Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cp - fájlok és könyvtárak másolása

ÁTTEKINTÉS

    cp [opcik] fjl tvonal
    cp [opcik] fjl... knyvtr

    POSIX opciók: [-fipRr] [--]

    GNU opciók (legrövidebb forma): [-abdfilprsuvxPR] [-S UTTAG] [-V
    {numbered,existing,simple}] [--sparse=MIKOR] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    A cp parancs fájlokat (vagy, opcionálisan, könyvtárakat)  másol.
    Másolható vele egyetlen fájl a megadott helyre, vagy akár végtelenül
    sok fájl egy célkönyvtárba.

    Ha az utolsó argumentum egy létező könyvtárat jelöl, a cp minden forrás
    fjlt  abba  a könyvtárba másol be (ugyanazon nevet megtartva).
    Ellenben, ha csak két fájl adott, az elsőt a másodikra másolja. Hibát
    jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár, és több mint két nem-
    opció argumentum van megadva.

    (Így a `cp -r /a /b' /a-t /b/a-ba másolja és a /a/x-et /b/a/x-be akkor,
    ha a /b létezik, de /a-t /b-be és /a/x-et /b/x-be helyezi, ha korábban
    nem volt /b könyvtár.

    A másoláskor keletkező fájlok és könyvtárak jogai ugyanazok lesznek,
    mint az eredeti állományoké, 0777 értékkel végzett ÉS művelet után és a
    felhasználó umask-jával módosítva (kivéve, ha a -p opció meg van adva).
    (A  rekurzív  másolás  idejére az újonnan keletkezett könyvtárak
    átmenetileg a végleges mód helyett az S_IRWXU (0777) értékkelel és VAGY
    művelettel képzett módot kapják meg, hogy a processz olvasni, írni és
    keresni tudja ezeket a könyvtárakat).

    Semmi nem történik akkor, ha egy fájlt önmagába másolunk (kivéve azt,
    hogy valószínűleg hibaüzenetet kapunk). Ha egy létező másik fájlba
    másolunk, az az `open(path, O_WRONLY | O_TRUNC)' hívással  lesz
    megnyitva. Új fájlba másolás esetén az állomány az `open(path, O_WRONLY
    | O_CREATE, mód)' segítségével lesz  létrehozva.  Amennyiben  ez
    sikertelen, a fájl már létezett; ha a -f opció lett megadva, a cp
    megpróbálja törölni a meglévő fájlt (vagy megszüntetni a linkelését),
    majd ha ez lezajlik, új fájlként végzi el rajta a másolást.

POSIX OPCIÓK

    A POSIX négy és fél opciót ismer:

    -f   A létező fájlok törlése, amennyiben szükséges (lásd feljebb).

    -i   A  létező  célfájlok felülírására rákérdez. (A kérdést az
       stderr-re írja, a választ az stdin-ről olvassa be.  Csak
       megerősítő válasz esetén másol.)

    -p   Megőrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját, jogosultságait
       (beleértve a setuid és setgid biteket), az utolsó módosítás
       valamint az utolsó hozzáférés idejét. Ha a tulajdonos és csoport
       duplikálása sikertelen, a setuid és setgid bitek törlődnek.
       (Megjegyzendő, hogy ezután az eredeti és a másolat utolsó
       hozzáférési ideje eltérhet, mivel a  másolás  művelete  a
       forrásfájlhoz való hozzáférést takar).

    -R   A könyvtárakat rekurzívan másolja és a megfelelő műveleteket
       végzi az olyan objektumokon, amelyek nem hagyományos fájlok
       illetve könyvtárak. (Így egy FIFO vagy speciális fájl másolata
       is FIFO vagy speciális fájl lesz).

    -r   A könyvtárakat rekurzívan másolja, illetve valamilyen  nem
       specifikált műveletet végez az olyan objektumokon, amelyek nem
       hagyományos fájlok illetve könyvtárak.  (Ezért lehetséges és
       voltaképp támogatott a -r opció használata a -R szinonimájaként,
       de nem lehet kizárni, hogy a cp jelenlegi GNU verziója (lásd
       lentebb) ostobán viselkedik az ilyen esetekben.)

    --   Lezárja az opciók listáját.

GNU LEÍRÁS

    Általában véve, a fájlok rögtön az olvasás után írásra kerülnek. A
    kivételek tekintetében lásd alább a --sparse opciót.

    Alapértelmezésben a `cp' nem másol könyvtárakat (lásd alább az -r
    opciót).

    A cp általában visszautasítja a fájl önmagába való másolását, a
    következő kivétellel: ha a --force és a --backup opció van megadva, a
    forrás és a cél azonos és egy szokványos fájlra utal, a cp a megszokott
    módon egy mentésfájlt (backup) készít (a megadottak szerint egyszerűt
    vagy számozottat). Ez akkor hasznos, ha egyszerűen másolatot akarunk
    készíteni egy fájlról a módosítása elott.

GNU OPCIÓK

    -a, --archive
       Amennyire  csak  lehetséges,  megőrzi  az  eredeti  fájlok
       struktúráját és jellemzőit (attributes) a másolatban. Ugyanaz,
       mint -dpR.

    -d, --no-dereference
       A  szimbolikus  csatolásokat  (symbolic  link)  szimbolikus
       csatolásként másolja ahelyett, hogy az általuk mutatott fájlokat
       másolná, továbbá megőrzi az  erős  csatolás  (hard  link)
       kapcsolatokat a forrásfájlok között a másolatban.

    -f, --force
       A létező célfájlok törlése, rákérdezés nélkül.

    -i, --interactive
       A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező
       célfájlok.

    -l, --link
       Erős csatolások (hard link) létrehozása  a  nem  könyvtár
       állományok másolása helyett.

    -p, --preserve
       Megőrzi az eredeti fájl tulajdonosát, csoportját, jogosultságait
       és időbélyegeit.

    -P, --parents
       A célfájlok nevének kialakítása a következőképpen történik: a
       célkönyvtár neve egy perjellel (/), majd a forrásfájl(ok)
       nevével lesz kiegészítve. A cp-nek átadott utolsó argumentum egy
       létező könyvtár neve kell legyen. Például a `cp --parents a/b/c
       existing_dir' parancs az a/b/c fájlt existing_dir/a/b/c -be
       másolja, létrehozva az összes hiányzó köztes könyvtárat.

    -r   A könyvtárak rekurzív másolása. A nem könytár és nem szimbolikus
       link fájlokat (pl. FIFO-k és speciális fájlok)  reguláris
       fájlként  másolja.  Ez azt jelenti, hogy minden forrásból
       megpróbálja olvasni az adatokat és a célba írni. Így, ezzel az
       opcióval a `cp' nem meghatározható módon elakadhat egy FIFO vagy
       a /dev/tty olvasásakor. (Ez egy hiba. Ez azt jelenti, hogy
       kerülni kell a -r használatát és a -R-et érdemes választani
       akkor, amikor a másolt struktúra tartalmával nem  vagyunk
       tisztában.  Egy  ismeretlen  eszközfájl  (például  scanner)
       megnyitása váratlan hatással lehet a hardverre.)

    -R, --recursive
       A könyvtárakat rekurzívan másolja, megőrizve a nem könyvtár
       fájlokat (lásd fentebb a -r opciót).

    --sparse= MIKOR
       Egy `ritka fájl' `lyukakat' tartalmaz - nulla bájtok sorozatát,
       amelyek nem foglalnak fizikai  diszk-blokkokat;  a  `read'
       rendszerhívás ezeket nullaként olvassa. Ez egyrészt jelentős
       helyet takaríthat meg, másrészt növeli a sebességet, mivel
       számos bináris állomány tartalmaz sok folyamatos nulla bájtot.
       Alapértelmezésben a cp egy durva  heurisztikus  módszerrel
       megtalálja a lyukakat a bemeneti fájlokban és a megfelelő
       kimeneti állományt is ritkává teszi.

       A MIKOR érték a következő lehet:

       auto  Ez az alapviselkedés: a kimeneti fájl ritka, ha a
           bemeneti is az.

       always A kimeneti fájl mindig ritka. Ez olyankor hasznos, ha az
           inputfájlt tartalmazó fájlrendszer nem támogatja a ritka
           állományokat, a fogadó fájlrendszer azonban igen.

       never A kimeneti fájl sohasem ritka. Ha találsz alkalmazást
           erre az opcióra, szóljál nekünk is.

    -s, --symbolic-link
       A nem-könytár fájlokról másolat helyett szimbolikus csatolást
       hoz létre.  Minden forrásfájlnév abszolút kell legyen (azaz
       `/'-rel kezdődjön) hacsak nem  a  célfájlok  az  aktuális
       könyvtárban vannak. Ez az opció hibaüzenetet eredményez olyan
       rendszerekben,  amelyek  nem  támogatják  az  szimbolikus
       csatolásokat.

    -u, --update
       Nem másolja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos
       vagy újabb módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja minden fájl nevét, mielőtt másolná.

    -x, --one-file-system
       Átlépi azokat az alkönytárakat, amelyek más fájlrendszerekben
       vannak, mint az, amelyben a másolás elkezdődött.

GNU MENTÉSI (BACKUP) OPCIÓK

    Szükség esetén az olyan programok GNU verziói, mint pl. a cp, mv, ln,
    install és patch, mentést fognak végezni az olyan fájlokról, amelyek
    felülíródnak, megváltoznak vagy törlődnek. A mentés szükségességét a -b
    opció jelzi. Azt, hogy a mentésfájlok nevét hogyan kell képezni, a -V
    opció adja meg.  Abban az esetben, ha a mentésfájl nevét az eredeti
    névhez egy utótag toldásával kell képezni, a -S kapcsolóval lehet
    kijelölni az utótagot.

    -b, --backup
       Mentést készít azokról a fájlokról, amelyek felülíródnak vagy
       törlődnek.

    -S UTTAG, --suffix=UTTAG
       Minden mentésfájl nevének végéhez hozzáfűzi a UTÓTAG-ot. Ha ez
       az opció nincsen megadva, a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti
       változó értékét használja. Amennyiben a környezeti változó sem
       adott, a végződés `~' lesz.

    -V MD, --version-control=MD
       Megadja, hogy a mentések hogyan lesznek elnevezve. A MÓD
       argumentum lehet `numbered' (vagy `t'), `existing' (vagy `nil')
       vagy `never' (vagy 'simple'). Ha ez az opció nincsen megadva,
       akkor a VERSION_CONTROL környezeti változó értékét használja. Ha
       VERSION_CONTROL/-nak nincs értéke, az alapértelmezett mentési
       típus az `existing'.

       Ez az opció megfelel az Emacs `version-control' változójának. A
       MD lehetséges értékei (egyértelmű rövidítések elfogadva):

       `t'vagy`numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil'vagy`existing'
           Sorszámozott  biztonsági  mentést  készít  azokról a
           fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű
           mentést.

       `never'vagy`simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

SZABVÁNYOS GNU OPCIÓK

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

KÖRNYEZET

    A LANG, LC_ALL, LC_COLLATE, LC_CTYPE és LC_MESSAGES környezeti változók
    a  szokásos  jelentéssel  rendelkeznek.  A  GNU  verzióban  a
    SIMPLE_BACKUP_SUFFIX és a VERSION_CONTROL változók a fent leírt módon
    szabályozzák a mentésfájlok elnevezését.

MEGFELELŐSÉG

    POSIX 1003.2

MEGJEGYZÉSEK

    Ez az oldal azt a cp-t írja le, ami a fileutils-4.0 csomagban
    található; más változatok némileg eltérhetnek.
    Javításokat és kiegészítéseket az aeb@cwi.nl címre lehet küldeni
    (angolul).
    A  hibákat  a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet jelenteni
    (angolul).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>