Provided by: wireless-tools_30~pre9-3ubuntu4_i386 bug

JMÉNO

    iwconfig - nastavuje rozhraní bezdrátové sítě

SYNTAXE

    iwconfig [rozhran]
    iwconfig rozhran [essid X] [nwid N] [mode M] [freq F]
             [channel C][sens S ][ap A ][nick NN ]
             [rate R] [rts RT] [frag FT] [txpower T]
             [enc E] [key K] [power P] [retry R]
             [commit]
    iwconfig --help
    iwconfig --version

POPIS

    Iwconfig je podobný příkazu ifconfig(8), ale je věnovaný bezdrátovým
    rozhraním. Je používán k nastavení těch parametrů síťových rozhraní,
    které  jsou  specifické pro bezdrátový provoz (např. frekvence).
    Iwconfig může být také použit k zobrazení těchto  parametrů  a
    bezdrátových statistik (získaných z /proc/net/wireless).

    Všechny tyto parametry a statistiky jsou závislé na zařízení. Každý
    ovladač poskytuje, v závislosti na hardwarové podpoře, jen některé z
    nich a rozsah hodnot se může měnit. Prosím obracejte se na manuálové
    stránky jednotlivých zařízení pro další detaily.

PARAMETRY

    essid Nastaví ESSID (nebo Network Name - u některých produktů může být
       nazváno Domain ID). ESSID se používá k identifikaci buněk, které
       jsou součástí stejné virtuální sítě.
       Na rozdíl od adresy AP nebo NWID, která určuje jedinou buňku,
       ESSID určuje skupinu buněk, spojených opakovači (repeater) nebo
       infrastrukturou, mezi kterými může  uživatel  transparentně
       přecházet.
       U některých karet je možné vypnout kontrolu ESSID (promiskuitní
       ESSID) pomocí off nebo any (a on k opětovnému zapnutí).
       Pokud je ESSID sítě jedním z klíčových slov (off, on nebo any),
       použije se --
       Příklady:
          iwconfig eth0 essid any
          iwconfig eth0 essid "Moje sit"
          iwconfig eth0 essid -- "ANY"

    nwid/domain
       Nastaví Network ID (u některých produktů může být nazváno Domain
       ID). Protože všechny sousedící bezdrátové sítě sdílejí stejné
       médium, je tento parametr používán k jejich rozlišení (tvorbě
       logických kolokovaných sítí) a identifikaci nodů patřících do
       stejné buňky.
       Tento parametr se používá pouze u pre-802.11 zařízení. Protokol
       802.11 používá pro tuto funkci ESSID a adresu AP.
       U některých karet je možné vypnout kontrolu  Network  ID
       (promiskuitní NWID) pomocí off (a on k opětovnému zapnutí).
       Příklady:
          iwconfig eth0 nwid AB34
          iwconfig eth0 nwid off

    freq/channel
       Nastaví pracovní frekvenci nebo kanál zařízení. Hodnota nižší
       než 1000 znamená číslo kanálu, hodnota vyšší než 1000 je
       frekvence v Hz. Je možné připojit k hodnotě příponu k, M nebo G
       (například "2.46G" pro frekvenci 2,46 GHz), nebo  doplnit
       dostatečný počet nul.
       Kanály jsou obvykle číslovány od 1, je možné použít iwlist(8) k
       získání celkového počtu kanálů, seznamu dostupných frekvencí a
       zobrazení současné frekvence jako kanálu. V závislosti na
       předpisech mohou být některé frekvence/kanály nedostupné.
       Příklady:
          iwconfig eth0 freq 2422000000
          iwconfig eth0 freq 2.422G
          iwconfig eth0 channel 3

    sens  Nastaví práh citlivosti. To je nejnižší úroveň síly signálu při
       které hardware považuje přijaté pakety za použitelné. Kladné
       hodnoty jsou interpretovány jako hodnota používaná hardwarem
       nebo jako procenta, negativní hodnoty jako dBm. V závislosti na
       hardwarové implementaci může mít tento parametr další funkce.
       Tento parametr může ovládat práh příjmu (receive threshold) -
       nejnižší úroveň signálu při které se hardware pokusí o příjem
       paketu, slabší signál je ignorován. Může také nastavovat práh
       ústupu (defer threshold) - nejnižší úroveň signálu, od které
       hardware považuje kanál za obsazený. Při správném nastavení
       těchto prahů karta neztrácí čas příjmen šumu. U moderních
       zařízení se zdá, že tyto prahy regulují automaticky.
       U moderních karet může tento parametr ovládat práh předání
       (handover/roaming threshold) - nejnižší úroveň signálu při které
       hardware ještě zůstane asociováno se současným přístupovým
       bodem. Pokud úroveň signálu poklesne pod tuto hodnotu, začne
       karta hledat nový/lepší přístupový bod.
       Příklad:
          iwconfig eth0 sens -80

    mode  nastaví pracovní režim zařízení, což závisí na topologii sítě.
       Režim může být Ad-Hoc (síť složená pouze z jedné buňky a bez
       přístupového bodu), Managed (node se připojuje do sítě složené z
       mnoha  přístupových  bodů,  s roamingem), Master (node je
       synchronisation master nebo slouží jako  přístupový  bod),
       Repeater (node předává pakety mezi ostatními bezdrátovými nody),
       Secondary (node slouží jako záložní master/repeater), Monitor
       (node není asociován s žádnou buňkou a pasivně monitoruje pakety
       na frekvenci) nebo Auto.
       příklad:
          iwconfig eth0 mode Managed
          iwconfig eth0 mode Ad-Hoc

    ap   Nařídí kartě připojit se k přístupovému bodu určenému adresou,
       pokud je to možné. Pokud se kvalita spojení příliš sníží, může
       se ovladač vrátit do automatického módu (karta vybere nejlepší
       přístupový bod v dosahu).
       Je také možné použít off k opětovnému zapnutí automatického módu
       beze změny současného přístupového bodu nebo any či auto k
       vynucení  opětovné  asociace  karty s momentálně nejlepším
       přístupovým bodem.
       Příklad :
          iwconfig eth0 ap 00:60:1D:01:23:45
          iwconfig eth0 ap any
          iwconfig eth0 ap off

    nick[name]
       Nastaví přezdívku neboli station name. Některé 802.11 produkty
       ji definují, ale co se týká protokolů (MAC, IP, TCP), není
       používána a při konfiguraci je zcela nepotřebná. Používají ji
       pouze některé diagnostické nástroje.
       Příklad:
          iwconfig eth0 nickname "Muj linuxovy node"

    rate/bit[rate]
       U karet, které podporují více přenosových rychlostí, nastaví
       rychlost přenosu v b/s. Rychlost přenosu je rychlost, kterou
       jsou bity přenášeny médiem, rychlost pro uživatele je nižší
       kvůli sdílení média a různé režii.
       Je možné připojit k hodnotě příponu k, M nebo G (dekadický
       násobitel: 10^3, 10^6 a 10^9 b/s), nebo doplnit dostatečný počet
       nul. Význam hodnoty nižší než 1000 závisí na použité kartě,
       obvykle znamená index v seznamu přenosových rychlostí. Je možné
       použít auto ke zvolení režimu automatické přenosové rychlosti
       (ústup na nižší rychlost v zašuměných kanálech), což je u
       většiny karet výchozí nastavení, a fixed k návratu k pevnému
       nastavení. Pokud je určena přenosová rychlost a auto, může
       ovladač použít všechny přenosové rychlosti rovné této hodnotě a
       nižší.
       Příklady:
          iwconfig eth0 rate 11M
          iwconfig eth0 rate auto
          iwconfig eth0 rate 5.5M auto

    rts[_threshold]
       RTS/CTS přidá handshake před každým přenosem paketů, aby se
       zajistilo, že je kanál volný. To zvýší režii, ale také výkon v
       případě skrytých nodů nebo velkého počtu aktivních nodů. Tento
       parametr nastavuje velikost nejmenšího paketu, pro který node
       vysílá RTS; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento
       mechanismus vypne. Je také možné nastavit tento parametr na
       auto, fixed nebo off.
       Příklady:
          iwconfig eth0 rts 250
          iwconfig eth0 rts off

    frag[mentation_threshold]
       Fragmentace dovoluje rozdělit IP paket na dávku několika menších
       částí přenesených médiem. To ve většině případů zvětší režii,
       ale ve velmi zašuměněm prostředí sníží ztráty způsobené chybami
       a umožní paketům projít při zarušení. Tento parametr nastaví
       maximální velikost fragmentu; hodnota rovná maximální velikosti
       paketu tento mechanismus vypne. Je také možné nastavit tento
       mechanismus na auto, fixed nebo off.
       Příklady:
          iwconfig eth0 frag 512
          iwconfig eth0 frag off

    key/enc[ryption]
       Používá se k nastavení šifrovacích klíčů a bezpečnostního
       režimu.
       Pro nastavení aktuálního šifrovacího klíče se pouze zadá klíč v
       hexadecimální podobě jako XXXX-XXXX-XXXX-XXXX nebo XXXXXXXX.
       Pro nastavení jiného než aktuálního klíče přidejte před nebo za
       vlastní klíč [index] (tím se nezmění aktuální klíč). Je také
       možné zadat klíč jako řetězec ASCII znaků pomocí předpony s:
       Passphrase není v současnosti podporovaná.
       Pro určení, který klíč má být aktivní, se vloží [index] (bez
       zadání hodnoty klíče).
       off a on Vypnou a znovu zapnou šifrování.
       Bezpečnostní režim může být open (otevřený) nebo restricted,
       (uzavřený) a jeho význam závisí na použité kartě. Většina karet
       nepoužívá v open (otevřeném) režimu žádnou autentizaci a karta
       může také přijímat nezašifrované relace, zatímco v restricted
       (uzavřeném) režimu jsou akceptovány pouze zašifrované relace a
       karta použije autentizaci, pokud je k dispozici.
       Pokud je třeba nastavit více klíčů, nebo nastavit klíč a určit
       aktivní klíč, je nutné použít více přepínačů key Parametry mohou
       být v jakémkoliv pořadí, poslední má přednost.
       Příklady:
          iwconfig eth0 key 0123-4567-89
          iwconfig eth0 key [3] 0123-4567-89
          iwconfig eth0 key s:password [2]
          iwconfig eth0 key [2]
          iwconfig eth0 key open
          iwconfig eth0 key off
          iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789
          iwconfig eth0 key 01-23 key 45-67 [4] key [4]

    power Nastavuje režim řízení spotřeby a jeho parametry.
       Pro nastavení času mezi probuzeními se vloží period `hodnota'.
       Pro nastavení prodlevy před návratem do spánku se vloží timeout
       `hodnota'.  Je také možné přidat modifikátory min a max Hodnoty
       znamenají počet sekund, pro určení v  milisekundách  nebo
       mikrosekundách se použije přípona m nebo u. Někdy jsou tyto
       hodnoty bez jednotek (počet období mezi beacons a podobně).
       off a on vypne a novu zapne řízení spotřeby. Je také možné
       nastavit režim řízení spotřeby na all (přijímá všechny pakety),
       unicast (přijímá pouze unicast pakety, zahazuje multicast a
       broadcast) a multicast (přijímá pouze multicast a broadcast,
       zahazuje unicast pakety).
       Příklady:
          iwconfig eth0 power period 2
          iwconfig eth0 power 500m unicast
          iwconfig eth0 power timeout 300u all
          iwconfig eth0 power off
          iwconfig eth0 power min period 2 power max period 4

    txpower
       U karet podporujících rozdílné vysílací  výkony  nastavuje
       vysílací výkon v dBm. Je-li dán výkon W ve Wattech, je výkon v
       dBm roven P = 30 + 10.log(W).  Pokud je hodnota doplněna
       příponou mW, je automaticky převedena na dBm.
       Navíc volby on a off povolí a zakážou vysílání, auto a fixed
       povolí a zakážou možnost měnit výkon (pokud je tato vlastnost k
       dispozici).
       Příklady:
          iwconfig eth0 txpower 15
          iwconfig eth0 txpower 30mW
          iwconfig eth0 txpower auto
          iwconfig eth0 txpower off

    retry Většina karet umí MAC retransmisi a některé umožňují nastavit
       chování tohoto mechanismu.
       pro nastavení maximálního počtu pokusů o zaslání se zadá limit
       `hodnota'.  Toto je absolutní hodnota (bez jednotky). Pro
       nastavení nejdelšího období, ve kterém se má MAC pokoušet o
       zaslání, se zadá lifetime `hodnota'. Hodnoty znamenají počet
       sekund, pro určení v milisekundách nebo mikrosekundách se
       použije přípona m nebo u.
       je také možné přidat modifikátory min a max Pokud karta
       podporuje automatický režim, určují tyto modifikátory rozmezí
       pro limit nebo lifetime. Některé karty definují různé hodnoty v
       závislosti na velikosti paketů, např. v 802.11 určuje min limit
       tzv. "short retry limit" - limit pro pakety, na které není
       aplikováno RTS/CTS.
       Příklady:
          iwconfig eth0 retry 16
          iwconfig eth0 retry lifetime 300m
          iwconfig eth0 retry min limit 8

    commit Některé karty nemusí provést změny zadané  přes  Wireless
       Extensions  okamžitě (mohou čekat na nashromáždění změn a
       přijmout je až když je karta aktivována pomocí ifconfig). Tento
       příkaz (pokud je dostupný) přinutí kartu k přijetí všech
       nevyřízených změn.
       To není většinou potřeba, protože karta časem změny přijme, ale
       může to být užitečné při ladění.

ZOBRAZENÍ

    Pro každé zařízení, které podporuje wireless extensions, zobrazí
    iwconfig název použitého MAC protokolu
    (název zařízení u proprietárních protokolů), ESSID (Network Name),
    NWID, frekvenci (nebo kanál), sensitivity (citlivost), mode (pracovní
    režim), Access Point (adresu přístupového bodu), bit-rate (přenosovou
    rychlost), RTS threshold (práh RTS), fragmentation threshold (práh
    fragmentace), encryption key (šifrovací klíč) a nastavení  power
    management (řízení spotřeby)(pokud je k dispozici).

    Zobrazené parametry mají stejný význam a hodnoty jako parametry, které
    mohou být nastaveny, pro jejich podrobnější vysvětlení se prosím
    obraťte se na předchozí část.
    Některé parametry jsou zobrazeny pouze ve své krátké/zkrácené podobě
    (např. šifrování). Je možné použít iwlist(8) k získání detailů.
    Některé parametry mají dva režimy (např. přenosová rychlost). Pokud
    hodnotu uvozuje `=', znamená to, že parametr je pevný a daný touto
    hodnotou, pokud ji uvozuje `:', je parametr v automatickém režimu a je
    zobrazena aktuální hodnota (a může se změnit).

    Access Point/Cell
       Adresa rovná 00:00:00:00:00:00 znamená, že se karta nedokázala
       asociovat s přístupovým bodem (nejspíše problém v nastavení).
       Parametr Access Point bude zobrazen jako Cell v režimu ad-hoc
       (ze zřejmých důvodů), ale jinak znamená to samé.

    Pokud existuje /proc/net/wireless, iwconfig se také pokusí zobrazit
    jeho obsah. Nicméně tyto hodnoty závisí na ovladači a zvláštnostech
    hardware, takže pro jejich správnou interpretaci je nutné obrátit se na
    dokumentaci ovladače.

    Link quality
       Celková kvalita spoje. Může být založena na úrovni rušení či
       interference, počtu chyb na úrovni bitů nebo rámců, síle
       přijímaného  signálu,  synchronizaci  časování nebo dalších
       hardwarových měřeních. Je to celková hodnota a zcela záleží na
       ovladači a hardware.

    Signal level
       Received signal strength (RSSI - indikátor síly přijímaného
       signálu). Může být v libovolných jednotkách nebo dBm, iwconfig
       používá informace z ovladače k interpretaci surových dat v
       /proc/net/wireless a zobrazení správné jednotky nebo maximální
       hodnoty (pomocí 8 bitových výpočtů). V Ad-Hoc režimu může být
       nedefinovaná a měl by být použit iwspy.

    Noise level
       Úroveň šumu pozadí (když není přenášen žádný paket). Platí
       stejné poznámky jako pro Signal level.

    Rx invalid nwid
       Počet přijatých paketů s odlišným NWID nebo ESSID. Používá se k
       detekci problémů v nastavení nebo existence sousední sítě (na
       stejné frekvuenci).

    Rx invalid crypt
       Počet  paketů,  které  hardware nedokázal dešifrovat. Může
       indikovat neplatné nastavení šifrování.

    Rx invalid frag
       Počet paketů, pro které hardware nedokázal správně  znovu
       sestavit jednotlivé fragmenty na fyzické vrstvě (nejspíše jeden
       chyběl).

    Tx excessive retries
       Počet paketů, které hardware nedokázal odeslat. Většina MAC
       protokolů zkusí poslat paket několikrát, než to vzdá.

    Invalid misc
       Ostatní pakety ztracené v souvislosti s určitými bezdrátovými
       operacemi.

    Missed beacon
       Počet pravidelných beacons z buňky nebo přístupového bodu, které
       nebyly  zachyceny.  Beacons  jsou vysílány v pravidelných
       intervalech pro udržení koordinace a pokud nejsou zachyceny,
       většinou to znamená, že je karta mimo dosah.

AUTOR

    Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com

PŘEKLAD

    Pavel   Heimlich   -   tropikhajma@seznam.cz,   březen   2005
    (wireless_tools.28pre4).

SOUBORY

    /proc/net/wireless

DALŠÍ INFORMACE

    ifconfig(8), iwspy(8), iwlist(8), iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).