Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-1_all bug

JMÉNO

    atd - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

POUŽITÍ

    atd [-l prm_zt] [-b interval_dvek] [-d] [-s]

POPIS

    atd spouští úlohy vložené do fronty programem at(1).

VOLBY

    -l   Určuje omezující faktor zátěže, při jehož překročení se nemají
        provádět dávkové úlohy, na jinou hodnotu, než je přednastavená
        0.8. Pro SMP systém s n procesory budete pravděpodobně chtít
        nastavit tuto hodnotu výše než n-1.

    -b   Určuje minimální interval v sekundách mezi spuštěním dvou
        dávkových úloh (přednastaveno 60).

    -d   Debug; vypisuje chybové zprávy na standardní chybový výstup
        namísto použití syslog(3).

    -s   Zpracuje frontu programů at/batch pouze jednou. Toto je hlavně
        pro kompatibilitu se starými verzemi programu at; atd -s je
        ekvivalentní se starým příkazem atrun. Skript vyvolávající atd
        -s  je  nainstalován  jako  /usr/sbin/atrun  pro  zpětnou
        kompatibilitu.

VAROVÁNÍ

    atd nebude fungovat, pokud je jeho spool adresář připojen pomocí NFS, a
    to i v případě, že je nastaveno no_root_squash.

SOUBORY

    /var/spool/cron/atjobs Adresář pro ukládání úloh; měl by mít práva 700,
    vlastník daemon.

    /var/spool/cron/atspool Adresář pro ukládání výstupu; měl by mít práva
    700, vlastník daemon.

    /etc/at.allow, /etc/at.deny určují, kdo může používat at.

DALŠÍ INFORMACE

    at(1),  atrun(1),  cron(8),  crontab(1),  syslog(3),  at.deny(5),
    at.allow(5).

CHYBY

    Funkce atd by měly být zahrnuty do programu cron(8).