Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    host - lekérdezéseket kezdeményez a névkiszolgáló felé, tartományokról
    és zónákról

ÁTTEKINTÉS

    host [-v] [-a] [-t tpus] [opcik] nv [szerver]
    host [-v] [-a] [-t tpus] [opcik] -l zna [szerver]
    host [-v] [opcik] -H [-D] [-E] [-G] zna
    host [-v] [opcik] -C zna
    host [-v] [opcik] -A host

    host [opcik] -x [nv ...]
    host [opcik] -X szerver [nv ...]

LEÍRÁS

    A host információkkal szolgál az Interneten lévő hostokról és
    tartományokról. Ezeket az információkat a program egy a világot
    átszövő szerver hálózattól kapja. Ezek az információk úgynevezett
    "erőforrás bejegyzésekben" (recource records) vannak tárolva, melyek
    hierarchikusan szervezett "zónákba" tartoznak.

    Alapértelmezésben, a program egyszerűen átváltja a host neveket
    Internet címekre és vissza. A -t, -a és -v opciókkal lekérdezhetünk
    bármilyen információt a tartománynevekről amelyek a tartománynév
    rendszerbe (domain name system) be vannak jegyezve. A kiírt információ
    a megfelelő erőforrás bejegyzés különböző mezőiből áll.

    A program argumentuma lehet host név (tartománynév) vagy IP szám.

    A számokkal leírt Internet cím négy pontokkal határolt decimális
    számból áll. Pl.: 192.16.199.1. Ez a négy szám a 32 bites cím négy
    bájtja.
    A program alapértelmezésben a számhoz rendelt host nevet adja vissza.

    A host név vagy a tartománynév pontokkal határolt név részekből
    (cimkékből) áll, pl.: nikhefh.nikhef.nl
    A program alapértelmezésben megkeresi a névhez rendelt összes Internet
    címet.

    Ha a megadott név egy komponensből áll és nincs a végén pont, a program
    autómatikusan hozzáfűzi a helyi tartománynevet. Tehát ha egy
    felhasználó a "nikhef.nl" tartományban kiadja a "host nikhapo"
    parancsot, valójában a "nikhapo.nikhef.nl" gépről kap információt.
    Minden más esetben, a nevet a program változatlanul használja fel.
    Azok az egy komponensből álló nevek, amelyeknek a végén pont van "top-
    level" tartományneveknek számítanak, pl.: "nl."

    Jegyezzük meg, hogy az általános konvenció szerint, bármilyen névhez,
    ami nem ponttal végződik, először hozzá kell fűzni a helyi
    tartománynevet, majd esetleg más keresési tartományokat (search-
    domain). (A BIND 4.9 esetében, azok a nevek amelyek tartalmaznak
    pontokat, de nem az utolsó helyen, először minden változtatás nélkül
    kerülnek lekérdezésre, és csak ha ez a lekérdezés sikertelen, akkor
    jönnek szóba a "search-domain"-ek.) Ez a program nem használja ezt a
    konvenciót.

    A tényleges toldalék, amit a host névhez ad a program általában a helyi
    tartománynév a /etc/resolv.conf fájlból, de ez a beállítás
    felülbírálható. Lásd lent a host név lekérdezés testreszabásáról szóló
    részt.

ARGUMENTUMOK

    Az első argumentum normális esetben a host név, amiről információt
    szeretnénk. Ha ez első argumentum egy IP cím, a program a host nevet
    próbálja meghatározni egy "fordított hozzárendelést" ("reverse
    mapping") tartalmazó adatbázis alapján.

    Ha megadjuk a -l opciót, az első argumentum egy tartomány zóna név kell
    hogy legyen, amihez teljes lista tartozik. A program ekkor egy
    speciális zóna listázó módba lép, aminek több változata is van (lásd
    késöbb).

    A második argumentum opcionális. Segítségével megjelölhetünk egy
    bizonyos névkiszolgálót, amelyhez a program a lekérdezéseket intézi. Ha
    nem adjuk meg ezt az argumentumot, a program a /etc/resolv.conf fájl
    alapján az alapértelmezett névkiszolgálót használja.

  KITERJESZTETT SZINTAXIS
    A -x opció használata kiterjeszti a program szintaxisát, abban az
    értelemben, hogy megnöveli a parancssoron adható argumentumok számát.
    Ha egy meghatározott névkiszolgálót akarunk használni, úgy ezt a
    kiterjesztett szintaxis esetén a -X opció segítségével tehetjük meg. A
    -X opció a -x-et feltételezi.

    A kiterjesztett szintaxis megengedi, hogy ne adjunk meg egy
    argumentumot sem a parancssorban. Ez esetben a szükséges adatokat a
    program a szabványos bemenetről (standard input) várja. Ez lehet egy
    cső (pipe), átirányítás fájlból, vagy interaktív terminálról. Jegyezzük
    meg, hogy ezek az argumentumok a lekérdezendő hostnevek, és nem vezérlő
    utasítások. A '#' és ';' jeleket a program megjegyzés kezdetének
    veszi, és az ezek után következő argumentumokat figyelmen kívül hagyja.
    Egy sorban több argumentum megengedett.

  OPCIÓK
    A fent említett argumentumok előtt megadhatunk opciókat is. Ezek közül
    néhányat csak a tartomány adatbázis zónát karbantartó adminisztátor
    használ. Először az általános opciókról.

    -v kapcsoló az eredményt "bőbeszédűen" írja ki. Az erőforrás bejegyzés
      minden mezőjét kiírja. Ezen kapcsoló nélkül a ttl és class mezők
      nem jelennek meg. Hasonlóan, az "additional information" (további
      információk) és az "authoritative nameservers" (hiteles
      névkiszolgálók) szekciók is megjelennek, amennyiben léteznek. A
      kapcsoló elhagyása esetén ezek a mezők nem kerülnek kiírásra. Ezen
      a felül a bőbeszédű opció további információkat ír ki arról, hogy a
      program éppen mit csinál. Jegyezzük meg, hogy a -vv "nagyon
      bőbeszédű", hosszú kimeneti eredménnyel jár.

    -t querytype
      segítségével megmondhatjuk, hogy milyen típusú információra van
      szükségünk az erőforrás nyilvántartásból. Az értelmezett típusok
      listáját lásd lejjebb. A helyettesítést írhatjuk ANY-ként vagy
      *-ként. A típusokat megadhatjuk kis- vagy nagybetűvel. Az
      alapértelmezett típus szabályos keresésnél A, zóna listázásnál A,
      NS és PTR.

    -a egyenértékű a -t ANY-vel. Jegyezzük meg, hogy ez "minden elérhető"
      (jelenleg cache-elt) adatot jelent és nem "minden definiált
      adatot", ha a lekérdezés egy nem hiteles névkiszolgáló felé
      irányul.

  SPECIÁLIS MÓDOK
    A következő opciók egy speciális módba állítják a programot.

    -l zone
      listát generál egy teljes zónáról.

      Pl. a következő parancs
        host -l nikhef.nl
      csinál egy listát minden hostról a "nikhef.nl" zónában. A -t
      opcióval szűrhetjük a megjelenő információkat. Alapértelmezésben a
      cím információ jelenik meg az A bejegyzésből, kiegészítve a PTR és
      NS rekordok adataival.

      A
        host -Z -a -l nikhef.nl
      parancsal le lehet tölteni a teljes zóna információt a "nikhef.nl"
      tartományról, az eredeti hivatalos fájl formátumban.

    -H opciót megadhatjuk a -l opció helyett. A -H megszámolja a zónában
      található összes egyedi hostnevet ("A" bejegyzéssel rendelkező
      neveket). Nem számolja az eredménybe a pseudo neveket, mint például
      a "localhost", vagy a zonához rendelt neveket. Továbbá nem vesz
      tudomást a "glue record"-okról amelyek a zóna és a delegált zónák
      névkiszolgálóinak azonosítása miatt szükségesek.

      Ez az opció alapértelmezésben nem írja ki az erőforrás bejegyzések
      tartalmát (csak a hostok számát).

      A -S opcióval kombinálva, egy átfogó statisztikai jelentést ad a
      zónáról.

      A gépek számát befolyásohatja a "duplicate" hostok száma (lásd
      lent). A valósághoz közel álló érték kiszámításához vond ki a
      "duplicate" hostok számát az összes host számából.

    -G feltételezi a -H-t, de az átjáró (gateway) hostokat írja ki.
      Ezeknek a hostoknak több címük van. Az átjáró hostokat a program
      nem ellenőrzi többszörös címekre.

    -E feltételezi a -H-t, de a zónán kívüli hostokat listázza ki. Egy
      zónán kívüli host a "foo.bar" zónában a "host.xxx.foo.bar" ahol
      "xxx.foo.bar" nem egy delegált zóna NS bejegyzéssel. Ez lehet
      szándékos, de lehet hiba is.

    -D feltételezi a -H-t, de a "duplicate" hostok neveit írja ki.
      Ezeknek a hostoknak egy címük van, de ezt a címet már egy másik
      host is használja, más néven, esetleg egy másik zónában. Ez lehet
      szándékos, de lehet hiba is.

    -C opciót megadhatjuk a -l opció helyett. Hatására a program a
      megadott zóna SOA bejegyzését összehasonlítja a zóna mindegyik
      hiteles névkiszolgálójával (az NS bejegyzés alapján). A
      névkiszolgáló a rekurzív névfeloldást kikapcsolja, és ellenőrzi,
      hogy a válasz tényleg hiteles-e. Ha egy szerver nem tud hiteles SOA
      bejegyzéssel szolgálni, a program a zóna "lame" delegálását jelzi.
      A program jelzi továbbá a bejegyzések közötti eltéréseket és egyéb
      ellenőrzéseket is végez ("sanity checks").

    -A hatására a program egy speciális cím ellenőrző módba lép.

      Ha az első argumentum egy host név, a program a megfelelő címeket
      kikeresi, majd minden címnél ellenőrzi, hogy az összerendelés
      visszafelé is létezik-e (a címek mindegyike az első argumentumban
      megadott hostnévre mutat-e).

      Ha az első argumentum pontokkal elválasztott négy szám (dotted
      quad) formátumú IP cím, a program megkeresi a címhez tartozó nevet,
      majd visszaellenőrzi, hogy az első paraméterben megadott cím
      tényleg a kérdéses host egyik címe-e.

      Ha a -A kapcsolót megadjuk bármelyik zóna listázó opcióval, a
      program minden megtalált A bejegyzésre csinál egy "reverse"
      keresést, és ellenőrzi, hogy a cím regisztrált-e és, hogy tényleg
      az A bejegyzésben szereplő névre mutat-e vissza.

  SPECIÁLIS OPCIÓK
    A következő opciók csak a speciális zóna listázó módokra vonatkoznak.

    -L szint
      rekurzívan listázza a zónákat a megdott mélységig. Az 1-es szint
      átnézi a szülő zónát, és minden delegált zónáját. Minden következő
      szint egy réteggel lejjebbre néz a delegált zónákban.

    -S statisztikát ír ki a zóna lista készítése folyamán talált különböző
      erőforrás bejegyzés típusokról, a különböző host osztályozások
      számáról, a delegált zónák számáról és néhány összesítő adatot
      rekurzív litázás után.

    -p hatására csak a zóna elsődleges névkiszolgálóját kéri fel a program
      zóna transzferre a zóna listázás alatt. Normálisan a program
      bármelyik hiteles névkiszolgálótól kérheti a zóna transzfert,
      amelyik válaszol. Az elsődleges névkiszolgálót a program a zóna
      SOA bejegyzése alapján határozza meg. Ha egy meghatározott
      kiszolgálót megadunk a parancssorban, a program az adott szervertől
      kérdezi le a zóna névkiszolgálóit. Ezt a funkciót lehet tesztelésre
      használni, amikor a zóna nincs még beregisztrálva.

    -P kedvencszerver
      prioritást ad a zóna tranfernél azoknak szervereknek, amelyek a
      megadott tartományban találhatók. A tartományok vesszővel
      elválasztott listáját a kedvencszerver paraméterben kell megadni.
      Minnél több tartomány komponens megegyezik, annál nagyobb a
      prioritás. Ha ez az opció nincs megadva, a saját tartományunk, vagy
      a szülő tartományok szervereinek van magasabb prioritásuk. "The
      order in which NS records are issued may be unfavorable if they are
      subject to BIND 4.9 round-robin reshuffling."

    -N zntkihagy
      letiltja a zóna transzfert a megadott zónákra. A zónák vesszővel
      elválasztott listáját a zntkihagy paraméterben kell megadni. Ezt
      a funkciót használhatjuk, amikor rekurzív zóna listázást csinálunk,
      és bizonyos zónák számunkra lényegtelen információt tartalmaznak,
      amit nem akarunk a későbbi feldolgozásba bevonni.

  ÁLTALÁNOS OPCIÓK
    A következő opciókat használhatjuk normál vagy tartomány listázó módban
    is.

    -d bekapcsolja a hibakeresést (debugging). A névkiszolgáló tranzakciók
      részletesen láthatók. Jegyezzük meg, hogy a -dd opció még több
      hibakereső információval szolgál.

    -f fjlnv
      az erőforrás bejegyzések kimenetét naplófájlba is kírja, a
      szabványos kimenet (standard output) mellett.

    -F fjlnv
      ugyanaz, mint a -f, de megcseréli az stdout és a naplófájl
      szerepét. Minden stdout-ra kerülő kimenet a naplófájlba megy
      (beleértve a bőbeszédű és a hibakereső kimenetet is) és az stdout-
      ra megy a erőforrás bejegyzések kimenete (így lehet csövek
      bemenetén használni).

    -I karakt
      megszünteti a tartománynevekben használt illegális karakterek miatt
      megjelenő figyelmeztetéseket. A karaktereket a karakt
      karakterláncban kell megadni. Az aláhúzás jel (_) jó eséllyel
      indul.

    -i összeállít egy lekérdezést a "reverse mapping" in-addr.arpa
      tartományra, amikor IP számot adunk meg ("dotted quad"
      formátumban). Főleg zóna listázó módban hasznos, mert az IP számot
      használó szabályos lekérdezésnél a program automatikusan
      megcsinálja a szóban forgó lekérdezést is (de a -i opcióval lehet
      látni a tényleges PTR bejegyzést)

    -n összeállít egy lekérdezést a "reverse mapping" in-addr.arpa
      tartományra, amikor nsap címet adunk meg. Ezt lehet az nsap címhez
      rendelt név keresésére használni vagy a "reverse" nsap zónák
      listázásához. Az nsap cím páros számú hexadecimális számjegyből
      áll (max. 40). A számjegyeket pontokkal választhatják el. Az
      opcionális "0x" előtagot a program figyelmen kívül hagyja. Ha ezt
      az opciót használjuk, minden fordított ("reverse") nsap.int név
      alapértelmezés szerint egyenes jelölésben jelenik meg, az
      olvashatóság javítása végett. A -Z opció hatására a kimenet
      hivatalos zónafájl formátumban jelenik meg.

    -q csendben marad, és nem jelzi ki a különböző figyelmeztetéseket
      (azokat amelyek " !!! "-el kezdődnek). A súlyos hibaüzeneteket
      (amelyek " *** "-al kezdődnek) a program továbbra is kijelzi,
      ezeket nem is lehet eltüntetni.

    -T kiírja a "time-to-live" értékeket nem-bőbeszédű kimenet esetén.
      Alapértelmezés szerint a ttl értékeket csak bőbeszédű módban
      láthatjuk.

    -Z kiírja a kiválasztott erőforrás bejegyzések kimenetét teljes
      zónafájl formátumban, beleértve a tartománynevek végén a pontot, a
      ttl értéket és az osztály nevet.

  EGYÉBB OPCIÓK
    A következő opciókat csak különleges körülmények között használjuk.

    -c osztly
      segítségével megadhatunk egy kivállasztott erőforrás bejegyzés
      osztályt. A program a következő osztályokat támogatja: IN,
      INTERNET, CS, CSNET, CH, CHAOS, HS, HESIOD és a két helyettesítő
      ANY és *. Az alapértelmezett osztály az IN.

    -e elhagyja az információkat az olyan nevekről, amelyek nincsenek az
      adott zónán belül a zóna listázás alatt, ilyenek egyes "glue
      record"-ok. A szabályos lekérdezések esetén elhagyja az
      "additional information" és az "authoritative namesrver"
      szekciókat.

    -m megegyezik a -t MAILB-vel, ami a követkző típusok bármelyikére
      szűr: MB, MR, MG, és MINFO. Továbbá a MR és MG bejegyzéseket a
      program rekurzívan MB bejegyzésekre bővíti.

    -o elhagyja az erőforrás bejegyzések kimenetét a szabványos
      kimenetről. Használható a -f opcióval az erőforrás bejegyzések
      kimenete, a bőbeszédű valamint a hibakereső kimenetek és a
      hibaüzenetek elválasztására.

    -r kikapcsolja a névkiszolgáló rekurziót a lekérdezésnél. Ez azt
      jelenti, hogy a kérdezett névkiszolgáló csak olyan adatot ad
      vissza, ami a saját adatbázisában van. A névkiszolgáló ilyen
      esetben nem kezdeményez további lekérdezéseket más szerverek felé.
      Jegyezzük meg, hogy a névkiszolgáló rekurzió mindig ki van
      kapcsolva a -C opció használata esetén, amikor a program a SOA
      bejegyzést ellenőrzi. Hiteles szervereknél minden a lekérdezésre
      vonatkozó információ meg kell legyen.

    -R Normális esetben a lekérdezésben szereplő neveket a program FQDN-
      nek (teljes tartománynévnek) veszi, hacsak a név nem egy részből
      áll, amikor is az alapértelmezett tartományba tartozónak
      tekinthető. Ez az opció a BIND alapértelmezett viselkedését
      szimulálja. Bármilyen megadott nevet a program megpróbál
      érvényesíteni, méghozzá úgy, hogy a különböző "search-domain"-eket
      fűzi a névhez. Ez alól kivételt képez, ha a név létezik, de nincs
      meg a megfelelő bejegyzés típusa, amire kérdeztünk; ekkor a program
      kilép. Az alapértelmezett "search-domain"-ek az alapértelmezett
      tartományból keletkeznek. A tartományból mindig lehámozzuk az első
      komponenst, amíg csak egy végső tartomány marad, egy ponttal.

    -s seconds
      megad egy új névkiszolgáló időtúllépési (timeout) értéket. A
      program ennyi másodpercet fog várni a névkiszolgáló válaszára, két
      alkalommal. Normálisan kétszer próbálkozik 5 másodpercig
      névkiszolgáló címenként. Valójában az időtúllépési algoritmus
      kicsit bonyolultabb ennél. Dinamikusan változtatja az időtúllépési
      értéket a kísérletek és a névkiszolgáló címek számától függően.

    -u elrendeli virtuális körök (TCP) használatát datagrammok (UDP)
      helyett a lekérdezések során. Ez lassabb, de esetenként
      megbízhatóbb. Jegyezzük meg, hogy a program automatikusan a
      virtuális kört választja, ha a lekérdezés meghaladja a maximális
      datagramm csomag méretet. Hasonlóan, ha egy datagramm válaszról
      kiderül, hogy csonkolt, a program megismétli a lekérdezlst TCP-n
      keresztül. A zóna transzfer mindig TCP-n történik.

    -w hatására a program végtelen ciklusban újra próbálja a szabályos
      lekérdezést ha az túllépi a megengedett időt. Normális esetben ez
      10 másodperc minden megpróbált névszerver címnél.

    -V kiírja a host program verzióját, majd kilép.

  ALAPÉRTELMEZETT OPCIÓK
    Az alapértelmezett opciókat be lehet állítani a HOST_DEFAULTS
    környezeti változó segítségével. Ugyanazt a szintaxist kell használni,
    mint a parancssorban. Ezek a paraméterek a parancssorban szereplők
    előtt kerülnek kiértékelésre.

LEKÉRDEZÉS TÍPUSOK

    A program a következő lekérdezés típusokat (erőforrás bejegyzés
    típusokat) támogatja. Zárójelben a különböző adat mezők találhatók.

    A     Host cím (dotted quad)

    NS    Hivatalos névszerverek (tartománynév)

    MD    Levelezés céltartománya (tartománynév)

    MF    Levelezés továbbító (tartománynév)

    CNAME   Canonical name for an alias (tartománynév)

    SOA    Egy hiteles zóna ("zone of authority") kezdetét jelöli
         (elsődleges szerver tartományneve, névkiszolgáló
         adminisztátor (hostmaster) tartományneve, sorozat, frissítés,
         újra próbálás (retry), lejárat (expiration) , alapértelmezett
         ttl)

    MB    Postafiók tartományneve (tartománynév)

    MG    Levelezési csoporttag (tartománynév)

    MR    Mail rename domain name (tartomány név)

    NULL   Null erőforrás bejegyzés (nincs formátuma, nem tartalmaz
         adatot)

    WKS    Jól ismert szolgáltatások leírása ("dotted quad", protokol
         név, szolgáltatások listája)

    PTR    Tartománynév mutató (tartomány név)

    HINFO   Host információ (processzor típusát leíró karakterlánc,
         operációs rendszer típusát leíró karakterlánc)

    MINFO   Postafiók vagy levelezési lista információ (request domain
         name, error domain name)

    MX    Mail exchanger (preferencia érték, tartománynév)

    TXT    Leíró szöveg (egy vagy több karakterlánc)

    UINFO   Információ a felhasználóról (karakterlánc)

    UID    Felhasználó azanosító (szám)

    GID    Csoport azonosító (szám)

    UNSPEC  Nem specifikált bináris adat (adat)

    ANY    Bármilyen típusú információval megegyezik (match-el).

    MAILB   A következő típusok közül bármelyik: MB, MR, MG vagy MINFO.

    MAILA   A következő típusok közül bármelyik: MD, or MF.

    A következő típusokat definiálták az RFC 1183-ban, de egyelőre
    használatuk nem terjedt el. Ez a program felismeri ezeket.

    RP    Felelős személy (domain name for MB, domain name for TXT)

    AFSDB   AFS adatbázis helye (típus, tartománynév)

    X25    X25 cím (cím karakterlánc)

    ISDN   ISDN cím (cím karakterlánc, opcionális alcím karakterlánc)

    RT    Válaszd ezt az utat (preferencia érték, tartománynév)

    A következő típusokat az RFC 1348-ban definiálták, de használatuk
    egyenlőre nem terjedt el. Ez a program felismeri ezeket. RFC 1348
    elavultnak tekinthető ("obsolete"), helyette az RFC 1637 és az RFC 1706
    az irányadó. A két utóbbi RFC definiálja az NSAP típusú bejegyzések új,
    kísérleti használatát. Ez a program horgonyokat (hooks) tartalmaz a
    módosításukhoz.

    NSAP   NSAP cím (kódolt cím)

    NSAP-PTR NSAP mutató (tartománynév)

    A következő típusok újak (az RFC 1664 és az RFC 1712 alapján) Jegyezzük
    meg, hogy a GPOS típust visszavonták, most a LOC típus helyettesíti.

    PX    X400 <-> RFC822 megfeleltetés (preferencia érték, rfc822
         tartomány, x400 tartomány)

    GPOS   Földrajzi elhelyeszkedés (hosszúság karakterlánc, szélesség
         karakterlánc, magasság karakterlánc)

    A következő típusokat az RFC 1700-ban lefoglalták és az RFC 2065-ben
    definiálják őket.

    SIG    Biztonsági aláírás

    KEY    Biztonsági kulcs

    Az IP v6 címzés architektúráját és a DNS (domain name system-
    tartománynév rendszer) bővítéseket az RFC 1884-ben és az RFC 1886-ban
    definiálták.

    AAAA   IP v6 cím (kettős pontokkal megadott cím)

    A következő típust az RFC 1876 dokumentálja.

    LOC    Földrajzi elhelyeszkedés (szélesség, hosszúság, magasság,
         pontosság)

    A következő típusokat javasolták, de még csak tervezetben vannak.

    NXT    Következő érvényes bejegyzés

    EID    Végpont azonosító

    NIMLOC  Nimrod lokátor

    SRV    Információ az Internet szolgáltatásról

    ATMA   ATM cím

    NAPTR   Névadó hatóság URN-je

PÉLDÁK

    Nagyon jó összefoglalást és érvényesítést kaphatunk egy teljes zónáról
    a következő parancsal:

      host -G -S -C -A -L 1 zna

DIAGNOSZTIKA

  SIKERTELEN LEKÉRDEZÉSEK ÜZENETEI
    A következő hibaüzenetek arra jók, hogy megmondják miért volt
    sikertelen egy adott lekérdezés. Az üzenetben megjelenhet a szerver
    neve, ha ezt megadtuk (lásd kapcsolók). Ha egy meghatározott osztályt
    kértünk, úgy az is megjelenik.

    "Nameserver [szerver] not running"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem fut) A szerveren, amivel fel akartuk
      venni a kapcsolatot, nem fut névkiszolgáló.

    "Nameserver [szerver] not responding"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem válaszol) A kérdezett névkiszolgáló
      nem válaszolt a megadott időintervallumon belül.

    "Nameserver [szerver] not reachable"
      (A névkiszolgáló [szerver] nem elérhető) A hálózati útvonal a
      kiválsztott szerver felé nem járható.

    "nv does not exist [at szerver] (Authoritative answer)"
      (A nv nem létezik [a szerveren] (Hiteles válasz)) A lekérdezett
      név egyáltalán nem létezik.

    "nv does not exist [at szerver], try again"
      (A nv nem létezik [a szerveren], próbáld újra) A lekérdezett név
      nem létezik, de a válasz nem hiteles, ezert a válasz nem biztos.

    "nv has no tpus record [at szerver] (Authoritative answer)"
      (A nvnek nincs tpus bejegyzése [a szerveren] (Hiteles válasz)) A
      lekérdezésben szereplő név létezik, de nem létezik a keresett
      típus. Ez az állapot csak hiteles szerver esetében lép fel.

    "nv tpus record currently not present [at szerver]"
      (A nv tpus bejegyzés jelenleg nem elérhető [a szerveren]) A
      megadott típus nem létezik, de nem tudjuk, hogy a lekéredezett név
      érvényes-e. A válasz nem volt hiteles. Lehet hogy a rekurzió ki
      volt kapcsolva és az adat nem volt meg lokálisan.

    "nv tpus record not found [at szerver], try again"
      (A nv tpus nem található meg [a szerveren], próbáld újra)
      Valamilyen hiba közbejött, pl. időtúllépés a kapcsolat
      felvételekor.

    "nv tpus record not found [at szerver], server failure"
      (A nv tpus bejegyzés nem található [a szerveren], szerver hiba) A
      kérés kimondottan a névkiszolgáló hibájából nem teljesül, ez lehet
      belső hiba, vagy továbbítási hiba. Ezt kaphatjuk vissza, ha egy
      másodlagos névkiszolgáló zóna adatai lejártak, vagy ha a szerver
      nem hiteles valamilyen osztályra nézve.

    "nv tpus record not found [at szerver], no recovery"
      (A nv tpus bejegyzés nem található [a szerveren], nem javítható)
      Valamilyen javíthatalan formátum hiba, vagy visszautasítás a
      szerver részéről.

    "nv tpus record query refused [by szerver]"
      (A nv tpus bejegyzés lekérdezése visszautasítva [a szerver
      által]) A névkiszolgáló, amelyikkel a kapcsolatot felvettük
      visszautasította a válaszadást. Egyes névkiszolgálókat úgy
      állítanak be, hogy visszautasítsák a zóna transzfer kéréseket
      bizonyos klienseknek.

    "nv tpus record not found [at szerver]"
      (A nv tpus bejegyzés nem található [a szerveren]) A hiba pontos
      okát nem lehetett megállapítani. (Ez nem szabad, hogy
      előforduljon)

    "zna has lame delegation to szerver"
      Ha egy feltételezetten hiteles névkiszolgálótól lekérjük a SOA
      bejegyzést, az információnak elvileg elérhetőnek és hitelesnek kell
      lennie. Ha mégsem az, akkor "lame delegation" esete lép fel.
      Ugyanez történik, ha a szerver ki van kapcsolva, nem létezik, vagy
      zóna transzfer esetén nem tud eleget tenni a kérésnek.

    "No nameservers for zone found"
      (A znnak nem található egy névkiszolgálója sem) A zóna
      transzferhez nem lehetett lekérni az adott zónára egy névkiszolgáló
      nevét sem.

    "No addresses of nameservers for zna found"
      (A zna egyik névkiszolgálójának sincs címe) Le tudjuk kérni a
      névkiszolgálók nevét, de a címeiket nem.

    "No nameservers for zna responded"
      (A zna egyik névkiszolgálója sem válaszolt) A zóna összes
      névkiszolgálójától megpróbáltunk zóna transzfert kérni, de egyik
      sem tudott vagy akart eleget tenni a kérésnek.

  FIGYELMEZTETŐ- ÉS HIBAÜZENETEK
    Különböző figyelmeztető üzenetekkel találkozhatunk. Ezeket "!!!" előzi
    meg, és nem végzetes hibákra utalnak, általában a kapott adat
    értelmezése során. Ezeket az üzeneteket megszüntethetjük a -q kapcsoló
    segítségével.

    A hiba üzeneteket " *** " előzi meg. Ezek súlyos problémákra utalnak,
    mint pl. formátum hibákra a válaszban, de jelezhetik a specifikációk
    durva megsértését is. Ezeket a hiba üzeneteket nem lehet eltünteni.

    "zna has only one nameserver szerver"
      (A znnak csak egy névkiszolgálója van: szerver) Egy zóna
      névkiszolgáló bejegyzéseinek letöltése során kiderült, hogy a
      zónának csak egy névkiszolgálója van. Ez ellenkezik az
      ajánlásokkal.

    "zna nameserver szerver is not canonical (valdiszerver)"
      (A zna névkiszolgálója szerver nem "canonical" (valdiszerver)) A
      zóna névkiszolgálóinak lekérésekor kiderült, hogy a szóban forgó
      szerver neve nem "canonical". Ez súlyos működési hibákat okozhat. A
      "canonical" név zárójelben olvasható.

    "empty zone transfer for zna from szerver"
      (Üres zóna transzfer a znra a szervertl) A megjelölt szervertől
      visszakapott zóna transzferben nem volt adat, esetleg csak a SOA
      bejegyzés. Ez megtörténhet, ha a kérdezett szerver "lame" delegálás
      áldozata és cache-ben tárolta a SOA bejegyzést.

    "extraneous NS record for nv within zna from szerver"
      (idegen NS bejegyzés a nvnl a znban a szervertl) Zóna
      transzfer alatt, feltűnik egy NS bejegyzés egy olyan névnél, ami
      nem az aktuális zóna delegált alzónája.

    "extraneous SOA record for nv within zna from szerver"
      (idegen SOA bejegyzés a nvnl a znban a szervertl) Zóna
      transzfer alatt, feltűnik egy SOA bejegyzés egy olyan névnél, ami
      nem az aktuális zóna neve.

    "extraneous glue record for nv within zne from szerver"
      (idegen "glue record" a nvnl a znban a szervertl) Zóna
      transzfer folyamán, feltűnik egy "glue record" egy olyan névnél,
      ami nem része a zónának, vagy a delegált alzónái egyikének. Ez
      gyakorlat volt a BIND néhany régebbi változatában, azonban ma már
      nem kívánatos, mert nem hivatalos vagy akár pontatlan információ is
      elterjedhet e hibából kifolyóan.

    "incomplete tpus record for nv"
      (Hiányos tpus bejegyzés a nvnl) Amikor a program az erőforrás
      bejegyzés atatait dekódolta a válaszból, nem találta meg az összes
      szükséges adat mezőt. Ez gyakran előfordul a HINFO bejegyzéseknél,
      amelyeknél a két adatmezőből csak az egyik kerül kódolásra.

    "nv has both NS and A records within zna from szerver"
      (A nvnek van NS és A bejegyzése is a znban a szervertl) A
      nvvel jelölt delegált zónának van egy "A" bejegyzése. Ezt a
      program csak a szülő zna zónatranszfere esetén jelzi. A bejegyzés
      jelenléte nem hiba, de a teljes host szám esetleg nem pontos. A
      szóban forgó "A" bejegyzést a program nem számolja bele a delegált
      zónába.

    "nv tpus records have different ttl within zna from szerver"
      (nv tpus bejegyzéseknek különböző ttl-jük van a znn belül a
      szervertl) Az azonos nevű/típusú/osztályú erőforrás bejegyzéseknek
      azonos kellene legyen a ttl értéke a zónában. Ha esetleg mégis
      eltér (ekkor kapjuk az üzenetet), annak oka lehet, hogy "glue
      record"-okat vagy más információt a szülő zónában, a delegált
      zónáktól függetlenül definiáltak, és a két zónarész adatait nem
      szinkronizálták.

    "nv tpus record has illegal name"
      (A nv tpus bejegyzésnek illegális a neve) Egy "A" vagy MX
      bejegyzés neve érvénytelen karaktereket tartalmaz. Csak az
      alfanumerikus karakterek és a kötőjel '-' érvényesek a
      névkomponensekben (címkékben) a pontok között.

    "nv tpus host szerver has illegal name"
      (A nv tpus hostnak szerver illegális a neve) Egy MX vagy NS
      bejegyzésben szereplő host neve érvénytelen karaktereket tartalmaz.
      Csak az alfanumerikus karakterek és a kötőjel '-' érvényesek a
      névkomponensekben (címkékben) a pontok között.

    "nv tpus host szerver does not exist"
      (A nv tpus host szerver nem létezik) Az NS vagy MX bejegyzésben
      megjelölt host szerver egyáltalan nem létezik. NS bejegyzés esetén
      a program a nv "lame" delegálását jelezi.

    "nv tpus host szerver has no A record"
      "nv tpus hostnak szerver nincs A bejegyzése" Egy NS vagy MX
      bejegyzésben szereplő hostnak server nincsen címe. NS bejegyzés
      esetén a program a nv "lame" delegálását jelezi.

    "nv tpus host szerver is not canonical"
      (nv tpus host szerver nem "canonical") Egy NS vagy MX
      bejegyzésben szereplő host szerver neve nem "canonical". Ez súlyos
      működési hibákat okozhat a tartományra vonatkozó adatok letöltése
      alatt vagy az elektronikus levelezésben.

    "nv address A.B.C.D is not registered"
      (Az A.B.C.D című nv nincs regisztrálva) Egy "A" bejegyzésben
      szereplő cím "reverse" keresése nem sikerült (hiteles válasz). A
      cím nem volt megtalálható a megfelelő in-addr.arpa zónában.

    "nv address A.B.C.D maps to valdinv"
      (nv címe A.B.C.D valdinvre mutat vissza) Egy "A" bejegyzés
      címének a "reverse" keresése sikeres volt, de nem az "A" bejegyzés
      eredeti nevére mutatott vissza. Minden további nélkül rendelhetünk
      több nevet egy címhez, de általában a "reverse" in-addr.arpa
      zónában csak egy PTR van, ami a host ``hivatalos'' nevére mutat.

    "nv address A.B.C.D maps to alias aliasnv"
      (nv címe A.B.C.D aliasnv aliasra mutat) Több PTR bejegyzés
      esetén, az első a ``hivatalos'' host név. Minden további PTR
      bejegyzést a gethostbyaddr() függvény aliasként ("álnévként") ad
      vissza, a BIND 4.9 óta. Jegyezzük meg, hogy a PTR bejegyzésekre nem
      vonatkozik a "round robin reshuffling".

    "zna SOA record at szerver is not authoritative"
      (zna SOA bejegyzése a szerveren nem hiteles) Amikor a SOA
      bejegyzést ellenőrizzük egy feltételezetten hiteles névkiszolgálón
      kiderül, hogy a SOA információ nem hiteles. Ezt eldönthetjük
      névkiszolgáló rekurzió nélküli lekérdezéssel.

    "zna SOA primary szerver is not advertised via NS"
      (A zna SOA elsődleges szervere nincs NS-en keresztül hirdetve) Az
      elsődleges névszerver nem található meg a zóna NS bejegyzései
      között. Ez önmagában nem hiba, hiszen csak a nyilvánosan elérhető
      névkiszolgálókat hirdethetjük, a többiek lehetnek tűzfal mögött.

    "zna SOA primary szerver has illegal name"
      (A zna SOA elsődleges szervernek illegális a neve) Az elsődleges
      névkiszolgáló neve nem megengedett karaktereket tartalmaz.

    "zna SOA hostmaster postafik has illegal mailbox"
      (A zna SOA hostmasterének (postafik) illegális a postafiókja) A
      hostmaster postafiókjának a nevében nem megengedett karakter van.
      Gyakori hiba, hogy RFC822 formátumú e-mail címet írunk be, amikor a
      ``@'' jelet ponttal kell helyettesíteni.

    "zna SOA serial has high bit set"
      (A zone SOA sorozatszámában a felső bit be van állítva) Annak
      ellenére, hogy a sorozatszám előjel nélküli 32 bites érték,
      véletlenül jelentkezhet túlcsordulás, ha nem megfelelően használjuk
      a pontozott decimális formátumot a zóna fájlban. Ettől
      szinkronizációs hibák léphetnek fel, az elsődleges és a másodlagos
      névkiszolgálók között.

    "zna SOA retry exceeds refresh"
      (A zone SOA újrapróbálás meghaladja a frissítést) Egy sikertelen
      frissítés után az újrapróbálás csak a következő frissítés után
      történne meg.

    "zna SOA refresh+retry exceeds expire"
      (A zna SOA frissítés+újrapróbálás több mint a lejárás) Egy
      sikertelen frissítés után az újrapróbálás csak az adatok
      érvényességének lejárta után történne meg.

    "szerver1 and szerver2 have different primary for zna"
      (szerver1 és szerver2nek más az elsődlegese a znra) Ha a SOA
      bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószínűleg szintén nem fog
      megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different hostmaster for zna"
      "szerver1 és szerver2nek különbözô hostmaster van megadva a znra"
      Ha a SOA bejegyzés különbözik, az zóna tartalma valószínűleg
      szintén nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik
      szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different serial for zna"
      (szerver1nek és szerver2nek nem azonos a sorozatszáma a znra) Ez
      általában nem hiba, hanem akkor történik, amikor az elsődleges
      kiszolgáló már frissítette az adatait, de a másodlagos még nem. Ha
      a sorozatszám használatánál hibát követünk el, az üzenet hibára is
      utalhat.

    "szerver1 and szerver2 have different refresh for zna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a frissítése a znra) Ha a SOA
      bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószínűleg szintén nem fog
      megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different retry for zna"
      (szerver1nek és szerver2nek más az újrapróbálási értéke a znra)
      Ha a SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószínűleg szintén
      nem fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert
      kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different expire for zna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a lejárati értéke a znra) Ha a
      SOA bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószínűleg szintén nem
      fog megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert
      kérdezzük.

    "szerver1 and szerver2 have different defttl for zna"
      (szerver1nek és szerver2nek más a defttl értéke a znra) Ha a SOA
      bejegyzés különbözik, a zóna tartalma valószínűleg szintén nem fog
      megegyezni. Az eredmény attól függ, hogy melyik szervert kérdezzük.

KILÉPÉSI ÁLLAPOT

    A program 0-val tér vissza, ha a kért információt sikeresen letöltötte,
    zóna listázás esetén vagy, ha a SOA bejegyzés ellenőrzése súlyosabb
    hiba nélkül sikerült. A többi esetben nem nulla értékkel tér vissza.

KÖRNYEZET

  HOST NÉV KERESÉS TESTRE SZABÁSA
    Általában a felhasználók olyan neveket adnak meg, amelyekben nincs
    pont, ekkor a program az alapértelmezett tartományt hozzáfűzi a névhez.
    Ezt a tartományt a program általában a /etc/resolv.conf fájlból veszi.
    Ha nem, akkor a program képzi a nevet, úgy, hogy leveszi a helyi
    hostnevet, és megtart mindent az első pontja után.

    A felhasználó felülbírálhatja ezt az eljárást, és megadhat egy
    alapértelmezett tartománynevet a LOCALDOMAIN környezeti vátozóban.

    Ezen felül, a felhasználó megadhat saját rövidítéseket a hostnevekre.
    Ezeket egy fájlban kell elhelyezni, egy rövidítést soronként. A sor
    formátuma a következő: rövidítés, szóköz, majd a teljes tartománynév
    (FQDN). A fájl nevét a HOSTALIASES környezeti változóban kell megadni.

SPECIÁLIS MEGFONTOLÁSOK

    Az egy adott tartománynévhez tartozó erőforrásbejegyzés információt
    csak a zóna hiteles névkiszolgálójától kaphatjuk meg. Ezért, ha egy
    másik (az adott zónára nem hiteles) szervert kérdezünk a "-a" opcióval,
    elképzelhető, hogy az adatoknak csak egy részét kapjuk meg, mert ez az
    opció az éppen elérhető adatokat adja vissza és nem a létező összes
    adatot. Jegyezzük meg, hogy a "-v" kapcsolóval megnézhetjük, hogy a
    válasz hiteles-e vagy nem.

    Amikor zónát listázunk a "-l" kapcsolóval, a program az adatokat a zóna
    hiteles névkiszolgálójától kérdezi le. Ezt a szerzők úgy valósították
    meg, hogy a program egy teljes zóna transzfert hajt végre, majd kiszűri
    a kért adatokat. Jegyezzük meg, hogy ehhez a hiteles névkiszolgáló
    direkt elérése szükséges. Ezt az opciót óvatosan használjuk. A
    névkiszolgálókat esetenként úgy konfigurálják, hogy utasítsák el a zóna
    transzfert, ha elárasztják őket kérésekkel.

TOVÁBBI DOKUMENTÁCIÓ

    rfc883, Domain names - implementation and specification
    rfc920, Domain requirements
    rfc952, DOD Internet host table specification
    rfc974, Mail routing and the domain system
    rfc1032, Domain administrators guide
    rfc1033, Domain administrators operations guide
    rfc1034, Domain names - concepts and facilities
    rfc1035, Domain names - implementation and specification
    rfc1101, DNS encoding of network names and other types
    rfc1123, Requirements for Internet hosts - application
    rfc1183, New DNS RR definitions
    rfc1348, DNS NSAP RRs
    rfc1535, A security problem and proposed correction
    rfc1536, Common DNS implementation errors
    rfc1537, Common DNS data file configuration errors
    rfc1591, Domain Name System structure and delegation
    rfc1637, DNS NSAP resource records
    rfc1664, Using DNS to distribute X.400 address mappings
    rfc1700, Assigned numbers
    rfc1706, DNS NSAP resource records
    rfc1712, DNS encoding of geographical location (GPOS)
    rfc1713, Tools for DNS debugging
    rfc1794, DNS support for load balancing
    rfc1876, Expressing location information in the DNS (LOC)
    rfc1884, IP v6 addressing architecture
    rfc1886, DNS extensions to support IP v6 (AAAA)
    rfc1912, Common DNS operational and configuration errors
    rfc1982, Serial number arithmetic
    rfc1995, Incremental zone transfer in DNS (IXFR)
    rfc1996, Prompt notification of zone changes
    rfc2010, Operational criteria for root nameservers
    rfc2052, Specification of location of services (SRV)
    rfc2065, DNS security extensions (KEY/SIG/NXT)

SZERZŐ

    Ez a program eredetileg a Rutgers Egyetemről származik.
    Újraírta: Eric Wassenaar, NIKHEF, <e07@nikhef.nl>

LÁSD MÉG

    named(8), resolv.conf(5), resolver(3)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kovács Emese <emese@eik.bme.hu>

                  970203               host(1)