Provided by: man-db_2.5.6-2_i386 bug

NAZWA

    manconv - konwertuje kodowania znaków stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    manconv  -f  z_kodowania[:z_kodowania...]  -t do_kodowania [-dqhV]
    [nazwa_pliku]

OPIS

    manconv przekształca kodowanie znaków strony podręcznika ekranowego na
    inne, podobnie jak iconv. W przeciwieństwie do programu iconv, próbuje
    dopasować kodowanie pliku wejściowego z listy podanych kodowań. Jest to
    użyteczne w przypadku stron podręcznika zainstalowanych w katalogach
    nie mających wprost podanego kodowania znaków, gdyż mogą być one
    zapisane albo w UTF-8, albo w starszym kodowaniu 8-bitowym.

    Jeżeli pierwsza linia strony podręcznika zawiera deklarację kodowania
    znaków, to nadpisuje kodowania podane w linii poleceń  manconv.
    Deklaracje kodowania mają następującą postać:

       '\" -*- coding: UTF-8 -*-

    lub (jeśli zadeklarowano również preprocesory stron podręcznika):

       '\" t -*- coding: ISO-8859-1 -*-

OPCJE

    -f kodowania_znakw, --from-code kodowania_znakw
       Próbuje kolejno każdego z kodowa_znakw (lista rozdzielona
       dwukropkami) jako kodowania pliku wejściowego.

    -t kodowanie_znakw, --to-code kodowanie_znakw
       Konwertuje  stronę  podręcznika  ekranowego  do  podanego
       kodowania_znakw.

    -q, --quiet
       Nie wyświetla komunikatów o błędach, gdy strona nie może być
       skonwertowana.

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1), iconv(1).

AUTOR

    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.