Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    sd - sterownik dysków twardych SCSI

DEFINICJA

    #include <linux/hdreg.h> /* dla HDIO_GETGEO */ #include <linux/fs.h> /*
    dla BLKGETSIZE i BLKRRPART */

KONFIGURACJA

    Nazwa tego urządzenia blokowego ma następującą postać: sdlp, gdzie l
    jest literą oznaczającą fizyczny dysk, a p jest cyfrą oznaczającą
    partycję na tym fizycznym dysku. Często numer partycji p  jest
    opuszczany, jeśli nazwa urządzenia odnosi się do całego dysku.

    Dyski SCSI mają główny numer urządzenia równy 8, a numer poboczny w
    postaci (16 * numer_dysku) + numer_partycji, gdzie numer_dysku jest
    numerem fizycznego dysku wg kolejności wykrywania, a numer_partycji
    jest następujący:

    partycja 0 to cały dysk
    partycje 1-4 to "podstawowe" partycje DOS
    partycje 5-8 to "rozszerzone" ("logiczne") partycje DOS

    Dla przykładu, /dev/sda ma numer główny 8, poboczny 0 i odnosić się
    będzie do całego pierwszego dysku SCSI w systemie; /dev/sdb3 ma numer
    główny 8, poboczny 19 i odnosić się będzie do trzeciej "podstawowej"
    partycji DOS na drugim dysku SCSI w systemie.

    W chwili obecnej, obsługiwane są jedynie urządzenia blokowe. Urządzenia
    surowe nie zostały jeszcze zaimplementowane.

OPIS

    Obsługiwane są następujące ioctle:

    HDIO_GETGEO
       Zwraca parametry dysku z BIOS w następującej strukturze:
           struct hd_geometry {
              unsigned char heads;
              unsigned char sectors;
              unsigned short cylinders;
              unsigned long start;
           };

       Wskaźnik do tej struktury przekazywany jest jako parametr
       funkcji ioctl(2).

       Informacja  zwracana  do parametru jest geometrią dysku w
       rozumieniu systemu DOS! Owa geometria nie  jest  fizyczną
       geometrią dysku. Jest jednak używana przy konstruowaniu tablicy
       partycji danego dysku i jest niezbędna dla poprawnego działania
       programów fdisk(1), efdisk(1) i lilo(1). Jeśli informacja o
       geometrii jest niedostępna, zwrócona będzie wartość zero dla
       wszystkich parametrów.

    BLKGETSIZE
       Zwraca rozmiar urządzenia w sektorach. Parametr funkcji ioctl(2)
       powinien być wskaźnikiem do zmiennej typu long.

    BLKRRPART
       Wymusza ponowny odczyt tablicy partycji dysku SCSI. Nie są
       wymagane żadne parametry.

       Operacje ioctl(2) dla scsi(4) są również obsługiwane. Jeśli
       wymagany jest parametr funkcji ioctl() i ma on wartość NULL,
       wówczas ioctl() zwróci wartość -EINVAL.

PLIKI

    /dev/sd[a-h]: całe urządzenie
    /dev/sd[a-h][0-8]: poszczególne partycje blokowe

                 1992-12-17               SD(4)