Provided by: po4a_0.36.5-1_all bug

NOM

    po4a-translate - retorna un fitxer po al format de documentació

SINOPSI

    po4a-translate -f <fmt> -m <principal.doc> -p <XX.po> -l <XX.doc>

    (XX.doc és la sortida, tots els altres són l’entrada)

DESCRIPCIÓ

    L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció
    (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de
    gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

    El guió "po4a-translate" està a càrrec de convertir la traducció (que
    s’ha fet en un fitxer po) altre cop cap al format de documentació. El
    fitxer "po" proporcionat ha de ser la traducció del fitxer "pot" que
    havia produït po4a-gettextize(1).

OPCIONS

    -f, --format
      Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi
      l’opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.

    -a, --addendum
      Afegeix un fitxer al fitxer resultant (per posar el nom del
      traductor o una secció "Sobre aquesta traducció", per exemple). La
      primera línia del fitxer a insertar ha de ser una capçalera de PO4A
      indicant on s’ha d’afegir (consulti la secció Com afegir text
      addicional que no s traducci a po4a(7)).

    -A, --addendum-charset
      Joc de caràcters dels annexos. Tingueu en compte que tots els
      annexos han d’estar en el mateix joc de caràcters.

    -m, --master
      Fitxer que conté el document principal a traduir.

    -M, --master-charset
      Joc de caracters del fitxer que conté el document a traduir.

    -l, --localized
      Fitxer on s’haurà d’escriure el document localitzat (traduït).

    -L, --localized-charset
      Joc de caracters del fitxer que conté el document localitzat.

    -p, --po
      Fitxer del quan s’ha de llegir el catàleg de missatges.

    -o, --option
      Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option
      in the ’name=value’ format. See the documentation of each plugin
      for more information about the valid options and their meanings.

    -k, --keep
      Mínim llindar del percentatge de traducció per mantenir (és a dir,
      escriure) el fitxer resultant (per defecte: 80). És a dir, per
      defecte, els fitxers han d’estar traduïts com a mínim en un 80% per
      poder ser escrits.

    -w, --width
      Columna a la que s’ha de justificar el fitxer resultant.

    -h, --help
      Mostra un breu missatge d’ajuda.

    --help-format
      Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.

    -V, --version
      Mostra la versió dels guions i acaba.

    -v, --verbose
      Incrementa el nivell d’informació del programa.

    -d, --debug
      Mostra alguna informació de depuració.

Afegint contingut (a part de la traducció) als fitxers generats

    Per afegir algun contingut extra al document generat a part del què
    hagueu traduït (com ara el nom del traductor, o una secció "sobre
    aquesta traducció"), heu d’utilitzar l’opció "--addendum".

    La primera línia de l’apèndix ha de ser una capçalera que indiqui en
    quin punt del document s’ha d’insertar (pot ser abans o després d’una
    part indicada del document). La resta del fitxer s’afegirà al fitxer
    resultant sense cap mena de processat.

    Tingueu en compte que si po4a-translate no aconsegueix afegir algun
    dels fitxers donats, descartarà la traducció completa (perquè el fitxer
    faltant pot ser el que indiqui l’autor, cosa que evitaria que els
    usuaris poguessin contactar amb ell per informar-lo d’errors en la
    traducció).

    La capçalera té una sintaxi força rígida. Per a més informació sobre
    com utilitzar aquesta característica i com funciona, consulti la pàgina
    de manual de po4a(7).

CONSULTEU TAMBÉ

    po4a(7), po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), po4a-normalize(1).

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

    Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

    Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI, inc.

    Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).