Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    procmailrc - konfigurační soubor programu procmail

POUŽITÍ

    $HOME/.procmailrc

POPIS

    Chcete-li rychle začít, podívejte se na POZNÁMKY na konci manuálové
    stránky procmail(1).

    Tento konfigurační soubor může obsahovat směs přiřazení do proměnných
    prostředí (z nichž některé mohou mít pro procmail zvláštní význam) a
    předpisů.  V nejjednodušší podobě obsahují předpisy  jednořádkové
    regulární výrazy vyhledávané v hlavičce přijaté e-mailové zprávy. První
    předpis, který nalezne shodu s regulárním výrazem, potom určí kam se
    zpráva dále přesune (obvykle do souboru). Pokud se zpracování dostane
    až na konec rc souboru, procmail doručí e-mailovou zprávu na $DEFAULT.

    Existují dva druhy předpisů: doručující a nedoručující. Pokud je
    nalezena shoda v doruujcm pedpisu, procmail považuje zprávu (ano,
    uhádli jste) za doručenou a ukon zpracovn konfiguračního souboru po
    úspěšném provedení akčního řádku předpisu. Pokud je nalezena shoda v
    nedoruujcm pedpisu zpracování bude pokraovat i po provedení
    akčního řádku tohoto předpisu.

    Doručující předpisy jsou ty, které způsobí, že hlavičky a/nebo tělo
    zprávy  jsou zapsány do souboru, použity nějakým programem nebo
    přesměrovány na nějakou poštovní adresu.

    Nedoručující předpisy jsou ty, které způsobí, že výstup nějakého
    programu nebo filtru je znovu zachycen procmail-em, nebo předpisy,
    které otevírají vnořený blok.

    Procmailu můžete říci, že má zpracovávat doruujc pedpis jako
    nedoručující, když uvedete příznak 'c' v hlavičce předpisu. To přinutí
    procmail vytvořit kopii právě zpracovávané zprávy. Zpráva je tudíž
    doručena podle předpisu, ale zároveň se s její kopií pokračuje ve
    zpracování konfiguračního souboru.

    Použitím libovolného počtu předpisů můžete svou příchozí poštu velmi
    přímočarým způsobem roztřídit do několika složek. Avšak mějte na
    paměti, že do těchto složek mohou přicházet současně různé zprávy
    (jestliže běží více instancí procmailu, což není neobvyklé při větším
    množství došlých zpráv).  Aby v tom případě ve složkách nevznikl
    zmatek, velmi doporučujeme vhodně používat zámků (angl. "lock files").

    V konfiguračním souboru lze libovolně míchat přiřazení do proměnných
    prostředí a předpisy.  Proměnné, které mají v procmailu zvláštní
    význam, budou použity příslušným způsobem v momentě zpracování řádku
    kde se vyskytují (tzn. že můžete kdykoliv změnit pracovní adresář
    zadáním nové hodnoty MAILDIR, přepínat zámky přiřazením do LOCKFILE,
    kdykoliv změnit umask, atd., možností je nekonečně mnoho :-).

    Přiřazování a substituce těchto proměnných se provádí přesně stejně
    jako v sh(1) (včetně všech možností uvozování a escape sekvencí), ale
    kromě toho ještě poskytuje další výhody v tom, že prázdné znaky
    obklopující '=' jsou ignorovány. Pokud se objeví jméno proměnné bez
    koncového '=', bude tato proměnná zrušena. Jakýkoliv program uvedený
    ve zpětných apostrofech procmail spustí a předá mu celou zprávu na
    standardní vstup.

  Komentáře
    Slovo začínající znakem # a všechny následující znaky až do konce řádku
    jsou ignorovány. Toto neplatí pro řádky obsahující podmínku, ty nemohou
    být komentovány.

  Předpisy
    Řádek začínající znakem ':' označuje začátek předpisu. Má tento formát:

       :0 [pznaky] [ : [lokln_zmek] ] <jedna nebo více
       podmínek (jedna na řádek)> <právě jeden akční řádek>

    Podmínkový řádek začíná znakem `*'. Zbytek řádku kromě uvozujících a
    koncových mezer je poslán znak po znaku na vstup vnitřního egrep-u.
    Regulární výrazy vnitřního egrepu jsou naprosto  kompatibilní  s
    rozšířenou syntaxí regulárních výrazů programu egrep(1).  Viz též
    Rozšířená syntaxe regulárních výrazů.

    Mezi podmínkami v jednom předpisu platí logický součin (AND).  Pokud
    předpis  neobsahuje žádnou podmínku, výsledek testu bude vždycky
    pravdivý.

    Pznak může být jeden z následujících znaků:

    H  Do programu egrep se pošle záhlaví zprávy (standard).

    B  [přibližně] Do egrepu se pošle tělo zprávy.

    D  Sdělí egrepu, že má rozlišovat malá a velká písmena (standard je
      nerozlišovat).

    A  Tento předpis bude závislý na posledním předcházejícím předpisu
      bez příznaku `A' nebo `a' (na aktuální úrovni vnoření). To vám
      umožňuje řetězit akce, které závisí na společné podmínce.

    a  Má tentýž význam jako `A', ale bude zároveň záviset na spnm
      dokončení předchozího předpisu.

    E  Tento předpis se provede pouze v případě, že bezprostředně
      předcházející předpis nebyl proveden. Jeho úspěšné provedení
      rovněž znemožní provedení bezprostředně následujících předpisů s
      `E'. To vám umožňuje definovat akce typu `else if'.

    e  Předpis se provede pouze v případě, že bezprostředně předcházející
      předpis selhal. To vám umožňuje definovat akce na zpracování
      chyb.

    h  Záhlaví zprávy se pošle na vstup roury, do souboru nebo na místo
      určení zprávy (default).

    b  Tělo zprávy se pošle na vstup roury, do souboru nebo na místo
      určení zprávy (default).

    f  S rourou se má zacházet jako s filtrem.

    c  Vytvoř kopii zpracovávané zprávy. Tento příznak má význam pouze v
      doruujcch předpisech. Jediný druh nedoručujícího předpisu v
      němž dojde tento příznak smysluplného použití je blok (vnoření).
      Aby mohla být zpracována kopie, příznak způsobí rozdvojení právě
      běžícího procesu (zámky se nedědí), přičemž nový proces pokračuje
      ve zpracování obvyklým způsobem, zatímco původní proces přeskočí
      blok a pokračuje za ním.

    w  Čeká na ukončení spuštěného filtru nebo programu a otestuje
      návratovou hodnotu (standardně ji ignoruje). Pokud bude filtr
      neúspěšný, text nebude filtrován.

    W  Stejný význam jako příznak `w', ale potlačí hlášky `Program
      failure'.

    i  Ignoruje chyby zápisu v tomto předpisu (obvykle nastávají při
      předčasném uzavření roury).

    r  `Hrubý' režim (raw). Nepokouší se ujistit jestli zpráva končí
      prázdným řádkem, zapíše ji tak jak je.

    Můžete použít zvláštní podmínky, které nejsou přímo regulárními výrazy.
    Takové podmínky musí začínat:

    !  Negace podmínky následující po vykřičníku.

    $  Zbytek podmínky vyhodnotí podle pravidel pro substituci uvnitř
      dvojitých uvozovek v sh(1) , přeskočí úvodní mezery a potom znovu
      vyhodnotí.

    ?  Použije návratový kód uvedeného programu.

    <  Otestuje, zda je celková délka zprávy menší než uvedený počet
      bajtů (decimálně).

    >  Obdobně jako '<'.

    jméno_proměnné ??
      Porovná zbytek podmínky s hodnotou této proměnné (nesmí se jednat
      o pseudoproměnnou). Zvláštním případem jsou `B', `H', `HB' a `BH',
      které pouze mění prohledávanou oblast  záhlaví/těla  zprávy,
      definovanou pro aktuální předpis.

    \  Použijte, chcete-li použít kterýkoliv z výše uvedených znaků na
      začátku řádku v jeho normálním významu.

  Lokální zámek
    Pokud umístíte na konec prvního řádku předpisu druhou dvojtečku,
    procmail použije lokln_zmek (pouze pro aktuální předpis). Volitelně
    můžete za dvojtečku zadat jméno zámku, který chcete použít. Pokud tak
    ovšem neučiníte, procmail použije jméno výstupního souboru (nebo jméno
    za první '>>'), za které připojí hodnotu $LOCKEXT.

  Akční řádek předpisu
    Akční řádek může začínat jedním z následujících znaků:

    !   Pošle poštu (forward) na všechny následující e-mailové adresy.

    |   Spustí určený program; pokud je nalezen kterýkoliv znak z
       $SHELLMETAS,  pokusí  se  spustit program pomocí $SHELL-u.
       Volitelně můžete před znak roury umístit promnn=, což způsobí,
       že standardní výstup spuštěného programu bude uložen do promnn
       prostředí (procmail v tomto  místě  neukončí  zpracovávání
       konfiguračního souboru).  Pokud zadáte pouze znak roury bez
       žádného názvu programu, procmail přesměruje obsah zprávy na
       standardní výstup.

    {   Následována alespoň jednou mezerou, tabulátorem nebo znakem nový
       řádek označuje začátek vnořeného bloku. Všechno uvnitř bloku až
       po následující uzavírající závorku bude záviset na podmínce
       aktuálního předpisu.  Počet úrovní  vnoření  není  omezen.
       Uzavírací  závorka  pouze ukončuje blok; v dnm ppad
       nezpůsobuje ukončení procmailu. Když je dosaženo konce bloku,
       zpracování pokračuje obvyklým způsobem za blokem. Ve vnořeném
       bloku mají příznaky `B' a `H' vliv  pouze  na  podmínky
       předcházející tento blok, příznaky `h' a `b' nemají vůbec žádný
       vliv.

    Cokoliv jiného bude považováno za jméno poštovní schránky (buď jméno
    souboru nebo adresáře, absolutní nebo relativní k aktuálnímu adresáři
    (viz MAILDIR)). Pokud se jedná o jméno souboru (byť neexistujícího),
    zpráva bude přidána na jeho konec.

    Pokud se jedná o jméno adresáře, zpráva bude doručena do souboru se
    zaručeně jedinečným názvem začínajícím $MSGPREFIX, nově vytvořeného v
    tomto adresáři. Pokud název adresáře končí řetězcem "/.", předpokládá
    se, že se jedná o složku systému MH a procmail použije další volné
    číslo, které nalezne.  Pokud jméno schránky končí na "/", je tento
    adresář považován za složku maildir; tj. procmail doručí zprávu do
    souboru v podadresáři pojmenovaném "tmp" a přejmenuje jej, aby byl v
    podadresáři "new". Pokud je schránka určena jako složka MH nebo složka
    maildir, procmail vytvoří potřebné adresáře, pokud neexistují; nebude
    považovat schránku za neexistující jméno souboru. Pokud procmail
    doručuje do adresáře, můžete zadat několik adresářů do nichž chcete
    zprávu doručit (procmail k tomu používá hardlinky).

  Implicitní hodnoty proměnných
    LOGNAME, HOME a SHELL Vaše (příjemcovy) standardní hodnoty

    PATH         $HOME/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
               :/usr/bin/X11  (Výjimkou  je  doba zpracování
               souboru /etc/procmailrc, kdy je nastavena na
               `/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11'.)

    SHELLMETAS      &|<>~;?*[

    SHELLFLAGS      -c

    ORGMAIL        /var/spool/mail/$LOGNAME
               (V případě, že bylo zadáno -m nedefinováno)

    MAILDIR        $HOME/
               (Kromě  případu,  kdy  jméno prvního úspěšně
               otevřeného rc souboru začíná `./' nebo bylo
               zadáno -m; tehdy je implicitní hodnota `.')

    DEFAULT        $ORGMAIL

    MSGPREFIX       msg.

    SENDMAIL       /bin/mail

    SENDMAILFLAGS

    HOST         Aktuální jméno počítače (hostname)

    COMSAT        no
               (Pokud je jméno rc souboru určeno v příkazové
               řádce)

    PROCMAIL_VERSION   3.22

    LOCKEXT        .lock

    Ostatní nulované nebo přednastavené proměnné jsou IFS, ENV a PWD.

    Z bezpečnostních důvodů vymaže procmail při startu všechny proměnné,
    které by které by mohly ovlivnit chování runtime linkeru.

  PROSTŘEDÍ
    Dříve než vás zahltí množství proměnných, mějte na paměti, že všechny
    mají rozumné implicitní hodnoty.

    MAILDIR   Aktuální adresář za běhu procmailu (což znamená, že všechny
          cesty jsou relativní vzhledem k $MAILDIR).

    DEFAULT   Standardní soubor poštovní schránky (pokud není určeno
          jinak, procmail uloží zprávu do této schránky).  Před
          zápisem do této schránky použije procmail automaticky
          $DEFAULT$LOCKEXT jako zámek. Tuto  proměnnou  nemusíte
          nastavovat,  neboť  již obsahuje implicitní systémovou
          schránku.

    LOGFILE   Tento soubor bude obsahovat  jakákoliv  chybová  nebo
          diagnostická hlášení procmailu (za normálních okolností
          žádná :-) příp. jiných programů spuštěných procmailem.
          Jestliže tento soubor není definován, veškerá diagnostická
          nebo chybová hlášení budou zaslána e-mailem odesilateli
          zprávy. Viz též LOGABSTRACT.

    VERBOSE   Nastavením této proměnné na `yes' nebo `on' (ano, resp.
          zapnout; pozn.  překl.) případně `no' či `off'  (ne,
          vypnout)  můžete zapínat respektive vypínat rozenou
          diagnostiku.

    LOGABSTRACT Těsně před svým ukončením zapíše procmail do souboru
          $LOGFILE shrnutí zprávy: záhlaví `From:' a `Subject:', do
          jaké složky (schránky) byla zpráva uložena a jaká byla její
          délka v bajtech. Nastavením této proměnné na `no' se výpis
          potlačí. Nastavením této proměnné na `all' (všechno) se
          zajistí  výpis pro každý úspěšně dokončený doruujc
          pedpis.

    LOG     Cokoliv přiřazené této proměnné bude připojeno do souboru
          $LOGFILE.

    ORGMAIL   Obvykle systémová schránka (ORiGinal MAILbox). Pokud z
          nějakého tajemného důvodu (jako `filesystem full') nemůže
          být zpráva doručena, tato schránka bude poslední možností.
          Pokud se procmailu nepodaří zprávu uložit ani sem (móc, moc
          špatný :-) vrátí zprávu odesílateli.

    LOCKFILE  Globální semafor. Pokud tento soubor již existuje, procmail
          před dalším zpracováním počká až zmizí; potom jej sám
          vytvoří (a samozřejmě také smaže, když skončí). Pokud je
          specifikován více než jeden semafor bude ten předchozí
          smazán dříve než se zkusí vytvořit nový. Užívání globálního
          semaforu se nedoporučuje. Tam kde je to možné, použijte
          místo toho lokální zámky (na bázi jednotlivých předpisů).

    LOCKEXT   Implicitní přípona, jejímž připojením ke jménu cílového
          souboru se získá jméno loklnho zmku (pokud jsou zapnuty,
          pro jednotlivé předpisy).

    LOCKSLEEP  Počet sekund, které procmail vyčká než opět zkusí zmek
          (pokud již existoval); pokud není specifikováno, implicitní
          hodnota je 8 sekund.

    LOCKTIMEOUT Počet  sekund,  které musí uplynout od času poslední
          modifikace/vytvoření zmku aby procmail usoudil, že se to
          musí být soubor pozůstalý v důsledku chyby, který nyní může
          být nuceně odstraněn. Pokud je nastavena nula, lhůta se
          nepoužije a procmail bude čekat navždy dokud se soubor
          neodstraní; pokud není  specifikována  žádná  hodnota,
          implicitně  1024 sekund. Tato proměnná se hodí proti
          zacyklení sendmailu/procmailu.  Procmail je imunní vůči
          odchylkám hodin na různých počítačích.

    TIMEOUT   Počet sekund, které musí uplynout než procmail usoudí, že
          některý z dceřiných  procesů,  které  spustil,  musel
          zamrznout. Dotyčný program obdrží od procmailu signál
          TERMINATE a  zpracování  konfiguračního  souboru  bude
          pokračovat. Pokud je nula, lhůta se nepoužije a procmail
          čeká dokud se neukončí dceřiný process; není-li hodnota
          specifikována je implicitní hodnota 960 sekund.

    MSGPREFIX  Předpona souboru, pokud se zpráva doručuje do adresáře
          (nepoužívá se při doručování do MH adresáře).

    HOST    Pokud toto není totožné se jménem počítače, které vrací
          hostname, zpracování aktuálního konfiguranho souboru se
          okamžitě ukončí. Pokud byly na příkazové řádce uvedeny
          další konfigurační soubory, zpracování bude pokračovat
          následujícím z nich. Pokud již byly všechny použity,
          program se ukončí, ale nezpůsobí chybu (tzn. že poštovnímu
          programu se bude zdát, že pošta byla doručena).

    UMASK    Jméno říká vše (pokud ne, zapomeňte na něj :-).  Jakákoliv
          hodnota přiřazená UMASK bude interpretována jako osmičkové
          číslo. Není-li specifikováno, maska je implicitně 077.
          Pokud  maska dovoluje o+x, všechny schránky do nichž
          procmail doručuje přímo prodělají změnu o+x.  To se dá
          použít ke kontrole zda přišla nová pošta.

    SHELLMETAS Pokud se kterýkoliv ze znaků řetězce SHELLMETAS objeví v
          řádku obsahujícím filtr nebo program, řádek bude poslán do
          $SHELL namísto přímého spuštění.

    SHELLFLAGS Jakékoliv volání $SHELL-u bude uskutečněno ve tvaru
          "$SHELL" "$SHELLFLAGS" "$*";

    SENDMAIL  Pokud nepoužíváte pesmrovn (forwarding), nelamte si s
          tímhle hlavu. Určuje program, který bude  forwardovat
          jakoukoliv poštu.
          Volá se jako: "$SENDMAIL" $SENDMAILFLAGS "$@";

    NORESRETRY Počet opakovaných pokusů pokud nastane některá z chyb
          `process table full' (zaplnění tabulky procesů), `file
          table full' (zaplnění tabulky souborů), `out of memory'
          (nedostatek paměti) nebo `out of swap space' (zaplnění
          odkládacího  prostoru).  Pokud je toto číslo záporné,
          procmail to  bude  zkoušet  donekonečna;  pokud  není
          specifikováno, implicitní hodnota je 4. Další pokusy o
          opakování akce nastávají v intervalu $SUSPEND sekund.
          Myšlenka tohoto uspořádání spočívá v tom, že pokud je např.
          vyčerpán swapovac prostor nebo se  zaplnila  tabulka
          proces, obvykle to zjistí několik dalších programů, které
          buď skončí nebo zkolabují, čímž uvolní nedostávající se
          systémové zdroje procmailu.

    SUSPEND   Čas v sekundách kdy bude procmail čekat na něco co
          momentálně není k dispozici (paměť, fork, atd.); není-li
          specifikováno, implicitní hodnota je 16 sekund. Viz též:
          LOCKSLEEP.

    LINEBUF   Délka interní řádkové vyrovnávací paměti. Nelze nastavit
          menší než 128. Délka žádného řádku v konfiguranm souboru
          by neměla překročit $LINEBUF znaků před ani po provedení
          substitucí. Pokud není specifikováno, standard je 2048.
          Toto omezení samozřejmě neplat na zprávu samotnou; ta může
          mít  libovolné délky řádků nebo může být i binárním
          souborem. Viz též PROCMAIL_OVERFLOW.

    DELIVERED  Pokud je nastavena na `yes', procmail bude předstírat
          (MTA), že zpráva byla doručena. Pokud při takovém nastavení
          nelze zprávu doručit, zpráva bude navždy ztracena (nebude
          odeslána na postmastera apod.).

    TRAP    Při ukončení procmailu (neplatí, pokud bylo způsobeno
          přijatým signálem) se provede obsah této proměnné. Kopie
          zprávy je k dispozici na standardním vstupu. Jakýkoliv
          výstup vytvořený tímto příkazem bude připojen do souboru
          $LOGFILE.  Možná použití TRAP-u: odstranění dočasných
          souborů, na míru šité výtahy zpráv, atd. Viz též: EXITCODE
          a LOGABSTRACT.

    EXITCODE  Implicitně je návratová hodnota procmailu nula (úspěch),
          pokud úspěšně doručil zprávu nebo byla proměnná HOST špatně
          nastavena  a  na  příkazové řádce nebyly žádné další
          konfigurační soubory; jinak je vráceno selhání. Ještě
          předtím ale procmail prozkoumá hodnotu této proměnné. Pokud
          byla této proměnné přiřazena kladná hodnota, použije se
          jako návratová hodnota při ukončení procmailu. Pokud je
          tato proměnná nastavena, ale prázdná, procmail použije
          návratovou hodnotu vrácenou programem TRAP Pokud tato
          proměnná není nastavena, procmail ji nastaví krátce před
          vyvoláním programu TRAP.

    LASTFOLDER Tuto proměnnou nastaví procmail, kdykoliv doručí nějakou
          zprávu do složky nebo do programu. Vždy obsahuje jméno
          souboru (nebo programu) kam procmail doručil zprávu. Pokud
          byla zpráva doručena do více složek  najednou,  bude
          $LASTFOLDER obsahovat hardlinkovaná jména souborů oddělěná
          mezerami.

    MATCH    Procmail přiřadí této proměnné hodnotu, kdykoliv má uložit
          text z úspěšně porovnaného regulárního výrazu. Obsahuje
          veškerý text vyhovující regulárnímu výrazu za speciálním
          znakem `\/'.

    SHIFT    Přiřazení kladné hodnoty této proměnné má stejný efekt jako
          příkaz `shift' v sh(1). Tento příkaz má největší využití
          při získání dalších argumentů předaných procmailu, když je
          použit jako generický filtr e-mailových zpráv.

    INCLUDERC  Jméno konfiguračního  souboru  (relativní  vzhledem  k
          aktuálnímu adresáři), který bude zařazen do zpracování,
          jako by byl součástí aktuálního konfiguračního souboru.
          Vnořování je povoleno a je limitováno pouze systémovými
          zdroji (paměť a deskriptory souborů). Protože  nejsou
          prováděny žádné kontroly přístupových práv nebo vlastníka
          konfiguračního souboru, měli by se uživatelé INCLUDERC
          ujistit, že právo zapisovat do něj nebo do jeho adresáře
          mají jen důvěryhodní uživatelé. Přiřazení INCLUDERC na
          příkazové řádce nemá žádný efekt.

    SWITCHRC  Určuje  konfigurační  soubor  (relativně  k aktuálnímu
          adresáři), na který se při zpracovávání přejde. Pokud tento
          soubor neexistuje nebo se nejedná o normální soubor či
          /dev/null, zapíše se do logu chyba a zpracovávání bude
          pokračovat v aktuálním konfiguračním souboru. V opačném
          případě se zpracovávání aktuálního konfiguračního souboru
          ukončí  a začne se s určeným konfiguračním souborem.
          Odnastavení  (unsetting)  SWITCHRC  způsobí  ukončení
          zpracovávání aktuálního konfiguračního souboru, jako kdyby
          normálně skončil. Stejně jako u INCLUDERC se ani zde
          neprovádí žádné kontroly přístupových práv a vlastníka
          konfiguračního souboru a přiřazení na příkazové řádce
          nemají žádný vliv.

    PROCMAIL_VERSION
          Číslo verze spuštěného programu procmail.

    PROCMAIL_OVERFLOW
          Tato proměnná bude nastavena na neprázdnou hodnotu pokud
          procmail zjistí přetečení bufferu. Viz sekce CHYBY, kde je
          uvedeno více o chování při výskytu přetečení.

    COMSAT   Implicitně je notifikace Comsat(8)/biff(1) zapnutá. Dá se
          vypnout nastavením této proměnné na `no'. Alternativně lze
          službu  biff upravit nastavením této proměnné buď na
          `služba@', `@hostname' nebo `služba@hostname'.  Není-li
          specifikováno, použije se biff@localhost.

    DROPPRIVS  Nastaví-li se na `yes', procmail `shodí' všechna práva,
          kterých eventuálně mohl nabýt (suid, sgid). Toto se hodí
          pouze v případě, že chcete, aby se zbylá část souboru
          /etc/procmailrc provedla jménem příjemce.

  Rozšířené regulární výrazy
    Následující speciální konstrukce používá jak interní egrep v procmailu,
    tak standardní egrep(1):

    ^     Začátek řádku.

    $     Konec řádku.

    .     Jakýkoliv znak kromě konce řádku.

    a*    Posloupnost libovolného, i nulového počtu áček.

    a+    Posloupnost jednoho nebo více áček.

    a?    Jedno nebo žádné a.

    [^-a-d]  Jakýkoliv znak, který není pomlčka, a, b, c, d nebo konec
         řádku.

    de|abc  Buď posloupnost `de' nebo `abc'.

    (abc)*  Žádný výskyt nebo libovolný počet opakování posloupnosti
         `abc'.

    \.    Jediná tečka; \ se používá k uvození všech znaků se zvláštním
         významem. Viz také použití $\ u proměnných.

    Tohle byly samozřejmě pouze příklady. Jakákoliv složitější kombinace je
    rovněž přípustná.

    Následující  speciální  konstrukce  používá  specifická  rozšíření
    procmailu:

    ^ nebo $ Odpovídá novému řádku (u víceřádkových porovnání).

    ^^    Zakotví výraz na úplném začátku porovnávané oblasti, resp. na
         jejím úplném konci je-li tato kombinace nalezena na konci
         výrazu.

    \< nebo \>
         Porovnání se shoduje se znakem před anebo za slovem. Tyto
         speciální výrazy jsou pouhým synonymem pro `[^a-zA-Z0-9_]',
         ale shoda nastane i pro znak `nový řádek'.  Jelikož tyto
         symboly se shodují se skutečnými znaky, lze je použít pouze k
         oddělení slov, nikoli pro odlišení mezer mezi slovy.

    \/    Rozděluje výraz na dvě části. Všechno co se shoduje v pravé
         části se přiřadí proměnné MATCH.

PŘÍKLADY

    Viz manuálová stránka procmailex(5).

NÁSTRAHY

    Akční řádek, který pokračuje na dalším řádku musí vždycky končit
    obráceným lomítkem, dokonce ani kdyby spouštěný shell nepotřeboval nebo
    nechtěl, aby obrácené lomítko takový řádek označovalo. Důvod spočívá v
    dvoufázovém procesu analýzy řádku (nejdřív procmail, potom shell (nebo
    také ne, v závislosti na SHELLMETAS)).

    Nedávejte na podmínkové řádky s regulárními výrazy žádné komentáře,
    protože celý řádek je kompletn předán internímu egrepu  (kromě
    pokračovacích obrácených lomítek na konci řádku).

    Úvodní mezera na řádku na němž pokračuje regulární výraz je obvykle
    ignorována (takže můžete pokračování odsadit),  ale  nikoliv  na
    pokračovacích podmínkových řádcích, které jsou vyhodnocovány podle
    pravidel sh(1) pro substituce uvnitř dvojitých závorek.

    Dávejte si pozor na zacyklení při provádění nezdravých věcí, jako třeba
    odeslání zprávy (forward) na svůj vlastní účet. Zacyklení může být
    přerušeno správným použitím LOCKTIMEOUT.

    Jakékoliv implicitní (standardní) hodnoty, které má procmail pro
    některé proměnné vždycky přepíší už definované hodnoty. Pokud chcete
    implicitní hodnoty s jistotou změnit, musíte nové hodnoty definovat v
    konfiguračním souboru, nebo jako parametr na příkazovém řádku.

    Soubor /etc/procmailrc nemůže změnit nastavení PATH v uživatelských
    konfiguračních souborech, protože  když  procmail  projde  soubor
    /etc/procmailrc, je tato hodnota je resetována. I když v této oblasti
    dojde v budoucnu ke zlepšení, jediným správným řešením je v současné
    době překompilování procmailu s požadovanou hodnotou.

    Proměnné  nastavené  uvnitř  akce typu `|' spouštěné shellem si
    nezachovávají své hodnoty po ukončení předpisu jelikož jsou nastaveny v
    podřízeném shellu spuštěném procmailem. Chcete-li mít jistotu, že si
    proměnná podrží svou hodnotu, musíte provést přiřazení ještě před
    uvozujícím `|' předpisu.

    Pokud definujete v doručujícím předpisu příznak `h' nebo `b' a dojde ke
    shodě podmínky, pak, pokud jste nedefinovali zároveň příznak `c', tělo
    zprávy resp. záhlaví bude bez varování ztraceno.

DALŠÍ INFORMACE

    procmail(1), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    regexp(5), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1)

CHYBY

    [přibližně]  Procmail je schopen sám o sobě provádět substituce
    proměnných pouze tohoto typu: $jméno,  ${jméno},  ${jméno:-text},
    ${jméno:+text}, ${jméno-text}, ${jméno+text}, $\jméno, $#, $n, $$, $?,
    $_, $- a $=; přičemž za $\name bude dosazen ekvivalent $jméno bez
    speciálních významů zvláštních znaků; za $_ bude dosazeno jméno
    aktuálního konfiguračního souboru, za $- $LASTFOLDER a $=  bude
    obsahovat výsledek posledního předpisu. Výsledek substituce $\jméno
    navíc nebude rozdělen podle prázdných znaků. Když jsou použity volby
    -a nebo -m za $# se dosadí počet parametrů a za "$@" (uvozovky jsou
    povinné) se dosadí příslušné parametry. Ovšem pouze je-li předáván v
    seznamu parametrů nějakému programu a v tom případě je substituován
    pouze jeden výskyt "$@".

    Substituce proměnných neohraničené uvozovkami jsou vždycky rozděleny
    podle mozer, tabulátorů a znaků konce řádku; proměnná IFS se interně
    nepoužívá.

    Procmail nepodporuje substituci `~'.

    Při zpracovávání konfiguranho souboru se používá řádková vyrovnávací
    paměť  (řádkový  buffer)  o délce $LINEBUF.  Jakékoliv rozšíření
    zpracovávaného řádku při substitucích nad tento limit bude oříznuto a
    bude nastavena proměnná PROCMAIL_OVERFLOW. Pokud je řádek, na kterém
    došlo k přetečení podmínkový nebo akční řádek, bude vyhodnocen jako
    selhání a procmail bude pokračovat ve zpracovávání. Pokud je to
    přiřazení proměnné nebo počáteční řádek předpisu, ukončí procmail
    zpracovávání konfiguračního souboru.

    Pokud má globální semafor (zámek) relativn cestu, a aktuální adresář
    není ten, v němž byl semafor vytvořen, potom semafor nebude odstraněn,
    pokud procmail v tomto místě skončí (řešení: pro globální semafor
    používejte absolutn cestu).

    Pokud má konfigurační soubor relativn cestu a v okamžiku jeho prvního
    otevření obsahuje MAILDIR relativní cestu a pokud je procmail přinucen
    rozdvojit se a aktuální adresář byl změněn od doby,  kdy  byl
    konfigurační soubor otevřen, nebude se procmail moci rozdvojit (řešení:
    použít absolutn cestu k určení konfiguračního souboru nebo zajistit,
    aby MAILDIR obsahoval absolutní cestu, když je konfigurační soubor
    otevírán).

    Lokální semafor v předpisu, který otevírá neforkující vnořený blok
    nebude fungovat tak, jak čekáte.

    Při uložení obsahu standardního výstupu předpisu do proměnné bude
    odstraněn právě jeden koncový znak `nový řádek'.

    Nekteré nevhodné a nejasné regulární výrazy způsobí nastavení MATCH na
    nesprávnou hodnotu. Regulární výraz může být opraven odstraněním
    jednoho nebo více nepotřebných operátorů '*', '+', nebo '?' na levé
    straně speciální konstrukce \/ .

RŮZNÉ

    Pokud regulární výraz obsahuje `^TO_', bude tento řetězec nahrazen
    výrazem `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^-a-zA-Z0-9_.])?)', což by mělo zachytit
    všechny možné specifikace adresáta obsahující určitou adresu.

    Pokud regulární výraz obsahuje `^TO', bude tento řetězec nahrazen
    výrazem `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', což by mělo zachytit
    všechny možné specifikace adresáta obsahující určité slovo.

    Pokud regulární výraz obsahuje `^FROM_DAEMON', bude to nahrazeno
    výrazem [přibližně] `(^(Mailing-List:|Precedence'u' :.*(junk|bulk|list)
    |To: Multiple recipients of |(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From)
    :|>?From )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)
    |(send)?Mail(er)?|daemon|m(mdf|ajordomo)|n?uucp|LIST(SERV'u' |proc)
    |NETSERV|o(wner|ps)|r(e(quest|sponse)|oot)|b(ounce'u' |bs\.smtp)|echo
    |mirror|s(erv(ices?|er)|mtp(error)?|ystem)|A(dmin(istrator)?|MMGR
    |utoanswer))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t
    ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]|$)))', což by mělo zachytit zprávy odeslané
    většinou démonů.

    [přibližně] Pokud regulární výraz obsahuje `^FROM_MAILER', bude to
    nahrazeno výrazem [přibližně] `(^(((Resent-)?(From|Sender)
    |X-Envelope-From):|>?From )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)
    |office)|(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|n?uucp|ops|r(esponse|oot)
    |(bbs\.)?smtp(error)?|s(erv(ices?|er)|ystem)|A(dmin(istrator)?
    |MMGR))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]
    |$))' (ořezaná verze `^FROM_DAEMON'), což by mělo zachytit zprávy od
    většiny poštovních démonů.

    [přibližně] Pro přiřazení logických hodnot proměnným jako VERBOSE,
    DELIVERED nebo COMSAT procmail akceptuje jako logickou jedničku každý
    řetězec, který začíná: nenulovou hodnotou, slovem `on', `y', `t' nebo
    `e'. Nepravda (logická 0) je jakýkoliv řetězec začínající nulovou
    hodnotou, `off', `n', `f' nebo `d'.

    Pokud akční řádek předpisu specifikuje program, pak řádek skládající se
    z pouhé dvojice zpětné lomítko-nový řádek na jinak prázdném řádku bude
    převeden na znak nový řádek.

    Zpracování regulárních výrazů, zabudované v procmailu, nepodporuje
    pojmenované třídy znaků (named character classes).

POZNÁMKY

    Jelikož v konfiguračním souboru se všeobecně ignorují úvodní bílé znaky
    bez uvozovek, můžete je využít zcela dle své chuti k odsazování textu.

    Úvodní `|' na začátku akčního řádku, které specifikuje program nebo
    filtr se odřeže ještě před testováním řádku na přítomnost $SHELLMETAS.

    Soubory zahrnuté direktivou INCLUDERC a obsahující pouze přiřazení do
    proměnných mohou být sdíleny s sh.

    Současné chování přiřazení INCLUDERC a SWITCHRC na příkazovém řádku
    nemůže být zaručeno. V minulosti se již změnilo a v dalších verzích
    může být změněno znovu nebo úplně vypuštěno.

    Chcete-li  opravdu komplikované zpracování, můžete zvážit dokonce
    rekurzivní volání procmailu.

    Za starých časů muselo být ':0' značící začátek nového předpisu změněno
    na
    ':n', kde 'n' představuje počet podmínek, které následují.

AUTOŘI

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>