Provided by: dpkg_1.15.4ubuntu2_i386 bug

NAMN

    dpkg-query - ett verktyg för att fråga dpkg-databasen

SYNOPS

    dpkg-query [flaggor...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-query är ett verktyg för att visa information om paket i
    dpkg-databasen.

KOMMANDON

    -l, --list paketnamnsmnster ...
       Lista paket som matchar det  givna  mönstret.  Om  inget
       paketnamnsmnster   anges   listas   alla   paket   i
       /var/lib/dpkg/status, förutom de paket som markerats som ej
       installerade (dvs. de som tidigare har helt tagits bort).
       Skalets normala jokertecken  tillåts  i  paketnamnsmnster.
       Observera att du sannolikt måste skriva paketnamnsmnster inom
       citationstecken för att förhindra  att  skalet  expanderar
       filnamnet. Till exempel kommer följande lista alla paket vars
       namn börjar på "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       Utdataformatet för den här flaggan kan inte justeras, men
       varieras automatiskt för att passa terminalbredden. Det är
       avsett för mänskliga läsare, och är inte enkelt maskinläsbart.
       Se  -W (--show) och --showformat för hur du konfigurerar
       utdataformatet.

    -W, --show paketnamnsmnster ...
       Precis som flaggan --list kommer att paket som matchar det givna
       mönstret att visas. Utdatat kan dock skräddarsys med flaggan
       --showformat. Standardutdataformatet är en rad per paket som
       träffas, där varje rad innehåller namn och installerad version
       av paketet, avdelat med ett tabulatortecken.

    -s, --status paketnamn ...
       Rapportera status om det angivna paketet.  Detta alternativ
       visar helt enkelt posten i statusdatabasen för installerade
       paket.

    -L, --listfiles paketnamn ...
       Listar filer som installerats på ditt system från paketnamn.
       Observera  att  filer  som  skapats  av  paketspecifika
       installationsskript inte visas

    -c, --control-path package-name [control-file]
       List paths for control files installed to your system from
       package-name.  If control-file is specified then only list the
       path for that control file if it is present. Warning: this
       command is semi-public, it should be used only as a last resort
       solution, and if no other interface is available. It might get
       deprecated  later on if better interfaces or the current
       architectural deficiencies have been solved.

    -S, --search filnamnsskmnster ...
       Sök efter filnamnet bland de installerade paketen. Alla skalets
       vanliga jokertecken kan användas i mönstret. Kommandot kommer
       inte att visa extrafiler som skapas av paketskript, ej heller
       kommer det att visa alternativ.

    -p, --print-avail paketnamn
       Visar  information  om paketnamn, enligt vad som finns i
       /var/lib/dpkg/available. Använder du ett APT-baserat skal bör du
       istället använda apt-cache show paketnamn, då available-filen
       endast àjourförs om dselect används.

    -h, --help
       Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

    --license, --licence
       Visa upphovsrättslicensvillkor och avsluta.

FLAGGOR

    --admindir=kat
       Ändra platsen för dpkg-databasen. Förval är /var/lib/dpkg.

    -f, --showformat=format
       Flaggan används för att ange formatet på utdata som skapas av
       --show. Formatet är en sträng som matas ut för varje paket i
       listan.

       I formatsträngen inleds följande styrsekvenser med “\”:

         \n radmatning
         \r vagnretur
         \t tabulator

       “\” före ett annat tecken undertrycken en speciell betydelse för
       det efterföljande tecknet, vilket är kan användas för “\” och
       “$”.

       Paketinformation  kan  läggas  in  genom  att  sätta  in
       variabelreferenser   till   paketfält,   på   syntaxen
       “${field[;width]}”. Fält skrivs högerjusterade såvida  inte
       bredden är negativ i vilket fall vänsterjustering kommer att
       användas. Följande flt stöds, men de är inte nödvändigtvis
       tillgängliga i statusfilen (endast interna fält och fält som
       finns i binärpaketet hamnar där):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (internt)
         Config-Version (internt)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (internt, dselect-relaterat)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (internt, dselect-relaterat)
         MSDOS-Filename (internt, dselect-relaterat)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (föråldrat)
         Section
         Size (internt, dselect-relaterat)
         Source
         Status (internt)
         Suggests
         Tag (normalt inte i .deb, utan i APTs Packages-filer)
         Triggers-Awaited (internt)  Triggers-Pending (internt)  Version

       Standardformatet är “${Package}\t${Version}\n”. Alla andra fält
       som finns i statusfilen (även användardefinierade fält) kan
       också hämtas. De visas dock som de är, ingen konvertering eller
       felkorrigering  görs  på  dem.  För  att hämta namnet på
       paketansvarig och installerad version av dpkg och kan du köra:

        dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

MILJÖVARIABLER

    COLUMNS
       Inställningen påverkar utdata från kommandot --list genom att
       ändra bredden på dess utdata.

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2001 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.