Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    mcedit - terminalowy edytor tekstowy dla systemów Unixowych

SKŁADNIA

    mcedit [[+liczba] plik [-bcCdfhstVx?]]

OPIS

    mcedit jest dowiązaniem (link) do mc, Midnight Commandera, wymuszając
    na nim natychmiastowe uruchomienie wewnętrznego edytora. Edytor ten
    jest terminalową wersją cooledit, odrębnego edytora X-window.

OPCJE

    +liczba
       Przechodzi do wiersza o zadanym numerze (nie należy umieszczać
       odstępu pomiędzy znakiem "+" a liczbą).

    -b   Wymusza wyświetlanie czarno-białe.

    -c   Wymusza tryb kolorowy na terminalach, dla których  mcedit
       domyślnie używa trybu czarno-białego.

    -C   <sowo_kluczowe>=<kolor_znaku>,<kolor_ta>:<sowo_kluczowe>=...
       Używane  do  definiowania  innego  zestawu  kolorów, gdzie
       sowo_kluczowe jest jednym z:
           normal, selected, marked, markselect, errors, reverse
           menu, menusel, menuhot, menuhotsel i gauge.
       Kolory są opcjonalne i mogą przyjmować wartości:
           black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,
           yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,
           brightcyan, lightgray oraz white.
       Więcej informacji znajdziesz w sekcji Kolory w mc.1

    -d   Wyłącza obsługę myszy.

    -f   Wyświetla wkompilowane ścieżki poszukiwania plików Midnight
       Commandera.

    -t   Używane tylko, gdy kod został skompilowany ze Sland i terminfo;
       powoduje, że Midnight Commander użyje wartości zmiennej TERMCAP
       do uzyskania informacji o terminalu zamiast informacji  o
       systemowej bazie danych terminali.

    -V   Wyświetla wersję programu.

    -x   Wymusza tryb xterm. Używane przy uruchamianiu na terminalach
       potrafiących obsłużyć xterm (dwa tryby ekranu i zdolne wysyłać
       sekwencje specjalne myszy).

FUNKCJE

    Wewnętrzny  edytor  plików  posiada większość funkcji powszechnie
    używanych edytorów pełnoekranowych. Ma rozszerzalny limit wielkości
    pliku (do szesnastu megabajtów) i bezproblemowo edytuje pliki binarne.
    Obecnie obsługuje funkcje: kopiowania, przesuwania, usuwania, wycinania
    i wstawiania bloków tekstu; klawisz dla klawisza cofania zmian (key for
    key undo); rozwijalne menu; wstawianie pliku; definiowanie makr;
    wyszukiwanie i zastępowanie z obsługą wyrażeń regularnych (oraz własne
    wyszukiwanie i zastępowanie scanf-printf); przełącznik wstawianie-
    nadpisywanie; przenoszenie wyrazów (word-wrap); różnorodne funkcje
    tabulacji; podświetlanie składni dla różnych typów plików;  oraz
    możliwość potokowania bloków tekstu poprzez polecenia powłoki jak
    indent czy ispell.

KLAWISZE

    Edytor jest bardzo prosty w użytkowaniu i nie wymaga szkolenia.  Żeby
    zobaczyć, co robi który klawisz, po prostu zajrzyj do odpowiedniego
    menu rozwijalnego. A oto opis pozostałych klawiszy:

    Ruch kursora przy wciśniętym Shift podświetla tekst (tylko na konsoli
    Linuksa).
    Ctrl-Ins kopiuje do pliku ~/.cedit/cooledit.clip, zaś
    Shift-Ins wkleja z pliku ~/.cedit/cooledit.clip.
    Shift-Del wycina do ~/.cedit/cooledit.clip,
    a Ctrl-Del usuwa podświetlony tekst - wszystkie tylko na konsoli
    Linuksa.

    Klawisz uzupełnienia (completion key) (patrz mc.1) wykonuje również
    twardy Return bez automatycznego wcięcia. Działa także podświetlanie
    myszką i możesz unieważnić je jak zwykle przytrzymując klawisz Shift
    podczas ciągnięcia myszką, by włączyć normalne podświetlanie myszą
    terminala.

    W celu zdefiniowania makra naciśnij Ctrl-R i użyj sekwencji klawiszy,
    jaką chciałbyś zarejestrować. Na koniec naciśnij powtórnie Ctrl-R.
    Możesz teraz przypisać makro do dowolnego klawisza naciskając go. Makro
    zostanie  wykonane, gdy naciśniesz Ctrl-A a następnie przypisany
    klawisz. Makro wykonywane jest również po naciśnięciu Meta, Ctrl lub
    Esc i przypisanego klawisza, pod warunkiem, że sekwencja ta nie jest
    używana do obsługi innej funkcji. Po zdefiniowaniu makra zapisywane są
    w pliku ~/.cedit/cooledit.macros. Nie modyfikuj go, chyba że nie
    zamierzasz ponownie używać makr w tej samej sesji edycji, gdyż mcedit
    buforuje definicje makr w pamięci. mcedit nadpisuje makro jeżeli makro
    przypisane do tego samego klawisza już istnieje, więc nie będziesz
    musiał zmieniać tego pliku. Musisz ponownie uruchomić inne działające
    procesy edytora, by zadziałały zmienione makra.

    F19 sformatuje podświetlony kod C. W celu włączenia tej cechy stwórz
    plik  wykonywalny  .cedit/edit.indent.rc w swoim katalogu domowym
    zawierający:

       #!/bin/sh
       # Użyj $HOME zamiast ~ jeśli nie działa.
       # Być może będziesz też musiał użyć innej składni
       # przekierowania wyjścia
       usr/bin/ident -kr -pcs ~/.cedit/cooledit.block >& /dev/null
       cat /dev/null > ~/.cedit/cooledit.error

    C-p w podobny sposób uruchomi ispell na bloku tekstu. Odpowiednim
    plikiem jest .cedit/edit.spell.rc.

       #!/bin/sh
       # Użyj $HOME zamiast ~ jeśli nie działa.
       # Być może będziesz też musiał użyć innej składni
       # przekierowania wyjścia
       /usr/local/bin/ispell ~/.cedit/cooledit.block >& /dev/null
       cat /dev/null > ~/.cedit/cooledit.error

PRZEDEFINIOWYWANIE KLAWISZY

    Klawisze mogą być redefiniowane w menu opcji Midnight Commandera.

PODŚWIETLANIE SKŁADNI

    Od wersji 3.6.0 cooledit posiada podświetlanie składni. Oznacza to, że
    słowa kluczowe i elementy języka (jak komentarze C, stałe łańcuchowe
    itd.)  podświetlane są różnymi kolorami. Poniższy fragment wyjaśnia
    format pliku ~/.cedit/syntax.

    Plik ~/.cedit/syntax jest ponownie przeglądany przy otwieraniu w
    edytorze każdego nowego pliku. Zawiera on reguły podświetlania, każdą w
    osobnej linii, i definiuje, jakie słowa kluczowe będą podświetlane
    jakim kolorem.  Plik jest podzielony na sekcje, z których każda
    rozpoczyna się linią z poleceniem  file  zakończonym  wyrażeniem
    regularnym. Wyrażenie regularne określa nazwę pliku, do jakiego odnosi
    się dany zestaw reguł.

    Po nim następuje opis wyświetlany po lewej stronie okna edytora,
    objaśniający użytkownikowi typ pliku. Trzecim, opcjonalnym argumentem
    jest wyrażenie regularne dopasowujące pierwszą linię tekstu pliku. Dane
    reguły zostaną wczytane jeśli dopasowano nazwę pliku bądź pierwszą
    linię tekstu.

    Sekcja kończy się z początkiem kolejnej sekcji. Każda sekcja podzielona
    jest na konteksty, a każdy kontekst zawiera reguły. Kontekst jest
    zakresem wewnątrz tekstu, do którego odnosi się konkretny zestaw reguł.
    Na przykład, obszar w obrębie komentarza w stylu C (tj.pomiędzy /* a
    */) ma swój własny kolor. To jest kontekst, mimo iż nie będzie miał w
    środku innych reguł, gdyż raczej nie ma niczego, co chcelibyśmy
    podświetlić wewnątrz komentarza C.

    Prosta sekcja programu w C może wyglądać tak:

    file .\*\\.c C\sProgram\sFile (#include|/\\\*)

    wholechars abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_

    # kolory domyślne
    context default
     keyword whole if    24
     keyword whole else   24
     keyword whole for   24
     keyword whole while  24
     keyword whole do    24
     keyword whole switch  24
     keyword whole case   24
     keyword whole static  24
     keyword whole extern  24
     keyword     {    14
     keyword     }    14
     keyword     '*'   6

    # komentarze C
    context /\* \*/ 22

    # dyrektywy preprocesora C
    context linestart # \n 18
     keyword \\\n 24

    # stałe łańcuchowe C
    context " " 6
     keyword %d  24
     keyword %s  24
     keyword %c  24
     keyword \\"  24

    Każdy kontekst rozpoczyna się linią postaci:
       context [exclusive] [whole|wholeright|wholeleft]  [linestart]
       ogranicznik [linestart] ogranicznik [kolor_znakw] [kolor_ta]
    Jedynym wyjątkiem jest pierwszy kontekst. Musi on rozpoczynać się
    poleceniem
       context default [kolor_znakw] [kolor_ta]
    albo cooledit zwróci błąd.

    Opcja linestart nakazuje, by ogranicznik zaczynał się od początku
    linii.

    Opcja whole określa, że ogranicznik musi być całym wyrazem. Całe wyrazy
    są tworzone z zestawu znaków, który może zostać zmieniony w dowolnym
    miejscu pliku przy pomocy polecenia wholechars. Polecenie wholechars
    umieszczone na samym początku ustawia zestaw znaków dokładnie na jego
    wartość domyślną i w związku z tym mogłoby być pominięte. Możesz użyć
    opcji wholeleft dla wskazania, że słowo musi być pełne tylko z lewej
    strony, i podobnie dla prawej. Lewy i prawy zestaw znaków może być
    ustawiony odrębnie przy pomocy wholechars [left|right] characters

    Opcja exclusive powoduje, że podświetlony zostanie tekst pomiędzy
    ogranicznikami, ale nie one same.

    Każda reguła jest linią postaci:
       keyword [whole|wholeright|wholeleft] [linestart] acuch znakowy
       kolor_znakw [kolor_ta]
    Łańcuchy znakowe kontekstu i słów kluczowych są interpretowane, tak że
    możesz użyć tabulatorów i spacji przy pomocy sekwencji \t i \s. Znaki
    nowej linii i \ są wyszczególniane przy pomocy odpowiednio \n i \\.
    Wynika to z tego, że separatorem jest biały znak, zatem nie może on
    zostać użyty wprost. Również znak * musi być podany jako \*. Samo *
    jest znakiem uogólniającym, który dopasowuje dowolną liczbę znaków. Na
    przykład
       keyword     '*'   6
    koloruje wszystkie jednoznakowe stałe C na zielono. Mógłbyś również
    użyć
       keyword     "*"   6
    do pokolorowania stałych łańcuchowych, z wyjątkiem tego, że dopasowany
    łańcuch nie może kończyć się w innej linii. Znaki uoglniajce mog by
    te uyte wewntrz ogranicznikw kontekstu, ale nie możesz użyć znaku
    uogólniającego jako pierwszego lub ostatniego.

    Godna uwagi jest linia
       keyword \\\n 24
    Linia ta definiuje słowo kluczowe zawierające znak \ oraz znak nowej
    linii.  Ponieważ słowa kluczowe mają wyższy priorytet niż ograniczniki
    kontekstu, to słowo kluczowe zapobiega temu, by kontekst kończył się na
    końcu linii, jeśli linia kończy się na \. Umożliwia zatem prawidłowe
    podświetlenie dyrektywy preprocesora C nakazującej kontynuację  w
    kolejnej linii.

    Kolory są numerowane od 0 do 26. Możesz też posłużyć się dowolną z
    nazw kolorów wyszczególnionych w pliku /usr/lib/X11/rgb.txt, ale tylko
    w wersji jednowyrazowej. Lepiej jest pozostać przy kolorach wyrażonych
    liczbowo, by ograniczyć użycie palety kolorów.

    Komentarza mogą być umieszczane w odrębnych liniach; zaczynają się one
    od znaku #.

    Z powodu prostoty rozwiązania, jest w nim trochę zawikłań, które nie
    zostaną poprawnie obsłużone, ale nie są one zbyt irytujące. Na ogół
    przy pomocy powyższych prostych reguł obsługiwany jest szeroki wachlarz
    całkiem skomplikowanych sytuacji. Dobrze jest przyjrzeć się plikowi
    składni, by zaczerpnąć pomysły prostych trików, jakie można wykorzystać
    przy odrobinie wyobraźni. Jeżeli nie możesz uporać się z regułami,
    jakie zakodowałem, a sądzisz, że masz regułę, która może być przydatna,
    wyślij mi, proszę, e-mail ze swoim życzeniem. Nie proś jednak o obsługę
    wyrażeń regularnych, gdyż jest to stanowczo niemożliwe.

    Użyteczną wskazówką może być praca przy maksymalnym wykorzystywaniu
    możliwości zamiast prób robienia rzeczy, z którymi ta implementacja
    sobie nie radzi. Pamiętaj również, że celem podświetlania składni jest
    zmniejszenie błędów przy programowaniu, a nie pokazanie ładnego kodu.

KOLORY

    Domyślne kolory mogą być zmienione przez dodanie do zmiennej środowiska
    MC_COLOR_TABLE. Pary kolorów znaków i tła mogą być określone na
    przykład przy pomocy
       MC_COLOR_TABLE="$MC_COLOR_TABLE:editnormal=lightgray,black:editbold=yellow,black:editmarked=black,cyan"

OPCJE

    Obecnie większość opcji może zostać ustawiona w oknie dialogowym opcji
    edytora.  Patrz menu Options (Opcje). Objaśnione  poniżej  opcje
    zdefiniowane są w .mc.ini i mają oczywiste odpowiedniki w oknie
    dialogowym.  Możesz je zmieniać, by zmienić zachowanie  edytora,
    zmieniając plik.  Jeżeli nie podano inaczej, to tradycyjnie 1 ustawia
    włącza opcję, 0 ją wyłącza.

    use_internal_edit
       Ignorowana przy wywoływaniu mcedit.

    editor_key_emulation
       1 dla klawiszy Emacsa, 0 dla zwykłych klawiszy Cooledit.

    editor_tab_spacing
       Długość znaku tabulacji. Domyślnie 8. Powinieneś unikać używania
       innych wartości, gdyż większość innych edytorów i przeglądarek
       tekstu zakłada tabulatory długości 8.  Posłuż  się  opcją
       editor_fake_half_tabs  chcąc  symulować  mniejsze  odstępy
       tabulacji.

    editor_fill_tabs_with_spaces
       Nigdy nie wstawiaj znaków tabulacji. Wstaw zamiast nich odstępy
       (ASCII 20h) wypełniające zadany rozmiar tabulacji.

    editor_return_does_auto_indent
       Automatyczne wcięcia.  Naciśnięcie Return przesuwa kolejnymi
       pozycjami tabulacji aż do osiągnięcia takiego samego wcięcia,
       jak w pierwszej poprzedzającej linii zawierającej tekst.

    editor_backspace_through_tabs
       Pojedyncze naciśnięcie Backspace usuwa wszystkie odstępy aż do
       lewego marginesu (jeśli nie ma tekstu pomiędzy kursorem a lewym
       marginesem).

    editor_fake_half_tabs
       Emuluje  połówki tabulacji. Dla potrzebujących tabulacji z
       krokiem 4, ale bez zmiany rozmiaru tabulacji z domyślnego 8 (kod
       będzie tak samo sformatowany przy wyświetlaniu przez inne
       programy). W trakcie edycji pomiędzy tekstem a lewym marginesem
       przesuwanie i wstawianie tabulacji będzie zachowywać się tak,
       jakby krokiem tabulacji było 4. W rzeczywistości do optymalnego
       wypełniania będą używane odstępy i zwykłe tabulatory. Przy
       edycji w innych miejscach wstawiany jest zwykły tabulator.

    editor_option_save_mode
       (0, 1 lub 2.) Tryb zachowywania (patrz również menu opcji)
       pozwala na zmianę metody zapisywania pliku. Zachowywanie szybkie
       (0) zapisuje plik natychmiast, obcinając (trunctate)  plik
       dyskowy do długości zerowej (tj.wymazując go) i zapisując do
       niego zawartość  edytora.  Metoda  ta  jest  szybka,  ale
       niebezpieczna,  gdyż  błąd  systemowy podczas zapisu pliku
       pozostawi  częściowo   zapisany   plik,   prawdopodobnie
       uniemożliwiając odzyskanie danych.  Użycie opcji zachowywania
       bezpiecznego (1) włącza tworzenie pliku tymczasowego, do którego
       wstępnie  zapisywana  jest zawartość zmienionego pliku.  W
       przypadku kłopotów pierwotny plik  jest  nienaruszony.  Po
       pomyślnym zapisaniu pliku tymczasowego zmieniana jest jego nazwa
       na nazwę pliku pierwotnego,  powodując  jego  zastąpienie.
       Najbezpieczniejszą metodą jest tworzenie kopii zapasowych (2).
       Kopia zapasowa tworzona jest przed dokonaniem jakichkolwiek
       zmian. W oknie dialogowym możesz podać własne rozszerzenie
       plików kopii. Zauważ, że podwójne zachowanie pliku zastąpi
       zarówno kopię zapasową jak i pierwotny plik.

RÓŻNE

    (Wyszukiwanie i zastępowanie scanf poprzednio nie działało poprawnie. W
    obecnej edycji problemy z wyszukiwaniem i zastępowaniem  zostały
    usunięte.)

    Możesz użyć wyszukiwania i zastępowania typu scanf do wyszukania i
    zastąpienia łańcucha znakowego w formacie C. Przejrzyj najpierw strony
    podręcznika systemowego omawiające sscanf i sprintf, by zapoznać się z
    opisem budowy formatu łańcuchowego i jego działaniem. A oto przykład:
    załóżmy,  że  chcesz  zamienić  wszystkie wystąpienia, powiedzmy,
    otwierającego nawiasu, trzech oddzielonych przecinkami liczb i nawiasu
    zamykającego, na słowo czerwone, trzecią z liczb, słowo czarne i drugą
    z liczb. Powinieneś wówczas wypełnić okno dialogowe Replace (zastąp)
    jak niżej:
       Enter search string
       (%d,%d,%d)
       Enter replace string
       czerwone %d czarne %d
       Enter replacement argument order
       3,2
    Ostatnia linia nakazuje, by w miejsce pierwszej i drugiej liczby
    zostały użyte trzecia a następnie druga z liczb.

    Zaleca się użycie tej funkcji z włączonym potwierdzaniem zastępowania
    (Prompt On Replace), gdyż dopasowanie jest znalezione, gdy liczba
    znalezionych argumentów odpowiada liczbie podanych, co nie zawsze jest
    rzeczywistym dopasowaniem. Ponadto scanf traktuje białe znaki jako
    "rozciągliwe". Zauważ, iż format scanf %[ jest bardzo przydatny do
    wyszukiwania łańcuchów znakowych i białych znaków.

    Edytor wyświetla także znaki spoza USA (non-US) (o kodach od 160).
    Przy modyfikacji plików binarnych powinieneś w menu opcji Midnight
    Commandera ustawić liczbę bitów wyświetlania (display bits) na 7, co
    zapewni porządne wyświetlanie odstępów.

PLIKI

    /opt/gnome/mc.hlp

       Plik pomocy programu.

    /opt/gnome/lib/mc/mc.ini

       Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny Midnight Commandera, używany
       wyłącznie, gdy użytkownik nie posiada własnego pliku ~/.mc.ini.

    /opt/gnome/lib/mc/mc.lib

       Globalne ustawienia Midnight Commandera. Ustawienia w tym pliku
       są globalne dla każdej sesji Midnight Commandera. Przydatny do
       zdefiniowania ustawień terminala obowiązujących dla  całego
       systemu (site-global).

    $HOME/.mc.ini

       Prywatna  konfiguracja  użytkownika.  Jeśli  istnieje,  to
       konfiguracja odczytywana jest z tego właśnie pliku, zamiast z
       ogólnosystemowego pliku startowego.

    $HOME/.cedit/

       Tymczasowy katalog użytkownika. Przetwarzane i zapisywane są w
       nim polecenia operujące na blokach tekstu.

LICENCJA

    Niniejszy program jest rozpowszechniany na warunkach licencji GNU
    General Public Licence opublikowanych przez Free Software Foundation.
    Wbudowana pomoc Midnight Commandera zawiera Licencję, w szczególności
    zastrzeżenie dotyczące braku gwarancji.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najświeższą wersję programu odnajdziesz na
     ftp.nuclecu.unam.mx w katalogu /linux/local
    oraz w Europie:
     na sunsite.mff.cuni.cz w katalogu /GNU/mc
     i na ftp.teuto.de w katalogu /lmb/mc.

    Wersję dla X Window można znaleźć na
     sunsite.unc.edu w katalogu /pub/Linux/apps/editors/X
     lub też na argeas.argos.hol.gr w /pub/unix/cooledit.

PATRZ TAKŻE

    cooledit(1), mc(1), gpm(1), terminfo(1), scanf(3).

AUTORZY

    Twórcą edytora wbudowanego w program Midnight Commander jest Paul Sheer
    (psheer@obsidian.co.za).

BŁĘDY

    Więcej szczegółów znajdziesz w pliku README.edit dostarczanym  w
    pakiecie dystrybucyjnym.

                30 stycznia 1997           mcedit(1)