Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    slrn - Łatwy w użyciu czytnik news oparty o NNTP

NOTKA DOKUMENTACYJNA

    Ta dokumentacja jest trochę przedawniona. Zachęcamy do obejrzenia
    slrn/changes.txt i slrn/doc/slrn.rc z dystrybucji slrn. Są tam bardziej
    aktualne dane. Zobacz też http://space.mit.edu/%7Edavis/slrn.html .

SKŁADNIA

    slrn [ -n ] [ -h nazwa-serwera-nntp ] [ -f plik-newsrc ] [ -create ] [
    -C ] [ -help ]

OPIS

    slrn jest łatwym w użyciu, lecz potężnym czytnikiem news, opartym o
    NNTP. Opiera się on w dużym zakresie na bibliotece programowania S-Lang
    , dając w wyniku dostęp do wielu jej właściwości.

    Jeśli w linii komend nie podano żadnego serwera poprzez opcję -h ,
    użyty zostanie serwer, określony przez zmienną środowiskową NNTPSERVER.
    Opcja -f okresla, którego pliku newsrc należy użyć. Jeśli żaden nie
    zostanie podany, domyślnie zostanie użyty .jnewsrc. Wartość ta może
    być na serwerze ustawiona poprzez plik konfiguracyjny .slrnrc.

    Opcja -create powinna być używana podczas pierwszego połączenia slrn z
    konkretnym  serwerem. Powoduje to, że slrn odczytuje całą listę
    dostępnych na serwerze grup i umieszcza je w pliku newsrc. Jeśli
    połączenie NNTP nie jest najszybsze, proces ten może zająć kilka minut.
    Na szczęście dzieje się to tylko podczasu używania flagi -create.

    Jeśli w linii komend podane jest -C, robione jest założenie, że
    terminal obsługuje kolory. Kolory mogą być podawane przy użyciu pliku
    inicjalizacyjnego .slrnrc. Jeśli obecna jest opcja -n, nie będzie
    dokonywane sprawdzanie nowych grup dyskusyjnych. Może to zaowocować
    szybszym uruchamianiem.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

    Używanie slrn jest dość proste. Zazwyczaj proste wpisanie  slrn
    spowoduje połączenie z serwerem news. Po uruchomieniu, slrn sprawdza
    czy nie pojawiły się nowe grupy i automatycznie się do nich podłącza.
    Po tym etapie, slrn przechodzi do trybu ``pełnoekranowego'', gdzie
    użytkownik może się wypisać z jednej, lub większej ilości grup.  slrn
    Wyświetla listę grup w następujący sposób:

    -> 3   sci.research.postdoc         689-705
      1   comp.databases.olap         1-1
      4   rec.antiques.radio+phono       1-4
      1   comp.emulators.ms-windows.win    339-349
     113   comp.unix.questions         74401-74513
     11   gnu.ghostscript.bug         4874-4884
     100   alt.music.pink-floyd         7941-8040
     11   rec.sport.baseball.analysis     239-249
      3   rec.sport.baseball.data       267-269
     13   sci.physics.electromag        1159-1171
     65   comp.sys.ibm.pc.hardware.systems   4754-4818
      5   sci.physics.particle         1069-1073
      2   comp.sources.x            2362-2363
      2   comp.unix.user-friendly       2603-2604

    Środkowa kolumna pokazuje nazwę grupy dyskusyjnej, a lewa ilość
    nieprzeczytanych artykułów. Po prawej mamy zakresy artykułów, obecnych
    na serwerze. Zwróć uwagę na obecność -> w pierwszej kolumnie, w linii
    `sci.research.postdoc'. Symbol ten jest używany przez slrn  jako
    wskaźnik, pokazujący obecnie wybraną linię. Może być poruszany w górę i
    w dół przy użyciu strzałek. Naciśnięcie RETURN, lub spacji spowoduje w
    tym momencie wybranie grupy `sci.research.postdoc'. Pojawi się wtedy
    nowy ekran, który wygląda następująco:

    ->-  703  (P) Lecturer in Comp.    dumontet@nuri.inria.fr (dumo
     -  704  Research & Developnment   dumontet@nuri.inria.fr (dumo
     -  705  Re: Example of proposal   shinbrot@bart.chem-eng.nwu.e

    Każda linia składa się tu z czterech pół i ewentualnie z kursora ->.
    Pierwsze pole okresla czy artykuł był przeczytany, czy nie. Kreska ( -
    ) w pierwszym polu oznacza, że artykuł nie został przeczytany.
    Ponieważ kreska pojawia się w pierwszym polu dla wszystkich trzech
    wypisanych wyżej linii, wnioskiem jest, że żaden z tych artykułów nie
    został  jeszcze  zaznaczony  jako przeczytany. Jeśli w polu tym
    wystąpiłaby litera d, oznaczałoby to, że artykuł został przeczytany.
    Obecnie wybrany artykuł może zmieniać stan read na unread i odwrotnie.
    Zaznaczenia jako nieprzeczytany dokonuje się, przyciskając klawisz u.
    Klawisz d z kolei służy do zaznaczania artykułu znakiem przeczytanego.
    Klawisz c używany jest do zaznaczania jako przeczytane wszystkich
    artykułów (Jest to najlepszy sposób używania czytnika: przejrzyj
    artykuły, szukając czegoś interesującego, a tuż przed przejściem do
    następnej grupy naciśnij `c').

    Kolejne pole zawiera numer artykułu na serwerze. Trzecie i czwarte pole
    zawierają temat artykułu i jego autora.

    Naciśnięcie spacji, lub RETURN utworzy następne okno i wyświetli
    zawartość wybranego artykułu. Okno składać się będzie teraz z dwóch
    okien - jednego dużego i jednego małego. Duże okno, określane jako okno
    artykuu będzie zawierać obecnie wybrany artykuł. Małe okno, określane
    jako okno podsumowania będzie zawierać listę artykułów, podobną do tej
    poprzedniej. Do przewijania artykułu w dół można używać spacji, a do
    przewijania w górę można używać klawiszy DELETE lub `B'. Strzałki
    góra/dół poruszają kursorem -> w oknie podsumowania. Aby usunąć okno
    artykuu, naciśnij klawisz h.  Spowoduje  to  powiększenie  okna
    podsumowania na pełny ekran.

    Do wysłania odpowiedzi na wiadomość (followup), używa się klawisza f.
    Aby wrócić do listy grup, naciśnij klawisz Q.

DOMYŚLNE WIĄZANIA KLAWISZY

    Wiązana te są zawsze dostępne:

    ?   Pomoc

    PageUp Ctrl-U
       Ekran w górę

    PageDn Ctrl-D
       Ekran w dół

    Ctrl-Z Zawieś program

    Na poziomie grup dyskusyjnych można używać tych klawiszy:

    SPACJA Wybierz artykuły z bieżącej grupy.

    Strzałka w górę P
        Przejdź do poprzedniej grupy

    Strzałka w dół
        Przejdź do następnej grupy

    q    Zakończ program

    p    Wyślij artykuł

    l    Włącz/wyłącz wyświetlanie grup, które nie zawierają artykułów
        nieprzeczytanych.

    L    Włącz wyświetlanie grup, do których nie jesteś zapisany (można
        się tak zapisać)

    u    Wypisz się z bieżącej grupy

    s    Zapisz się na bieżącą grupę

    c    Zaznacz wszystkie artykuły bieżącej grupy jako przeczytane.

    a    Zapisz się do podanej grupy

    /    Szukaj grupy, do której jesteś zapisany

    G    Odśwież grupy z serwera news

    X    Zachowaj .newsrc

    ESC >  Przejdź do ostatniej grupy

    ESC <  Przejdź do pierwszej grupy

    Następujące wiązania są dostępne po wybraniu grupy:

    SPACJA Wybierz lub przewijaj do przodu obecnie wybrany artykuł

    DELETE, b
        Przewijaj obecnie wybrany artykuł do tyłu

    d    Zaznacz obecnie wybrany artykuł jako przeczytany i przejdź do
        następnego artykułu nieprzeczytanego.

    u    Zaznacz obecnie wybrany artykuł jako nieprzeczytany

    #    Zaznacz  numerycznie  artykuł dla wielokrotnego zachowania
        (zobacz komendę Numerically tag the article for multiple save
        (see o )

    g    Przejdź do następnego digest

    h    Ukryj okno artykułu przez powiększenie okna podsumowania do
        pełnego ekranu

    Ctrl-^ Zmniejsz rozmiar okna nagłówkowego o jedną linię.

    ^    Zwiększ rozmiar okna nagłówkowego o jedną linię.

    f    Wyślij odpowiedź (follow-up) do obecnie wybranego artykułu.

    F    Forwarduj obecnie wybrany artykuł do kogoś

    r    Odpowiedz bezpośrednio do autora wybranego artykułu

    o    Zapisz wybrany artykuł lub wątek do pliku w formacie unixowej
        skrzynki pocztowej przez doklejenie go do podanego pliku, a
        następnie opcjonalne zdekodowanie przez uudecode lub unshar.
        Jeśli obecne są zaznaczone numerycznie artykuły (zobacz # ),
        to opcjonalnie zachowaj i zdekoduj  zaznaczone  artykuły.
        Wbudowany uudekoder może dekodować pliki, zawierające wiele
        wieloczęściowych zakodowanych artykułów. Muszą one jednak być
        zaznaczone w odpowiedniej kolejności. Do odznaczenia artykułów
        można użyć klawisza ESC # .

    q    Wyjdź z tego okna i przejdź do listy grup

    T    Włącz wyświetlanie cytatów

    K    Włącz scoring

    TAB   Pomiń cytaty w artykule

    t    Przełączaj nagłówki artykułu między stanem "schowanym"  i
        "widocznym". Domyślnie nieważne nagłówki są ukrywane.

    Strzałka w górę
        Przejdź do poprzedniego artykułu

    Strzałka w dół
        Przejdź do następnego artykułu

    ESC Strzałka w dół, RETURN
        Przewiń artykuł w dół o jedną linię

    <    Przeskocz na początek artykułu

    ESC Strzałka w górę
        Przewiń artykuł w górę o jedną linię

    ESC >  Przejdź do ostatniego artykułu

    ESC <  Przejdź do pierwszego artykułu

    Strzałka w prawo
        Przewiń artykuł w prawo

    Strzałka w lewo
        Przewiń artykuł w lewo

    n    Przejdź do następnego nieprzeczytanego artykułu

    o    Dopisz artykuł do pliku; opcjonalnie zdekoduj przy pomocy
        uudecode lub shar

    p    Przejdź do poprzednio nieprzeczytanego artykułu

    PageUp, PageDn
        Przewiń ekran w górę lub w dół listę nagłówków.

    /    Szukaj w artykule w kierunku postępowym.

    ?    Szukaj w artykule w kierunku wstecznym.

    a    Szukaj autora w kierunku postępowym.

    A    Szukaj autora w kierunku wstecznym.

    s    Szukaj tematu w kierunku postępowym.

    S    Szukaj tematu w kierunku wstecznym.

    H    Ukryj artykuł (spowoduj, by jego okno znikło)

    N    Przeskocz do następnej grupy dyskusyjnej

    j    Przejdź do artykułu

    P    Wyślij artykuł (zobacz też f , służący do wysyłania odpowiedzi
        (follow-up))

    ŚREDNIK Ustaw na obecnym artykule znacznik.

    PRZECINEK
        Powróć do poprzednio ustawionego znacznika, ustawiając wpierw
        znacznik.

    *    Zaznacz artykuł jako 'ważny' (chroni  przed  zaznaczeniem
        artykułu jako skasowany)

    |    Prześlij artykuł do zewnętrznej komendy (poprzez łącze)

    ESC Ctrl-C
        Anuluj bieżący artykuł.

    ESC Ctrl-S
        Zastąp bieżący artykuł przez edycję oryginalengo tekstu.

    c    Zaznacz wszystkie artykuły jako przeczytane

    ESC C  Zaznacz  artykuły  znajdujące  się  do tego miejsca jako
        przeczytane.

    ESC U  Zaznacz artykuły, znajdujące się do  tego  miejsca  jako
        nieprzeczytane.

    Ctrl-R, Ctrl-L
        Odśwież zawartość ekranu.

    ESC R  Włącz/wyłącz dekodowanie ROT13.

    ESC S  Włącz/wyłącz wątkowanie nagłówków.

    ESC T  Włącz zwijanie wątkowania nagłówków

    ESC A  Przełączaj między metodami wyświetlania nagłówków

    ESC p  Znajdź nagłówek rodzicielski

    ESC Ctrl-P
        Znajdź nagłówek potomka

    ?    Pokaż pomoc

    Ctrl-Z Zawieś czytnik.

    E    Edytuj parametry score (punktowania), używając tego artykułu
        jako wzorca.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    slrn używa następującej listy zmiennych środowiskowych:

    NNTPSERVER serwer NNTP, z którym ma się połączać, jeśli nie podano
          żadnego podczas uruchamiania slrn.

    EDITOR

    SLANG_EDITOR
          Edytor, którego używać podczas tworzenia wiadomości. '%s' i
          '%d' mogą służyć do przekazywania nazwy pliku i liczby
          linii. Na przykład, jeśli twoim edytorem jest `jed', to
          możesz użyć w swoim pliku startowym powłoki czegoś w
          rodzaju: setenv SLANG_EDITOR 'jed %s -g %d'. Jeśli używasz
          basha,  możesz  zamiast  tego  użyć  komendy:  export
          SLANG_EDITOR='jed %s -g %d'. SLANG_EDITOR jest preferowaną
          zmienną środowiskową, gdyż wszystkie aplikacje S-Lang,
          które korzystają z edytora, poszukują tej zmiennej i
          rozumieją jej składnię.

    REPLYTO   Adres, wstawiany do pola `Reply-To'.

    ORGANIZATION
          Łańcuch, używany w polu `Organization'.

PLIK INICJALIZACYJNY slrn

    Jesli w katalogu domowym użytkownika istnieje plik o nazwie .slrnrc, to
    slrn użyje go jako pliku inicjalizacyjnego. Plik ten może zawierać
    listę prywatnych wiązań klawiszy, lub listę mapowań serwer--newsrc.

    WIĄZANIE KLAWISZY

    Aby przywiązać do jakiejś funkcji klawisz, użyj składni:

    setkey mapaklawisza funkcja sekwencja-klawiszowa

    Funkcja setkey wymaga trzech argumentów. Pierwszy określa mapklawisza
    (keymap), używaną do wiązania. Prawidłowe mapy to group i article.
    Argument funkcja określa funkcję, którą należy wywołać po naciśnieńciu
    klawiszy z ostatniego argumentu. Na przykład,

               setkey group quit "x"

    oznacza, że jeśli w poziomie group naciśnięty zostanie klawisz x, to
    wywołana zostanie funkcja quit(zakończenia). Zauważ, że choć normalnie
    nie jest to konieczne, ostatni argument powinien być ujmowany w
    cudzysłowy, gdyż może zawierać spacje.

    Sekwencja klawiszowa może składać się z wielu znaków. Na przykład, na
    wielu terminalach strzałka w prawo przesyła trzy znaki ESC, `[' i `C'.
    Aby przywiązać strzałkę w prawo do funkcji `select_group' (wybierz
    grupę), użyj:

                setkey group select_group "\e[C"

    Czasami  przed  przywiązaniem klawisza trzeba anulować istniejące
    wiązanie. Np. nie można zrobić:

                setkey group quit "\e"

    w celu przywiązania klawisza ESC do funkcji quit, bez uprzedniej
    anulacji.  Jest tak dlatego, że znaku ESC używają wiązania domyślne.
    Aby wykorzystać ten klawisz, użyj funkcji unsetkey:

                unsetkey group "\e"
                setkey group quit "\e"

    W tym wypadku funkcja unsetkey usunęłą wszystkie wiązania znaku ESC.
    Nastepnie nastąpiło wiązanie go z funkcją `quit'. Zauważ proszę, że
    anulowanie klawisza ESC anuluje również wszystkie sekwencje, które z
    nim występowały. Czyli większość klawiszy funkcyjnych.

    Zobacz niżej przykładowy plik inicjalizacyjny. Jest tam lista funkcji i
    ich znaczeń.

    UŻYWANIE WIELU SERWERÓW

    Najprostszym sposobem używania wielu serwerów jest skorzystanie z
    komendy server w pliku .slrnrc.  Komenda ta wiąże nazwę serwera z
    plikiem newsrc:

    server nntp-server newsrc-file

    Na przykład, załóżmy, że używasz trzech serwerów o nazwach hostów
    `red.news.edu', `blue.news.edu' i `green.news.edu'. Wtedy linie:

    server red.news.edu .jnewsrc-red

    server blue.news.edu .jnewsrc-blue

    server green.news.edu .jnewsrc-green

    określają, że plik .jnewsrc-red jest używany z serwerem red.news.edu
    itd.

    DEFINIOWANIE KOLORÓW

    Obsługa kolorów jest włączana przełącznikiem `-C' w linii komend.
    Kolory mogą być definiowane przy użyciu słowa kluczowego `color' w
    pliku konfiguracyjnym `.slrnrc'. Składnia jest następująca:

      color NAZWA-OBIEKTU KOLOR_PIERWSZEGO-PLANU KOLOR-TŁA

    NAZWA-OBIEKTU może być jednym z następujących elementów:

      menu      -- Linia na górze wyświetlacza (pasek menu)
      menu_press   -- Aktywny element menu
      status     -- Linia statusu, dołączona do okien
      cursor     -- Wskaźnik pozycji -->
      error     -- Komunikaty o błędach
      group     -- Nazwy grup dyskusyjnych (tryb group)
      description  -- Opisy grup dyskucyjnych (tryb group)
      article    -- Ciało artykułu (nie nagłówki)
      headers    -- Linie, które tworzą nagłówek artykułu
      author     -- Nazwisko autora
      subject    -- Temat
      signature   -- Sygnaturka autora
      quotes     -- Materiał cytowany
      high_score   -- Artykuły o dużej punktacji (score)
      tree      -- Drzewo artykułów
      tilde     -- Tyldy (tryb tilde)
      thread_number -- Numery wątków
      normal     -- wszystko pozostałe

    Nazwy kolorów pierwszego planu/tła mogą być następujące:

      black        gray
      red         brightred
      green        brightgreen
      brown        yellow
      blue         brightblue
      magenta       brightmagenta
      cyan         brightcyan
      lightgray      white
      default

    Większość terminali nie obsługuje kolorów drugiej grupy dla tła.

    UKRYWANIE CYTOWANYCH ARTYKUŁÓW

    Często artykuły zawierają cytaty poprzednich artykułów.  slrn jest w
    stanie nie wyświetlać linii artykułu, które odpowiadają określonemu
    wyrażeniu regularnemu. Wrażenie regularne może być podane  przez
    wstawienie do pliku .slrnrc linii o postaci

      ignore_quotes WYRAŻENIE-REGULARNE

    . Domyślnym wyrażeniem regularnym jest

      "^ ?[:>=]"

    co odpowiada dowolnej linii, rozpoczynającej się od potencjalnej
    spacji, za którą następuje dwukropek, znak większości, lub znak
    równości.

    Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie takich linii, w trybie `article'
    naciśnij `T'.

PUNKTOWANIE ARTYKUŁÓW

    (Dla szczegółowego opisu elastyczności slrn'owego pliku punktacyjnego
    zajrzyj do plików KILL_FAQ i score.txt, obecnych w dystrybucji slrn)

    W niektórych czytnikach, jedna z właściwości punktacyjnych slrn mogłaby
    być określana jako tzw. " killfile ".  Jednak w przeciwieństwie do
    pewnych innych czytników, slrn daje dobre narzędzia nie tylko wycinania
    artykułów, lecz również specjalnego ich zaznaczania.

    Dostępne są cztery poziomy punktowania:

    -9999 Punktowany artykuł jest kasowany (jak w killfile) i nie będzie
       się pojawiał w oknie nagłówków

    -1 do -9998
       Punktowany artykuł pojawia się ze znacznikiem " D " jak we
       fladze "Deleted"

    0   normalny artykuł

    1 do 9999
       Punktowany artykuł pojawi się z flagą " !  ", oznaczającą
       ważność

    KONFIGUROWANIE PLIKU PUNKTACJI

    System punktowania jest wyłączony do czasu, gdy ustawisz scorefile na
    ścieżkę pliku, którego slrn powienien używac  do  przechowywania
    parametrów punktowania.

    Po ustawieniu, plik punktacyjny może być osiągany przez komendę E w
    oknie nagłówków. Może też być edytowany ręcznie. W wypadku dostępu
    przez komendę E , dopisuje zawierający trochę parametrów wzorzec,
    oparty o bieżący artykuł.  Następnie jesteś umieszczany w swoim
    edytorze. Aby włączyć punktowanie, skasuj symbol % z pierwszej kolumny
    linii nagłówkowej, którą chcesz punktować.

    Innym sposobem konfigurowania pliku punktacyjnego jest jego ręczna
    edycja. Oto przykładowy plik punktacyjny:

     [news.software.readers]
      Score: 9999
      % Wszystkie artykuły są dobre
      Subject: slrn

      Score: 9999
      % To jest ktoś, kogo chcę słyszeć
      From: davis@space.mit.edu

      Score = -9999
      Subject: <f?agent>

     [comp.os.linux.*]
      Score: -10
      Expires: 1/1/1996
      Subject: swap

      Score: 20
      Subject: SunOS

      Score: 50
      From: Linus

      % Usuń wszystkie artykuły crosspostowane na grupę adcocacy
      Score: -9999
      Xref: advocacy
      ~From: Linus

      % Od osoby tej nie chcę nic słyszeć, chyba że napisze coś o
      % `gizmos', lecz tylko w comp.os.linux.development.*

      Score: -9999
      From: someone@who.knows.where
      ~Subject: gizmo
      ~Newsgroup: development

      % Lubię ich śledzić

      [alt.fan.warlord]
      Score:: 20
      Subject: larry
      Subject: curly

    Plik ten składa się z dwóch sekcji. Pierwsza sekcja definiuje zestaw
    testów, stosowanych do grup news.software.readers.  Następna sekcja
    tyczy się grup comp.os.linux.

    Pierwsza sekcja zwiera trzy testy. Pierwszy test daje punktację 9999
    wszelkim tematom, zawierającym łańcuch `slrn'. Następny test dotyczy
    się `From'. Mówi, że każdy artykuł od `davis@space.mit.edu' ma uzyskać
    punktację 9999. Trzeci daje punktację -9999 każdemu artykułowi, którego
    temat zawiera słowo `agent'. Ponieważ testy są aplikowane w kolejności,
    to jeśli artykuł zawiera zarówno `slrn', jak i `agent', to dostanie
    punktację 9999. 9999 jest specjalną wartością punktacyjną.

    Druga sekcja jest bardziej złożona. Tyczy się grup dyskusyjnych
    comp.os.linux i składa się z 5 testów. Pierwsze trzy są proste: -10
    punktów dla tematu, zawierającego `swap', 20 jeśli zawiera SunOs i 50,
    jeśli jest to artykuł od kogoś, o nazwisku `Linus'. Znaczy to, że jeśli
    Bill@Somewhere napisze artykuł o tytule `Swap, Swap, Swap', to artykuł
    dostanie -10 punktów. Jednak jeśli Linus napisze artykuł o tym samym
    tytule, to uzyska -10 + 50 = 40 punktów. Zauważ, że pierwszy test
    ulegnie przedawnieniu na początku 1996.

    Czwarty test usuwa wszystkie artykuły, które były crosspostowane na
    grupę advocacy, chyba że były wysłane przez Linusa. Zauważ, że jeśli
    słowo kluczowe rozpoczyna się od znaku `~', to działanie wyrażenia
    regularnego jest odwracane.

    Czwarty test filtruje wiadomości od someone@who.knows.where, chyba że
    pisze o `gizmos' na grupach comp.os.development. Znów zwróć uwagę na
    znak `~'.

    Ostatni test zaznacza jako ważne wiadomości od Moe lub Curly w grupie
    alt.fan.warlord. Demonstruje to użycie warunku "OR" w pliku punktacji.

KOPIA GRZECZNOŚCIOWA

    Jeśli chcesz wysłać kopię grzecznościową swojego artykułu odpowiedzi do
    oryginalnego nadawcy, to możesz tak zrobić, dodając do artykułu
    nagłówek  "Cc:".  Oto  przykład, jak wysłać kopię grzecznościową
    odpowiedzi do Johna Davisa (autora slrn) na ogłoszenie nowej wersji
    slrn:

    Newsgroups: news.software.readers
    Subject: Re: slrn 0.8.0 Released!
    References: <46c6b8$e2@news.mit.edu>
    Organization: a clean well lit place
    Reply-To: hg@n2wx.ampr.org
    Followup-To:
    Cc: davis@space.mit.edu

    On 22 Oct 1995 01:26:45 GMT, John Davis <davis@space.mit.edu> wrote:
    ...

    John  odbierze kopię odpowiedzi pocztą, gdzie wiadomosć zostanie
    poprzedzona linią tekstu, mówiącą, że [This message has also been
    posted.] (ta wiadomość została również wysłana na grupę dyskusyjną)
    (Tekst wewnątrz nawiasów może być konfigurowany w pliku .slrnrc, z
    pomocą parametru cc_followup_string .)

    RÓŻNE USTAWIENIA

    Plik inicjalizacyjny .slrnrc obsługuje też następujące komendy:

     signature       <nazwa pliku z sygnaturką>
     organization     <nazwa organizacji>
     replyto        <adres email, używany jako reply-to>
     quote_string     <łańcuch używany do cytowania artykułu>
     editor_command    <łańcuch używany do wywołania edytora>
     scorefile       <nazwa pliku punktacyjnego>

    Na przykład,

     signature     .news-signature
     organization   "Society of Famous Outlaws"
     signature     "Billy the Kid"
     quote_string   ">"
     editor_command  "jed %s -g %d -tmp"
     scorefile     "News/Score"

PLIKI

    $HOME/.slrnrc - plik inicjalizacyjny slrn

    $HOME/.jnewsrc - domyślny plik newsrc slrn.

PRZYKŁAD PLIKU INICJALIZACYJNEGO

    % Oto przykładowy plik startowy czytnika slrn. Znak procenta oznacza
    % komentarz

    % mapowanie SERVER na NEWSRC
    %server hsdndev.harvard.edu .jnewrc-hsdndev
    %server news.uni-stuttgart.de .jnewsrc-stuttgart

    % następna linia jest dla serwerów, wymagających hasła
    %nnrpaccess HOSTNAME USERNAME PASSWORD

    %hostname "YOUR.HOSTNAME"
    %set username "jdoe"
    %set realname "John Doe"
    %set replyto "jd@somthing.com"

    % Nazwa używanego pliku sygnaturki
    %set signature ".signature"

    % Znak cytowania, używany podczas odpowiadania
    quote_string ">"

    % jeśli niezerowe, sygnatur anie będzie włączana do cytowanego tekstu
    % odpowiedzi
    set followup_strip_signature 0

    % to wyrażenie regularne definiuje linie, uważane za linie cytowania.
    % Mówi, że wszystkie linie, zaczynające się od 0-2 spacji i znaku
    % >, <, :, |, lub = są liniami cytowanymi.
    ignore_quotes "^ ? ?[><:=|]"

    % To ustawia łańcuch followup. Rozpoznawane są tu następujące specyfikatory
    % formatu: %d:data, %r:nazwa rzeczywista, %f:email, %s:temat,
    %       %m:msgid, %n:grupy dyskusyjne, %%: procent
    followup "On %d, %r <%f> wrote:"

    %Własne nagłówki do dodania podczas odpowiedzi
    %set custom_headers "X-Whatever: bla0-Misc: bla bla"

    % Używana przeglądarka WWW. Klawisz 'U' w trybie artykułowym przeszukuje
    % artykuł w poszukiwaniu URL i wywołuje Xbrowser (jeśli pracuje w X),
    % lub w przeciwnym wypadku non_Xbrowser
    set Xbrowser "netscape %s &"
    set non_Xbrowser "lynx %s"

    % Jeśli obecny jest autobaud, wielkość wyjścia będzie synchronizowana
    % z wielkością baud
    %autobaud

    % jeśli niezerowe, przy wejściu w tryb artykułowy wyświetl najpierw
    % (pierwszy?) artykuł
    % if non-zero, display first article when entering article-mode.
    set show_article 0

    % jeśli niezerowe, pokaż opis grupy dyskusyjnej
    set show_descriptions 1

    % kolumna, przy której rozpoczynają się opisy
    set group_dsc_start_column 40

    % Jeśli niezerowe, nie są robione kopie zapasowe newsrc
    set no_backups 0

    % Jeśli zero, nie rób beepów. Jeśli 1, wysyłaj beep. Jeśli 2, wysyłaj tylko
    % wizualny dzwonek. Jeśli 3, wysyłaj obydwa.
    set beep 1

    % Jesli niezerowe, slrn automatycznie będzie się zapisywał do nowych grup.
    % domyślnie 0.
    set unsubscribe_new_groups 0

    % Jeśli niezerowe, wszystkie tytuły tematów zostaną wyświetlone, nawet gdy
    % wiele może być zduplikowanych.. Wartość 0 powoduje, że ekran wygląda
    % spokojniej.
    set show_thread_subject 0

    % Włącz obsługę myszy w xterm: 1 włącza, 0 wyłacza
    set mouse 0

    % Ustawienie któregoś z nich na 0 umożliwi ci przechodzenie bezpośrednio do
    % następnego artykułu/grupy, bez potwierdzanai
    set query_next_group 1
    set query_next_article 1

    % jeśli zero, nie zobaczysz znaku zachęty "next group:". Nie jest to to
    % samo co zmienna 'query_next_group'.
    set prompt_next_group 1

    % Ustaw to na 0 dla wyłączenia potwierdzeń przy odpowiadaniu,
    % wychodzeniu, ...
    set confirm_actions 1

    % Jeśli 0, nie wyświetlaj nazwiska autora. Jeśli 1, wyświetlaj temat, a
    % potem nazwisko. Jeśli 2, wyświetlaj nazwisko, potem temat.
    set author_display 2

    % 0: zachowuj wszystkie grupy podczas pisania do newsrc
    % 1: nie zachowuj żadnych grup, do których nie jesteś zapisany
    % 2: nie zachowuj żadnych nieprzeczytanych-niezapisanych grup
    set write_newsrc_flags 1

    % Jeśli większe niż 0, do nadawcy będzie generowanya automatycznie nagłówek
    % Cc: (podczas followupów). Jeśli -1, najpierw będzie pytanie.
    set cc_followup 0
    cc_followup_string "[This message has also been posted.]"

    % Komenda sendmail umożliwia podstawienie innego mailera. Upewnij się, że
    % obsługuje taki sam interfejs jak sendmail!
    %set sendmail_command "/usr/lib/sendmail -oi -t -oem -odb"

    % nazwa pliku punktacyjnego (względem katalogu domowego)
    scorefile "News/Score"

    % Nazwa katalogu gdzie umieszczane są zdekodowane pliki (względem katalogu
    % domowego)
    set decode_directory "News"
    % katalog gdzie zachowywane są inne pliki
    set save_directory "News"

    % komenda, używana do wywoływania edytora. W poniższym przykładzie %s
    % określa nazwę pliku, a %d określa początkowy numer linii
    %editor_command "jed %s -g %d -tmp"

    % Jesli niezerowe, pliki używane do nadawania, odpowiadania będą
    % składowane jako pliki tymczasowe w katalogu określonym przez zmienną
    % środowiskową TMPDIR, lub w /tmp
    set use_tmpdir 0

    % 0: nie sortuj. 1: wątkuj. 2: sortuj według tematu
    % 3: włątkuj wynik sortowania tematów
    % 4: sortuj punktacyjnie. 5: wątkuj wynik 4.
    set sorting_method 3
    set display_score 0

    % Jeśli niezerowe, wątki będą nierozwinięte po wejściu do grupy
    set uncollapse_threads 0

    % Jeśli niezerowe, slrn spróbuje odczytać podczas startu plik active. Może
    % to prowadzić do szybszego startu JEŚLI twoje połączenie sieciowe jest
    % dość szybkie. W przeciwnym wypadku NIE UŻYWAJ TEGO. Jeśli możesz, polecam
    % ustawienie 1
    set read_active 0

    % Jeśli niezerowe, a read_active jest zerem, slrn spróbuje użyć komendy
    % XGTITLE podczas listowania niezapisanych grup
    set use_xgtitle 0

    % Co zawijać podczas zawijania artykułu:
    % 0 lub 4 ==> zawiń ciało
    % 1 lub 5 ==> zawiń nagłówki, ciało
    % 2 lub 6 ==> zawiń cytowany tekst, ciało
    % 3 lub 7 ==> zawiń nagłówki, cytowany tekst, ciało
    % Wyższe liczby wskazują że każdy artykuł będzie zawijany automatycznie
    set wrap_flags 4

    % Maksymalna liczba artykułów, odczytywana do zapytania slrn. Domyślnie 100.
    % Aby wyłączyć pytanie, wstaw 0
    set query_read_group_cutoff 100

    % Liczba linii, odczytywanych od serwera między procentowymi odświeżeniami
    % licznika. Liczba ta będzie zależeć od szybkości połączenia z twoim
    % serwerem
    set lines_per_update 100

    %---------------------------------------------------------------------------
    % obsługa mime
    %---------------------------------------------------------------------------
    set use_mime 1
    set mime_charset "iso-8859-1"
    % jesli niezerowe, wołaj metamail dla formatów mime, których slrn nie
    % potrafi obsłużyć.
    set use_metamail 1

    % Jeśli niezerowe, w lewym marginesie okna nagłówka będą wyświetlane liczby
    % nagłówków. Liczby te mogą być używane jako ``wybieracze wątków''.
    set use_header_numbers 1

    % Jeśli niezerowe, pytaj o ponowne połączenie, jeśli padnie NNTP. Jeśli
    % zero, próba jest dokonywana bez pytania.
    set query_reconnect 1

    % Znak używany do ukrywania spojlerów:
    set spoiler_char '*'

    %---------------------------------------------------------------------------
    % Lokalna konfiguracja składowania
    %---------------------------------------------------------------------------
    % set spool_inn_root "/export/opt/inn"
    % set spool_root "/export/news"
    % set spool_nov_root "/export/news"
    %
    %% -- następujące nazwy plików są względne do spool_root
    %
    % set spool_nov_file ".overview"
    % set spool_active_file "data/active"
    % set spool_activetimes_file "data/active.times"
    % set spool_newsgroups_file "data/newsgroups"

    %---------------------------------------------------------------------------
    % Obsługa GroupLens
    %---------------------------------------------------------------------------
    %set use_grouplens 1
    %color grouplens_display blue white
    %set grouplens_host     "grouplens.cs.umn.edu"
    %set grouplens_port     9000
    %set grouplens_pseudoname  "YOUR_PSEUDONAME"
    %grouplens_add "rec.cooking.recipes"
    %grouplens_add "comp.os.linux.misc"

    %------------
    % Kolory
    %------------
    color header_number green white
    color normal black white
    color error red white
    color status yellow blue
    color normal black white
    color error red white
    color status yellow blue
    color group blue white
    color article blue white
    color cursor brightgreen white
    color author magenta white
    color subject black white
    color headers brightcyan white
    color menu yellow blue
    color menu_press yellow blue
    color tree red white
    color quotes red white
    color thread_number blue white
    color high_score red white
    color signature red white
    color description blue white
    color tilde green white

    %-----------------------------------------------------
    % Czarnobiałe atrybuty dla terminali monochromatycznych
    %-----------------------------------------------------
    mono normal    none
    mono header_number none
    mono error     blink bold
    mono status    reverse
    mono group     bold
    mono article    none
    mono cursor    bold reverse
    mono author    none
    mono subject    none
    mono headers    bold
    mono menu     reverse
    mono menu_press     none
    mono tree     bold
    mono quotes    underline
    mono thread_number bold
    mono high_score     bold
    mono signature     none
    mono description  none


    %------------------------ Mapaklawiszowa group------------------------
    setkey group add_group "A"  % dodaj nową grupę
    setkey group bob    "\<" % początek bufora
    setkey group bob    "^K\OA"
    setkey group bob    "^K\[A"
    setkey group catch_up "C"  % zaznacz grupę jako przeczytaną
    setkey group down   "\OB" % następna grupa
    setkey group down   "\[B"
    setkey group down   "^N"
    setkey group eob    "\>" % koniec bufora
    setkey group eob    "^K\OB"
    setkey group eob    "^K\[B"
    setkey group group_search_forward   "/"
    setkey group help   "?"
    setkey group pagedown "^D"  % następna strona grup
    setkey group pagedown "\[6~"
    setkey group pagedown "^V"
    setkey group pageup     "\V" % poprzednia strona grup
    setkey group pageup     "^U"
    setkey group pageup     "\[5~"
    setkey group post   "P"
    setkey group quit   "Q"
    setkey group redraw     "^L"
    setkey group redraw     "^R"
    setkey group refresh_groups "G"
    setkey group save_newsrc  """ % odczytaj artykuły z grupy
    setkey group select_group  "
    setkey group select_group  " "
    setkey group subscribe "S"  % zapisz się do grupy
    setkey group suspend    "^Z"
    setkey group toggle_group_display   " 33A"
    setkey group toggle_score  "K"
    setkey group toggle_hidden "l"
    setkey group toggle_list_all   "L"
    setkey group unsubscribe  "U"  % wypisz się z grupy
    setkey group up    "\OA" % poprzednia linia
    setkey group up    "\[A"
    setkey group up    "^P"

    %---------------- Mapaklawiszowa article -------------------------------

    setkey article   goto_article  "j"
    setkey article   pipe_article  "|"
    setkey article   skip_quotes  ""

    setkey article   pageup     "^U"
    setkey article   pageup     "\[5~"
    setkey article   pageup     "\V"

    setkey article   pagedn     "\[6~"
    setkey article   pagedn     "^D"
    setkey article   pagedn     "^V"

    setkey article post "P"
    setkey article toggle_show_author "\a"
    setkey article get_parent_header "\p"
    setkey article   catchup_all  "c"
    setkey article   catchup_all  "\c"
    setkey article   uncatchup_all "\u"
    setkey article   catchup    "\C"
    setkey article   uncatchup "\U"
    setkey article   scroll_dn " " % przewiń do następnej strony artykułu lub wybierz artykuł
    setkey article   scroll_up "^?" % przewiń do następnej stronyartykułu
    setkey article   scroll_up "b" % (scroll_up lub article_pageup)
    setkey article article_lineup   "\\[A"  % Przewiń artykuł linię w górę
    setkey article article_lineup   "\\OA"
    setkey article article_linedn   "\\[B"  % Przewiń artykuł linię w dół
    setkey article article_linedn   ""\OB"
    setkey article   article_linedn "
    setkey article article_search  "/" % Szukaj wprzód w artykule
    setkey article author_search_forward "a" % Szukaj wprzód autora
    setkey article author_search_backward "A" % Szukaj wstecz autora
    setkey article cancel    "\^C"   % Anuluj artykuł
    setkey article delete    "d" % Zaznacz artykuł za przeczytany i przejdź do następnego nieczytanego
    setkey article down     "^N" % Przejdź do następnego artykułu
    setkey article down     "\[B"
    setkey article down     "\OB"
    setkey article mark_spot  ";" % Zaznacz artykuł
    setkey article exchange_mark   "," % Zaznacz artykuł i przejdź do poprzedniego zazanaczenia
    setkey article followup   "f" % Followup
    setkey article forward   "F" % Forward
    setkey article help     "?" % Pokaż pomoc
    setkey article hide_article "H" % Uktyj okno artykułu.
    setkey article art_eob ">" % idź na koniec artykułu
    setkey article left     "\OD"
    setkey article left     "\[D"
    setkey article next     "n" % następny nieczytany artykuł
    setkey article skip_to_next_group   "N" % następna grupa
    setkey article prev     "p" % poprzedni nieczytany artykuł
    setkey article quit     "q" % Wyjdź do trybu wyboru grupy.
    setkey article redraw    "^L" % Odśwież wyświetlacz
    setkey article redraw    "^R"
    setkey article reply    "r" % odpowiedz do autora artykułu
    setkey article art_bob "<" % Idź na początek artykułu
    setkey article right    "\[C"
    setkey article right    "\OC"
    setkey article save     "O" % Dołącz do pliku w formacie unix mail
    setkey article subject_search_forward "s" % Szukaj wprzód/wstecz artykułu o podanym temacie
    setkey article subject_search_backward   "S"
    setkey article suspend   "^Z" % Zawieś czytnik
    setkey article   toggle_rot13  "\R"
    setkey article   toggle_sort  "\S"
    setkey article toggle_headers  "t" % Włącz/wyłacz wyświetlanie nagłówków
    setkey article toggle_quotes   "T"
    setkey article undelete   "u" % Zaznacz artykuł jako nieprzeczytany
    setkey article up   "^P" % Przejdź do poprzedniego artykułu
    setkey article up   "\OA"
    setkey article up   "\[A"
    setkey article   header_bob   "\<" % Przejdź do pierwszego artykułu listy
    setkey article   header_eob   "\>" % Przejdź do ostatniego artykułu listy
    setkey article   shrink_window "^^" % Ctrl-6 or Ctrl-^ % Skurcz okno nagłówków
    setkey article   enlarge_window "^" % Shift-6 or just ^ % Powiększ okno nagłówków

    %setkey article skip_to_prev_group ""   % Bez domyślnych wiązań
    %setkey article fast_quit     ""   % bez domyślnych wiązań

    % Oto specjalna przeróbka dla terminali HP by uzyskać strzałki.
    % Są jeszcze jakieś terminale gdzie nie ma strzałek w ANSI?
    #if$TERM hpterm
     setkey group up "\A"    % "^(ku)"
     setkey group down "\B"   % "^(kd)"
     setkey article down "\B"
     setkey article up "\A"
     setkey article left "\D"
     setkey article right "\C"
    #endif

ZOBACZ TAKŻE

    environ(5)

    Pytania  o  slrn  można  zadawać  na  grupie  dyskusyjnej
    news.software.readers gdzie można uzyskać  odpowiedzi  od  autora
    programu. Dodatkowo, puszczane są tam ogłoszenia nowych wersji slrn.

    Ostatnia wersja slrn jest dostępna przez anonimowy ftp z space.mit.edu
    z pub/davis/slrn.

AUTOR

    John E. Davis <davis@space.mit.edu>

PODZIĘKOWANIA

    (Lista jest niekompletna)

    Howard Goldstein <hg@n2wx.ampr.org> - odświeżanie tego podręcznika.

    Andrew Greer <Andrew.Greer@vuw.ac.nz> - port VMS.

    Jay Maynard <jmaynard@admin5.hsc.uth.tmc.edu> - port OS/2.

    Michael Elkins <elkins@aero.org> - kod MIME.

    Lloyd Zusman <ljz@ingress.com> - udoskonalenia kosmetyczne.

    J.B. Nicholson-Owens <jbn@mystery-train.cu-online.com> - intensywne
    testowanie.

    Mark Olesen <olesen@weber.me.queensu.ca> - wskazówki i pomoc w wersji
    AIX.