Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    zgrep - znajdź wyrażenie regularne również w skompresowanych plikach

SKŁADNIA

    zgrep [ opcje_grepa ] [-e] wzorzec plik.|.|.

OPIS

    zgrep wywołuje program grep na plikach skompresowanych programami
    compress lub gzip. Wszystkie podane opcje są przekazywane bezpośrednio
    do programu grep. Jeżeli nie podano żadnych plików, dane są pobierane
    ze standardowego wejścia, w razie potrzeby dekompresowane, a następnie
    przekazywane do programu grep. W przeciwnym wypadku podane pliki są
    dekompresowane, a następnie przekazywane do programu grep.

    Jeżeli zgrep jest uruchomiony pod nazwą zegrep lub zfgrep, wówczas
    zamiast programu grep uruchamiany jest odpowiednio program egrep lub
    fgrep. Jeżeli istnieje zmienna środowiskowa GREP, zgrep używa jej
    wartości, jako nazwy programu do uruchomienia, na przykład:

    dla sh:
       GREP=fgrep; zgrep wzorzec pliki

    dla csh:
       (setenv GREP fgrep; zgrep wzorzec pliki)

AUTOR

    Charles Levert (charles@comm.polymtl.ca)

ZOBACZ TAKŻE

    grep(1), egrep(1), fgrep(1), zdiff(1), zmore(1), znew(1), zforce(1),
    gzip(1), gzexe(1)

                                   ZGREP(1)