Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    konsolowe ioctl'e - funkcje ioctl konsoli i konsoli wirtualnych

OPIS

    Przedstawione poniżej argumenty funkcji ioctl() są specyficzne dla
    Linuksa. Wymagają trzeciego parametru, nazywanego tu argp.

    KDGETLED
       Pobiranie stanu diod LED. argp wskazuje na zmienną typu long
       int. Trzy najmniej znaczące bity *argp wskazują aktualny stan
       diod wg schematu:

         LED_CAP    0x04  dioda caps lock
         LEC_NUM    0x02  dioda num lock
         LED_SCR    0x01  dioda scroll lock

    KDSETLED
       Ustienie diod LED. Diody są ustawiane odpowiednio do wartości
       trzech najmniej znaczących bitów argp. Jednakże jeśli ustawiony
       jest najbardziej znaczacy bit, stan diod wraca do  stanu
       normalnego: odzwierciedla stan funkcji klawiatury caps lock, num
       lock i scroll lock.

    W jądrach przed 1.1.54 diody odzwierciedlały jedynie stan znaczników
    klawiatury, a ioctl KDGETLED/KDSETLED zmieniały również stan tych
    znaczników. Od wersji 1.1.54 diody mogą wyświetlać dowolną informację,
    lecz standardowo wskazują stan znaczników klawiatury.  Do zmiany
    znaczników klawiatury służą dwa następne wywołania funkcji ioctl.

    KDGKBLED
       Pobranie wartości znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp wskazuje na
       zmienną typu char, do której zostaną przepisabne wartości
       znaczników.  Najniższe trzy bity (maska 0x7) odzwierciedlają
       stan znaczników, a trzy najniższe bity następnego bajtu (maska
       0x70) zawierają domyślne ustawienie znaczników. (Od wersji
       1.1.54.)

    KDSKBLED
       Ustawienie wartości znaczników klawiatury: CapsLock, NumLock,
       ScrollLock (znaczników, nie stanu diod). argp zawiera pożądany
       stan znaczników. Trzy najniższe bity (maska 0x7) zawierają stan
       znaczników, a trzy najniższe bity następnego bajtu (maska 0x70)
       zawierają domyślne ustawienie znaczników. (Od wersji 1.1.54.)

    KDGKBTYPE
       Pobiranie  typ  klawiatury.  Przekazuje  wartość  KB_101,
       zdefiniowaną jako 0x02;

    KDADDIO
       Dodanie  portu  we/wy  jako poprawnego. Rownoważne funkcji
       ioperm(arg,1,1).

    KDDELIO
       Usunięcie portu we/wy z listy poprawnych portów. Równoważne
       funkcji ioperm(arg,1,0).

    KDENABIO
       Włączenie dostępu do portów we/wy karty graficznej. Równoważne
       wywołaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 1).

    KDDISABIO
       Wyłączenie dostępu do portów we/wy karty graficznej. Równoważne
       wywołaniu ioperm(0x3b4, 0x3df-0x3b4+1, 0).

    KDSETMODE
       Włączenie trybu tekstowego/graficznego. argp przyjmuje wartość:

         KD_TEXT    0x00
         KD_GRAPHICS  0x01

    KDGETMODE
       Pobranie informacji o ustawionym trybie: tekstowy/graficzny.
       argp wskazuje na zmienną typu long, której zostanie nadana jedna
       z podanych wyżej wartości.

    KDMKTONE
       Wygenerowanie dźwięku o określonej długości. Niższe 16 bitów
       argp określa czas wyrażony w cyklach zegara, a wyższe 16 bitów
       podaje czas trwania w milisekundach. Jeśli czas trwania jest
       równy zeru, dźwięk  zostaje  wyłączony.  Sterowanie  jest
       przekazywane natychmiast. Na przyklad, argp = (125<<16) + 0x637
       określa dźwięk zwykle skojarzony ze znakiem Ctrl-G. (Od wersji
       0.99pl1; nie działa w 2.1.49-50.)

    KIOCSOUND
       Włączenie lub wyłączenie generowanie dźwięków. Niższe 16 bitów
       argp określa czas trwania w cyklach zegara (tzn. argp =
       1193180/częstostliwość). Jeśli argp = 0 wówczas dźwiek zostaje
       wyłączony. W każdym z przypadków sterowanie jest przekazywane
       natychmiast.

    GIO_CMAP
       Pobranie z jądra aktualnie obowiązującej mapy kolorów. argp
       wskazuje na 48-bajtową tablicę. (Od wersji 1.3.3)

    PIO_CMAP
       Zmiana domyślnej mapy kolorów trybu tekstowego. argp wskazuje na
       48-bajtową tablicę, która zawiera kolejno wartości Red, Green i
       Blue dla dostępnych 16 kolotów ekranu: 0 brak, 255 pełna
       intensywność.  Domyślnymi kolorami są, w kolejności: czarny,
       ciemnoczerwony  ciemnozielony,  brązowy,  ciemnoniebieski,
       ciemnopurpurowy,   ciemny   niebieskozielony,  jasnoszary,
       ciemnoszary, jasnoczerwony, jasnozielony, żółty, jasnoniebieski,
       jasnopurpurowy, jasny niebieskozielony i biały.  (Od wersji
       1.3.3.)

    GIO_FONT
       Pobranie 256-znakowego fontu ekranowego w rozszerzonym formacie.
       argp wskazuje na tablicę 8192 bajtów. Jeśli aktualnie załadowany
       font jest jednym z fontów 512-bajtowych lub jeśli konsola nie
       jest w trybie tekstowym, funkcja powraca z kodem błędu EINVAL.

    GIO_FONTX
       Pobranie fontu ekranowego i związanych z nim informacji. argp
       wskazuje na strukturę typu struct  consolefontdesc  (patrz
       PIO_FONTX). Przed wywołaniem funkcji, polu charcount powinna
       zostać nadana wrtość równa maksymalnej liczbie znaków, jakie się
       zmieszczą w buforze wskazywanym przez chardata. Po zakończeniu,
       charcount i charheight są wypełniane odpowiednimi informacjami
       dotyczącymi aktualnie załadowanego fontu, a tablica chardata
       zawiera informacje o foncie, o ile przekazana wartość charcount
       wskazywała wystarczającą ilość miejsca; w przeciwnym razie bufor
       nie jest modyfikowany, a zmiennej errno nadawana jest wartość
       ENOMEM. (Od wersji 1.3.1.)

    PIO_FONT
       Ustawia  256-znakowy  font  ekranowy. Jest on ładowany do
       generatora znaków karty EGA/VGA. argp wskazuje 8192 bajtową mapę
       z 32 bajtami na jeden znak. W przypadku fontów 8xN (0 < N <=
       32) wykorzystywane jest tylko pierwszych N bajtów. Ta procedura
       unieważnia jednocześnie odwzorowanie Unicode.

    PIO_FONTX
       Ustawia font ekranowy i związane z nim informacje na temat jego
       prezentacji. argp wskazuje strukturę

       struct consolefontdesc {
           u_short charcount;   /* liczba znaków w foncie (256 lub 512) */
           u_short charheight;   /* liiczba wierszy w foncie (1-32) */
           char *chardata;     /* dane fontu w postaci rozszerzonej */
       };

       Jeśli  jest  to  konieczne,  ekran  zostanie  odpowienio
       przeskalowany, a do odpowiednich procesów przesłany będzie
       sygnał  SIGWINCH.  Ta  procedura  unieważnia  jednocześnie
       odwzorowanie Unicode.

    PIO_FONTRESET
       Inicjalizuje czcionkę ekranową, rozmiar i odwzorowanie Unicode
       do wartości ustawionych podczas startu sytemu. argp nie jest
       używany, lecz powinien mieć wartość NULL, aby zapewnić zgodność
       z przyszłymi wersjami jądra. (Od wersji 1.3.28.)

    GIO_SCRNMAP
       Pobranie z jądra odwzorowania ekranu. argp wskazuje na obszar o
       rozmiarze E_TABSZ, który jest wypełniany danymi fontu służącymi
       do wyświetlenia poszczególnych znaków. W przypadku gdy aktualnie
       załadowany font zawiera więcej niż 256 znaków, ta procedura
       zwraca raczej bezwartościowe informacje.

    GIO_UNISCRNMAP
       Pobranie z jądra pełnego odwzorowania Unicode. argp wskazuje na
       obszar o rozmiarze E_TABSZ*sizeof(unsigned short), który jest
       wypełniany kodami Unicode odpowiednimi  dla  poszczególnych
       znaków. Specjalny zestaw kodów Unicode, rozpoczynający się od
       U+F000, służy do reprezentacji odwzorowania ,,bezpośrednio na
       font'' (,,direct to font''). (Od wersji 1.3.1.)

    PIO_SCRNMAP
       Załadowanie  do  jądra  ,,definiowanej  przez użytkownika''
       (czwartej) tabeli odwzorowującej bajty na  symbole  ekranu
       konsoli, argp wskazuje na obszar o rozmiarze E_TABSZ.

    PIO_UNISCRNMAP
       Załadowanie  do  jądra  ,,definiowanej  przez użytkownika''
       (czwartej) tabeli odwzorowującej bajty na kody Unicode, które są
       z kolei tłumaczone na symbole ekranowe zgodnie z aktualnie
       załadowaną  tabelą  odwzorowania  Unicode-na-font.   Do
       bezpośredniego  odwzorowania  na symbole ekranowe mogą być
       wykorzystywane specjalne kody Unicode rozpoczynające się od
       U+F000. (Od wersji 1.3.1.)

    GIO_UNIMAP
       Pobranie  z  jądra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp
       wskazuje na strukturę

       struct unimapdesc {
           u_short entry_ct;
           struct unipair *entries;
       };

       w której entries wskazują na tablicę struktur

       struct unipair {
           u_short unicode;
           u_short fontpos;
       };

       (Od wersji 1.1.92.)

    PIO_UNIMAP
       Załadowanie do jądra mapy odwzorowania Unicode-na-font. argp
       wskazuje  na strukturę typu struct unimapdesc. (Od wersji
       1.1.92.)

    PIO_UNIMAPCLR
       Wyczyszczenie tabeli, jeśli możliwe proponuje  algorytm  z
       mieszaniem (hash).

       struct unimapinit {
           u_short advised_hashsize; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashstep; /* 0 przy braku opinii */
           u_short advised_hashlevel; /* 0 przy braku opinii */
       };

       (Od wersji 1.1.92.)

    KDGKBMODE
       Pobranie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmienną
       typu long, której zostanie nadana wartość równa jednej z
       poniższych stałych:

         K_RAW     0x00
         K_XLATE    0x01
         K_MEDIUMRAW  0x02
         K_UNICODE   0x03

    KDSKBMODE
       Ustawienie aktualnego stanu klawiatury. argp wskazuje na zmienną
       typu long o wartości równej jednej z powyższych stałych.

    KDGKBMETA
       Pobranie trybu obsługi klawisza meta. argp wskazuje na zmienną
       typu long, której zostanie nadana wartość równa jednej z
       poniższych stałych:

         K_METABIT   0x03  ustawienie najwyższego bitu
         K_ESCPREFIX  0x04  kod przedrostkowy ucieczki

    KDSKBMETA
       Ustawienie trybu obsługi klawisza meta. argp wskazuje na zmienną
       typu long o wartości równej jednej z powyższych stałych:

    KDGKBENT
       Pobranie jednej pozycji z tabeli translacji klawiszy (kod
       klawisza (keycode) na kod akcji). argp wskazuje na strukturę

       struct kbentry {
         u_char kb_table;
         u_char kb_index;
         u_short kb_value;
       };

       której pierwsze dwa pola mają nadane wartości o następującym
       znaczeniu: kb_table określa rodzaj tabeli (0 <= kb_table <
       MAX_NR_KEYMAPS), a kb_index oznacza kod klawisza (keycode) (0 <=
       kb_index < NR_KEYS).  Polu kb_value zostaje nadany odpowiedni
       kod akcji, K_HOLE, jeśli nie ma takiego klawisza, a K_NOSUCHMAP,
       jeśli kb_table jest niepoprawne.

    KDSKBENT
       Nadanie wartości jednej pozycji tabeli translacji. argp wskazuje
       na strukturę typu struct kbentry.

    KDGKBSENT
       Pobranie łańcucha znaków przypisanego klawiszowi funkcyjnemu.
       argp wskazuje na strukturę

       struct kbsentry {
         u_char kb_func;
         u_char kb_string[512];
       };

       kb_string przypisywany jest zakończony znakiem NUL łańcuch
       znaków, odpowiadający kodowi  akcji  kb_func-tego  klawisza
       funkcyjnego.

    KDSKBSENT
       Przypisuje klawiszowi funkcyjnemu łańcuch znaków. argp wskazuje
       na strukturę typu struct kbsentry.

    KDGKBDIACR
       Odczytanie tabeli akcentów jądra. argp wskazuje na strukturę

       struct kbdiacrs {
         unsigned int kb_cnt;
         struct kbdiacr kbdiacr[256];
       };

       gdzie kb_cnt oznacza liczbę pozycji w tablicy, z których każda
       jest strukturą

       struct kbdiacr { u_char diacr, base, result; };

    KDGETKEYCODE
       Odczytanie pozycji z tabeli kodów klawiszy (scan code to
       keycode). argp wskazuje na strukturę

       struct kbkeycode { unsigned int scancode, keycode; };

       keycode otrzymuje wartość odpowiednią dla podanego scancode.
       (Tylko z zakresu 89 <= scancode <= 255. Dla 1 <= scancode <=
       88, jest keycode==scancode.) (Od wersji 1.1.63.)

    KDSETKEYCODE
       Zapisanie pozycji w tabeli kodów klawiszy jądra. argp wskazuje
       na strukture typu struct kbkeycode. (Od wersji 1.1.63.)

    KDSIGACCEPT
       Proces wywołujący tę funkcję wskazuje swą chęć do przyjęcia
       sygnału argp, generowanego  przez  wciśnięcie  odpowiedniej
       kombinacji  klawiszy.  (1  <=  argp  <=  NSIG).  (Patrz
       spawn_console() w linux/drivers/char/keyboard.c.)

    VT_OPENQRY
       Przekazanie pierwszej dostępnej (ale nie otwartej) konsoli. argp
       wskazuje na zmienną typu int, której zostanie nadana wartość
       równa  numerowi  konsoli  wirtualnej  (1  <=  *argp  <=
       MAX_NR_CONSOLES).

    VT_GETMODE
       Pobranie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       struktuę

       struct vt_mode {
         char mode;   /* tryb konsoli wirtualnej */
         char waitv;  /* jeśli ustawione, czeka przy zapisie,
                     jeśli nie jest aktywna */
         short relsig; /* sygnał w przypadku zwolnienia */
         short acqsig; /* sygnał w przypadku uzyskania */
         short frsig;  /* niewykorzystane (równe 0) */
       };

       ..., w której przekazywany jest tryb pracy aktualnej konsoli
       wirtualnej (vt). mode może przyjmować następujące wartości:

         VT_AUTO    autoamtyczne przełączanie vt
         VT_PROCESS  przełączanie sterowane przez proces
         VT_ACKACQ   potwierdzanie przełączenia

    VT_SETMODE
       Ustawienie trybu aktywnej konsoli wirtualnej. argp wskazuje na
       strukturę typu struct vt_mode.

    VT_GETSTATE
       Ustawienie globalne informacje o stanie konsoli wirtualnej. argp
       wskazuje na strukturę

       struct vt_stat {
         ushort v_active; /* aktywna konsola wirtualna */
         ushort v_signal; /* sygnał do wysłania */
         ushort v_state;  /* maska bitowa konsoli wirt. */
       };

       Dla każej aktualnie używanej konsoli ustawiany jest odpowiedni
       bit w polu v_state. (Jądra od 1.0 do 1.1.92.)

    VT_RELDISP
       Zwolnienie ekranu.

    VT_ACTIVATE
       Przełączenie na konsolę argp (1 <= argp <= MAX_NR_CONSOLES).

    VT_WAITACTIVE
       Oczekiwanie na aktywację konsoli wirtualnej argp.

    VT_DISALLOCATE
       Zwolnienie pamięci przydzielonej dla konsoli wirtualnej argp.
       (Od wersji 1.1.54.)

    VT_RESIZE
       Zmiana wybrażenia jądra o rozmiarach ekranu. argp wskazuje na
       strukturę

       struct vt_sizes {
         ushort v_rows;    /* liczba wierszy */
         ushort v_cols;    /* liczba kolumn */
         ushort v_scrollsize; /* aktualnie nie używane */
       };

       Należy pamiętać, że nie zmienia to trybu karty graficznej Patrz
       resizecons(8). (Od wersji 1.1.54.)

    VT_RESIZEX
       Zmiana wyobrażenia jądra o różnych parametrach ekranu. argp
       wskazuje na strukturę

       struct vt_consize {
           ushort v_rows;     /* liczba wierszy */
           ushort v_cols;     /* liczba kolumn */
           ushort v_vlin;     /* liczba wierszy pikseli na ekranie */
           ushort v_clin;     /* liczba wierszy pikseli na znak */
           ushort v_vcol;     /* liczba kolumn pikseli na ekranie */
           ushort v_ccol;     /* liczba kolumn pikseli na znak */
       };

       Każdy z parametrów może mieć wartość zerową, co oznacza ,,nie
       zmieniać'', lecz jeśli jednoczęsnie zmienianych jest kilka
       parametrów, muszą one być ze sobą zgodne. Należy pamiętać, że
       nie zmienia to trybu karty graficznej Patrz resizecons(8). (Od
       wersji 1.3.3.)

    Działanie poniższych funkcji ioctl jest zależne od wartości pierwszego
    bajtu struktury wskazywanej przez argp, tutaj oznaczanego jako subcode.
    Mogą z nich korzystać jedynie administrator i właściciel aktualnej
    konsoli.

    TIOCLINUX, subcode=0
       Zrzut  ekranu  Zniknęlo  w  1.1.92.  (Dla jądra 1.1.92 i
       późniejszych, obecnie należy zamiast tego czytać z /dev/vcsN lub
       /dev/vcsaN.)

    TIOCLINUX, subcode=1
       Pobranie inforamcji o zadaniu. Zniknęło w 1.1.92.

    TIOCLINUX, subcode=2
       Ustawienie zaznaczenia. argp wskazuje na strukturę

         struct {char subcode;
           short xs, ys, xe, ye;
           short sel_mode;
         }

       xs i ys oznaczają początkową kolumnę i wiersz xe i ye oznaczają
       końcową kolumnę i wiersz.  (Górny lewy róg ma współrzędne
       wiersz=kolumna=1.)  sel_mode  jest  równe  0  w przypadku
       zaznaczania znak po znaku, 1 - słowo po słowie, lub 2 - wiersz
       po  wierszu.  Zaznaczone znaki ekranowe są podświetlone i
       zachowane w statycznej tablicy sel_buffer zdefiniowanej  w
       devices/char/console.c.

    TIOCLINUX, subcode=3
       Wstawienie  zanaczenia.  Znaki  znajdujące  się w buforze
       zaznaczenia są zapisywane do fd.

    TIOCLINUX, subcode=4
       Odtworzenie ekranu po wygaszeniu.

    TIOCLINUX, subcode=5
       Wypełnienie 256-bitowej tablicy definującej znaki w "słowie" dla
       zaznaczania "słowo-po-słowie". (Od wersji 1.1.32.)

    TIOCLINUX, subcode=6
       argp wskazuje na zmienną typu char, której nadawana jest wartość
       zmiennej jądra shift_state. (Od wersji 1.1.32.)

    TIOCLINUX, subcode=7
       argp wskazuje na zmienną typu char, której nadawana jest wartość
       zmiennej jądra report_mouse. (Od wersji 1.1.33.)

    TIOCLINUX, subcode=8
       Zrzucenie informacji o szerokości i wysokości ekranu, pozycji
       kursora i wszystkich parach znak-atrybuty. (Tylko jądra od
       1.1.67  do  1.1.91.  Począwszy od 1.1.92 można przecztyać
       wszystkie te inforamcje z /dev/vcsa*.)

    TIOCLINUX, subcode=9
       Odtworzenie rozmiaru ekranu, położenia kursora i wszystkich par
       znak-atrybut.  (Tylko jądra od 1.1.67 do 1.1.91. Począwszy od
       jądra 1.1.92, można to wykonać przez zapis do /dev/vcsa*.)

    TIOCLINUX, subcode=10
       Obsługuje funkcję oszczędzania energii (Power Saving) monitorów
       nowej generacji. Tryb wygaszania ekranu VESA przyjmuje wartość
       argp[1], co powoduje sterowanie wygaszaniem ekranu w sposób
       następujący:

         0: Wygaszanie ekranu jest wyłączone.

         1: Aktualne zawartości rejestrów karty graficznej zostają
       zachowane, następnie sterownik zostaje zaprogramowany tak, aby
       wyłączył  impulsy  synchronizacji  pionowej.  Powoduje  to
       przestawienie monitora w tryb oczekiwania (standby). Jeśli
       monitor posiada licznik czasowy Off_Mode, wtedy może ewentualnie
       sam wyłączyć zasilanie.

         2: Zostają  zachowane  aktualne  ustawienia,  następnie
       wyłączane są zarówno impulsy synchronizacji zarówno pionowej,
       jak i poziomej. Powoduje to wyłaczenie monitora (tryb "off").
       Opcję tę należy wybrać jeśli monitor nie posiada licznika
       czasowego Off_Mode lub jeśli chcemy aby monitor wyłączył się
       natychmiast. (Ostrzeenei: Częste wyłączanie zasilania może
       uszkodzić monitor.)

       (Od wersji 1.1.76.)

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest 0. Po błędzie zwracane jest -1 i
    ustawiana jest zmienna errno.

BŁĘDY

    errno może przyjmować następujące wartości:

    EBADF deskryptor pliku jest nieprawidłowy.

    ENOTTY deskryptor pliku nie jest skojarzony ze specjalnym urządzeniem
       znakowym lub podane polecenie nie ma do niego zastosowania.

    EINVAL deskryptor pliku lub argp jest niepoprawny.

    EPERM naruszenie uprawnień.

OSTRZEŻENIE

    Nie należy traktować tej strony podręcznika jak dokumentacji funkcji
    ioctl dla konsoli Linuksa. Jest ona przeznaczona dla ciekawskich jako
    alternatywa  wobec  czytania  zródeł  jądra.  Funkcje  ioctl  są
    niudokumentowanymi funkcjami wewnętrznymi Linuksa, które mogą ulec
    zmianie bez ostrzeżenia (i rzeczywiście, ten dokument odzwierciedla w
    sposób mniej lub bardziej dokładny sytuację dla jądra w wersji 1.1.94;
    istnieje wiele mniej i bardziej znaczących różnic w stosunku do
    poprzednich wersji.)

    Bardzo często wywołania funkcji ioctl są wprowadzane w celu komunikacji
    pomiędzy jądrem i szczególnymi, dobrze znanymi programami (fdisk,
    hdparm, setserial, tunelp, loadkeys, selection, setfont itd.), i ich
    zachowanie zostanie zmienione, kiedy będzie tego wymagał któryś z tych
    programów.

    Programy korzystające z tych wywołań ioctl nie będą przenośne na inne
    systemy Unix, nie będą działać poprawnie ze starszymi wersjami jadra
    Linuksa, ani nie będą współpracować z przyszłymi wersjami jądra.

    Należy korzystać z funkcji zgodnych z POSIX.

ZOBACZ TAKŻE

    kbd_mode(1),  loadkeys(1),  dumpkeys(1),  mknod(1),  setleds(1),
    setmetamode(1), ioperm(2), execve(2), fcntl(2), termios(3), console(4),
    console_codes(4), mt(4), sd(4), tty(4), ttys(4), tty_ioctl(4), vcs(4),
    vcsa(4),  charsets(7),  mapscrn(8),  setfont(8),  resizecons(8),
    /usr/include/linux/kd.h, /usr/include/linux/vt.h