Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    tclsh - Prosta powłoka zawierająca interpreter Tcl

SKŁADNIA

    tclsh ?nazwapliku param param ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Tclsh jest powłokopodobną aplikacją, która odczytuje i interpretuje
    polecenia Tcl ze standardowego wejścia lub pliku.  Jeśli zostanie
    uruchomiona bez parametrów działa w trybie interaktywnym czytając
    polecenia Tcl ze standardowego wejścia i wyświetla rezultaty  i
    komunikaty o błędach na standardowym wyjściu. Swoje działanie kończy w
    momencie podania komendy exit lub jeśli standardowe wejście dotrze do
    końca pliku. Jeśli w katalogu domowym użytkownika istnieje plik
    .tclshrc, tclsh zinterpretuje ten plik jako skrypt Tcl tuż przed
    odczytaniem pierwszego polecenia ze standardowego wejścia.

PLIKI SKRYPTÓW

    Jeśli tclsh jest wywołany z parametrami, wtedy pierwszy parametr jest
    nazwą pliku skryptu, a reszta parametrów jest dostępna w skrypcie jako
    zmienne (patrz niżej).  Zamiast czytać polecenia ze standardowego
    wejścia tclsh będzie odczytywać polecenia Tcl z pliku o podanej nazwie.
    Tclsh zakończy działanie kiedy dotrze do końca pliku. W tym przypadku
    nie następuje automatyczne przetwarzanie .tclshrc, ale w razie potrzeby
    plik skryptu może zawsze z niego korzystać.

    Jeśli utworzysz plik ze skryptem Tcl, którego pierwsza linia zawierać
    będzie
       #!/usr/local/bin/tclsh
    i jeśli nadasz mu prawa do wykonywania, możesz wtedy uruchomić plik
    skryptu  bezpośrednio  z  powłoki.  Zakładamy,  że tclsh został
    zainstalowany domyślnie w /usr/local/bin. Jeśli został zainstalowany w
    innym miejscu, będziesz musiał zmodyfikować powyższą linię, tak aby
    była zgodna z twoją instalacją. Wiele systemów UNIX nie pozwala aby
    linia zaczynająca się od #! miała długość większą niż 30 znaków, więc
    upewnij się czy plik wykonywalny tclsh może być dostępny przy użyciu
    krótkiej nazwy pliku.

    Lepszym sposobem może być rozpoczynanie plików ze skryptami tymi trzema
    liniami:
       #!/bin/sh
       # następna linia uruchamia tclsh \
       exec tclsh "$0" "$@"
    Sposób ten można uznać za lepszy od poprzedniego z trzech powodów.  Po
    pierwsze, położenie binariów tclsh nie musi być ściśle określone w
    skrypcie: mogą być one umieszczone gdziekolwiek w ścieżce szukania
    twojej powłoki (PATH). Po drugie, dzięki temu można obejść 30-znakowe
    ograniczenie nazwy pliku z poprzedniego przypadku.  Po trzecie, ten
    sposób zadziała nawet wtedy, kiedy tclsh sam jest skryptem powłoki (tak
    dzieje się w niektórych systemach, żeby obsłużyć wiele architektur lub
    systemów  operacyjnych: tclsh wybiera jeden z kilku binariów do
    uruchomienia). Te trzy linie sprawiają, że zarówno sh jak i tclsh
    wykonują skrypt, ale exec jest wykonywany jedynie przez sh. Powłoka sh
    przetwarza skrypt jako pierwsza, traktuje drugą linię jako komentarz i
    wykonuje  linię trzecią.  Polecenie exec sprawia, że powłoka sh
    zaprzestaje dalszego przetwarzania i zamiast tego uruchamia tclsh,
    który przetworzy cały skrypt jeszcze raz. W momencie uruchomienia,
    tclsh traktuje trzy pierwsze linie jako komentarz, ponieważ na końcu
    drugiej linii jest backslash, który powoduje, że trzecia linia jest
    traktowana jako część komentarza z linii drugiej.

ZMIENNE

    Tclsh posiada następujące zmienne:

    argc      Zawiera liczbę parametrów param (0 jeśli brak)  z
           wyłączeniem nazwy pliku skryptu.

    argv      Zawiera listę Tcl, której elementami są parametry param
           lub jest pusta jeśli nie ma parametrów param.

    argv0     Zawiera nazwpliku jeśli była podana. W innym przypadku
           zawiera nazwę pliku, z którego uruchomiono tclsh.

    tcl_interactive
           Zawiera wartość 1 jeśli tclsh był uruchomiony w trybie
           interaktywnym  (nie  podano  nazwypliku  i  wejście
           standardowe jest urządzeniem terminalowym), w innym
           przypadku zawiera 0.

ZNAKI ZACHĘTY

    Kiedy tclsh jest uruchomiony w trybie interaktywnym, normalnie, po
    każdym poleceniu wyświetla znak zachęty ``% ''. Można jednak zmienić
    znak zachęty poprzez ustawienie zmiennych tcl_prompt1 i tcl_prompt2.
    Jeżeli zmienna tcl_prompt1 jest ustawiona, musi ona zawierać skrypt Tcl
    wyświetlający znak zachęty. Zamiast wyświetlania znaku zachęty tclsh
    wykona skrypt zawarty w zmiennej tcl_prompt1. Zmienna tcl_prompt2 jest
    używana jeżeli bieżące polecenie nie jest skończone, a jego wpisywanie
    zostało przeniesione do nowej linii. W przypadku, gdy tcl_prompt2 nie
    jest ustawione nie jest wyświetlany znak zachęty dla niedokończonych
    poleceń.

SŁOWA KLUCZOWE

    parametr, interpreter, znak zachęty, plik skryptu, powłoka