Provided by: dpkg_1.15.4ubuntu2_i386 bug

NAMN

    dpkg - en mellannivåpakethanterare för Debian

SYNOPS

    dpkg [flaggor] tgrd

VARNING

    Manualen är avsedd för användare som vill få en mer detaljerad
    förståelse för dpkgs kommandoradsflaggor och pakettillstånd än vad som
    berättas med dpkg --help.

    Den bör inte användas av paketansvariga som vill lära sig hur dpkg
    kommer att installera deras paket. Beskrivningen över vad dpkg gör när
    paket installeras och tas bort är speciellt otillräckliga.

BESKRIVNING

    dpkg är ett verktyg för att installera, bygga, ta bort och hantera
    Debianpaket. Det primära och mer användarvänliga skalet runt dpkg är
    aptitude(1).   dpkg   kontrolleras   helt  och  hållet  via
    kommandoradsparametrar, vilka består av exakt en åtgärd och noll eller
    fler flaggor. Åtgärdsparametern talar om för dpkg vad som skall göras,
    och flaggorna styr på vilket sätt åtgärden skall utföras.

    dpkg kan även användas som ett skal runt dpkg-deb(1). Följande är
    åtgärder för dpkg-deb, och om de upptäcks kör dpkg helt enkelt dpkg-deb
    med de parametrar som angivits:
      -b, --build,
      -c, --contents,
      -I, --info,
      -f, --field,
      -e, --control,
      -x, --extract,
      -X, --vextract, och
      --fsys-tarfile.
    Se dpkg-deb(1) för information om dessa åtgärder.

INFORMATION OM PAKET

    dpkg upprätthåller viss användbar information om tillgängliga paket.
    Informationen delas in i tre klasser: tillstånd, markeringstillstånd
    och flaggor. Dessa värden är avsedda att huvudsakligen ändras via
    dselect.

  PAKETTILLSTÅND
    ej installerat
       Paketet är inte installerat på ditt system.

    konfigurationsfiler
       Endast konfigurationsfilerna för paketet finns på systemet.

    halvt installerat
       Installationen av paketet har påbörjats, men av någon orsak inte
       slutförts.

    uppackat
       Paketet är uppackat, men inte konfigurerat.

    halvt konfigurerat
       Paketet är uppackat och konfigurationen har påbörjats, men av
       någon orsak inte slutförts.

    väntar utlösare
       Paketet väntar på hantering av utlösare av ett annat paket.

    utlösare väntar
       Paketet har utlösts.

    installerat
       Paketet är uppackat och korrekt inställt.

  MARKERINGSTILLSTÅND FÖR PAKET
    installera
       Paketet är markerat för installation.

    håll  Ett paket som är markerat med håll hanteras inte av dpkg såvida
       inte det framtvingas med flaggan --force-hold.

    ta bort
       Paketet är markerat för avinstallation (dvs. vi vill ta bort
       alla filer förutom konfigurationsfilerna).

    rensa Paketet är markerat för rensning (dvs. vi vill ta bort allting,
       även konfigurationsfiler).

  PAKETFLAGGOR
    ominstallation krävs
       Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt och kräver
       ominstallation. Dessa paket kan inte tas bort, såvida inte det
       framtvingas med flaggan --force-remove-reinstreq.

ÅTGÄRDER

    -i, --install paketfil...
       Installera paketet. Om flaggan --recursive eller -R anges måste
       paketfil istället vara en katalog.

       Installationen består av följande steg:

       1. Extrahera styrfilerna ur paketet.

       2. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras prerm-skriptet för det gamla
       paketet.

       3. Kör preinst-skriptet, om ett sådant medföljer paketet.

       4. Packa upp de nya filerna och säkerhetskopiera samtidigt de
       gamla filerna så att de kan återställas om någonting går fel.

       5. Om en annan version av samma paket redan fanns installerat
       vid nyinstallationen exekveras postrm-skriptet för det gamla
       paketet. Observera att skriptet exekveras efter preinst för det
       nya paketet eftersom de nya filerna skrivs samtidigt som de
       gamla tas bort.

       6. Konfigurera  paketet.  Se  --configure  för  detaljerad
       information om hur man gör det.

    --unpack paketfil ...
       Packa  upp paketet, men konfigurera det inte. Om flaggan
       --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en
       katalog.

    --configure paket...|-a|--pending
       Konfigurera ett uppackat paket. Om -a eller --pending anges
       istället för paket konfigureras alla paket som har packats upp
       men ännu inte konfigurerats.

       Konfigurering består av följande steg:

       1.  Packa  upp  konfigurationsfilerna  och säkerhetskopiera
       samtidigt de gamla konfigurationsfilerna så  att  de  kan
       återställas om någonting går fel.

       2. Kör postinst-skriptet, om ett sådant finns i paketet.

    --triggers-only paket...|-a|--pending
       Hanterar bara utlösare. Alla avvaktande utlösare kommer att
       hanteras. Om paketnamn anges kommer endast dessa pakets utlösare
       att hanteras, precis en gång, om nödvändigt. Om du använder
       denna flagga kan det hända att paket hamnar i felaktiga väntar
        utlösare- och utlösare väntar-tillstånd. Detta kan rättas
       senare genom att köra: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge paket...|-a|--pending
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove tar bort
       allting förutom konfigurationsfiler, vilket gör att du kan
       undvika att konfigurera om paketet om du senare installerar om
       det. (Konfigurationsfiler är de filer som listas i styrfilen
       debian/conffiles). -P eller --purge tar bort allting, inklusive
       konfigurationsfiler. Om -a eller --pending anges istället för
       ett paketnamn kommer alla installerade uppackade paket som är
       markerade att tas bort eller rensas i filen /var/lib/dpkg/status
       att tas bort respektive rensas. Observera: fet är möjligt att
       dpkg inte känner till vissa konfigurationsfiler på grund av att
       de skapas och hanteras separat via konfigurationsskript. I så
       fall kommer inte dpkg självt ta bort dem, utan paketets
       postrm-skript (som anropas av dpkg) måste ta hand om att de tas
       bort när paketet tas bort med --purge.

       Borttagning av ett paket består av följande steg:

       1. Kör prerm-skriptet

       2. Ta bort de installerade filerna

       3. Kör postrm-skriptet

    --update-avail, --merge-avail Packages-fil
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns
       tillgängliga.  Med  --merge-avail  kombineras  den  gamla
       informationen  med  informationen  från Packages-filen. Med
       --update-avail ersätts den gamla informationen med informationen
       från Packages-filen. Packages-filerna som medföljer Debian heter
       helt enkelt Packages. dpkg behåller sin lista över tillgängliga
       paket i /var/lib/dpkg/available.

       Ett  lättare  enkelkommando  för  att  hämta och uppdater
       available-filen är dselect update. Observera att den här filen i
       huvudsak är onödig om du använder ett APT-baserat skal istället
       för dselect: APT har ett eget system för att hålla reda på
       tillgängliga paket.

    -A, --record-avail paketfil ...
       Uppdatera dpkgs och dselects lista över vilka paket som finns
       tillgängliga med information från paketet paketfil. Om flaggan
       --recursive eller -R anges måste paketfil istället vara en
       katalog.

    --forget-old-unavail
       En numera föråldrad flagga som inte utför någonting, då dpkg
       automatiskt glömmer ej installerade och ej tillgängliga paket.

    --clear-avail
       Radera  existerande  information  om  vilka  paket som är
       tillgängliga.

    -C, --audit
       Söker efter paket som endast installerats delvis på ditt system.
       dpkg kommer att föreslå vad som behöver göras för att få dem att
       fungera.

    --get-selections [paketnamnsmnster...]
       Hämta en lista över paketval och skriv den till standard ut.
       Paket som inte är installerats (dvs. de som tidigare helt har
       tagits bort) kommer inte att visas om inte ett mönster anges.

    --set-selections
       Sätt paketvalslistan med den fil som läses från standard in.
       Filen måste vara på formatet "<paket> <status>", där status är
       en av install, hold, deinstall eller purge. Tomrader och
       kommentarsrader som börjar med "#" är också tillåtna.

    --clear-selections
       Sätt det önskade tillståndete för varje icke-grundläggande paket
       till avinstallera. Detta är avsett att användas direkt före
       --set-selections, för att avinstallera alla paket som inte finns
       med i listan som anges av --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Söker efter paket som markerats för installation men som av
       någon anledning ännu inte har installerats.

    --print-architecture
       Visa  arkitektur för paketen dpkg installerar (till
       exempel "i386").

    --compare-versions ver1 op ver2
       Jämför versionsnummer, där op är en binär operator. dpkg
       returnerar  framgång  (noll)  om det angivna värdet
       uppfylls, och misslyckande (icke-noll) i annat fall. Det
       finns två grupper operatorer, vilka endast skiljer sig i
       hur de hanterar när ver1 eller ver2 är tom. Dessa
       hanterar tom version som om den är tidigare än alla andra
       versioner: lt le eq ne ge gt. Dessa hanterar tom version
       som om den är senare än alla andra versioner: lt-nl le-nl
       ge-nl  gt-nl.  Dessa  tillhandahålls  endast  för
       kompatibilitet med styrfilssyntaxen: < << <= = >= >> >.

    --command-fd <n>
       Läser en följd av kommandon från indatafilhandtag <n>.
       Observera:  Ytterligare  flaggor  som  sätts  på
       kommandoraden, och genom filhandtaget, återställs inte
       för kommandon som körs i en följd under samma körning.

    --help Visar en kortfattad hjälptext.

    --force-help
       Get hjälp om --force-nnting-flaggorna.

    -Dh, --debug=help
       Ger hjälp om felsökningsflaggorna.

    --licence, --license
       Visar dpkgs licensvillkor.

    --version
       Visar dpkgs versionsinformation.

    dpkg-deb-åtgärder
       Se dpkg-deb(1) för ytterligare information om följande
       åtgärder:

       -b, --build katalog [arkiv|filnamn]
         Bygg ett deb-paket.
       -c, --contents arkiv
         Visar innehållet i ett deb-paket.
       -e, --control filnamn [katalog]
         Extraherar styrinformation från ett paket.
       -x, --extract arkivkatalog
         Extraherar filerna från ett paket.
       -X, --vextract arkivkatalog
         Extraherar och visar filnamnen i ett paket.
       -f, --field arkiv [control-flt] ...
         Visar fält från paketets styrfil (control).
       --fsys-tarfile arkiv
         Visar filsystems-tarfilen i Debianpaketet.
       -I | --info arkiv [control-fil]
         Visa information om ett paket.

    dpkg-query-åtgärder
       Se dpkg-query(1) för ytterligare information om följande
       åtgärder:

       -l, --list paketnamnsmnster ...
         Lista paket som matchar det givna mönstret.
       -s, --status paketnamn ...
         Rapportera status om det angivna paketet.
       -L, --listfiles paketnamn ...
         Lista filer som installerats på ditt system från paketnamn.
       -S, --search filnamnsskmnster ...
         Sök efter filnamnet bland de installerade paketen.
       -p, --print-avail paketnamn
         Visa detaljer om paketnamn, som i /var/lib/dpkg/available/.  De som använder APT-baserade skal bör i stället använda  apt-cache show paketnamn.

FLAGGOR

    All options can be specified both on the command line and in the
    dpkg configuration file /etc/dpkg/dpkg.cfg or the files on the
    configuration directory /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Each line in the
    configuration file is either an option (exactly the same as the
    command line option but without leading dashes) or a comment (if
    it starts with a #).

    --abort-after=antal
       Ställer in efter hur många fel dpkg skall avbryta.
       Förvalet är 50.

    -B, --auto-deconfigure
       När ett paket tas bort är det möjligt att ett annat paket
       beror på det borttagna paketet. Om du anger flaggan
       kommer de paket som beror på det borttagna paketet
       automatiskt att avkonfigureras.

    -Doktalvrde, --debug=oktalvrde
       Aktiverar felsökning. oktalvrdet skapas genom att utföra
       bitvis logisk "eller" av de önskade värdena från listan
       nedan (observera att dessa värden kan ändras i framtida
       versioner).  -Dh  eller  --debug=help  visar  dessa
       felsökningsvärden.

         tal  beskrivning
          1  Allmänt hjälpsam förloppsinformation
          2  Anrop och status för utvecklarskript
          10  Utdata för varje fil som hanteras
         100  Massvis med utdata för varje fil som hanteras
          20  Utdata för varje konfigurationsfil
         200  Massvis med utdata för varje konfigurationsfil
          40  Beroenden och konflikter
         400  Massvis av beroende-/konfliktutdata
        10000  Aktivering och hantering av utlösare
        20000  Massvis av utdata om utlösare
        40000  Dumma mängder utdata om utlösare
         1000  Massvis av pladder om bl.a dpkg/info-katalogen
         2000  Knäppa mängder pladder

    --force-saker | --no-force-saker | --refuse-saker

       Tvinga eller vägra (no-force och refuse betyder detsamma)
       att göra vissa saker. saker är en kommaavgränsad lista
       med saker som anges nedan. --force-help visar en lista
       med beskrivningar. Saker som markeras med (*) är tvingade
       som förval.

       Varning: Dessa flaggor r huvudsakligen avsedda att
       endast anvndas av experter. Om du anvnder dem utan att
       fullt ut frst vad de gr ut p kan du frstra din
       systeminstallation.

       all: Slår på (eller av) alla tvingande flaggor.

       downgrade(*): Installera ett paket även om en nyare
       version redan är installerad.

       Varning: Fr nrvarande undersker inte dpkg beroenden
       vid nedgradering och kommer drfr inte att varna dig om
       nedgraderingen bryter ett beroende fr ngot paket. Detta
       kan ha allvarliga sidoeffekter, genom att nedgradera
       grundlggande systemkomponenter kan du riskera att gra
       hela systemet instabilt. Anvnd med tillfrsikt.

       configure-any: Konfigurera även alla uppackade men ej
       konfigurerade paket på vilka det aktuella paketet beror.

       hold: Hantera även "håll"-markerade paket.

       remove-reinstreq: Ta bort ett paket även om det är
       trasigt och markerat att vara i behov av ominstallation.
       Detta kan, till exempel, göra så att delar av paketet
       blir kvar på systemet, men glöms bort av dpkg.

       remove-essential: Ta bort paketet även om det anses som
       viktigt (essential). Viktiga paket är huvudsakligen de
       mest grundläggande Unixkommandona. Om du tar bort dem kan
       det göra så att hela systemet slutar fungera, så använd
       med tillförsikt.

       depends: Gör alla beroendeproblem till varningar.

       depends-version: Ignorera versionsnummer när beroenden
       kontrolleras.

       breaks: Installera, även om det skulle förstöra ett annat
       paket.

       conflicts: Installera även om paket som är i konflikt
       (krockar) med ett annat paket. Detta är farligt, eftersom
       det oftast leder till att vissa filer skrivs över.

       confmiss: Installera alltid saknade konfigurationsfiler.
       Detta är farligt, eftersom det inte bibehåller ändringar
       (raderingar) av filer.

       confnew: Installera alltid nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fråga,  såvida  inte
       --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confold: Installera aldrig nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler  utan  att  fråga,  såvida  inte
       --force-confdef också anges, i vilket fall det förvalda
       alternativet kommer att utföras.

       confdef: Utför alltid förvalt alternativt för ändrade
       konfigurationsfiler. Om inget förval har angivits kommer
       programmet  stanna och fråga användaren såvida inte
       --force-confnew eller --force-confold också angetts, i så
       fall används den för att bestämma vad som skall utföras.

       overwrite: Skriv över ett pakets filer med ett annats.

       overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med ett
       annats filer.

       overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil med en
       ej omdirigerad version.

       architecture:  Hantera  även  paket   med   fel
       maskinvaruarkitektur.

       bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program, så
       problem är troliga.

       not-root: Försök (av)installera saker även utan att vara
       root.

       bad-verify: Installera ett paket även om det inte går att
       verifiera dess äkthet.

    --ignore-depends=paket,...
       Ignorera  beroendekontroll  för  angivna  paket  (i
       verkligheten  utförs kontrollen, men det ges endast
       varningar, ingenting annat).

    --new, --old
       Välj det nya eller gamla binärpaketformatet. Detta är en
       flagga till dpkg-deb(1).

    --nocheck
       Varken läs eller kontrollera innehållet i control-filen
       när paket skapas. Detta är en flagga till dpkg-deb(1).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Gör allting som efterfrågas, men skriv inte  några
       ändringar. Detta används för att se vad som skulle ha
       hänt med åtgärden utan att faktiskt ändra något.

       Se till att du anger --no-act före åtgärdsflaggan, annars
       kan du få oönskade biverkningar (t.ex så kommer dpkg
       --purge foo --no-act först att rensa ut paketet foo för
       att sedan försöka rensa ut paketet --no-act, trots att du
       troligen förväntade dig att ingenting skulle utföras)

    -R, --recursive
       Hantera alla vanliga filer som matchar sökmönstret *.deb
       rekursivt i de kataloger som anges, med alla sina
       underkataloger. Flaggan kan användas tillsammans med -i,
       -A, --install, --unpack och --avail.

    -G   Installera inte paketet om en nyare version av samma
       paket redan är installerat. Detta är ett alias för
       --refuse-downgrade.

    --admindir=kat
       Ändra förvald administrationskatalog, vilken innehåller
       flera filer som beskriver status för installerade eller
       avinstallerade   paket,  osv.  (standardvärde  är
       /var/lib/dpkg)

    --instdir=katalog
       Ändra  standardinstallationskatalog,  vilket  anger
       katalogen där paket skall installeras. instdir är även
       katalogen som skickas som argument till chroot(2) innan
       paketets installationsfiler körs, vilket betyder att
       skripten ser instdir som rotkatalog. (Förval är /)

    --root=katalog
       Genom att ändra rot så ändras installationskatalog till
       katalog    och    administrationskatalog    till
       katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Hantera endast paket som markerats för installation.
       Själva markeringen utförs med dselect eller av dpkg när
       paketen hanteras. Till exempel kommer paket som tas bort
       att markeras för installation.

    -E, --skip-same-version
       Installera inte paketet om samma version av paketet redan
       är installerat.

    --pre-invoke=command
    --post-invoke=command
       Set an invoke hook command to be run via “sh -c” before
       or after the dpkg run for the unpack, configure, install,
       triggers-only, remove and purge dpkg actions. This option
       can be specified multiple times. The order the options
       are specified is preserved, with the ones from the
       configuration files taking precedence. The environment
       variable DPKG_HOOK_ACTION is set for the hooks to the
       current dpkg action. Note: front-ends might call dpkg
       several times per invokation, which might run the hooks
       more times than expected.

    --status-fd n
       Sänd maskinläsbar paketstatus och förloppsinformation
       till filhandtag n. Flaggan kan anges flera gånger.
       Informationen lagras vanligtvis rad för rad, i följande
       format:

       status: paket: status
           Paketstatus ändrad; status är som i statusfilen.

       status: paket : error : utkat-felmeddelande
           Ett fel uppstod. Tyvärr kan utkat-felmeddelande
           för närvarande innehålla nyradstecken, även om i
           lokaler där översättarna inte har gjort några fel
           kommer  varje nyradstecken att efterföljas av
           åtminstone ett nyradstecken.

       status: fil : konffil-fråga :riktig-gammal’ ’riktig-nyanvndarredigerad distredigerad
           Användaren får en fråga om konfigurationsfiler.

       processing: skede: paket
           Sänds precis innan ett hanteringsskede påbörjas.
           Skede är något av upgrade, install (båda sänds
           innan paketet packas upp), configure, trigproc,
           remove, purge.

    --log=filnamn
       Logga  statusändringsmeddelanden  och  kommandon till
       filnamn, istället för förvalet /var/log/dpkg.log. Om
       flaggan ges flera gånger används det sista filnamnet.
       Loggmeddelanden är på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS status
       <tillstånd>   <paket>   <installerad-version>"  för
       statusändringar; "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS <kommando> <paket>
       <installerad-version>   <tillgänglig-version>"   för
       kommandon där <kommando> är ett av install, upgrade,
       remove eller purge; samt "ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SS conffile
       <filnamn> <val>" för konfigurationsfilsändringar där <val
       antingen är install eller keep.

    --no-debsig
       Försök inte verifiera paketsignaturer.

    --no-triggers
       Utför inte utlösare i denna körning (aktiveringar kommer
       fortfarande att antecknas). Om det används tillsammans
       med --configure paket eller --triggers-only paket kommer
       det namngivna paketets postinst fortfarande att köras
       även om det enda som behövdes var en körning av utlösare.
       Om du använder denna flagga kan det hända att paket
       hamnar i felaktiga väntar  utlösare- och utlösare
       väntar-tillstånd. Detta kan rättas senare genom att köra:
       dpkg --configure --pending.

    --triggers
       Överstyr ett tidigare --no-triggers.

FILER

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Konfigurationsfil med förvalda inställningar.

    /var/log/dpkg.log
       Förvald loggfil (se /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) och flaggan
       --log).

    Övriga filer som listas här finns i sina förvalda kataloger, se
    flaggan --admindir för information om hur du ändrar placeringen
    av dessa filer.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista över tillgängliga paket.

    /var/lib/dpkg/status
       Status  för  tillgängliga  paket.  Filen  innehåller
       information  om huruvida ett paket är markerat för
       borttagning eller ej, om det är installerat eller ej,
       osv. Se sektionen INFORMATION OM PAKET för ytterligare
       information.

       The status file is backed up daily in /var/backups. It
       can  be  useful if it’s lost or corrupted due to
       filesystems troubles.

    Följande filer är komponenter i det binära paketet. Se deb(5)
    för ytterligare information om dem:

    control

    conffiles

    preinst

    postinst

    prerm

    postrm

MILJÖVARIABLER

    DPKG_NO_TSTP
       Definiera detta till någonting om du vill att dpkg skall
       starta ett nytt skal istället för att lägga sig i
       bakgrunden när ett skal startas.

    SHELL Programmet dpkg kommer att exekveras när ett nytt skal
       startas.

    COLUMNS
       Sätter antalet kolumner dpkg skall använda när formaterad
       text visas. Används för närvarande enbart av -l.

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to
       the version of the currently running dpkg instance.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to
       the package name being handled.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to
       the architecture the package got built for.

EXEMPEL

    För att lista paket relaterade till textredigeringsprogrammet
    vi(1):
      dpkg -l '*vi*'

    För att se posterna i /var/lib/dpkg/available för två paket:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    För att själv söka i paketlistan:
      less /var/lib/dpkg/available

    För att ta bort det installerade paketet elvis:
      dpkg -r elvis

    För att installera ett paket måste du först leta på det i ett
    arkiv eller på en cd-rom. Filen  "available"  visar  att
    vim-paketet finns i sektionen "editors":
      cd /cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    För att göra en lokal kopia av paketmarkeringarna:
      dpkg --get-selections >mitturval

    Du kan överföra filen till en annan dator och installera den där
    genom att skriva:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mitturval

    Observera att detta faktiskt inte kommer installera eller ta
    bort någonting, utan bara sätta valstatus på de efterfrågade
    paketen. Du måste använda ett annat program för att faktiskt
    hämta och installera de efterfrågade paketen. Till exempel kan
    du köra apt-get dselect-upgrade.

    För normalt bruk kommer du att upptäcka  att  dselect(1)
    tillhandahåller ett bekvämare sätt att ändra paketmarkeringarna.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

    Ytterligare funktioner kan erhållas genom att installera något
    av följande paket: apt, aptitude och debsums.

SE ÄVEN

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1),
    deb(5), deb-control(5), dpkg.cfg(5) och dpkg-reconfigure(8).

PROGRAMFEL

    --no-act ger oftast mindre information än vad  som  vore
    hjälpsamt.

FÖRFATTARE

    Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har
    bidragit till dpkg.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.