Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lp - urządzenia drukarek wierszowych

SKŁADNIA

    #include <linux/lp.h>

KONFIGURACJA

    Pliki  lp[0-2]  są  urządzeniami znakowymi obsługującymi drukarki
    dołączone do portów równoległych; numer główny tych urządzeń jest równy
    6, numer podrzędny 0-2. Numery podrzędne odpowiadają adresom portu
    równoległego kolejno 0x03bc, 0x0378 and 0x0278. Zwykle prawa dostępu do
    plików tych urządzeń wynoszą 220 i należą do użytkownika root i grupy
    lp. Porty równoległe mogą być obsługiwane zarówno przy wykorzystaniu
    próbkowania, jak i przerwań. Stosowanie przerwań jest zalecane gdy
    spodziewamy się dużego ruchu, np. wynikającego z używania drukarki
    laserowej. W przypadku zwykłych drukarek mozaikowych wystarczające jest
    próbkowanie. Standardowym trybem obsługi portu jest próbkowanie.

OPIS

    Urządzenia lp obsługują następujące wywołania funkcji ioctl(2):

    int ioctl(int fd, LPTIME, int arg)
       Ustawia okres przez jaki sterownik jest uśpiony, zanim powtórnie
       sprawdzi stan drukarki w sytuacji, gdy bufor drukarki zdaje się
       być wypełnionym do arg. Jeśli posiadamy szybką drukarkę możemy
       zmniejszyć ten parametr.  Jeśli drukarka jest wolna, należy
       zwiększyć ten parametr. Jest to liczba określająca czas w
       setnych częściach sekundy, wartość domyślna wynosi 2, co oznacza
       0,02 s. Parametr ten ma wpływ jedynie w trybie próbkowania.

    int ioctl(int fd, LPCHAR, int arg)
       Ustawia maksymalną liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-
       wait), jakie wykonuje sterownik próbkujący czekając aż drukarka
       będzie gotowa na otrzymywanie znaków do arg. Jeśli drukowanie
       odbywa się zbyt wolno należy zwiększyć tę liczbę; jeśli system
       za bardzo zwalnia - należy ją zmniejszyć. Standardową wartością
       tego parametru jest 1000. Parametr ma wpływ na sterownik jedynie
       w trybie próbkowania.

    int ioctl(int fd, LPABORT, int arg)
       Jeśli parametr arg jest równy 0, wtedy sterownik drukarki będzie
       powtarzał operację po wystąpieniu błędu; w przeciwmym wypadku
       przerwie w działanie. Standardową wartością tego parametru jest
       0.

    int ioctl(int fd, LPABORTOPEN, int arg)
       Jeśli arg jest równy 0, funkcja open(2) zostanie przerwana po
       wystąpieniu błędu;  w  przeciwnym  wypadku  błąd  zostanie
       zignorowany.  Standardowe  zachowanie polega na ignorowaniu
       błędów.

    int ioctl(int fd, LPCAREFUL, int arg)
       Jeśli arg jest równy 0, wtedy wymaga się aby sygnały out-of-
       paper, offline oraz sygnały błędów były puste (false) we
       wszystkich operacjach  zapisu,  w  przeciwnym  wypadku  są
       ignorowane. Ustawienie standardowe polega na ignorowaniu błędów.

    int ioctl(int fd, LPWAIT, int arg)
       Ustawia na arg liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait)
       przed spróbkowaniem, czy drukarka zaakceptowała właśnie zapisany
       znak oraz liczbę iteracji, które należy przeczekać  przed
       kolejnym próbkowaniem. Specyfikacje określają ten czas jako 0.5
       mikrosekundy, lecz doświadczenie  wykazało,  że  opóźnienie
       spowodowane wykonaniem kodu jest już wystarczające. Z tego
       powodu wartością domyślną dla tego ustawienia jest 0. Jest ono
       wykorzystywane w sterowniku zarówno w trybie próbkowania, jak i
       w trybie przerwań.

    int ioctl(int fd, LPSETIRQ, int arg)
       To wywołanie funkcji ioctl() wymaga uprawnień administratora.
       Funkcja pobiera argument typu int zawierający nowe przerwanie
       IRQ. Skutekiem ubocznym jest inicjalizacja drukarki. Gdy arg
       jest zerem, to stosowany będzie sterownik z próbkowaniem; jest
       to równocześnie zachowanie domyślne.

    int ioctl(int fd, LPGETIRQ, int *arg)
       Zachowuje w parametrze arg aktualnie stosowane przerwanie IRQ.

    int ioctl(int fd, LPGETSTATUS, int *arg)
       Zachowuje wartość stanu portu w zmiennej arg. Poszczególne bity
       mają następujące znazenie:

       LP_PBUSY   odwrócony sygnał zajętości, aktywny w stanie wysokim
       LP_PACK   niezmienione potwierdzenie wejścia, aktywny w stanie
              niskim
       LP_POUTPA  niezmieniony sygnal braku papieru, aktywny
              w stanie wysokim
       LP_PSELECD  niezmieniony sygnał wyboru, aktywny w stanie wysokim
       LP_PERRORP  niezmieniony sygnał błędu, aktywny w stanie niskim

       Znaczenia  sygnałów należy szukać w dokumentacji drukarki.
       Należy pamiętać, że dla niektórych drukarek ustawiane mogą być
       też nieudokumentowane tu bity.

    int ioctl(int fd, LPRESET)
       Inicjalizuje drukarkę. Nie stosuje się żadnych parametrów.

PLIKI

    /dev/lp*

AUTORZY

    Sterownik drukarki został napisany przez Jima Weiganda i Linusa
    Torvaldsa. Później został on ulepszony przez Michaela K. Johnsona.
    Oprogramowanie przerwań wykonał Nigel Gamble. Zmodularyzował go Alan
    Cox. LPCAREFUL, LPABORT, LPGETSTATUS dodał Chris Metcalf.

ZOBACZ TAKŻE

    mknod(1), chown(1), chmod(1), tunelp(8), lpcntl(8)

                 1995-01-15               LP(4)