Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    touch - zmiana czasu pliku

SKŁADNIA

    touch [opcja]... plik...

    Przestarzała wersja:
    touch [-acm] [brzydki_czas] plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo touch
    lub
       info touch.

    touch zmienia czas dostępu i/lub modyfikacji podanych plikw. Czas jest
    zmieniamy na aktualny czas, chyba że podano opcję -r, w tym przypadku
    jest on zmieniany na odpowiedni czas pochodzący od pliku plik_odn, lub
    podano opcję -t, w tym przypadku jest on zmieniany na podany czas. Oba
    czasy są zmieniane, jeśli żadna z opcji -a i -m nie jest podana lub gdy
    podane są obie. Gdy podano jedynie opcję -a zmieniany jest czas
    ostatniego dostępu, a gdy podano jedynie -m zmieniany jest czas
    ostatniej modyfikacji. Jeśli plik nie istnieje, jest tworzony (jako
    pusty plik z uprawnieniami 0666 zmodyfikowanymi przez umask), chyba że
    podano opcję -c.

OPCJE POSIX

    -a   Zmiana tylko czasu ostatniego dostępu do pliku.

    -c   Jeśli plik nie istnieje nie zostanie utworzony.

    -m   Zmiana czasu ostatniej modyfikacji pliku.

    -r plik_odn
       Użycie odpowiedniego czasu pochodzącego od pliku plik_odn jako
       nowego czasu.

    -t czas
       Użycie podanego czasu zamiast aktualnego czasu. Argumentem jest
       liczba dziesiętna w postaci
         [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]
       znacząca to co zwykle. Jeśli nie podano wartości ss, uznaje się
       że wynosi ona 0. Może ona być z zakresu 0-61, aby możliwe było
       odnoszenie się do sekund przestępnych. Czas jest uznawany za
       czas dla strefy czasowej podanej przez zmienną środowiskową TZ.
       Jeśli czas poprzedza 1 stycznia 1970, uznawany jest za błędny.

SZCZEGÓŁY POSIX

    Druga forma wywołanie ma tę wadę, że nie jest pewne czy argument
    brzydki_czas jest czasem czy jednym z plików, którego czas należy
    zmienić. Przyjmuje się, że jest on czasem gdy nie podano opcji -r lub
    -t, istnieją co najmniej dwa argumenty i pierwszy argument jest ośmio-
    lub dziesięcio-cyfrową dziesiętną liczbą całkowitą.
    Format brzydkiego_czasu to MMDDggmm[RR], gdzie RR z zakresu 69-99
    oznacza rok z zakresu 1969-1999, a nie podany RR oznacza aktualny rok.
    Ta postać jest przestarzała.

SZCZEGÓŁY GNU

    Jeśli pierwszy argument plik może być poprawnym argumentem opcji -t i
    nie podano czasu za pomocą opcji -d, -r czy -t i nie podano argumentu
    --, to jest on interpretowany jako czas dla pozostałych plików a nie
    nazwa pliku.

    Podczas zmiany obu czasów, dostępu i modyfikacji, na czas aktualny
    touch może zmienić znaczniki czasu  plików,  których  użytkownik
    uruchamiający program nie jest właścicielem, ale ma prawo do zapisu. W
    innym przypadku użytkownik musi być właścicielem.

OPCJE GNU

    -a, --time=atime, --time=access, --time=use
       Zmiana jedynie czasu ostatniego dostępu.

    -c, --no-create
       Nieistniejące pliki nie będą tworzone.

    -d czas, --date=czas
       Użycie argumentu czas zamiast aktualnego czasu. Może on zawierać
       nazwy miesięcy, strefy czasowe, `am' i `pm', itd. Zobacz
       `Formaty wprowadzania daty' w fileutils(1).

    -f   Ignorowane, zachowane dla kompatybilności z wersją BSD touch.

    -m, --time=mtime, --time=modify
       Zmiana jedynie czasu modyfikacji.

    -r plik_odn, --reference= plik_odn
       Użycie czasów pochodzących od pliku plik_odn zamiast aktualnego
       czasu.

    -t czasdzies
       Tutaj  czasdzies  ma  format  [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]. Użycie
       argumentu (opcjonalnego stulecia i roku,  miesiąca,  dnia,
       godziny, minut, opcjonalnych sekund) zamiast aktualnego czasu.
       Jeśli rok podano przy pomocy dwu cyfr, to za SS przyjmowane jest
       20 dla lat od 0 do 68, zaś 19 dla lat od 69 do 99. Jeżeli nie
       podano cyfr roku, to przyjmowany jest bieżący.

STANDARDOWE OPCJE GNU

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

    --   Zakończenie listy opcji.

UWAGI

    Zauważ, że trzy formaty daty/czasu: rozpoznawane przez opcje -d i -t
    oraz format przestarzałego argumentu czasu brzydki_czas, są od siebie
    różne.

ŚRODOWISKO

    Zmienna TZ jest używana przy interpretacji podanych czasów. Zmienne
    LANG, LC_ALL, LC_CTYPE i LC_MESSAGES mają znaczenie takie jak zwykle.

PRZYKŁAD UŻYCIA

    Komenda `touch foo' utworzy plik foo, jeśli jeszcze nie istnieje, i
    zmieni jego czas ostatniej modyfikacji na aktualny czas. Jest to często
    używane do sterowania działaniami make.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

ZOBACZ TAKŻE

    install(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Sprawdzono aktualność dokumentacji z werją 4.01 narzędzi plikowych GNU.
    Niniejsza dokumentacja jest obszerniejsza od oryginalnej, dołączanej do
    pakietu.