Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    console_codes - kody konsolowe Linuksa oraz sekwencje specjalne

OPIS

    Konsola Linuksa implementuje duży podzbiór kontrolek terminali VT102
    oraz ECMA-48/ISO 6429/ANSI X3.64, plus określone sekwencje trybu
    prywatnego, dotyczące zmiany palety kolorów, mapowania zestawu znaków
    itp. W poniższych, tabelarycznych opisach, druga kolumna podaje dla
    danej funkcji mnemoniki ECMA-48 lub DEC (te drugie są poprzedzone
    ciągiem DEC). Sekwencje bez mnemoników nie są ani ECMA-48 ani VT102.

    Po przetworzeniu normalnego wyjścia, gdy strumień znaków dojdzie do
    sterownika konsoli, która ma go fizycznie wyświetlić, to pierwszą
    rzeczą, która jest robiona, jest przetłumaczenie tego strumienia z
    języka przetwarzania na język wyświetlania.

    Jeśli konsola znajduje się w trybie UTF-8, to nadchodzące bajty są
    najpierw składane w 16-bitowe kody Unicode. W przeciwnym wypadku, każdy
    bajt jest przetwarzany zgodnie z bieżącym mapowaniem (które go tłumaczy
    na wartość Unicode). Dalsza dyskusja znajduje się poniżej, w sekcji
    ZESTAWY ZNAKÓW.

    W normalnym wypadku, wartość Unicode jest konwertowana na indeks fontu,
    który jest przechowywany w pamięci obrazu. Efektem użycia tego indeksu
    jest  pojawienie  się  odpowiadającego  glifu  (wizerunku  znaku,
    znalezionego w nieulotnej pamięci obrazu) na ekranie. Należy zauważyć,
    że użycie Unicode (i konstrukcja sprzętu PC) pozwala na jednoczesne
    używanie 512 różnych glifów.

    Jeśli bieżąca wartość Unicode jest znakiem sterującym lub jeśli
    przetwarzana jest sekwencja specjalna, to wartość ta jest traktowana w
    sposób specjalny.  Zamiast zmieniania jej  na  indeks  fontu  i
    interpretacji jako glif, może ona wyzwolić ruchy kursora lub inne
    funkcje sterujące. Dalszą dyskusja znajduje się poniżej, w sekcji
    KONTROLKI KONSOLI LINUX.

    Ogólnie nie jest dobrym zwyczajem wkodowywanie do programów kodów
    terminala na sztywno. Linux obsługuje bazę danych terminfo(5), która
    opisuje  właściwości  terminali.  Zamiast  ręcznego wyprowadzania
    sekwencji kontrolnych konsoli, prawie zawsze wygodniej jest korzystać z
    biblioteki obsługi terminala ncurses(3), oraz programów narzędziowych,
    takich jak tput(1) czy reset(1).

KONTROLKI KONSOLI LINUX

    Sekcja ta opisuje wszystkie znaki sterujące i sekwencje specjalne,
    które wywołują funkcje specjalne (tj. wszystko inne niż wypisywanie
    glifu w pozycji kursora) konsoli Linuksa.

  Znaki sterujące
    Znak jest znakiem sterującym, jeśli (przed transformacją wynikającą z
    tablicy mapowania) posiada jeden z 14 kodów 00 (NUL), 07 (BEL), 08
    (BS), 09 (HT), 0a (LF), 0b (VT), 0c (FF), 0d (CR), 0e (SO), 0f (SI), 18
    (CAN), 1a (SUB), 1b (ESC), 7f (DEL). Można sobie ustawić tryb `display
    control characters' (wyświetlania znaków sterujących), który umożliwia
    wyświetlanie 07, 09, 0b, 18, 1a, 7f jako glifów. Z drugiej strony, w
    trybie UTF-8 wszystkie kody 00-1f są uznawane za znaki sterujących,
    niezależnie od trybu `display control characters'.

    Jeśli mamy znak sterujący, to jest on natychmiast wykonywany i kasowany
    (nawet w środku sekwencji specjalnej), a sekwencja specjalna leci
    dalej, z następnym znakiem. (Jednak ESC rozpoczyna nową sekwencję
    specjalną, przypuszczalnie anulując niedokończoną poprzednią, a CAN i
    SUB przerywają dowolną sekwencję specjalną). Rozpoznawanymi znakami
    sterującymi są BEL, BS, HT, LF, VT, FF, CR, SO, SI, CAN, SUB, ESC, DEL,
    CSI. Robią one to, czego można oczekiwać:

    BEL (0x07, ^G) wydaje dźwięk;

    BS (0x08, ^H) przesuwa kursor o jedną spację w lewo (lecz nie poza
       początek wiersza);

    HT (0x09, ^I) przesuwa kursor do następnego tabulatora, lub na koniec
       wiersza, gdy wcześniej tabulatora nie ma;

    LF (0x0A, ^J), VT (0x0B, ^K) i FF (0x0C, ^L) dają nowy wiersz;

    CR (0x0D, ^M) daje powrót karetki - przewinięcie kursora na początek
       wiersza;

    SO (0x0E, ^N) włącza zbiór znaków G1, a jeśli ustawione jest LF/NL
       (tryb nowego wiersza), również powrót karetki;

    SI (0x0F, ^O) włącza zestaw znaków G0;

    CAN (0x18, ^X) i SUB (0x1A, ^Z) przerywają sekwencje specjalne;

    ESC (0x1B, ^[) rozpoczyna nową sekwencję specjalną;

    DEL (0x7F) jest ignorowane;

    CSI (0x9B) równoważne ESC [.

  Sekwencje ESC- lecz nie CSI-
    ESC c   RIS   Reset.
    ESC D   IND   Przesuw o wiersz.
    ESC E   NEL   Nowy wiersz.
    ESC H   HTS   Ustawienie tabulatora w bieżącej kolumnie.
    ESC M   RI    Cofnięcie o wiersz.
    ESC Z   DECID  DEC prywatna identyfikacja. Jądro
              zwraca napis ESC [ ? 6 c, twierdząc,
              że jest to VT102.
    ESC 7   DECSC  Zachowanie bieżącego stanu (współrzędne kursora,
             atrybuty, zestawy znaków G0 i G1).
    ESC 8   DECRC  Odtworzenie ostatnio zachowanego przez ESC 7 stanu.
    ESC [   CSI   Wprowadzacz sekwencji sterujących
    ESC %       Rozpoczęcie sekwencji wybierania zestawu znaków
    ESC % @        Wybranie domyślnego (ISO 646 / ISO 8859-1)
    ESC % G        Wybranie UTF-8
    ESC % 8        Wybranie UTF-8 (przestarzałe)
    ESC # 8  DECALN  DEC test wyrównania ekranu - wypełnienie ekranu znakami E
    ESC (       Rozpoczęcie sekwencji, definiującej zestaw znaków G0
    ESC ( B        Wybranie domyślnego (mapowanie ISO 8859-1)
    ESC ( 0        Wybranie mapowania grafiki vt100
    ESC ( U        Wybranie mapowania zerowego - wprost do ROM ze znakami
    ESC ( K        Wybranie mapowania użytkownika - mapę załadowaną
               programem narzędziowym mapscrn(8).
    ESC )       Rozpoczęcie sekwencji, definiującej zestaw znaków G1
             (po której następuje B, 0, U, K, jak wyżej).
    ESC >   DECPNM  Ustawienie dla bloku klawiszy trybu numerycznego.
    ESC =   DECPAM  Ustawienie dla bloku klawiszy trybu aplikacyjnego.
    ESC ]   OSC   (Powinno być: polecenie systemu operacyjnego)
             ESC ] P nrrggbb: ustawienie palety z parametrem
             podanym w 7 szesnastkowych cyfrach, następujących po ostatnim P :-(.
             n jest tu kolorem (0-15), a rrggbb określa
             wartości czerwieni/zieleni/niebieskości (0-255).
             ESC ] R: resetuje paletę

  Sekwencje ECMA-48 CSI
    Za CSI (lub ESC [) następuje sekwencja parametrów, co najwyżej NPAR
    (16), które są liczbami dziesiętnymi, oddzielonymi średnikami. Pusty
    lub nieobecny parametr przyjmowany jest za zero. Sekwencja parametrów
    może być poprzedzona pojedynczym znakiem zapytania.

    Jednak po CSI [ (lub ESC [ [) odczytywany jest pojedynczy znak, a cała
    sekwencja jest ignorowana (pomysł ten ma na celu ignorowanie klawisza
    funkcyjnego dającego echo).

    Akcja sekwencji CSI jest określona jej ostatnim znakiem.

    @  ICH    Wstawienie określonej liczby pustych znaków.
    A  CUU    Przesunięcie kursora w górę o zadaną liczbę wierszy.
    B  CUD    Przesunięcie kursora w dół o zadaną liczbę wierszy.
    C  CUF    Przesunięcie kursora w prawo o zadaną liczbę kolumn.
    D  CUB    Przesunięcie kursora w lewo o zadaną liczbę kolumn.
    E  CNL    Przesunięcie kursora w dół o zadaną liczbę wierszy do kolumny 1.
    F  CPL    Przesunięcie kursora w górę o zadaną liczbę wierszy do kolumny 1.
    G  CHA    Przesunięcie kursora do wskazanej kolumny bieżącego wiersza.
    H  CUP    Przesunięcie kursora do wskazanego wiersza i kolumny (początek w 1,1).
    J  ED    Wymazanie ekranu (domyślnie: od pozycji kursora, do końca ekranu).
           ESC [ 1 J: czyści od początku do kursora.
           ESC [ 2 J: czyści cały ekran.
    K  EL    Wymazanie wiersza (domyślnie od kursora do końca wiersza).
           ESC [ 1 K: czyści od początku wiersza do kursora.
           ESC [ 2 K: czyści cały wiersz.
    L  IL    Wstawienie zadanej liczby pustych wierszy.
    M  DL    Skasowanie zadanej liczby wskazanych wierszy.
    P  DCH    Skasowanie zadanej liczby wskazanych znaków w bieżącym wierszu.
    X  ECH    Wymazanie zadanej liczby wskazanych znaków w bieżącym wierszu.
    a  HPR    Przesunięcie kursora w prawo o zadaną liczbę kolumn.
    c  DA    Odpowiedź: ESC [ ? 6 c: `Jestem VT102'
    d  VPA    Przesunięcie kursora do wskazanego wiersza i bieżącej kolumny.
    e  VPR    Przesunięcie kursora w dół zadaną liczbę o wierszy.
    f  HVP    Przesunięcie kursora do wskazanego wiersza i kolumny.
    g  TBC    Bez parametrów: skasowanie tabulatora w bieżącej pozycji.
           ESC [ 3 g: skasowanie wszystkich tabulatorów.
    h  SM    Ustawienie trybu (patrz niżej).
    l  RM    Inicjacja trybu (patrz niżej).
    m  SGR    Ustawienie atrybutów (patrz niżej).
    n  DSR    Raport o stanie (patrz niżej).
    q  DECLL   Ustawienie LED-ów klawiatury.
           ESC [ 0 q: wyłączenie wszystkich LED-ów.
           ESC [ 1 q: włączenie diody ScrollLock
           ESC [ 2 q: włączenie diody NumLock
           ESC [ 3 q: włączenie diody CapsLock
    r  DECSTBM  Ustawienie obszaru przewijania; parametry to górny i dolny wiersz.
    s  ?     Zapamiętanie pozycji kursora.
    u  ?     Odtworzenie pozycji kursora.
    `  HPA    Przesunięcie kursora do wskazanej kolumny bieżącego wiersza.

  Interpretacja grafiki zbioru ECMA-48
    Sekwencja ESC [ <parametry> m ustawia atrybuty wyświetlania. Można
    ustawić wiele atrybutów w pojedynczej sekwencji specjalnej.

    param  wynik
    0    inicjacja wszystkich atrybutów do wartości domyślnych
    1    włączenie pogrubienia
    2    włączenie półrozjaśnienia (symulowane kolorem na ekranach kolorowych)
    4    włączenie podkreślenia (symulowane kolorem na ekranach kolorowych)
        (kolory używane do symulacji są ustawiane
        za pomocą ESC ] ...)
    5    włączenie migania
    7    włączenie inwersji
    10   wyłączenie wybranego mapowania, znacznika kontroli wyświetlania
        i znacznika przełączania meta.
    11   wybranie mapowania zerowego, ustawienie znacznika kontroli

        wyświetlania, wyłączenie znacznika przełączania meta.
    12   wybranie mapowania zerowego, ustawienie znacznika kontroli
        wyświetlania, włączenie znacznika przełączania meta.
        (znacznik przełączania meta powoduje, że wysoki bit
        bajtu jest zmieniany przed translacją tablicy mapowań.)
    21   ustawienie normalnej jasności (nie jest to zgodne z ECMA-48)
    22   ustawienie normalnej jasności
    24   wyłączenie podkreślenia
    25   wyłączenie migania
    27   wyłączenie inwersji
    30   ustawienie koloru czarnego
    31   ustawienie koloru czerwonego
    32   ustawienie koloru zielonego
    33   ustawienie koloru brązowego
    34   ustawienie koloru niebieskiego
    35   ustawienie koloru fioletowego
    36   ustawienie koloru niebieskozielonego
    37   ustawienie koloru białego
    38   włączenie podkreślenia, ustawienie koloru domyślnego
    39   wyłączenie podkreślenia, ustawienie koloru domyślnego
    40   ustawienie czarnego tła
    41   ustawienie czerwonego tła
    42   ustawienie zielonego tła
    43   ustawienie brązowego tła
    44   ustawienie niebieskiego tła
    45   ustawienie fioletowego tła
    46   ustawienie niebieskozielonego tła
    47   ustawienie białego tła
    49   ustawienie domyślnego koloru tła

  Przełączniki trybu ECMA-48
    ESC [ 3 h
       DECCRM (domyślnie wyłączone): Wyświetlanie znaków sterujących.

    ESC [ 4 h
       DECIM  (domyślnie  wyłączone):  Włączenie  trybu wstawiania
       (insert).

    ESC [ 20 h
       LF/NL (domyślnie wyłączone): Automatyczne podążanie za echem LF,
       VT lub FF z CR.

  Polecenia zgłaszania stanu ECMA-48
    ESC [ 5 n
       Raport stanu urządzenia (DSR): Odpowiedzią jest ESC [ 0 n
       (Terminal OK).

    ESC [ 6 n
       Raport pozycji kursora (CPR): Odpowiedzią jest ESC [ y ; x R,
       gdzie x,y to pozycja kursora.

  Sekwencje trybu prywatnego DEC (DECSET/DECRST).
    Nie są one opisane w ECMA-48. Opisano tu sekwencje włączania trybu;
    Sekwencje wyłączania trybu można uzyskać przez zamianę ostatniego `h'
    na `l'.

    ESC [ ? 1 h
       DECCKM (domyślnie wyłączone): Gdy włączone, klawisze kursora
       wysyłają przedrostek ESC O, a nie ESC [.

    ESC [ ? 3 h
       DECCOLM (domyślnie wyłączone = 80 kolumn): Przełącznik trybu
       80/132 kolumny.  W źródłach sterownika zaznaczono, że to nie
       wystarcza; niektóre narzędzia trybu użytkownika, takie jak
       resizecons(8) muszą zmienić rejestry sprzętowe karty graficznej
       konsoli.

    ESC [ ? 5 h
       DECSCNM (domyślnie wyłączone): Włączenie trybu inwersji.

    ESC [ ? 6 h
       DECOM (domyślnie wyłączone): Gdy włączone, adresowanie kursora
       następuje względem górnego lewego narożnika regionu przewijania.

    ESC [ ? 7 h
       DECAWM (domyślnie włączone): Włączenie autozawijania. W tym
       trybie znak graficzny, wyemitowany za 80 (lub 132) kolumną,
       zostanie zawinięty na początek następnego wiersza.

    ESC [ ? 8 h
       DECARM  (domyślnie  włączone):  Włączenie  samopowtarzania
       klawiatury.

    ESC [ ? 9 h
       Zgłaszanie myszy X10 (domyślnie wyłączone): Ustawienie trybu
       zgłaszania na 1 (lub wyłączenie na 0)-- patrz niżej.

    ESC [ ? 25 h
       DECCM (domyślnie włączone): Uczynienie kursora widzialnym.

    ESC [ ? 1000 h
       Zgłaszanie myszy X11 (domyślnie wyłączone): Ustawienie trybu
       zgłaszania na 2 (lub wyłączenie na 0) -- patrz niżej.

  Prywatne sekwencje CSI konsoli Linuksa
    Następujące sekwencje nie należą ani do ECMA-48, ani do oryginalnego
    VT102.  Zostały one wprowadzone przez sterownik konsoli Linuksa.
    Kolorami w parametrach SGR są: 0 = czarny, 1 = czerwony, 2 = zielony, 3
    = brązowy, 4 = niebieski, 5 = fioletowy, 6 = niebieskozielony, 7 =
    biały.

    ESC [ 1 ; n ]    Ustawienie koloru n jako kolor podkreślenia.
    ESC [ 2 ; n ]    Ustawienie koloru n jako kolor dim.
    ESC [ 8 ]      Uczynienie bieżącej pary kolorów atrybutem domyślnym.
    ESC [ 9 ; n ]    Ustawienie okresu wygaszania ekranu na n minut.
    ESC [ 10 ; n ]   Ustawienie częstotliwości dzwonka w Hz.
    ESC [ 11 ; n ]   Ustawienie czasu trwania dzwonka w ms.
    ESC [ 12 ; n ]   Przeniesienie podanej konsoli na wierzch.
    ESC [ 13 ]     Wyłączenie wygaszenia ekranu.
    ESC [ 14 ; n ]   Ustawienie czasu wyłączenia zasilania VESA w minutach.

ZESTAWY ZNAKÓW

    Jądro zna 4 translacje bajtów na symbole znaków ekranu konsoli. Tymi
    czterema tablicami są: a) Latin1 -> PC, b) grafika VT100 -> PC, c) PC
    -> PC, d) zdefiniowane przez użytkownika.

    Istnieją dwa zbiory znaków, zwane G0 i G1, a jeden z nich jest bieżącym
    zestawem znaków. (Początkowo G0.) Wpisanie ^N powoduje, że bieżącym
    zestawem staje się G1, a ^O, że G0.

    Zmienne G0 i G1 wskazują na tablicę translacji i mogą być zmieniane
    przez użytkownika. Początkowo wskazują odpowiednio na tablice a) i b).
    Sekwencje ESC ( B i ESC ( 0 oraz ESC ( U i ESC ( K powodują, że G0
    wskazuje odpowiednio na tablice a), b), c), d). Sekwencje ESC ) B i
    ESC ) 0 oraz ESC ) U i ESC ) K powodują, że G1 wskazuje odpowiednio na
    tablice a), b), c), d).

    Sekwencja ESC c powoduje reset terminala, który jest tym, czego
    potrzeba, jeśli ekran ulegnie zaśmieceniu. Często zalecane "echo ^V^O"
    powoduje tylko, że G0 staje się bieżącym, lecz nie ma gwarancji że
    wskazuje on na tablicę a). W niektórych dystrybucjach znajduje się
    program reset(1), który po prostu wysyła "echo ^[c".  Jeśli wpis dla
    konsoli w bazie terminfo jest prawidłowy (i posiada wpis rs1=\Ec), to
    zadziała również "tput reset".

    Zdefiniowana przez użytkownika tablica mapowań może być ustawiana za
    pomocą mapscrn(8). Wynikiem mapowania jest to, że jeśli wyświetlany
    jest symbol c, to do pamięci grafiki wysyłany jest symbol s = mapa[c].
    Mapa bitowa, odpowiadająca s, która znajduje się w nieulotnej pamięci
    grafiki, może być zmieniona za pomocą setfont(8).

ŚLEDZENIE MYSZY

    Funkcja śledzenia myszy jest przeznaczana do zgłaszania stanu myszy,
    zgodnego  z xterm. Ponieważ sterownik konsoli nie ma możliwości
    dowiedzenia się o urządzeniu ani o rodzaju myszy, zgłoszenia te
    zwracane są w strumieniu wejściowym konsoli tylko wtedy, gdy sterownik
    terminala wirtualnego otrzymuje ioctl odświeżający stan myszy. Ioctl-e
    te muszą być generowane przez świadomą istnienia myszy aplikację trybu
    użytkownika, taką jak demon gpm(8).

    Parametry dla wszystkich sekwencji specjalnych  śledzenia  myszy,
    generowanych przez xterm, kodują parametry numeryczne w pojedynczych
    znakach, jako warto+40. Na przykład, `!' to 1. Współrzędne ekranu
    zaczynają się od 1.

    Tryb zgodności z X10 wysyła sekwencje specjalne przy naciskaniu
    przycisków, kodując położenie oraz który przycisk  myszy  został
    naciśnięty.  Jest to włączane przez wysłanie ESC [ ? 9 h i wyłączane
    przez ESC [ ? 9 l. Przy naciskaniu przycisków, xterm wysyła ESC [ M
    bxy (6 znaków). b jest tu równe klawisz-1, a x i y są współrzędnymi x i
    y kursora myszy w momencie przyciśnięcia. Ten sam kod produkuje jądro.

    Normalny tryb śledzenia (nie zaimplementowany w Linuksie 2.0.24) wysyła
    sekwencję specjalną zarówno po przyciśnięciu, jak i po zwolnieniu
    przycisku.  Wysyłana jest również informacja modyfikatora. Jest to
    włączane przez wysłanie ESC [ ? 1000 h, a wyłączane przez ESC [ 1000 l.
    xterm po naciśnięciu lub zwolnieniu przycisku wysyła ESC [ M bxy. Dwa
    niższe bity b kodują informację o przycisku: 0=naciśnięto pierwszy,
    1=naciśnięto drugi, 2=naciśnięto trzeci, 3=zwolnienie. W górnych bitach
    zakodowane są modyfikatory wciśnięte podczas naciskania przycisku. Są
    one dodawane: 4=Shift, 8=Meta, 16=Control. Znowu, x i y to współrzędne
    kursora myszy podczas zdarzenia. Górny lewy narożnik to (1,1).

PORÓWNANIA Z INNYMI TERMINALAMI

    Wiele różnych typów terminali, podobnie jak konsola Linuksa, jest
    opisywanych jako `zgodne z VT100'. Poniżej omówiono różnice między
    konsolą Linuksa i dwoma najważniejszymi spośród innych terminali: DEC
    VT102 i xterm(1).

  Obsługa znaków sterujących
    Vt102 rozpoznawał też następujące znaki sterujące:

    NUL (0x00) było ignorowane;

    ENQ (0x05) wywoływało komunikat odpowiadający;

    DC1 (0x11, ^Q, XON) wznawiało transmisję;

    DC3 (0x13, ^S, XOFF) powodowało, że vt100 ignorował (i przestawał
       transmitować) wszystkie kody poza XOFF i XON.

    Przetwarzanie DC1/DC3 tego rodzaju, jakie było w VT100 może być
    włączone przez sterownik tty.

    Program xterm (w trybie vt100) rozpoznaje znaki sterujące BEL, BS, HT,
    LF, VT, FF, CR, SO, SI, ESC.

  Sekwencje specjalne
    Sekwencje VT100 nie implementowane przez konsolę Linuksa:

    ESC N    SS2  Pojedyncze przesunięcie 2. (Wybranie zestawu znaków G2
             tylko dla następnego znaku.)
    ESC O    SS3  Pojedyncze przesunięcie 3. (Wybranie zestawu znaków G3
             tylko dla następnego znaku.)
    ESC P    DCS  Łańcuch kontrolny urządzenia (zakończony ESC \)
    ESC X    SOS  Początek łańcucha.
    ESC ^    PM  Komunikat prywatności (zakończony ESC \)

    ESC \    ST  Zakończenie łańcucha
    ESC * ...     Wyznaczenie zestawu znaków G2
    ESC + ...     Wyznaczenie zestawu znaków G3

    Program xterm (w trybie vt100) rozpoznaje ESC c, ESC # 8, ESC >, ESC =,
    ESC D, ESC E, ESC H, ESC M, ESC N, ESC O, ESC P ... ESC ESC Z (daje
    odpowiedź ESC [ ? 1 ; 2 c, `Jestem vt100 z rozszerzoną opcją grafiki')
    i ESC ^ ... ESC  o takich samych znaczeniach, jak opisano powyżej.
    Przyjmuje ESC (, ESC ), ESC *, ESC + , po których następuje 0, A, B,
    odpowiednio dla specjalnego zestawu znaków DEC i zbioru rysowania
    linii, UK oraz USASCII.  Przyjmuje ESC ] dla ustawiania pewnych
    zasobów:

    ESC ] 0 ; txt BEL    Ustawienie nazwy ikony i tytułu okna na txt.
    ESC ] 1 ; txt BEL    Ustawienie nazwy ikony na txt.
    ESC ] 2 ; txt BEL    Ustawienie tytułu okna na txt.
    ESC ] 4 6 ; nazwa BEL  Zmiana pliku logu na nazwa (normalnie wyłączone
                przez opcję kompilacji)
    ESC ] 5 0 ; fn BEL   Ustawienie fontu na fn.

    Rozpoznaje następujące, z nieznacznie zmienionym znaczeniem:

    ESC 7 DECSC  Zachowanie kursora
    ESC 8 DECRC  Odtworzenie kursora

    Podobnie, rozpoznaje również

    ESC F     Kursor do dolnego lewego narożnika ekranu (o ile włączone
           zasobem hpLowerleftBugCompat).
    ESC l     Blokowanie pamięci (dla terminali HP).
           Blokuje pamięć ponad kursorem.
    ESC m     Odblokowanie pamięci (dla terminali HP).
    ESC n  LS2  Wywołanie zestawu znaków G2.
    ESC o  LS3  Wywołanie zestawu znaków G3.
    ESC |  LS3R  Wywołanie zestawu znaków G3 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.
    ESC }  LS2R  Wywołanie zestawu znaków G2 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.
    ESC ~  LS1R  Wywołanie zestawu znaków G1 jako GR.
           W xtermie jest to bez widocznego efektu.

    Nie rozpoznaje ESC % ...

  Sekwencje CSI
    Program xterm (od wersji XFree86 3.1.2G) nie rozpoznaje SGR-ów migania
    i trybu niewidocznego. Podstawowe wersje X11R6 nie rozpoznają SGR-ów
    ustawiania kolorów. Wszystkie inne sekwencje CSI ECMA-48, rozpoznawane
    przez Linuksa, są również rozpoznawane przez xterm i vice-versa.

    Program xterm rozpoznaje wszystkie opisane powyżej sekwencje Trybu
    Prywatnego DEC, lecz nie rozpoznaje żadnej z prywatnych sekwencji
    Linuksa. Omówienie sekwencji prywatnych xterm'a znajduje  się  w
    dokumencie Xterm Control Sequences, napisanym przez Edwarda Moya i
    Stephena Gildea'a, dostępnym w dystrybucji X.

BŁĘDY

    W 2.0.23 CSI jest zepsute, a NUL nie jest ignorowany w sekwencjach
    specjalnych.

ZOBACZ TAKŻE

    console(4), console_ioctl(4), charsets(7)