Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    login - Kullanıcının sisteme girişini sağlar.

KULLANIM

    login [ isim ]
    login -p
    login -h konakismi
    login -f isim

AÇIKLAMA

    login, bir sisteme bağlanmak için kullanılır. Ayrıca, istenilen bir
    anda, bir kullanıcı adından başka birine  geçiş  yapmak  içinde
    kullanılabilir (günümüzdeki pek çok kabuk, yerleşik olarak bu özelliği
    desteklemektedir).

    Herhangi bir argüman belirtilmemişse, login kullanıcı adını soracaktır.

    Şayet kullanıcı root değilse, ve eğer /etc/nologin dosyası varsa, bu
    dosyanın içeriği ekrana basılacak ve login sonlandırılacaktır. Bu
    genellikle, sistem kapanırken, yapılacak bağlantıları önlemek için
    kullanılır.

    Şayet kullanıcı için /etc/usertty içinde özel erişim kısıtlamaları
    tanımlanmışsa,  kullanıcı bu şartları karşılamak zorundadır. Aksi
    taktirde bağlantı girişimi reddedilecek ve  bir  syslog  iletisi
    üretilecektir. Daha fazla bilgi için "ÖZEL ERİŞİM KISITLAMALARI"
    bölümüne bakınız.

    Şayet  kullanıcı  root  ise,  /etc/securetty  içinde  listelenen
    uçbirimlerden birisini kullanarak bağlanmak zorundadır. Giriş hataları
    syslog tarafından kaydedilir.

    Bütün bu şartlar kontrol edildikten sonra, parola istenecek ve kontrol
    edilecektir (şayet bu kullanıcı için parola gerekli ise). login
    sonlandırılmadan önce, 10 giriş denemesine izin vardır, fakat ilk üç
    denemeden sonra isteğe karşılık verme süresi uzayacaktır. Bağlantı
    hataları syslog üzerinden rapor edilecektir. Bu, ayrıca başarılı root
    bağlantılarını raporlamak içinde kullanılır.

    Şayet .hushlogin dosyası varsa, bir "hızlı" bağlantı gerçekleştirilir
    (bu özellik; e-posta kontrolünü, en son bağlantı zamanının ve günün
    iletisinin  ekrana  basılmasını  engeller).  Diğer  yandan, şayet
    /var/log/lastlog dosyası varsa, son bağlantı zamanı ekrana basılacaktır
    (ve o anki bağlantı kaydedilecektir).

    Uçbirimin UID ve GID ayarlarını yapmak gibi, rastgele yönetim işleri
    yapılır. Şayet daha önceden belirtilmişse, TERM ortam değişkeni korunur
    (-p seçeneği kullanılmışsa diğer çevre değişkenleri de korunur). Daha
    sonra HOME, PATH, SHELL, TERM, MAIL ve LOGNAME ortam değişkenleri
    ayarlanır. PATH değişkeni normal kullanıcılar için öntanımlı olarak
    /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:.   ve   root   kullanıcı   için
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin'dir.  Son
    olarak, şayet bu bir "hızlı" bağlantı  değilse;  günün  iletisi
    görüntülenir, kullanıcıya ait /var/spool/mail içindeki dosya kontrol
    edilir ve şayet dosya uzunluğu sıfırdan farklı ise  bir  ileti
    görüntülenir  (şayet  bu  dosyanın uzunluğu sıfırdan farklı ise,
    kullanıcıya bir ileti gelmiş demektir).

    Daha sonra kullanıcı kabuğu başlatılır. Şayet /etc/passwd içinde
    kullanıcı için bir kabuk tanımlı değilse, /bin/sh kullanılır. Şayet
    /etc/passwd içinde bir dizin tanımlı değilse, ev dizini olarak / (kök)
    dizini kullanılır (yukarıda bahsedilen .hushlogin dosyası için ev
    dizinine bakılır).

SEÇENEKLER

    -p   getty(8)  tarafından  kullanılır,  ortam  değişkenlerinin
       korunmasını sağlar.

    -f   İkinci bağlantı doğrulamasını atlamak için kullanılır. Özellikle
       root kullanıcı için çalışmaz ve Linux altında da çalıştığı
       görülmemiştir.

    -h   Diğer sunucular tarafından (telnetd(8) gibi) uzak konak adını,
       login'e bildirmek için kullanılır, böylece uzak adı utmp ve wtmp
       içine  yerleştirilebilir. Bu seçenek sadece root kullanıcı
       içindir.

ÖZEL ERİŞİM KISITLAMALARI

    /etc/securetty dosyası, root kullanıcının  bağlantı  yapabileceği,
    uçbirim isimlerinin listesini içerir. Her bir satırda, /dev/ öneki
    olmaksızın bir tty aygıtının adı belirtilmelidir. Şayet bu dosya yoksa,
    root kullanıcı herhangi bir uçbirim üzerinden bağlanabilir.

    Günümüzde çoğu Linux sistemi PAM (Pluggable Authentication Modules -
    Eklenebilir  Kimlik  Kanıtlama  Modülleri)  kullanmaktadır.  PAM
    kullanılmayan sistemlerde /etc/usertty dosyası, belirlenen kullanıcılar
    için, ek erişim kısıtlamaları içerir. Şayet bu dosya yoksa, ek erişim
    kısıtlamaları yüklenemez. Bu dosya çeşitli bölümler içerir. Üç bölüm
    türü münkündür: CLASSES, GROUPS ve USERS. CLASSES bölümü uçbirim
    sınıflarının ve sunucu adlarının şablonlarını içerir. GROUPS bölümü
    her bir grup için, USERS bölümü  ise her bir kullanıcı için izin
    verilen uçbirimleri ve sunucuları tanımlar.

    Bu dosya içindeki her bir satır en fazla 255 karaktere sahip olabilir.
    Açıklamalar # ile başlar ve satır sonuna kadar devam eder.

  CLASSES Bölümü
    Bir CLASSES bölümü bir satırın başında tamamen büyük harflerden oluşmuş
    CLASSES dizgesi ile başlar. Yeni bir bölümün başlangıcına veya dosyanın
    sonuna kadar  her bir satır sekmeler ya da boşluklar tarafından
    ayrılmış sözcük dizilimleri içerir. Her bir satır uçbirim sınıfları ve
    sunucu şablonları içerir.

    Satır başındaki sözcük, satırın kalanında tanımlanmış uçbirimler ve
    sunucu şablonları için ortak sınıf ismidir. Bu sınıf ismi GROUPS veya
    USERS bölümlerinde kullanılabilir. Yinelenmiş  sınıflar  oluşturma
    hatasından  korunmak  için  sınıf  isimleri tanımlamaların içinde
    kullanılmamalıdır.

    Örnek bir CLASSES bölümü:

    CLASSES
    sinif1    tty1 tty2
    sinif2    tty3 @.foo.com

    Burada  sinif1  ve  sinif2  sınıfları  sağ  taraflarındakilerle
    tanımlanmıştır.

  GROUPS Bölümü
    Bir GROUPS bölümü; her bir UNIX grubu için izin verilen uçbirim ve
    sunucuları tanımlar. Şayet bir kullanıcı /etc/passwd ve /etc/group
    dosyalarındaki tanımlara göre göre bir UNIX grubunun üyesi ise ve bu
    grup /etc/usertty  içindeki  GROUPS  bölümünde  belirtilmiş  ise,
    kullanıcıya erişim izni verilmiş demektir.

    Bir GROUPS bölümü bir satırda tamamen büyük harflerden oluşmuş GROUPS
    yazısı ile başlar ve altındaki tüm satırlar, boşluklar veya sekmeler
    ile ayrılmış, kelime dizileridir. Bir satırdaki ilk kelime grup adı ve
    diğer kelimeler; grup elemanlarına bağlantı için izin verilen tty'lerin
    ve konakların adlarıdır. Bu tanımlamalar önceki bölümde( CLASSES
    bölümünde) açıklanan sınıfları içerebilirler.

    Örnek bir GROUPS bölümü:

    GROUPS
    sys    tty1 @.bar.edu
    stud   sinif1 tty4

    Bu örneğe göre, sys grubunun üyelerinin bar.edu alanından ve tty1
    üzerinden oturum açabilir. stud grubunun üyeleri ise sinif1 sınıfında
    belirtilen tty'lerden veya tty4'den oturum açabilir.

  USERS Bölümü
    Bir USERS bölümü bir satırda tamamen büyük harflerden oluşmuş USERS
    yazısı ile başlar ve altındaki tüm satırlar, boşluklar veya sekmeler
    ile ayrılmış kelime dizilerinden oluşur. Bir satırdaki ilk kelime
    kullanıcı adı olup diğer kelimeler bağlantı için izin verilen tty'lerin
    ve konakların adlarıdır. Bu tanımlamalar CLASSES bölümünde açıklanan
    sınıfları içerebilirler. Dosyanın başında bölüm adı belirtilmeden
    yerleştirilmiş satırlar varsa bu satırların öntanımlı olarak USERS
    bölümünün satırları olduğu varsayılır. Örnek bir USERS bölümü:

    USERS
    zacho   tty1 @130.225.16.0/255.255.255.0
    blue   tty3 sinif2

    Bu örneğe göre, zacho sadece tty1'den ve IP adresi 130.225.16.0 -
    130.225.16.255 aralığında olan konaklardan oturum açabilirken, blue'ya
    tty3'den ve sinif2 sınıfında belirtilen yerlerden oturum açabilir.

    USERS  bölümünde  kullanıcı  adı olarak * belirtilmiş bir satır
    bulunabilir ve bu satırdaki tanımlar diğer satırlardaki tanımlarla
    uyuşmayan kullanıcılara uygulanır.

    Eğer bir kullanıcı için hem  USERS hem de GROUPS bölümünde eşleşme
    sağlanıyorsa, bu kullanıcı her iki bölümde izin verilen yerlerin
    herhangi birinden bağlanabilir.

  Kökenler
    USERS,  GROUPS  ve CLASSES bölümlerinde tanımlanan tty ve konak
    kalıplarına köken (origin) adı verilir. Bir köken dizgesi şu biçimlerde
    olabilir:

    ·   /dev/ öneki olmaksızın bir tty aygıtının ismi; örneğin, tty1
       veya ttyS0.

    ·   @localhost dizgesi; bu, kullanıcının yerel konaktan aynı konağa
       telnet/rlogin  yapmasına izin verildiği anlamına gelir. Bu
       sayede, kullanıcı xterm -e  /bin/login  gibi  bir  komutu
       çalıştırabilir.

    ·   @.bir.dom gibi bir alan adı soneki; bu, kullanıcının belirtilen
       soneke sahip alanlardaki konaklardan telnet/rlogin yapmasına
       izin verildiği anlamına gelir.

    ·   @x.x.x.x/y.y.y.y biçiminde yazılmış bir IPv4 adres aralığı;
       burada x.x.x.x ağ adresini, y.y.y.y ise ağ maskesini belirtir.
       Örneğin,  @130.225.16.0/255.255.254.0  dizgesi,  kullanıcının
       130.225.16.0 - 130.225.17.255 aralığında bir IP adresinden
       telnet/rlogin yapmasına izin verildiği anlamına gelir.

    Yukarıdaki belirtimlerin başına, aşağıdaki sözdizimlerine uygun olarak
    bir zaman belirtimi getirilebilir:

    zaman_belirtimi ::= '[' gn_veya_saat [':' gn_veya_saat]* ']'
    gn       ::= 'mon' | 'tue' | 'wed' | 'thu' | 'fri' | 'sat' | 'sun'
    saat      ::= '0' | '1' | ... | '23'
    saat_belirtimi ::= saat | saat '-' saat
    gn_veya_saat  ::= gn | saat_belirtimi

    Örneğin, [mon:tue:wed:thu:fri:8-17]tty3 kökeni, Pazartesi gününden Cuma
    gününe kadar 8:00 ile 17:59 saatleri arasında tty3 üzerinde oturum
    açılabileceğini belirtir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere a-b
    biçiminde belirtilen bir zaman aralığı a:00 ile b:59 arasındaki tüm
    anları içerir. 10 gibi tek bir saat belirtimi ise, 10:00 ile 10:59
    arasındaki tüm anları içerecektir.

    Bir tty veya konak belirtiminin başında bir zaman belirtiminin olmayışı
    buralardan zaman sınırlaması olmaksızın her an oturum açılabileceği
    anlamına gelir. Eğer bir zaman belirtimi kullanmak isterseniz, hem
    bağlantıya izin verilen günleri hem da saati ya da saat aralığını
    belirtmelisiniz. Zaman belirtimleri boşluk karakterlerini içeremezler.

    Öntanımlı kural belirtilmemiş bir /etc/usertty içindeki satırlardan
    biriyle eşleşmeyen her kullanıcıya herhangi bir anda herhangi bir
    yerden oturum açma izni verilmiş demektir (standart davranış).

İLGİLİ DOSYALAR

     /var/run/utmp
     /var/log/wtmp
     /var/log/lastlog
     /usr/spool/mail/*
     /etc/motd
     /etc/passwd
     /etc/nologin
     /etc/usertty
     .hushlogin

İLGİLİ BELGELER

    mail(1),  passwd(1),  passwd(5),  environ(7),  init(8),  getty(8),
    shutdown(8).

YETERSİZLİKLER

    Belgelenmemiş olan BSD'nin -r seçeneği desteklenmemektedir. Bu bazı
    rlogind(8) uygulamaları için gerekli olabilir.

    Eskiden mümkün olan ardışık oturum açmalar artık çalışmamaktadır; çoğu
    amaçlar için su(8) bunu zaten ikame ediyor. Bunun yerine, güvenlik
    gerekçeleriyle, tty üzerinde olası dinleme süreçlerini kaldırmak için
    login  bir  vhangup() sistem çağrısı yapar. Bu parola dinlemeyi
    engellemek içindir. Biri kabuk üzerinde login komutunu kullanırsa, o
    kabuk artık tty'nin gerçek sahibi olmayacağından vhangup() tarafından
    öldürülür. Üst seviye kabuk veya xterm'de exec login kullanılarak bunun
    olması engellenebilir.

YAZAN

    HP-UX için Michael Glad (<glad (at) daimi.dk>) tarafından geliştirilen
    BSD login 5.40 (5/9/89) Linux 0.12'ye  Peter Orbaek (<poe (at)
    daimi.aau.dk>) tarafından uyarlandı.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Eylül 2005