Provided by: kde-l10n-sv_4.3.2-0ubuntu1_all bug

NAME

    xsldbg - Ett kommandoradsverktyg för att felsöka i XSLT-skript

SYNOPSIS

    xsldbg [--shell] [--cd <SÖKVÄG>] [--param <NAMN>:<VÄRDE>] [--lang
       <SPRÅK>] [--output <FIL>] [--version] [--verbose] [--timing]
       [--repeat] [--debug] [--valid] [--out] [--maxdepth värde]
       [--html] [--docbook] [--net] [--catalogs] [--xinclude]
       [--profile] [--gdb] [--autoencode] [--utf8input] [--preferhtml]
       [--stdout] [--autorestart] [+XSLSource] [+XMLData]

BESKRIVNING

    xsldbg är ett verktyg som är avsett att hjälpa till med att förstå
    stilmallar. Vad som gör det annorlunda jämfört med andra felsökare för
    stilmallar är möjligheten att söka efter intressanta objekt och att
    spåra stilmallens körning.

    xsldbg är ett textbaserat verktyg för att felsöka i stilmallar
    (eXtensible Stylesheet Language) och har  kommandon  som  liknar
    Unix/Linux avlusaren gdb. Det har tre huvudlägen för körning av
    stilmallar.

    · Köra hela stilmallen

    · Stega till nästa XSL-instruktion

    · Fortsätta till nästa brytpunkt hittas, eller stilmallen startas om

VäLJARE

    Programväljare

    Observera: För att inaktivera en väljare, lägg till ’no’ framför
    väljarens namn, t.ex. ’nonet’

    Observera: Väljare som är markerade med ’*’ är normalt aktiva

    --shell
       Starta  ett  skal,  och  när det väl har startat använd
       hjälpkommandot i xsldbg för att få hjälp vid körning.

    --cd <SÖKVÄG>
       Sökväg att gå till innan filer laddas. Se också dokumentationen
       för kommandot ’cd’

    --param <NAMN>:<VÄRDE>
       Lägg till en parameter med namn <NAMN> och värde <VÄRDE> i
       XSL-miljön. Se också dokumentation för kommandot ’addparam’

       Observera: Ett ’=’ kan användas för att skilja namn och värde åt
       istället för ’:’

    --lang <SPRÅK>
       Använd angiven ISO 639 språkkod, till exempel sv

    --output <FIL>
       Spara i en given fil. Se också dokumentationen för kommandot
       ’output’

    ---version
       Visa version av libxml och libxslt som används

    --verbose
       Visa loggar av vad som händer

    --timing
       Visa tiden som används

    --repeat
       Kör transformeringen 20 gånger. Om --repeat anges två gånger,
       kör transformeringen 100 gånger

    --debug
       Skriv ut resultatträdet istället, om libxml har stöd för det
       aktiverat

    --valid*
       Aktiverar DTD-laddningsfasen, som normalt är aktiverad

    --out* Aktiverar utskrift av resultatet, som normalt är aktiverad

    --maxdepth värde
       Öka maximalt djup

    --html Indatadokumentet eller -dokumenten är en eller flera HTML-filer.
       Behandla dem som sådana om libxml har stöd för det aktiverat

    --docbook
       Indatadokumentet är SGML docbook, om libxml har stöd för det
       aktiverat

    --net* Aktivera hämtning av DTD:er eller objekt via nätverk, som
       normalt är aktiverad

    --catalogs
       Använd kataloger från $SGML_CATALOG_FILES, om libxml har stöd
       för det aktiverat

    --xinclude*
       Aktivera stöd för behandling av XInclude vid inläsning av
       dokument om libxml har stöd för det aktiverat, som normalt är
       aktiverat

    --profile
       Skriv ut profileringsinformation

    --gdb* Kör i GDB-kompatibilitetsläge och skriv ut mer information, som
       normalt är aktiverat

    --autoencode*
       Detektera och använd kodning i stilmallen

    --utf8input
       Behandla indata från kommandoraden som kodat med UTF-8

    --preferhtml
       Använd HTML-utmatning när sökrapporter skapas

    --stdout
       Skriv ut alla felmeddelanden på standardutmatningen. Normalt
       skrivs felmeddelanden ut på standardfelutmatningen.

    --autorestart
       Aktivera automatisk omstart av körning när det  nuvarande
       behandlingsomgången är färdig

    +XSLSource
       XSL-skript att köra (valfritt)

    +XMLData
       XML-data att omvandla (valfritt om XSLSource anges)

UPPHOVSMäN

    xsldbg  skrivs  och  underhålls  för  närvarande  av  Keith
    Isdale<keith@kdewebdev.org>

AUTHOR

    Keith Isdale.

                27:e mars, 2006           XSLDBG(1)