Provided by: konwert_1.8-11.2_i386 bug

NAZWA

    trs - filtr zastępujący łańcuchy

UŻYCIE

    trs [-[r]e] 'ZASTPUJ_TO TYM [A_TO TYM]...'
    trs [-[r]f] PLIK

OPIS

    Kopiuje stdin na stdout zastępując każde wystąpienie danych napisów
    innymi. Podobnie jak tr(1), ale zamienia napisy, a nie tylko pojedyncze
    znaki.

    Reguły (oddzielone odstępami) mogą być podane bezpośrednio po opcji -e
    albo mogą być przeczytane z PLIKU. Argument niepoprzedzony przez -e
    ani -f jest interpretowany jako skrypt, jeśli zawiera jakieś odstępy, a
    jako nazwa pliku, jeśli nie zawiera.

    Komentarze można umieszczać od # do końca linii. Znak # w napisach musi
    być zapisany jako \#.

    Można używać standardowych eskejpów jak w C: \a \b \e \f \n \r \t \v \\
    \nnn. Dodatkowo \s oznacza spację, a \! - pusty łańcuch.

    Można określić zbiory dopuszczalnych znaków na danej pozycji pomiędzy
    \[ a ].  Zakresy ASCII w zbiorach mogą być krótko zapisane jako
    PIERWSZY-OSTATNI. Jeśli zbiór składa się tylko z pojedynczego zakresu,
    \[ i \] mogą być pominięte.

    Jeśli część napisu do zastąpienia jest ujęta w \{...\}, to tylko ta
    część jest zastępowana. Tekst poza \{...\} pełni rolę warunku: napis
    jest tłumaczony tylko jeśli jest poprzedzony danym tekstem i za nim
    jest inny. \{ na początku albo \} na końcu napisu mogą być pominięte.
    Tekst poza \{...\} jest traktowany jako nieprzetłumaczony.

    Przed początkiem pliku i poza jego końcem są tylko znaki \n. Na
    przykład \n\{.\}\n znajduje . stojącą samodzielnie w linii, włączając w
    to pierwszą linię, albo ostatnią nawet bez znacznika 0f[R].

    Fragment postaci \?x=N, gdzie x jest literą A-Za-z, a N jest cyfrą 0-9,
    zawarty w napisie docelowym przypisuje zmiennej x wartość N, kiedy dana
    reguła jest użyta. Taki fragment w napisie źródłowym powoduje, że dana
    reguła jest brana pod uwagę tylko jeśli ta zmienna ma taką wartość.
    Początkowo wszystkie zmienne mają wartość 0. Może być wiele przypisań
    lub warunków w jednej regule - warunki muszą być wtedy wszystkie
    prawdziwe i wykonywane są wszystkie przypisania.

  OPCJE
    -e   Podaje reguły konwersji bezpośrednio w linii poleceń.

    -f   Pobiera je z danego pliku.

    -r   Odwraca każdą regułę. Dotyczy to tylko następnej opcji -e albo
       -f. Oczywiście to nie musi dać odwrotnego tłumaczenia! Każda
       reguła zawierająca któreś z \{\}\[\]\{\}\- jest uwzględniana
       tylko w jednym kierunku. Można wymusić, żeby dowolna reguła była
       uwzględniana tylko w jednym kierunku, umieszczając napis do
       przetłumaczenia w \{...\}.

    --help wyświetla opis i wychodzi

    --version
       wyświetla informację o wersji i wychodzi

    Może być wiele opcji -e albo -f. Wszystkie reguły są wtedy ładowane
    razem, przy czym wcześniejsze mają pierwszeństwo.

PRZYKŁAD

    $ echo Leeloo |trs -e 'el n e i i aqq o\}\n x o u'
    Linux

CZYM SIĘ TO RÓŻNI OD seda

    Podstawowa różnica pomiędzy trsem a sed 's///g; ...' (wyłączając sedowe
    wyrażenia regularne) jest taka, że sed patrzy na każdą regułę w
    kolejności ich podania i stosuje ją do całej linii filtrowanego pliku,
    podczas gdy trs bada każdą pozycję i próbuje wszystkich reguł na tej
    pozycji najpierw. W sedzie każda reguła dostaje tekst wyprodukowany
    przez poprzednią, a w trsie każdy kawałek tekstu jest tłumaczony
    najwyżej raz (jeśli więcej niż jedna reguła pasuje na danej pozycji,
    reguła wymieniona wcześniej wygrywa). Właśnie dlatego sed niezbyt
    nadaje się do tłumaczenia między zestawami znaków. Z drugiej strony, tr
    tłumaczy tylko pojedyncze bajty, więc nie może być użyty do konwersji
    Unikodu ani TeXowych / SGMLowych sposobów zapisu rozszerzonych znaków.

    Inny przykład:
    $ echo 642 |trs -e '4 7 72 66 64 4'
    42
    $ echo 642 |sed 's/4/7/g; s/72/66/g; s/64/4/g'
    666

    Napis do zamiany może być pusty; musi wtedy być coś poza \{\}.  W tym
    szczególnym przypadku tylko jedna taka reguła tworząca z niczego może
    być zastosowana na danej pozycji. Na przykład \}\x80\-\xFF @ poprzedza
    każdy znak z ustawionym najwyższym bitem przez @. Reguła postaci coś\{
    tam nie działa na końcu pliku.

ZOBACZ TEŻ

    tr(1), konwert(1)

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami
    znaków.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy  program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz go
    rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania -
    według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
    użyteczny  - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
    gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
    ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja
    Publiczna GNU.

    Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free
    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
    02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-