Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    perlref - odwołania i zagnieżdżone struktury danych w Perlu

UWAGA

    To jest pełna dokumentacja dotycząca wszelkich aspektów odwołań.
    Krótszy, wprowadzający wstęp to najistotniejszych cech znajdziesz w
    podręczniku perlreftut(1).

OPIS

    Przed wersją 5 Perla przedstawianie złożonych struktur danych było
    trudne, gdyż wszystkie odwołania musiały być symboliczne -- a nawet
    wtedy ciężko było odnosić się do zmiennej zamiast do pozycji w tablicy
    symboli. Obecnie Perl nie tylko ułatwia posługiwanie się symbolicznymi
    odwołaniami do zmiennych, ale także pozwala na użycie "stałych" odwołań
    (hard references) do dowolnego kawałka danych lub kodu. Stałe
    dowiązanie może być przechowywane w dowolnym skalarze. Ponieważ tablice
    i tablice asocjacyjne (hasze) zawierają skalary, to możesz teraz łatwo
    budować tablice tablic, tablice haszy, hasze tablic, tablice haszy
    funkcji i tak dalej.

    Odwołania stałe są sprytne -- utrzymują za ciebie liczniki odwołań,
    automatycznie zwalniając rzecz, do której odnosi się odwołanie, jeśli
    jej licznik odwołań zejdzie do zera. (Uwaga: liczniki odwołań dla
    wartości w strukturach danych odnoszących się do samych na siebie
    (self-referential) lub strukturach cyklicznych mogą nie schodzić do
    zera bez pewnej drobnej pomocy; patrz sekcja Two-Phased Garbage
    Collection w podręczniku perlobj(1), zawierająca bardziej szczegółowy
    opis.) Jeśli taka rzecz jest obiektem, to obiekt jest niszczony.
    Więcej o obiektach znajdziesz w podręczniku perlobj(1). (W pewnym
    sensie, wszystko w Perlu jest obiektem, ale zwykle rezerwujemy to słowo
    dla odwołań do obiektów, które zostały oficjalnie "pobłogosławione"
    ("blessed") [tj.zakwalifikowane jako obiekty] w pakiecie klasy.)

    Odwołania symboliczne są nazwami zmiennych lub innych obiektów;
    zupełnie tak jak dowiązania symboliczne (symbolic links) w uniksowym
    systemie plików zawierają wyłącznie nazwę pliku. Notacja *glob jest
    rodzajem odwołania symbolicznego. (Odwołania symboliczne nazywane są
    czasami "soft references" [odwołaniami miękkimi, w przeciwieństwie do
    "hard r."-"twardych"], ale proszę nie nazywaj ich tak; odwołania są
    wystarczająco zbijające z pantałyku bez zbędnych synonimów.)

    W przeciwieństwie do nich, odwołania stałe przypominają dowiązania
    stałe (hard links) uniksowego systemu plików: służą do udostępniania
    obiektu bez zwracania uwagi na to, jaka jest jego (inna) nazwa. Tam,
    gdzie użyto słowa "odwołanie" bez przymiotnika, jak w poniższym
    akapicie, mówi się zwykle o odwołaniu stałym.

    W Perlu odwołania są łatwe w użyciu. Jest tylko jedna nadrzędna zasada:
    Perl nie wykonuje niejawnego odwoływania bądź dereferowania odwołań.
    [Dereferencing: odniesienie się z powrotem do obiektu, rzeczy na którą
    wskazuje odwołanie]. Gdy skalar przechowuje odwołanie, to zawsze
    zachowuje się jak zwykły skalar. Nie zaczyna magicznie być tablicą,
    haszem czy procedurą; musisz wprost nakazać takie zachowanie, wykonując
    dereferencję.

    Tworzenie odwołań

    Odwołania mogą być tworzone na kilka sposobów.

    1. Przez zastosowanie operatora odwróconego ukośnika do zmiennej,
      procedury lub wartości. (Działa to bardzo podobnie do operatora &
      (zwracającego adres) w języku C.) Zauważ, że konstrukcja ta tworzy
      KOLEJNE odwołanie do zmiennej, gdyż w tablicy symboli istnieje już
      odwołanie do tej zmiennej. Jednak odwołanie z tablicy symboli może
      zniknąć, a nadal będziesz mieć odwołanie, które zwrócił odwrócony
      ukośnik. Oto kilka przykładów:

        $scalarref = \$foo;
        $arrayref = \@ARGV;
        $hashref  = \%ENV;
        $coderef  = \&handler;
        $globref  = \*foo;

      Przy użyciu operatora odwróconego ukośnika nie jest możliwe
      utworzenie prawdziwego odwołania do uchwytu IO (uchwytu pliku lub
      katalogu). Możesz co najwyżej uzyskać odwołanie do typeglob
      będącego faktycznie pełnym wpisem w tablicy symboli. (Przeczytaj
      jednak poniżej objaśnienie składni *foo{COŚ}.) Mimo to, możesz
      nadal używać typeglob i odwołań do nich jakby były one uchwytami
      IO.

    2. Odwołanie do anonimowej tablicy można stworzyć posługując się
      nawiasami kwadratowymi:

        $arrayref = [1, 2, ['a', 'b', 'c']];

      Utworzyliśmy odwołanie do anonimowej tablicy trzech elementów,
      której ostatni element jest z kolei odwołaniem do innej anonimowej
      tablicy trzech elementów. (Dostęp do niej umożliwi opisana dalej
      składnia tablic wielowymiarowych. Na przykład, dla powyższego
      przykładu $arrayref->[2][1] zwraca wartość "b".)

      Zauważ, że stworzenie odwołania do listy wyliczanej nie jest tym
      samym, co użycie nawiasów kwadratowych. Jest to natomiast tym
      samym, co stworzenie listy odwołań!

        @list = (\$a, \@b, \%c);
        @list = \($a, @b, %c);   # to samo!

      W przypadku szczególnym, \(@foo) zwraca listę odwołań do zawartości
      @foo, nie zaś odwołanie do samej @foo. Podobnie jest dla %foo, z
      wyjątkiem tego, że odwołania-klucze odnoszą się do kopii (gdyż
      klucze są łańcuchami znakowymi, a nie dowolnymi skalarami).

    3. Odwołanie do anonimowej tablicy asocjacyjnej (hasza) można utworzyć
      używając nawiasów klamrowych:

        $hashref = {
          'Adam' => 'Ewa',
          'Clyde' => 'Bonnie',
        };

      Powyższe konstruktory anonimowych haszy i tablic można swobodnie
      łączyć. Umożliwia to otrzymywanie dowolnie skomplikowanych
      struktur. Opisana składnia wielowymiarowych tablic/haszy działa
      także dla nich. Wartości w powyższym przykładzie były literałami,
      ale równie dobrze mogłyby być zmiennymi czy wyrażeniami, gdyż
      perlowe operatory przypisania (nawet wewnątrz local() czy my()) są
      wykonywalnymi instrukcjami, a nie jedynie deklaracjami dla fazy
      kompilacji.

      Ponieważ nawiasy klamrowe służą do kilku innych rzeczy, a także do
      tworzenia BLOKów, możesz być czasem zmuszony do uniknięcia
      dwuznaczności tych nawiasów na początku instrukcji. Wystarczy
      wówczas umieszczenie przed nimi + lub return, by Perl zorientował
      się, że otwierający nawias klamrowy nie rozpoczyna BLOKu.
      Oszczędność i zalety mnemoniczne użycia nawiasów klamrowych warte
      są takiego sporadycznego zamieszania.

      Na przykład, jeśli chciałbyś, by funkcja tworzyła nowy hasz i
      zwracała odwołanie do niego, to masz takie możliwości:

        sub hashem {    { @_ } }  # źle, ale bez komunikatu o błędzie
        sub hashem {    +{ @_ } }  # ok
        sub hashem { return { @_ } }  # ok

      Z drugiej strony, jeśli chcesz drugiego znaczenia nawiasów (blok),
      zrób tak:

        sub showem {    { @_ } }  # dwuznaczne (obecnie ok, ale może się zmienić)
        sub showem {    {; @_ } }  # ok
        sub showem { { return @_ } }  # ok

      Zwróć uwagę, że początkowe +{ i {; zawsze służą do wykluczenia
      dwuznaczności wyrażenia, aby znaczyło albo odwołanie do HASZa albo
      BLOK.

    4. Można utworzyć odwołanie do anonimowej procedury używając sub bez
      nazwy procedury:

        $coderef = sub { print "Bums!\n" };

      Zwróć uwagę na obecność średnika. Poza faktem, że wewnętrzny kod
      nie jest wykonywany natychmiast, sub {} jest bardziej operatorem
      niż deklaracją, podobnie zresztą jak do{} czy eval{}. (Jednak,
      niezależnie od tego, ile razy wykonasz powyższą linię (chyba że
      jesteś wewnątrz eval("...")), $coderef wciąż będzie zawierać
      odwołanie do TEJ SAMEJ anonimowej procedury.)

      Procedury anonimowe działają jak zamknięcia (closures) w
      odniesieniu do zmiennych my(), to znaczy, zmiennych widocznych
      leksykalnie w bieżącym zakresie. Zamknięcie jest pojęciem ze świata
      Lispa, mówiącym, że jeśli zdefiniujesz anonimową funkcję w
      konkretnym kontekście leksykalnym, to będzie ona działać w tym
      kontekście nawet jeśli została wywołana poza nim.

      Mówiąc po ludzku, jest to zabawny sposób przesyłania argumentów do
      procedury zarówno gdy ją definiujesz jak i wtedy gdy ją wywołujesz.
      Przydaje się to do tworzenia małych fragmentów kodu do późniejszego
      uruchamiania, jak np. wywołania wsteczne (callbacks). Przy ich
      pomocy możesz robić nawet rzeczy zorientowane obiektowo, choć Perl
      zapewnia już odmienny mechanizm operowania obiektami --patrz
      podręcznik perlobj(1).

      Możesz również myśleć o zamknięciach jak o sposobie pisania
      szablonów bez używania eval. (Faktycznie, w wersji 5.000, eval było
      jedyn metodą uzyskania zamknięć. Jeśli posługujesz się
      zamknięciami, możesz potrzebować "require 5.001".)

      A to mały przykład tego, jak działają zamknięcia:

        sub newprint {
          my $x = shift;
          return sub { my $y = shift; print "$x, $y!\n"; };
        }
        $h = newprint("Howdy");
        $g = newprint("Greetings");

        # czas mija...

        &$h("world");
        &$g("earthlings");

      Drukuje to

        Howdy, world!
        Greetings, earthlings!

      Zwróć uwagę szczególnie na to, że $x nadal odnosi się do wartości
      przesłanej do newprint(), mimo e zmienna "my $x" pozornie wyszła
      poza swój zakres, w momencie gdy wywołano anonimową procedurę. O to
      właśnie chodzi w zamknięciu.

      Przy okazji: odnosi się do tylko do zmiennych leksykalnych. Zmienne
      dynamiczne działają nadal tak jak zawsze. Zamknięcie nie jest
      czymś, o co musiałaby się martwić większość programistów Perla.

    5. Odwołania często zwracane są przez specjalne procedury zwane
      konstruktorami. Obiekty w Perlu są po prostu odwołaniami do
      specjalnego rodzaju obiektu, który wie z którym pakietem jest
      związany. Konstruktory są specjalnymi procedurami, które wiedzą jak
      utworzyć to powiązanie. Robią to zaczynając od zwykłego odwołania,
      i pozostaje ono zwykłym odwołaniem nawet wtedy gdy jest
      równocześnie obiektem. Konstuktory często nazywane są new() i
      wywoływane nie wprost:

        $objref = new Psisko (Ogon => 'krótki', Uszy => 'długie');

      Ale nie muszą być:

        $objref  = Psisko->new(Ogon => 'krótki', Uszy => 'długie');

        use Term::Cap;
        $terminal = Term::Cap->Tgetent( { OSPEED => 9600 });

        use Tk;
        $main  = MainWindow->new();
        $menubar = $main->Frame(-relief       => "raised",
                    -borderwidth     => 2)

    6. Odwołania odpowiedniego typu mogą być powoływane do istnienia jeśli
      dereferencjonujesz je w kontekście zakładającym, że istnieją.
      Ponieważ jeszcze nie mówiliśmy o dereferencji, nie możemy na razie
      pokazać przykładów.

    7. Odwołanie może być utworzone przy pomocy specjalnej składni, uroczo
      zwanej składnią *foo{COŚ}. *foo{COŚ} zwraca odwołanie do
      przegródki COŚ w *foo (które jest pozycją w tablicy symboli
      przechowującą wszystko znane jako foo.)

        $scalarref = *foo{SCALAR};
        $arrayref = *ARGV{ARRAY};
        $hashref  = *ENV{HASH};
        $coderef  = *handler{CODE};
        $ioref   = *STDIN{IO};
        $globref  = *foo{GLOB};

      Wszystkie powyższe wyrażenia są oczywiste, z wyjątkiem *foo{IO}.
      Zwraca ono uchwyt IO, używany jako uchwyt pliku (patrz opis open w
      podręczniku perlfunc(1)), gniazdo (opis socket oraz socketpair w
      perlfunc(1)) lub uchwyt katalogu (opendir w perlfunc(1)). Dla
      zgodności z poprzednimi wersjami Perla, *foo{UCHWYTPLIKU} jest
      synonimem *foo{IO}.

      *foo{COŚ} zwraca undef jeśli dane COŚ jeszcze nie było używane, z
      wyjątkiem dla skalarów. Jeśli nie używano jeszcze $foo,
      *foo{SKALAR} zwraca odwołanie do anonimowego skalara. W przyszłych
      wersjach może się to zmienić.

      *foo{IO} jest alternatywą dla mechanizmu \*UCHWYTU opisanego w
      sekcji Typeglobs and Filehandles podręcznika perldata(1), a
      służącego do przesyłania uchwytów plików do i z procedur lub
      przechowywania w większych strukturach danych. Jego wadą jest to,
      że nie utworzy za Ciebie nowego uchwytu pliku. Zaletą zaś, że nie
      ryzykujesz więcej niż zamierzałeś przy przypisaniem typeglob, choć
      jeśli wykonasz przypisanie do skalara zamiast do typeglob, to też
      dobrze.

        splutter(*STDOUT);
        splutter(*STDOUT{IO});

        sub splutter {
          my $fh = shift;
          print $fh "her um well a hmmm\n";
        }

        $rec = get_rec(*STDIN);
        $rec = get_rec(*STDIN{IO});

        sub get_rec {
          my $fh = shift;
          return scalar <$fh>;
        }

    Posługiwanie się odwołaniami

    To tyle o tworzeniu odwołań. Teraz pewnie nie możesz się doczekać
    wiedzy jak posługiwać się odwołaniami, by móc wrócić do swych leżących
    odłogiem danych. Oto kilka podstawowych sposobów.

    1. Wszędzie, gdzie postawiłbyś identyfikator (lub łańcuch
      identyfikatorów) jako część nazwy zmiennej czy procedury, możesz
      zastąpić identyfikator prostą zmienną skalarną zawierającą
      odwołanie poprawnego typu:

        $bar = $$scalarref;
        push(@$arrayref, $nazwapliku);
        $$arrayref[0] = "styczeń";
        $$hashref{"KLUCZ"} = "WARTOŚĆ";
        &$coderef(1,2,3);
        print $globref "wynik\n";

      Ważne jest, by zrozumieć, że nie NIE wykonujemy tu specjalnie
      dereferencji $arrayref[0] czy $hashref{"KLUCZ"}. Dereferencja
      zmiennej skalarnej odbywa się PRZED przeszukaniem klucza (indeksu
      tablicy). Wszystko bardziej skomplikowane niż dereferencja prostej
      zmiennej skalarnej wymaga użycia niżej opisanych metod 2 lub 3.
      Jednak określenie "prosty skalar" obejmuje też identyfikator, który
      sam używa rekurencyjnie metody 1. Zatem poniższe drukuje "witaj".

        $refrefref = \\\"witaj";
        print $$$$refrefref;

    2. Wszędzie, gdzie postawiłbyś identyfikator (lub łańcuch
      identyfikatorów) jako część nazwy zmiennej czy procedury, możesz
      zastąpić identyfikator BLOKiem zwracającym odwołanie poprawnego
      typu. Inaczej mówiąc, poprzednie przykłady mogą zostać zapisane
      tak:

        $bar = ${$scalarref};
        push(@{$arrayref}, $nazwapliku);
        ${$arrayref}[0] = "styczeń";
        ${$hashref}{"KLUCZ"} = "WARTOŚĆ";
        &{$coderef}(1,2,3);
        $globref->print("wynik\n"); # jeśli załadowano IO::Handle

      Niewątpliwie, użycie nawiasów klamrowych w tym przypadku nie jest
      zbyt mądre, ale BLOK może zawierać dowolne wyrażenie, w
      szczególności wyrażenia indeksowane:

        &{ $dispatch{$index} }(1,2,3);   # wywołaj właściwą obsługę

      Z powodu możliwości pomijania nawiasów klamrowych dla prostych
      przypadków $$x, ludzie często popełniają błąd postrzegania symboli
      dereferencji jako prawdziwych operatorów i zastanawiają się nad ich
      priorytetem. Gdyby nimi były, mógłbyś używać zwykłych nawiasów
      zamiast klamrowych. Tak jednak nie jest. Rozważ poniższą różnicę:
      przypadek 0 jest skróconą wersją przypadku 1, NIE przypadku 2:

        $$hashref{"KLUCZ"}  = "WARTOŚĆ";    # przypadek 0
        ${$hashref}{"KLUCZ"} = "WARTOŚĆ";    # przypadek 1
        ${$hashref{"KLUCZ"}} = "WARTOŚĆ";    # przypadek 2
        ${$hashref->{"KLUCZ"}} = "WARTOŚĆ";   # przypadek 3

      Przypadek 2 jest również mylący, gdyż odnosi się do zmiennej o
      nazwie %hashref, nie zaś dereferencjonuje poprzez $hashref hasza,
      na który wydawałoby się wskazuje skalar. To robi przypadek 3.

    3. Wywołania procedur i poszukiwanie poszczególnych elementów tablic
      pojawiają się wystarczająco często, by zastosowanie do nich metody
      2 stało się niewygodne. Jako formę "osłodzenia składni", przykłady
      z metody 2 można zapisać:

        $arrayref->[0] = "styczeń";    # element tablicy
        $hashref->{"KLUCZ"} = "WARTOŚĆ";  # element hasza
        $coderef->(1,2,3);         # wywołanie procedury

      Lewa strona strzałki może być dowolnym wyrażeniem zwracającym
      odwołanie, łącznie z uprzednią dereferencją. [Ułatwia to operowanie
      odwołaniami do zmiennych zawierających kolejne odwołania, jak
      poniżej]. Zauważ, że $array[$x] NIE jest tu tym samym co
      $array->[$x]:

        $array[$x]->{"foo"}->[0] = "styczeń";

      Jest to jeden z przypadków wspomnianych wcześniej, gdzie odwołania
      zaistnieją, gdy zostaną użyte w kontekście l-wartości. Przed tą
      instrukcją, element $array[$x] mógł być niezdefiniowany. W takim
      przypadku, jest on definiowany automatycznie z nadaniem mu wartości
      -- odwołania do hasza, tak że możemy poszukiwać w haszu elementu o
      kluczu "foo". Podobnie klucz $array[$x]->{"foo"} zostanie
      automatycznie zdefiniowany z równoczesnym nadaniem wartości --
      odwołania do tablicy, zatem będzie można w niej odnaleźć [0].
      Proces ten zwany jest autovivification (automatyczne ożywianie).

      Jeszcze jedno. POMIDZY indeksami umieszczonymi w nawiasach
      klamrowych strzałka jest opcjonalna, zatem możemy skrócić powyższy
      zapis do:

        $array[$x]{"foo"}[0] = "styczeń";

      Co, w szczególnym przypadku działania tylko na zwykłych tablicach,
      daje tablice wielowymiarowe z zapisem jak w C:

        $score[$x][$y][$z] += 42;

      No dobrze, tak naprawdę, nie całkiem jak tablice w C. C nie wie,
      jak poszerzać tablice na żądanie. Perl to potrafi.

    4. Jeżeli odwołanie jest odwołaniem do obiektu, to prawdopodobnie
      istnieją metody dostępu do wskazywanych przez nie rzeczy, i
      powinieneś zapewne z nich skorzystać, chyba że jesteś w pakiecie
      klasy definiującej metody tego obiektu i pracujesz nad nimi.
      Inaczej mówiąc, bądź tak dobry i nie naruszaj hermetyzacji bez
      istotnego powodu. Perl nie wymusza hermetyzacji. Nie jesteśmy tu
      totalitarystami. Oczekujemy jednak zachowania podstawowych zasad
      uprzejmości.

    Można posłużyć się operatorem ref() do stwierdzenia, na jaki typ rzeczy
    wskazuje odwołanie. Zobacz podręcznik perlfunc(1).

    Operator bless() może być używany do powiązania obiektu, na który
    wskazuje odwołanie, z pakietem funkcjonującym jako klasa obiektowa.
    Zobacz podręcznik perlobj(1).

    Typeglob może być dereferencjowane w ten sam sposób jak odwołanie, gdyż
    składnia dereferencji zawsze wskazuje na pożądany rodzaj odwołania.
    Zatem ${*foo} i ${\$foo} wskazują na tę samą zmienną skalarną.

    A oto sztuczka do interpolacji wywołania procedury w łańcuchu:

      print "Procedura mysub tym razem zwróciła @{[mysub(1,2,3)]} .\n";

    Działa to w tak, że gdy @{...} znalezione zostanie wewnątrz łańcucha w
    cudzysłowach to zostanie potraktowane jako blok. Blok ten tworzy
    odwołanie do jednoelementowej anonimowej tablicy zawierającej wynik
    wywołania mysub(1,2,3) [odwołanie to utworzone będzie dzięki nawiasom
    kwadratowym]. Zatem cały blok zwraca odwołanie do tablicy, która
    następnie podlega dereferencji powodowanej przez @{...}. Jej wartość,
    jako umieszczona w łańcuchu w cudzysłowach podlega interpolacji w
    napis. Takie szykany przydają się także w dowolnych wyrażeniach:

      print "That yields @{[$n + 5]} widgets\n";

    Odwołania symboliczne

    Powiedzieliśmy, że niezdefiniowane cele odwołania w razie potrzeby
    zaistnieją [podczas dereferencji]. Nie mówiliśmy jednak, co się
    dzieje, gdy wartość użyta jako odwołanie jest już zdefiniowana, ale NIE
    JEST odwołaniem stałym. Jeżeli użyjesz odwołania w takim przypadku, to
    będzie ono potraktowane jak odwołanie symboliczne. To znaczy, wartością
    skalara zostanie NAZWA zmiennej a nie bezpośrednie dowiązanie do (być
    może anonimowej) wartości.

    Niektórzy często spodziewają się, że działa to jakoś tak. I
    rzeczywiście.

      $name = "foo";
      $$name = 1;         # ustawia $foo
      ${$name} = 2;        # ustawia $foo
      ${$name x 2} = 3;      # ustawia $foofoo
      $name->[0] = 4;       # ustawia $foo[0]
      @$name = ();        # czyści @foo
      &$name();          # wywołuje &foo() (jak w Perl 4)
      $pack = "THAT";
      ${"${pack}::$name"} = 5;  # ustawia $THAT::foo bez rozwinięcia(eval)

    Jest to bardzo silne narzędzie, ale nieco niebezpieczne, gdyż możliwe
    jest, ze szczerym zamiarem użycia odwołania stałego, przypadkowe użycie
    symbolicznego. Możesz się przed tym uchronić pisząc:

      use strict 'refs';

    a dla reszty otaczającego bloku będą dozwolone tylko odwołania stałe.
    Wewnętrzny blok może się temu sprzeciwić przy pomocy

      no strict 'refs';

    Dla odwołań symbolicznych widoczne są tylko zmienne pakietu (globalne,
    nawet jeśli lokalnie). Zmienne leksykalne (deklarowane przy pomocy
    my()) nie zawierają się w tablicy symboli, zatem są niewidoczne dla
    tego mechanizmu. Na przykład:

      local $wartosc = 10;
      $ref = "wartosc";
      {
        my $wartosc = 20;
        print $$ref;
      }

    Nadal będzie drukować 10, a nie 20. Pamiętaj, że local() działa na
    zmienne pakietu, które dla samego pakietu wszystkie są "globalne".

    Odwołania niezbyt symboliczne

    Nową cechą poprawiającą czytelność, wprowadzoną w perlu wersji 5.001,
    jest to, że nawiasy wokół odwołania symbolicznego zachowują się jak
    znaki cudzysłowu, czyli tak, jakby zawsze zawierały wewnątrz łańcuch.
    To znaczy, że

      $push = "pop on ";
      print "${push}over";

    miało zawsze znaczenie wydrukowania "pop on over", bez względu na fakt,
    że "push" jest słowem zarezerwowanym. Zostało to uogólnione tak, by
    działać również poza cudzysłowami, zatem

      print ${push} . "over";

    a nawet

      print ${ push } . "over";

    mają ten sam rezultat. (Spowodowałoby to błąd składni w Perlu 5.000,
    choć Perl 4 dopuszcza coś takiego w postaci bez odstępów.) Zauważ, że
    konstrukcja ta nie nie jest uważana za odwołanie symboliczne gdy
    używasz strict refs:

      use strict 'refs';
      ${ bareword };   # dobrze, znaczy $bareword.
      ${ "bareword" };  # błąd, odwołanie symboliczne.

    Podobnie, z powodu wszelkiego indeksowania przy pomocy pojedynczych
    słów, zastosowaliśmy tę samą regułę do każdego z gołych słów użytego do
    indeksowania hasza. Zatem teraz, zamiast

      $array{ "aaa" }{ "bbb" }{ "ccc" }

    możesz napisać po prostu

      $array{ aaa }{ bbb }{ ccc }

    i nie martwić się o to, czy indeksy są słowami zarezerwowanymi. W tych
    rzadkich przypadkach, gdy chcesz zrobić coś w rodzaju

      $array{ shift }

    możesz wymusić interpretację słowa jako zarezerwowanego dodając
    cokolwiek, co zrobi zeń więcej niż gołe słowo:

      $array{ shift() }
      $array{ +shift }
      $array{ shift @_ }

    Przełącznik -w będzie Cię ostrzegał, jeśli zinterpretuje słowo
    zarezerwowane jako łańcuch. Nie będzie jednak ostrzegał o użyciu słów
    pisanych małymi literami, gdyż łańcuch jest faktycznie cytowany.

    Pseudo-hasze: Używanie tablicy jak hasza

    OSTRZEŻENIE: Niniejsza sekcja opisuje cechę eksperymentalną. W
    przyszłych wersjach szczegóły mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

    Począwszy od Perla 5.005 możesz w pewnych kontekstach posługiwać się
    odwołaniem do tablicy, mimo że normalnie wymagają one odwołania do
    hasza. Pozwala to na dostęp do elementów tablicy przy użyciu nazw
    symbolicznych, tak jakby były one polami struktury.

    Żeby to zadziałało tablica musi zawierać dodatkową informację.
    Pierwszym elementem tablicy powinno być odwołanie do hasza
    odwzorowującego nazwy pól na indeksy tablicy. Oto przykład:

     $struct = [{foo => 1, bar => 2}, "FOO", "BAR"];

     $struct->{foo}; # to samo, co $struct->[1], tj. "FOO"
     $struct->{bar}; # to samo, co $struct->[2], tj. "BAR"

     keys %$struct;  # zwróci ("foo", "bar") w jakiejś kolejności
     values %$struct; # zwróci ("FOO", "BAR") w jakiejś kolejności

     while (my($k,$v) = each %$struct) {
       print "$k => $v\n";
     }

    Jeśli spróbujesz usunąć klucze z takiego pseudo-hasza lub będziesz
    próbował sięgnąć do nieistniejących pól, perl zgłosi wyjątek. W celu
    poprawy wydajności, Perl może też wykonać na etapie kompilacji
    tłumaczenie nazw pól na odpowiadające im indeksy tablicy dla opisanych
    odwołań. Patrz podręcznik fields(3).

    Szablony funkcji

    Jak wyjaśniono powyżej, zamknięcie jest anonimową funkcją z dostępem do
    zmiennych leksykalnych widocznych podczas jej kompilacji. Zachowuje
    ona dostęp do tych zmiennych nawet wtedy, gdy jest wykonywana później,
    tak jak funkcja obsługi sygnału (signal handler) czy wywołanie wsteczne
    Tk.

    Posługiwanie się zamknięciem jako szablonem funkcji umożliwia tworzenie
    wielu podobnie działających funkcji. Załóżmy, że potrzebujesz funkcji o
    nazwach pochodzących od różnych kolorów zmieniających czcionkę HTML.

      print "Hej, ", red("uważaj"), "na to ", green("światło");

    Funkcje red() i green() będą bardzo podobne. By je stworzyć,
    przypiszemy zamknięcie do typeglob nazwy funkcji, którą próbujemy
    skonstruować.

      @kolory = qw(red blue green yellow orange purple violet);
      for my $nazwa (@kolory) {
        no strict 'refs';    # pozwól na operowanie tablicą symboli
        *$nazwa = *{uc $nazwa} = sub { "<FONT COLOR='$nazwa'>@_</FONT>" };
      }

    Teraz wszystkie te funkcje będą istnieć niezależnie od siebie. Możesz
    wywoływać red(), RED(), blue(), BLUE(), green(), etc. Technika ta
    zarówno skraca czas kompilacji jak i zmniejsza zużycie pamięci, jest
    też mniej narażona na błędy, gdyż kontrola składni odbywa się podczas
    kompilacji. Istotne jest, by wszelkie zmienne w anonimowej procedurze
    były zmiennymi leksykalnymi by stworzyć poprawne zamknięcie. Z tego
    powodu użyto my dla zmiennej sterującej pętli.

    Jest to jedno z jedynych miejsc, gdzie dostarczenie prototypu do
    zamknięcia ma sens. Jeśli chciałbyś narzucić kontekst skalarny dla
    argumentów powyższych, przykładowych funkcji (pewnie nie najlepszy
    pomysł w tym przypadku), możesz zapisać to inaczej:

      *$nazwa = sub ($) { "<FONT COLOR='$nazwa'>$_[0]</FONT>" };

    Jednakże, ponieważ sprawdzanie protypów odbywa się podczas kompilacji,
    powyższe przypisanie zostanie wykonane za późno, by było przydatne.
    Mógłbyś to obejść przez włożenie całej pętli przypisań do wnętrza bloku
    BEGINu, wymuszając wykonanie go w czasie kompilacji.

    Dostęp do zmiennych leksykalnych zmieniających typ -- jak te w pętli
    for powyższego przykładu-- działa wyłącznie z zamknięciami, a nie z
    procedurami w ogóle. Zatem w przypadku ogólnym, procedury nazwane nie
    zagnieżdżają się prawidłowo, choć robią to procedury anonimowe. Jeśli
    nawykłeś do używania zagnieżdżonych procedur z własnymi prywatnymi
    zmiennymi w innych językach programowania, to w Perlu będziesz musiał
    nad trochę popracować. Intuicyjna metoda kodowania tego typu rzeczy
    spowoduje tajemnicze ostrzeżenia ``will not stay shared'' (nie
    pozostanie wspólne). To, na przykład, nie zadziała:

      sub zewn {
        my $x = $_[0] + 35;
        sub wewn { return $x * 19 }  # ŹLE
        return $x + wewn();
      }

    Obejście jest następujące:

      sub zewn {
        my $x = $_[0] + 35;
        local *wewn = sub { return $x * 19 };
        return $x + wewn();
      }

    Teraz wewn() może być wywołana tylko z wnętrza zewn(), z powodu
    tymczasowego przypisania zamknięcia (procedury anonimowej). Ale kiedy
    jest wywoływana, to ma zwykły dostęp do zmiennej leksykalnej $x z
    zakresu procedury zewn().

    Ma to interesujący skutek tworzenia funkcji lokalnych względem innych
    funkcji, co normalnie nie jest obsługiwane w Perlu.

OSTRZEŻENIE

    Nie możesz (w użyteczny sposób) posłużyć się odwołaniem jako kluczem
    hasza. Zostanie ono zamienione na łańcuch:

      $x{ \$a } = $a;

    Jeśli spróbujesz zdereferencjonować klucz, nie otrzymasz odwołania
    stałego a łańcuch i nie uzyskasz tego, co próbowałeś. W zamian można
    napisać coś podobnego do:

      $r = \@a;
      $x{ $r } = $r;

    a następnie użyć values(), co zwróci rzeczywiste odwołania, zamiast
    użycia keys(), gdyż klucze odwołaniami nie będą.

    Standardowy moduł Tie::RefHash umożliwia wygodny sposób obejścia tego
    problemu.

ZOBACZ TAKŻE

    Poza oczywistą dokumentacją, pouczająca może być analiza kodu
    źródłowego. Kilka raczej patologicznych przykładów użycia odwołań
    znajdziesz w teście regresji t/op/ref.t w katalogu źródeł Perla.

    Zobacz również podręczniki perldsc(1) i perllol(1), opisujące
    posługiwanie się odwołaniami do tworzenia złożonych struktur danych,
    oraz perltoot(1), perlobj(1) i perlbot(1) opisujące ich użycie do
    tworzenia obiektów.