Provided by: aptitude_0.4.11.11-1ubuntu10_i386 bug

JM'ENO

    aptitude - vysokourovňove rozhrani k baličkovacimu systemu

PŘEHLED

    aptitude [<volby>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | safe-upgrade}

    aptitude [<volby>...] {changelog | full-upgrade | download |
        forbid-version | hold | install | keep-all | markauto | purge
        | reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto | build-dep
        | build-depends} <bal'iky>...

    aptitude extract-cache-subset <v'ystupn'i_adres'a> <bal'iky>...

    aptitude [<volby>...] search <vzory>...

    aptitude [<volby>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <znaka>
        <bal'iky>...

    aptitude [<volby>...] {why | why-not} <vzory>... <bal'ik>

    aptitude [-S <jmsoub>] [-u | -i]

    aptitude help

POPIS

    aptitude je textove rozhrani k baličkovacimu systemu Debianu.

    Umoňuje uivateli prohliet a třidit seznamy baliků a take tyto baliky
    jednodue spravovat (instalovat, aktualizovat a odstraňovat). Program
    můe pracovat z přikazoveho řadku, nebo v celoobrazovkovem reimu.

AKCE NA PŘ'IKAZOV'EM Ř'ADKU

    Prvni argument, jen nezačina pomlčkou (,,-"), je povaovan za akci,
    kterou ma program provest. Pokud neni zadana adna akce, aptitude se
    spusti v celoobrazovkovem reimu.

    Dostupne jsou nasledujici akce:

    install
      Instaluje jeden nebo vice baliků. Seznam baliků k instalaci by měl
      nasledovat za přikazem ,,install"; Pokud jmeno baliku obsahuje znak
      vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se jmeno brat jako vzor pro
      hledani a budou instalovany vechny baliky vyhovujici tomuto vzoru.
      (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude)

      Pro vyběr konkretni verze baliku přidejte ke jmenu baliku
      ,,=<verze>", napřiklad ,,aptitude install apt=0.3.1". Chcete-li
      vybrat balik z určiteho archivu, přidejte za nazev baliku
      ,,/<archiv>", napřiklad ,,aptitude install apt/experimental".

      Přikazem pro instalaci nemusite pouze instalovat nove baliky.
      Přidanim ,,aktivni připony" za nazev baliku můete řici aptitude,
      aby s nim provedla nějakou jinou akci. Napřiklad aptitude remove
      wesnoth+ balik wesnoth neodstrani, ale naopak jej nainstaluje. K
      dispozici jsou nasledujici aktivni připony:

      <bal'ik>+
        Nainstaluje <bal'ik>.

      <bal'ik>+M
        Nainstaluje <bal'ik> a okamitě jej označi jako instalovany
        automaticky (pozor, pokud na <bal'ik>u nic nezavisi, tak bude
        obratem automaticky odstraněn).

      <bal'ik>-
        Odstrani <bal'ik>.

      <bal'ik>_
        Vyčisti <bal'ik>, tj. odstrani jej včetně konfiguračnich a
        datovych souborů.

      <bal'ik>=
        Podri <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zrui na něm vechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Podreni
        bude trvat, dokud jej nezruite.

      <bal'ik>:
        Podri <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zrui na něm vechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Na rozdil
        od předchoziho plati pouze pro toto sezeni.

      <bal'ik>&M
        Označi <bal'ik> jako instalovany automaticky.

      <bal'ik>&m
        Označi <bal'ik> jako instalovany ručně.

      Jako specialni připad můete pouit ,,install" bez argumentů - tim
      provedete vechny naplanovane, ale dosud nevyřizene akce.

        Pozn'amka
        Po konečnem potvrzeni klavesou Y přikaz ,,install" modifikuje
        vnitřni zaznamy aptitude o akce, ktere se maji provest. Pokud
        např. zadate přikaz ,,aptitude install foo bar" a pak instalaci
        přeruite, musite pote zadat (třeba) ,,aptitude remove foo bar",
        aby se zruil původni přikaz.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Tyto přikazy pracuji stejně jako ,,install", ale provedou akci
      podle svych nazvů, tj. odstraněni, odstraněni s konfiguračnimi
      soubory, přidreni, uvolněni, ponechani a přeinstalovani (pokud ovem
      nejsou přepsany ,,aktivni připonou"). Rozdil mezi ponechanim (keep)
      a přidrenim (hold) je ten, e přidreny balik bude i při přitich
      aktualizacich pomoci safe-upgrade nebo full-upgrade ignorovan (tj.
      ponechan ve stavajici verzi), zatimco ponechani jednodue na baliku
      zrui vechny naplanovane akce. Uvolněni znamena, e při přitich
      aktualizacich bude balik svolny k aktualizaci.

      (Napřiklad ,,aptitude remove '~ndeity'" odstrani vechny baliky,
      jejich nazev obsahuje řetězec ,,deity")

    markauto, unmarkauto
      Označi baliky jako instalovane automaticky nebo ručně. Nazvy baliků
      se zadavaji stejně jako u předchozich akci. Napřiklad ,,aptitude
      markauto '~slibs'" označi vechny baliky ze sekce ,,libs" jako
      instalovane automaticky.

      Podrobněji informace o automaticky instalovanych balicich naleznete
      v referenčni přiručce aptitude v kapitole ,,Sprava automaticky
      instalovanych baliků".

    build-depends, build-dep
      Uspokoji zavislosti pro sestaveni baliku ze zdrojovych kodů. Jmena
      baliků mohou byt jmeny jak binarnich, tak zdrojovych baliků. Jmena
      binarnich baliků se pouivaji stejně jako u přikazu ,,install".

      Je-li zadan parametr --arch-only, bude se brat ohled pouze na
      zavislosti specificke pro danou architekturu (tzn. budou se
      ignorovat Build-Depends-Indep a Build-Conflicts-Indep).

    forbid-version
      Zakae, aby byl balik aktualizovan na konkretni verzi. Tim zabranite
      aptitude, aby automaticky aktualizoval balik na konkretni verzi,
      ale aby povolil vechny nasledne automaticke aktualizace. Standardně
      aptitude vybere verzi, na kterou by se balik aktualizoval. Tento
      vyběr můete přebit přidanim ,,=<verze>" za jmeno baliku: např.
      ,,aptitude forbid\-version vim=1.2.3.broken-4".

      Tento přikaz je uitečny pro přeskočeni nefunkčnich verzi baliků,
      ani byste museli nastavovat přiznak pro podreni a nasledně jej zase
      ruit. Rozhodnete-li se nakonec pro instalaci zakazane verze, přikaz
      ,,install" umi tento zakaz zruit.

    reinstall
      Znovu nainstaluje aktualni verze zadanych baliků.

    update
      Aktualizuje seznam dostupnych baliků podle zdrojů pro apt. (Tento
      přikaz je ekvivalentni k ,,apt-get update").

    safe-upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnověji verze. adne
      instalovane baliky, pokud ovem nejsou zbytečne, nebudou odstraněny
      (viz ,,Sprava automaticky instalovanych baliků" v referenčni
      přiručce k aptitude). Je mone, e se pro vyřeeni zavislosti
      nainstaluji nějake nove baliky. Chcete-li tomu zabranit, můete
      pouit parametr --no-new-installs.

      V některych situacich je potřeba pro aktualizaci jednoho baliku
      odstranit balik jiny, co tento přikaz nepovoluje. Chcete-li
      aktualizovat i takove baliky, pouijte přikaz full-upgrade.

    full-upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnověji verze a podle
      potřeby doinstaluje nebo odstrani některe baliky. Tento přikaz je
      meně konzervativni ne safe-upgrade a je pravděpodobne, e vykona i
      nějake nechtěne akce. Na druhou stranu umi aktualizovat i baliky,
      ktere safe-upgrade nezvlada.

        Pozn'amka
        Tento přikaz se z historickych důvodů nazyval dist-upgrade a
        aptitude jej stale pod timto nazvem rozpoznava jako synonymum k
        full-upgrade.

    keep-all
      Na vech balicich zrui vechny naplanovane akce, tj. odstrani
      přiznaky pro instalaci, odstraněni nebo aktualizaci.

    forget-new
      Zapomene, ktere baliky jsou ,,nove" (ekvivalent klavesy ,,f" v
      celoobrazovkovem reimu).

    search
      Hleda baliky odpovidajici zadanym vyrazům. Vyrazy by měly byt
      zapsany za přikazem ,,search". Vechny baliky vyhovujici zadanym
      kriteriim budou zobrazeny. Napřiklad ,,aptitude search '~N' edit"
      zobrazi vechny ,,nove" baliky a vechny baliky, v jejich nazvu se
      vyskytuje řetězec ,,edit". Vyrazy pro vyhledavani jsou podrobně
      popsany v referenčni přiručce v časti ,,Vyhledavaci vzory"

      Pokud nezadate parametr -F, bude vystup přikazu aptitude search
      vypadat nějak takto:

        i  apt               - Pokročile rozhrani pro dpkg
        pi apt-build            - Rozhrani pro apt pro sestaveni, optimaliz
        cp apt-file            - APT nastroj pro prohledavani baliků -- př
        ihA raptor-utils          - Nastroje Raptor RDF Parser

      Kady nalezeny balik je na samostatnem řadku. Prvni pismeno kadeho
      řadku zobrazuje aktualni stav baliku. Nejběněji stavy jsou p, co
      znamena, e v systemu neni po baliku ani vidu ani slechu, c znači, e
      byl balik smazan, ale konfiguračni soubory se stale nachazi v
      systemu, i označuje nainstalovane baliky a v znamena, e se jedna o
      virtualni balik. Druhy znak zobrazuje očekavanou akci nad balikem
      (pokud je naplanovana; jinak se zobrazi mezera). Mezi nejběněji
      akce patři i, co znamena e je balik naplanovany pro instalaci, d
      řika, e se balik odstrani a p znamena, e se balik odstrani i s
      konfiguračnimi soubory. Je-li třeti znak A, byl balik nainstalovan
      automaticky pro splněni zavislosti.

      Uplny seznam monych stavů a akci naleznete v referenčni přiručce
      aptitude v časti ,,Ziskani informaci o baliku".

    show
      Zobrazi detailni informace o zadanych balicich. Pokud jmeno baliku
      obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se brat jako vzor
      pro hledani a budou instalovany vechny baliky vyhovujici tomuto
      vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.)

      Pokud je mira upovidanosti 1 nebo věti (tj. je na přikazove řadce
      zadano alespoň jedno -v), zobrazi se informace o vech verzich
      baliku. V opačnem připadě se zobrazi pouze informace o
      ,,kandidatske verzi" (co je verze, kterou by stahl přikaz
      ,,aptitude install".)

      Informace o jine ne kandidatske verzi baliku můete ziskat tak, e za
      nazev baliku přidate =<verze>. Chcete-li zobrazit verzi z
      konkretniho archivu, stači za nazev baliku přidat /<archiv>.
      Jestlie pouijete některou z těchto dvou syntaxi, zobrazi se pouze
      jedina verze bez ohledu na miru upovidanosti.

      S mirou upovidanosti 1 nebo věti se navic zobrazi pole
      architektura, komprimovana velikost, jmeno souboru a md5 součet.
      Přesahne-li upovidanost uroveň 2, zobrazi se vybrana verze
      tolikrat, v kolika archivech je nalezena.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Přida nebo odebere uivatelskou značku ze zadane skupiny baliků.
      Pokud jmeno baliku obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude
      se brat jako vzor pro hledani a značka se přida nebo odebere ze
      vech baliků vyhovujicich tomuto vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v
      referenčni přiručce aptitude.)

      Uivatelske značky jsou libovolne řetězce spojene s balikem. Můete
      je pouit ve vyhledavacim termu ?user-tag(<znaka>), ktery vybere
      vechny baliky, ktere obsahuji uivatelskou značku odpovidajici
      <znace>.

    why, why-not
      Vysvětli důvod, proč by měl byt dany balik nainstalovan, nebo
      zůstat nenainstalovany.

      Přikaz hleda baliky, ktere vyaduji, nebo naopak koliduji se zadanym
      balikem. Je-li přikaz uspěny, zobrazi posloupnost zavislosti, ktere
      vedou k danemu baliku. U kadeho z baliků je vidět i přiznak, zda a
      jak je nainstalovany:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Doporučuje nautilus
        i A nautilus   Doporučuje desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Navrhuje  gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Zavisi na kdepim (>= 4:3.4.3)

      Přikaz why hleda posloupnost zavislosti, ktera by nainstalovala
      balik zadany na přikazove řadce. Vimněte si, e se v tomto připadě
      jedna pouze o slabou zavislost ve formě navrhu. Je tomu tak proto,
      e e adny aktualně nainstalovany balik na tomto počitači nezavisi na
      baliku kdepim a ani jej nedoporučuje. Pokud by byla nějaka silněji
      zavislost k dispozici, aptitude by pouila tu nejsilněji.

      Oproti tomu why-not hleda posloupnost zavislosti vedoucich ke
      konfliktu s cilovym balikem:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Zavisi na ocamlweb
        i A ocamlweb      Zavisi na tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra Koliduje s textopo

      Je-li zadan i jeden nebo vice <vzor>ů, začne aptitude sve hledani v
      těchto <vzor>ech. To znamena, e prvni balik v posloupnosti se bude
      shodovat s některym ze zadanych vzorů. Vzory jsou povaovany za
      nazvy baliků, kromě připadů, kdy obsahuji znak vlnka ,,~" nebo
      otaznik ,,?", protoe pak se budou brat jako vzory pro hledani (Viz
      ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.)

      Nejsou-li zadany adne <vzor>y, začne aptitude hledani zavislosti od
      mnoiny ručně nainstalovanych baliků. Tim se vlastně zobrazi baliky,
      ktere způsobily (resp. by způsobily) instalaci zadaneho baliku.

        Pozn'amka
        aptitude why neprovadi plne řeeni zavislosti, ale zobrazuje
        pouze přime vztahy mezi baliky. Napřiklad pokud balik A vyaduje
        B, C vyaduje D a B a C jsou v konfliktu, ,,aptitude why-not D"
        neodpov'i, e ,,A zavisi na B, B koliduje s C a D zavisi C".
      aptitude vypisuje pouze ,,nejvice nainstalovanou, nejsilněji,
      nejtěsněji a nejkrati" posloupnost zavislosti. Jinymi slovy hleda
      posloupnost, ktera obsahuje nainstalovane baliky (nebo alespoň
      baliky označene k instalaci), hleda nejsilněji mone zavislosti (s
      ohledem na předchozi kriterium), vyhyba se rozvětvenym zavislostem
      (balik poskytuje foo NEBO bar) a konečně hleda nejkrati mony řetěz
      splňujici předchozi kriteria. Nedaři-li se nalezt idealni
      posloupnost, jsou kriteria postupně uvolňovana a hledani probiha
      znovu.

      S mirou upovidanosti 1 se začnou vypisovat vechna vysvětleni od
      nejvystinějich po fantasmagoricka. Přesahne-li upovidanost uroveň
      2, budou se na standardni vystup vypisovat opravdu nadbytečna
      kvanta ladicich informaci.

      Přikaz vraci v připadě uspěchu 0, 1 pokud nenael vysvětleni a -1
      pokud nastala chyba.

    clean
      Smae staene .deb soubory z vyrovnavaci paměti (obvykle v adresaři
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Smae baliky ve vyrovnavaci paměti, ktere se ji nedaji stahnout.
      Timto můete umravnit spotřebu diskoveho prostoru, ani byste museli
      smazat celou vyrovnavaci paměť.

    changelog
      Stahne a zobrazi seznamy změn provedenych vyvojaři Debianu u
      zadanych baliků (zdrojovych nebo binarnich).

      Implicitně se stahne seznam změn pro verzi, ktera by se
      nainstalovala přikazem ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku
      můete zadat tak, e ke jmenu baliku přidate =<verze>. Chcete-li
      pouit verzi z konkretniho archivu, můete ke jmenu baliku přidat
      /<archiv>.

    download
      Do aktualniho adresaře stahne .deb soubor zadaneho baliku. Pokud
      jmeno baliku obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se
      brat jako vzor pro hledani a budou staeny vechny baliky vyhovujici
      tomuto vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce
      aptitude.)

      Implicitně se stahne verze, ktera by se nainstalovala přikazem
      ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku můete zadat tak, e ke
      jmenu baliku přidate =<verze>. Chcete-li pouit verzi z konkretniho
      archivu, můete ke jmenu baliku přidat /<archiv>.

    extract-cache-subset
      Vytahne z cache baliků zvolene baliky do zadaneho adresaře.
      Nezadate-li adne baliky adne baliky, zkopiruje se cela cache. Kade
      jmeno baliku můe byt vzorem pro hledani. V takovem připadě budou
      zkopirovany vechny baliky vyhovujici tomuto vzoru. (Viz
      ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.) Stavajici
      seznamy baliků v zadanem adresaři budou přepsany.

      Zavislosti u binarnich baliků budou přepsany tak, aby se v nich
      nevyskytovaly odkazy na baliky, ktere nebyly vybrany.

    help
      Zobrazi kratky přehled dostupnych přikazů a parametrů.

VOLBY

    Nasledujicimi volbami můete měnit chovani zminěnych přikazů. Pamatujte,
    e ne kady přikaz rozumi kade volbě (některe kombinace přikazů a voleb
    ani nedavaji smysl).

    --add-user-tag <znaka>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      přida uivatelskou značku <znaka> vem balikům, ktere jsou danym
      přikazem ovlivněny. Je to stejne, jako kdybyste pouili přikaz
      add-user-tag.

    --add-user-tag-to <znaka>,<vzor>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      přida uivatelskou značku <znaka> vem balikům, ktere se shoduji se
      <vzor>em. Je to stejne, jako kdybyste pouili přikaz add-user-tag.
      Vzory jsou popsany v referenčni přiručce aptitude v časti
      ,,Vyhledavaci vzory".

      Napřiklad přikaz aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nov'e-instalace,?action(install)" přida značku nov'e-instalace vem
      balikům instalovanym přikazem safe-upgrade.

    --allow-new-upgrades
      Při pouiti ,,bezpečneho" řeitele zavislosti (tzn. byl pouit
      parametr --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), umoni vyřeit
      zavislosti instalaci aktualizovanych baliků i v připadě, e je
      nastavena volba Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Umoni přikazu safe-upgrade instalovat nove baliky. Při pouiti
      ,,bezpečneho" řeitele zavislosti (tzn. byl pouit parametr
      --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), umoni vyřeit
      zavislosti instalaci novych baliků. Tento parametr ma přednost i
      před volbou Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Bez ptani instaluje baliky z nedůvěryhodnych zdrojů. Měli byste
      pouit jedině v připadě, e vite, co dělate. Timto můete lehce
      kompromitovat bezpečnost systemu.

    --disable-columns
      Způsobi, e vystup přikazu aptitude search nebude nijak formatovan.
      Běně toti aptitude přidava neviditelne znaky, nebo naopak ořezava
      vysledky tak, aby se vystup co nejlepe veel na iřku terminalu. Po
      pouiti teto volby se budou iřky jednotlivych sloupců ignorovat.

      Napřiklad prvnich několik řadků vystupu přikazu ,,aptitude search
      -F '%p %V' --disable-columns libedataserver" by mohlo vypadat
      takto:

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10

      Pouiti --disable-columns je často uitečne ve spojeni s parametrem
      -F, kterym můete měnit formatovani vystupu jako v předchozi ukazce.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      U přikazů, ktere instaluji nebo odstraňuji baliky (install,
      full-upgrade, apod.), kratce zobrazi důvody, proč budou některe
      baliky automaticky nainstalovany či odstraněny.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Podle potřeby stahne baliky do vyrovnavaci paměti, ale nic
      neinstaluje nebo neodstraňuje. Implicitně je vyrovnavaci paměť
      umistěna v adresaři /var/cache/apt/archives.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <form'at>, --display-format <form'at>
      Urči format, kterym se budou zobrazovat vysledky hledani přikazu
      search. Napřiklad ,,%p %V %vr" zobrazi nazev baliku nasledovany
      aktualně instalovanou verzi a dostupnou verzi. (Vice informaci viz
      referenčni přiručka aptitude, sekce ,,Přizpůsobeni zobrazeni
      baliků".)

      Často se pouiva v kombinaci s --disable-columns

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f
      Zkusi agresivně opravit zavislosti poruenych baliků, i za cenu
      ignorovani akci zadanych uivatelem na přikazove řadce.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Při vyskytu problemů se zavislostmi baliků pouije pro jejich řeeni
      ,,plnou" verzi řeitele. Ten, na rozdil od ,,bezpečneho" algoritmu
      aktivovaneho parametrem --safe-resolver, nevaha jit přes mrtvoly a
      pro splněni zavislosti klidně odstrani nějake nainstalovane baliky.
      Umi sice vyřeit vice situaci ne ,,bezpečny" algoritmus, ale tato
      řeeni nemusi vdy splnit očekavani.

      Timto parametrem můete vynutit pouiti plneho řeitele i v připadě, e
      je Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver nastaven na hodnotu true.
      Přikaz safe-upgrade nikdy nepouiva plneho řeitele a při zadani
      parametru --full-resolver odmitne pracovat.

    -h, --help
      Zobrazi kratkou napovědu. (Shodne s akci help.)

    --no-new-upgrades
      Při pouiti ,,bezpečneho" řeitele zavislosti (tzn. byl pouit
      parametr --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), zakae řeiteli
      vyřeit zavislosti instalaci aktualizovanych verzi baliků.

    --no-new-installs
      Zabrani přikazu safe-upgrade instalovat nove baliky. Při pouiti
      ,,bezpečneho" řeitele zavislosti (tzn. byl pouit parametr
      --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), zakae řeiteli
      vyřeit zavislosti instalaci novych baliků.

      Parametr napodobuje historicke chovani přikazu apt-get upgrade.

      Konfiguračni poloka
      Aptitude::CmdLine::Safe-Upgrade::No-New-Installs.

    --purge-unused
      Vyčisti baliky, ktere ji nejsou vyadovany adnym instalovanym
      balikem. To je ekvivalentni parametru ,,-o
      Aptitude::Purge-Unused=true".

    -P, --prompt
      Vdy zobrazi vyzvu, i kdy neexistuje alternativni monost.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends
      Při instalaci baliků nepovauje doporučeni, za silne zavislosti. (Ma
      přednost před nastavenim v /etc/apt/apt.conf a ~/.aptitude/config.)
      Doporučene baliky nainstalovane dřive nebudou odstraněny.

      Odpovida konfiguračnim polokam Apt::Install-Recommends a
      Aptitude::Keep-Recommends.

    -r, --with-recommends
      Při instalaci novych baliků povauje doporučeni za silne zavislosti.
      (Ma přednost před nastavenim v /etc/apt/apt.conf a
      ~/.aptitude/config.)

      Konfiguračni poloka Apt::Install-Recommends.

    -s, --simulate
      V přikazovem reimu simuluje akce, ktere by se provedly, ale realně
      je neprovede. Nevyaduje rootovska prava. V celoobrazovkovem reimu
      otevře cache pouze pro čteni bez ohledu na to, zda mate rootovska
      opravněni.

      Konfiguračni poloka Aptitude::Simulate.

    --remove-user-tag <znaka>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      odebere uivatelskou značku <znaka> ze vech baliků, ktere jsou
      danym přikazem ovlivněny. Je to stejne, jako kdybyste pouili přikaz
      add-user-tag.

    --remove-user-tag-from <znaka>,<vzor>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      odebere uivatelskou značku <znaka> ze vech baliků, ktere se
      shoduji se <vzor>em. Je to stejne, jako kdybyste pouili přikaz
      remove-user-tag. Vzory jsou popsany v referenčni přiručce aptitude
      v časti ,,Vyhledavaci vzory".

      Napřiklad přikaz aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "neaktualizov'ano,?action(upgrade)" odebere značku neaktualizov'ano
      ze vech baliků, ktere můe přikaz safe-upgrade aktualizovat na
      nověji verze.

    --safe-resolver
      Při vyskytu problemů se zavislostmi pouije pro jejich řeeni
      ,,bezpečny" algoritmus. Ten se snai co nejvice respektovat vae
      nastaveni. Nikdy neodstrani balik nebo nenainstaluje jinou verzi
      baliku, ne kandidatskou. Jedna se o stejny algoritmus, jako pouiva
      přikaz safe-upgrade, take aptitude --safe-resolver full-upgrade je
      stejne jako aptitude safe-upgrade. Protoe přikaz safe-upgrade
      pouiva ,,bezpečny" algoritmus za vech okolnosti, je u něj parametr
      --safe-resolver zbytečny.

      Konfiguračni poloka Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver.

    --schedule-only
      U přikazů, ktere měni stav baliků (instalace, aktualizace,
      odstraněni), naplanuje zadane operace pro později provedeni, ale
      zatim je neprovede. Naplanovane akce se spusti a po zadani přikazu
      aptitude install bez dalich parametrů. Je to podobne, jako kdy v
      celoobrazovkovem reimu provedete přislune změny a pote program
      ukončite, ani byste akce provedli klavesou ,,g".

      Napřiklad aptitude --schedule-only install evolution naplanuje
      balik evolution pro později instalaci.

    -t <distribuce>, --target-release <distribuce>
      Nastavi distribuci, ze ktere se budou baliky instalovat. Napřiklad
      ,,aptitude -t unstable ..." bude při stahovani baliků
      upřednostňovat nestabilni distribuci. Pro přikazy ,,changelog",
      ,,download" a ,,show" to je ekvivalentni přidani /<distribuce> za
      nazev kadeho baliku na přikazove řadce. U ostatnich přikazů to
      ovlivni vychozi kandidatskou verzi baliků podle pravidel popsanych
      v apt_preferences(5).

      Konfiguračni poloka APT::Default-Release.

    -O <poad'i>, --sort <poad'i>
      Zada pořadi, ve kterem se bude zobrazovat vystup přikazu search.
      Napřiklad ,,installsize" seřadi baliky vzestupně podle instalovane
      velikosti (viz sekce v ,,Přizpůsobeni zobrazeni baliků" v
      referenčni přiručce aptitude).

    -o <kl'i>=<hodnota>
      Přimo nastavi volbu z konfiguračniho souboru. Napřiklad -o
      Aptitude::Log=/tmp/muj-denicek zaznamena vechny akce aptitude do
      souboru /tmp/muj-denicek. Dali informace o konfiguračnim souboru
      naleznete v referenčni přiručce aptitude v časti ,,Konfiguračni
      soubor".

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Potlači vechny ukazatele postupu, co umoni ukladat vystup programu
      do souboru pro později kontrolu. Tuto volbu můete několikrat
      zopakovat, co bude program dale ztiovat. aptitude vak na rozdil od
      apt-get při nasobnem pouiti nezapne volbu -y.

      Abyste parametr -q nemuseli zadavat několikrat, můete pouit i
      variantu s volitelnym =<n>, kde misto <n> zadate miru tichosti
      odpovidajici <n> pismenům q.

    -V, --show-versions
      Zobrazi verze baliků připravenych k instalaci.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -W, --show-why
      V nahledu před instalaci, aktualizaci nebo odstraněnim baliků
      zobrazi, ktere ručně instalovane baliky si vyadaly instalaci
      automaticky instalovanych baliků. Napřiklad:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        Nasledujici NOVE baliky budou instalovany:
         libapache2-mod-php5{a} (pro mediawiki) mediawiki php5{a} (pro mediawiki)
         php5-cli{a} (pro mediawiki) php5-common{a} (pro mediawiki)
         php5-mysql{a} (pro mediawiki)

      V kombinaci s parametrem -v, nebo nenulovou hodnotou volby
      Aptitude::CmdLine::Verbose, zobrazi celou posloupnost zavislosti,
      ktera vedla k instalaci kadeho baliku. Napřiklad:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        Nasledujici NOVE baliky budou instalovany:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev D: libdb4.2) libdb4.2-dev
        Nasledujici baliky budou ODSTRANĚNY:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev C: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Jak je vidět vye, zobrazi se take zdůvodněni, proč budou baliky
      odstraněny. V přikladu je balik libdb4.2-dev v konfliktu s
      libdb-dev, ktery je poskytovan balikem libdb-dev.

      Tento parametr zobrazi stejne informace, jako přikazy aptitude why
      a aptitude why-not.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Show-Why.

    -v, --verbose
      Zobrazi dali informace (můe byt pouito vicekrat).

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Zobrazi verzi aptitude a různe informace o kompilačnim prostředi.

    --visual-preview
      Při instalaci/odstraněni baliků z přikazove řadky zobrazi misto
      obvykle vyzvy celoobrazovkove rozhrani a jeho přehled před
      instalaci.

    -w <'ika>, --width <'ika>
      Zada iřku zobrazeni, ktera se ma pouit pro vystup přikazu search
      (implicitně se pouije iřka terminalu).

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Na vechny vyzvy ano/ne předpoklada odpověď ,,ano". Nevztahuje se
      vak na potencialně nebezpečne akce jako odstraněni Nezbytnych
      baliků. Ma přednost před -P.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      U kadeho baliku zobrazi, kolik mista se pouije nebo uvolni jeho
      instalaci, aktualizaci nebo odstraněnim.

      Konfiguračni poloka Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Nasledujici volby sloui pro interni učely celoobrazovkoveho reimu
    programu a neměli byste je pouivat.

    -S <jmsoub>
      Nahraje roziřene stavove informace z <jmsoub>.

    -u
      Při startu programu aktualizuje seznamy baliků. Tuto volbu nemůete
      pouit zaroveň s -i.

    -i
      Při startu programu zobrazi obrazovku pro stahovani (ekvivalentni
      stisku klavesy ,,g" hned po startu). Tuto volbu nemůete pouit
      zaroveň s ,,-u".

PROSTŘED'I

    HOME
      Pokud existuje adresař $HOME/.aptitude, aptitude si zde uloi
      konfiguračni soubor jako $HOME/.aptitude/config. V opačnem připadě
      si vyhleda domovsky adresař uivatele pomoci getpwuid(2) a
      konfiguračni soubor uloi tam.

    PAGER
      Je-li nastavena tato proměnna prostředi, aptitude ji vyuije pro
      zobrazeni seznamu změn přikazu ,,aptitude changelog". V opačnem
      připadě se pouije vychozi more.

    TMP
      Pokud neni nastavena proměnna TMPDIR, ale TMP ano, aptitude si zde
      bude ukladat sve dočasne soubory. Pokud neni nastavena ani jedna z
      těchto proměnnych, pouije se adresař /tmp.

    TMPDIR

      aptitude bude ukladat sve dočasne soubory do adresaře určeneho
      touto proměnnou prostředi. Pokud proměnna TMPDIR neni nastavena,
      pouije se proměnna TMP. Jestlie neni nastavena ani ta, pouije se
      vychozi adresař /tmp.

SOUBORY

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      V souboru jsou uloeny stavy baliků a některe přiznaky.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      Konfiguračni soubory aptitude. ~/.aptitude/config ma přednost před
      /etc/apt/apt.conf. Format a popis těchto souborů naleznete v
      manualove strance apt.conf(5).

VIZ TAK'E

    apt-get(8), apt(8) a /usr/share/doc/aptitude/html/<jazyk>/index.html z
    baliku aptitude-doc-<jazyk>

AUTOŘI

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

    Miroslav Kuře <kurem@debian.cz>
      Česky překlad

COPYRIGHT

    Copyright 2004-2008 Daniel Burrows.

    Tato manualova stranka je svobodny software; můete ji iřit a/nebo
    upravovat podle podminek GNU General Public License verze 2 nebo (dle
    vaeho uvaeni) nověji tak, jak ji zveřejňuje Free Software Foundation.

    Tato manualova stranka je distribuovana v naději, e bude uitečna, ale
    BEZ JAKEKOLIV ZARUKY. Pro vice podrobnosti se podivejte do licence GNU
    General Public License.

    Kopii GNU General Public License byste měli obdret s timto programem.
    Pokud tomu tak neni, napite na Free Software Foundation, Inc., 51
    Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.