Provided by: mc_4.6.2-2ubuntu1_i386 bug

NAZWA

    mc - wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych

UŻYTKOWANIE

    mc [-abcCdfPstuUVx] [-l log] [kat1 [kat2]] [-v plik]

OPIS

    Midnight Commander jest przeszukiwarką katalogów/menedżerem plików dla
    systemów Unixopodobnych

OPCJE

    -a   Wyłącza używanie symboli graficznych przy rysowaniu ramek.

    -b   Wymusza wyświetlanie czarno-białe.

    -c   Wymusza wyświetlanie w kolorze, zobacz sekcję Kolory żeby
       zasięgnąć szerszej informacji.

    -C arg Używane do wybierania innego koloru, który ma być obecny w linii
       poleceń. Format argumentu arg jest opisany w sekcji Kolory.

    -d   Wyłącza używanie myszy.

    -f   Wyświetla wkompilowane ścieżki, w których Mindnight Commander
       szuka swoich plików.

    -k   Resetuje "miękkie" klawisze do ich standardowych funkcji z
       termcap/terminfo. Użyteczne tylko przy terminalach HP, kiedy
       klawisze funkcyjne nie działają.

    -l plik
       Zachowuje logi z serwerów ftp do pliku plik.

    -P   Przy zakończeniu programu, Midnight Commander wydrukuje na
       ekranie katalog, w którym pracowaliśmy na końcu; to w połaczeniu
       z funkcją napisaną poniżej pozwoli ci na przeglądanie swoich
       katalogów i automatyczne przejście do tego, w którym byłeś
       ostatnio (dziękuję Torbenowi Fjerdingstadowi i Sergeyowi za
       wkład w tę funkcję oraz za kod źródłowy, który wprowadzili w
       życie).
       użytkownicy basha i zsh:

       mc ()
       {
           MC=$HOME/tmp/mc$$-"$RANDOM"
           /usr/bin/mc -P "$@" > "$MC"
           cd "`cat $MC`"
           rm "$MC"
           unset MC;
       }

       użytkownicy tcsh:
       alias mc 'setenv MC `/usr/bin/mc -P *`; cd $MC; unsetenv MC'
       Wiem, że ta funkcja mogłaby być krótsza dla basha i zsh, ale
       małe cudzysłowy nie zaakceptowały by zawieszenia  programu
       kombinacją C-z.

    -s   Włącza tryb powolnego terminala, w którym program nie będzie
       rysował zbyt obciążających znaków graficznych oraz wyłączy opcję
       weryfikacji.

    -t   Używane tylko jeśli kod był skompilowany przy użyciu Slanga i
       terminfo: powoduje, że Midnight Commander będzie używać zmiennej
       środowiskowej  TERMCAP do pokazywania informacji terminala,
       zamiast informacji w systemowej bazie typów terminali.

    -u   Wyłącza używanie równoległej powłoki (ma sens tylko jeśli
       Midnight  Commander był kompilowany z obsługą równoległych
       powłok).

    -U   Włącza użycie jednoczesnego inerpretatora poleceń (ma sens tylko
       jeśli Midnight Commander był zbudowany z ustawieniem powłoki w
       tle jako opcji dodatkowej).

    -v plik
       Włącza wbudowany podgląd w celu obejrzenia wybranego pliku plik.

    -V   Wyświetla wersję programu.

    -x   Wymusza włączenie trybu xterm. Używane kiedy działa się na
       terminalach wyposażonych w opcje xterm (dwa tryby ekranu i
       możliwość wysyłania myszą sygnałów wyjścia).

    Jeśli  wybrano, pierwszy katalog używany jest do wyświetlenia w
    pierwszym panelu. Drugi wyświetlany jest w drugim panelu.

Opis

    Ekran Midnight Commandera podzielony jest na cztery części. Prawie cały
    obszar ekranu zajmują dwa panele. Standardowo przedostatnia od dołu
    linijka ekranu, przeznaczona jest do wpisywania poleceń, a ostatnia
    pokazuje klawisze funkcyjne. Najwyższy wiersz jest wierszem menu. Może
    on być niewidoczny, ale pojawia się zawsze po kliknięciu w najwyższą
    linię ekranu, albo po wciśnięciu klawisza F9.

    Midnight Commander pozwala na oglądanie dwóch paneli w tym samym
    czasie. Jeden z nich jest panelem aktywnym (podświetlona linia wyboru
    znajduje się właśnie w nim). Niemal wszystkie operacje wykonuje się na
    panelu aktywnym. Niektóre operacje, jak np. kopiowanie, zmiana nazwy
    używają jako domyślnego miejsca docelowego katalogu otwartego w panelu
    nieaktywnym (nie  martw  się,  zawsze  zostaniesz  poproszony  o
    potwierdzenie  takiej  operacji).  W  celu zasięgnięcia szerszych
    informacji zajrzyj do działów Panele katalogów, Lewe i prawe menu oraz
    Menu plików.

    Możesz wywoływać dowolne komendy systemowe po prostu wpisując je.
    Wszystko co piszesz pojawia się w linii poleceń i po naciśnięciu
    klawisza Enter zostanie wykonane przez Midnight Commandera. Przeczytaj
    sekcję Linia powłoki i Linia wejściowa klawiszy, żeby nauczyć się
    więcej na ten temat.

Obsługa myszy

    Midnight Commander obsługuje mysz. Moduł ten jest uruchamiany wtedy
    kiedy korzystasz z terminala xterm(1) (działa nawet wtedy, kiedy
    łączysz się przez telnet albo rlogin z innym komputerem z terminala
    xterm) lub jeśli korzystasz z linuksa na konsoli z zainstalowanym
    serwerem gpm(1).

    Kiedy klikniesz lewym przyciskiem na panel z katalogami, plik zostanie
    wybrany jako aktywny; jeśli klikniesz prawym przyciskiem zostanie on
    zaznaczony [lub odznaczony - w zależności od jego aktualnego stanu -
    działanie podobne do klawisza Insert - przyp. tłumacza].

    Podwójne kliknięcie w plik spowoduje wykonanie pliku, jeśli jest on
    wykonywalny,  a jeśli rozszerzenie pliku jest rozpoznawane przez
    Midnight Commander'a i dostępny jest odpowiedni program, jest on
    uruchamiany.

    Możliwe  jest  również  wykonywanie komend przypisanych klawiszom
    funkcyjnym przez kliknięcie w nie.

    Jeśli kliknięcie odbędzie się w rejonie górnej lini  panelu  z
    katalogami, zostanie on przewinięty jedną stronę wstecz. Podobnie
    kliknięcie na dolną ramkę przewija tekst jedną stronę do przodu. Ta
    opcja klikania w ramki działa również przy przeglądaniu pomocy i przy
    drzewie katalogów.

    Standardowo czas autopowtórzenia przy klikaniu myszą wynosi  400
    milisekund.  Tę wartość można zmienić edytując plik ~/.mc/ini i
    zmieniając parametr mouse_repeat_rate.

    Jeśli  używasz  Midnight  Commandera  z  obsługą  myszy,  możesz
    "przeszczepiać" kawałki tekstów i używać standardowych zastosowań
    myszki (kopiowanie i wklejanie) za pomocą klawisza Shift.

Klawisze

    Niektóre komendy Midnight Commandera wywołuje się kombinacją klawiszy
    Control (czasem opisywanego jako CTRL lub CTL) lub Meta (opisywanego
    ALT lub nawet Compose). W tym manualu (pliku pomocy) będziemy używać
    następujących kombinacji: C-<klawisz> - znaczy: trzymając klawisz
    Control naciśnij <klawisz>. Więc C-f będzie oznaczać:  trzymając
    Control, naciśnij f.

    M-<klawisz> - znaczy, że trzymając klawisz Meta lub alt naciskamy
    <klawisz>. Jeśli na twojej klawiaturze nie ma ani klawisza Alt ani
    Meta, naciśnij ESC, puść go i wtedy naciśnij <klawisz> [skutek ten sam,
    acz jednak użycie trochę mniej przyjemne i bardziej skomlikowane -
    przyp. tłumacza].

    Wszystkie  linie  wprowadzające  Midnight  Commandera  używają  w
    przybliżeniu tych samych przypisań klawiszy co wersja GNU edytora
    Emacs.

    Jest  wiele  sekcji mówiących o klawiszach. Ta następująca jest
    najważniejsza.

    Sekcja Menu plikw opisuje skróty klawiszowe do komend pojawiających
    się w menu plików. Ta sekcja zawiera funkcję klawiszy. Większość z tych
    komend wywołuje jakąś akcję przede wszystkim na jednym lub kilku
    wybranych plikach.

    Sekcja Panele katalogowe opisuje klawisze, które zaznaczają plik lub
    pliki jako docelowe do dalszych działań (akcją jest najczęściej jedna z
    tych przedstawionych w menu plików).

    Sekcja Komendy linii polece wypisuje listę klawiszy, które są używane
    do wprowadzania lub edytowania tekstów w wierszu poleceń. Większość z
    nich kopiuje nazwy, i inne tego typu, z panelu katalogów do linii
    poleceń (żeby uniknąć ich przepisywania), lub pozwala zwiedzić historię
    komend linii poleceń.

    Klawisze linii wejciowych są używane do edytowania linii na wejściu
    (przy wpisywaniu). Oznacza, to że stosuje się je zarówno do linii
    poleceń jak do okien dialogowych.

Klawisze różne

    Jest tu kilka klawiszy, które nie kwalifikują się do żadnej z
    wymienionych powyżej grup:

    Enter. Jeśli jest wpisany jakiś tekst w linii poleceń (na samym dole,
    pod panelami), to wpisana komenda jest wykonywana. Jeśli nic nie jest
    wpisane, i linia wyboru jest na jakimś katalogu, Midnight Commander
    wykonuje komendę chdir(2) (zmiana katalogu) do wybranego katalogu i
    odświeża zawartość panelu; jeśli linia  wyboru  jest  na  pliku
    wykonywalnym jest on wykonywany. I wreszcie jeśli rozszerzenie pliku
    zgadza się z obługiwanym przez programy  zewnętrzne,  które  są
    obsługiwane  prze Midnight Commandera, są one wywoływane z owym
    programem.

    C-l. Od nowa rysuje wszystkie informacje okna Midnight Commandera.

    C-x c. Uruchamia komendę Chmod dla aktualnego pliku lub zaznaczonych
    plików.

    C-x o.  Uruchamia komendę Chown dla aktualnego pliku lub zaznaczonych
    plików.

    C-x l. Uruchamia komendę dowiązywania.

    C-x s. Uruchamia komendę miękkiego dowiązywania.

    C-x i. Zmienia aktywny panel.

    C-x q. Przełacza nieaktywny panel w tryb "quick view".

    C-x !. Wykonuje komendę z zewnętrznego panelu.

    C-x h. Uruchamia komendę dodawania katalogów do hotlisty.

    M-!. Uruchamia komendę filtrowanego podglądu, opisanego w sekcji
    Podgld.

    M-?. Uruchamia komendę szukania pliku.

    M-c. Włącza okno dialogowe quick cd (szybkiej zmiany katalogów)

    C-o.  Jeśli program jest uruchamiany na konsoli typu Linux lub FreeBSD
    lub też na konsoli xterm, pokaże wyjście ostatnio  wykonywanego
    programu. Jeśli uruchomiono Midnight Commandera na konsoli type Linux,
    MC używa zewnętrznego programu (cons.saver) w celu zachowywyania i
    odzyskiwania informacji na ekranie komputera.

    Jeśli użycie trybu powłoki w tle jest wkompilowane, możesz nacisnąć C-o
    w dowolnej chwili i zostataniesz przeniesiony z powrotem bezpośrednio
    do głównego okna Midnight Commandera, żeby powrócić do wykonywania
    aplikacji po prostu naciśnij znów C-o. Jeśli masz zawieszoną aplikację
    właśnie przez użycie tego triku, nie będziesz mógł "odpalać" innych
    programów spod Midnight Commandera dopóki nie zamkniesz zawieszonego
    programu.

    Aby  dowiedzieć się czegoś na temat polskiech liter w Midnight
    Commanderze przeczytaj sekcję Polskie litery.

 Panel Katalogów
    Sekcja opisuje klawisze, które operują na panelu katalogów. Jeśli
    chcesz wiedzieć jak zmienić panele zobacz sekcję Lewe i prawe menu.

    Tab, C-i. Zmienia aktywny panel. Stary panel staje się w tym momencie
    aktywnym panelem, a aktywny staje się starym. Linia wyboru zmienia
    swoje położenia do aktywnego panelu.

    Insert, C-t.  Do zaznaczania plików możesz używać klawisza Insert lub
    C-t. Żeby odznaczyć plik po prostu zaznacz jakiś już zaznaczony.

    M-g, M-r, M-j.  Używane do wybierania najwyższego, środkowego i
    najniższego pliku w panelu.

    C-s, M-s. Uruchamia szukanie pliku w katalogu na podstawie jego nazwy.
    Kiedy szukanie jest aktywne, każde naciśnięcie klawisza doda jeden znak
    do poszukiwania zamiast wypisania go linii poleceń. Jeśli opcja Show
    mini-status jest włączona, szukany ciąg znaków pojawia się w linii
    mini-statusu. Kiedy wpisujemy znak, linia wyboru przemieszcza się do
    następnego pliku zaczynającego się od podanych  liter.  Klawisze
    backspace lub del mogą być używane do poprawiania błędów. Jeśli C-s
    zostanie naciśnięte ponownie, Midnight Commander rozpoczyna szukanie
    następnego pliku zaczynającego się od podanych znaków.

    M-t. Przełącza tryb wyświetlania do następnego możliwego. Używając tej
    opcji łatwo jest przejść szybko z długiego do krótkiego  trybu
    wyświetlania jak również do tego zdefiniowanego przez użytkownika.

    C-\ (control-backslash). Pokazuje hotlistę katalogów i zmienia katalog
    do wybranego przez użytkownika.

    + (plus). Używane do zaznaczania grupy plików. Midnight Commander
    zapyta o wyrażenie opisującą grupę. Jeśli opcja Shell Patterns jest
    włączona, typ wyrażeń jest bardzo podobny do tego w powłoce (* dla zera
    i więcej znaków i ? dla jednego znaku). Jeśli zaś opcja Shell Patterns
    jest wyłączona, sposób zaznaczania plików jest zgodny z ustawieniami
    (zobacz ed(1)).

    Jeśli wyrażenie zaczyna się od ukośnika (/), wtedy zaznaczone zostaną
    katalogi zamiast plików.

    \ (backslash). Używaj znaków "\" do odznaczania grupy plików. Jest to
    przeciwieństwo klawisza plus.

    strzałka do góry, C-p. Przenosi linię wyboru do poprzedniej pozycji w
    panelu.

    strzałka do dołu, C-n. Przenosi linię wyboru do następnej pozycji w
    panelu.

    home, a1, M-<. Przenosi linię wyboru do pierwszej pozycji w panelu.

    end, c1, M->. Przenosi linię wyboru do ostatniej pozycji w panelu.

    PageDown, C-v. Przenosi linię wyboru jedną stronę do dołu.

    PageUp, M-v. Przenosi linię wyboru jedną stronę do góry.

    M-o.  Jeśli drugi panel jest zwykłym panelem wyświetlającym i w
    aktywnym panelu stoisz na katalogu, drugi panel będzie pokazywać
    zawartość akutalnego katalogu (tak jak w Emacsie kombinacja C-o). Jeśli
    nie stoisz na katalogu zawartością drugiego katalogu stanie się katalog
    o jedno piętro wyższy od aktualnego.

    C-PageUp, C-PageDown.  Działa tylko na konsoli typu Linux: wykonuje
    przejście do katalogu ".." lub do aktualnie wybranego, w zależności od
    kombinacji.

    M-y.  Przenosi do poprzedniego katalogu w historii, podobne do
    kliknięcia myszką.

    M-u.  Przechodzi do następnego katalogu w historii, podobne  do
    kliknięcie myszką w '>'.

    M-S-h,  M-H.  Wyświetla historię katalogów, podobne działanie do
    kliknięcia myszką 'v'.

 Linia Powłoki
    Ta sekcja opisuje klawisze, które są użyteczne do efektywniejszego
    wpisywania podczas podawania komend powłoki.

    M-Enter. Kopiuje nazwę aktualniego wybranego pliku do linii poleceń.

    C-Enter. To samo co M-Enter, działa tylko na konsoli typu Linux.

    M-Tab.  Wykonuje  dokończenie  nazw  plików,  komend, zmiennych,
    użytkowników, nazw hostów za Ciebie.

    C-x t, C-x C-t. Kopiuje nazwy zaznaczonych plików (lub jeśli nie ma
    zaznaczonych - aktywnego) w aktywnym (C-x t) lub nieaktywnym panelu (C-
    x C-t) do linii poleceń.

    C-x p, C-x C-p. Pierwsza kombinacja kopiuje pełną ścieżkę z aktywnego,
    a druga z nieaktywnego panelu.

    C-q. Komenda 'quote' (cytuj) może być używana do wpisywania do wiersza
    poleceń znaków, które normalnie przechwytywane są przez Commandera (tak
    jak znak '+').

    M-p, M-n.  Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p
    wyświetla poprzednią, a M-n następną komendę.

    M-h. Wyświetla historię aktualnej linii poleceń.

 Podstawowe klawisze ruchu
    Przeglądarka pomocy, podgląd plików i drzewo  katalogów  używają
    podobnych klawiszy do przemieszczania. Przez to akceptują dokładnie te
    same klawisze. Każde z nich z resztą traktują je jako swoje własne.

    Niektóre partie Midnight Commandera również używają tych klawiszy, więc
    niniejsza sekcja może być użyteczna również dla tych partii.

    strzałka w górę, C-p. Przechodzi jedną linię wstecz.

    strzałka w dół, C-n. Przechodzi jedną linię naprzód.

    Page Up, M-v. Przechodzi jedną stronę wstecz.

    Next Page, Page Down, C-v. Przechodzi jedną stronę naprzód.

    Home, A1. Przechodzi do początku.

    End, C1. Przechodzi na koniec.

    Przeglądarka pomocy i podgląd plików akceptują następujące klawisze
    (poza tymi opisanymi powyżej).

    b, C-b, C-h, Backspace, Delete. Przechodzi jedną stronę wstecz.

    klawisz spacji. Przechodzi jedną stronę naprzód.

    u, d. Przechodzi pół strony naprzód lub wstecz.

    g, G. Przechodzi do początku lub do końca.

 Linia wejściowa klawiszy
    Linie wejściowe (te używane w linii komend i w oknach dialogowych),
    akceptują następujące klawisze:

    C-a. umieszcza kursor na początku linii.

    C-e. umieszcza kursor na końcu linii.

    C-b, move-left. przenosi kursor o jedną pozycję w lewo.

    C-f, move-right. przenosi kursor o jedną pozycję w prawo.

    M-f. przesuwa kursor o jedno słowo naprzód.

    M-b. przesuwa kursor o jedno słowo wstecz.

    C-h, backspace. kasuje poprzedni znak.

    C-d, Delete. kasuje znak w miejscu kursora (nad nim).

    C-@. wstawia zaznaczenie do kasowanie (patrz następne pozycje).

    C-w.  kopiuje tekst spomiędzy kursora i zaznaczenia do bufora i usuwa
    go z linii poleceń.

    M-w. to samo co C-w tylko, że nie usuwa tekstu z linii.

    C-y. wstawia spowrotem zawartość wyciętego bufora.

    C-k. wycina tekst od kursora do końca linii.

    M-p, M-n. Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p
    wyświetla poprzednią, a M-n następną.

    M-C-h, M-Backspace. kasuje jedno słowo wstecz (poprzednie).

    M-Tab.  Wykonuje  dokończenie  nazw  plików,  komend, zmiennych,
    użytkowników, nazw hostów za Ciebie.

Linia menu

    Linia menu uaktywnia się kiedy wciskasz klawisz F9 lub kiedy klikasz
    myszką na najwyższy wiersz ekranu. Linia menu ma pięć podmenu: "left",
    "file", command", "options" i "right" (po polsku to jest "lewe",
    "plik", "komendy", "opcje", "prawe").

    Lewe i prawe menu pozwalają ci na modyfikacje wyglądu lewego i prawego
    panelu katalogowego.

    Menu plik pozwala na wykonanie akcji na aktualnym lub zaznaczonych
    plikach.

    Menu komend mieści w sobie możliwe do wykonania akcje, które są dużo
    bardziej globalne i nie mają związku z aktualnym i zaznaczonymi
    plikami.

 Lewe i prawe menu
    Wygląd panelu katalogowego może zostać zmieniony poprzez menu left i
    right.

  Tryby wyświetlania (Listing modes)
    Tryby wyświetlania są używane do zmienia ustawień przy wyświetlaniu.
    Dostępne są cztery różne tryby: Full, Brief, Long i User. Tryb "Full"
    pokazuje nazwę, rozmiar i czas modyfikacji pliku.

    Tryb "Brief" pokazuje tylko nazwę pliku i ma dwie kolumny (dzięki temu
    może pokazywać nawet dwa razy więcej niż inne tryby). Tryb "Long" jest
    podobny do wyniku polecenia ls -l. Zabiera on szerokość całego ekranu.

    Jeśli wybierzesz tryb "user" (użytkownika), będziesz mógł wybrać własny
    sposób wyświetlania.

    Tryb użytkownika musi zaczynać się od określenia wielkości panelu. Może
    to być "half" (pół) lub "full" (cały) i określa, czy ma być widoczny
    jeden duży panel na cały ekran czy dwa mniejsze.

    Po rozmiarze panelu możesz włączyć tryb dwóch kolumn panelu. Robi się
    to dodając liczbę "2" do tekstu formatu.

    Po tym wpisujesz już nazwy pól z podaniem opcjonalnej wielkości.
    Wszystkie możliwe pola jakich możesz użyć to:

    name  wyświetla nazwę pliku.

    size  wyświetla wielkość pliku.

    bsize jest alternatywą dla format size. Wyświetla rozmiar plików, a
       dla katalogów po prostu wyświetla tekst "SUB-DIR" lub "UP--DIR".

    type  wyświetla jednoznakowy opis typu pliku. Ten znak jest taki sam
       co ten wyświetlany prze komendę ls z flagą -F. Wyświetlana jest
       gwiazdka dla plików wykonywalnych, ukośnik dla katalogów, małpa
       (@) dla dowiązań, znak równości dla gniazd, minus dla urządzeń
       niestniejących, znak plus dla urządzeń istniejących, pionową
       kreskę (|) dla kolejek FIFO, tyldę dla dowiązań symbolicznych, i
       wykrzyknik dla dowiązań wskazujących na nieistniejący plik.

    mark  Gwiazdka jeśli plik jest zaznaczony, spacja jeśli nie jest.

    mtime czas ostatniej modyfikacji pliku.

    atime czas ostatniego dostępu do pliku.

    ctime czas utworzenia pliku.

    perm  tekst reprezentujący aktualne uprawnienia do pliku.

    mode  wartość (cyfrowa) przedstawiająca prawa do pliku.

    nlink liczba dowiązań do pliku. ngid GID (numeryczny).

    nuid  UID (numeryczny).

    owner właściciel pliku.

    group grupa pliku.

    inode numer i-węzła pliku.

    Możesz również używać następujących znaków dla zmiany wyświetlania:

    space spacja w formacie wyświetlania.

    |   Ten znak jest używany w celu dodania pionowej linii od formatu
       wyświetlania.

    Żeby wymusić szerokość pola, po prostu dodaj ':' a potem ilość znaków
    jakie chcesz żeby miało pole. Jeśli numer zaczyna się od '+', to
    szerokość nie może być mniejsza od podanej, jeśli program zobaczy, że
    jest jeszcze trochę miejsca na ekranie, rozszerzy to pole.

    Na przykład tryb Full wyświetla w formacie:

    half type name | size | mtime

    A format Long wyświetla w formacie:

    full perm space nlink space owner space group space size space mtime
    space name

    A to jest całkiem ładny tryb użytkownika:

    half name | size:7 | type mode:3

    Panele mogą być również przestawione do następujących trybów:

    Info  Tryb info wyświetla informację o aktualnie zaznaczonym pliku i
       (jeśli to możliwe) o systemie plików.

    Tree (drzewo)
       Widok drzewa jest całkiem podobny do widoku Drzewa katalogów.
       Zobacz tę sekcję jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś na ten
       temat.

    Quick View
       W tym trybie, panele zostaną przełączone w tryb zredukowanego
       podglądu  wyświetlającego zawartość aktualnego pliku. Jeśli
       zaznaczysz panel (klawiszem tab lub myszką), będziesz miał
       dostęp do większości komend podglądu.

  Porządek sortowania (Sort order...)
    Istnieje osiem porządków sortowania. Przez: nazwę, rozszerzenie, datę
    modyfikacje, datę odczytu, datę zmiany, rozmiar, numeru i-węzła i
    niesortowane. Porządek sortowanie możesz wybrać w oknie dialogowym
    porządku sortowania. Możliwe jest również wybranie porządku wstecznego
    (od tyłu).

    Standardowo, katalogi są sortowane przed plikami, ale może to być
    zmienione przez opcję Mix all files (mieszaj wszystkie pliki).

  Filtry (Filter...)
    Komenda filtra pozwala ci na podanie rozszerzenia, które musi być
    spełnione,  żeby  pliki  były  widoczne  (na przykład *.tar.gz).
    Niezależnie od filtru katalalogi i dowiązania do katalogów są zawsze
    pokazywane.

  Odśwież (Reread)
    Komenda odśwież odświeża widok wszystkich plików w katalogów. Jest to
    użyteczne jeśli inny proces stworzył lub usunął jakiś pliki. Jeśli
    użyłeś panelu zewnętrznego, wszystkie informacje zostaną przywrócone do
    prawdziwego stanu.

Menu plików (File menu)

    Midnight Commander używa klawiszy F1 - F10 jako skrótów klawiszowych do
    komend  występujących w menu plików. Na terminalach bez funkcji
    klawiszowych (F1 - F10) można używać kombinacji klawisza Escape i
    numeru ( odpowiednio 1 dla F1, 2 dla F2 itd. )

    Menu plików ma następujące komendy (skróty klawiszowe umieszczone są na
    dole ekranu):

    Pomoc (F1)

    Wywołuje wbudowaną przeglądarkę plików pomocy. Wewnątrz niej można
    używać klawisza Tab żeby przejść do następnego dowiązania, Enter żeby
    przejść do wybranego dowiązania. Klawisze Spacji i Backspace są używane
    do poruszania się naprzód i wstecz na stronach pomocy. Naciśnij klawisz
    F1 żeby uzyskać pełną listę dostępnych klawiszy w pomocy.

    Menu (F2)

    Wywołuje menu użytkownika. Menu użytkownika jest łatwym w użyciu
    narzędziem służącym do obsługi zewnętrznych programów i dodatkowych
    opcji Midnight Commandera.

    Podgląd (F3, Shift-F3)

    Włącza podgląd aktualnie wybranego pliku. Standardowowo wywoływany jest
    wbudowany podgląd plików, ale jeśli opcja "Use internal view" jest
    wyłączona, wywoływany jest zewnętrzny program do poglądu, wskazywany
    przez zmienną PAGER.  Jeśli jednak zmienna PAGER nie została jeszcze
    zdefiniowana, wywoływana jest komenda "view". Jeśli użyjesz kombinacji
    klawiszy  Shift-F3,  pogląd  zostanie wywołany bez jakiegokolwiek
    formatownia pliku.

    Filtrowany podgląd (M-!)

    Ta kombinacja klawiszy oczekuje na komendę i jej argument (argumentem
    standardowo  jest wybrany aktualnie plik), całe wyjście programu
    przekierowywane jest do pliku, który zostaje automatycznie wyświetlony
    na ekranie w trybie podglądu.

    Edycja (F4)

    Aktualnie ta komenda wywołuje edytor vi(1) lub edytor wybrany w
    zmiennej środowiskowej, lub wbudowany wewnętrzny edytor plików jeśli
    opcja use_internal_edit jest włączona.

    Kopiuj (F5)

    Włącza okno dialogowe, w którym standardowo znajduje się ścieżka do
    katalogu w nieaktywnym panelu, po czym kopiuje aktualny plik (lub
    wybrane jeśli wybrano jakiekolwiek) do katalogu, który wybraliśmy w
    oknie dialogowym. Podczas procesu kopiowania możesz go w każdej chwili
    przerwać wciskając C-c lub Esc. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej na
    temat jokerów w ścieżce źródłowej (którymi najczęściej będą * lub
    ^\(.*\)$) i innych możliwych określeń w katalogu docelowym zobacz
    kategorię Maski kopiowania/przenoszenia

    Na niektórych systemach możliwe jest kopiowanie w tle, robi się to
    klikając na przycisk backgorund (lub naciskając kombinację M-b w oknie
    dialogowym). Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle.

    Link (C-x l)

    Tworzy sztywne dowiązanie do aktualnego pliku.

    SymLink (C-x s)

    Tworzy symboliczne dowiązanie do aktualnego pliku. Dla tych, którzy nie
    wiedzą co to jest dowiązanie: tworzenie dowiązania do pliku jest tak
    jak kopiowanie pliku, z tym tylko, że zarówno plik źródłowy i docelowy
    reprezentują ten sam plik. Na przykład, jeśli edytujesz jeden z tych
    plików, zmiany, które czynisz pojawiają się w obu plikach. Niektórzy
    mówią na dowiązania aliasy lub skróty.

    Twarde dowiązanie wydaje się być prawdziwym plikiem. Po stworzeniu go
    nie ma możliwości rozróżnienia, który z plików jest oryginalny, a który
    jest dowiązaniem. Jest bardzo ciężko zauważyć, że wskazują one na ten
    sam plik.  Używaj dowiązań twardych wtedy kiedy nie chcesz tego
    wiedzieć.

    Dowiązanie symboliczne jest tylko odwołaniem do oryginalnego pliku.
    Jeśli ten plik zostanie wyrzucony, dowiązanie stanie się bezużyteczne.
    Jest całkiem łatwo zauważyć, że pliki odnoszą się w gruncie rzeczy do
    tego samego. Midnight Commander pokazuje znak "@" przed nazwą pliku
    jeśli jest dowiązaniem symbolicznym do innych (poza katalogami, przed
    którymi  pokazuje  tyldę  (~)). Oryginalny plik wskazywany przez
    dowiązanie jest pokazywany w linii mini-statusu, jeśli opcja Show mini-
    status jest włączona. Używaj dowiązań symbolicznych, jeśli chcesz
    unikąć problemów z rozpoznawaniem twardych dowiązań.

    Zmiana nazwy/przeniesienie (F6)

    Włącza okno dialogowe, gdzie standardowo wpisana jest nazwa katalogu w
    nieaktywnym panelu, i przenosi aktualnie wybrany plik (lub zaznaczone
    jeśli choć jeden jest zaznaczony) do katalogu wpisanego w oknie
    dialogowym.  Podczas  procesu przenoszenia możesz użyć kombinacji
    klawiszy C-c lub ESC, żeby przerwać operację. Po więcej szczegółów
    zobacz operację Kopiuj opisaną powyżej. Większość rzeczy jest całkiem
    podobna.

    Na niektórych systemach możliwe jest przenoszenie w tle, robi się to
    klikając na przycisk background (lub naciskając kombinację M-b w oknie
    dialogowym). Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle.

    Utwórz katalog (F7)

    Włącza menu dialogowe i zakłada katalog o podanej nazwie

    Kasuj (F8)

    Kasuje aktualnie wybrany lub zaznaczone pliki w aktywnym panelu.
    Podczas procesu możesz nacisnąć C-C lub Esc żeby przerwać operację.
    [skasowane pliki nie będą jednak odzyskane - przyp. tłumacza].

    Zaznacz grupę (+)

    Używane do zaznaczania grupy plików. Midnight Commander będzie żądał
    tekstu opisującego grupę plików. Jeśli opcja Shell Patterns jest
    włączona, tekst będzie traktowany jako globalny dla interpretatora (*
    oznacza zero lub więcej znaków a ? oznacza jeden znak). Jeśli opcja
    Shell Patterns jest wyłączona, wtedy zaznaczanie plików jest robione z
    zastosowaniem norm zewnętrznych (zobacz ed (1)).

    Żeby zaznaczyć katalogi zamiast plików, tekst musi zaczynać sie od
    znaku '/'.

    Odznacz grupę (\)

    Używane do odznaczania grupy plików. Jest przeciwieństwem komendy
    Zaznacz pliki.

    Wyjdź (F10, Shift-F10)

    Zamyka Midnight Commandera. Shift-F10 jest używany jeśli używasz
    "wrappera" powłoki. Shift-F10 nie przeniesie cię do katalogu, w którym
    byłeś ostatnio w Midnight Commanderze, zamiast tego przejdzie do
    katalogu, z którego uruchomiłeś program.

  Szybka zmiana katalogów (Quick cd) M-c
    Ta komenda jest bardzo użyteczna, jeśli masz już pełną linię poleceń, a
    chcesz przejść do innego katalogu. Uruchamia ona małe okno dialogowe, w
    którym podajesz to co po normalnej komendzie cd po czym naciskasz
    Enter. Wszystkie opcje są dokładnie takie same jak we wbudowanej
    komendzie cd.

 Menu komend (Command Menu)
    Komenda drzewo katalogów (Directory tree) pokazuje drzewo katalogów.

    Komenda "Find file" szuka pliku spełniającego podane warunki, natomiast
    komenda "Swap panels" zamienia zawartości obu paneli.

    Komenda  "Panels  on/off"  pokazuje  wyjście  ostatniej  komendy
    interpetatora poleceń. Działa ona tylko na terminalach typu Linux lub
    FreeBSD.

    Komenda porównywania katalogów (Compare directories) (C-x d) porównuje
    zawartości panelu katalogowego z drugim. Możesz potem użyc Kopiuj (F5)
    żeby stworzyć dwa dokładnie identyczne panele. Metoda "quick" porównuje
    tylko i wyłącznie rozmiary plików i ich daty. Metoda "thorough"
    porównuje pliki bajt po bajcie. Ta metoda działa tylko wtedy kiedy
    komputer obsługuje wywołanie mmap(2). Metoda "size-only" zwraca uwagę
    tylko na rozmiar plików. Nie ma dla niej żadnego znaczenia czy plik ma
    inną datę lub zawartość, liczy się tylko rozmiar.

    Komenda historii komend (Command history) pokazuje listę wpisanych
    komend. Ta, którą wybierzesz, jest kopiowana do linii poleceń. Do
    historii komend można mieć dostęp również przy użyciu kombinacji M-p
    lub M-n.

    Komenda hotlisty katalogów (Directory hotlist) (C-\) pozwala  na
    zmienianie katalogów do tych najczęściej używanych dużo szybciej.

    Komenda panelu zewnętrznego (External panelize) pozwala na wykonywania
    programów zewnętrznych i ustawienia zawartości paneli na to co zwróciła
    wywołana komenda.

    Komenda edycji rozszerzeń plików (Extension file edit) pozwala na
    własny wybór programów, które mają być używane do wykonywania plików z
    podanymi rozszerzeniami. Komenda edycji pliku menu (Menu file edit)
    może być używana do edytowania menu użytkownika (tego, które pojawia
    się po naciśnięciu kombinacji F2).

  Drzewo katalogów (Directory Tree)
    Możesz wybierać katalogi z drzewa katalogów i Midnight Commander
    przejdzie do wybranego przez Ciebie katalogu.

    Są dwa sposoby wywoływania drzewa. Prawdziwa komenda drzewa katalogów
    jest dostępna z menu komend. Inną metodą jest wybranie drzewa z menu
    "lewego" bądź "prawego".

    Żeby nie mieć zbyt dużych opóźnień Midnight Commander skanuje tylko
    małą ilość katalogów (tę potrzebną w danej chwili). Jeśli jakiegoś
    katalogu nie widać przejdź do jego katalogu nadrzędnego i naciśnij C-r
    (lub F2).

    Możesz używać następujących klawiszy:

    Generalne klawisze ruchu są akceptowane.

    Enter.  W drzewie katalogów, wychodzi z trybu drzewa i przechodzi znów
    do trybu zwykłego panelu. W podglądzie drzewa zmienia katalog w drugim
    panelu i zostaje w trybie podglądu drzewa w panelu aktywnym.

    C-r, F2 (Rescan). Odświeża aktualny katalog. Używane jeśli drzewo nie
    jest już aktualne. Nie pokazuje katalogów, które już istnieją lub
    pokazuje te, których już nie ma.

    F3 (Forget).  Usuwa aktualny katalog z drzewa katalogów. Używaj tego
    jeśli chcesz usunąć "śmiecące" i niepotrzebne katalogi z wyświetlania.
    Żeby były one znów widoczne wystarczy nacisnąć F2.

    F4 (Static/Dynamic).  Przełącza pomiędzy dynamicznym (standardowo) i
    statycznym trybem nawigacji.

    W trybie statycznym możesz używać strzałek do dołu i do góry do
    wybierania katalogu. Wszystkie zwiedzone katalogi są widoczne.

    W  trybie  dynamicznym  możesz  używać strzałek w celu wybrania
    równorzędnego katalogu, strzałki w lewo żeby dostać się do katalogu
    domowego, strzałki w prawo w celu dostania się do katalogu podrzędnego.
    Widoczne jest tylko najbardziej aktualne drzewo katalogów. Drzewo
    zmienia się więc dynamicznie podczas twojego przemieszczania.

    F5 (Copy). Kopiuje katalog.

    F6 (RenMov). Przenosi katalog.

    F7 (Mkdir). Tworzy nowy katalog poniżej aktualnego.

    F8 (Delete). Kasuje katalog z systemu plików.

    C-s, M-s.  Szuka natępnego katalogu spełniającego podane warunki
    szukania. Jeśli taki nie istnieje te klawisze spowodują przemieszczenie
    się o jedną linię w dół.

    C-h, Backspace. Kasuje ostatni znak w ciągu znaków do poszukiwania.

    Jakikolwiek inny klawisz. Dodaje klawisz do ciągu znaków do szukania i
    przenosi do najbliższego katalogu, którego nazwa zaczyna się od tych
    znaków.  W  podglądzie drzewa musisz najpierw uaktywnić szukanie
    naciskając C-s. Ciąg szukający jest pokazywany w linii mini-statusu.

    Następujące klawisze są dostępne tylko w drzewie katalogów. Nie
    działają one w poglądzie katalogów.

    F1 (Help). Wywołuje podgląd pomocy i pokazuje tę sekcję.

    Esc, F10. Wychodzi z drzewa. Nie zmienia katalogów.

    Mysz jest obsługiwana. Podwójne kliknięcie ma znaczenie identyczne do
    klawisza Enter. Zobacz również sekcję Obsuga myszy.

  Znajdź plik (Find File)
    Komenda znajdź plik najpierw pyta się o  startowy  katalog  do
    przeszukiwania i o nazwę pliku, który ma być znaleziony. Wciskając
    przycisk "Tree" (drzewo) możesz wybrać katalog startowy z drzewa
    katalogów.

    Pole trzecie akceptuje wszystkie wyrażenia podobne do tych w egrep(1).
    Oznacza to, że musisz rozpoczynać znaki o specjalnym  znaczeniu
    kombinacją "\" np. szukając "strcmp (" będziesz musiał wpisać "strcmp
    \(" (bez cudzysłowów oczywiście).

    Możesz zacząć przeszukiwanie naciskając przycisk Ok. Podczas szukania
    możesz zatrzymać proces przy użyciu przycisku Stop i kontynuować po
    naciśnięciu Startu.

    Możesz przeglądać liste znalezionych plików za pomocą strzałek do dołu
    i do góry. Komenda Chdir przejdzie do katalogu aktualnie wybranego.
    Przycisk Again zapyta się o nowe parametry do szukania (rozpocznie
    proces  od nowa).  Przycisk Quit kończy przeszukiwanie. Przycisk
    Panelize umieści znalezione pliki w aktywnym panelu katalogowym tak, że
    będziesz  mógł wykonywać na nich standardowe czynności (podgląd,
    kopiowanie, przenoszenie, kasowanie itp.). Po spanelizowaniu wystarczy
    naciśnąć C-r żeby powrócić do normalnego trybu.

    Możliwe jest posiadanie listy katalogów, których szukanie plików nie
    powinno uwzględniać (na przykład możesz chcieć ominąć przeszukiwanie
    CDROMu i innych podmontowanych systemów plików).

    Katalogi  do  omijania  powinny  być  umieszczone  w  zmiennej
    find_ignore_dirs w sekcji Misc twojego pliku ~/.mc/ini.

    Składowe katalogów powinny być oddzielone od siebie przez średniki, to
    jest przykład:

    [Misc]
    find_ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs

    Możesz woleć używać panelu zewnętrznego do wykonywania niektórych
    operacji. Szukanie pliku jest dobre tylko dla prostych zapytań.
    Używając panelu zewnętrznego możesz dokonywać tak skomplikowanych
    wyszukiwań jak tylko pragniesz.

  Panel zewnętrzny
    Panel zewnętrzny pozwala ci na wykonywanie zewnętrznych programów i
    oglądanie ich wyjścia jako zawartości aktywnego panelu.

    Na przykład, jeśli chcesz aby w aktywnym panelu wyświetlone zostały
    wszystkie dowiązania w aktywnym  katalogu,  możesz  użyć  panelu
    zewnętrznego i następującej komendy:

    find . -type l -print
    Zanim komenda zakończy działanie, zawartość katalogów nie będzie już
    dłużej zawartością aktualnego katalogu, ale wszystkie pliki będą
    symbolicznymi dowiązaniami.

    Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie pliki, które ściągnąłeś ze swoich
    serwerów ftp, możesz użyć tej komendy awk żeby wypisać nazwę pliku z
    logów transferu:

    awk '$9 ~! /incoming/ { print $9 }' < /usr/adm/xferlog

    Możesz zapisać sobie często używane komendy pod jakąś nazwą, po to żeby
    móc ich potem używać dużo łatwiej. Robisz to po prostu wpisując komendę
    w linii wejściowej, a potem naciskająć przycisk Add. Potem wpisujesz
    nazwę, pod jaką ta komenda ma być widoczna. Następnym razem po prostu
    wybierasz tę komendę z listy i nie musisz już wpisywać jej ponownie.

  Hotlist
    Hotlista katalogów pokazuje nazwy katalogów wprowadzonych do hotlisty.
    Midnight Commander zmieni miejsce do tego, które wskazuje nazwa
    katalogu.  Z  hotlisty  możesz wyrzucać już dodane pozycje par
    nazw/wskazań i dodawać nowe.  Dla dodawania  możesz  wykorzystać
    kombinację (C-x h), która dodaje ścieżkę aktualnego katalogu do
    hotlisty. Użytkownik musi tylko podać pod jaką nazwą ma być ten katalog
    widoczny.

    Powoduje to przechodzenie do częściej przeglądanych katalogów znacznie
    szybciej. Możesz używać ciągle wartości CDPATH opisanej w sekcji
    Wewnętrzne przemieszczanie.

  Edycja rozszerzeń pliów (Extension File Edit)
    Ta komenda wywoła twój edytor na plik ~/.mc/bindings. Format tego pliku
    jest następujący (zmienił się on począwszy od wersji 3.0):

    Wszystkie linie zaczynające się od #, lub puste, nie są brane pod
    uwagę.

    Linie zaczynające się od pierwszej kolumny powinny mieć następujący
    format:

    sowo kluczowe/wzorzec, tj. wszystko po sowie kluczowym/ dopóki nową
    linią nie jest wzorzec

    słowami kluczowymi mogą być:

    shell

       (wzorzec  jest wtedy wyrażeniem (bez jokerów), tj. pasują
       wszystkie pliki *wzorzec. Np.: .tar znaczy *.tar)

    regex

       (wzorzec jest normalnym wyrażeniem)

    type

       (plik spełnia wymagania jeśli `file %f` zgadza się z wyrażeniem
       wzorca (nazwa: część z `file %f` jest usuwana))

    default

       (wszystkie pliki spełniają, nie ważne jaki jest wzorzec)

    Inne linie powinny zaczynać się od spacji lub tabulacji i powinny mieć
    one następujący format:

    sowo kluczowe=komenda (bez spacji przy znaku =), gdzie  sowem
    kluczowym powinno być:

    Open (Otwrz) (jeśli użytkownik naciśnie Enter lub kliknie dwukrotnie),
    View (Podgld) (F3), Edit (Edytuj) (F4).

    command jest jakąkolwiek jedną linią powłoki, z zastosowaniem prostego
    makra.

    Cele są przeliczane od góry do dołu (porządek jest tu istotny). Jeśli
    jakiejś akcji brakuje, poszukiwanie kontynuuje się tak jakby wcześniej
    nie nastąpiła żadna zgodność (tj. jeśli zgadza się z wzorcem pierwszym
    i trzecim i brakuje w pierwszym akcji View, to naciskając F3 użyta
    będzie akcja z trzeciego wzorca). Opcja default powinna wychwycić
    wszystkie możliwe akcje.

  Prace w tle (Background jobs)
    Pozwalają ci one kontrolować status jakichkolwiek procesów wykonywanych
    w  tle  przez  Midnight Commandera (tylko operacje kopiowania i
    przenoszenia, mogą być wykonywane w tle). Z tego  menu  możesz
    zastopować, zresetować i "zabić" proces w tle.

  Edycja menu użytkownika (Menu File Edit)
    Menu użytkownika jest bardzo użytecznym menu, które może być tworzone w
    sposób dowolny, przez użytkownika. Kiedy tylko próbujesz coś zrobić
    przy użyciu tego menu, ładowany jest plik .mc.menu z aktualnego
    katalogu, ale tylko wtedy kiedy jest on w posiadaniu użytkownika lub
    roota i mamy do niego prawa zapisu. Jeśli takiego nie ma próbuje się z
    plikiem ~/.mc/menu z tymi samymi założeniami, jeśli jego też nie ma -
    używa się standardowego pliku systemowego, który znajduje się w
    /usr/share/mc/mc.menu.

    Format pliku z menu użytkownika jest bardzo prosty. Linie zaczynające
    się od czegokolwiek innego niż spacja lub tabulacja, są traktowane jako
    wtyczki do menu (aby móc używać ich potem jako gorących klawiszy,
    dobrze jest aby pierwszy znak był literą). Wszystkie linie zaczynające
    od spacji lub tabulacji, są komendami, które mają być wykonane jeśli
    wtyczka zostanie wybrana.

    Kiedy opcja zostaje wybrana, wszystkie komendy należące do tej opcji
    kopiowane są do pliku w katalogu tymczasowym (najczęściej do /usr/tmp),
    a potem plik jest wykonywany. Pozwala to użytkownikowi wkładać normalne
    konstrukcje powłoki do konstrukcji kodu wykonywanego. Po  więcej
    informacji zobacz, używania makr.

    To jest przykładowy plik mc.menu:

    A  Wyrzuć aktualny plik.
      od -c %f

    B  Stwórz raport o błędzie i wyślij do roota.
      I=`mktemp ${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1
      vi $I
      mail -s "Błąd Midnight Commandera" root < $I
      rm -f $I

    M  Przeczytaj pocztę.
      emacs -f rmail

    N  Przeczytaj grupę dyskucyjną.
      emacs -f gnus

    J  Skopiuj rekursywnie cały aktualny katalog.
      tar cf - . | (cd %D && tar xvpf -)

    = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    X    Zdekompresuj skompresowany plik tar.
      tar xzvf %f

    Standardowe warunki

    Każda opcja może być opatrzona w warunki. Warunek musi zaczynać się od
    pierwszej kolumny i od znaku '='. Jeśli warunek jest prawdziwy, opcja
    stanie się opcją domyślną.

    Składnia warunku:  = <warunek>
        lub: = <warunek> | <warunek> ...
        lub: = <warunek> & <warunek> ...

    Warunek jest jednym z następujących:

     f <wzorzec>      aktualny plik zgodny z wzorcem?
     F <wzorzec>      plik w drugim panelu zgodny z wzorcem?
     d <wzorzec>      aktualny katalog spełniający wzorzec?
     D <wzorzec>      katalog w drugim panelu spełniający wzorzec?
     t <typ>        aktualny pliku typu typ?
     T <typ>        plik w drugim panelu typu typ?
     ! <warunek>      zaprzeczenie warunku

    Wzorzec jest normalnym wzorcem powłoki lub wyrażeniem, podobnym do
    wzorca powłoki. Możesz zmienić globalne ustawienia wzorców powłoki
    pisząc "shell_patterns=x" w pierwszej linii menu użytkownika (x jest
    równe 0 lub 1).

    Typ jest jednym lub więcej z podanych znaków:

     n nie katalog
     r zwykły plik
     d katalog
     l dowiązanie
     c specjalny znak
     b specjalny blok
     f fifo
     s gniazdo
     x wykonywalny
     t zaznaczony

    Na przykład 'rlf' oznacza zwykły plik, dowiązanie lub fifo. Typ 't'
    jest trochę odmienny ponieważ dotyczy panelu a nie pliku. Warunek '=t
    t' jest prawdziwy jeśli są jakieś zaznaczone pliki w aktywnym panelu, a
    fałszywy jeśli nie ma.

    Jeśli warunek rozpoczyna się od '=?' zamiast '=' droga przechodzenia
    przez warunki będzie pokazywana za każdym razem kiedy warunek będzie
    obliczany [przydatne do wyszukiwania błędów - przyp. tłumacza].

    Warunki są obliczane od lewej do prawej. Oznacza to, że
      = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    jest liczone tak samo jak
      ( (f *.tar.gz) | (f *.tgz) ) & (t n)

    To jest prosty przykład zastosowania tych warunków:

    = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
    L  Listuje zawartość skompresowanego archiwum tar
      gzip -cd %f | tar xvf -

    Warunki dodania

    Jeśli warunek rozpoczyna się od znaku '+' (lub '+?') zamiast od '='
    (lub '=?') jest to warunek dodania. Jeśli warunek jest prawdziwy,
    opcja menu będzie dołączona do menu. Jeśli nie jest prawdziwy, nie
    będzie ona w nim zawarty.

    Możesz łączyć ze sobą standardowe i dodane warunki zaczynając warunek
    od  kombinacji  Jeśli  chcesz użyć różnych warunków, dodanego i
    standardowego, możesz poprzedzić wpis menu dwoma wierszami warunkowymi.
    Jednym zaczynającym się od znaku '+', a drugim od '='.

    Wszelkie komentarze rozpoczynają się od znaku '#'.

 Menu opcji (Options Menu)
    Midnight Commander ma niektóre opcje, które mogą być włączane lyb
    wyłączane w różnych oknach dialogowych z tego menu. Opcja jest włączona
    jeśli widnieje przed nią gwiazdka lyb "x".

    Komenda Configuration włącza okno dialogowe, z którego możesz zmienić
    większość ustawień Midnight Commandera.

    Menu Layout pozwala na zmianę wielu ustawień, które mają znaczący wpływ
    na to jak MC będzie wyglądał na ekranie.

    Menu Confirmation włącza okno dialogowe, w którym możesz ustawić przy
    wykonaniu których operacji chcesz być pytany o potwierdzenie.

    Menu Display bits pozwala określić jakiego typu znaki twój terminal
    jest w stanie wyświetlić.

    Menu Learn Keys pokazuje okno dialogowe, w którym możesz poznać które
    klawisze nie działają i w razie problemów naprawić to.

    Menu Virtual FS pokazuje okno, w którym możesz zmienić niektóre
    ustawienia dotyczące systemów VFS.

    Komenda Save Setup zachowuje wszystkie ustawienia z menu Lewego,
    Prawego i Opcji.

  Konfiguracja
    Opcje w tym oknie są podzielone na trzy grupy: opcje panelu (Panel
    Options), zatrzymaj po uruchomieniu (Pause after run) i inne opcje
    (Other Options).

    Opcje panelu

    Show Backup Files. Standardowo Midnight Commander nie wyświetla plików
    kończących się znakiem

    Show Hidden Files. Standardowo Midnight Commander wyświetla wszystkie
    pliki zaczynające się od kropki (tak jak ls -a).

    Mark moves down.  Standardowo kiedy zaznaczasz plik (zarówno przy
    użyciu C-t lub klawisza Insert) linia wyboru przenosi się o jedno w
    dół.

    Drop down menus. Kiedy ta opcja jest włączona, kiedy naciskasz klawisz
    F9 menu będzie aktywowane, w przeciwnym wypadku zostaniesz tylko
    przeniosiony do tytułów w tym menu i będziesz musiał wybrać opcję
    ręcznie przy użyciu strzałek bądź też przy użyciu pierwszej litery z
    nazwy konkretnego menu.

    Mix all files.  Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki i
    katalogi są pomieszane razem. Jeśli zaś jest wyłączona, katalogi (i
    dowiązania do nich), są listowane na początku a pozostałe pliki dopiero
    za nimi.

    Fast directory reload. Standardowo ta opcja jest wyłączona. Jeśli ją
    włączysz Midnight Commander będzie używał triku do sprawdzenia czy
    zawartość katalogu się zmieniła. Trik polega na tym, że sprawdza się
    i-węzeł katalogu i jeśli się on zmienił to katalog jest ładowany na
    nowo. Oznacza to przeładowywanie zawartości panelu tylko wtedy, kiedy
    tworzysz lub kasujesz pliki. Jeśli robisz inne zmiany (rozmiaru,
    właściciela, uprawnień, grupy itp.) będziesz musiał ręcznie przeładować
    widok (np. używając kombinacji klawiszy C-r).

    Zatrzymaj po uruchomieniu

    Po wykonaniu komendy, Midnight Commander może zrobić pauzę, po to abyś
    mógł spokojnie przejrzeć wyjście ostatniej komendy. Są trzy możliwe
    wartości dla tej zmiennej:

       Nigdy (Never) Oznacza, że nie chcesz widzieć wyjścia twojej
       komendy. Jeśli używasz termianala typu Linux lub FreeBSD czy też
       xterm, będziesz mógł jednak zobaczyć jej wyjście naciskając C-o.

       On dumb terminals Będziesz miał pauzę po uruchomieniu na
       terminalach, które nie są w stanie pokazywać widoku ostatniej
       komendy (na wszystkich terminalach, które nie są xtermami lub
       Linux).

       Zawsze (Always) Program zatrzyma się po wykonaniu każdej z
       twoich komend.

    Inne opcje

    Operacje  weryfikacji (Verbose operation).  Przełącza czy podczas
    kopiowania, kasowania, przenoszenia plików ma być pokazywane okno
    dialogowe  pokazujące  stopień  zaawansowania. Jeśli masz powolny
    terminal, możesz chcieć wyłączyć weryfikację. Jest to wykonywane
    automatycznie za ciebie jeśli twój terminal jest wolniejszy niż 9600
    bps.

    Zliczaj wszystko (Compute totals).  Jeśli ta opcja jest włączona,
    Midnight Commander zlicza wszytkie bajty plików, które są przeznaczone
    do kopiowania, przenoszenia, kasowania. Spowoduje to wyświetlanie dużo
    bardziej zaawansowanego wskaźnika postępu w zamian zmiejszając trochę
    prędkość. Ta opcja nie ma żadnego znaczenia jeśli opcja Verbose
    operation jest wyłączona.

    Wzorce powoki (Shell patterns). Standardowo komendy zaznacz (Select),
    odznacz (Unselect), i filtruj (Filter) będą używać wyrażeń takich
    samych jak powłoka. Oznacza to, że gwiazdka oznacza zero lub więcej
    znaków, znak zapytania dokładnie jeden znak, a każdy inny znak sam
    siebie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, stosowane są te, których używa w
    komenda ed(1).

    Auto Save Setup. Jeśli ta opcja jest włączona, kiedy wychodzisz z
    Midnight Commandera konfiguracja MC zostanie zachowana automatycznie
    (bez pytania) do pliku ~/.mc/ini.

    Auto menus. Jeśli ta opcja jest włączona, menu użytkownika będzie
    włączone na starcie. Użyteczne do budowania menu dla nie unixowców.

    Uywaj wewntrznego edytora (Use internal editor). Jeśli ta opcja jest
    włączona, do edycji plików używany jest wbudowany edytor plików. Jeśli
    ta  opcja jest wyłączona, używany będzie edytor wybrany w zmiennej
    EDITOR. Jeśli żaden edytor nie został wybrany, używany będzie vi(1).
    Zobacz sekcję Wewnętrzny edytor plików.

    Uywaj wewntrznego podgldu (Use internal viewer). Jeśli ta opcja
    jest włączona, wbudowany podgląd pliku jest używany do oglądania pliku.
    Jeśli ta opcja jest wyłączona, używany jest podgląd wybrany w zmiennej
    PAGER. Jeśli żaden podgląd nie został wybrany, wywoływana jest komenda
    view. Zobacz sekcję Wbudowany podgląd plików.

    Dokaczanie:  poka  wszystkie (Complete: show all).  Standardowo
    Midnight Commander pokazuje wszystkie możliwe dokończenia jeśli jest
    ich więcej, kiedy naciśniesz drugi raz klawisz M-Tab, za pierwszym
    razem, po prostu dokańcza to na ile można i wydaje krótki dźwięk. Jeśli
    chcesz widzieć wszystkie możliwości po pierwszym naciśnięciu M-Tab
    włącz tę opcję.

    Obrotowy mylnik (Rotating dash).  Jeśli ta opcja jest włączona,
    Midnight Commander będzie pokazywał obracający się myślnik w lewym
    górnym rogu, jeśli będzie akurat w trakcie wykonywania jakiegoś
    procesu.

    Lynx-like motion. Jeśli ta opcja jest włączona, możesz używać strzałek
    przemieszczenia żeby automatycznie zmieniać katalog jeśli aktualnie
    wybrany katalog jest podkatalogiem, a linia poleceń jest pusta.
    Standardowo ta opcja jest wyłączona.

    Dowizania podajce cd (Cd follows links).  Ta opcja, jeśli jest
    włączona,  zmusza  Midnight Commandera żeby podążał za łańcuchem
    katalogów przy zmienianiu go w panelu czy za pomocą komendy cd.  To
    jest standardowe zachowanie basha. Jeśli jest wyłączona, Midnight
    Commander podąża za prawdziwą strukturą katalogów, więc cd .. jeśli
    wszedłeś do katalogu poprzez dowiązanie, przeniesie cię do prawdziwego
    katalogu na dysku, a nie tam gdzie wskazywało dowiązanie.

    Bezpieczne kasowanie (Safe delete).  Jeśli ta opcja jest włączona,
    nieumyślne kasowanie plików stanie się dużo trudniejsze. Standardowy
    wybór w linii potwierdzenia zmienia się z "Yes" na "No". Standardowo ta
    opcja jest wyłączona.

  Wygląd (Layout)
    Meny wygląd pozwala ci na różne warianty zmieniania ogólnego wyglądu
    zewnętrznego ekranu. Możesz wybrać, czy linia menu, linia poleceń,
    linia hintów (pomocy) i linia klawiszy funkcyjnych mają być widoczne.
    Na konsolach typu Linux lub FreeBSD możesz wybrać ile linii ma być
    pokazywanych na wyjściu okna.

    Reszta powierzchni ekranu jest używana przez dwa panele katalogowe.
    Możesz wybrać nawet czy panele mają być ułożone poziomo czy pionowo.
    Kolejną możliwością jest zmiana ich standardowej szerokości (bądź
    wysokości). Jest ona standardowo równa, ale można to zmienić.

    Standardowo cała zawartość panelu katalogowego jest wyświetlana tą samą
    barwą, ale możesz zmienić to tak aby uprawnienia i typy plikw były
    wyświetlane specjalnym podświetlonym kolorem.  Jeśli podświetlanie
    uprawnień jest włączone, część pól (ta z uprawnieniami i typami plikw)
    będzie podświetlona przy użyciu koloru wybranego jako selected.  Jeśli
    podświetlanie jest włączone, pliki są kolorowane w zależnośći od
    swojego typu (np. katalogi, pliki typu core, wykonywalne, ...).

    Jeśli opcja Show Mini-Status jest włączona, jeden wiersz informacji
    statusowych na temat aktualnie wybranej rzeczy w panelu, będzie
    pokazany na dole panelu.

  Potwierdzanie (Confirmation)
    W tym menu możesz skonfigurować opcje potwierdzania dla kasowania,
    zastępowania, wykonywania przez naciśnięcie klawisza Enter, jak również
    wychodzenia z programu.

  Wyświetlanie znaków (Display bits)
    Używane do konfigurowania zakresu znaków widocznych potem na ekranie.
    To ustawienie może być 7-bitowe jeśli twój terminal obsługuje tylko
    siedmiobitowe wyjście, ISO-8859-1 wyświetla wszystkie znaki z mapy
    ISO-8859-1 a pełny 8 bitowy przeznaczony jest dla tych terminali, które
    radzą sobie z wyświetlaniem znaków ośmiobitowych.

    Zobacz sekcję Polskie znaki, po więcej szczegółów na temat ich używania
    w Midnight Commanderze.

  Nauka klawiszy (Learn keys)
    W tym oknie możesz przetestować czy twoje klawisz F1-F20, Home, End
    itp. pracują poprawnie na twoim terminalu. Często nie działają tak,
    ponieważ bazy danych terminali są poniszczone.

    Przemieszczać się możesz za pomocą klawisza Tab, za pomocą klawiszy
    ruchu edytora vi ('h' lewo, 'j' dół, 'k' góra i 'l' prawo) i po tym jak
    już raz naciśniesz daną strzałkę (zaznaczy się ona na OK), za ich
    pomocą również.

    Klawisze testujesz po prostu naciskając każdy z nich. Jak tylko
    naciśniesz klawisz i pracuje on zupełnie poprawnie, obok nazwy klawisza
    powinno pojawić się OK. Kiedy klawisz jest już sprawdzony, zaczyna
    pracować normalnie (np. F1 wciśnięty po raz pierwszy po prostu pokaże,
    że ten klawisz działa, ale naciśnięty po raz drugi pokaże pomoc). Taka
    sama sytuacja powtarza się przy strzałkach.  Klawisz Tab powinien
    pracować zawsze.

    Jeśli niektóre klawisze nie pracują poprawnie, nie zobaczysz OK obok
    ich nazwy po naciśnięciu ich. Możesz chcieć je naprawić. Robisz to
    najeżdżając na odpowiedni przycisk dla tego klawisza i naciskając
    Enter. Pokaże się wtedy czerwona wiadomość i zostaniesz poproszony o
    podanie odpowiedniego klawisza. Jeśli chcesz zrezygnować, po prostu
    naciśnij Esc i poczekaj do czasu kiedy wiadomość zniknie. W przeciwnym
    wypadku wciśnij klawisz, który sobie życzysz i również poczekaj na
    zniknięcie okna.

    Kiedy skończysz już ze wszystkimi klawiszami, możesz nacisnąć Save żeby
    zachować zmiany do pliku ~/.mc/ini do sekcji [terminal:TERM] (gdzie
    TERM jest nazwą twojego aktualnego terminala) lub po prostu odrzucić
    je.

  Wirtualny system plików (Virtual FS)
    Ta opcja daje ci kontrolę nad ustawieniami informacji wirtualnego
    systemu plików.  Midnight Commander zachowuje w pamięci informacje
    związane z niektórymi wirtualnymi systemami plików, po to żeby kolejne
    połączenia przebiegały dużo szybciej (np. ściągane listy katalogów z
    serwerów ftp).

    Niemniej jednak, żeby mieć dostęp do zawartości skompresowanego pliku
    (np. skompresowanego pliku tar) Midnight Commander musi stworzyć
    tymczasowy nieskompresowany plik na twoim dysku.

    Dopiero kiedy informacje w pamięci i tymczasowe pliki na dysku są
    zgodne  z  zasobami,  możesz chcieć zmienić parametry informacji
    znajdujących się w buforze podręcznym po to, żeby zmniejszyć obciążenie
    dysku do mninimum albo do zmaksymalizowania prędkości dostępu do
    najczęściej używanych systemów plików.

    System plików tar jest  całkiem  inteligentny  jeśli  chodzi  o
    przechowywanie plików: po prostu ściąga wejścia do katalogów i kiedy
    chcemy więcej szczegółów o nim to system je dla nas ściąga.

    W rzeczywistości jednak, pliki tar najczęściej trzymane są jako
    skompresowane i jako iż natura tych plików nie pozwala na oglądanie ich
    bez dekompresji (nie ma tam widocznych od razu wejść do katalogów),
    system plików musi być najpierw zdekompresowany na dysk do pliku
    tymczasowego i dopiero potem MC ma do niego dostęp taki jak do
    normalnego pliku typu tar.

    Teraz, kiedy tak kochamy odwiedzać różne pliki i zwiedzać systemy
    plików typu tar na całym dysku, jest całkiem prawdopodobne, że
    wyjdziesz z takiego pliku, a po krótkim czasie będziesz chciał wejdść
    do niego spowrotem.  Ponieważ dekompresja jest powolna, Midnight
    Commander będzie robił kopie plików w pamięci na określony czas, po
    upływie którego pliki zostaną skasowane a miejsce zajmowane przez nie
    zwolnione. Standardowo ten czas ustawiony jest na jedną minutę.

    System plików FTP trzyma listę katalogów z odwiedzanego przez nas
    serwera w buforze podręcznym. Jego ważność konfigurowana jest za pomocą
    opcji ftpfsdirectorycachetimeout.  Mała wartość dla tej opcji może
    spowolnić wszystkie operacje na systemach ftp ponieważ każda operacja
    będzie wymagać kolejnych zapytań do serwera.

    Ponadto  możesz  zdefiniować  serwer proxy dla transferów ftp i
    skonfigurować Midnight Commandera tak, aby zawsze go używał. Zobacz
    sekcję System plików FTP (FTP File System) po więcej szczegółów.

  Zapisz ustawienia (Save Setup)
    Na starcie Midnight Commander będzie próbował odczytać opcje startowe z
    pliku ~/.mc/ini. Jeśli on nie istnieje, odczyta on konfiguracje z
    ogólnodostępnego pliku /usr/share/mc/mc.ini. Jeśli on też nie istnieje
    MC użyje swoich domyślnych ustawień.

    Komenda Save Setup tworzy plik ~/.mc/ini zachowując aktualne ustawienia
    lewego, prawego menu, jak również menu opcji.

    Jeśli właczysz opcję auto save setup, MC zawsze będzie zachowywał
    standardowe ustawienie podczas wychodzenia.

    Istnieją również ustawienia, które nie mogą być zmienione z poziomu
    menu.  Dla tych ustawień musisz wyedytować swój plik konfiguracyjny za
    pomocą twojego ulubionego edytora. Zobacz sekcję Specjalne ustawienia
    po więcej informacji.

Wykonywanie poleceń systemu operacyjnego (Executing operating system commands)

    Możesz wykonywać komendy wpisując je bezpośrednio do linii poleceń
    Midnight Commandera, lub wybierając program, który chcesz wykonać za
    pomocą klawiszy przemieszczenia i nacisnąć Enter.

    Jeśli naciśniesz Enter na pliku, który nie jest wykonywalny, Midnight
    Commander sprawdzi rozszerzenie pliku i porówna je z rozszerzeniami
    wybranymi w pliku rozszerzeń (Extensions File). Jeśli jakaś pozycja się
    zgadza, wykonywana jest komenda (raczej bardziej rozszerzone makro)
    powiązana z tym rozszerzeniem.

 Wbudowana komenda cd (The cd internal command)
    Komenda cd jest interpretowana przez Midnight Commandera, nie dokładnie
    tak samo jak wykonuje to powłoka. Przez to rozkaz cd nie może zawierać
    wielu składników makr, które są standardowo dostępne, jednak niektórych
    potrafi używać:

    Tylda Znak tyldy (~) jest zawsze równoznaczny z wpisaniem nazwy
    katalogu domowego.  Jeśli po znaku  tyldy  dodasz  jakiś  login
    użytkownika, zostanie on zastąpiony przez katalog domowy wybranego
    użytkownika.

    Na przykład, ~guest jest katalogiem domowym użytkownika guest, podczas
    kiedy ~/guest jest katalogiem guest w twoim katalogu domowym.

    Poprzedni katalog (Previous directory) Możesz przeskakiwać do katalogu,
    w którym byłeś poprzednio, używając specjalnej nazwy katalogu '-' tak
    jak: cd -

    katalogi CDPATH Jeśli katalog wybrany do przejścia nie jest w naszym
    aktualnym katalogu, to Midnight Commander używa ścieżki w zmiennej
    CDPATH do szukania w jakimkolwiek z wymienionych tam katalogów.

    Na  przykład,  możesz  ustawić swoją zmienną CDPATH na katalogi
    ~/src:/usr/src, pozwalając na zmianę katalogów na jakikolwiek inny
    wewnątrz ~/src i /usr/src, z miejsca w którym jesteś (np. cd linux
    przeniesie cię do katalogu /usr/src/linux).

 Obsługa makr (Macro Substitution)
    Kiedy używamy  menu  użytkownika,  wykonujemy  plik  o  znajomym
    rozszerzeniu, lub wykonujemy komendę z linii poleceń, możemy użyć kilku
    bardzo prostych makr.

    Są to:

    %f

       Nazwa aktualnego pliku.

    %d

       Nazwa aktulnego katalogu.

    %F

       Nazwa pliku w niewybranym panelu.

    %D

       Nazwa katalogu w niewybranym panelu.

    %t

       Aktualnie zaznaczone pliki.

    %T

       Pliki zaznaczone w nieaktywnym panelu.

    %u i %U

       Podobne w działaniu do %t i do %T jednak z tą różnicą, że pliki
       po ich użyciu zostaną odznaczone. Oznacza to, że można ich użyć
       tylko raz w jednym menu, ponieważ potem nie będzie już żadnych
       plików zaznaczonych.

    %s i %S

       Wybiera: zaznaczone pliki jeśli są jakieś, w przeciwnym razie
       aktualny plik.

    %cd

       To jest specjalne makro, które jest używane do zmieniania
       aktualnego katalogu na wybrany katalog, na którego froncie
       jesteśmy. Jest to używane przede wszystkim jako interfejs do
       wirtualnych systemów plików.

    %view

       To makro jest używane żeby włączać wbudowany podgląd plików.
       Może być ono pojedynczo lub z  grupą  argumentów.  Jeśli
       postanawiasz używać któregokolwiek z tych argumentów musisz je
       koniecznie wziąć w nawiasy.

       Argumentami są: ascii aby wymusić podgląd w trybie ascii; hex
       aby wymusić podgląd w trybie szesnastkowym; nroff przekazuje
       podglądowi, że powinien interpretować pogrubione i podkreślone
       sekwencje programu nroff; unformated aby przekazać podglądowi,
       żeby nie interpretował komend nroff aby zrobić tekst pogrubiony
       lub podkreślony.

    %%

       Znak %

    %{jaki tekst}

       Pyta się o zmienną. Pokazuje się okienko wejściowe i tekst
       wewnątrz klamerek używany jest jako zachęta (prompt). Makro jest
       zastępowane tekstem wpisanym przez użytkownika. Użytkownik może
       nacisnąć ESC lub F10 aby anulować. To makro nie działa jeszcze w
       linii poleceń.

 Obsługa podpowłoki (The subshell support)
    Podpowłoka (powłoka w tle) jest opcją, która musi być wybrana przy
    kompilacji, działa ona z powłokami: bash, tcsh i zsh.

    Jeśli powłoka w tle jest włączona do komplilacji, Midnight Commander
    będzie sobie tworzył kopie twojej powłoki (tej zdefiniowanej w zmiennej
    SHELL, a jeśli nie ma, to będzie czerpał bezpośrednio z pliku
    /etc/passwd) i odpalał pseudo terminal, zamiast wywoływać nową powłokę
    za każdym razem kiedy wywołujesz komendę, komenda będzie przekazana
    powłoce w tle, jak tylko ją napiszesz. To pozwala ci na zmianę wielu
    zmiennych, używanie funkcji powłoki i zdefiniowanych aliasów, które są
    ważne dopóki nie wyjdziesz z Midnight Commandera.

    Jeśli używasz basha możesz wybrać startowe komendy twojej powłoki w tle
    w pliku ~/.mc/bashrc, a ustawienia klawiatury  w  ~/.mc/inputrc.
    Użytkownicy tcsh mogą wstawiać komendy startowe do pliku ~/.mc/tcshrc.

    Jeśli kod powłoki w tle jest użyty, możesz zawiesić aplikację w
    dowolnej chwili po prostu naciskając kombinację C-o i przeskakując
    spowrotem do Midnight Commandera, jeśli zawiesisz jakąś aplikację nie
    będziesz mógł używać innych zewnętrznych komend zanim nie wyjdziesz z
    aplikacji, którą przerwałeś.

    Extra dodatkiem do używania powłoki w tle jest to, że zachęta widoczna
    w Midnight Commanderze jest tą samą, którą aktualnie używasz w powłoce.

    Zobacz sekcję Opcje po więcej informacji na temat tego, jak możesz
    kontrolować powłokę w tle.

Chmod

    Okno Chmod jest używane do zmieniania atrybutów grupy plików lub
    katalogów. Może być ono wywołane kombinacją C-x c.

    Okno Chmod ma dwie części - Uprawnienia (Permissions) i Plik (File)

    W sekcji Plik wyświetlana jest nazwa pliku lub katalogu i jego
    uprawnienia w formie liczbowej jak również właściciel i grupa.

    W sekcji Uprawnienia jest kilka przycisków, z których każdy odpowiada
    za odpowiednie uprawnienie do pliku. Podczas zmieniania atrybutów,
    widzisz jak zmienia się wartość liczbowa w oknie Plik.

    Do poruszania pomiędzy okienkami (przyciskami i polami do zaznaczania)
    używaj strzaek lub klawisza tab.  Aby zmienić pola lub wcisnąć
    przycisk używaj klawisza spacji.  Możesz również używać "gorących
    liter" aby go wybrać (są one podświetlonymi literami na przyciskach).

    Aby uaktywnić wprowadzone zmiany wciśnij Enter.

    Kiedy pracujesz z grupą plików, lub katalogów, możesz kliknąć na bit,
    który chcesz wybrać lub wyczyścić. Kiedy już wybrałeś bity, które
    chcesz zmienić, możesz wcisnąć jeden z przycisków aktywujących (Set
    marked lub Clear marked).

    I w końcu, aby wprowadzić dokładnie takie zmiany jak wybrałeś, użyj
    przycisku [Set all], który zadziała na wszystkich wybranych plikach.

    [Marked all] włącza tylko zaznaczone atrybuty do wybranych plików.

    [Set marked] włącza zaznaczone bity w atrybutach wszystkich wybranych
    plików.

    [Clean marked] czyści zaznaczone bity z atrybutów zaznaczonych plików.

    [Set] ustawia atrybuty jednego pliku.

    [Cancel] unieważnia komendę chmod.

Chown

    Komenda chown jest używana do zmiany właściela/grupy pliku. Skrótem
    klawiszowym jest kombinacja C-x o.

Zaawansowane chown (Advanced Chown)

    Zaawansowane chown jest komendą łączącą w sobie komendy chmod i chown.
    Możesz za jednym zamachem zmienić atrybuty i właściela/grupę pliku.

Operacje na plikach (File Operations)

    Kiedy kopiujesz, przenosisz lub kasujesz pliki, Midnight Commander
    pokazuje okno opisowe operacji na pliku. Pokazuje nazwę pliku, na
    którym aktualnie dokonuje się operacja. Widoczne są co najwyżej trzy
    linie postępu.  Pierwsza (file) mówi nam jak duża część pliku została
    już przekopiowana.  Druga (bytes) mówi jak duża część wszystkich
    zaznaczonych plików została przekopiowana jak do tej pory. Trzecia
    (count) mówi jaka ilość plików została już przekopiowana. Jeśli opcja
    verbose jest wyłączona, linia file i bytes nie jest pokazywana.

    Są dwa przyciski na dole okna dialogowego. Naciskając przycisk Skip
    ominiemy resztę aktualnie "ruszanego" pliku. Naciskając przycisk Abort
    zatrzymamy całą operację, pominiemy resztę plików.

    Są trzy inne okna dialogowe, które mogą się włączyć podczas operacji na
    plikach.

    Okno błędów informuje nas o błędach zaistniałych podczas operacji na
    pliku. Są w nim trzy możliwości wyboru. Przycisk Skip mówi żeby pominąć
    wybrany plik, przycisk Abort żeby przerwać całą operacją, a Retry aby
    ponowić  próbę (np. kiedy usunąłeś problem korzystając z innego
    terminala).

    Okno zastępowania jest pokazywane kiedy próbujesz przenieść  lub
    przekopiować plik, a taki już w miejscu docelowym istnieje. Okno
    pokazuje daty i wielkości obu plików. Naciśnij przycisk Yes aby
    nadpisać (zastąpić) stary plik nowym, No aby pominąć ten plik, alL aby
    zastąpić wszystkie pliki, nonE aby nigdy nie zastępować i Update aby
    zastąpić ale tylko wtedy kiedy plik źródłowy jest nowszy niż docelowy.
    Całą operację możesz przerwać naciskając przycisk Abort.

    Okno rekursywnego kasowania jest pokazywane kiedy próbujesz skasować
    katalog, który nie jest pusty. Naciśnij przycisk Yes aby skasować
    katalog rekursywnie, No aby pominąć katalog, alL aby skasować wszystkie
    katalogi rekursywnie i nonE aby pominąć wszystkie katalogi, które nie
    są puste. Możesz przerwać całą opecją naciskając przycisk Abort. Jeśli
    wybrałeś przycisk Yes lub alL będziesz zapytany o potwierdzenie.
    Wybierz "yes" tylko jeśli jesteś pewien, że chcesz skasować wszystko
    rekursywnie.

    Jeśli zaznaczyłeś pliki, i wykonujesz operacje tylko na nich, to jeśli
    operacja się udała zostaną one odznaczone, te, na których operacja nie
    przebiegła całkowicie pomyślnie, pozostaną zaznaczone.

Maski kopiowania/przenoszenia (Mask Copy/Rename)

    Operacje przenoszenia i kopiowania pozwalają ci na tłumaczenie nazw
    plików w łatwy sposób. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednią maskę
    źródłową i najczęściej w nazwie docelowej użyć gwiazdek. Wszystkie
    pliki pasujące do maski źródłowej są kopiowane/przenoszone w zgodzie z
    maską docelową. Jeśli są jakieś pliki zaznaczone, tylko one są brane
    pod uwagę przy wybieraniu plików.

    Są jeszcze inne opcje, które możesz ustawić:

    Opcja Follow links mówi czy dowiązania i dowiązania twarde w katalogu
    źródłowym powinny być przenoszone jako dowiązania czy też powinna być
    przegrywana ich zawartość (plik, na który wskazują).

    Opcja Dive into subdirs ... mówi co program ma robić, kiedy kopiuje
    się katalog, a taki już istnieje. Standardowo kopiuje się pliki do
    wewnątrz już istniejącego katalogu (dodaje), po włączeniu tej opcji
    kopiuje się katalog źródłowy do wnętrza tego katalogu. Może przykład
    pomoże:

    Chcesz przekopiować zawartość katalogu foo do /bla/foo, które już
    istnieje. Normalnie (Dive nie jest włączone), mc skopiuje to dokładnie
    do /bla/foo. Po włączeniu tej opcji zawartość zostanie skopiowana do
    /bla/foo/foo ponieważ ten katalog już istnieje.

    Opcja Preserve attributes mówi czy zachowywać oryginalne atrybuty
    pliku, czasy i jeśli jesteś rootem to nawet numery UID i GID. Jeśli ta
    opcja jest wyłączona używana jest aktualna wartość zmiennej umask.

    Use shell patterns on

    Jeśli opcja obsługi wzorców powłoki jest włączona, możesz używać znaków
    '*' i używać tylko '*' i '\<cyfra>'. Pierwsza maska '*' w nazwie
    docelowej odnosi sie do pierwszej gwiazdki w masce źródłowej, druga do
    drugiej itd. Joker '\1' odnosi się do pierwszego jokera w masce
    źródłowej, '\2' odnosi się do drugiego i tak dalej aż do '\9'. Joker
    '\0' oznacza pełną nazwę pliku źródłowego.

    Dwa przykłady:

    Jeśli maska źródłowa jest "*.tar.gz", a miejscem docelowym jest
    "/bla/*.tgz"  i  plikiem,  który  ma  zostać  przekopiowany jest
    "foo.tar.gz", to kopią będzie "foo.tgz" w katalogu "/bla".

    Załóżmy, że chcesz zaminieć miejscami nazwę i rozszerzenie pliku, tak,
    że plik "plik.c" ma być zmieniony na "c.plik" itp. Maska źródłowa
    powinna być następująca: "*.*", natomiast docelowa: "\2.\1".

    Use shell patterns off

    Kiedy wzorce powłoki są wyłączone, MC nie dokonuje automatycznego
    grupowania plików. Musisz użyć wyrażenia'\(...\)' w masce źródłowej aby
    zasygnalizować istnienie jokerów w masce docelowej. Jest to trochę
    łatwiejsze, ale też wymaga aby trochę się napisać. Z drugiej jednak
    strony, makra są bardzo podobne tych używanych kiedy wzorce powłoki są
    włączone.

    Dwa przykłady:

    Jeśli  maską  źródłową  jest  "^\(.*\)\.tar\.gz$",  docelową jest
    "/bla/*.tgz" i plikiem do przekopiowania jest "foo.tar.gz", kopią
    będzie "/bla/foo.tgz".

    Załóżmy, że chemy zamienić miejscami nazwę i rozszerzenia, tak, że plik
    "plik.c" będzie się nazywał "c.plik" itp. Maską źródłową powinno być
    "^\(.*\)\.\(.*\)$", a docelową "\2.\1".

    Konwersje nazwy (Case Conversions)

    Możesz również zmieniać nazwy plików. Jeśli użyjesz '\u' lub duży lub
    mały, zależnie od podanej opcji.

    Jeśli użyjesz '\U' lub '\L' w masce docelowej, następne znaki będą
    zmieniane na małe lub duże (zależnie od opcji), aż do napotkania znaku

    Konwersje '\u' i '\l' mają wyższy priorytet niż '\U' i '\L'.

    Na przykład, jeśli maską źródłową jest '*' (shell patterns on) lub
    '^\(.*\)$' (shell patterns off) i maską docelową jest '\L\u*', nazwa
    pliku będzie miała pierwszą literę dużą, ale pozostałe już małe,
    niezależnie od obecnej nazwy.

    Możesz również używać '\' aby "podkreślić" znak. Na przykład, '\\' jest
    backsleshem, a '\*' jest gwiazdką.

Wbudowany podgląd plików

    Wbudowany podgląd plików pozwala na dwa tryby wyśmietlania: ASCII i
    hex. Aby przełączać się pomiędzy tymi trybami używaj klawisza F4.
    Jeśli masz zainstalowany program GNU gzip, będzie on automatycznie
    używany do dekompresji plików w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

    Podgląd plików będzie próbował użyć najlepszej metody zalecanej przez
    system lub rozszerzenie pliku. Wbudowany podgląd  plików  będzie
    interpretował  wiele  ciągów  znaków, i włączał podkreślenie lub
    pogrubienie, powodując tym samym dużo przyjemniejszy wygląd plików.

    Kiedy jesteś w trybie hex, funkcja szukania akceptuje tekst  w
    cudzysłowach równie dobrze jak wartości szesnastkowe.

    Możesz mieszać ciągi znaków ze stałymi tak jak: "Ciąg" 0xFE 0xBB
    "więcej tekstu". Ciąg pomiędzy stałymi i cudzysłowami jest po prostu
    ignorowany.

    Kilka wewnętrznych szczegółów na temat podglądu: Na systemach, które
    używają wywołania systemowego mmap(2), program mapuje pliki zamiast je
    ładować; jeśli system nie obsługuje mmap(2) lub plik pasuje do któregoś
    z wybranych filtrów, podgląd użyje jego rozszerzalnych buforów, dzięki
    temu ładując tylko te części, do których musisz mieć aktualnie dostęp
    (dotyczy również plików skompresowanych).

    Tu jest lista akcji powiązanych z każdym klawiszem, który Midnight
    Commander obsługuje w wewnętrznym poglądzie.

    F1 Wywołuje wbudowaną przeglądarkę pomocy.

    F2 Przełącza tryb zawijania.

    F4 Przełącza tryb wyświetlania.

    F5 Idź do linii. Zostaniesz zapytany o numer linii i zostanie ona
    wyświetlona na ekranie twojego monitora.

    F6, /. Szukaj wyrażeń w dalszej części.

    ?, Wsteczne wyszukiwanie wyrażenia.

    F7 Normalne wyszukiwanie360bie hex.

    C-s. Zaczyna normalne szukanie jeśli nie było żadnego wcześniej, w
    przeciwnym razie szuka następnego wystąpienia.

    C-r.  Zaczyna szukanie wsteczne jeśli jeszcze żadnego nie było, w
    przeciwnym razie szuka następnego wystąpienia.

    n. Szuka następnego wystąpienia.

    F8 Przełącza tryby Raw i Parsed. Pokaże to plik w postaci takiej w
    jakiej został znaleziony na dysku, lub jeśli został wybrany jakiś
    filtr, bądź też plik spełnia wymagania w pliku mc.ext, wyświetlane jest
    to co przekazuje filtr. Aktualne ustawienie jest zawsze przeciwne niż
    to napisane na przycisku, przycisk wskazuje zawsze to co się stanie po
    jego naciśnięciu.

    F9 Przełącza pomiędzy trybami format i unformat. Kiedy tryb formatu
    jest włączony podgląd będzie interpretował niektóre sentencje  i
    pokazywał tekst pogrubiony i podkreślony innymi kolorami. Wynika z
    tego, że przycisk wskazuje co innego niż jest aktualnie (patrz wyżej).

    F10, Esc. Wychodzi z wbudowanego podglądu.

    Page Down, space, C-v. Przewija jedną stronę naprzód.

    Page Up, M-v, C-b, backspace. Przewija jedną stronę wstecz.

    strzałka w dół. Przewija jedną linię naprzód.

    strzałka w górę. Przewija jedną linię wstecz.

    C-l. Odświeża ekran.

    !. Włącza powłokę w aktualnym katalogu roboczym.

    C-f. Przeskakuje do następnego pliku.

    C-b. Przeskakuje do poprzedniego pliku.

    M-r. Przełącza linijkę.

    Możliwe jest poinstruowanie podglądu pliku jak ma wyświetlać plik,
    zobacz sekcję Edycja pliku rozszerzeń.

Wbudowany edytor plików

    Wbudowany edytor plików ma większość funkcji posiadanych przez inne
    edytory pełno-ekranowe. Jest wywoływany po naciśnięciu klawisza F4 o
    ile opcja use_internal_edit jest ustawiona w pliku startowyn. Ma
    maksymalny rozmiar pliku wynoszący szesnaście megabajtów i potrafi bez
    skazy edytować pliki binarne.

    Opcje, które aktualnie posiada to: kopiowanie, przenoszenie, kasowanie,
    wycinanie i wklejanie bloków; klawisz dla klawisza undo; rozciągane
    menu; wklejanie plików; definiowanie makr; szukanie i zastępowanie
    wyrażeń regularnych (i nasze własne funkcje scanf-printf szukające i
    zamieniające); strzałki z Shiftem zaznaczające teksty w stylu MSW-MAC
    (tylko  dla  konsoli typu Linux); przełączanie trybu wstawiania-
    zastępowania; opcja pozwalająca na "przerzucenie" bloku tekstu przez
    komendę powłoki jak na przykład indent.

    Edytor jest bardzo prosty w użyciu i nie wymaga żadnego przygotowania.
    Aby zobaczyć jakie są klawisze po prostu obejrzyj odpowiednie menu
    rozwijalne. Inne klawisze to: przemieszczanie z Shiftem zaznaczające
    tekst. Ctrl-Ins kopiuje do pliku cooledit.clip a Shift-Ins wkleja z
    pliku cooledit.clip.  Shift-Del Wycina do cooledit.clip, a Ctrl-Del
    kasuje zaznaczony tekst. Klawisze dokończenia również dają Enter z
    automatycznym wcięciem. Podświetlanie myszą również działa, i możesz je
    przesłonić i spowodować normalne zaznaczanie tekstu  (takie  jak
    obsługuje terminal) po prostu trzymając klawisz Shift.

    Aby zdefiniować makro, naciśnij Ctrl-R i potem naciśnij klawisze, które
    chcesz aby były wykonywane. Naciśnij ponownie Ctrl-R kiedy skończysz.
    Możesz również przyporządkować makro do dowolnego klawisza jaki chcesz
    naciskając ten klawisz. Makro jest wykonywane kiedy naciśniesz Ctrl-A i
    przyporządkowany  klawisz.  Makro  jest  wykonywane również jeśli
    naciśniesz klawisz Meta, Ctrl, lub Esc i wybrany klawisz, jednak tylko
    jeśli  ten  klawisz  nie  jest używane przez inne funkcje. Raz
    zdefiniowane, makro wędruje sobie do pliku .mc/cedit/cooledit.macros w
    twoim katalogu domowym. Możesz skasować makro kasując odpowiednią linię
    z tego pliku.

    F19 sformatuje format C jeśli jest podświetlony. Żeby to działało,
    stwórz wykonywalny plik .mc/cedit/edit.indent.rc w twoim katalogu
    domowym zawierający poniższe:

    #!/bin/sh
    /usr/bin/indent -kr -pcs $HOME/.mc/cedit/cooledit.block >& /dev/null
    cat /dev/null > $HOME/.mc/cedit/cooledit.error

    Możesz używać funkcji scanf do przeszukiwania i zastępowania formatów
    znaków w C. Najpierw jest rzuć okiem na stronę manuala funkcji sscanf i
    sprintf aby zobaczyć jaki jest format ciągów i jak on działa. Załóżmy,
    że chcesz wszystkie wystąpienia ciągu złożonego z, powiedzmy, otwartego
    nawiasu, trzech oddzielonych przecinkami liczb i nawiasu zamykającego,
    zastąpić ciągiem złożonym ze słowa jabka, trzeciej liczby, słowa
    pomaracze i drugiej liczby. Należy wówczas tak wypełnić okno dialogowe
    zastępowania:

    Enter search string
    (%d,%d,%d)
    Enter replace string
    jabłka %d pomarańcze %d
    Enter replacement argument order
    3,2

    Ostatnia linia mówi, że w miejscu pierwszego i drugiego argumentu
    wyniku mają być użyte trzeci i drugi wejściowy.

    Jest również dobrym polecenia włączenie opcji pytania się przed
    zamianą, ponieważ zgodność jest znajdowana kiedykolwiek tylko liczba
    argumentów znalezionych zgadza sie z liczbą podanych, co nie zawsze
    jest prawdziwą zgodnością. Scanf traktuje również białe znaki jako
    elastyczne. Zauważ, że format scanfa % jest również bardzo użyteczny
    dla skanowania znaków i białych spacji.

    Edytor wyświetla również znaki nieamerykańskie (160+). Kiedy edytujesz
    plik binarny, powinieneś ustawić opcję display bits do 7 bitów w menu
    opcji, aby utrzymać przejrzystość odstępów między znakami.

    Zobacz sekcję Polskie znaki, aby poznać szczegóły na temat używania
    polskich znaków w Midnight Commanderze.

Dokańczanie

    Pozwól Midnight Commanderowi pisać za ciebie.

    Spróbuj użyć dokończenia na tekście przed aktualną pozycją. MC próbuje
    dokończyć tekst jako zmienną (jeśli tekst zaczyna się od znaku $),
    nazwę użytkownika (jeśli tekst zaczyna się od znaku ~), nazwę hosta
    (jeśli tekst zaczyna się od znaku @) lub komendę (jeśli jesteś w linii
    komend w pozycji gdzie możesz wpisać jakąś komendę, możliwe dokończenia
    będą zawierać również zarezerwowane słowa i wbudowane komendy powłoki).
    Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, próbuje się
    dokańczać nazwę pliku.

    Nazwa pliku, nazwa użytkownika i hosta, pracuje we wszystkich liniach
    wejścia, dokańczanie komend pracuje  tylko  w  wybranych.  Jeśli
    dokańczanie jest rozbudowane (jest więcej różnych możliwości), MC wyda
    krótki dźwięk, a następna akcja będzie zależeć od wartości zmiennej
    Complete: show all w menu konfiguracja. Jeśli jest ona włączona,
    zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych nazw. Właściwą nazwę
    możesz wybrać za pomocą strzałek a potem naciskając klawisz Enter na
    właściwej pozycji. Możesz także nacisnąć pierwsze litery, którymi
    różnią się możliwości aby odrzucić tak dużą część dokończeń jak to
    tylko możliwe. Jeśli naciśniesz znowu M-Tab, pokazane zostaną tylko te
    pozycje, które zaczynają się od kolejnych podanych liter. Kiedy nie
    maja już więcej możliwości, okno znika, ale możesz je wcześniej schować
    używając klawiszy anulujących: Esc, F10 oraz strzałek w lewo i prawo.
    Jeśli Complete: show all jest wyłączone, okno z listą włącza się
    dopiero wtedy, kiedy naciskasz M-Tab po raz drugi. Za pierwszym razem
    MC wydaje tylko krótki dźwięk.

Wirtualny system plików (Virtual File System)

    Midnight Commander jest dostarczany z kodem pozwalający na dostęp do
    systemów plików. Ten kod nazywany jest wirtualnym systemem plików.
    Pozwala on Midnight Commanderowi manipulować plikami trzymanymi na
    systemach nie Unixowych.

    Aktualnie Midnight Commander jest wyposażony w niektóre wirtualne
    systemy plików (VFS): lokalny system plików, używany do dostępu do
    typowych systemów plików Unixowych; ftpfs używanego do manipulowania
    plikami na zdalnych systemach na poprzez protokół FTP; tarfs używany do
    manipulania plikami w systemach tar i w skompresowanych systemach tar;
    undelfs, używany do odzyskiwania skasowanych plików na systemach typu
    ext2 (standardowy system pracy systemu Linux), fish (do manipulowania
    plikami poprzez połączenia powłok takich jak rsh czy ssh) i w końcu
    system mcfs (system plików Midnight Commandera), oparty o sieć.

    Kod VFS potrafi interpretować poprawnie wszystkie nazwy ścieżek i
    przekazuje je do właściwego systemu plików. Format używany dla każdego
    z systemów plików jest opisany w swojej oddzielnej sekcji.

 System plików FTP (FTP File System)
    Ftpfs pozwala na manipulowanie plikami na zdalnych komputerach, do
    normalnego użytku, możesz próbować używać panelowych komend FTP i
    dowiązań (dostępnych z linii menu) lub zmienić ścieżkę bezpośrednio za
    pomocą zwykłej komendy cd wyglądającej tak jak poniżej:

    /#ftp:[!][uytkownik[:haso]@]komputer[:port][zdalny katalog]

    Parametry uytkownik, port i zdalny katalog są opcjonalne. Jeśli
    wybierzesz element uytkownik Midnight Commander spróbuje zalogować się
    na zdalnym komputerze jako zadany użytkownik, w przeciwnym razie użyje
    twojego loginu. Opcjonalne jest również haso, jeśli jest obecne
    zostanie użyte do nawiązania połączenia. To użycie nie jest zalecane
    (tak samo jak trzymanie tego w twojej hotliście, dopóki nie ustawisz
    odpowiednich uprawnień, aby nikt niepowołany nie miał do tego dostępu).

    Przykłady:

      /#ftp:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local
      /#ftp:tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages
      /#ftp:!behind.firewall.edu/pub
      /#ftp:guest@remote-host.com:40/pub
      /#ftp:miguel:xxx@server/pub

    Aby połączyć się z serwerem znajdującym się za firewallem, będziesz
    musiał użyc przedrostka ftp://! aby wymusić na Midnight Commanderze
    używanie serwera proxy do transferu danch. Serwer proxy definiuje się w
    oknie dialogowym wirtualnego systemu plików.

    Inną możliwością jest ustawienie opcji Always use ftp proxy w oknie
    konfiguracyjnym wirtualnego systemu plików. Skonfiguruje to program
    tak, aby zawsze używał serwera proxy. Jeśli ta zmienna jest ustawiona,
    program   będzie   robił   dwie  rzeczy:  konsultował  plik
    /usr/share/mc.no_proxy w celu znalezienia linii zawierających nazwy
    serwerów, które są lokalne (jeśli nazwa hosta zaczyna się od kropki,
    uznaje się, że jest to domena) i sprawdza czy jakieś hosty bez kropek w
    nazwie są widoczne bezpośrednio.

    Jeśli używasz systemu ftpfs będąc za routerem filtrującym, który nie
    pozwala ci na używanie standardowej metody otwierania plików, możesz
    chcieć wymusić na programie używanie trybu passive-open. Aby tego
    używać ustaw opcję ftpfs_use_passive_connections w pliku inicjującym.

    Midnight Commander przechowuje listę katalogów w buforze podręcznym.
    Czas wyrzucania bufora jest ustawiany w oknie dialogowym Wirtualnego
    Systemu Plików. To ma śmieszną właściwość taką, że nawet kiedy wystąpią
    jakieś zmiany w katalogu, nie będą one pokazane w strukturze katalogów,
    dopóki nie wymusisz tego przy użyciu kombinacji C-r. To jest dobre
    rozwiązanie (jeśli myślisz, że to jest bug, to pomyśl o pracy na
    zdalnych systemach położonych po drugiej stronie Atlantyku przy użyciu
    ftpfs :) ).

 System plików tar (Tar File System)
    System plików tar pozwala na dostęp w trybie tylko-do-odczytu do plików
    typu tar i do skompresowanych plików typu tar, za pomocą komendy chdir.
    Aby zmienić katalog na plik tar, możesz zmienić aktualny katalog
    używając następującej konstrukcji:

    /nazwa_pliku.tar:utar/[katalogu-wewntrza-archiwum]

    Plik mc.ext pozwala już na tworzenie skrótów do plików tar, oznacza to,
    że możesz wybrać jakiś plik tar i nacisnąć enter aby do niego wejść,
    zobacz sekcję Edycja pliku rozszerzeń po więcej szczegółów na temat
    tego jak zostało to pomyślane.

    Przykłady

      mc-3.0.tar.gz#utar/mc-3.0/vfs
      /ftp/GCC/gcc-2.7.0.tar#utar

    Późniejszy podaje pełną ścieżkę archiwum tar.

  Transfer plików pomiędzy systemami plików (FIle transfer over SHell
    filesystem)
    System plików fish jest systemem opartym na sieci, który pozwala na
    manipulowanie plikami na obcej maszynie tak jakby były one lokalne. Aby
    tego używać, druga strona musi również mieć ustawiony serwer fish, lub
    musi mieć powłokę kompatybilną z bashem.

    Aby połączyć się z obcą maszyną, musisz tylko zmienić katalog do
    specjalnego katalogu, którego nazwa jest w następującym formacie:

    /#sh:[użytkownik@]komputer[:opcje];/[zdalny-katalog];</em>
    Elementy uytkownik, opcje i zdalny katalog są opcjonalne. Jeśli podasz
    uytkownika Midnight Commander spróuje zalogować się na obcy komputer
    jako zadany użytkownik w przeciwnym razie użyty zostanie twój login.

    Jako opcja może wystąpić 'C' - włącza kompresje i 'rsh' - włącza rsh
    zamist ssh. Jeśli zdalny-katalog istnieje, twój aktualny katalog na
    zdalnym komputerze będzie ustawiony na niego.

    Przykłady:

      /#sh:onlyrsh.mx:r/linux/local
      /#sh:joe@want.compression.edu:C/private
      /#sh:joe@noncompressed.ssh.edu/private

 Sieciowe systemy plików
    Midnight Commander pozwala na obsługę zdalnych systemów i manipulowanie
    na ich dyskach, tak jakby były one lokalne. Żeby to było możliwe druga
    maszyna musi być uruchomiona razem z programem mcserv(8).

    Żeby podłączyć się do obcego komputera musisz przejść do katalogu w
    specjalny sposób opisany poniżej:

    mc:[uytkownik@]komputer[:port][katalog]

    Uytkownik, port i katalog są opcjami nieobowiązkowymi. Jeśli podasz
    uytkownika Midnight Commander spróbuje zalogować się do systemu
    zdalnego jako zadany użytkownik, w przeciwnym wypadku spróbuje użyć
    twojej aktualnej nazwy zgłoszeniowej.

    Port jest  używany  jeśli  zdalny  komputer  jest  odpalony  na
    niestandardowych portach (zobacz stronę manuala mcserv(8) po więcej
    informacji o portach); i wreszcie jeśli katalog jest podany, twoim
    katalogiem domowym na zdalnym komputerze będzie ten podany.

    Przykłady:

      mc:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local
      mc:joe@foo.edu:11321/private

 Odzyskiwanie plików
    Na  systemach  Linuksowych,  jeśli  dodałeś w konfiguracji opcję
    przywracania skasowanych plików z systemów ext2, będziesz w stanie to
    robić. Odzyskiwanie plików jest możliwe tylko i wyłącznie na systemach
    typu ext2. Przywracany system plików jest tylko nakładką na bibliotekę
    ext2fs:  odzyskiwanie nazw wszystkich skasowanych plików i próba
    uczynienia z nich normalnej partycji.

    Żeby używać tych systemów plików, będziesz  musiał  przejść  od
    specjalnego pliku, którego nazwa składa się z przedrostka "undel:" i
    nazwy pliku, w której ów plik rezyduje.

    Na przykład, aby odzyskać skasowane pliki z drugiej partycji pierwszego
    dysku scsi Linux, będziesz musiał użyć następującej ścieżki:

      undel:/dev/sda2

    Może to chwilkę potrwać zanim pliki zostaną pokazane i będziesz mógł je
    normalnie oglądać.

Polskie znaki

    Midnight Commander bardzo dobrze radzi sobie z  obsługą  znaków
    nieamerykańskich (160+) w tym polskich. Ważne jest aby mieć ustawione
    polskie znaki na konsoli (tzn. aby powłoka je obsługiwała). Jeśli
    używasz basha musisz tylko ustawić w pliku inputrc ( /etc/inputrc lub
    ~/.inputrc) następujące wartości:

    set meta-flag on
    set convert-meta off
    set output-meta on

    w pliku /etc/sysconfig/i18n:

    SYSFONT=lat2u-16
    SYSFONTACM=iso02

    natomiast w pliku /etc/sysconfig keyboard:

    KEYTABLE=pl

    Potem użyj poleceń /sbin/setsysfont i loadkeys pl. [Zwróć uwagę na to,
    że te pliki są charakterystyczne dla dystrybucji RedHat, jeśli masz
    inną i wiesz jak to ustawić, to napisz do mnie, a ja to tu dopiszę  [
    patrz tłumacz na dole ;)) ]].

    Teraz wystarczy już tylko włączyć odpowiednie opcje w menu opcji
    (klawisz F9). W menu opcji wybieramy Display bits i włączamy opcje ISO
    8859-1 oraz Full 8 bits input. Potem zapisujemy konfigurację w opcje |
    Save setup.

    I gotowe - polskie literki działają również w podglądzie i wbudowanym
    edytorze plików.

Kolory

    Midnight Commander próbuje sprawdzić czy twój terminal obsługuje kolory
    używając bazy danych terminali. Czasami jest to zmieniane przez różne
    flagi startowe, np. możesz wymusić wyświetlanie czarno-białe lub
    kolorowe startując z opcją odpowiednio -b i -c.

    Jeśli program jest skompilowany z menedżerem ekranu Slang zamiast
    ncurses, sprawdzi on również wartość zmiennej COLORTERM. Jeśli jest
    ustawiona, ma takie samo znaczenie jak opcja -c.

    Możesz wybrać terminale, które zawsze żądają wyświetlania w kolorze,
    poprzez  dodanie  ich do pozycji color_terminals w sekcji pliku
    startującego. Uchroni to Midnight Commandera przed próbami odkrycia
    typu twojego terminala. Na przykład
    [Colors]
    color_terminals=linux,xterm
    color_terminals=terminal-name1,terminal-name2...

    Program może być skompilowany zarówno z bibliotekami slang jak i
    ncurses. Ncurses nie obsługuje metody wymuszania wyświetlania, zawsze
    sprawdza w bazie danych terminali.

    Midnight Commander umożliwia również zmianę standardowych barw ekranu.
    Aktualnie kolory są skonfigurowane przy użyciu zmiennej MC_COLOR_TABLE
    w sekcji Colors pliku startowego.

    W sekcji kolorów, standardowa mapa kolorów jest ładowana ze zmiennej
    base_color. Możesz wybrać swoją własną mapę dla terminala poprzez
    użycie nazwy terminala jako klucza w tej sekcji. Na przykład:

    [Colors]
    base_color=
    xterm=menu=magenta:marked=,magenta:markselect=,red

    Format definicji kolorów jest następujący:

     <słowo kluczowe>=<kolor powierzchni">,<kolor tła>:<słowo kluczowe>= ...

    Kolory  są opcjonalne, a słowa kluczowe są następujące: normal,
    selected, marked, markselect, errors, input, reverse menu, menusel,
    menuhot, menuhotsel, gauge; kolory okien dialogowych: dnormal, dfocus,
    dhotnormal, dhotfocus; Kolory pomocy: helpnormal, helpitalic, helpbold,
    helplink, helpslink; Kolory podglądu: viewunderline; Specjalne tryby
    podświetlenia: executable, directory, link, device, special.  [nie
    tłumaczyłem nazw z racji tego, że trzeba je stosować w ich angielskim
    brzmieniu - jeśli jesteś aż tak zaawansowany, użyj słownika].

    Okna dialogowe mogą mieć następujące kolory: dnormal używany do
    normalnego  tekstu, dfocus jest kolorem używanym do wyświetlania
    aktualnego komponentu, dhotnormal jest kolorem używanym do odróżnienia
    klawiszy w normalnych komponentach, a dhotfocus jest używany do
    wyświetlania owych w aktualnie wybranym.

    Menu używa tego samego schematu, ale jako nazw kolorów używa menu,
    menusel, menuhot i menuhotsel.

    Pomoc używa następujących kolorów: helpnormal używany do normalnego
    tekstu, helpitalic używa tej samej czcionki, którą wykorzystuje manual
    do wyświetlania czcionki typu italic, helpbold tak samo jak wyżej tylko
    czcionki są typu bold, helplink używane dla niewybranych jeszcze
    dowiązań i helpslink używane dla już wybranych.

    gauge pokazuje kolor wypełnienia pokazywany przy wskaźniku postępu
    [ang. gauge], ukazującym ile procent pliku zostało przekopiowane itp. w
    graficzny sposób.

    Dla trybu wysokiego podświetlania directory jest używane jako kolor do
    wyświetlania katalogów; executable dla plików wykonywalnych; link do
    wyświetlania  dowiązań;  device  do  wyświetlania plików urządzeń
    (devices); special dla plików specjalnych, takich jak gniazda FIFO i
    IPC; core dla wyświetlania plików typu core (zobacz również tę opcję w
    sekcji Specjalne ustawienia).

    Możliwe kolory to: black, gray, red, brightred, green, brightgreen,
    brown,  yellow,  blue,  brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,
    brightcyan, lightgray and white. [sorry, że ich nazw nie tłumaczyłem,
    ale używać ich trzeba w oryginalnym brzmieniu :))].

Specjalne ustawienia

    Większość ustawień Midnight Commandera może być zmieniana z poziomu
    menu. Pomimo tego jest pewna ilość ustawień, których zmiana możliwa
    jest jedynie poprzez zmianę w plikach konfiguracyjnych.

    Opcje mogą być ustawione w twoim pliku ~/.mc/ini :

    clear_before_exec.

       Standardowo Midnight Commander czyści ekran przed wykonaniem
       komendy.  Jeśli chciałbyś widzieć wyjście komendy na dole
       ekranu,  wyedytuj  twój  plik  ~/mc/ini  i  zmień  pole
       clear_before_exec na 0.

    confirm_view_dir.

       Jeśli naciskasz F3 na katalogu, normalnie MC wchodzi do niego.
       Jeśli ta opcja ma wartość 1, MC zapyta się o potwierdzenie przed
       wejściem do tego katalogu, jeśli masz zaznaczone jakieś pliki.

    drop_menus.

       Jeśli ta opcja jest ustawiona, kiedy naciskasz klawisz F9,
       rozciągane menu będzie od razu rozłożone, w przeciwnym wypadku
       znajdziesz się po prostu w najwyższym wierszu ekranu traktowanym
       jako menu. Będziesz musiał użyć strzałek lub pierwszych literek,
       aby wybrać konkretne menu.

    ftpfs_retry_seconds.

       Wartość jest ilością sekund, przez które Midnight Commander
       będzie  czekał cierpliwie zanim rozpocznie łączenie się z
       serwerem ftp od nowa. Dzieje się to wtedy kiedy serwer odmówił
       połączenia lub hasło jest nieprawidłowe. Jeśli wartość wynosi
       zero, nie nastąpi próba ponownego połączenia z serwerem.

    ftpfs_use_passive_connections.

       Standardowo ta opcja jest wyłączona. Powoduje ona, że ftpfs
       otwiera połączenia pasywne dla transmisji danych. Jest to
       używane przez ludzi, którzy siedzą za ruterami filtrującymi.
       Działa to tylko wtedy, kiedy nie używasz serwera ftp proxy.

    max_dirt_limit.

       Opisuje jak wiele odświeżeń ekranu może być maksymalnie ominięte
       we wbudowanym podglądzie plików. Normalnie ta wartość jest
       ważna, gdyż MC automatycznie dostosowuje liczbę odświeżeń do
       liczby naciśniętych klawiszy. Chociaż  na  bardzo  wolnych
       komputerach lub na klawiaturach z szybkim powtarzaniem klawiszy,
       duża wartość mogłaby spowodować skoki ekranu i utratę płynności.

       Wydaje się, że wartość 10 dla max_dirt_limit jest najlepszym
       ustawieniem i to jest wartość standardowa tej funkcji.

    mouse_move_pages.

       Kontroluje czy przewijanie w panelu za pomocą myszki odbywa się
       strona po stronie czy linijka po linjce.

    mouse_move_pages_viewer.

       Tak  samo  jak wyżej tylko, że we wbudowanym wewnętrznym
       podglądzie plików.

    navigate_with_arrows.

       Jeśli ta opcja jest włączona, możesz używać strzałek  do
       automatycznego przemieszczanie się pomiędzy katalogami, jeśli
       linia poleceń jest pusta. (dotyczy to strzełek w bok).

    nice_rotating_dash

       Jeśli jest włączony, Midnight Commander będzie pokazywał w lewym
       górnym rogu obracający się myślnik kiedy będzie wykonywał jakiś
       proces.

    old_esc_mode

       Standardowo Midnight Commander traktuje klawisz  ESC  jako
       przedrostek  (old_esc_mode=0).  Jeśli  włączysz  tę  opcję
       (old_esc_mode=1), to klawisz ESC będzie przedrostkiem dla innego
       klawisza, ale jeśli ten nie nastąpi, będzie on zinterpretowany
       jako klawisz anulowania (tak jak ESC ESC).

    only_leading_plus_minus

       zmienia znaczenia znaków '+', '-', '*' w linii komend (wybór,
       odznaczenie, odwrócenie zaznaczenia). Standardowo działają one
       tylko wtedy kiedy linia poleceń jest pusta. Jeśli coś jest w
       niej już napisane, znaki te są traktowane jako normalne. Jest to
       przydatne gdyż najczęściej w trakcie pisania nie chcemy zmieniać
       zaznaczenia. Jednak czasami ... - wystarczy przestawić tę opcję
       i klawisze te będą zawsze działać. panel_scroll_pages

       Jeśli ustawione (standardowo), panel będzie przewijany o połowę
       za każdym razem kiedy kursor dochodzi do dolnej lub górnej
       linii, w przeciwnym wypadku przewijanie będzie się odbywać linia
       po linii.

    show_output_starts_shell

       Ta opcja pracuje jeśli nie używasz obsługi powłoki w tle. Kiedy
       użyjesz kombinacji klawiszy C-o i ta opcja jest włączona,
       będziesz miał nową powłokę. Jeśli nie, dowolny klawisz przywróci
       znów Midnight Commandera (C-o działa jak podgląd).

    show_all_if_ambiguous.

       Standardowo Midnight Commander pokazuje  wszystkie  możliwe
       dokończenia jeśli jest ich więcej i naciśnięto kombinację M-Tab
       po raz drugi, za pierwszym razem dokończone zostanie tylko tyle
       ile jest to możliwe i jeśli będzie więcej możliwości słychać
       będzie krótkie bipnięcie.  Jeśli chcesz widzieć  wszystkie
       możliwe dokończenia już po pierwszym naciśnięciu M-Tab, zmień tę
       opcję na 1.

    torben_fj_mode

       Jeśli ta opcja jest włączona, klawisze home i end będą działały
       troszkę inaczej w panelach, zamiast przemieszczać linię wyboru
       do pierwszej lub ostatniej linii w panelu, będą działały tak jak
       jest to opisane poniżej:

       Klawisz home będzie: przechodził do środkowej linii, jeśli jest
       pod nią; w przeciwnym wypadku będzie przechodził do najwyższej
       linii w panelu, jeśli już w niej jest, będzie przechodził do
       pierwszego pliku w panelu.

       Klawisz end ma podobne zastosowanie: przechodzi do środkowej
       linii, jeśli jest nad nią; w przeciwnym wypadku przechodzi do
       najniższej linii w panelu, chyba że już się w niej znajduje,
       wtedy przechodzi do ostatniego pliku w panelu.

    highlight_mode  Standardowo  wszystkie  informacje  w panelach są
    wyświetlane tym samym kolorem. Jeśli ta warość jest ustawiona na 1, to
    uprawnienia lub tryb będą wyświetlane przy użyciu podświetlonej barwy,
    tak aby pokazać ustawienia dla użytkownika. Tak więc prawa do odczytu,
    zapisu i wykonywania będą wyświetlane na żółto (tzn. kolorem selected).
    W dodatku jeśli ta zmienna jest ustawiona na 2, to całe linie są
    wyświetlane w kolorze odpowiadającym ich typowi (zobacz sekcję Kolory).
    Podświetlenie uprawnień również pracuje w tym trybie.

    use_file_to_guess_type

       Jeśli ta zmienna jest ustawiona (standardowo) próbuje się
       dostosować rozszerzenie pliku do tego wybranego w pliku mc.ext.

    xterm_mode

       Jeśli ta opcja jest włączona (standardowo tak nie jest) kiedy
       przeglądasz plik w panelu drzewa, będzie on automatycznie
       przeładowywał drugi panel na zawartość wybranego katalogu.

Baza danych terminali (Terminal databases)

    Midnight Commander pozwala ci na naprawienie bazy danych terminali bez
    posiadania uprawnień roota. Midnight Commander szuka w pliku startowym
    (mc.lib położonego w katalogach z bibliotekami Midnight Commandera) lub
    w pliku ~/.mc/ini sekcji "terminal:nazwa-twojego-terminala" i potem
    sekcji "terminal:general", każda linia sekcji zawiera symbol klawisza,
    który chcesz zdefiniować, zaczynające się do znaku równości i definicji
    klawisza. Możesz użyć kombinacji \E aby reprezentować znak escape i ^x
    aby reprezentować znak Control-x.

    Możliwymi klawiszami symboli są:

    f0 do f20   Klawisze funkcyjne f0-f20
    bs      backspace
    home     klawisz home
    end      klawisz end
    up      strzałka w górę
    down     strzałka w dół
    left     strzałka w lewo
    right     strzałka w prawo
    pgdn     klawisz page down
    pgup     klawisz page up
    insert    znak insert
    delete    znak delete
    complete   do dokańczania

    Na przykład, aby zdefiniować klawisz insert jako Escape + [ + O + p,
    możesz ustawić to pliku ini:

    insert=\E[Op

    Symbol klawisza complete reprezentuje sekwencję wyjścia używaną do
    wywoływania procesu dokańczania, jest to wywoływane kombinacją M-tab,
    ale możesz zdefiniować inne klawisze do wykonywania tych samych funkcji
    (na  tych klawiaturach z toną fajnych i zupełnie bezużytecznych
    klawiszy).

PLIKI

    Program będzie pobierał wszystkie swoje informacje ze zmiennej MCHOME,
    jeśli jest ona nie ustawiona to znowu przetwarzany jest katalog /usr.

    /usr/share/mc.hlp

       Plik pomocy dla programu.

    /usr/share/mc/mc.ext

       Standardowy plik rozszerzeń plików.

    ~/.mc/bindings

       Własny plik użytkownika, konfiguruje podgląd i edycje plików. Ma
       wyższy priorytet niż plik systemowy.

    /usr/share/mc/mc.ini

       Standardowy plik setupu do Midnight Commandera, używany tylko
       wówczas,  kiedy  użytkownik nie ma swojego własnego pliku
       ~/.mc/ini.

    /usr/share/mc/mc.lib

       Globalne ustawienia Midnight Commandera. Ustawienia w tym pliku
       są uwzględniane przez wszystkie sesje Midnight Commandera,
       użyteczne do definiowania ogólnosystemowych ustawień terminali.

    ~/.mc/ini

       Własny setup użytkownika. Jeśli ten plik jest dostępny, jest
       ładowany zamiast pliku globalnego.

    /usr/share/mc/mc.hint

       Plik zawierający podpowiedzi (hints) wyświetlane przez program.

    /usr/share/mc/mc.menu

       Ten plik zawiera informacje o ogólnosystemowych aplikacjach w
       menu.

    ~/.mc/menu

       Własny plik menu użytkownika. Jeśli ten plik jest obecny jest
       używany zamiast pliku globalnego.

    ~/.mc/tree

       Lista katalogów drzewa katalogów i podglądu drzewa. Jedna linia
       jest jednym wejściem. Linie zaczynające się od ukośnika są
       pełnymi nazwami katalogów. Linie zaczynające się od numeru mają
       tyle znaków ile poprzedni katalog. Jeśli chcesz możesz stworzyć
       plik  używając komendy "find / -type d -print | sort >
       ~/.mc/tree". Normalnie nie ma sensu tego czynić, gdyż Midnight
       Commander robi to sam za ciebie.

    ./.mc.menu

       Lokalny plik zdefiniowany przez użytkownika. Jeśli ten plik jest
       dostępny, jest używany zamiast pliku w katalogu domowym i
       ogólnosystemowego.

LICENCJA

    Program jest dystrybuowany na zasadach licencji GNU General Public
    License dopóki jako publikowany przez Free Software Foundation. Zobacz
    wbudowaną pomoc po więcej szczegółów na temat licencji i braku
    gwarancji.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowsza  wersja  programu  jest  do  zdobycia  na  serwerze
    ftp.nuclecu.unam.mc w katalogu /linux/local i w Europie na serwerze
    sunsite.mff.cuni.cz w katalogu /GNU/mc i na serwerze ftp.teuto.de w
    katalogu /lmb/mc.

ZOBACZ TAKŻE

    ed(1),  gpm(1),  mcserv(8), terminfo(1), view(1), sh(1), bash(1),
    tcsh(1), zsh(1).

    Strona Midnight Commander w sieci World Wide Web:
      http://www.midnight-commander.org/

AUTORZY

    Miguel de Icaza (miguel@roxanne.nuclecu.unam.mx), Janne Kukonlehto
    (jtklehto@paju.oulu.fi), Radek Doulik (rodo@ucw.cz), Fred Leeflang
    (fredl@nebula.ow.org), Dugan  Porter  (dugan@b011.eunet.es),  Jakub
    Jelinek (jj@sunsite.mff.cuni.cz), Ching Hui (mr854307@cs.nthu.edu.tw),
    Andrej  Borsenkow   (borsenkow.msk@sni.de),   Norbert   Warmuth
    (nwarmuth@privat.circular.de),       Mauricio       Plaza
    (mok@roxanne.nuclecu.unam.mx), Paul Sheer (psheer@icon.co.za) and Pavel
    Machek (pavel@ucw.cz) are the developers of this package; Alessandro
    Rubini (rubini@ipvvis.unipv.it) has been especially helpful debugging
    and  enhancing  the  program's  mouse  support,  John  Davis
    (davis@space.mit.edu) also made his S-Lang library available to us
    under the GPL and answered my questions about it, and the following
    people have contributed code and many bug fixes (in alphabetical
    order):

    Adam  Tla/lka  (atlka@sunrise.pg.gda.pl),  alex@bcs.zp.ua (Alex I.
    Tkachenko), Antonio Palama, DOS port (palama@posso.dm.unipi.it), Erwin
    van Eijk (wabbit@corner.iaf.nl), Gerd Knorr (kraxel@cs.tu-berlin.de),
    Jean-Daniel   Luiset   (luiset@cih.hcuge.ch),   Jon   Stevens
    (root@dolphin.csudh.edu),  Juan Francisco Grigera, Win32 port (j-
    grigera@usa.net), Juan Jose Ciarlante (jjciarla@raiz.uncu.edu.ar), Ilya
    Rybkin    (rybkin@rouge.phys.lsu.edu),    Marcelo   Roccasalva
    (mfroccas@raiz.uncu.edu.ar), Massimo Fontanelli  (MC8737@mclink.it),
    Pavel  Roskin  (pavel_roskin@geocities.com), Sergey Ya. Korshunoff
    (root@seyko.msk.su), Thomas Pundt (pundtt@math.uni-muenster.de), Timur
    Bakeyev    (timur@goff.comtat.kazan.su),    Tomasz    Cholewo
    (tjchol01@mecca.spd.louisville.edu),    Torben     Fjerdingstad
    (torben.fjerdingstad@uni-c.dk), Vadim Sinolitis (vvs@nsrd.npi.msu.su)
    and Wim Osterholt (wim@djo.wtm.tudelft.nl).

BŁĘDY

    W pliku TODO dystrybucji znajdziesz informacje na temat tego, co
    pozostało jeszcze do zrobienia.

    Jeśli chcesz zgłosić kłopoty z programem [błędy w nim], wyślij e-mail
    [po angielsku], na adres mc-devel@gnome.org.

    Do zgłoszenia błędu dołącz opis problemu, versję programu, którego
    używasz (wyświetla ją mc -V), system operacyjny, na którym pracujesz i
    jeśli program się wykłada, chcielibyśmy dostać ślad stosu.

TŁUMACZENIE

    Maciej Wojciechowski  wojciech@staszic.waw.pl