Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ps - zgłasza status procesu

SKŁADNIA

ps [opcje]

OPIS

ps wyświetla opis bieżących procesów. Jeśli potrzebujesz powtarzającego się
statusu, użyj top(1).

Domyślnie ps wyświetla procesy mające ten sam efektywny identyfikator
terminala, do którego podłączona jest osoba uruchamiająca ps. Wyświetlany jest
(TTY), łączny czas procesora w formacie [dd-]hh:mm:ss (TIME) oraz nazwa pliku
użytkownika.

OPCJE LINII KOMEND

Ta wersja programu ps akceptuje kilka rodzajów opcji:
  myślnikiem.
z powodu mnogości standardów i implementacji ps, z którymi ta wersja programu
ps jest zgodna.

Proszę zauważyć, że "ps -aux" to nie jest to samo, co "ps aux". Standardy
POSIX i UNIX wymagają, aby "ps -aux" wypisało wszystkie procesy, które byłyby
wybrane przez podanie opcji -a. Jeżeli użytkownik o nazwie "x" nie istnieje,
to ps może zinterpretować tę komendę jako "ps aux" i wypisać ostrzeżenie. To

PRZYKŁADY

  ps -e
  ps -ef
  ps -eF
  ps -ely
  ps ax
  ps axu
  ps -ejH
  ps axjf
  ps -eLf
  ps axms
  ps -eo euser,ruser,suser,fuser,f,comm,label
  ps axZ
  ps -eM
  ps -U root -u root -N
  ps -eo pid,tid,class,rtprio,ni,pri,psr,pcpu,stat,wchan:14,comm
  ps axo stat,euid,ruid,tty,tpgid,sess,pgrp,ppid,pid,pcpu,comm
  ps -eopid,tt,user,fname,tmout,f,wchan
  ps -o "%u : %U : %p : %a"
  ps -C syslogd -o pid=
  ps -p 42 -o comm=

PROSTY WYBÓR PROCESÓW

-A       Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -e.

-N       Wybór wszystkich procesów, poza tymi, które spełniają
        określone warunki.

T        Wybór wszystkich procesów podpiętych do tego teminala.
        Identyczny z opcją t bez żadnych argumentów.

-a       Wybór wszystkich procesów poza liderami sesji (zobacz
        getsid(2)) i procesami nie podłączonymi do żadnego terminala.

a        Uruchamia restrykcję w stylu BSD "tylko własne", która jest
        nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane
        jakieś opcje w stylu BSD (bez "-") lub gdy osobowość ps jest z
        rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest
        dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób.
        Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wylistowanie
        przez ps wszystkich procesów mających przypisany terminal
        (tty) lub wylistowanie wszystkich procesów, jeżeli użyta
        łącznie z opcją x.

-d       Wybór wszystkich procesów poza liderami sesji.

-e       Wybór wszystkich procesów. Identyczne z -A.

g        Naprawdę wszystkie, nawet liderzy sesji. Ta falga jest
        przestarzała i może zniknąć w przyszłych wersjach programu.
        Jest włączana przez flagę a i jest użyteczna tylko podczas
        pracy w osobowości sunos4.

r        Zawęża wybór tylko do uruchomionych procesów.

x        Uruchamia restrykcję w stylu BSD "musi mieć tty", która jest
        nakładana na zbiór wszystkich procesów, jeżeli są używane
        jakieś opcje w stylu BSD (bez "-") lub gdy osobowość ps jest z
        rodziny BSD. Wybrany w ten sposób zbiór procesów jest
        dołączany do zbioru procesów wybranych w inny sposób.
        Alternatywny opis jest taki, że ta opcja powoduje wylistowanie
        wszystkich procesów, których jesteś właścicielem (EUID taki
        sam jak procesu ps), lub wylistowanie wszystkich procesów,
        jeśli użyta łącznie z opcją a.

--deselect   Wybór wszystkich procesów poza tymi, które spełniają określone
        warunki.

WYBÓR PROCESÓW PRZEZ PODANIE LISTY

bądź przecinkami. Mogą być używane wiele razy. Na przykład: ps -p "1 2" -p 3,4

-C cmdlist   Wybór przez nazwę polecenia.
        Wybiera procesy, których nazwa pliku wykonywalnego jest podana
        w cmdlist.

-G grplist   Wybór przez podanie rzeczywistego identyfikatora grupy (RGID)
        bądź nazwy.
        Wybiera nazwy procesów, których rzeczywista nazwa grupy bądź
        identyfikator występuje w liście grplist. Rzeczywisty
        identyfikator grupy określa grupę użytkownika, który utworzył
        proces, patrz getgid(2).

U userlist   Wybór przez podanie efektywnego identyfikatora użytkownika
        (EUID) bądź nazwy.
        Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID
        jest w userlist. Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika,
        którego prawa dostępu do plików są używane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Identyczne z -u i --user.

-U userlist   Wybór przez podanie rzeczywistego identyfikatora użytkownika
        (RUID) bądź nazwy.
        Wybiera procesy, których rzeczywista nazwa użytkownika lub ID
        jest w userlist. Rzeczywiste ID użytkownika opisuje
        użytkownika, który utworzył proces (patrz getuid(2)).

-g grplist   Wybór przez podanie sesji bądź efektywnej nazwy grupy.
        Wiele standardów określa wybór przez podanie sesji, ale wybór
        przez podanie efektywnej nazwy grupy jest logicznym
        zachowaniem, używanym przez wiele systemów operacyjnych. Ta
        wersja programu ps wyszuka po nazwach sesji, jeżeli lista
        zawiera tylko liczby (którymi są sesje). Numeryczne
        identyfikatory grup będą działać tylko wtedy, gdy podane
        zostaną również jakieś nazwy grup. Patrz opcje -s i --group.

p pidlist Wybór przez podanie identyfikatorów procesów. Identyczne z -p

        i --pid.

-p pidlist   Wybór przez PID.
        Wybiera procesy, których identyfikatory pojawiają się w
        pidlist. Identyczne z p i --pid.

-s sesslist   Wybór przez identyfikator sesji.
        Wybiera procesy mające identyfikator sesji podany w sesslist.

t ttylist    Wybór przez tty.
        Prawie identyczne z -t i --tty, jednak może być także użyte z
        pustą listą ttylist, aby określić terminal skojarzony z ps.
        Używanie opcji T jest uważane za lepsze niż podanie opcji t
        z pustą ttylist.

-t ttylist   Wybór przez tty.
        Wybiera procesy podłączone do terminali podanych w liście
        ttylist. Terminale (tty lub ekrany dla wyjścia tekstowego)
        mogą być podane na różne sposoby: /dev/ttyS1, ttyS1, S1. Można
        użyć "-", aby określić procesy nie mające terminala.

-u userlist   Wybór przez podanie efektywnego identyfikatora użytkownika
        (EUID) bądź nazwy.
        Wybiera procesy, których efektywna nazwa użytkownika lub ID
        jest w userlist. Efektywne ID użytkownika opisuje użytkownika,
        którego prawa dostępu do plików są używane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Identyczne z U i --user.

--Group grplist Wybór przez podanie rzeczywistego ID grupy (RGID) bądź nazwy.
        Identyczne z -G.

--User userlist Wybór przez podanie rzeczywistego ID użytkownika (RUID) bądź
        nazwy. Identyczne z -U.

--group grplist Wybór przez podanie efektywnego ID grupy (EGID) bądź nazwy.
        Wybiera procesy, których efektywna nazwa grupy lub ID
        występuje w grouplist. Efektywny identyfikator grupy określa
        grupę, której prawa dostępu do plików są używane przez proces
        (patrz geteuid(2)). Opcja -g jest często alternatywą
        dla --group.

--pid pidlist  Wybór przez ID procesu. Identyczne z -p i p.

--ppid pidlist Wybór przez podanie ID procesu nadrzędnego.
        Wybiera procesy, których ID procesu nadrzędnego występuje w
        pidlist. To znaczy, że wybiera procesy, których dzieci
        określono w pidlist.

--sid sesslist Wybór przez ID sesji. Identyczne z -s.

--tty ttylist  Wybór przez podanie terminala. Identyczne z -t i t.

--user userlist Wybór przez podanie efektywnego ID użytkownika (EUID) bądź
        nazwy. Identyczne z -u i U.

-123      Identyczne z --sid 123.

123       Identyczne z --pid 123.

KONTROLOWANIE FORMATU WYJŚCIA

Poniższe opcje są używane do wyboru informacji wyświetlanych przez ps. Wyjście
-F       Format ekstrapełny. Patrz opcja -f, którą -F włącza.

-O format    Jak -o, ale z paroma kolumnami domyślnie predefiniowanymi.
        Identyczne z -o pid,format,state,tname,time,command lub
        -o pid,format,tname,time,cmd, patrz -o niżej.

O format    Jest predefiniowanym o (przeładowana).
        Opcja BSD O może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane
        przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo może
        być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest
        używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby
        wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub
        formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (np. jako
        -O lub --sort). Używana jako opcja formatowania jest
        identyczna z -O, z osobowością BSD.

-M       Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa
        (dla SE Linuksa).

X        Format rejestru.

Z        Dodaje kolumnę z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa
        (dla SE Linuksa).

-c       Wyświetla inne informacje schedulera, w połączeniu z opcją -l.

-f       Wyjście w pełnym formacie. Ta opcja może być połączona z
        wieloma innymi opcjami w stylu UNIX, aby dodać dodatkowe
        kolumny. Także powoduje wypisywanie argumentów poleceń. Użyta
        z -L dodaje kolumny NLWP (liczba wątków) i LWP (ID wątku).

j        Format kontroli zadań BSD.

-j       Format zadań.

l        Długi format BSD.

-l       Długi format. Opcja -y jest często przydatna w połączeniu z tą
        opcją.

o format Określa format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o

        i --format.

-o format    Format zdefiniowany przez użytkownika
        format jest pojedynczym argumentem w formie listy rozdzielonej
        spacjami bądź przecinkami, określającej poszczególne kolumny
        wyjścia. Rozpoznawane słowa kluczowe opisano poniżej, w sekcji
        STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU. Można zmienić nazwę
        nagłówków
        (ps -o pid,ruser=RzeczywistyUżytkownik -o comm=Polecenie),
        jeśli jest to pożądane. Jeśli wszystkie nagłówki kolumn są
        puste (ps -o pid= -o comm=), linia nagłówka nie jest
        wyświetlana. Szerokość kolumn jest zwiększana w razie potrzeby
        dla szerokich nagłówków; może być to użyte do poszerzania
        kolumn takich jak WCHAN
        (ps -o pid,wchan=SZEROKA-KOLUMNA-WCHAN -o comm). Oferowana
        jest także bezpośrednia kontrola szerokości kolumn
        (ps opid,wchan:42,cmd). Zachowanie polecenia
        ps -o pid=X,comm=Y zależy od osobowości: wyjściem może być
        jedna kolumna o nazwie "X,comm=Y" lub dwie kolumny nazwane "X"
        i "Y". W razie wątpliwości, prosimy użyć wielu opcji -o. W
        razie potrzeby, w zmiennej środowiskowej PS_FORMAT można podać
        domyślny format. DefSysV i DefBSD to makra, których można
        użyć, aby wybrać domyślne kolumny w stylu UNIX-a lub BSD.

s        Format wyświetlania sygnałów

u        Wyświetla format zorientowany na użytkownika

v        Wyświetla format pamięci wirtualnej

-y       Nie pokazuje flag, wyświetla rss zamiast addr. Może być użyta
        tylko z -l.

--format format Format zdefiniowany przez użytkownika. Identyczne z -o i o.

--context    Wyświetla format kontekstu bezpieczeństwa (dla SE Linuksa).

MODYFIKATORY WYJŚCIA

-H       Pokazuje hierarchię procesów (las)

N namelist   Określa plik z listą nazw funkcji jądra. Identyczne z -n,
        patrz poniżej -n.

O order     Porządek sortowania (przeładowna).
        Opcja BSD O może zachowywać się jak -O (wyjście zdefiniowane
        przez użytkownika z paroma polami predefiniowanymi) albo może
        być użyta do określenia porządku sortowania. Heurystyka jest
        używana do określenia pożądanego zachowania się tej opcji. Aby
        wprost określić wymagane zachowanie (sortowanie lub
        formatowanie), należy podać tę opcję w inny sposób (np. jako
        -O lub --sort).

        Dla sortowania, przestarzała składnia BSD opcje O jest
        następująca O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]. Sortuje ona listę
        procesów zgodnie z wielopoziomowym kluczem określonym przez
        sekwencję jednoliterowych krótkich kluczy k1, k2, ...
        opisanych w sekcji PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA poniżej. "+"
        jest obecnie opcjonalny, służy jedynie do powtórnej iteracji w
        domyślnym kierunku po kluczu, jednak może on pomóc rozróżnić O
        sortujące od O formatującego. "-" odwraca kierunek sortowania
        tylko w kluczu, przed którym występuje.

S        Sumuje niektóre informacje, jak użycie CPU, od umarłych
        procesów-dzieci do ich rodziców. Użyteczne przy badaniu
        systemu, w którym proces-rodzic wielokrotnie uruchamia krótko
        żyjące dzieci, aby wykonały zadanie.

c        Wyświetla prawdziwą linię poleceń. Jest ona wyciągana raczej z
        nazwy pliku wykonywalnego, niż z wartości argv, która mogła
        być zmieniona prze użytkownika. Argumenty poleceń nie są
        wyświetlane.

e        Wyświetla środowisko za poleceniem.

f        Hierarchia procesów jako ASCII-art (las).

h        Bez nagłówka (lub jeden nagłówek na ekran, jeśli wybrano
        osobowość BSD).
        Opcja h sprawia problemy. Standardowe ps z BSD używa tej opcji
        do wyświetlenia nagłówka na każdej stronie wyjścia, ale
        starsze ps z Linuksa używa tej opcji do całkowitego
        wyłączenia nagłówka. Ta wersja programu ps zachowuje się jak
        wersja linuksowa i nie wypisuje nagłówka, chyba że wybrano
        osobowość BSD - w tym przypadku wypisuje nagłówek na każdej
        stronie wyjścia. Niezależnie od osobowości, można użyć opcji
        --headers i --no-headers, aby - odpowiednio - włączyć
        wypisywanie nagłówka na każdej stronie bądź całkowicie
        wyłączyć wypisywanie nagłówka.

k spec     Określa porządek sortowania. Składnia sortowania jest
        następująca: [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]] Proszę wybrać
        wieloliterowy klucz z sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY
        FORMATU. "+" jest opcjonalny, ponieważ domyślnym porządkiem
        jest rosnący porządek numeryczny lub leksykograficzny.
        Identyczne z --sort. Przykłady:
        ps jaxkuid,-ppid,+pid
        ps axk comm o comm,args
        ps kstart_time -ef

-n namelist   Ustawia plik z listą nazw funkcji jądra. Identyczne z N.
        Plik z listą nazw jest potrzebny do poprawnego wyświetlania
        kolumny WCHAN i dla poprawnego wyjścia musi dokładnie
        odpowiadać obecnej wersji jądra. Bez tej opcji, domyślna
        ścieżka poszukiwań pliku z listą nazw jest następująca:

           $PS_SYSMAP
           $PS_SYSTEM_MAP
           /proc/*/wchan
           /boot/System.map-`uname -r`
           /boot/System.map
           /lib/modules/`uname -r`/System.map
           /usr/src/linux/System.map
           /System.map

n        Wyjście liczbowe dla kolumn WCHAN i USER (włączając wszystkie
        typu UID i GID).

-w       Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać
        nielimitowaną szerokość wyjścia.

w        Szerokie wyjście. Proszę użyć dwa razy, aby uzyskać
        nielimitowaną szerokość wyjścia.

--cols n    Ustawia szerokość ekranu

--columns n   Ustawia szerokość ekranu

--cumulative  Dołącza kilka danych zmarłych procesów-dzieci (jako sumę z
        rodzicem)

--forest    Drzewo procesów jako ASCII-art

--headers    Powtarza linie nagłówka, po jednej na stronę wyjścia

--no-headers  Nie wyświetla żadnej linii nagłówka

--lines n    Ustawia wysokość ekranu

--rows n    Ustawia wysokość ekranu

--sort spec   Określa porządek sortowania. Składania sortowania jest
        następująca: [+|-]klucz[,[+|-]klucz[,...]] Proszę podać
        wieloliterowy klucz z sekcji STANDARDOWE SPECYFIKATORY
        FORMATU. "+" jest opcjonalny, ponieważ domyślne sortowanie
        odbywa się w rosnącym porządku numerycznym lub
        leksykograficznym. Identyczny z k. Przykład:
        ps jax --sort=uid,-ppid,+pid

--width n    Ustawia szerokość ekranu

WYŚWIETLANIE WĄTKÓW

H        Wyświetla wątki tak, jakby były procesami

-L       Wyświetla wątki, być może z kolumnami LWP i NLWP

-T       Wyświetla wątki, być może z kolumną SPID

m        Wyświetla wątki za procesami

-m       Wyświetla wątki za procesami

INNE INFORMACJE

L        Wyświetla listę wszystkich specyfikatorów formatu.

-V       Wyświetla wersję procps.

V        Wyświetla wersję procps.

--help     Wyświetla komunikat pomocy.

--info     Wyświetla informacje przydatne przy debugowaniu.

--version    Wyświetla wersję procps.

UWAGI

Ta wersja ps używa do działania wirtualnych plików w katalogu /proc. To ps nie
tej wersji ps żadnych specjalnych uprawnień.

Aby poprawnie wyświetlić kolumnę WCHAN, ta wersja ps musi mieć dostęp do
zainstalowany.
zgodne ze standardami, z którymi ps jest - poza tym przypadkiem - zgodne. Jest
że podano w nawiasach opcję c.
będą zniszczone przez init(8), gdy ich rodzic zakończy działanie.

FLAGI PROCESU

specyfikator wyjścia flags.

KODY STANU PROCESU

Poniżej są różne wartości, które specyfikatory wyjścia s, stat i state
(nagłówek "STAT" lub "S") wyświetlą, aby opisać stan procesu:
   rodzica

Dla formatów BSD, jeżeli użyto słowa kluczowego stat, mogą zostać wyświetlone
<  o wysokim priorytecie (niemiły dla innych użytkowników)
+  będący w pierwszoplanowej grupie procesów

PRZESTARZAŁE KLUCZE SORTOWANIA

Te klucze są używane przez opcję O BSD (sortowanie). Opcja GNU --sort nie
używa tych kluczy, lecz specyfikatorów opisanych poniżej w sekcji STANDARDOWE
SPECYFIKATORY FORMATOWANIA. Proszę zauważyć, że wartości używane do sortowania
są wewnętrznymi wartościami programu ps, a nie gotowymi wartościami używanymi
przepuścić wyjście ps przez polecenie sort(1), aby posortować po gotowych
wartościach.

KLUCZ DŁUGI OPIS

SPECYFIKATORY FORMATU AIX

Ta wersja ps wspiera specyfikatory formatu AIX, które działają trochę jak kody
formatujące printf(3). Na przykład, normalne domyślne wyjście można uzyskać za
pomocą: ps -eo "%p %y %x %c". ZWYKŁE kody opisano w następnej sekcji.

KOD ZWYKŁY NAGŁÓWEK

%C  pcpu   %CPU
%G  group  GROUP
%P  ppid   PPID
%U  user   USER
%a  args   COMMAND
%c  comm   COMMAND
%g  rgroup  RGROUP
%n  nice   NI
%p  pid   PID
%r  pgid   PGID
%t  etime  ELAPSED
%u  ruser  RUSER
%x  time   TIME
%y  tty   TTY
%z  vsz   VSZ

STANDARDOWE SPECYFIKATORY FORMATU

formatu wyjścia (np. z opcją -o) albo do sortowania wybranych procesów z opcją
GNU --sort.

Przykład: ps -eo pid,user,args --sort user

Ta wersja ps próbuje rozpoznawać większość słów kluczowych używanych w innych
implementacjach ps.
spacje: args, cmd, comm, command, fname, ucmd, ucomm, lstart, bsdstart, start.

KOD NAGŁÓWEK OPIS


%cpu     %CPU     Użycie procesora dla procesu w formacie "##.#".
              Jest to użyty czas CPU podzielony przez czas, w
              którym proces był wykonywany (współczynnik
              cputime/realtime), wyrażony w procentach. Nie
              sumuje się do 100%, chyba że masz szczęście
              (alias pcpu).

%mem     %MEM     Stosunek współczynnika `resident set size' procesu
              do fizycznej pamięci maszyny, wyrażony w procentach
              (alias pmem).

args     COMMAND   Polecenie ze wszystkimi jego argumentami. Może być
              pocięte, jeśli jest to pożądane. Nie są pokazywane
              modyfikacje argumentów. Wyjście w tej kolumnie może
              zawierać spacje (aliasy cmd, command).

blocked    BLOCKED   Maska zablokowanych sygnałów, patrz signal(7).
              Zgodnie z szerokością pola, wyświetlana jest jako
              32- lub 64-bitowa maska w formacie liczby
              szesnastkowej (aliasy sig_block, sigmask).

bsdstart   START    Czas od uruchomienia polecenia. Jeśli proces został
              uruchomiony mniej niż 24 godziny temu, formatem
              wyjścia jest " HH:MM", w przeciwnym wypadku jest to
              "mmm dd" (gdzie mmm oznacza trzyliterowy skrót
              nazwy miesiąca).

bsdtime    TIME     Połączony czas procesora, użytkownika + systemu.
              Formatem wyświetlania jest zazwyczaj "MMM:SS",
              jednak może być przesunięty w prawo, jeśli proces
              użył więcej niż 999 minut czasu procesora.

c       C      Wartość liczbowa procentu użycia procesowa
              (patrz %cpu).

caught    CAUGHT    Maska przechwytywanych sygnałów, patrz signal(7).
              Wyświetlana jest 32- lub 64-bitowa maska w notacji
              szesnastkowej, w zależności od szerokości pola
              (aliasy sig_catch, sigcatch).

class     CLS     Klasa schedulera procesu (aliasy policy, cls).
              Możliwe wartości pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? wartość nieznana

cls      CLS     Klasa schedulera procesu (aliasy policy, class).
              Możliwe wartości pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? wartość nieznana

cmd      CMD     Patrz args (aliasy args, command).

comm     COMMAND   Nazwa polecenia (tylko nazwa pliku wykonywalnego).
              Wyjście tej kolumny może zawierać spacje
              (aliasy ucmd, ucomm).

command    COMMAND   Patrz args (aliasy args, cmd).

cp      CP      Użycie CPU na mill (patrz %cpu).

cputime    TIME     Łączny czas CPU w formacie "[dd-]hh:mm:ss"
              (alias time).

egid     EGID     Efektywny identyfikator grupy procesy jako liczba
              dziesiętna (alias gid).

egroup    EGROUP    Efektywny identyfikator grupy procesu. Będzie to
              albo nazwa grupy, jeżeli jest znana i pole jest
              wystarczająco szerokie, albo liczba dziesiętna - w
              przeciwnym wypadku (alias group).

eip      EIP     Wskaźnik do instrukcji.

esp      ESP     Wskaźnik do stosu.

etime     ELAPSED   Wartość czasu, jaki minął od uruchomienia procesu
              w formacie [[dd-]hh:]mm:ss.

euid     EUID     Efektywny identyfikator użytkownika (alias uid).

euser     EUSER    Efektywna nazwa użytkownika. Będzie to teksowe ID
              użytkownika, jeśli jest znane, a pole jest
              wystarczająco szerokie, lub liczba dziesiętna w
              przeciwnym wypadku. Opcja n może zostać użyta, aby
              wymusić reprezentację jako liczba dziesiętna
              (aliasy uname, user).

f F Flagi skojarzone z procesem, patrz sekcja FLAGI

              PROCESU. (aliasy flag, flags).

fgid     FGID     ID grupy dostępu do systemu plików (alias fsgid).

fgroup    FGROUP    ID grupy dostępu do systemu plików. Będzie to
              identyfikator tekstowy, jeśli jest znany, a pole ma
              wystarczającą szerokość, lub liczba dziesiętna
              w przeciwnym wypadku (alias fsgroup).

flag     F      Patrz f (aliasy f, flags).

flags     F      Patrz f (aliasy f, flag).

fname     COMMAND   Pierwszych 8 bajtów nazwy pliku wykonywalnego
              procesu. Wyjście w tej kolumnie może zawierać
              spacje.

fuid     FUID     ID użytkownika dostępu do systemu plików.
              (alias fsuid).

fuser     FUSER    ID użytkownika dostępu do systemu plików. Będzie to
              nazwa użytkownika, jeżeli jest dostępna, a
              szerokość pola jest wystarczająca, lub liczba
              dziesiętna w przeciwnym wypadku.

gid      GID     Patrz egid (alias egid).

group     GROUP    Patrz egroup (alias egroup).

ignored    IGNORED   Maska ignorowanych sygnałów, patrz signal(7).
              Wyświetlana jest wartość 32- lub 64-bitowa jako
              liczba szesnastkowa, w zależności od szerokości
              pola (aliasy sig_ignore, sigignore).

label     LABEL    Etykieta bezpieczeństwa, najczęściej używana w
              danych kontekstowych SE Linuksa. Jest to potrzebne
              dla Mandatory Access Control ("MAC"), występującego
              na systemach o wysokim bezpieczeństwie.

lstart    STARTED   Czas, kiedy proces został uruchomiony.

lwp      LWP     Identyfikator LWP (light weight process)
              raportowanego lwp (aliasy spid, tid).

ni      NI      Wartość nice procesu. Zakres od 19 (najmilszy) to
              -20 (niemiły dla innych), patrz nice(1)
              (alias nice).

nice     NI      Patrz ni (alias ni).

nlwp     NLWP     Liczba LWP-ów (wątków) procesu (alias thcount).

nwchan    WCHAN    Adres funkcji jądra, w której proces został uśpiony
              (użyj wchan, aby dostać nazwę funkcji jądra).
              Zadania obecnie uruchomione będą miały w tej
              kolumnie wyświetlony myślnik ('-').

pcpu     %CPU     Patrz %cpu (alias %cpu).

pending    PENDING   Maska oczekujących sygnałów. Patrz signal(7).
              Sygnały oczekujące dla procesu są inne niż
              oczekujące dla poszczególnych wątków. Aby zobaczyć
              oba powyższe rodzaje, proszę użyć opcji m lub -m.
              Wyświetlana jest 32- lub 64-bitowa maska w
              formacie szesnastkowym, w zależności od szerokości
              pola (alias sig).

pgid     PGID     ID grupy procesów lub - równoważnie - ID procesu
              będącego przywódcą grupy procesów (alias pgrp).

pgrp     PGRP     Patrz pgid (alias pgid).

pid      PID     Identyfikator procesu

pmem     %MEM     Patrz %mem (alias %mem).

policy    POL     Klasa schedulera procesu (aliasy class, cls).
              Możliwe wartości pola:
              - nieraportowany
              TS SCHED_OTHER
              FF SCHED_FIFO
              RR SCHED_RR
              ? wartość nieznana

ppid     PPID     Identyfikator procesu-rodzica.

psr      PSR     Procesor, do którego proces jest obecnie
              przypisany.

rgid     RGID     Rzeczywisty identyfikator grupy.

rgroup    RGROUP    Rzeczywista nazwa grupy. Będzie do nazwa grupy,
              jeżeli jest dostępna, a szerokość pola jest
              wystarczająca, lub liczba dziesiętna w przeciwnym
              wypadku.

rss      RSS     Resident set size, czyli niewyswapowana pamięć,
              której zadanie używało (w kilobajtach)
              (aliasy rssize, rsz).

rssize    RSS     Patrz rss (aliasy rss, rsz).

rsz      RSZ     Patrz rss (aliasy rss, rssize).

rtprio    RTPRIO    Priorytet czasu rzeczywistego.

ruid     RUID     Rzeczywisty identyfikator użytkownika.

ruser     RUSER    Rzeczywisty identyfikator użytkownika. Będzie to
              nazwa użytkownika, jeśli jest dostępna i szerokość
              pola jest wystarczająca, lub liczba dziesiętna w
              przeciwnym wypadku.

s       S      Minimalnie wyświetlony stan (jeden znak)
              Patrz sekcja KODY STANU PROCESU, aby zobaczyć
              możliwe wartości. Patrz również stat, aby
              wyświetlić dodatkowe informacje (alias state).

sched     SCH     Polistyka uruchamiania procesu. Polityki
              sched_other, sched_fifo, i sched_rr są odpowiednio
              wyświetlane jako 0, 1 i 2.

sess     SESS     ID sesji bądź - równoważnie - ID procesu przywódcy
              sesji (aliasy session, sid).

sgi_p     P      Procesor, na którym proces się obecnie wykonuje.
              Jeżeli proces nie jest obecnie wykonywany, to
              wyświetlana jest "*".

sgid     SGID     Zachowany identyfikator grupy (alias svgid).

sgroup    SGROUP    Zachowana nazwa grupy. Będzie to nazwa grupy,
              jeżeli jest dostępna i pole jest wystarczająco
              szerokie, i lub liczba dziesiętna w przeciwnym
              wypadku

sid      SID     Patrz sess (aliasy sess, session).

sig      PENDING   Patrz pending (aliasy pending, sig_pend).

sigcatch   CAUGHT    Patrz caught (aliasy caught, sig_catch).

sigignore   IGNORED   Patrz ignored (aliasy ignored, sig_ignore).

sigmask    BLOCKED   Patrz blocked (aliasy blocked, sig_block).

size     SZ      Szacowana ilość przestrzeni swap, która byłaby
              wymagana, gdyby proces miał opróżnić wszystkie
              swoje zapisywalne strony, a potem zostać
              wyswapowany. Liczba ta jest bardzo niedokładna!

spid     SPID     Patrz lwp (aliasy lwp, tid).

stackp    STACKP    Adres początku stosu procesu.

start     STARTED   Czas uruchomienia procesu. Jeśli proces został
              uruchomiony wcześniej niż 24 godziny temu, to
              wyjście jest w formacie "HH:MM:SS", a w przeciwnym
              wypadku - w formacie " mmm dd" (gdzie mm oznacza
              trzyliterowy skrót nazwy miesiąca).

start_time  START    Czas lub data uruchomienia procesu. Jeżeli proces
              nie został uruchomiony w tym samym roku, w którym
              uruchomiono ps, to wyświetlony zostanie tylko rok,
              jeżeli nie został uruchomiony tego samego dnia, to
              wyświetlone będzie "mmmdd", w przeciwnym wypadku -
              "HH:MM".

stat STAT Wieloliterowy stan procesu. Patrz sekcja KODY STANU

              PROCESU, aby uzyskać informacje o znaczeniu
              poszczególnych wartości. Patrz także s i state, aby
              wyświetlić tylko pierwszy znak stanu procesu.

state     S      Patrz s (alias s).

suid     SUID     Zachowany identyfikator użytkownika. (alias svuid).

suser     SUSER    Zachowana nazwa użytkownika. Będzie to nazwa
              użytkownika, jeżeli jest dostępna i pole ma
              wystarczającą szerokość, albo liczba dziesiętna w
              przeciwnym wypadku. (alias svuser).

svgid     SVGID    Patrz sgid (alias sgid).

svuid     SVUID    Patrz suid (alias suid).

sz      SZ      Rozmiar w fizycznych stronach obrazu pamięci
              procesu, włączając w to tekst, dane i przestrzeń
              stosu

thcount    THCNT    Patrz nlwp (alias nlwp). Liczba wątków jądra,
              których proces jest właścicielem.

tid      TID     Patrz lwp (alias lwp).

time     TIME     Łączny czas CPU w formacie "[dd-]hh:mm:ss"
              (alias cputime).

tname     TTY     Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tt, tty).

tpgid     TPGID    ID pierwszoplanowej grupy procesów na tty
              (terminalu), do którego proces jest podłączony lub
              -1, gdy proces nie jest podłączony do terminala.

tt      TT      Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tname, tty).

tty      TT      Kontrolujący tty (terminal) (aliasy tname, tt).

ucmd     CMD     Patrz comm (aliasy comm, ucomm).

ucomm     COMMAND   Patrz comm (aliasy comm, ucmd).

uid      UID     Patrz euid (aliasy euid).

uname     USER     Patrz euser (aliasy euser, user).

user     USER     Patrz euser (aliasy euser, uname).

vsize     VSZ     Użycie wirtualnej pamięci dla całego procesu.
              vm_lib + vm_exe + vm_data + vm_stack

vsz      VSZ     Patrz vsize (aliasy vsize).

wchan     WCHAN    Nazwa funkcji jądra, w której proces jest uśpiony,
              lub "-" jeśli proces jest wykonywany, lub "*" jeśli
              proces jest wielowątkowy, a ps nie wyświetla
              wątków.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

Następujące zmienne środowiska mogą mieć wpływ na ps:

COLUMNS

  Nadpisuje domyślną szerokość wyjścia.

LINES

  Nadpisuje domyślną wysokość wyjścia.

PS_PERSONALITY

  Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital...
  (patrz poniżej sekcja OSOBOWOŚĆ).

CMD_ENV

  Jedno z posix, old, linux, bsd, sun, digital...
  (patrz poniżej sekcja OSOBOWOŚĆ).

I_WANT_A_BROKEN_PS

  Wymusza przestarzałą interpretację linii poleceń.

LC_TIME

  Format daty.

PS_COLORS

  Obecnie nieobsługiwana.

PS_FORMAT

  Nadpisuje domyślny format wyjścia.

PS_SYSMAP

  Domyślna lokalizacja pliku nazw (System.map).

PS_SYSTEM_MAP

  Domyślna lokalizacja pliku nazw (System.map).

POSIXLY_CORRECT

  Nie ignoruje złych opcji.

POSIX2

  Ustawione na "on", działa tak, jak POSIXLY_CORRECT.

UNIX95

  Nie ignoruje złych opcji.

_XPG

  Wyłącza niestandardowe zachowanie CMD_ENV=irix.
CMD_ENV lub PS_PERSONALITY, które mogą być ustawione na Linux dla normalnych
systemów. Bez tego ustawienia, ps jest zgodny z nieużytecznymi i złymi

OSOBOWOŚĆ

390    jak ps z S/390 OpenEdition
aix    jak ps z AIX
bsd    jak ps z FreeBSD (zupełnie niestandardowy)
compaq   jak ps z Digital Unix
debian   jak ps ze starego Debiana
digital  jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)
gnu    jak ps ze starego Debiana
hp     jak ps z HP-UX
hpux    jak ps z HP-UX
irix    jak ps z Irix
old    jak ps z oryginalnego Linuksa (zupełnie niestandardowy)
os390   jak ps z OS/390 Open Edition
s390    jak ps z OS/390 Open Edition
sco    jak ps z SCO
sgi    jak ps z Irix
solaris2  jak ps z Solaris 2+ (SunOS 5)
sunos4   jak ps z SunOS 4 (Solaris 1) (zupełnie niestandardowy)
tru64   jak ps z Tru64 (wcześniej Digital Unix, wcześniej OSF/1)

ZOBACZ TAKŻE

top(1), pgrep(1), pstree(1), proc(5).

STANDARDY

Ta wersja programu ps jest zgodna z:

AUTOR

ps początkowo był napisany przez Branka Lankestera <lankeste@fwi.uva.nl>.