Provided by: txt2tags_2.5-2_all bug

NOM

    txt2tags - Eina de formatat i conversió de texte

SINOPSI

    txt2tags [OPCI]... [ARXIU]...

DESCRIPCIÓ

    txt2tags es una eina GLP de conversió de formats, escrita en Pyton, que
    genera documents HTML, XHTML, SGML, LaTeX, Lout, Man Page, MoinMoin,
    MagicPoint i PageMaker a partir d’un simple arxiu de texte mínimament
    marcat ( per exemple.: texte pla).

    L’usuari sols precisa coneixer unes poques i senzilles reglas de
    marcat, pròpies de txt2tags, i escriure els seus arxius en texte pla.
    El programa s’encarrega de realitzar tot el treball, afegint-hi les
    marques necessàries i solucionant els problemes que es puguin presentar
    a l’arxiu de sortida.

    El mateix arxiu de texte por ser convertit a tots i cada un dels
    formats de sortida, sense cap necessitat de haver-lo d’editar cada
    vegada. Es aquest precisament el propòsit de txt2tags : UN arxiu font,
    MÚLTIPLES arxius finals.

    Consulteu  la  pàgina  del  programa,  que  es  troba  a:
    http://txt2tags.sourceforge.net.

OPCIONS

    -C, --config-file
       Llegeix la configuració des d’un arxiu extern (actúa com
       %!includeconf)

      --css-sugar
       Inserta CSS-friendly tags per a arxius de sortida HTML y XHTML

      --css-inside
       Inserta el contingut d’un arxiu CSS a l’encapçalament HTML/XHTML

      --dump-config
       Imprimeix tota la configuració que troba i surt.

      --dump-source
       Imprimeix el document font, amb les inclusions expandides

      --encoding
       Escolleix la codificació de l’arxiu  de  sortida  (UTF-8,
       ISO-8859-1, etc)

      --gui
       Arrenca en modus gràfic ( interfaç GUI-TK)

    -h, --help
       Imprimeix l’informació d’ajuda i surt

    -H, --no-headers
       Suprimeix l’encapçalament, títol i peu de pàgina

      --headers
       Mostra l’encapçalament, títol i peu de pàgina (per defecte, ON)

    -i, --infile=FILE
       Pren FILE com a nom per a l’arxiu d’entrada (’-’ per a STDIN)

      --mask-email
       Amaga els email als robots de spam. < x@y.z > esdevé < x (a) y z
       >

    -n, --enum-title
       Numera tots els títols: 1, 1.1, 1.1.1, etc

      --no-dump-config
       Desactiva dump config

      --no-dump-source
       Desactiva dump source

      --no-encoding
       Exclou la configuració d’encoding

      --no-enum-title
       Desactiva la numeració dels títols

      --no-infile
       Suprimeix les anteriors declaracions infile

      --no-mask-email
       Mostra emails. Desactiva l’opció --mask-email

      --no-outfile
       Suprimeix les anteriors declaracions outfile

      --no-quiet
       Mostra missatges. Desactiva l’opció --quiet

      --no-rc
       No llegeix l’arxiu de configuració de l’usuari ~/.txt2tagsrc

      --no-style
       Suprimeix la declaració d’estil

      --no-toc
       No afegeix Índex de Continguts, TOC (Table of Contents) al
       document final

      --no-toc-only
       Desactiva l’opció --toc-only

    -o, --outfile=FILE
       Pren FILE com a nom per a l’arxiu de sortida (’-’ para STDOUT)

    -q, --quiet
       Modus silenciós, suprimeix totes les sortides (excepte errors)

      --rc
       Llegeix a l’arxiu de configuració de l’usuari ~/.txt2tagsrc (per
       defecte, ON)

      --style=FILE
       Utilitza FILE com a document d’estil (com HTML CSS)

    -t, --target
       Defineix el tipus de document final. Actualment les opcions són:
       html, xhtml, sgml, tex, lout, man, mgp, moin, pm6, txt

      --toc
       Afegeix un Índex de Continguts, TOC (Table of Contents) al
       document final

      --toc-level=N
       Defineix en N el nivell máxim (profunditat) de l’Índex de
       Continguts

      --toc-only
       Imprimeix l’Índex de Continguts (TOC) i surt

    -v, --verbose
       Imprimeix els missatges d’informació durant la conversió

    -V, --version
       Imprimeix la versió del programa i surt

    Per defecte, l’arxiu de sortida es desat a ’file.<type>’. Utilitzar
    --outfile per tal d’assignar un altre nom a l’arxiu de sortida.  Si
    l’arxiu d’entrada es ’-’, llegeix a STDIN. Si l’arxiu de sortida es
    ’-’, desa l’arxiu de sortida a STDOUT.

ESTRUCTURA

    Un arxiu font txt2tags pot tenir tres árees:

    Encapçalament
       Les tres primeres línies. Son utilitzades per l’identificació
       del document. Si no vols encapçalament, pots deixar en blanc la
       primera línia o fer-ho mitjançant l’opció no-header .

    Configuracions
       S’inicien a partir de la quarta línia. Totes les configuracions
       segueixen el mateix format: %!clau: valor. Les configuracions
       també poden fer-se mitjançant arxius de configuració o línia
       d’ordres.

    Cos  Es el veritable document. Es l’única área imprescindible per
       tenir un arxiu txt2tags válid.

CONFIGURACIÓ

    La conversió d’un arxiu font pot personalitzar-se per dues vies:
    externa o interna. Externament, les configuracions poden ser llegides
    d’un arxiu RC (~/.txt2tagsrc) o importades d’un altre arxiu de
    configuració definit per l’usuari. Internament, la personalització es
    realitza mitjançant comandaments de configuració especials escrits en
    el mateix document font.

    En ambdós casos s’utilitza la mateixa sintaxi:

    %!target:
       Defineix el format de destí (target) principal

    %!options(target):
       Defineix les opcións de cada destí

    %!include: file.t2t
       Inclou un arxiu txt2tags en el document

    %!include: ‘‘file.txt‘‘
       Inclou un arxiu de texte (verbatim) en el document

    %!include: ’’file.html’’
       Inclou  un arxiu de forma "literal"("tal-com-está") en el
       document

    %!style:
       Defineix un arxiu CSS (Cascading Style Sheets) per arxius finals
       del tipus XHTML i HTML o per carregar els mòduls (\usepackage)
       en un arxiu destí del tipus TEX

    %!encoding:
       Per definir la codificació de carácters de l’arxiu final (com
       ISO-8859-1,  UTF-8,...).  Ùtil per als usuaris de lléngua
       no-anglesa

    %!includeconf:
       Utilitzat per incloure, a l’arxiu corrent, una configuració a
       partir d’un arxiu extern.

    %!guicolors:
       Configuració dels colors per a l’interfaç GUI (tk/tcl)

    %!preproc:
       Per a definir els propis filtres (macros) que serán processats
       ABANS de processar el document

    %!postproc:
       Per a definir els propis filtres (macros) que serán processados
       DESPRÉS de processar el document

  REGLES DE LES CONFIGURACIONS
       · Les configuracions sols son válides dins de l’Área de
         Configuració i serán considerades comentaris si es troben a
         l’Área del Cos.  Una excepció es include, que es válida a
         l’Area del Cos.

       · Si apareix la mateixa paraula clau més d’una vegada dins
         d’una mateixa Área de Configuració, l’última trobada será la
         que s’utilitzará. Excepcions: options, preproc, postproc, que
         són acumulatives.

       · Una línia de configuració amb una paraula clau inválida, será
         considerada un comentari.

       · Aquestes configuracións ténen preferéncia sobre les  de
         l’arxiu txt2tagsrc, pero no sobre les opciones en línia
         d’ordres.

SINTAXI

    S’utilitza una senzilla sintaxi de marques a l’arxiu font (l’arxiu de
    texte pla) per identificar les estructures i el format. Aquesta es la
    llista completa:

  Básiques
     Encapçalament   Les 3 primeres línies de l’arxiu font
     Títol       = paraules =
     Títol numerat   + paraules +
     Parágraf      paraules

  Atributs de les Fonts
     Negreta       **paraules**
     Cursiva(Itálica)  //paraules//
     Subratllat      __paraules__
     Monoespaiat     ‘‘paraules‘‘

  Blocs de Texte
     Cita         <TAB>paraules
     Llista         - paraules
     Llista numerada    + paraules
     Llista de definició  : paraules
     Línia verbatim    ‘‘‘ paraules
     Zona verbatim     ‘‘‘<Retorn (/n)> lìnies <Retorn (/n)>‘‘‘
     Línia raw       """ paraules
     Zona raw       """<Retorn (/n)> línies <Retorn (/n)>"""
     Taula         | cel.la1 | cel.la2 | cel.la3...

  Altres
     Línia de separació   -----------------------...
     Línia gruixuda     =======================...
     Enlaç (link)      [etiqueta url]
     Imatge         [arxiu.jpg]
     Texte raw       ""paraules""
     Comentari       % comentaris

    Llegir la Guía de l’Usuari de txt2tags per una descripció més detallada
    de cada marca

EXEMPLES

    Suposant que s’ha creat un arxiu de texte anomenat file.t2t, tot seguit
    anem a veure com procedir per a la seva conversió:

    Convertir a HTML (arxiu final: file.html)
       $ txt2tags -t html file.t2t

    El mateix, utilitzant el redireccionament
       $ txt2tags -t html -o - file.t2t > file.html

    Incloent-hi un Índex de Continguts (TOC)
       $ txt2tags -t html --toc file.t2t

    Incloent-hi TOC i títols numerats
       $ txt2tags -t html --toc --enum-title file.t2t

    Vista rápida de lIndex de Continguts
       $ txt2tags --toc-only file.t2t

    Comprovació on-line rápida através de STDIN
       $ (echo ; echo "**bold**") | txt2tags -t html -H -

    Utilització de linterfaç gráfica
       $ txt2tags --gui file.t2t

TRUCS

    Hi ha alguns truquets que fan de text2tags una excel.lent eina de
    tractament de documents:

    Àncores

    Els títols poden tenir enllaços amb àncores, el que ens permetrá
    arribar-hi directament, si el format del document final ho permet:

     Títol       = paraules =[àncora]
     Títol numerat   + paraules +[àncora]

    Arxius múltiples

    txt2tags pot convertir més d’un arxiu alhora :

     txt2tags *.t2t

MACROS

    %%date Permet incloure la data en curs, amb el format YYYYMMDD. Pot
       definir-se  un  format  opcional  utilitzant  la  sintaxi:
       %%date(cadena-format)

    %%infile
       Utilitzat per obtenir informació de l’arxiu font. Admet formats
       opcionals, especificats per la sintaxi: %%infile(cadena-format)
       .

       Útil como enlaç a peu de página com [Veure l’arxiu font
       %%infile], d’aquesta manera podrás canviar el nom de l’arxiu i
       la referència será actualitzada.

    %%mtime

       Ens dóna informació sobre la data de modificació de l’arxiu
       font. Utilitza el mateix format de la macro %%date.

    %%outfile
       Utilitzada per obtenir informació sobre l’arxiu convertit. Admet
       formats    opcionals    utilitzant    la    sintaxi:
       %%outfile(cadena-format)

       Útil per indicar coses com: "Aquest es l’arxiu de sortida
       manpage-ca.man ", Podem canviar el nom de l’arxiu i la seva
       referència será actualitzada .

    %%toc %%toc  especifica l’emplaçament de l’Index de Continguts (TOC).
       Pot situar-se a qualsevol lloc del document.

       NOTA: %%toc sóls será processat amb l’opció --toc .

AUTOR

    Escrit i mantingut per Aurelio Jargas <verde@aurelio.net>

    Aquest manual fou escrit per Jose Inacio Coelho <jic@technologist.com>
    com un arxiu de texte, convertit al format man per txt2tags!

    La traducció al catalá fou realitzada per Antoni Serra Devecchi
    <antoni.serra@gmail.com>

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Aurelio Jargas

    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

                  May, 2005            TXT2TAGS(1)