Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    pico - prosty edytor tekstu w stylu Pine

SKŁADNIA

    pico [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    Pico jest prostym, zorientowanym ekranowo edytorem tekstowym opartym o
    program obsługi wiadomości pocztowych Pine. Tak jak w Pine, polecenia
    wyświetlane są u dołu ekranu. Zapewniona jest też pomoc kontekstowa.
    Wszystkie znaki bezpośrednio po wpisaniu są wstawiane w tekst.

    Polecenia edycyjne wprowadzane są przy pomocy kombinacji klawiszy
    sterujących  [Ctrl+znak].  Jako obejście programów komunikacyjnych
    połykających niektóre znaki strujące możesz emulować znak sterujące
    naciskając dwukrotnie ESCAPE, a następnie żądany znak sterujący, np.
    "ESC ESC c" jest równoważne wprowadzeniu Ctrl-c. Edytor posiada pięć
    podstawowych   funkcji:  wyrównywanie  akapitów,  wyszukiwanie,
    wycinanie/wstawianie bloków, sprawdzanie pisowni i przeglądarkę plików.

    Wyrównywanie (lub wypełnianie) akapitu działa na akapicie zawierającym
    kursor lub, jeśli kursor znajduje się pomiędzy wierszami, bezpośrednio
    poniższym.  Akapity rozdzielane są pustymi wierszami lub wierszami
    rozpoczynającymi się spacją bądź tabulatorem. Cofnięcie wyrównywania
    możliwe  jest  przy  pomocy kombinacji klawiszy control-U użytej
    bezpośrednio po przeprowadzonym wyrównywaniu.

    Wyszukiwanie łańcuchów znakowych nie rozróżnia małych i dużych liter
    [tłum:łacińskich; niestety polskie nie są rozpoznawane]. Wyszukiwanie
    rozpoczyna się od bieżącej pozycji kursora i po dojściu do końca tekstu
    jest kontynuowane od jego początku. Przy kolejnych wyszukiwaniach
    proponowany jest jako domyślny ostatnio szukany łańcuch.

    Bloki tekstu mogą być przenoszone, kopiowane lub kasowane przez twórcze
    zastosowanie  poleceń  zaznaczania (ctrl-^), kasowania (ctrl-k) i
    cofnięcia operacji (ctrl-u). Polecenie kasowania usuwa tekst pomiędzy
    "znacznikiem" a bieżącą pozycją kursora i umieszcza go w buforze
    "wycinania". Polecenie cofnięcia operacji  spowoduje  "wstawienie"
    zawartości bufora w bieżącym położeniu kursora.

    Kontroler  pisowni  sprawdza  wszystkie wyrazy tekstu. Następnie,
    podświetlając błędnie napisane słowa proponuje  ich  poprawienie.
    Sprawdzanie  pisowni  może zostać anulowane w dowolnym momencie.
    Alternatywnie pico zastąpi domyślną procedurę sprawdzania pisowni
    procedurą zdefiniowaną przez zmienną środowiskową SPELL. Procedura
    zastępcza powinna czytać ze standardowego wejścia i zapisywać na
    standardowe wyjście.

    Przeglądarka plików proponowana jest jako opcja przy poleceniach "Read
    File" (czytaj plik) i "Write Out" (zapisz). Jej zadaniem jest pomoc w
    poszukiwaniu konkretnych plików i nawigacji w drzewie katalogów. Do
    wybrania przedstawiane są nazwy plików  z  rozmiarami  i  nazwy
    podkatalogów z bieżącego katalogu. Bieżący katalog roboczy wyświetlany
    jest w górnym wierszu, zaś lista dostępnych poleceń zajmuje dwa dolne.
    Obsługiwane jest kilka podstawowych operacji: zmiana nazw plików,
    kopiowanie i usuwanie.

    Bardziej szczegółowa pomoc zawarta jest w pomocy wbudowanej pico.

OPCJE

    +n   Powoduje, że pico wystartuje z kursorem umieszczonym w n-tym
       wierszu pliku. (Zauważ: bez odstępu między znakiem "+" a liczbą)

    -b   Włącz opcję  zastępowania  tekstu  (Replace)  dopasowaniami
       znalezionymi przy pomocy polecenia "Where is".

    -d   Przypisz klawisz "delete" do wymazywania znaku w miejscu kursora
       zamiast znaku przed kursorem.

    -e   Włącz uzupełnianie nazw plików.

    -f   Użyj klawiszy funkcyjnych dla poleceń. Opcja ta jest obsługiwana
       wyłącznie w połączeniu z UW Enhanced NCSA telnet.

    -h   Podaje dostępne opcje wiersza poleceń.

    -j   Włącz  polecenie "Goto" w przeglądarce plików. Pozwala to
       poleceniu na jawne wskazanie pilotowi, który katalog odwiedzić.

    -g   Włącz tryb "Show Cursor" (pokazywania kursora) w przeglądarce
       plików. Powoduje, że kursor ustawiany jest przed bieżącym
       wyborem a nie w dolnym lewym rogu ekranu.

    -k   Powoduje, że polecenie "Cut Text" (wytnij tekst) usuwa znaki od
       pozycji kursora do końca wiersza zamiast usuwania  całego
       wiersza.

    -m   Włącza obsługę myszką. Działa tylko wtedy, gdy pico uruchomiony
       jest w oknie "xterm" systemu X Window.

    -nn  Opcja -nn włącza powiadamianie o nowej korespondencji. Argument
       n jest opcjonalny i podaje jak często, w sekundach, będzie
       sprawdzana twoja skrzynka pocztowa. Na przykład, -n60 powoduje,
       że pico będzie co minutę sprawdzać, czy nadeszła nowa przesyłka
       pocztowa. Domyślnym odstępem jest 180 sekund, dozwolonym minimum
       zaś 30. (Uwaga: bez spacji między "n" i liczbą)

    -o katalog
       Ustawia katalog pracy. Dostępne będą wyłącznie pliki z tego
       katalogu. Podobnie, przeglądarka plików ograniczona jest do
       poddrzewa podanego katalogu.

    -rn  Ustawia  kolumnę  używaną jako prawy margines w poleceniu
       wyrównywania akapitu ("Justify").

    -s speller
       Określa alternatywny program sprawdzania pisowni.

    -t   włącza "tryb narzędzia" ("tool mode"). Przeznaczony do sytuacji,
       gdy pico używany jest jako edytor wewnątrz innych narzędzi (np.
       Elm, Pnews). Pico nie będzie monitował o zapisanie  przy
       kończeniu pracy i nie będzie zmieniał nazwy bufora przy operacji
       zapisu (polecenie "Write Out").

    -v   Tylko przeglądanie pliku, wyłączenie edycji.

    -w   Wyłączenie zawijania wyrazów  [przenoszenia  do  następnego
       wiersza]. Pozwala więc na edycję długich wierszy.

    -x   Wyłącz menu klawiszy na dole ekranu.

    -z   Włącza możliwość zawieszania pracy pico przez ^Z.

    -q   Definicje sekwencji specjalnych z termcap czy terminfo będą mieć
       pierwszeństwo nad domyślnie zdefiniowanymi sekwencjami. Opcja ta
       jest dostępna tylko wtedy, gdy pico został skompilowany z
       włączoną dyrektywą define TERMCAP_WINS.

    Na koniec, kiedy uruchomiony pico zostanie rozłączony (tj. otrzyma
    SIGHUP), to w razie potrzeby zapisze on przed zakończeniem bieżącą
    pracę. Zapisywana jest ona do pliku o nazwie edytowanego z dodaną
    końcówką  ".save".  Jeśli  aktualna praca nie była nazwana, to
    zachowywana jest w pliku o nazwie "pico.save".

BŁĘDY

    Sposób, w jaki obsługiwane są  wiersze  dłuższe  niż  szerokość
    wyświetlania, nie jest od razu oczywisty. Wiersze mające kontynuację
    poza granicą ekranu wskazywane są znakiem '$' na ich końcu. Długie
    wiersze przewijane są poziomo podczas przesuwania kursora.

PLIKI

    pico.save    Zachowuje przerwaną pracę nad nie nazwanym plikiem.
    *.save      Zachowuje pracę nad nazwanym plikiem.

AUTORZY

    Michael Seibel <mikes@cac.washington.edu>
    Laurence Lundblade <lgl@cac.washington.edu>
    Pico powstał pierwotnie na podstawie MicroEmacs 3.6, napisanego przez
    Dave'a G. Conroy.
    Pico jest znakiem handlowym University of Washington.
    Copyright 1989-1999 by the University of Washington.

ZOBACZ TAKŻE

    pine(1).

    Dystrybucja ze źródłami (część Pine Message System):
     ftp://ftp.cac.washington.edu/mail/pine.tar.Z

                 Version 3.5             pico(1)