Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-1.1_all bug

İSİM

    mount - bir dosya sistemini bağlar

KULLANIM

    mount [-lhV]
    mount -a [-fFnrsvw] [-t sdstr]
    mount [-fnrsvw] [-o seenekler[,...]] aygt | dizin
    mount [-fnrsvw] [-t sdstr] [-o seenekler] aygt dizin

AÇIKLAMA

    Bir Unix sisteminde erişilebilen bütün dosyalar büyük bir ağaç yapısı,
    / dizinini kök kabul eden bir hiyerarşik bir  yapı  içerisinde
    düzenlenir.  Bu dosyalar, çeşitli aygıtları da kapsayarak uzayıp
    gidebilir. mount komutu, çeşitli aygıtlarda bulunan dosya sistemlerini,
    bu ağaç yapısına ekler. Bunun tam karşıtı olan umount(8) ise bağlanmış
    bir dosya sistemini bu yapıdan ayırır.

    mount komutunun standart şekli:

       mount -t tr aygt dizin

    Bu komut, çekirdeğe, aygt üzerinde bulunan, tr türündeki dosya
    sistemini dizin dizinine bağlamasını söyler. Şayet varsa, bu dizindeki
    içerik, sahiplik ve kipler görünmez olur. Dosya sistemi bu dizine bağlı
    olduğu sürece bu eski içeriğe ulaşmak mümkün olmaz. dizin, bağlanan
    aygttaki dosya sisteminin kökünü içerir.

    Aşağıdaki kullanım biçimleri herhangi bir bağlama işlemi yapmazlar:

    mount -h
       Yardım iletisi gösterir.

    mount -V
       Sürüm bilgilerini gösterir.

    mount [-l] [-t tr]
       (tr türündeki) bağlanmış bütün dosya sistemlerini listeler. -l
       seçeneği bu listeye etiketleri (ext2, ext3 ve XFS) ekler.
       Ayrıntılar için aşağıya bakınız.

    Linux 2.4.0'den beri dosya hiyerarşisinin bir kısmı başka bir yere
    tekrar bağlamak mümkündür. Çağrı şu şekildedir:

       mount --bind eski_dizin yeni_dizin

    proc dosya sistemi özel bir aygıt ile eşleştirilmemiştir. Onu bağlarken
    isteğe bağlı bir anahtar kelime, sözgelimi proc, aygıt tanımlaması için
    kullanılabilir. (Alışılagelmiş tercih olan none daha az uğurludur:
    umount'dan alınacak bir 'none busy' (hiçbir şey meşgul değil) hata
    iletisi kafa karıştırıcı olabilir.

    Pek çok aygıt /dev/sda1 gibi bir dosya ismi ile belirtilir (özel bir
    blok aygıtın ismi ile), fakat diğer olasılıklar da mevcuttur. Mesela,
    NFS'nin  bağlanması  durumunda,  aygıt  knuth.cwi.nl:/dir şeklinde
    görünebilir. Özel bir blok aygıtı, onun etiket ismi ya da UUID'si
    (aşağıda, -L ve -U seçeneklerine bakınız) ile belirtilebilir.

    /etc/fstab  dosyası  (bakınız  fstab(5)), hangi aygıtların, hangi
    seçenekler ile nereye bağlanacağını belirten satırlar içerebilir. Bu
    dosya üç değişik şekilde kullanılır:

    i.  mount -a [-t tr]

      komutu, (genellikle bir açılış betiği içinde verilir) fstab içinde
      belirtilen bütün dosya sistemlerinin  (gerçek  türleri  ile)
      belirtilen şekilde bağlanmasını sağlar. Sadece noauto anahtar
      kelimesini  içeren  satırlarda  belirtilen  dosya  sistemleri
      bağlanmaz. -F seçeneği ile mount komutu kendini bir alt süreç
      olarak çok sayıda çalıştıracak, bu sayede bütün dosya sistemleri
      aynı anda bağlanabilecektir.

    ii. fstab içinde belirtilen bir dosya sistemini bağlarken, sadece
      aygıt ya da sadece bağlantı noktasını belirtmek yeterlidir.

    iii. Normalde, sadece süper kullanıcı dosya sistemlerini bağlayabilir.
      Bunun yanında, fstab bir satırda user seçeneğini de içeriyorsa, bu
      satırda belirtilen dosya sistemi herhangi bir kullanıcı tarafından
      bağlanabilir.

    Böylece, fstab dosyasında

       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide

    olarak belirtilmiş bir satır ile herhangi bir kullanıcı CDROM'unun
    iso9660 dosya sistemini

       mount /dev/cdrom

    veya

       mount /cd

    komutuyla bağlayabilir.

    Ayrıntılı bilgi için fstab(5)'e bakınız. Bir dosya sistemini sadece onu
    bağlayan kullanıcı ayırabilir.  Şayet herhangi bir kullanıcın dosya
    sistemlerini ayırabilmesini istiyorsanız, fstab içindeki satırda user
    yerine users kelimesini kullanın. owner seçeneği user seçeneğine
    benzer. Kullanıcının, bu özel dosyanın sahibi olması zorunluluğunu
    getirir. Bu, mesela /dev/fd için, bir sisteme giriş betiğinin konsol
    kullanıcısını bu aygıtın sahibi yaptığı durumlarda yararlı olabilir.

    mount ve umount, bağlı olan dosya sistemlerinin listesini /etc/mtab
    dosyası içine kaydederler. Şayet mount komutuna herhangi bir argüman
    verilmemiş ise, bu liste ekrana basılır. proc dosya sistemi bağlandığı
    zaman (varsayalım ki /proc'da), /etc/mtab ve /proc/mounts dosyaları
    oldukça benzer içeriklere sahip olurlar. İlkinde daha fazla bilgi
    mevcuttur; örneğin kullanılan mount seçenekleri gibi, fakat olması
    gerektiği gibi güncel değildir (aşağıdaki -n seçeneğine bakınız).
    /etc/mtab'ı bir sembolik bağ ile /proc/mounts'a bağlamak mümkündür
    fakat bu yöntemde bazı bilgilerin kaybolması ve bazı dönüş (loop)
    aygıtlarının erişilebilirliğinin kısıtlanması sorunu ortaya çıkabilir.

SEÇENEKLER

    Bir mount çağrısında kullanılabilen  bütün seçenekler, önce fstab
    tablosundaki dosya sistemi seçeneklerinden elde edilir ve daha sonra
    "-o seenekler" ile belirtilen seçenekler uygulanır, en sonunda da -r
    veya (hazır olduğunda) -w seçenekleri uygulanır.

    mount komutunda kullanabilecek seçenekler:

    -V   Sürüm bilgilerini gösterir.

    -h   Bir yardım iletisi gösterir.

    -v   Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -a   fstab  içinde kayıtlı bütün dosya sistemlerini (belirtilen
       türdekileri) bağlar.

    -F   (-a ile birlikte kullanılır.) Her bir aygıt için mount komutunun
       yeni bir kopyasını çalıştırır. Bu sayede değişik aygıtlar veya
       NFS sunucular aynı anda bağlanabilir. Bu yöntem hızlı olmasının
       yanında,  NFS zamanaşımlarının da aynı anda kullanılmasını
       sağlar. Olumsuz tarafı ise, bağlama işlemlerinin bilinmeyen bir
       sırada  yapılacak olmasıdır. Bu nedenle, hem /usr hem de
       /usr/spool sistemlerini bağlamak istiyorsanız, bu  seçeneği
       kullanamazsınız.

    -f   Gerçek sistem çağrısı hariç yapılması gereken herşeyi yapar.
       Tabir yerindeyse, dosya sisteminin bağlanmasını taklit eder.
       mount komutunun ne yapmaya çalıştığını izleyebilmek açısından -v
       seçeneğiyle birlikte kullanıldığında daha yararlıdır. Bu ayrıca,
       -n seçeneği ile daha önceden bağlanmış aygıtlara yeni girdiler
       eklemek için de kullanılabilir.

    -l   mount çıktısına ext2, ext3 ve XFS etiketlerini ekler. Bunun
       için, mount komutunun disk aygıtlarını okuma iznine sahip olması
       gerekir (suid root olmak gibi). Dosya sistemlerine, ext2 veya
       ext3  için  e2label(8)) komutunu kullanarak, XFS için ise
       xfs_admin(8) ile böyle bir etiket atanabilir.

    -n   /etc/mtab dosyasına kaydedilmeden dosya sisteminin bağlanmasını
       sağlar. Bu seçenek /etc gibi salt okunur dosya sistemlerinin
       bağlanmasında faydalı olabilir.

    -s   Uyduruk mount seçeneklerinde hata verilip  işlemin  yarıda
       kalmasını  önler.  Bu  seçenek sayesinde, dosya sisteminde
       desteklenmeyen seçenekler gözardı edilir. Bütün dosya sistemleri
       bu seçeneği desteklemez. Bu seçenek, Linux autofs tabanlı
       özdevinimli bağlayıcılara destek için vardır.

    -r   Dosya sistemini salt okunur bağlar. -o ro ile eşanlamlıdır.

    -w   Dosya sistemini oku-yaz bağlar. -o rw ile eşanlamlıdır.

    -L etiket
       Belirtilen etiket'e sahip dosya sistemini bağlar.

    -U uuid
       uuid ile evrensel tek kimliği belirtilen dosya sistemini bağlar.
       Bu  son  iki seçeneğin çalışabilmesi için /proc/partitions
       dosyasının mevcut olması gerekir (Linux 2.1.116 sürümünden beri
       vardır).

    -t sdstr
       sdstr  ile  bağlanacak dosya sisteminin türü belirtilir.
       Desteklenen dosya sistemi türleri şunlardır: adfs, affs, autofs,
       coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, hfs,
       hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4,
       reiserfs, romfs, smbfs, sysv, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix,
       xfs, xiafs. coherent, sysv ve xenix benzerdirler ve xenix ile
       coherent gelecekte kullanımdan kalkacaktır. Bu nedenle sysv
       kullanın. Linux 2.1.21 sürümünden itibaren ext ve xiafs desteği
       kalkmıştır.

       Bu türlerin pek çoğu için, mount'un yaptığı sıradan bir mount(2)
       sistem çağrısıdır ve dosya sistemi türü hakkında ayrıntılı
       bilgiye ihtiyaç duyulmaz. nfs, smbfs, ncpfs gibi birkaç tür
       içinse, sırf bu türlere özgü kod gereklidir. nfs türüne özgü kod
       yerleşiktir ama smbfs ve ncpfs ayrı birer mount yazılımına
       sahiptirler. Bütün türleri tek bir yöntemle bağlayabilmek için,
       mount komutu sdstr belirtilmişse /sbin/mount.sdstürü (tabii
       varsa) yazılımını çalıştırır. smbmount yazılımının pek çok
       değişik sürümü olduğu için çeşitli çağrı teamülleri vardır,
       istenen çağrıyı gerçekleştirbilmek için /sbin/mount.smb isminde
       bir kabuk betiği gerekebilir.

       iso9660 türü öntanımlıdır.  Şayet -t seçeneği belirtilmemişse
       veya auto türü tanımlı ise, dosya sistemi türü için, süperblok
       algılanmaya çalışılacaktır. (minix,  ext, ext2, ext3, xiafs,
       iso9660, jfs, reiserfs, romfs, ufs, ntfs, qnx4, bfs, xfs,
       cramfs,  hfs,  hpfs, adfs ve vxfs desteklenmektedir). Şayet bu
       algılamadan bir sonuç elde edilemezse; mount, /etc/filesystems
       dosyasını  okumaya  çalışır.  Şayet  bu  dosya  da  yoksa
       /proc/filesystems dosyasını arar.  "nodev" etiketli olanlar
       (örn, devpts, proc ve nfs) hariç, burada listelenen bütün dosya
       sistemleri denenecektir.

       Kullanıcılar tarafından bağlanan disketler için auto  türü
       faydalı  olabilir. Algılama sırasını değiştirmek için, bir
       /etc/filesystems dosyası oluşturmak (bu sayede vfat'i msdos'tan
       önce denemek mümkün olur) veya çekirdek modülü olarak bir
       özdevinimli yükleyici kullanmak faydalı  olacaktır.  UYARI:
       Algılama için buluşsal bir yöntem kullanılır ve bu dosya
       sisteminin yanlış tanınmasına sebep olabilir.

       Birden fazla dosya sistemi türü, virgül ayraçlı bir liste olarak
       belirtilebilir. Bağlanması istenmeyen dosya sistemi türlerinin
       isimlerinden önce no öneki konulabilir. (Bu, -a seçeneği ile, bu
       daha anlamlı olabilir). Örneğin,

                     mount -a -t nomsdos,ext

       komutuyla msdos ve ext türleri hariç bütün dosya sistemleri
       bağlanacaktır.

    -o seenekler
       seenekler, virgül  ayraçlı  bir  seçenek  dizgesi  olarak
       verilebilir.  Bu  seçeneklerden bazıları, sadece /etc/fstab
       dosyası içinde mevcut iseler işe yararlar. Aşağıdaki seçenekler,
       bağlanmak istenen herhangi bir dosya sistemine uygulanabilirler
       (fakat bütün dosya sistemleri bu seçenekleri kabul etmez,
       örneğin sync seçeneği bugün için sadece ext2, ext3 ve ufs'yi
       etkiler):

       async Dosya sistemine bütün G/Çlar eşzamansız yapılır.

       atime Her erişim için, dosya indisi erişim zamanı güncellenir.
           Bu öntanımlıdır.

       auto  -a seçeneği ile bağlanabilir.

       defaults
           Öntanımlı seçenekler kullanır: rw, suid, dev, exec,
           auto, nouser, async

       dev  Dosya sistemi üzerindeki karakter ve özel blok aygıtları
           yorumlanır.

       exec  Çalıştırılabilir  dosyaların  çalıştırılmasına  izin
           verilir.

       noatime
           Dosya sistemi üzerinde, dosya indisi erişim  zamanı
           güncellenmez  (Örneğin,  haber  kuyruğuna  erişim
           çabuklaştırılarak haber sunucuları hızlandırılabilir).

       noauto Dosya sistemi -a seçeneği ile bağlanmaz, bu dosya sistemi
           açıkça belirtilerek bağlanabilir.

       nodev Dosya sistemi üzerindeki karakter ve özel blok aygıtları
           yorumlanmaz.

       noexec Çalıştırılabilir  dosyaların  çalıştırılmasına  izin
           verilmez.  Bu  seçenek  farklı  bir  mimariye  ait
           çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu bir dosya sistemi
           için yararlıdır.

       nosuid set-user-identifier or set-group-identifier bitlerinin
           (kullanıcı ve grup belirtme bitleri) etkili olmasına izin
           verilmez  (bu  güvenli  görünebilir,  ama  gerçekte,
           suidperl(1) betiğinin kurulu olduğu durumlarda  daha
           güvensiz bir ortam oluşturur).

       nouser Sıradan (root olmayan) kullanıcıların dosya sistemini
           bağlamasına izin verilmez. Bu seçenek öntanımlıdır.

       remount
           Bağlı olan bir dosya sistemini tekrar bağlamaya çalışır.
           Buna genellikle, bağlama özelliklerinin değiştirilmesi
           gereken durumlarda başvurulur. Mesela, salt okunur kipte
           bağlanmış bir dosya sistemine yazma izni vermek için
           kullanılabilir.  Aygıt  ya  da  bağlantı  noktasını
           değiştirmez.

       ro   Dosya sistemini salt okunur kipte bağlar.

       rw   Dosya sistemini oku-yaz kipinde bağlar.

       suid  set-user-identifier or set-group-identifier bitlerinin
           (kullanıcı ve grup belirtme bitleri) etkili olmasına izin
           verilir.

       sync  Dosya sistemine bütün G/Çlar eşzamanlı yapılır.

       user  Sıradan (root olmayan) kullanıcıların dosya sistemini
           bağlamasına izin verilir. Sistemi bağlayan kullanıcının
           adı mtab'a yazılır, böylece bu kullanıcı dosya sistemini
           daha sonra ayırabilir. Bu seçenek, noexec, nosuid ve
           nodev seçeneklerini de kapsar (seçenek satırındaki user,
           exec, dev, suid gibi sonraki seçenekler  tarafından
           gözardı edilmedikleri müddetçe).

       users Bütün kullanıcılara mount ve umount komutunu kullanma
           yetkisi verir. Bu seçenek, noexec, nosuid ve nodev
           seçeneklerini de kapsar (seçenek satırındaki user, exec,
           dev, suid gibi sonraki seçenekler tarafından gözardı
           edilmedikleri müddetçe).

DOSYA SİSTEMİNE ÖZGÜ SEÇENEKLER

    Aşağıdaki seçenekler, sadece belirli dosya sistemlerinde geçerlidir.
    Bunları dosya sistemi çeşitlerine göre sıraladık. Hepsi -o seçeneğine
    argüman olarak kullanılırlar.

  adfs için mount seçenekleri
    uid=deer ve gid=deer
       Dosya sistemindeki dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini
       ayarlar. Öntanımlı olarak uid=gid=0 dır.

    ownmask=deer ve othmask=deer
       Sırası ile adfs için "sahibinin" izinlerini ve "diğerlerinin"
       izinlerini ayarlar. (öntanımlı olarak: sırası ile 0700 ve 0077
       dir). Ayrıca  /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt
       dosyasına bakmanız faydalı olacaktır.

  affs için mount seçenekleri
    uid=deer ve gid=deer
       Dosya sistemi kökünün kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar.
       Öntanımlı olarak uid=gid=0 dır. Fakat uid ve gid seçeneklerine
       değer  belirtilmediği durumlarda, o anki sürecin değerleri
       atanır.

    setuid=deer ve setgid=deer
       Bütün dosya sisteminin kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar.

    mode=deer
       Asıl değerleri yok sayarak, bütün dosyaların erişim izinlerini
       deer & 0777 olarak değiştirir. Okuma iznine sahip dizinlere
       arama izni ekler. deer sekizlik tabanda belirtilir.

    protect
       Dosya sistemindeki koruma bitlerinde herhangi bir değişiklik
       yapılmasına izin vermez.

    usemp Dosya sistemi kökünün kullanıcı ve grup kimliklerini, ilk sync
       veya umount sonrası bağlama noktasının kullanıcı ve  grup
       kimliklerine ayarlar ve sonra da bu seçenek temizlenir. Tuhaf...

    verbose
       Her başarılı bağlama için, ekrana bilgilendirici bir ileti
       basar.

    prefix=dizge
       Bir bağı izlerken oylum isminden önce kullanılan önek.

    volume=dizge
       Bir sembolik bağı izlerken / den önce kullanılan önek (en fazla
       30 karakterlik).

    reserved=deer
       Aygıtın başlangıcındaki kullanılmamış blok sayısı (öntanımlı:
       2).

    root=deer
       Kök bloğunun kesin yeri belirtilir.

    bs=deer
       Blok boyu belirtilir. Kullanılabilecek değerler: 512, 1024,
       2048, 4096.

    grpquota, noquota, quota, usrquota
       Bu  seçenekler  geçerlidir  ama  yoksayılır   (bununla
       birlikte, bu seçenekler /etc/fstab içinde kullanılırsa kota
       araçları tepki verebilirler).

  coherent için mount seçenekleri
    Yoktur.

  devpts için mount seçenekleri
    devpts dosya sistemi bir sahte dosya sistemidir,  geleneksel olarak
    /dev/pts üzerine bağlanır. Bir sahte uçbirimi elde edebilmek için, bir
    süreç /dev/ptmx'i açar; daha sonra bu uçbirimin numarası bu sürece
    bildirilir  ve yardımcı sahte uçbirime /dev/pts/<numara> şeklinde
    erişilebilir.

    uid=deer ve gid=deer
       Yeni oluşturulan PTY'lerin kullanıcı ve grup  kimliklerini
       ayarlar. Hiçbir şey belirtilmemişse, bu değerlere, uçbirimi
       oluşturan sürecin değerleri atanır. Örneğin: GID 5 ile bir tty
       grubu varsa, gid=5 ile yeni açılan PTY bu gruba dahil edilir.

    mode=deer
       Yeni oluşturulan PTY'lerin kipini ayarlar. Öntanımlı değer 0600
       dür. Hiçbir şey belirtilmemişse,  bu  değerlere,  uçbirimi
       oluşturan sürecin değerleri atanır. mode=620 ve gid=5 değerleri
       ile yeni açılan PTYler için "mesg y" öntanımlı olur.

  ext için mount seçenekleri
    Yoktur. 'ext' dosya sistemi askıya alınmıştır. Bu dosya sistemini
    kullanmayın. Linux-2.1.21 sürümünden beri extfs çekirdek kodunun bir
    parçası değildir.

  ext2 için mount seçenekleri
    ext2 dosya sistemi Linux'un standart dosya sistemidir. Bir çekirdek
    hatasından dolayı, rasgele mount seçenekleri ile sisteme bağlanabilir
    (Linux 2.0.4 de bu sorun düzeltilmiştir).

    bsddf, minixdf
       statfs sistem çağrısı için davranışı ayarlar. bsddf davranışı
       (öntanımlıdır), ext2 dosya sistemi tarafından veri saklamak için
       kullanılmayan (overhead)  blokları  çıkarmaktayken,  minixdf
       davranışı,  dosya sisteminin toplam blok sayısını f_blocks
       alanında döndürür. Örnek:

         $ mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
         Dosya sistemi 1K-blok  Dolu   Boş  Kull% Bağl. yeri
         /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
         $ mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
         Dosya sistemi 1K-blok  Dolu   Boş  Kull% Bağl. yeri
         /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

       (Not: Bu örnek, /etc/fstab içinde verilen seçeneklere, komut
       satırı seçeneklerinin eklenebileceğini gösterir.)

    check, check=normal, check=strict
       Denetim  seviyesi belirtilir. Bu seçeneklerden en az biri
       belirtildiği zaman (check=normal öntanımlıdır), dosya indisleri
       ve blokların biteşlemleri bağlama sırasında denetlenir (bu yarım
       dakikaya veya büyük disklerde daha fazla zamana mal olabilir ve
       oldukça kullanışsızdır). check=strict seçeneği ile bloğu serbest
       bırakacak blok serbestleştirme  denetimleri  veri  alanında
       yapılır.

    check=none, nocheck
       Denetim yapılmaz. Bu hızlıdır. Yeni çekirdeklerde artık bir
       denetim seçeneği yoktur. Denetimin e2fsck(8) ile yapılması daha
       mantıklıdır.

    debug Her (yeniden) bağlama sırasında hata ayıklama bilgileri basılır.

    errors=continue, errors=remount-ro, errors=panic
       Bir hata saptandığında ne yapılacağı belirtilir (ya  hata
       yoksayılır ve sadece dosya sistemi hatasını gösterip devam eder
       veya dosya sistemini salt okunur olarak yeniden bağlar ya da
       panikleyip  sistemi  durdurur).  Öntanımlı  seçenek,  dosya
       sisteminin süper  bloğunda  belirtilmiştir  ve  tune2fs(8)
       kullanılarak değiştirilebilir.

    grpid veya bsdgroups, nogrpid veya sysvgroups
       Bu seçeneklerle yeni oluşturulacak bir dosyanın hangi grup
       kimliğini alacağını belirtilir. grpid belirtildiğinde, dosya,
       oluşturulduğu dizinin grup kimliğini alır.  Aksi takdirde,
       dizinde setgid biti yoksa, o anki sürecin fsgid'ini alır
       (öntanımlıdır). Dizinde setgid bitinin bulunduğu durumda,dosya,
       grup kimliğini üst dizinden alır ve kendisi bir dizin ise ise
       setgid bitini de alır.

    resgid=n, resuid=n
       ext2 dosya sistemi var olan disk alanının bir kısmını ayırır
       (öntanımlı olarak %5, bakınız mke2fs(8) ve tune2fs(8)). Bu
       seçenek  ile  ayrılmış  disk  alanının  kimin  tarafından
       kullanılacağına karar verilir (kabaca: belirtilen kullanıcı
       kimliğe sahip kullanıcı veya belirtilen gruba ait kullanıcı).

    sb=n  Süper blok olarak 1. blok yerine n. bloğun kullanılmasını
       sağlar. Bu seçenek dosya sistemi hasar gördüğü zamanlarda
       faydalı olabilir (eskiden, süper blokların kopyaları her 8192
       blokta bir yaratılırdı: 1.blokta, 8193. blokta, 16385.blokta,
       ... ve büyük dosya sistemlerinde yüzlerce veya binlerce kopya
       bulunurdu).  Sürüm 1.08'den beri, mke2fs(8),  yedek  süper
       blokların sayısını kısıtlamak için bir seçeneğe sahiptir: -s
       (seyrek süper bloklar) ve Sürüm 1.15'den beri bu seçenek
       öntanımlı olarak kullanılmaktadır. Bu aynı zamanda; son sürüm
       tarafından oluşturulmuş bir ext2 dosya sisteminin Linux 2.0.*
       altında oku-yaz kipinde bağlanamayacağı anlamına da gelmektedir.
       Blok numaralamada genellikle 1k'lık birimler kullanır.  Bir
       dosya sisteminde 4k'lık bloklar halinde 32768 mantıksal blok
       kullanmak isterseniz, "sb=131072" kullanmanız gerekir.

    grpquota, noquota, quota, usrquota
       Bu seçenekler geçerlidir ama yoksayılır.

    nouid32
       32 bitlik kullanıcı ve grup kimliklerini kapatır. Bu seçenek,
       sadece 16 bitlik değerleri kabul eden eski çekirdekler ile uyumu
       sağlamak içindir.

  ext3 için mount seçenekleri
    ext3 dosya sistemi, jurnalleme yeteneğine sahip bir ext2  dosya
    sistemidir. ext2 ile aynı seçenekleri destekler. Bunlara ek olarak
    aşağıdaki seçenekleri de desteklemektedir:

    journal=update
       ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını o anki biçime göre
       günceller.

    journal=inum
       Şayet bir jurnal dosyası mevcut ise, bu seçenek göz ardı edilir.
       Diğer durumlarda, ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını temsil
       edecek dosya indisini tanımlamak için kullanılır; belirtilen
       dosya indisinde bir dosya varsa, ext3 yeni jurnal dosyasını bu
       dosyanın üzerine yazarak oluşturur.

    noload Bağlama  esnasında  ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını
       yüklemez.

    data=journal, data=ordered, data=writeback
       Dosya verileri için jurnalleme kipi belirtilir. Meta veri, daima
       kaydedilir.

       journal
           Tüm veri, ana dosya sistemine yazılmadan önce jurnal
           dosyasına gönderilir.

       ordered
           Tüm veri, meta verisi jurnal dosyasına kaydedilmeden önce
           mutlaka ana dosya sistemine yazılır. Bu öntanımlı kiptir.

       writeback
           Veri sırasına bakılmaz. Asıl veri, meta veri jurnal
           dosyasına gönderildikten sonra da ana dosya sistemine
           yazılabilir. Bir rivayete göre bu, en yüksek erişim
           hızına sahip seçenektir. Dosya sisteminin iç bütünlüğünün
           korunmasını garanti eder, bununla birlikte, bir istemdışı
           kapanma sonrasında yapılan kurtarma işlemi sırasında
           dosyalarda son girilen veriler bulunmayabilir.

  fat için mount seçenekleri
    (Not: fat bağımsız bir dosya sistemi değildir ama msdos, umsdos ve vfat
    dosya sistemlerinin ana parçasıdır.)

    blocksize=512, blocksize=1024, blocksize=2048
       Blok boyu belirtilir (öntanımlı: 512).

    uid=deer ve gid=deer
       Tüm dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Öntanımlı
       olarak o anki sürecin kullanıcı ve grup kimlikleri kullanılır.

    umask=deer
       umask'ı ayarlar (verilmeyecek izinlerin bit maskesi). Öntanımlı
       olarak, o anki sürecin umask'ı kullanılır. Değer sekizlik
       tabanda verilir.

    check=deer
       Üç farklı salamuralık seviye seçilebilir:

       r[elaxed]
           Büyük ve küçük harfler aynı kabul edilir ve uzun isimler
           kısaltılır (örneğin; epeyuzunisim.filanca, epeyuzun.fil
           olur), isim ve uzantıda ön ve iç boşluklar korunur.

       n[ormal]
           "relaxed" seçeneğine çok benzer ama pek çok özel karakter
           kabul edilmez (*, ?, <, boşluk, vs.).  Bu seçenek
           öntanımlıdır.

       s[trict]
           "normal" seçeneğine çok benzer ama  Linux'ta  bazen
           kullanılan fakat MS-DOS tarafından kabul edilmeyen özel
           karakterler ve uzun isimler reddedilir (+, =, boşluk,
           vs.).

    codepage=deer
       FAT ve VFAT dosya sistemlerinde, kısa isim karakterlerine
       dönüşüm için kullanılacak kod sayfası belirtilir. Öntanımlı:
       437.

    conv=b[inary], conv=t[ext], conv=a[uto]
       fat dosya sistemi, çekirdek içinden, CRLF<-->LF dönüşümünü
       (MS-DOS metin biçiminden UNIX metin biçimine ya da tersi)
       yapabilir. Şu dönüşüm kipleri kullanılabilir:

       b[inary]
           Dönüşüm yapılmaz. Bu öntanımlı değerdir.

       t[ext] CRLF<-->LF dönüşümü bütün dosyalarda yapılır.

       a[uto] CRLF<-->LF dönüşümü metin dosyası olmadıkları bilinen
           uzantılara sahip dosyalara uygulanmaz. Bu uzantıların
           adları fs/fat/misc.c dosyasının başlarında bulunabilir
           (2.0 da bulunan liste şudur: exe, com, bin, app, sys,
           drv,  ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh,
           zoo, tar, z, arj, tz, taz, tzp, tpz,  gz,  tgz, deb,
           gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl, dvi).

       Hesaplanan  lseeks  işlemlerini  gerçekleştiren  yazılımlar
       çekirdek-içi metin dönüşümünden hoşlanmazlar. Pek çok kişi, bu
       dönüşüm işlemi sonucu oluşmuş veri çöplüklerine sahiptir. Bizden
       uyarması: DİKKATLİ OLUN!

       İkilik kipte bağlanmış dosya sistemleri için, bu dönüşümü
       sağlayacak bir araç (fromdos/todos) mevcuttur.

    cvf_format=modl
       Sürücü olarak kullanılacak CVF (Compressed Volume File  -
       Sıkıştırılmış Oylum Dosyası) modülü olarak özdevinimli saptanan
       modül yerine modl modülünü kullanmaya zorlar. Şayet çekirdek
       kmod destekli ise, cvf_format=xxx seçeneği istek üzerine CVF
       modülü yüklemesini de kontrol eder.

    debug Hata ayıklama etkinleştirilir. Bir sürüm dizgesi ve bir dosya
       sistemi parametreleri listesi basılır (parametrelerin tutarsız
       göründüğü durumlarda, bu bilgi ayrıca basılır).

    fat=12, fat=16, fat=32
       12, 16 veya 32 bitlik fat sistemi belirtilir. Bu seçeneğin
       belirtildiği  durumlarda  özdevinimli  FAT  türü  saptaması
       yoksayılır. Kullanırken DİKKATLİ OLUN!

    iocharset=modl
       8 bitlik karakterlerle, 16 bitlik Unicode karakterler arasında
       dönüşüm işlemi için kullanılacak karakter kümesi belirtilir.
       Öntanımlı değer iso-8859-1 dır. Uzun dosya isimleri  disk
       üzerinde Unicode biçiminde saklanır.

    quiet Sessiz  kip  etkinleştirilir.  Dosyalara  chown  ve  chmod
       uygulandığında  başarısızlık  halinde  hata  döndürülmez.
       Kullanırken DİKKATLİ OLUN!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Bir FAT dosya sistemi üzerinde, Unix veya DOS teamüllerini
       zorlayan çeşitli yanlış girişimler.

  hpfs için mount seçenekleri
    uid=deer ve gid=deer
       Dosya sistemindeki dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini
       ayarlar. Öntanımlı olarak o anki sürecin kullanıcı ve grup
       kimlikleri kullanılır.

    umask=deer
       umask'ı ayarlar (verilmeyecek izinlerin bit maskesi). Öntanımlı
       olarak, o anki sürecin umask'ı kullanılır. Değer sekizlik
       tabanda verilir.

    case=lower, case=asis
       Bütün dosya isimlerini ya küçük harfe dönüştürür veya oldukları
       gibi bırakır. Öntanımlı: case=lower (küçük harfe dönüştür).

    conv=binary, conv=text, conv=auto
       Bir dosyayı okurken, conv=text için, bazı rasgele CR'leri siler
       (kısmen, satırsonu karakteri ile bitenlerin tümü); conv=binary
       için dosya olduğu gibi okunur; conv=auto için, conv=binary ve
       conv=text arasında daha fazla veya daha az rasgelelik seçilir.
       Öntanımlı: conv=binary.

    nocheck
       Tutarlılık denetimleri yapılırken hata verirse, bağlama işlemini
       yarıda kesmez.

  iso9660 için mount seçenekleri
    Normal bir iso9660 dosyası 8.3 şeklinde (tıpkı DOS'daki dosya ismi
    kısıtlamasında olduğu gibi) ve bütün karakterler büyük harf şeklinde
    görünür. Dosya sahibi, koruma, bağ sayısı, blok/karakter aygıtları için
    hazırlık ve benzer şeyler için ayrıca alanlar bulunmaz.

    Rock Ridge, iso9660'a bu unixvari özellikleri eklemeye yarayan bir
    uzantıdır. Basitçe, ek bilgilerin tamamının kaydı için her bir dizin
    kaydında genişletmeler vardır. Rock Ridge kullanıldığı durumlarda,
    dosya sistemi normal bir Unix dosya sisteminde farksızdır. Elbette,
    arada bir fark vardır: CDROM salt okunurdur.

    norock Rock  Ridge  genişletmesinin,  kullanmak mümkün olsa bile,
       kullanılmasını önler. Aşağıda, map seçeneğine bakınız.

    nojoliet
       Microsoft Joliet genişletmesinin, kullanmak mümkün olsa bile,
       kullanılmasını önler. Aşağıda, map seçeneğine bakınız.

    check=r[elaxed], check=s[trict]
       check=r[elaxed] seçeneği ile, dosyalar listelenmeden önce dosya
       ismi küçük harfe dönüştürülür. Bu işlem, sadece norock ve
       map=normal seçenekleri ile birlikte kullanılırsa, bir anlam
       ifade  etmektedir.   Öntanımlı   olarak   check=s[trict]
       kullanılmaktadır.

    uid=deer ve gid=deer
       Muhtemelen, Rock Ridge genişletmesinde belirtilen bilgileri
       önemsenmeden dosya sistemindeki bütün dosyaların sahiplik veya
       grup iyeliklerini belirtilen değerlere çevirir.Öntanımlı olarak
       uid=0 ve gid=0 kullanılmaktadır.

    map=n[ormal], map=o[ff], map=a[corn]
       Rock Ridge olmayan bölümler için, normal isim dönüşümü ile büyük
       harflar küçük harflere çevrilir, isimlerin sonundaki `;1'ler
       düşer ve `;'ler `.'ya çevirir. map=o[ff] seçeneği ile isim
       dönüşümü yapılmaz. Öntanımlı olarak map=n[ormal] kullanılır.
       map=a[corn] seçeneği, map=n[ormal] ile aynıdır ama fazladan
       Acorn genişletmesini de ekler (tabii varsa).

    mode=deer
       Rock Ridge olmayan bölümler için, bütün dosyalara belirtilen
       kipi verir. Öntanımlı olarak herkes için okuma izni verilmiş
       olarak kullanılır. Linux 2.1.37'den beri, kipi ondalık olarak
       belirtmek gerekmemektedir. Sekizlik taban 0 ile başlatılarak
       gösterilir.

    unhide Gizli ve kısıtlı haklara sahip dosyaları da gösterir.

    block=[512|1024|2048]
       Blok boyutlarını belirtilen değere göre ayarlar. Öntanımlı değer
       1024'dür.

    conv=a[uto], conv=b[inary], conv=m[text], conv=t[ext]
       (Öntanımlı: conv=binary.) Linux 1.3.54'den beri bu seçeneğin
       bir etkisi kalmamıştır. (ayrıca ikilik (binary) olmayan ayarları
       kullanmak oldukça tehlikelidir. İstenmeyen veri bozulmalarına
       sebep verebilir.)

    cruft Şayet  dosya uzunluğunun en kıymetli baytı bozuksa, dosya
       uzunluğunun en kıymetli bitlerini yok saymak için bu seçeneği
       ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek ile dosya boyutları 16 MB ile
       sınırlandırılır. Şayet bütün CD-ROM garip bir boyuta sahipse
       (negatif ya da 800MB'dan büyük), cruft seçeneği kendiliğinden
       devreye sokulur. Ayrıca oylum belirten ardışık numaralar 0 veya
       1'den farklı görünüyorsa, bu seçenek yine devreye girer.

    session=x
       Çoklu oturuma sahip disklerde oturum seçer. Linux 2.3.4'den beri
       kullanılmaktadır.

    sbsector=xxx
       xxx. sektörden başlayan oturumu seçer. Linux 2.3.4'den beri
       kullanılmaktadır.

  minix için mount seçenekleri
    Yoktur.

  msdos için mount seçenekleri
    fat dosya sistemi seçeneklerine bakınız. Şayet msdos dosya sisteminde
    bir tutarsızlık tespit edilirse, hata raporu verir ve dosya sistemini
    salt okunur bağlar. Dosya sistemini yazılabilir hale dönüştürmek için
    tekrar bağlamak gerekir.

  ncp için mount seçenekleri
    Tıpkı nfs gibi, ncp gerçeklemesi de, mount sistem çağrısı için bir
    ikilik argüman ister (struct ncp_mount_data). Bu argüman ncpmount(8)
    tarafından oluşturulur ve mount komutunun şu anki geçerli sürümü (2.6h)
    ncp hakkında hiçbir şey bilmez.

  nfs için mount seçenekleri
    Çekirdek tarafından çözümlenen metin biçimli seçenek sözdizimleri
    yerine nfs dosya sistemi struct  nfs_mount_data  türünde  ikilik
    argümanlar bekler.  mount aşağıdaki seçenekleri 'isim=değer' çiftleri
    olarak alır ve bunları bahsi geçen yapı içine yerleştirir: rsize=n,
    wsize=n, timeo=n, retrans=n, acregmin=n,  acregmax=n, acdirmin=n,
    acdirmax=n, actimeo=n, retry=n, port=n, mountport=n, mounthost=isim,
    mountprog=n,  mountvers=n, nfsprog=n, nfsvers=n, namlen=n.  addr=n
    seçeneği geçerli bir seçenek olmakla birlikte, gözardı edilir. Ayrıca
    şu mantıksal seçenekler, no öneki ile de tanınır: bg, fg, soft, hard,
    intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock. Ayrıntılı bilgi için nfs(5)'e
    bakınız.

    Özellikle yararlı seçenekler şunlardır:

    rsize=8192, wsize=8192
       Bu seçenek nfs bağlantınızı, öntanımlı boyut olan 1024'e göre
       çok daha hızlı bir hale getirecektir. (NFSv2, rsize ve wsize
       seçeneklerinde bu değerlerden daha büyük değerler ile çalışmaz.)

    hard  NFS tipte bağlı bir dosya sistemine erişen bir uygulama, sunucu
       çöktüğü zaman askıda kalacaktır. Ayrıca intr belirtilmeden süreç
       kesintiye uğratılamaz veya öldürülemez. NFS sunucu tekrar hayata
       dönünce, uygulama kaldığı yerden devam eder. Sanırım herkesin
       istediği de bu olsa gerek.

    soft  Bu seçenek sayesinde, nfs sunucunun bir süre cevap vermemesi
       durumunda, belli bir süre sonra çekirdeğin zamanaşımı yapmasına
       izin  verilmiş  olur.  Bu  süre  timeo=zaman  biçiminde
       tanımlanabilir.  Bu seçenek, nfs sunucunun cevap vermediği
       durumlarda veya bazı süreçlerin sunucudan bir dosya almaya
       çalışırken  sunucunun  tekrar  başlatılması  gerekebileceği
       durumlarda faydalı olabilir. Genellikle, sadece bol miktarda baş
       ağrısına sebep olur.

    nolock Kilitleme kullanılmaz, lockd başlatılmaz.

  ntfs için mount seçenekleri
    iocharset=isim
       Dosya  isimleri  alınırken kullanılacak karakter kümesidir.
       VFAT'den farklı olarak, NTFS dönüştürülemeyen  karakterleri
       içeren isimleri gizler.

    utf8  Dosya isimlerini dönüştürmek için UTF-8 kullanılır.

    uni_xlate=[0|1|2]
       0 (veya `no' ya da `false') için, bilinmeyen Unicode karakterler
       için önceleme dizgesi kullanılmaz. 1 (veya `yes' ya da `true')
       veya 2 için, ":" ile başlayan vfat türünde 4 baytlık önceleme
       dizgesi kullanılır. Burada karakter kodlamasının bayt sırası
       olarak, 2 için küçük sonlu (little-endian) kodlama, 1 için ise
       bayt yer değiştirmeli büyük sonlu (byteswapped  big-endian)
       kodlama kullanılır.

    posix=[0|1]
       Şayet etkin ise (posix=1),  dosya sistemi büyük küçük harf
       ayrımı yapar. Dosyaların 8.3'lük diğer isimleri ise gizlenmek
       yerine sabit bağlar ile temsil edilirler.

    uid=deer, gid=deer ve umask=deer
       Dosya sistemindeki dosya izinlerini düzenler. Öntanımlı olarak,
       dosyalar root kullanıcıya aittir ve  başkaları  tarafından
       okunamaz.

  proc için mount seçenekleri
    uid=deer ve gid=deer
       Bu seçenekler geçerli olmakla birlikte, gördüğüm kadarı ile
       hiçbir etkiye sahip değillerdir.

  reiserfs için mount seçenekleri
    reiserfs için mount seçenekleri bu adreste ayrıntılı bir şekilde
    açıklanmıştır: http://www.namesys.com/mount-options.html

    conv  3.6 sürümü reiserfs yazılımının, 3.5 sürümü bir reiserfs dosya
       sistemini bağlamasını ve yeni oluşturulan nesneler için 3.6
       biçiminin kullanılmasını sağlar. Bu dosya sistemi artık reiserfs
       3.5 sürümü araçlarla uyumlu olmayacaktır.

    hash=rupasov, hash=tea, hash=r5, hash=detect
       reiserfs'nin  dizinler  içindeki  dosyaları  bulması  için
       kullanılacak hash işlevini seçmek için kullanılır.

       rupasov
           Yury Yu. Rupasov tarafından bulunmuş bir hash yöntemi.
           Oldukça hızlı ve yerel ayarları koruyan bir yöntemdir,
           sözlüğe  bağlı kalarak yakın dosya isimlerini yakın
           değerlere eşler. Bu seçenek kullanılmamalıdır, oldukça
           yüksek bir ihtimalle isim değer eşlemesinde karmaşaya yol
           açabilir.

       tea  Jeremy  Fitzhardinge  tarafından  gerçeklenen  bir
           Davis-Meyer işlevi. İsimlerde, hash permütasyon bitlerini
           kullanır. Yüksek rastlantısallığa ve düşük olasılıkla,
           bir  miktar  işlemci  gücüne  mal  olacak,  hash
           uyumsuzluklarına  sebep  olabilir.  R5  hash  ile
           EHASHCOLLISION hatalarında uzmanlaşılmışsa bu seçenek
           kullanılabilir.

       r5   rupasov hash'ının geliştirilmiş bir sürümü. Çok büyük
           dizinler yoksa ve garip dosya ismi şablonları mevcut
           değilse kullanılacak en iyi seçenektir. Öntanımlıdır.

       detect Bağlanmış dosya sisteminde kullanılan hash  işlevini
           tespit etmeye ve bu bilgiyi reiserfs süper bloğuna
           yazmayı sağlar. Bu seçenek sadece, eski türdeki dosya
           sistemlerinde ve ilk bağlama esnasında faydalı olabilir.

    hashed_relocation
       Blok ayırıcıları ayarlar. Bazı durumlarda  başarım  artışı
       sağlayabilir.

    no_unhashed_relocation
       Blok  ayırıcıları  ayarlar. Bazı durumlarda başarım artışı
       sağlayabilir.

    noborder
       Yury Yu. Rupasov'un icadı olan kenar ayırıcı algoritmasını iptal
       eder. Bazı durumlarda başarım artışı sağlayabilir.

    nolog Günlüklemeyi (journalling) kapatır. Herhangi bir çökme durumunda
       hızlı kurtarma seçeneğinden vazgeçme pahasına, bir  miktar
       başarım artışı sağlayabilir. Aslında, bu seçeneğin kullanılması
       durumunda bile reiserfs günlükleme işlemlerine devam edecektir
       ve  geçerli  verileri günlükleme alanına yazacaktır. nolog
       genişletmesi halen geliştirilmektedir.

    notail Öntanımlı olarak,  reiserfs,  küçük  dosyaları  ve  dosya
       artıklarını doğrudan ağaç yapısına kaydeder. Bu LILO(8) gibi
       bazı uygulamaların kafasının karışmasına sebep olur. Bu seçenek,
       dosyaların ağacın içine paketlenmesini iptal eder. (Burada dosya
       artıkları, bir dosyanın tam bir bloktan artan ancak artan kısmın
       bir bloğu dolduramayacak kısmıdır.)

    replayonly
       Günlüklemedeki  işlemleri  tekrarlar  fakat  gerçekte dosya
       sistemini bağlamaz. Temelde reiserfsck tarafından kullanılır.

    resize=say
       reiserfs bölümünün çevrimiçi genişlemesine izin veren bir tekrar
       bağlama seçeneğidir. reiserfs'ye, aygıtın say bloka sahip
       olduğu talimatını verir. Bu seçenek, Mantıksal oylum yönetim
       sistemi  (LVM)  kullanan  aygıtlar  için  tasarlanmıştır.
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs   adresinden   elde
       edebileceğiniz özel bir yeniden boyutlandırıcı araç vardır.

  romfs için mount seçenekleri
    Yoktur.

  smbfs için mount seçenekleri
    Tıpkı nfs gibi, smbfs gerçeklemesi de, mount sistem çağrısı için bir
    ikilik argüman ister (struct ncp_mount_data). Bu argüman smbmount(8)
    tarafından oluşturulur ve mount komutunun şu anki geçerli sürümü (2.6h)
    smbfs hakkında hiçbir şey bilmez.

  sysv için mount seçenekleri
    Yoktur.

  udf için mount seçenekleri
    gid=  Öntanımlı grup belirtilir.

    umask= Öntanımlı umask belirtilir.

    uid=  Öntanımlı kullanıcı belirtilir.

    unhide Gizli dosyaları gösterir.

    undelete
       Silinmiş dosyaları listeler.

    strict Kesin uyumluluk sağlar (kullanılmamaktadır).

    utf8  (Kullanılmamaktadır).

    iocharset
       (Kullanılmamaktadır).

    bs=  Blok  boyutunu  ayarlar.  (2048'den  farklı  bir  ayarda
       çalışmayabilir.)

    novrs Oylum sıralaması tanımayı atlar.

    session=
       0 dan sayarak oturum numarası belirtilir. Öntanımlı: son oturum.

    anchor=
       Standart çapa konumunu değiştirir. Öntanımlı: 256.

    volume=
       VolumeDesc konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    partition=
       PartitionDesc konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    lastblock=
       Dosya sisteminin son bloğu belirtilir.

    fileset=
       Dosya kümesi blok konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    rootdir=
       Kök dizinin konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

  ufs için mount seçenekleri
    ufstype=deer
       UFS değişik işletim sistemlerinde geniş çapta kullanılan bir
       dosya sistemidir. Sorun, uygulamalar arası farklılıklardadır.
       Bazı uygulama özellikleri belgelenmemiştir, bu nedenle ufs'nin
       türünü  özdevinimli olarak tanımak çok zordur. Bu yüzden,
       kullanıcılar bağlama işlemi esnasında ufs türünü belirtmek
       zorundadır. Muhtemel değerler şunlardır:

       old  ufs'nin eski biçimi, salt okunurdur ve öntanımlıdır.

       44bsd BSD  benzeri  sistemler(NetBSD,  FreeBSD,  OpenBSD)
           tarafından oluşturulmuş dosya sistemleri içindir.

       sun  Sparc üzerinde sunOS veya Solaris tarafından oluşturulmuş
           dosya sistemleri içindir.

       sunx86 x86  üzerinde  Solaris tarafından oluşturulmuş dosya
           sistemleri içindir.

       nextstep
           NeXTStep  tarafından  (NeXT  istasyonları  üzerinde)
           oluşturulmuş  dosya  sistemleri içindir (şu an salt
           okunurdur).

       nextstep-cd
           NextStep CDROMlar (block_size == 2048) içindir, salt
           okunurdur.

       nextstep
           OpenStep tarafından oluşturulmuş dosya sistemleri içindir
           (şu an salt okunurdur).

    onerror=deer
       hata durumundaki davranışları ayarlar:

       panic Bir hata durumunda çekirdek paniğine sebep olur.

       [lock|umount|repair]
           Bugün için, bu seçenekler bir işe yaramaz; bir hata
           durumunda sadece bir konsol iletisi basılır.

  umsdos için mount seçenekleri
    msdos  için mount seçeneklerine bakınız.  dotsOK  seçeneği kabul
    edilmez.

  vfat için mount seçenekleri
    Her şeyden önce, fat için olan mount seçenekleri, vfat  içinde
    geçerlidir. dotsOK seçeneği vfat tarafından kabul edilmez. Bunların
    yanında şu seçenekler de mevcuttur:

    uni_xlate
       Elde edilemeyen Unicode karakterlerini  önceleme  dizgesine
       çevirir.  Böylece,  içinde  Unicode karakterler olan dosya
       isimleriyle yedekleme ve tekrar yükleme şansına sahip olursunuz.
       Bu seçenek olmaksızın, çevirinin mümkün olmadığı hallerde, bir
       `?' işareti kullanılır. Önceleme dizgesi `:' dir, çünkü aksi
       durumda vfat sistemlerde geçersiz olur. Kullanılan önceleme
       dizgesi, u Unicode karakteri temsil etmek üzere: ':', (u &
       0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Harf büyüklükleri farklı iki aynı isme izin verir.

    nonumtail
       isim~num.uzt ismini denemeden önce sıra numarasız kısa bir isim
       oluşturmayı dener.

    utf8  UTF-8, konsol tarafından kullanılan dosya sistemleri  için
       güvenli  8  bitlik bir Unicode kodlamasıdır. Bu seçenekle
       etkinleştirilir. Şayet uni_xlate kullanılmışsa, utf8  iptal
       edilir.

  xenix için mount seçenekleri
    Yoktur.

  xfs için mount seçenekleri
    biosize=boyut
       Tercih edilen tamponlu G/Ç boyutunu ayarlar (öntanımlı değer:
       64K'dır).  boyut,  istenen  G/Ç  boyutunun  2  tabanındaki
       logaritması  olarak ifade edilebilmelidir. Bu seçenek için
       geçerli değerler 14 ile 16 arasıdır (her ikisi de dahil)ve bu
       değerler 16, 32 ve 64kB'a karşılıktır. 4K sayfa boyutuna sahip
       bir makinede, 13 (8kB) geçerli bir değerdir. Tercih edilen
       tamponlu G/Ç boyutu, tek tek her dosya için ioctl(2) sistem
       çağrısı ile de değiştirilebilir.

    dmapi, xdsm
       DMAPI (veri yönetim uygulaması  geliştirme  arayüzü)  olay
       çağrılarını etkinleştirir.

    logbufs=deer
       Bellek  içi günlük tamponlarının sayısını ayarlar. Geçerli
       değerler, her ikisi de dahil olmak üzere, 2 ila 8 arasıdır.
       Öntanımlı değer, 64K lık blok boyutlu bir dosya sistemi için 8
       tampon, 32K blok boyutlu bir dosya sistemi için 4 tampon, 16K
       blok boyutlu bir dosya sistemi için 3 tampon ve diğerleri için 2
       tampondur. Tampon sayısını artırmak, fazladan bellek kullanımına
       sebep olmakla birlikte, bazı iş yüklerinde başarım artırımı
       sağlayabilir.

    logbsize=deer
       Bellek içi günlük tamponlarının boyunu ayarlar. Geçerli değerler
       16384  (16K) ve 32768 (32K) dır. 32MB'den büyük bellekli
       makinelerde, öntanımlı değer 32768, daha az belleğe sahip
       makinelerde 16384 dür.

    logdev=aygt, rtdev=aygt
       Bir dış günlük (meta veri jurnali) ve/veya gerçek zamanlı aygıt
       kullanılır. Bir XFS dosya sistemi en fazla üç bölüme sahip
       olabilir: bir veri bölümü, bir günlük bölümü ve bir gerçek
       zamanlı bölüm. Gerçek zamanlı bölüm isteğe bağlıdır. Günlük
       bölümü, veri bölümünün içinde veya dışında olabilir. Ayrıntılar
       için xfs(5)'e bakınız.

    noalign
       Verilerin disklere paylaştırılmasında hizalama yapılmayacaktır.

    noatime
       Bir dosya okunduğu zaman erişim zamanı değiştirilmez.

    norecovery
       Dosya  sistemi,  günlük  kurtarma çalıştırılmadan bağlanmış
       olacaktır. Şayet dosya sistemi düzgün olarak ayrılmamılsa,
       norecovery kipinde bağlandığında kararsız hale gelebilir. Bundan
       dolayı bazı dosya ve dizinlere erişilemeyebilir. norecovery
       seçeneği ile bağlanan dosya sistemleri, salt okunur kipte
       bağlanmalıdır, yoksa bağlama işlemi başarısız olur.

    osyncisdsync
       Dosyalara  yazma  işlemleri,  O_SYNC  yerine   D_DSYNC
       kullanılıyormuşçasına yapılır. Böylece, veri güvenliğinden ödün
       vermeksizin daha iyi başarım elde edilebilir. Bununla birlikte,
       bu seçenek etkin iken, O_SYNC tarafından yazılan zaman damgası
       güncellemeleri, sistem çökmesi durumunda, kaybolabilirler.

    quota, usrquota, gqnoenforce
       Kullanıcı disk alanı kotaları etkinleştirilir ve sınırlara uyma
       zorlanır (isteğe bağlıdır - uqnoenforce ile iptal edilir).

    grpquota, gqnoenforce
       Grup disk alanı kotaları etkinleştirilir ve sınırlara uyma
       zorlanır (isteğe bağlıdır - gqnoenforce ile iptal edilir).

    sunit=deer, swidth=deer
       Veriler çok sayıda diske paylaştırıldığında veya bir RAID aygıtı
       kullanıldığında paylaştırma birimi ve genişliği belirtilir.
       deer 512 bayt uzunluktaki blok birimleri ile verilmelidir. Bu
       seçenek kullanılmamış ama dosya sistemi çok diskli olarak
       oluşturulmuş ya da RAID aygıtı mkfs ile oluşturulurken birim ve
       genişlik  belirtilmişse, mount sistem çağrısı değeri süper
       bloktan alacaktır. Doğrudan RAID aygıtları üzerinde oluşturulan
       dosya sistemlerinde, dosya sistemi oluşturulduktan sonra, dosya
       sisteminin oluşturulduğu diskin yerleşimi değişirse, bu seçenek
       süper bloktaki bilgileri değiştirmek için kullanılabilir. sunit
       değeri  belirtilmişse  swidth  değerinin  de  belirtilmesi
       gereklidir. Ayrıca, çok sayıda sunit değeri belirtilebilir.

  xiafs için mount seçenekleri
    Yoktur. Buna rağmen, xiafs ile ilgili yanlış bir şey yoktur, çok fazla
    kullanılmaz ve geliştirilmez. Linux 2.1.21 sürümünde beri, xiafs
    çekirdek kodunun bir parçası değildir. Muhtemelen bu dosya sistemini
    kullanmamalısınız.

DÖNÜŞ (LOOP) AYGITI

    İleride muhtemel mount türlerinden birisi de dönüş/loop aygıtları
    üzerinden yapılacak olandır. Örnek komutumuz;

    mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    /dev/loop3 aygıtını karşılık gelen /tmp/fdimage dosyasına ayarlayacak
    ve daha sonra bu aygıtı /mnt üzerine bağlayacaktır. Bu tür bağlama
    loop, offset ve encryption isimleriyle belirtilen üç seçenekle yapılır
    (sırasıyla aygıt, konum ve şifreleme). Aslında bunlar losetup(8)'a
    gönderilen seçeneklerdir. Şayet aygıt açık seçik belirtilmemişse (fakat
    -o loop seçeneği verilmişse), mount komutu kullanılmayan bir dönüş
    aygıtı arar ve onu kullanır. Şayet /etc/mtab/proc/mounts'a sembolik
    bağ yapmayacak kadar akıllı iseniz, mount tarafından bağlanan herhangi
    bir döngü aygıtı, umount tarafından ayrılacaktır. Ayrıca bir dönüş
    aygıtını elle de ayırabilirsiniz: losetup  -d.  Ayrıntılar  için
    losetup(8)'e bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/fstab  dosya sistemi tablosu
    /etc/mtab   bağlı dosya sistemlerinin tablosu
    /etc/mtab~  kilit dosyası
    /etc/mtab.tmp geçici dosya

İLGİLİ BELGELER

    mount(2), umount(2), fstab(5), nfs(5), xfs(5), e2label(8), losetup(8),
    mke2fs(8), mountd(8), nfsd(8), swapon(8),  tune2fs(8),  umount(8),
    xfs_admin(8).

YAZILIM HATALARI

    Bozulmuş bir dosya sisteminde hata vermesi muhtemeldir.

    Bazı Linux dosya sistemleri -o sync desteklemez (ext2 ve ext3 dosya
    sistemleri sync seçeneği ile bağlandıklarında eşzamanlı güncellemeleri
    desteklerler (BSD tarzı)).

    -o remount seçeneği mount parametrelerini değiştiremeyebilir (örneğin,
    sb hariç bütün ext2fs özellikli parametreler tekrar bağlama durumunda
    değiştirilebilir, fakat fat için gid ve umask değiştirilemez.)

TARİHÇE

    AT&T UNIX'in 5. sürümünde bir mount komutu vardı.

ÇEVİRENLER

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com> ve Nilgün Belma Bugüner
    <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Ocak 2004