Provided by: gammu-smsd_1.26.1-2_i386 bug

JMÉNO

    gammu-smsdrc - konfigurační soubor pro gammu-smsd(1)

SYNTAXE

    /etc/gammu-smsdrc

POPIS

    gammu-smsd(1) čte konfiguraci z konfiguračního souboru. Jeho umístění
    může být zadáno na příkazové řádce, jinak se použije /etc/gammu-smsdrc.

    Tento soubor používá syntaxi ini souborů, komentáře mohou být značeny
    buď ; nebo #. Sekce souboru jsou zapsány v hranatých závorkách jako
    [toto].Všechny hodnoty klíčů nerozlišují velikost písmen.

    Konfigurační soubor pro gammu-smsd se skládá alespoň ze dvou sekcí -
    [gammu] a [smsd].

    Sekce [gammu] je konfigurací připojení k telefonu a je stejná jako je
    popsáno v gammurc(5) s jedinou vyjímkou a to ignorování direktivy
    logfile, protože logování je prováděno přes SMS démona. Nicméně
    direktiva logformat stále určuje jak moc ladicích hlášek bude gammu
    předávat.

    Sekce [smsd] nastavuje SMS démona a je popsána v následující části
    textu. Nejdříve jsou popsány obecné parametry SMS démona a pak
    parametry pro jednotlivé služby.

    Dále jsou volitelné sekce [include_numbers] a [exclude_numbers], které
    ovládají filtrování zpráv (viz dále).

  Obecné parametry SMS démona
    Service

       Jakou službu SMSM použít, jedna z FILES, MYSQL, PGSQL, DBI
       (záleží na zakompilovaných knihovnách).

       FILES - ukládá zprávy v souborech, pro  podrobnosti  viz
       gammu-smsd-files(7)
       MYSQL - ukládá zprávy v MySQL databázi, pro podrobnosti viz
       gammu-smsd-mysql(7)
       PGSQL - ukládá zprávy v databázi PostgreSQL, pro podrobnosti viz
       gammu-smsd-pgsql(7)
       DBI - ukládá zprávy v jakékoliv databázi podporované libdbi,
       toto zahrnje MSSQL, MySQL, PostgreSQL nebo SQLite ,  pro
       podrobnosti viz gammu-smsd-dbi(7)

    PIN   PIN pro SIM kartu. Tento parametr je volitelný, ale měl by být
       zadán, pokud telefon po restartu vyžaduje PIN.

    NetworkCode

       Heslo nastavení sítě. Tento parametr je volitelný, ale měl by
       být zadán, pokud ho telefon po zapnutí vyžaduje.

    PhoneCode

       Heslo zámku telefonu. Tento parametr je volitelný, ale měl by
       být zadán, pokud ho telefon po zapnutí vyžaduje.

    LogFile

       Soubor, kde budou zaznamenány informace o akcích prováděných
       SMSD. Můžete také použít speciální hodnotu "syslog", která zapne
       logování prostřednictvím syslog démona. Na Windows je možné
       použít jinou speciální hodnotu "eventlog", při které budou
       záznamy posílány do Logu Událostí ve Windows.

       Výchozí stav je vypnuté logování.

    DebugLevel

       Ladicí úroveň SMSD. Číslo je součtem všech hodnot, které chcete
       logovat.

       1 - základní ladicí informace
       2 - logování SQL dotazů
       4 - zapne logování ladicích informací gammu

       Pro maximální množství ladicích informací nastavte 255.

       Výchozí je 0, což znamená žádné ladicí informace.

    CommTimeout

       Kolik sekund by měl SMSD čekat po každém cyklu čtení/zápis.

       Výchozí je 30.

    SendTimeout

       Určuje kolik sekund má SMSD čekat na odpověď sítě během
       odesílání zprávy. Pokud se během té doby nic nestane, zpráva
       bude odeslána znovu.

       Výchozí je 30.

    MaxRetries

       Kolikrát se bude SMSD pokoušet znovu odeslat zprávu pokud se to
       na první pokus nepodaří.

       Výchozí je 1.

    ReceiveFrequency

       Počet sekund mezi zjišťováním, zda jsou nějaké nově přijaté SMS
       zprávy, pokud je telefon zaměstnán odesíláním zpráv. Obvykle se
       nové zprávy hledají každých CommTimeout sekund a po každé
       odeslané SMS.

       Výchozí je 0 (není použito).

    CheckSecurity

       Jestli se má kontrolovat, zda telefon vyžaduje PIN.

       Výchozí je 1 (povoleno).

    CheckBattery

       Jestli se má periodicky kontrolovat stav baterie telefonu.

       Výchozí je 1 (povoleno).

    CheckSignal

       Jestli se má periodicky kontrolovat stav signálu.

       Výchozí je 1 (povoleno).

    ResetFrequency

       Počet sekund mezi provádění preventivního resetu telefonu. Tato
       volba může zabránit zatuhnutí některý telefonů (například Nokia
       5110), které při delším použivání přestanou reagovat a jen
       vyndání baterie je může oživit.

       Výchozí je 0 (není použito).

    DeliveryReport

       Jak mají být používány doručenky, jedna z možností 'no', 'log',
       'sms'.

       log - logovat informace o doručenkách,
       sms - ukládat doručenky jako příchozí SMS.
       no - nevyžadovat doručenky

       Výchozí je 'no'.

    DeliveryReportDelay

       Prodleva v sekundách, jak dlouho je doručenka považována za
       platnou. Tento parametr závisí na chybách v použité síti
       (doručenka by měla obsahovat stejný čas jako odeslaná zpráva).
       Zvyšte tuto hodnotu pokud se Gammu nedaří spárovat doručenky s
       odeslanými zprávami.

       Výchozí je 600 (10 minut).

    PhoneID

       Text s informací o telefou, použité při odesílání a přijímání.
       Tato volba může být užitečná, pokud chcete provozovat více SMS
       démonů.

       Pokud nastavíte PhoneID, všechny zprávy (včetně těch vložených
       pomocí gammu-smsd-inject) budou označeny tímto textem a tím bude
       umožněno více démonům sdílet jednu databázi. Tento parametr nemá
       žádný vliv na službu ukládání zpráv do souborů (FILES).

    RunOnReceive

       Spustí program po přijetí zprávy. Tento prarametr je spuštěn
       přes shell, takže možná budete potřebovat escapovat některé
       znaky a můžete použít jakékoliv množství parametrů. SMSD dále
       přidá  parametry  s  identifikátory  přijatých  zpráv. Typ
       identifikátorů záleží na použité službě, pro databázové služby
       je to obvykle ID vloženého řádku, pro souborové pak jméno
       souboru.

  Parametry pro služby používající databázi
    Všechny ze služeb DBI, MYSQL a PGSQL (viz  gammu-smsd-mysql(7),
    gammu-smsd-pgsql(7), gammu-smsd-dbi(7)) podporují stejné parametry pro
    nastavení připojení k databázi:

    User  Uživatelské jméno pro připojení k databázi.

    Password

       Heslo použité pro připojení k databázi.

    PC   Adresa databázového serveru. Za dvojtečkou může být také zadán
       port nebo cesta k socketu, například localhost:/path/to/socket.

    Database

       Jméno databáze, která se má použít. Před spuštěním gammu-smsd
       musí být vytvořeny všechny potřebné tabulky. Pro tento účel
       můžete použít SQL souboru obsažené v dokumentaci.

    SkipSMSCNumber

       Pokud odešlete SMS zprávu přes nějaké SMS centrum, může se stát,
       že doručenky přijdou z jiného SMS centra. Pro tento případ
       použijte tento parametr a nastavte zde takovéto SMS centrum.
       Gammu pak nebude kontrolovat číslo tohoto SMS centra při
       přiřazování doručenek zprávám.

    Driver Který ovladač DBI se má použít. Možnosti závisí na tom, které
       máte nainstalovány. DBI podporuje: mysql, freetds (umožňuje
       přístup k MS SQL Serveru a Sybase), pgsql, sqlite, sqlite3,
       firebird a ovladače ingres, msql a oracle se vyvíjejí.

    DriversPath

       Cesta, kde jsou umístěny ovladače DBI. Tento parametr obvykle
       není potřeba nastavovat, pokud jsou ovladače nainstalovány
       správně.

    DBDir  Adresář, kde je uložena databáze pro některé (v současné době
       pouze sqlite) ovladače DBI. Nastavte zde cestu. kde je uložen
       soubor se sqlite databází.

  Parametry pro službu používající soubory
    Služba FILES používá následující konfigurační volby. Podrobnější popis
    této služby je v gammu-smsd-files(7). Prosím ujistěte se, že všechny
    cestky končí oddělovačem cest (na Unixových systémech /):

    InboxPath

       Kde jsou ukládány přijaté zprávy.

       Výchozí je aktuální adresář.

    OutboxPath

       Kde jsou umístěny zprávy ve frontě k odeslání.

       Výchozí je aktuální adresář.

    SentSMSPath

       Kde jsou ukládány přenesené zprávy. Pokud je cesta stejná jako
       OutBoxPath, zprávyjsou vymazány.

       Výchozí je mazat přenesené zprávy.

    ErrorSMSPath

       Kde jsou umístěny SMS po chybě při odesílání.

       Výchozí je stejné jako SentSMSPath.

    InboxFormat

       Formát ukládání SMS: 'detail', 'unicode', 'standard'.

       detail - formát používaný gammu(1) pro zálohy zpráv
       unicode - text zprávy uložený v unicode (UTF-16)
       standard - text zprávy uložený v systémovém kódování

       Nastavení 'standard' a 'unicode' nemají vliv na 8-bitové zprávy,
       které jsou vždy zapsány tak jak přišly s příponou bin.

       Výchozí je 'unicode'.

    TransmitFormat

       Formát přenosu SMS: 'auto', 'unicode', '7bit'.

       Výchozí je 'auto'.

  Filtrování zpráv
    SMSD umožňuje zpracovat jen část přijatých zpráv. Filtry můžete
    definovat v sekcích [include_numbers] a [exclude_numbers].  Pokud
    existuje sekce [include_numbers], všechny hodnoty z ní (klíče jsou
    ignorovány) jsou použity jako povolená čísla a jiné zprávy nejsou
    zpracovány. Naopak v [exclude_numbers] můžete zadat jaká čísla chcete
    ignorovat.

PŘÍKLAD

    Kompletnější ukázka je dostupná v dokumentaci Gammu. Pro jednoduchost
    následující příklady neobsahují sekci [gammu], na její příkladu se
    můžete podívat do gammurc(5).

    Konfigurační soubor pro SMSD používající službu FILES by mohl vypadat
    takto:

       [smsd]
       Service = files
       PIN = 1234
       LogFile = syslog
       InboxPath = /var/spool/sms/inbox/
       OutboPpath = /var/spool/sms/outbox/
       SentSMSPath = /var/spool/sms/sent/
       ErrorSMSPath = /var/spool/sms/error/

    Pokud chcete použít službu MYSQL, bute potřebovat přibližně toto:

       [smsd]
       Service = mysql
       PIN = 1234
       LogFile = syslog
       User = smsd
       Password = smsd
       PC = localhost
       Database = smsd

    Zpracovávat jen zprávy od čísla 123456:

       [include_numbers]
       number1 = 123456

    Nezpracovávat zprávy od ďábelského čísla 666:

       [exclude_numbers]
       number1 = 666

DALŠÍ INFORMACE

    gammu-smsd(1), gammu(1), gammurc(5)

    gammu-smsd-files(7),   gammu-smsd-mysql(7),   gammu-smsd-pgsql(7),
    gammu-smsd-dbi(7), gammu-smsd-tables(7)

AUTOR

    gammu-smsd  a  tuto  manuálovou  stránku  napsal  Michal  Čihař
    <michal@cihar.com>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2009 Michal Čihař a další autoři. Licence GPLv2: GNU GPL
    verze 2 <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
    Tento program je svobodný software; můžete jej šířit a modifikovat.
    Není poskytována ŽÁDNÁ ZÁRUKA, v rozsahu jaký je povolen zákonem.

HLÁŠENÍ CHYB

    Prosím hlašte chyby na <http://bugs.cihar.com>.

    Před hlášením chyb prosím zapněte logovaní v nastavení SMSD:

      [smsd]
      debuglevel = 255
      logfile = smsd.log

    a přiložte tento log k hlášení chyby.