Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   mktemp - twórz unikalną nazwę pliku tymczasowego

SKŁADNIA

   mktemp [-d] [-q] [-u] wzorzec

OPIS

   Narzędzie mktemp pobiera zadany wzorzec nazwy i zastępuje jego część by
   stworzyć nazwę pliku. Wynikowa nazwa jest unikalna i nadaje się do
   używania jako nazwa pliku. Wzorzec może być dowolną nazwą pliku z
   dodanymi do niej dokładnie sześcioma znakami 'X', na przykład
   /tmp/temp.XXXXXX. Końcowe 'X' zastępowane są przez numer bieżącego
   procesu i/lub unikalną kombinację liter. Liczba unikalnych nazw plików,
   jakie może zwrócić mktemp daje około 26 ** 6 kombinacji.

   Jeśli mktemp może pomyślnie utworzyć unikalną nazwę pliku, to tworzony
   jest plik z prawami 0600 (chyba że podano flagę -u) zaś nazwa pliku
   wyświetlana jest na standardowym wyjściu.

OPCJE

   Dostępne są następujące opcje:

   -d   Utwórz katalog zamiast pliku.

   -q   Ciche zakończenie działania w przypadku błędu. Przydatne, gdy
       skrypt nie chce by komunikat o błędzie trafił na standardowe
       wyjście błędów.

   -u   Działaj w trybie ``unsafe'' (ryzykownym). Plik tymczasowy będzie
       skasowany (unlinked) przed zakończeniem pracy mktemp. Jest to
       nieco lepsze niż mktemp(3), ale nadal wprowadza `race condition'
       [tłum: ``wyścig'' procesów pomiędzy uzyskiwaniem unikalnych nazw
       i nadawaniem ich plikom]. Nie zaleca się używania tej opcji.

ZWRACANE WARTOŚCI

   Narzędzie mktemp kończy pracę z wartością 0 w przypadku powodzenia, zaś 1
   przy błędzie.

PRZYKŁADY

   Poniższy fragment w sh(1) ilustruje proste zastosowanie mktemp, gdzie
   skrypt winien zakończyć pracę jeśli nie może utworzyć bezpiecznego pliku
   tymczasowego.

      TMPFILE=`mktemp /tmp/$0.XXXXXX` || exit 1
      echo "program output" >> $TMPFILE

   W tym przypadku chcemy, by skrypt sam obsługiwał błąd.

      TMPFILE=`mktemp -q /tmp/$0.XXXXXX`
      if [ $? -ne 0 ]; then
          echo "$0: Can't create temp file, exiting..."
          exit 1
      fi

   Zauważ, że można też zamiast sprawdzania $? sprawdzać, czy $TMPFILE ma
   długość zerową. Pozwala to na wykonanie sprawdzenia w dalszej części
   skryptu (gdyż $? zostanie nadpisane przez następne polecenie powłoki).

ZOBACZ TAKŻE

   mkstemp(3), mktemp(3).

HISTORIA

   Narzędzie mktemp pojawiło się w OpenBSD.