Provided by: man-db_2.5.6-2_i386 bug

NAZWA

    man - interfejs stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    man [-C file] [-d] [-D] [--warnings[=warnings]] [-R encoding] [-L
    locale] [-m system[,...]] [-M path] [-S list] [-e extension] [-i|-I]
    [--regex|--wildcard]  [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P
    pager] [-r prompt] [-7] [-E encoding] [--no-hyphenation] [-p string]
    [-t] [-T[device]] [-H[browser]] [-X[dpi]] [-Z] [[section] page ...] ...
    man -k [opcje_apropos] wyra_regularne ...
    man -K [-w|-W] [-S list] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
    man -f [opcje_whatis] strona ...
    man  -l  [-C  plik]  [-d]  [-D]  [--warnings[=ostrzeenia]]  [-R
    kodowanie_znakw]  [-L  ustawienia_jzykowe]  [-P  pager]  [-r
    linia_zachty] [-7] [-E kodowanie_znakw] [-p acuch_znakw] [-t]
    [-T[urzdzenie]] [-H[przegldarka]] [-X[dpi]] [-Z] plik ...
    man -w|-W [-C plik] [-d] [-D] strona ...
    man -c [-C plik] [-d] [-D] strona ...
    man [-hV]

OPIS

    Program man jest systemową przeglądarką stron podręcznika ekranowego.
    Każdy argument strona przekazany programowi man jest zazwyczaj nazwą
    programu, narzędzia użytkowego lub funkcji. man wyszukuje i wyświetla
    strony podrcznika skojarzone z tym argumentem. Sekcja, jeśli ją
    podano,  spowoduje,  że man będzie przeszukiwał tylko tę sekcj
    podręcznika. Domyślnie wyszukuje we wszystkich dostępnych sekcjach,
    używając predefiniowanego porządku i pokazuje tylko pierwszą znalezioną
    stron, nawet jeśli podana strona jest dostępna w kilku sekcjach.

    Poniższa tabela pokazuje numery sekcji wraz z opisem odpowiadających im
    typów stron, które zawierają.

    1  Programy wykonywalne lub polecenia powłoki
    2  Wywołania systemowe (funkcje dostarczane przez jądro systemu)
    3  Wywołania biblioteczne (funkcje w bibliotekach programów)
    4  Pliki specjalne (które zazwyczaj można znaleźć w /dev)
    5  Formaty plików i konwencje, np. /etc/passwd
    6  Gry
    7  Różnorodne (łącznie z pakietami makr i konwencjami), np. man(7),
      groff(7)
    8  Polecenia do administracji systemem (zazwyczaj tylko dla administratora)
    9  Wywołania jądra [Niestandardowa]

    Strona podręcznika składa się z kilku sekcji.

    Zgodnie z tradycją nazwy sekcji zawierają NAZWA (NAME), SKŁADNIA
    (SYNOPSIS), KONFIGURACJA (CONFIGURATION), OPIS (DESCRIPTION), OPCJE
    (OPTIONS),   KOD ZAKOŃCZENIA   (EXIT STATUS),   WARTOŚĆZWRACANA
    (RETURN VALUE),  BŁĘDY  (ERRORS),  ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT), PLIKI
    (FILES), WERSJE (VERSIONS), ZGODNE Z (CONFORMING TO), UWAGI (NOTES),
    BŁĘDY (BUGS), PRZYKŁAD (EXAMPLE), AUTORZY (AUTHORS) oraz ZOBACZ TAKŻE
    (SEE ALSO).

    Poniższe konwencje mają zastosowanie do sekcji SKŁADNIA, ale mogą być
    traktowane jako przewodnik po innych sekcjach.

    tekst pogrubiony  wprowadź dokładnie tak, jak pokazano.
    kursywa      zastąp odpowiednim argumentem.

    [-abc]       wszystkie argumenty w [ ] są opcjonalne.
    -a|-b       opcji rozdzielonych | nie można łączyć.
    argument ...    argument można powtarzać.
    [wyraenie] ...  całe wyraenie w [ ] można powtarzać.

    Exact rendering may vary depending on the output device. For instance,
    man will usually not be able to render italics when running in a
    terminal, and will typically use underlined or coloured text instead.

    Przykłady użycia polecenia lub funkcji powinny zawierać wszystkie
    możliwe wywołania. W pewnych przypadkach doradza  się  obrazować
    wykluczające się wywołania w taki sposób, jak to zrobiono w sekcji
    SKŁADNIA tej strony podręcznika ekranowego.

PRZYKŁADY

    man ls
      Wyświetla stronę podręcznika  ekranowego  dla  danej  pozycji
      (programu) ls.

    man -a intro
      Wyświetla kolejno wszystkie dostępne strony podręcznika intro.
      Można przerwać wyświetlanie pomiędzy kolejnymi stronami lub pominąć
      którąkolwiek z nich.

    man -t alias | lpr -Pps
      Formatuje stronę podręcznika opisaną przez "alias", czyli zazwyczaj
      stronę podręcznika powłoki, przy pomocy domyślnego formatu troff
      lub groff i wysyła ją do drukarki nazwanej ps. Domyślnym wyjściem
      groffa jest zazwyczaj PostScript. man --help poda, który procesor
      jest przypisany do opcji -t.

    man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
      To polecenie rozpakuje i sformatuje źródła nroff strony podręcznika
      ./foo.1x.gz  do  pliku  niezależnego  od  urządzenia  (dvi).
      Przekierowanie jest konieczne, ponieważ opcja -T powoduje, że
      wyjście będzie wysłane bezpośrednio do stdout, bez użycia programu
      pager. Wyjście można przeglądać programem takim jak xdvi albo
      przetworzyć do PostScriptu, używając na przykład dvips.

    man -k printf
      Szuka słowa kluczowego printf jako wyrażenia  regularnego  w
      krótkich opisach i nazwach stron podręcznika. Wyświetla wszystkie
      dopasowania. Odpowiednik apropos -r printf.

    man -f smail
      Wyszukuje strony podręcznika opisane przez smail i wyświetla krótki
      opis każdej ze znalezionych stron. Odpowiednik whatis -r smail.

WPROWADZENIE

    man udostępnia wiele opcji, aby dostosować się do wymagań użytkownika
    najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Pozwala  zmienić  ścieżkę
    wyszukiwania, kolejność sekcji, program do przetwarzania stron i inne
    zachowania oraz operacje, jak to opisano poniżej

    Na działanie programu man mają wpływ różne zmienne środowiskowe, jeśli
    tylko zostaną ustawione. Możliwe jest nadanie "wyłapującej wszystko"
    zmiennej $MANOPT wartości będącej łańcuchem  znaków  w  formacie
    argumentów linii poleceń, z tym wyjątkiem że wszystkie spacje użyte
    jako argumenty opcji muszą zostać poprzedzone znakiem odwrotnego
    ukośnika. man przetworzy $MANOPT przed odczytaniem linii poleceń, tak
    że opcje wymagające argumentu będą nadpisane przez takie same opcje
    podane w linii poleceń. Aby przywrócić domyślne wartości wszystkich
    opcji ustawionych w $MANOPT, można użyć opcji -D, podanej jako pierwsza
    opcja linii poleceń. Opcja ta pozwala programowi man "zapomnieć" o
    opcjach podanych w $MANOPT, które jednakże wciąż muszą być poprawne.

    Programy użytkowe podręcznika ekranowego, znajdujące się w pakiecie
    man-db w znacznym stopniu wykorzystują indeksowane bufory baz danych,
    które zawierają między innymi informacje o lokalizacji każdej ze stron
    podręcznika w systemie plików czy o zawartości whatis (krótkiego
    jednoliniowego opisu strony podręcznika) i pozwalają programowi man
    działać  szybciej,  niż gdyby musiał za każdym razem wyszukiwać
    odpowiednie strony podręcznika w systemie plików. Jeżeli tego zażądano,
    podając opcję -u, to man zapewni ciągłą spójność buforów, co eliminuje
    potrzebę  ręcznego  uruchamiania  oprogramowania  aktualizującego
    tradycyjne tekstowe bazy danych whatis.

    Jeżeli  man  nie  będzie mógł znaleźć zainicjowanej przez mandb
    indeksowanej bazy danych dla pewnej hierarchii stron podręcznika, to
    wciąż będzie przeszukiwał tę hierarchię, chociaż  w takim wypadku
    będzie potrzebne użycie przeszukiwania sytemu plików. Jeśli whatis lub
    apropos nie znajdą indeksu, będą próbowały znaleźć potrzebne informacje
    w tradycyjnej bazie danych whatis.

    Narzędzia pakietu obsługują spakowane pliki źródłowe nroff, mające
    rozszerzenia .Z, .z i .gz. Podczas kompilacji pakietu możliwe jest
    dodanie obsługi dowolnego rozszerzenia plików skompresowanych. Także,
    domyślnie, wszystkie preformatowane strony "cat" będą kompresowane
    programem gzip. Każda "globalna" hierarchia stron podręcznika, taka jak
    /usr/share/man lub /usr/X11R6/man, może mieć dowolny katalog jako
    katalog jej stron preformatowanych. Zgodnie z tradycją, strony "cat" są
    przechowywane w tej samej hierarchii co strony podręcznika, ale z
    powodów określonych w Standardzie hierarchii plików (FHS), lepiej jest
    je przechowywać w innym miejscu. Szczegóły, jak to zrobić można znaleźć
    w manpath(5). Informacji, po co to robić, dostarcza wymieniony wyżej
    standard.

    Pakiet obsługuje również strony w innych językach niż angielski. Strony
    takie są dostępne (jeśli znajdują się w systemie) przez użycie funkcji
    ustawie jzykowych (locale). Aby włączyć tę obsługę należy zmienne
    $LC_MESSAGES, $LANG albo inne, zależne od systemu, ustawić na kod
    języka w poniższym formacie opisanym w standardzie POSIX 1003.1:

    <jzyk>[_<terytorium>[.<zestaw_znakw>[,<wersja>]]]

    Jeżeli   odpowiednia   strona   jest   dostępna   w  Twoich
    ustawieniach_jzykowych,  to  będzie  wyświetlona  zamiast  wersji
    standardowej (czyli zazwyczaj amerykańskiej).

    Obsługa międzynarodowych katalogów wiadomości, która jest również jedną
    z zalet pakietu, może być aktywowana w dokładnie ten sam sposób,
    oczywiście  jeżeli katalogi wiadomości są dostępne. Jeśli strony
    podręcznika i komunikaty nie są dostępne w Twoim języku, a chciałbyś je
    dodać, prosimy o kontakt z opiekunem pakietu, który będzie koordynował
    tłumaczenia.

    Informacje o innych zaletach pakietu i rozszerzeniach w nim dostępnych
    znajdują się w dokumentacji do niego dołączanej.

ZACHOWANIA DOMYŚLNE

    man poszukuje żądanych stron podręcznika w indeksie bufora bazy danych.
    Jeżeli podano opcję -u, to przeprowadzane jest sprawdzanie spójności
    bufora, aby zapewnić, że baza danych odzwierciedla system plików.
    Jeżeli zawsze używa się tej opcji, to nie ma potrzeby powtórnego
    uruchamiania polecenia mandb po tym, jak bazy zostały utworzone, chyba
    że została uszkodzona. Jednakże sprawdzanie spójności może działać
    powoli w systemach, w których zainstalowano wiele stron podręcznika
    ekranowego, dlatego  też  opcja  ta  jest  domyślnie  wyłączona;
    administratorzy systemu mogą uruchamiać mandb na przykład co tydzień,
    aby utrzymać spójność baz danych. Aby zapobiec problemom powodowanym
    przez przestarzały indeks bazy danych, w razie gdy man nie znajdzie
    żądanej strony w buforze, podejmie próbę  wyszukania  strony  w
    rzeczywistym systemie plików, tak jakby bufor bazy danych nie był
    obecny.

    Po znalezieniu strony podręcznika, sprawdzane jest, czy istnieje
    odpowiedni poprzednio sformatowany plik "cat", nowszy niż plik źródłowy
    nroff. Jeżeli istnieje i jest nowszy, to ten preformatowany plik jest
    (zazwyczaj) rozpakowywany i wyświetlany w przeglądarce tekstu (ang.
    pager). Program ten można podać na kilka różnych sposobów, a jeśli się
    go nie poda, to zostanie użyta wartość domyślna (szczegóły można
    znaleźć w  opisie  opcji  -P).  Jeżeli  nie  znaleziono  strony
    preformatowanej lub jest starsza niż plik źródłowy nroff, to ten plik
    nroff jest filtrowany za pomocą różnych programów, a  następnie
    pokazywany.

    Jeżeli może zostać utworzony plik "cat" (istnieje odpowiedni katalog
    mający odpowiednie prawa dostępu), to man skompresuje i zachowa plik
    "cat", działając w tle.

    Filtry są rozszyfrowywane na wiele sposób. Najpierw brana jest pod
    uwagę opcja linii poleceń -p lub wartość zmiennej środowiskowej
    $MANROFFSEQ.  Jeżeli  nie podano -p, ani nie ustawiono zmiennej
    środowiska, to przetwarzana jest początkowa linia źródłowej strony
    nroff w poszukiwaniu poprawnego oznaczenia preprocesora. Aby man
    znalazł poprawne oznaczenie preprocesora, pierwsza linia musi składać
    się z

    '\" <łańcuch_znaków>

    gdzie łańcuch_znaków może być dowolną kombinacją liter opisanych
    poniżej w opcji -p.

    Jeżeli żadna z powyższych metod nie dostarczy żadnych informacji o
    filtrowaniu, to będzie użyty zbiór domyślny.

    Z filtrów i podstawowego programu formatującego (nroff lub [tg]roff z
    -t)tworzony jest potok formatujący, który następnie jest wykonywany.
    Alternatywnie, jeżeli w korzeniu drzewa hierarchii man znajduje się
    program wykonywalny mandb_nfmt (lub mandb_tfmt, gdy -t), to jest on
    wykonywany  zamiast potoku. Dostaje on na wejście źródło strony
    podręcznika, łańcuch znaków preprocesora i opcjonalnie nazwę urządzenia
    podaną w argumentach opcji -T lub -E.

OPCJE

    Opcje, które nie wymagają argumentu, a są zduplikowane albo w linii
    poleceń, albo w $MANOPT, albo w obu, nie czynią żadnej szkody. W
    przypadku opcji, które wymagają argumentu, każde powtórne ich użycie
    nadpisze poprzednią wartość tego argumentu.

  Opcje ogólne
    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego  użytkownika  zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -D, --default
       Ta opcja powinna być zazwyczaj podana jako pierwsza, gdyż
       przywraca domyślne zachowanie programu man. Jej zastosowaniem
       jest wyłączenie tych opcji ustawionych w $MANOPT. Wszystkie
       opcje następujące po -D będą miały swoje normalne znaczenie.

    --warnings[=ostrzeenia]
       Włącza ostrzeżenia programu groff. Można użyć tej opcji, aby
       sprawdzić  poprawność  tekstu  źródłowego stron podręcznika
       ekranowego. ostrzeenia to rozdzielona przecinkami lista nazw
       ostrzeżeń, jeśli nie jest podana, to przyjmowana jest wartość
       domyślna - "mac".

  Główne tryby działania
    -f, --whatis
       Odpowiednik whatis. Wyświetla krótki opis strony podręcznika,
       jeśli jest dostępna. Szczegóły można znaleźć w whatis(1).

    -k, --apropos
       Odpowiednik apropos. Wyszukuje krótki opis stron podręcznika
       pasujących dla zadanych słów kluczowych i wyświetla wszystkie
       dopasowania. Szczegóły można znaleźć w apropos(1).

    -K, --global-apropos
       Search for text in all manual pages. This is a brute-force
       search, and is likely to take some time; if you can, you should
       specify a section to reduce the number of pages that need to be
       searched. Search terms may be simple strings (the default), or
       regular expressions if the --regex option is used.

    -l, --local-file
       Aktywuje tryb stron "lokalnych". Zamiast wyszukiwać strony w
       hierarchii systemowej, formatuje i wyświetla lokalne pliki
       podręcznika. Każdy argument będzie interpretowany jako poprawny
       plik źródłowy nroff. Nie będzie generowany preformatowany plik
       "cat". Podanie "-" jako jednego z argumentów spowoduje, że
       będzie przetwarzane standardowe wejście (stdin). Jeśli nie
       podano tej opcji, a man nie znajdzie żądanej strony, to przed
       wyświetleniem komunikatu o błędzie zachowa się tak, jakby ta
       opcja była podana i użyje podanego argumentu jako nazwy pliku do
       wyświetlenia.

    -w, --where, --location
       Zamiast wyświetlać strony podręcznika ekranowego,  wypisuje
       lokalizacje  źródłowych  plików  nroff,  które  zostałyby
       sformatowane.

    -W, --where-cat, --location-cat
       Zamiast wyświetlać strony podręcznika ekranowego,  wypisuje
       lokalizacje plików cat, które zostałyby wyświetlone. Jeśli
       podano jednocześnie -w i -W, wyświetla obie wartości rozdzielone
       spacją.

    -c, --catman
       Ta opcja nie jest przeznaczona dla ogółu i powinna być używana
       tylko przez program catman.

    -R kodowanie_znakw, --recode=kodowanie_znakw
       Zamiast w normalny sposób wyświetlić stronę podręcznika, wypisze
       źródło strony przekształcone na podane kodowanie_znakw. Jeśli
       znane jest kodowanie znaków pliku źródłowego, to można użyć
       bezpośrednio polecenia manconv(1). Jednakże, opcja ta pozwala
       przekształcić kilka stron podręcznika do jednego kodowania, bez
       dokładnego  podawania kodowania źródeł każdej z nich, pod
       warunkiem że strony te są umieszczone w strukturze katalogów
       podobnej do hierarchii stron podręcznika.

  Wyszukiwanie stron podręcznika ekranowego
    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       man  zazwyczaj  określa  bieżące ustawienia językowa przez
       wywołanie systemowej funkcji C setlocale(3), która określa je na
       podstawie różnych zmiennych środowiska, takich jak $LC_MESSAGES
       i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone  przez tę
       funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania
       ustawie_jzykowych do programu man. Uwaga: będzie to miało
       wpływ tylko na wyszukiwanie stron podręcznika, komunikaty takie
       jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w języku
       określonym na początku działania.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego
       systemu operacyjnego, to za pomocą tej opcji można uzyskać do
       nich dostęp. Aby wyszukać stronę podręcznika z systemu NewOS,
       należy podać -m NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw
       systemów operacyjnych. Aby włączyć hierarchię stron podręcznika
       macierzystego systemu operacyjnego, trzeba użyć man jako nazwy
       systemu  w  łańcuchu argumentów. Niniejsza opcja nadpisuje
       ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Podaje alternatywną  ścieżkę  manpath.  Domyślnie  w  celu
       znalezienia  ścieżki  przeszukiwań man używa kodu programu
       manpath. Opcja ta nadpisuje wartość zmiennej środowiskowej
       $MANPATH i powoduje, że opcja -m jest ignorowana.

       Ścieżka  podana  jako  ścieżka manpath musi być korzeniem
       hierarchii stron podręcznika,  której  struktura  odpowiada
       strukturze sekcji opisanej w podręczniku man-db (w dokumencie
       "System stron podręcznika ekranowego", ang. "The manual page
       system"). Aby zobaczyć strony podręcznika poza tą hierarchią,
       patrz opcja -l.

    -S lista, -s lista, --sections=lista
       Rozdzielona dwukropkami lub przecinkami lista określa kolejność
       przeszukiwania sekcji stron podręcznika. Opcja ta nadpisuje
       zmienną systemową $MANSECT. (Alternatywna pisownia w postaci -s
       jest dostarczona w celu zachowania kompatybilności z Systemem
       V).

    -e pod-rozszerzenie, --extension=pod-rozszerzenie
       Niektóre systemu zawierają w głównej sekcji hierarchii stron
       duże pakiety stron podręcznika, takich jak te, które towarzyszą
       pakietowi Tcl. Aby rozwiązać problem istnienia dwóch stron
       podręcznika o tej samej nazwie, takiej jak exit(3), strony Tcl
       miały tradycyjnie przypisaną sekcję l. Jako że nie jest to zbyt
       szczęśliwe rozwiązanie, jest obecnie możliwe umieszczenie takich
       stron w poprawnej sekcji  i  przypisanie  im  określonego
       "rozszerzenia", w naszym przykładzie byłoby to exit(3tcl).
       Podczas normalnego działania man wyświetli  exit(3)  przed
       exit(3tcl). Aby to zmienić i uniknąć konieczności podawania
       dokładnej sekcji, w której dana strona jest umieszczona, możliwe
       jest podanie programowi man pod-rozszerzenia, będącego łańcuchem
       znaków określającym, do którego pakietu ma należeć strona
       podręcznika.  Używając  powyższego  przykładu,  przekazanie
       programowi man opcji -e tcl zawęzi wyszukiwanie do  stron
       mających rozszerzenie *tcl.

    -i, --ignore-case
       Ignoruje wielkość liter podczas wyszukiwania stron podręcznika.
       Jest to zachowanie domyślne.

    -I, --match-case
       Wyszukuje strony podręcznika zwracając uwagę na wielkość liter.

    --regex
       Wyświetla wszystkie strony, których jakakolwiek część nazwy lub
       opisu pasuje - jako wyrażenie regularne - do każdego podanego
       argumentu strona, tak jak to robi apropos(1). Ponieważ podczas
       wyszukiwania za pomocą wyrażeń regularnych zazwyczaj nie ma
       rozsądnego sposobu wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta włącza
       -a.

    --wildcard
       Wyświetla wszystkie strony, których jakakolwiek część nazwy lub
       opisu pasuje - jako wyrażenie zawierające znaki dopasowania w
       stylu powłoki - do każdego podanego argumentu strona, tak jak to
       robi apropos(1) --wildcard. Argument strona musi pasować albo do
       całej nazwy lub całego opisu, albo do poszczególnych słów opisu.
       Ponieważ  podczas wyszukiwania zazwyczaj nie ma rozsądnego
       sposobu wydobycia"najlepszej" strony, opcja ta włącza -a.

    --names-only
       Jeżeli użyto opcji --regex lub --wildcard, dopasowywane będą
       tylko nazwy stron, bez opisów stron, tak jak to robi whatis(1).
       W przeciwnym razie opcja ta nic nie robi.

    -a, --all
       Domyślnie man zakończy działanie po wyświetleniu najbardziej
       odpowiedniej strony podręcznika, jaką znajdzie. Użycie tej opcji
       spowoduje, że man pokaże wszystkie dostępne strony podręcznika,
       których nazwy odpowiadają kryteriom wyszukiwania.

    -u, --update
       Ta opcja powoduje, że man przeprowadzi sprawdzenie spójności
       swoich baz danych na poziomie i-węzłów, tak aby mieć pewność, że
       dokładnie odzwierciedlają system plików. Opcja ta ma efekt tylko
       wtedy, gdy man  jest  zainstalowany  z  ustawionym  bitem
       set-user-id.

    --no-subpages
       By default, man will try to interpret pairs of manual page names
       given on the command line as equivalent to a single manual page
       name containing a hyphen. This supports the common pattern of
       programs that implement a number of subcommands, allowing them
       to provide manual pages for each that can be accessed using
       similar syntax as would be used to invoke the subcommands
       themselves. For example:

        $ man -aw git diff
        /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz

       To disable this behaviour, use the --no-subpages option.

        $ man -aw --no-subpages git diff
        /usr/share/man/man1/git.1.gz
        /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
        /usr/share/man/man1/diff.1.gz

  Kontrolowanie sformatowanego wyjścia
    -P pager, --pager=pager
       Określa, którego użyć programu do przeglądania tekstu (ang.
       pager). Domyślnie man używa programu pager -s. Ta  opcja
       nadpisuje zmienną środowiska MANPAGER, która z kolei nadpisuje
       zmienną środowiska $PAGER. Nie jest używana w połączeniu z -f
       lub -k.

       The value may be a simple command name or a command with
       arguments, and may use shell quoting (backslashes, single
       quotes, or double quotes).  It may not use pipes to connect
       multiple commands; if you need that, use a wrapper script, which
       may take the file to display either as an argument or on
       standard input.

    -r linia_zachty, --prompt=linia_zachty
       Jeżeli jako przeglądarka tekstu jest używana w miarę nowa wersja
       programu less, to man spróbuje ustawić jej łańcuch zachęty oraz
       parę sensownych opcji. Domyślny łańcuch zachęty wygląda tak

        Strona podręcznika nazwa(sek) linia x

       gdzie nazwa oznacza nazwę strony podręcznika, sek oznacza
       sekcję, w której znaleziono tę stronę, a x jest numerem
       bieżącego wiersza. Osiąga się to  przez  użycie  zmiennej
       środowiska $LESS.

       Podanie -r z łańcuchem znaków nadpisze tę wartość domyślną.
       Łańcuch znaków może zawierać tekst $MAN_PN, który zostanie
       zamieniony przez nazwę bieżącej strony podręcznika oraz jej
       sekcję otoczoną nawiasami "(" i ")". Łańcuch znaków równoważny
       wartości domyślnej to:

       \ Strona\ podręcznika\ \$MAN_PN\ ?ltlinia\ %lt?L/%L.:
       byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..

       Podział  na  dwie linie zastosowano tylko dla zwiększenia
       czytelności. Znaczenie można znaleźć w podręczniku less(1).
       Linia zachęty jest najpierw rozwijana przez powłokę. Wszystkie
       podwójne cudzysłowy, odwrotne apostrofy i odwrotne ukośniki w
       linii zachęty muszą być poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika,
       aby uniknąć ich interpretowania przez powłokę. Linia zachęty
       może kończyć się poprzedzonym przez odwrotny ukośnik znakiem $,
       po którym mogą następować kolejne opcje przekazywane do programu
       less. Domyślnie man ustawia opcje -ix8.

       Aby całkowicie nadpisać łańcuch zachęty mana, należy użyć
       zmiennej środowiskowej $MANLESS, jak to opisano poniżej.

    -7, --ascii
       Podczas przeglądanie strony podręcznika zawierającej  tylko
       czyste znaki ascii(7) w 7-bitowym terminalu lub emulatorze
       terminala, niektóre znaki mogą nie być wyświetlone poprawnie,
       jeżeli z programem używane jest urządzenie latin1(7) programu
       GNU nroff. Ta opcja pozwala, aby strony zawierające tylko znaki
       ascii były wyświetlane w trybie ascii z urządzeniem latin1.
       Opcja ta nie zmieni kodowania żadnego tekstu latin1. Poniższa
       tabela pokazuje przeprowadzane zmiany kodowań: niektóre z nich
       mogą być wyświetlone poprawnie, tylko gdy używa się urządzenia
       latin1(7) GNU nroffa.

       Opis           Ósemkowo  latin1  ascii
       ---------------------------------------------------
       łącznik          255    -    -
       kula (kropka w środku)   267    o    o
       akcent ostry        264    '    '
       znak dzielenia       327    x    x

       Jeżeli kolumna latin1 wyświetla się poprawnie, Twój terminal
       może być już ustawiony na znaki latin1, więc podanie tej opcji
       nie jest potrzebne. Jeśli kolumny latin1 i ascii są identyczne,
       to czytasz tę stronę używając omawianej opcji lub man nie
       sformatował tej strony za pomocą urządzenia latin1. Jeśli
       brakuje  kolumny  latin1  lub  jest  ona  uszkodzona,  to
       najprawdopodobniej  trzeba  używać  omawianej opcji podczas
       przeglądania stron podręcznika ekranowego.

       Ta opcja jest ignorowana, jeżeli podano również -t, -H, -T albo
       -Z i może być całkowicie nieprzydatna podczas używania wersji
       nroffa innej niż GNU.

    -E kodowanie_znakw, --encoding=kodowanie_znakw
       Generuje wyjście w innym niż domyślne kodowaniu znaków. W celu
       zachowania wstecznej kompatybilności kodowanie_znakw może być
       urządzeniem nroff, takim jak ascii, latin1 lub utf8 jak również
       prawdziwym kodowaniem znaków, takim jak UTF-8.

    --no-hyphenation
       Zazwyczaj nroff automatycznie dzieli wyrazy przy przenoszeniu,
       jeśli jest to konieczne, aby wyrównać linię, tak żeby nie
       zawierała za dużo spacji, i robi to nawet wtedy, gdy wyrazy te
       nie zawierają znaków łącznika. Ta opcja wyłącza automatyczne
       dzielenie wyrazów, tak że słowa będą dzielone tylko, gdy
       zawierają łączniki.

       Jeśli piszesz stronę podręcznika ekranowego, to aby powstrzymać
       nroff  przed  przenoszeniem  wyrazów  do  nowej  linii  w
       nieodpowiednim miejscu, należy zapoznać się z dokumentacją
       programu nroff, zamiast używać tej opcji; na przykład można w
       słowie umieścić sekwencję "\%" wskazującą miejsce, w którym
       słowo może być podzielone przy przenoszeniu, albo umieścić "\%"
       na początku słowa, co zabroni jego dzielenia.

    -p acuch_znakw, --preprocessor=acuch_znakw
       Określa  sekwencję  preprocesorów  do  uruchomienia  przez
       uruchomieniem programu nroff lub troff/groff. Nie w każdym
       systemie będzie zainstalowany  pełen  zbiór  preprocesorów.
       Niektóre preprocesory i litery je oznaczające to: eqn (e), grap
       (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Ta opcja nadpisuje
       zmienną środowiska $MANROFFSEQ. zsoelim jest zawsze uruchamiany
       jako pierwszy preprocesor.

    -t, --troff
       Używa programu groff -mandoc, aby sformatować stronę podręcznika
       na standardowe wyjście. Opcja nie jest wymagana w połączeniu z
       -H, -T lub -Z.

    -T[urzdzenie], --troff-device[=urzdzenie]
       Za pomocą tej opcji można zmienić wyjście programu groff (lub
       być może troff), tak aby było odpowiednie dla innego urządzenia
       niż domyślne. Włącza opcję -t. Przykłady (dostarczane przez
       groff-1.17) zawierają dvi, latin1, ps, utf8, X75 oraz X100.

    -H[przegldarka], --html[=przegldarka]
       Opcja ta spowoduje, że groff utworzy wyjście w formacie HTML i
       je wyświetli w przeglądarce stron www. Wybór przeglądarki
       dokonywany jest przy pomocy opcjonalnego argumentu przegldarka.
       Jeśli go nie podano, to brana jest pod uwagę wartość zmiennej
       środowiska $BROWSER, a następnie domyślna przeglądarka ustawiona
       podczas kompilowania pakietu (zazwyczaj lynx). Opcja ta włącza
       również -t i będzie działać tylko z wersją GNU troffa.

    -X[dpi], --gxditview[=dpi]
       Opcja ta wyświetla wyjście groffa w okienku graficznym za pomocą
       programu gxditview Argumentem dpi (dots per inch) może być 75,
       75-12, 100 lub 100-12, domyślnie jest 75; warianty -12 używają
       12-punktowej czcionki jako bazowej.  Opcja  włącza  -T  z
       urządzeniem X75, X75-12, X100 lub X100-12.

    -Z, --ditroff
       groff uruchomi program troff i użyje odpowiedniego postprocesora
       do utworzenia wyjścia odpowiedniego dla wybranego urządzenia.
       Gdy groff -mandoc jest groffem, to ta opcja jest przekazywana do
       groffa i wstrzyma użycie postprocesora. Automatycznie włącza
       opcję -t.

  Otrzymywanie pomocy
    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Błąd działania.

    3   Proces potomny zwrócił niezerowy kod zakończenia.

    16   Co najmniej jedna z stron/plików/słów kluczowych nie istnieje
       lub nie zostało dopasowane.

ŚRODOWISKO

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest używana jako
       ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man.

    MANROFFOPT
       Zawartość zmiennej $MANROFFOPT jest dodawana do linii poleceń za
       każdym razem, gdy man uruchamia program formatujący (nroff,
       troff lub groff).

    MANROFFSEQ
       Jeżeli ustawiono $MANROFFSEQ, to jej wartość jest używana do
       określenia zbioru preprocesorów przez które jest przepuszczana
       strona podręcznika. Domyślna lista preprocesorów zależy od
       systemu.

    MANSECT
       Jeżeli ustawiona jest $MANSECT, to jej wartość jest listą
       oddzielonych dwukropkami sekcji i służy do określania, które
       sekcje podręcznika man i w jakiej kolejności będą przeszukiwane.

    MANPAGER, PAGER
       Jeśli ustawiono zmienną $MANPAGER lub $PAGER ($MANPAGER ma
       wyższy priorytet), to jej wartość jest używana jako nazwa
       programu,  w  którym będzie wyświetlona strona podręcznika
       ekranowego. Domyślnie używany jest program pager -s.

       The value may be a simple command name or a command with
       arguments, and may use shell quoting (backslashes, single
       quotes, or double quotes). It may not use pipes to connect
       multiple commands; if you need that, use a wrapper script, which
       may take the file to display either as an argument or on
       standard input.

    MANLESS
       Jeśli $MANLESS jest ustawiona, to man nie podejmie żadnych
       swoich zwyczajowych działań ustawiających linię zachęty programu
       less. Zamiast tego wartość $MANLESS będzie skopiowana bez zmian
       do zmiennej $LESS. Na przykład aby bezwarunkowo ustawić linię
       zachęty na "moja linia zachęty", należy ustawić $MANLESS na
       '-Psmoja liniazachęty'.

    BROWSER
       Jeżeli jest ustawiona zmienna $BROWSER, to jej wartością jest
       rozdzielona dwukropkami lista poleceń, które man będzie - w
       kolejności - próbował uruchomić, aby wyświetlić wyjście man
       --html  w  przeglądarce  www. W każdym poleceniu %s jest
       zastępowane nazwą pliku zawierającego wyjście HTML programu
       groff, %% jest zastępowane znakiem procentu (%), a %c -
       dwukropkiem (:).

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

    MANOPT Jeżeli ustawiono $MANOPT, to wartość tej zmiennej, która powinna
       być w formacie podobnym do formatu linii opcji poleceń programu
       man, będzie przetwarzana przed opcjami linii poleceń. Ponieważ
       wszystkie pozostałe zmienne środowiska specyficzne dla programu
       man mogą być wyrażone jako opcje linii poleceń i jako takie mogą
       być podane w zmiennej $MANOPT, należy oczekiwać, że zostaną one
       uznane za przestarzałe. Uwaga: wszystkie spacje, które mają być
       zinterpretowane jako część argumentu opcji,  muszą  zostać
       poprzedzone znakiem odwrotnego ukośnika.

    MANWIDTH
       Jeżeli ustawiono zmienną $MANWIDTH, to jej wartość jest używana
       do określenia długości wiersza, dla której będą formatowane
       strony  podręcznika. Jeżeli nie jest ustawiona, to strony
       podręcznika będą formatowane dla długości wiersza odpowiedniej
       dla bieżącego terminalu (używając ioctl(2), jeśli jest dostępne,
       lub wartości zmiennej $COLUMNS, lub jeśli żadne z nich nie jest
       dostępne, ustawiając domyślną wartość 80 znaków). Preformatowane
       strony "cat" będą zachowywane tylko wtedy, gdy jest używane
       domyślne formatowanie, to jest gdy długość wiersza terminala
       zawiera się między 66 a 80 znakami.

    MAN_KEEP_FORMATTING
       Zazwyczaj, jeżeli wyjście nie jest przekazywane do terminala
       (tylko np. do pliku lub potoku), to kontrolne znaki formatujące
       są usuwane, aby ułatwić czytanie pliku wynikowego bez użycia
       żadnych   dodatkowych   narzędzi.   Jednakże   jeżeli
       MAN_KEEP_FORMATTING  ma  niepustą  wartość,  znaki  te  są
       zachowywane.  Może  być to użyteczne dla programów, które
       wewnętrznie wywołują man i potrafią  zinterpretować  znaki
       kontrolne.

    MAN_KEEP_STDERR
       Zazwyczaj, jeśli wyjście jest skierowane na terminal (zazwyczaj
       do programu do stronicowania), to ignorowane są wszystkie
       komunikaty  błędów  generowane  przez  programy używane to
       sformatowania strony podręcznika, tak aby nie zakłócić wyjścia
       programu do stronicowania. Programy, takie jak groff często
       tworzą komunikaty  o  relatywnie  mało  istotnych  błędach
       typograficznych (dotyczących na przykład złego wyrównania) -
       wyświetlanie ich razem ze stroną podręcznika byłoby szpecące i
       mylące. Jednakżę niektórzy użytkownicy chcieliby zobaczyć te
       błędy, więc jeżeli ustawi się zmienną $MAN_KEEP_STDERR na
       dowolną niepustą wartość, to wyjście błędów będzie normalnie
       wyświetlane.

    LANG, LC_MESSAGES
       W zależności od systemu i implementacji bieżące ustawienia
       językowe będą pobierane z  jednej lub obu spośród zmiennych
       $LANG i $LC_MESSAGES. man wyświetli swoje komunikaty w tym
       języku  (jeśli  są  dostępne).  Szczegóły można znaleźć w
       setlocale(3).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/share/man
       Globalna hierarchia stron podręcznika ekranowego.

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    mandb(8), manpath(1), manpath(5), apropos(1), whatis(1), catman(8),
    less(1),  nroff(1),  troff(1), groff(1), zsoelim(1), setlocale(3),
    man(7), ascii(7), latin1(7), podręcznik pakietu man-db, FSSTND.

HISTORIA

    1990,  1991  -  Program  napisany  przez  Johna  W.  Eatona
    (jwe@che.utexas.edu).

    23 grudnia 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu) zaaplikował poprawki
    błędów nadesłane przez Willema Kasdorpa (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

    30 kwietnia 1994 - 23 lutego 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) z
    pomocą paru osób rozwijał ten pakiet i nim zarządzał.

    30  października  1996  -  30  marca  2001:  Fabrizio  Polacco
    <fpolacco@debian.org>rozwijał i udoskonalał ten pakiet dla projektu
    Debiana z pomocą całej społeczności.

    31 marca 2001 - obecnie: Colin Watson <cjwatson@debian.org> rozwija
    man-db i nim zarządza.

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.