Provided by: man-db_2.5.7-2_i386 bug

NAZWA

    apropos - przeszukiwanie nazw i opisów stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    apropos [-dalhvV] [-e|-w|-r] [-s sekcja] [-m system[,...]] [-M cieka]
    [-L ustawienia_jzykowe] [-C plik] sowo_kluczowe ...

OPIS

    Każda strona podręcznika zawiera krótki opis. apropos przeszukuje te
    opisy, wyszukując podane sowo_kluczowe.

    sowo_kluczowe jest zazwyczaj wyrażeniem regularnym, tak jakby użyto
    opcji -r, może także zawierać znaki dopasowania w stylu powłoki (-w)
    lub być traktowane dosłownie (-e). Podczas używanie tych opcji może być
    potrzebne ujęcie sowa_kluczowego w cudzysłowy lub poprzedzenie znaków
    specjalnych  znakiem  odwrotnego  ukośnika  (\), aby uniknąć ich
    interpretowania przez powłokę.

    Standardowe reguły dopasowania pozwalają na dopasowanie nazwy strony
    podręcznika i poszczególnych słów opisu.

    Baza danych przeszukiwana przez apropos jest aktualizowana przez
    program mandb. W zależności od instalacji, może być on uruchamiany
    okresowo przez program cron lub ręcznie przez administratora po
    zainstalowaniu nowych stron podręcznika.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -v, --verbose
       Wyświetla szczegółowe ostrzeżenia.

    -r, --regex
       Interpretuje każde słowo kluczowe jako wyrażenie regularne. Jest
       to zachowanie domyślne. Każde słowo kluczowe jest dopasowywane
       do nazw stron podręcznika lub opisów niezależnie. Może pasować
       do dowolnej części nazwy lub opisu. Dopasowanie nie jest
       ograniczone do granic słów.

    -w, --wildcard
       Interpretuje każde słowo kluczowe jako wzorzec zawierający znaki
       dopasowania  w  stylu  powłoki. Każde słowo kluczowe jest
       dopasowywane do nazw stron podręcznika lub opisów niezależnie.
       Jeśli podano również opcję --exact, to dopasowanie będzie
       znalezione tylko wtedy, jeżeli rozwinięcie słowa kluczowego
       pasuje do całości opisu lub nazwy strony. W przeciwnym wypadku
       słowo kluczowe może być dopasowane do granic słów w opisie.

    -e, --exact
       Każde słowo kluczowe będzie dokładnie dopasowane do nazw i
       opisów stron podręcznika.

    -a, --and
       Wyświetla tylko te pozycje, które pasują do wszystkich podanych
       słów kluczowych. Domyślnie wyświetlane są pozycje pasujące do
       któregokolwiek ze słów kluczowych.

    -l, --long
       Nie przycina wyjścia do szerokości terminalu. Normalnie, wyjście
       będzie skrócone do szerokości terminalu, aby uniknąć brzydkich
       efektów w przypadku źle napisanych sekcji NAZWA.

    -s sekcja, --section sekcja
       Przeszukuje tylko podaną sekcję podręcznika. Jeżeli sekcja jest
       sekcją prostą, na przykład "3", to wyświetlona lista opisów
       będzie zawierać strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd.,
       podczas gdy jeżeli sekcja zawiera rozszerzenie, na przykład
       "3perl", to lista będzie zawierać tylko i wyłącznie strony w tej
       sekcji podręcznika.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeśli ten system ma dostęp do hierarchii stron man innego
       systemu operacyjnego, to ta opcja zapewnia do nich dostęp. Aby
       przeszukiwać opisy stron z systemu NewOS, należy użyć opcji -m
       NewOS.

       Podany system może być kombinacją oddzielonych przecinkami nazw
       systemów operacyjnych. Aby włączyć  hierarchię  stron  man
       macierzystego systemu operacyjnego, należy użyć man jako nazwy
       systemu w łańcuchu argumentów. Niniejsza  opcja  nadpisuje
       ewentualne użycie zmiennej środowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Określa alternatywny zbiór rozdzielonych dwukropkami hierarchii
       stron podręcznika do przeszukiwania. Domyślnie apropos używa
       wartości zmiennej środowiskowej $MANPATH, chyba że jest pusta,
       co spowoduje, że na podstawie wartości zmiennej środowiska $PATH
       określi odpowiednią ścieżkę poszukiwań man. Opcja ta nadpisuje
       zawartość zmiennej $MANPATH.

    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       apropos zazwyczaj określa bieżące ustawienia językowa przez
       wywołanie systemowej funkcji C setlocale(3), która określa je na
       podstawie różnych zmiennych środowiska, takich jak $LC_MESSAGES
       i $LANG. Aby tymczasowo nadpisać wartości ustalone przez tę
       funkcję, można użyć tej opcji do bezpośredniego przekazania
       ustawie_jzykowych do programu apropos. Uwaga: będzie to miało
       wpływ tylko na wyszukiwanie stron podręcznika, komunikaty takie
       jak informacje o pomocy, zawsze będą wyświetlane w języku
       określonym na początku działania.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego  użytkownika  zamiast
       domyślnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Błąd działania.

    16   Nie znaleziono niczego, co spełniałoby kryteria wyszukiwania.

ŚRODOWISKO

    SYSTEM Jeżeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartości jako argumentu opcji -m.

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona  jest  $MANPATH,  to  jej  wartość  jest
       interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań
       hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami
       nazwy hierarchii (katalogów).

    MANWIDTH
       Jeżeli jest ustawiona opcja $MANWIDTH, to jej wartość określa
       szerokość terminala (patrz opis opcji --long). Jeśli nie jest
       ustawiona szerokość terminala zostanie pobrana z ioctl(2), jeśli
       jest dostępna, z wartości zmiennej $COLUMNS albo zostanie użyta
       domyślna wartość 80 znaków.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeżeli ustawiono $POSIXLY_CORRECT, nawet na pustą wartość, to
       domyślnie apropos  będzie  wyszukiwał  w  trybie  wyrażeń
       regularnych (-r). Obecnie i tak to jest domyślne zachowanie.

PLIKI

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    /usr/share/man/.../whatis
       Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKŻE

    whatis(1), man(1), mandb(8).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika
    pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.