona
              także ustawiona (i, na UNIX-ie, zawartość pliku
              /etc/organization, jeśli takowy istnieje).

    NNTPSERVER     Jeśli jest ustawiona, określa domyślny serwer NNTP,
              który będzie wykorzystywany do czytania i wysyłania
              za  pomocą Lynx artykułów na grupy dyskusyjne
              USENET-u, za pośrednictwem URL-i news:.

    ORGANIZATION    Ta zmienna, jeśli jest ustawiona, podaje napis
              używany  w  nagłówku  Organization:  artykułów
              wysyłanych do grup USENET-u. Na UNIX-ie przesłania
              zawartość pliku /etc/organization, jeśli takowy
              istnieje.

    PROTOKÓŁ_proxy   Lynx udostępnia użycie serwerów proxy, które mogą
              funkcjonować jako bramki zapór ogniowych i serwerów
              buforujących. Są one preferowane w stosunku do
              starszych     serwerów-bramek     (zobacz
              WWW_access_GATEWAY, poniżej).  Każdy z protokoło
              używanych przez Lynx (http, ftp, gopher itd.) można
              odwzorować odrębnie, nadając zmiennym środowiskowym
              postaci  PROTOKÓŁ_proxy (mianowicie: http_proxy,
              ftp_proxy,   gopher_proxy   itd.),   wartości
              "http://jakiś.serwer.domena:port/".  W Lynx Users
              Guide znajdują się dalsze szczegóły i przykłady.

    WWW_dostęp_GATEWAY Lynx nadal obsługuje korzystanie z serwerów-bramek,
              przez  serwery  podane  za  pomocą  zmiennych
              "WWW_dostęp_GATEWAY" (gdzie "dostęp" jest napisaną
              małymi literami nazwą "http", "ftp", "gopher" lub
              "wais"), jednak większość serwerów-bramek została
              już wyłączona.  Zauważ, że dla bramek nie podaje
              się końcówki '/', jak się to robi dla serwerów
              proxy  określanych  zmiennymi  środowiskowymi
              PROTOKÓŁ_proxy. Szczegóły można znaleźć w Lynx
              Users Guide.

    WWW_HOME      Ta  zmienna,  jeśli jest ustawiona, przesłania
              domyślny startowy URL podany w którymkolwiek z
              plików konfiguracyjnych programu.

    Zmienne środowiskowe tworzone lub zmieniane przez Lynx:

    LYNX_PRINT_DATE   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość
              łańcucha Date: pokazanego na stronie "Information
              about" (polecenie =) aktualnego dokumentu, jeśli
              jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program  zewnętrzny,  określony  w  instrukcji
              definiującej PRINTER: pliku lynx.cfg.  Jeśli dla
              danego  dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie
              lub "No Date" w VMS.

    LYNX_PRINT_LASTMOD Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość
              łańcucha  Last  Mod:  pokazanego  na  stronie
              "Information  about"  (polecenie  =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa.  Jest tworzona do
              wykorzystania przez program zewnętrzny, określony w
              instrukcji definiującej PRINTER: pliku lynx.cfg.
              Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje,
              to zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-
              ie lub "No LastMod" w VMS.

    LYNX_PRINT_TITLE  Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość
              łańcucha  Linkname:  pokazanego  na  stronie
              "Information  about"  (polecenie  =) aktualnego
              dokumentu, jeśli jest takowa.  Jest tworzona do
              wykorzystania przez program zewnętrzny, określony w
              instrukcji definiującej PRINTER: pliku lynx.cfg.
              Jeśli dla danego dokumentu pole takie nie istnieje,
              to zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-
              ie lub "No Title" w VMS.

    LYNX_PRINT_URL   Tej zmiennej funkcja p(rint) Lynx-a nadaje wartość
              łańcucha URL: pokazanego na stronie "Information
              about" (polecenie =) aktualnego dokumentu, jeśli
              jest takowa. Jest tworzona do wykorzystania przez
              program  zewnętrzny,  określony  w  instrukcji
              definiującej PRINTER: pliku lynx.cfg.  Jeśli dla
              danego  dokumentu pole takie nie istnieje, to
              zmiennej przypisywany jest łańcuch pusty w UNIX-ie
              lub "No URL" w VMS.

    LYNX_VERSION    Tej zmiennej Lynx zawsze nadaje wartość. Może być
              wykorzystywana  przez  zewnętrzny  program  do
              stwierdzenia, czy został wywołany przez Lynx. W
              komentarzach w przykładowym mailcap z  pakietu
              dystrybucyjnego  znajdują  się  uwagi dotyczące
              sposobu użycia tej zmiennej w takim pliku.

    TERM        Normalnie zmienna ta jest używana przez Lynx do
              wyznaczenia  typu  terminala, jakiego użyto do
              wywołania programu.  Jeśli  jednak  nie  jest
              ustawiona  przy  uruchomieniu  (lub ma wartość
              "unknown") lub jeśli użyto opcji-term  wiersza
              poleceń, to Lynx nada lub zmieni jej wartość na
              podany przez użytkownika  typ  terminala  (dla
              środowiska wykonywania Lynx).  Uwaga: jeśli Lynx
              nada/zmieni  tę  zmienną,  wartości  zmiennych
              środowiskowych LINES i COLUMNS mogą równiez ulec
              zmianie.

SYMULACJA OBSŁUGI CGI

    Jeśli zbudowano go z włączoną opcją cgi-links, to Lynx pozwala na
    dostęp do skryptów cgi bez potrzeby korzystania z demona http.

    Podczas wykonywania takich "skryptów lynxcgi" (jeśli są dostępne), do
    symulowania środowiska CGI można ustawić następujące zmienne:

    CONTENT_LENGTH

    CONTENT_TYPE

    DOCUMENT_ROOT

    HTTP_ACCEPT_CHARSET

    HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

    HTTP_USER_AGENT

    PATH_INFO

    PATH_TRANSLATED

    QUERY_STRING

    REMOTE_ADDR

    REMOTE_HOST

    REQUEST_METHOD

    SERVER_SOFTWARE

    Inne zmienne środowiska nie są dziedziczone przez skrypt, chyba że
    dostarczono je za pośrednictwem instrukcji LYNXCGI_ENVIRONMENT w pliku
    konfiguracyjnym. Definicje i sposób użycia tych zmiennych zawiera plik
    lynx.cfg    oraz    (szkic)    Specyfikacja    CGI   1.1
    <http://Web.Golux.Com/coar/cgi/draft-coar-cgi-v11-00.txt>.

    Po ogólne informacje o programowaniu skryptów CGI należy sięgnąć do
    Specyfikacji CGI i innej powiązanej dokumentacji.

OBSŁUGA JĘZYKÓW NARODOWYCH (NATIVE LANGUAGE SUPPORT - NLS)

    Jeśli  został  skonfigurowany  i zainstalowany z obsługą języków
    narodowych (Native Language Support), Lynx będzie wyświetlał komunikaty
    o stanie i inne w naszym ojczystym języku.  Więcej informacji o
    internacjonalizacji można znaleźć w pliku ABOUT_NLS z dystrybucji
    źródłowej lub na miejscowej witrynie GNU.

    Do zmiany domyślnych ustawień służą poniższe zmienne środowiska:

    LANG        Ta  zmienna,  jeśli jest ustawiona, przesłania
              domyślny język komunikatów.  Jest to dwuliterowy
              kod ISO 639 identyfikujący język. Kody języków NIE
              są takie same, jak kody krajów podane w ISO 3166.

    LANGUAGE      Ta zmienna, jeśli jest  ustawiona,  przesłania
              domyślny język komunikatów. Jest to rozszerzenie
              GNU, mające wyższy  priorytet  przy  ustalaniu
              katalogu komunikatów niż LANG czy LC_ALL.

    LC_ALL       i

    LC_MESSAGES     Te zmienne, jeśli są ustawione, określają sposób
              formatowania języka narodowego. Są zgodne z POSIX.

    LINGUAS       Ta  zmienna,  jeśli  jest  ustawiona  przed
              konfiguracją, ogranicza instalowane  języki  do
              podanych  przez  jej  wartość.  Jest  listą
              rozdzielonych  odstępami  dwuliterowych  kodów.
              Obecnie jest niezmienna, stosowna do życzeń.

    NLSPATH       Ta  zmienna, jeśli jest ustawiona, służy jako
              przedrostek ścieżki katalogów, w których znajdują
              się komunikaty.

UWAGI

    To jest wersja Lynx v2.8.2

    Jeśli chcesz przyczynić się do przyszłego rozwoju Lynxa, zapisz się na
    naszą listę dyskusyjną. Wyślij email  do  <majordomo@sig.net>  z
    "subscribe lynx-dev" jako jedyną linijką ciała listu.

    Informacje  o  błędach,  komentarze,  sugestie wysyłaj do <lynx-
    dev@sig.net> (po zapisaniu się).

    Wypisać się z listy można wysyłając email na <majordomo@sig.net> z
    "unsubscribe lynx-dev" jako jedyną linijką ciała listu. Proszę nie
    wysyłać wiadomości unsubscribe na listę lynx-dev.

ZOBACZ TAKŻE

    catgets(3), curses(3), environ(7), execve(2), ftp(1), gettext(GNU),
    localeconv(3),  ncurses(3),  setlocale(3),  slang(?),  termcap(5),
    terminfo(5), wget(GNU)

    Zwróć uwagę, że dostępność stron podręcznika systemowego man  i
    numeracja ich sekcji zależą do pewnego stopnia od używanej platformy i
    mogą odbiegać od powyższych odsyłaczy.

    Sekcja wskazana jako (GNU) ma oznaczać, że dany temat może być dostępny
    w postaci strony info, zamiast strony man (tj. należy spróbować "info
    temat", zamiast "man temat").

    Sekcja opisana (?) oznacza, że dokumentacja tego tematu istnieje, ale
    nie jest częścią ustalonego systemu wyszukiwania dokumentacji (więcej
    informacji można znaleźć w plikach dystrybucji powiązanych z tym
    tematem lub za pośrednictwem miejscowego Administratora Systemu).

PODZIĘKOWANIA

    Lynx zawiera kod z wielu różnych źródeł. Najwcześniejsze wersje lynxa
    zawierały kod od Earla Fogela z Computing Services z University of
    Saskatchewan,  który  zaimplementował HYPERREZ w środowisku Unix.
    HYPERREZ był stworzony przez Niela Larsona z Think.com i służył jako
    model dla pierwszych wersji Lynxa. Te wersje zawierały także biblioteki
    z klientów Gopher (Unix-owych), stworzonych na University of Minnesota,
    a późniejsze wersje lynxa bazują na kodzie biblioteki klienta WWW,
    stworzonej przez Tima Berners-Lee i  wspólnotę  WWW.  Dodatkowo,
    szczególne podziękowania dla Foteos Macrides, który przeniósł większość
    z Lynxa na VMS i zrobił lub zorganizował większość z jego nowych
    elementów od czasu odejścia Lou Montulli i Garretta Blythe z University
    of Kansas w lecie 1994 do wersji v2.7.2, a także każdemu w sieci, kto
    włożył swoją pracę w rozwój lynxa, zarówno bezpośrednio (przez patche,
    komentarze, zgłaszanie błędów), lub pośrednio (przez natchnienie i
    rozwój innych systemów).

AUTORZY

    Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles
    Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545