Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    bash - GNU Bourne-Again SHell

SKŁADNIA

    bash [opcje] [plik]

COPYRIGHT

    Bash is Copyright (C) 1989-2001 by the Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    Bash jest zgodnym z sh interpreterem języka poleceń, wykonującym
    polecenia ze standardowego wejścia bądź z pliku. Włączono doń również
    przydatne cechy zaczerpnięte z powłoki Korna i powłoki C (ksh i csh).

    Bash w zamierzeniu jest implementacją zgodną z POSIX-ową specyfikacją
    powłok i narzędzi -- IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE
    Working Group 1003.2).

OPCJE

    Oprócz  jednoznakowych  opcji  powłoki  udokumentowanych w opisie
    wbudowanego polecenia set, bash przy wywołaniu interpretuje poniższe
    opcje:

    -c acuch
         Jeśli występuje opcja -c, to polecenia odczytywane są z
         acucha. Jeżeli po acuchu istnieją argumenty, to są one
         przypisywane do argumentów pozycyjnych, poczynając od $0.
    -r    Jeżeli występuje opcja -r, to powłoka staje się powłoką
         okrojon (restricted). Zobacz poniżej POWŁOKA OKROJONA.
    -i    Jeżeli występuje opcja -i, to powłoka jest interaktywna.
    -s    Jeśli występuje opcja -s lub po przetworzeniu opcji nie
         pozostają żadne argumenty, to polecenia odczytywane są ze
         standardowego wejścia. Opcja ta umożliwia na ustawienie
         parametrów   pozycyjnych  podczas  wywołania  powłoki
         interaktywnej.
    -D    Na standardowym wyjściu wypisywana jest lista wszystkich
         podwójnie cytowanych łańcuchów poprzedzonych znakiem $. Są
         to łańcuchy będące przedmiotem tłumaczenia języka,  gdy
         bieżącym ustawieniem regionalnym (locale) nie jest C ani
         POSIX. Implikuje to opcję -n; nie zostaną wykonane żadne
         polecenia.
    [-+]O [opcja_shopt]
         opcja_shopt jest jedną z ocpji powłoki akceptowanych przez
         polecenie wbudowane shopt (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
         poniżej).  Jeśli występuje opcja_shopt, to -O nadaje wartość
         tej opcji, zaś +O unieważnia ją.  Jeżeli  nie  podano
         opcji_shopt, to na standardowym wyjściu wypisywane są nazwy i
         wartości opcji powłoki akceptowanych przez shopt.  Jeśli
         opcją wywołania jest +O, tworzone wyjście jest formatowane w
         taki sposób, by można było wykorzystać je jako wejście.
    --    Zapis -- sygnalizuje koniec opcji i wyłącza dalsze ich
         przetwarzanie.  Argumenty występujące po -- traktowane są
         jako nazwy plików i argumenty. Argument - jest równoważnikiem
         --.

    Bash interpretuje także wiele opcji wieloznakowych. Jeśli mają zostać
    rozpoznane, opcje te muszą pojawić się w wierszu poleceń przed opcjami
    jednoznakowymi,

    --dump-po-strings
       Równoważne -D, ale wyjście jest w formacie pliku GNU gettext po
       (portable object).
    --dump-strings
       Równoważnik -D.
    --help Wyświetla na standardowym wyjściu komunikat o użytkowaniu i
       pomyślnie kończy pracę.
    --init-file plik
    --rcfile plik
       Wykonuje polecenia z podanego pliku zamiast ze standardowego
       osobistego pliku inicjującego ~/.bashrc, jeśli powłoka jest
       interaktywna. Zobacz WYWOŁANIE poniżej.

    --login
       Sprawia, że bash działa tak, jakby został wywołany jako powłoka
       zgłoszeniowa (login shell). Zobacz WYWOŁANIE poniżej.

    --noediting
       Nie używa biblioteki GNU readline do odczytu wierszy poleceń w
       trybie interaktywnym.

    --noprofile
       Nie  odczytuje  ani  ogólnosystemowego  pliku  startowego
       /etc/profile ani żadnego z osobistych plików  inicjujących
       ~/.bash_profile, ~/.bash_login czy ~/.profile. Domyślnie, bash
       czyta te pliki gdy jest wywołany jako powłoka zgłoszeniowa
       (zobacz WYWOŁANIE poniżej).

    --norc Nie odczytuje i nie wykonuje osobistego pliku inicjującego
       ~/.bashrc jeśli powłoka jest interaktywna. Opcja ta  jest
       domyślnie włączona, jeżeli powłokę wywołano jako sh.

    --posix
       Zmienia zachowanie bash tam, gdzie operacja domyślna różni się
       od standardu POSIX 1003.2 tak, by dostosować się do niego (tryb
       posix).

    --restricted
       Powłoka staje się okrojona (zobacz POWŁOKA OKROJONA poniżej).

    --verbose
       Równoważnik opcji -v.

    --version
       Pokazuje na standardowym wyjściu informację o wersji tego
       egzemplarza bash i pomyślnie kończy pracę.

ARGUMENTY

    Jeśli po przetworzeniu opcji pozostają jakieś argumenty, a nie
    podano ani opcji -c ani -s, to zakłada się, że pierwszy argument
    jest nazwą pliku zawierającego polecenia powłoki.  Jeżeli bash
    został wywołany w taki sposób, to $0 przypisywana jest nazwa
    pliku z poleceniami,  a  parametrom  pozycyjnym  pozostałe
    argumenty.  Bash odczytuje i wykonuje polecenia z tego pliku, a
    następnie kończy pracę.  Kod zakończenia basha jest wówczas
    kodem  zakończenia ostatniego wykonanego polecenia skryptu.
    Jeśli nie wykonano żadnego polecenia, to kod zakończenia wynosi
    0.

WYWOŁANIE

    Powoka zgoszeniowa (login shell) to taka, w której pierwszym
    znakiem zerowego argumentu jest -, lub taka, którą uruchomiono z
    opcją --login.

    Powłoka interaktywna to taka, którą uruchomiono bez argumentów
    innych niż opcje i bez opcji -c; zarówno jej standardowe wejście
    jak i wyjście powiązane jest z terminalami (tak jak określiła to
    funkcja isatty(3)), albo taka, którą uruchomiono z opcją -i.
    Jeśli bash jest interaktywny, to ustawiane jest PS1 zaś $-
    zawiera i; pozwala to skryptowi powłoki lub plikowi startowemu
    na sprawdzanie tego stanu.

    Poniższe  akapity  opisują, jak bash wykonuje swoje pliki
    startowe. Jeśli któryś z tych plików istnieje, ale nie może być
    odczytany, to bash zgłasza błąd. Tyldy (~) w nazwach plików
    interpretowane są według reguł opisanych poniżej w części
    Interpretacja tyld sekcji INTERPRETACJA.

    Gdy bash wywoływany jest jako powłoka zgłoszeniowa lub jako
    powłoka nie-interaktywna z opcją --login, w pierwszej kolejności
    czyta i wykonuje polecenia z pliku /etc/profile, jeśli takowy
    istnieje. Po odczytaniu tego pliku, szuka ~/.bash_profile,
    ~/.bash_login i ~/.profile, w tej kolejności, po czym odczytuje
    i wykonuje polecenia z pierwszego istniejącego i dającego się
    odczytać.  Można  posłużyć  się opcją --noprofile podczas
    uruchamiania powłoki, by zakazać takiego zachowania.

    Podczas kończenia pracy powłoki zgłoszeniowej, bash czyta i
    wykonuje polecenia z pliku ~/.bash_logout, jeśli taki istnieje.

    Jeżeli uruchamiana jest powłoka interaktywna nie będąca powłoką
    zgłoszeniową, bash czyta i wykonuje polecenia z ~/.bashrc, jeśli
    taki plik istnieje.  Może to być zakazane za pomocą opcji
    --norc. Opcja --rcfile plik wymusi odczyt i wykonanie poleceń z
    pliku zamiast z ~/.bashrc.

    Jeśli bash startuje w trybie nie-interaktywnym, na przykład w
    celu  uruchomienia skryptu powłoki, to szuka w środowisku
    zmiennej BASH_ENV, interpretuje jej wartość, jeśli ją znalazł, i
    używa otrzymanej wartości jako nazwy pliku do odczytania i
    wykonania.  Bash zachowuje się tak, jakby  były  wykonane
    następujące polecenia:
       if [ -n "$BASH_ENV" ]; then . "$BASH_ENV"; fi
    ale do szukania nazwy pliku nie jest używana wartość zmiennej
    PATH.

    Jeżeli bash wywołano pod nazwą sh, to próbuje on naśladować
    zachowanie startowe historycznych wersji sh tak ściśle jak to
    jest możliwe, przy równoczesnym spełnianiu standardu POSIX.
    Wywołany jako powłoka interaktywna lub powłoka nie-interaktywna
    z opcją --login, usiłuje na początku odczytać i  wykonać
    polecenia z /etc/profile i ~/.profile, w tej kolejności. W celu
    zakazania tego zachowania można  użyć  opcji  --noprofile.
    Wywołany jako powłoka interaktywna pod nazwą sh, bash poszukuje
    zmiennej ENV, interpretuje jej wartość, jeśli jest zdefiniowana,
    i posługuje się otrzymaną wartością jako nazwą pliku, który ma
    być odczytany i wykonany. Ponieważ powłoka wywołana jako sh nie
    usiłuje czytać ani wykonywać poleceń z jakichkolwiek innych
    plików startowych, opcja --rcfile nie ma żadnych skutków.
    Powłoka nie-interaktywna wywołana pod nazwą sh nie próbuje
    czytać żadnych plików startowych.  Wywołany jako sh, bash
    wchodzi w tryb posix po odczycie plików startowych.

    Gdy bash uruchomiony jest w trybie posix, jak z opcją --posix
    wiersza poleceń, kieruje się standardem POSIX dla  plików
    startowych.  W trybie tym, powłoka interaktywna interpretuje
    zmienną ENV a polecenia odczytywane i wykonywane są z pliku,
    którego nazwą jest zinterpretowana wartość. Nie są czytane inne
    pliki startowe.

    Bash usiłuje rozstrzygnąć, czy jest uruchomiony przez demona
    powłoki zdalnej, zwykle rshd.  Jeżeli stwierdzi, że został
    uruchomiony przez rshd, to odczytuje i wykonuje polecenia z
    ~/.bashrc, jeśli plik ten istnieje i daje się czytać. Nie będzie
    tego robił wywołany jako sh. Można posłużyć się opcją --norc,
    by zakazać tego zachowania oraz opcją --rcfile, by wymusić
    czytanie innego pliku, ale rshd zazwyczaj nie wywołuje powłoki z
    tymi opcjami ani nie pozwala na ich podanie.

    Jeśli powłoka została uruchomiona z efektywnym id użytkownika
    (grupy) różnym od id rzeczywistego, a nie podano opcji -p, to
    nie są odczytywane żadne pliki startowe, funkcje powłoki nie są
    dziedziczone ze środowiska, zmienna SHELLOPTSP, jeśli jest taka
    w  środowisku,  jest  ignorowana a efektywny identyfikator
    użytkownika jest ustawiany na jego identyfikator rzeczywisty.
    Jeśli przy wywołaniu podano opcję -p, to zachowanie startowe
    jest takie samo, ale nie jest  resetowany  efektywny  id
    użytkownika.

DEFINICJE

    W  pozostałej  części  tego dokumentu używane są poniższe
    definicje.
    odstęp Spacja lub znak tabulacji.
    słowo Sekwencja znaków uważana przez powłokę za pojedynczą
       jednostkę. Znana też jako token.
    nazwa Jest  to  sowo składające się wyłącznie ze znaków
       alfanumerycznych i znaków podkreślenia, i rozpoczynające
       się znakiem alfabetycznym lub podkreśleniem. Wspominane
       również jako identyfikator.
    metaznak
       Znak, które, gdy nie jest cytowany, oddziela słowa. Jeden
       z poniższych:
       | & ; ( ) < > spacja tab
    operator sterujący
       token  pełniący funkcję sterującą. Jest to jeden z
       poniższych symboli:
       || & && ; ;; ( ) | <nowalinia>

SŁOWA ZASTRZEŻONE

    Sowa zastrzeone (reserved words) to takie, które mają dla
    powłoki specjalne znaczenie. Następujące słowa są rozpoznawane
    jako zastrzeżone, gdy nie są cytowane i występują albo jako
    pierwsze słowo polecenia prostego (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI
    poniżej) albo trzecie słowo poleceń case lub for;

    ! case do done elif else esac fi for function if in select then
    until while { } time [[ ]]

GRAMATYKA POWŁOKI

  Polecenia proste
    Polecenie  proste  jest  sekwencją  opcjonalnych  przypisań
    zmiennych, po której następują rozdzielane przez odstęp słowa i
    przekierowania, a zakończoną operatorem sterujcym. Pierwsze
    słowo określa polecenie, jakie ma zostać wykonane i jest
    przekazywane jako argument numer zero.  Pozostałe słowa są
    przekazywane jako argumenty wywoływanego polecenia.

    Wartością zwracaną polecenia prostego jest jego kod zakończenia
    lub 128+n jeżeli polecenie przerwane jest sygnałem n.

  Potoki
    Potok jest sekwencją jednego lub więcej poleceń rozdzielonych
    znakiem |. Formatem potoku jest:

       [time [-p]] [ ! ] polecenie [ | polecenie2 ... ]

    Standardowe wyjście z polecenia połączone jest za pośrednictem
    potoku ze standardowym wejściem polecenia2.  Połączenie to
    wykonywane jest przed możliwymi przekierowaniami podanymi dla
    polecenia (zobacz poniżej PRZEKIEROWANIE.

    Jeżeli potok poprzedza zastrzeżone słowo !, to kod zakończenia
    takiego potoku jest negacją (NOT) kodu zakończenia ostatniego
    polecenia.  W  przeciwnym  wypadku, kodem potoku jest kod
    zakończenia  ostatniego  polecenia.  Powłoka  oczekuje  na
    zakończenie  (terminate) wszystkich poleceń w potoku przed
    zwróceniem wartości.

    Jeżeli potok jest poprzedzony słowem zastrzeżonym time, to po
    jego zakończeniu podawany jest czas wykonywania, jak również
    czas użytkownika i czas systemu zużyty na wykonanie.  Opcja -p
    zmienia format tworzonych wyników na określony przez POSIX. Do
    sformatowania  łańcucha  określającego,  jak  powinna  być
    wyświetlana  informacja  o  czasach, można ustawić zmienną
    TIMEFORMAT; zobacz opis TIMEFORMAT w Zmienne powłoki poniżej.

    Każde polecenie w potoku uruchamiane jest jako odrębny proces
    (tj. w podpowłoce).

  Listy
    Lista jest potokiem lub sekwencją kilku potoków rozdzielonych
    jednym z operatorów ;, &, && lub ||, i opcjonalnie zakończoną
    jednym ze znaków ;, & lub <nowalinia>.

    Spośród tych operatorów listowych, && i || mają ten sam
    priorytet, następujące po nich ; i &, również mają równy między
    sobą priorytet.

    Jeśli polecenie zakończone jest operatorem sterującym &, to
    powłoka wykonuje je w tle (background) w podpowłoce.  Powłoka
    macierzysta nie oczekuje na zakończenie polecenia, a zwracany
    kod wynosi 0. Polecenia oddzielane znakiem średnika ; wykonywane
    są sekwencyjnie; powłoka oczekuje na zakończenie pracy przez
    każde z nich po kolei. Zwracany kod jest kodem zakończenia
    ostatniego wykonanego polecenia.

    Operatory sterujące && i || oznaczają odpowiednio listy AND i
    OR. Lista AND ma postać

    polecenie2 wykonywane jest wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca zerowy kod zakończenia.

    Lista OR ma postać

       polecenie1 || polecenie2

    polecenie2 jest wykonywane wtedy, i tylko wtedy, gdy polecenie1
    zwraca niezerowy kod zakończenia. Kod zwracany przez listy AND
    i OR jest kodem zakończenia ostatniego wykonanego polecenia
    listy.

  Polecenia złożone
    Polecenie zoone (compound command) jest jednym z poniższych:

    (lista)
       lista wykonywana jest w podpowłoce. Przypisania zmiennych
       i polecenia wbudowane wpływające na środowisko powłoki
       nie zachowują swoich skutków po zakończeniu polecenia.
       Zwracanym kodem jest kod zakończenia listy.

    { lista; }
       lista jest po prostu wykonywana w bieżącym środowisku
       powłoki. lista musi być zakończona znakiem nowej linii
       lub średnika. Nazywane jest to poleceniem grupowania.
       Zwracanym kodem jest kod zakończenia listy.  Należy
       pamiętać, że w przeciwieństwie do metaznaków ( i , { i }sowami zastrzeonymi i aby zostały rozpoznane muszą
       się  pojawić tam, gdzie dozwolone jest użycie słów
       zastrzeżonych. Ponieważ nie powodują podziału na słowa,
       muszą być oddzielone od listy za pomocą białego znaku.

    ((wyraenie))
       wyraenie  interpretowane  jest  zgodnie  z zasadami
       opisanymi  poniżej  w  sekcji  OBLICZANIE  WYRAŻEŃ
       ARYTMETYCZNYCH.  Jeśli wartość wyrażenia jest niezerowa,
       to kodem zwracanym jest 0; w przeciwnym razie kodem
       zwracaym jest 1. Jest to ściśle równoważne konstrukcji
       let "wyraenie".

    [[ wyraenie ]]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zależności od  interpretacji
       wyrażenia warunkowego wyraenie. Wyrażenia złożone są ze
       składowych (primaries)  opisanych  poniżej  w  opcji
       WYRAŻENIA WARUNKOWE. Na słowach pomiędzy [[ a ]] nie są
       wykonywane rozwinięcia nazw plików ani podział na słowa;
       są natomiast wykonywane: interpretacja tyld, parametrów i
       zmiennych,  interpretacja  wyrażeń  arytmetycznych,
       podstawianie  wyników  poleceń,  podstawianie wyników
       procesów i usunięcia cytowań.

       Gdy używane są operatory == i !=, łańcuch na prawo od
       operatora traktowany jest jak wzorzec i dopasowywany
       zgodnie  z  zasadami  opisanymi  poniżej  w  sekcji
       Dopasowywanie wzorców. Wartością zwracaną jest 0 jeśli
       łańcuch odpowiednio pasuje lub nie pasuje do wzorca, zaś
       1 w przeciwnym przypadku. Można zacytować dowolną część
       wzorca w celu wymuszenia dopasowywania jej jako łańcucha.

       Wyrażenia  można  łączyć  przy  pomocy następujących
       operatorów,  wymienionych  w  kolejności  malejącego
       priorytetu:

       ( wyraenie )
           Zwraca  wartość  wyraenia.  Może  służyć do
           unieważnienia zwykłej kolejności operatorów.
       ! wyraenie
           Prawda jeżeli wyraenie jest fałszywe.
       wyraenie1 && wyraenie2
           Prawda jeśli zarówno wyraenie1 jak i wyraenie2
           są prawdziwe.
       wyraenie1 || wyraenie2
           Prawda jeśli choć jedno spośród wyraenie1 lub
           wyraenie2 jest prawdziwe.

       Operatory && i || nie wykonują wyraenia2 jeżeli wartość
       wyraenia1  wystarcza  do  określenia wartości, jaka
       zostanie zwrócona przez całe wyrażenie warunkowe.

    for nazwa [ in sowo ] ; do lista ; done
       Interpretowane są słowa następujące po in, tworząc listę
       elementów.  Zmiennej nazwa nadawana jest kolejno wartość
       każdego elementu tej listy i każdorazowo wykonywana jest
       lista poleceń.  Jeżeli pominięto in sowo, to polecenie
       for wykonuje list po  jednym  razie  dla  każdego
       ustawionego  parametru  pozycyjnego (zobacz PARAMETRY
       poniżej).  Zwracanym  kodem  jest  kod  zakończenia
       ostatniego wykonanego polecenia.  Jeśli interpretacja
       elementów następujących po in daje w wyniku pustą listę,
       to nie są wykonywane żadne polecenia i zwracany jest kod
       0.

    for (( wyr1 ; wyr2 ; wyr3 )) ; do lista ; done
       Na początku obliczane jest wyrażenie arytmetyczne wyr1,
       zgodnie z zasadami opisanymi poniżej w OBLICZANIE WYRAŻEŃ
       ARYTMETYCZNYCH. Następnie wielokrotnie obliczane jest
       wyr2,  aż  do osiągnięcia przez nie wartości zero.
       Każdorazowo gdy obliczone wyr2 jest niezerowe, wykonywana
       jest lista i obliczane jest wyrażenie arytmetyczne wyr3.
       Jeśli pominięto któreś z wyrażeń, to zachowuje się ono
       tak, jakby przyjmowało wartość 1. Zwracanym kodem jest
       kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia listy,
       lub fałsz jeśli któreś z wyrażeń jest niepoprawne.

    select nazwa [ in sowo ] ; do lista ; done
       Interpretowana jest lista słów następujących po in,
       tworząc listę elementów. Zestaw zinterpretowanych słów
       wypisywany  jest  na  standardowym  wyjściu,  każde
       poprzedzone liczbą kolejną. Jeśli pominięto in sowo, to
       wypisywane  są parametry pozycyjne (zobacz PARAMETRY
       poniżej).  Następnie wyświetlana jest zachęta PS3 i
       czytany jest wiersz ze standardowego wejścia. Jeżeli
       wiersz składa się z liczby odpowiadającej jednemu z
       wyświetlonych słów, to zmiennej nazwa przypisywana jest
       wartość tego słowa. Jeśli wiersz jest pusty, słowa i
       zachęta wyświetlane są ponownie. Jeżeli odczytano EOF, to
       polecenie kończy pracę. Każda inna wartość powoduje, że
       nazwie  zostanie przypisany łańcuch pusty. Odczytany
       wiersz zachowywany jest w  zmiennej  REPLY.  lista
       wykonywana jest po każdym wyborze, dopóki nie zostanie
       wykonane polecenie break. Kodem zakończenia select jest
       kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia listy lub
       zero jeśli nie wykonano żadnych poleceń.

    case sowo in [ [(] wzorzec [ | wzorzec ] ... ) lista ;; ] ...
    esac
       Polecenie case najpierw interpretuje sowo i próbuje
       dopasować uzyskany wynik każdego z wzorcw po kolei,
       posługując się tymi samymi regułami dopasowywania, co dla
       rozwijania  nazw ścieżkowych (zobacz Rozwijanie nazw
       ścieżkowych  poniżej).  Gdy  znalezione  zostanie
       dopasowanie, wykonywana jest odpowiadająca mu lista. Po
       pierwszym dopasowaniu nie są dokonywane próby dopasowania
       pozostałych wzorców. Jeśli żaden ze wzorców nie pasuje do
       kodem zakończenia jest zero. W przeciwnym razie jest
       równy kodowi zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń
       listy.

    if lista; then lista; [ elif lista; then lista; ] ... [ else
    lista; ] fi
       Wykonywana jest lista występująca po if. Jeżeli jej kod
       zakończenia  jest  zerowy, to wykonywana jest lista
       klauzuli then. W przeciwnym wypadku, wykonywana jest
       lista każdego elif po kolei; jeśli kod zakończenia
       którejś wynosi 0, to wykonywana jest lista then i
       polecenie jest kończone. Jeżeli nie wystąpił żaden z
       powyższych  przypadków,  to  wykonywana  jest  lista
       występująca po klauzuli else, jeśli takowa istnieje.
       Kodem zakończenia  jest  kod  ostatniego  wykonanego
       polecenia listy lub zero jeśli żaden z warunków nie
       okazał się prawdziwy.

    while lista; do lista; done
    until lista; do lista; done
       Polecenie while powtarza wykonywanie listy podanej po do
       tak długo, jak długo ostatnie polecenie listy while
       zwraca zerowy kod zakończenia.  Polecenie until działa
       identycznie  jak  while, poza tym, że warunek jest
       zanegowany: do lista wykonywane jest tak długo, jak długo
       ostatnie polecenie listy until zwraca niezerowy kod
       zakończenia. Kod zakończenia poleceń while i until jest
       równy kodowi zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń
       listy do lub zeru jeśli żadne nie zostało wykonane.

    [ function ] nazwa () { lista; }
       Definuje to funkcję nazwaną nazwa. Ciaem funkcji jest
       lista poleceń zawarta pomiędzy { i }. Lista ta jest
       wykonywana w za każdym razem gdy nazwa występuje jako
       polecenie proste. Kodem zakończenia funkcji jest kod
       zakończenia ostatniego z wykonanych poleceń jej ciała.
       (Zobacz FUNKCJE poniżej.)

KOMENTARZE

    W powłoce nie-interaktywnej lub w powłoce interaktywnej, w
    której włączono opcję interactive_comments do opcji wbudowanych
    shopt(zobacz  WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI  poniżej) słowo
    rozpoczynające się od znaku # powoduje, że słowo to i wszystkie
    pozostałe  znaki  w  tym wierszu będą ignorowane. Powłoka
    interaktywna bez włączonej opcji  interactive_comments  nie
    pozwala na komentarze. Opcja interactive_comments jest domyślnie
    włączona w powłokach interaktywnych.

CYTOWANIE

    Cytowanie służy do usuwania specjalnego znaczenia dla powłoki
    pewnych znaków lub słów. Cytowanie można stosować do wyłączania
    specjalnego  traktowania  znaków  specjalnych,  zapobiegania
    rozpoznawaniu  słów  zastrzeżonych  jako  takich  oraz  do
    zapobiegania podstawianiu parametrów.

    Każdy z metaznakw podanych powyżej w DEFINICJACH posiada dla
    powłoki specjalne znaczenie i musi być cytowany, jeśli ma
    oznaczać samego siebie.

    Gdy używane są funkcje interpretacji historii poleceń, znak
    interpretacji historii, zwykle !, musi być cytowany, jeśli chce
    się uniknąć interpretacji historii.

    Istnieją    trzy    mechanizmy    cytowania:    znak
    specjalny(escapecharacter), apostrofy (pojedyncze cudzysłowy) i
    cudzysłowy zwykłe (podwójne).

    Niecytowany odwrotny ukośnik (\) jest znakiem  specjalnym.
    Chroni on przed interpretacją dosłowną wartość następującego po
    nim znaku, z wyjątkiem <nowejlinii>. Jeśli pojawi się para
    \<nowalinia> a sam odwrotny ukośnik nie jest cytowany, to
    traktowana jest ona jak kontynuacja wiersza (to znaczy, usuwana
    jest ze strumienia wejściowego i w efekcie ignorowana).

    Ujęcie znaków w apostrofy chroni dosłowne wartości każdego z
    nich. Apostrof nie może pojawić się pomiędzy innymi apostrofami,
    nawet jeśli jest poprzedzony odwrotnym ukośnikiem.

    Ujęcie znaków w cudzysłowy chroni dosłowne wartości każdego z
    nich, za wyjątkiem $, ` i \.  Znaki $ i ` zachowują swe
    specjalne  znaczenie wewnątrz cudzysłowów. Odwrotny ukośnik
    zachowuje specjalne znaczenie tylko, gdy występuje po nim jeden
    z poniższych znaków: $, `, ", \ lub <nowalinia>. Cudzysłów może
    być cytowany wewnątrz cudzysłowów  przez  poprzedzenie  go
    odwrotnym ukośnikiem.

    Parametry specjalne * i @ posiadają specjalne znaczenie wewnątrz
    cudzysłowów (zobacz PARAMETRY poniżej).

    Słowa postaci $'acuch' traktowane są specjalnie. Słowo takie
    interpretowane  jako  acuch,  w którym znaki poprzedzone
    odwrotnym ukośnikiem zastępowane są według standardu ANSI C.
    Sekwencje specjalne z odwrotnym ukośnikiem, jeśli występują,
    dekodowane są następująco:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \e   znak escape
       \f   znak wysuwu strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \'   apostrof
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xnnn ośmiobitowy  znak,  którego  wartością  jest
           szesnastkowa liczba nnn (jedna do trzech cyfr
           szesnastkowych)

    Przetłumaczony wynik jest pojedynczo cytowany, tak jakby nie
    było znaku dolara.

    Ujęty w cudzysłowy łańcuch poprzedzony znakiem dolara ($)
    spowoduje,  że  łańcuch zostanie zinterpretowany zgodnie z
    bieżącymi ustawieniami regionalnymi (locale). Jeśli ustawione są
    one na C lub POSIX, to znak dolara jest ignorowany. Jeżeli
    łańcuch jest tłumaczony i zamieniany, to zastąpienie jest
    podwójnie cytowane.

PARAMETRY

    Parametr jest elementem przechowującym wartości. Może on być
    nazw, liczbą lub jednym ze znaków specjalnych podanych poniżej
    w sekcji Parametry specjalne. Dla celów powłoki zmienna jest
    parametrem oznaczanym przez nazw. Zmienna posiada warto i
    zero lub więcej atrybutw. Wartość atrybutom przypisuje się za
    pomocą polecenia wbudowanego declare (zobacz opis tego polecenia
    poniżej, w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    Parametr jest ustawiony jeśli przypisano mu wartość. Łańcuch
    pusty jest poprawną wartością. Po ustawieniu zmiennej, może być
    ona unieważniona wyłącznie przez użycie wbudowanego polecenia
    unset (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    Do zmiennej można wykonać przypisanie przy pomocy instrukcji
    postaci

       nazwa=[warto]

    Jeżeli nie podano wartoci, to zmiennej przypisywany jest
    łańcuch pusty. Wszystkie wartoci przechodzą przez interpretację
    tyld,  podstawianie  parametrów,  interpretację  zmiennych,
    podstawianie  wyników  poleceń,  interpretację   wyrażeń
    arytmetycznych  i  usuwanie  cytowań  (zobacz  poniżej
    INTERPRETACJA). Jeżeli zmienna ma ustawiony atrybut integer
    (całkowita),  to  warto  podlega  interpretacjom  wyrażeń
    arytmetycznych, nawet jeśli nie użyto interpretacji $((...)).
    Zobacz poniżej Interpretacja wyrażeń arytmetycznych. Nie jest
    wykonywane dzielenie na słowa, z wyjątkiem "$@", jak wyjaśniono
    to poniżej w sekcji Parametry specjalne. Nie jest wykonywane
    rozwijanie nazw plików. Instrukcje przypisania mogą się też
    pojawiać jako argumenty poleceń wbudowanych declare, typeset,
    export, readonly i local.

  Parametry pozycyjne
    Parametr pozycyjny to parametr określany cyfrą lub cyframi,
    innymi niż pojedyncza cyfra 0. Parametrom pozycyjnym nadawane
    są wartości argumentów powłoki (w czasie jej  wywołania).
    Wartości te mogą być ponownie nadawane przy pomocy wbudowanego
    polecenia set. Do parametrów pozycyjnych nie można wykonać
    przypisania  przy pomocy instrukcji przypisania.  Parametry
    pozycyjne są tymczasowo zastępowane podczas wykonywania funkcji
    powłoki (zobacz poniżej FUNKCJE). Jeżeli interpretowany jest
    parametr pozycyjny określany więcej niż jedną cyfrą, to musi być
    ujęty w nawiasy (zobacz poniżej INTERPRETACJA).

  Parametry specjalne
    Powłoka kilka parametrów traktuje specjalnie. Do parametrów tych
    można się wyłącznie odwoływać; nie jest dozwolone przypisywanie
    im wartości.

    *   Interpretowane jest jako parametry pozycyjne, począwszy
       od pierwszego. Gdy interpretacja pojawia się wewnątrz
       cudzysłowów, to parametr ten interpretowany jest jako
       pojedyncze słowo z wartościami każdego z parametrów
       rozdzielonymi pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.
       To znaczy, "$*" jest równoważne "$1c$2c...", gdzie c jest
       pierwszym znakiem wartości zmiennej IFS. Jeżeli IFS nie
       jest ustawione, to parametry oddzielane są spacjami.
       Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to parametry są ze sobą
       połączone bez rozdzielających je separatorów.
    @   Interpretowane jako parametry pozycyjne, począwszy od
       pierwszego.  Gdy  interpretacja pojawia się wewnątrz
       cudzysłowów, to każdy parametr interpretowany jest jako
       odrębne słowo. To znaczy, "$@" jest równoważne "$1" "$2"
       ... Jeśli nie ma żadnych parametrów pozycyjnych, "$@" i
       $@ interpretowane są jako nic (tj. są usuwane).
    #   Interpretowane jako liczba parametrów pozycyjnych, podana
       dziesiętnie.
    ?   Interpretowane jako kod zakończenia ostatnio wykonanego
       potoku pierwszoplanowego.
    -   Interpretowane jako bieżące flagi opcji, takie jakie
       zostały podane podczas wywołania, ustawione przy pomocy
       wbudowanego  polecenia set lub ustawione przez samą
       powłokę (tak jak opcja -i).
    $   Interpretowany jest jako identyfikator procesu powłoki. W
       podpowłoce  (), interpretowany jest jako ID procesu
       bieżącej powłoki, nie zaś podpowłoki.
    !   Interpretowany jako ID procesu ostatnio wykonywanego
       polecenia tła (polecenia asynchronicznego).
    0   Interpretowany jako nazwa powłoki lub skryptu powłoki.
       Ustawiane jest to na etapie inicjowania powłoki. Jeżeli
       bash wywoływany został z plikiem poleceń, to $0 ustawiane
       jest na nazwę tego pliku. Jeśli bash został uruchomiony z
       opcją -c, to $0 jest ustawiane na pierwszy argument po
       łańcuchu, jaki ma zostać wywołany, jeśli taki występuje.
       W przeciwnym wypadku, ustawiany jest na nazwę pliku użytą
       do wywołania bash, jaką podaje argument zerowy.
    _   Podczas uruchamiania powłoki, ustawiany na bezwzględną
       nazwę  powłoki  lub  wykonywanego  skryptu  powłoki
       przekazanego  w  liście  argumentów.   Następnie,
       interpretowany jest jako ostatni argument poprzedniego
       polecenia, po interpretacji. Ustawiany również na pełną
       nazwę pliku każdego polecenia wykonanego i umieszczonego
       w środowisku eksportowanym do tego polecenia.  Podczas
       sprawdzania  poczty  parametr  ten przechowuje nazwę
       aktualnie sprawdzanego pliku poczty.

  Zmienne powłoki
    Powłoka ustawia następujące zmienne:

    BASH  Interpretowane jako pełna nazwa pliku użyta do wywołania
       tego przebiegu bash .
    BASH_VERSINFO
       Zmienna tablicowa tylko do odczytu, której elementy
       zawierają informacje o  wersji  uruchomionego  bash.
       Wartości przypisane elementom tablicy są następujące:
       BASH_VERSINFO[0]    Główny  numer  wersji, wydanie
                   (release).
       BASH_VERSINFO[1]    Poboczny numer wersji (version).
       BASH_VERSINFO[2]    Poziom łat (patch level).
       BASH_VERSINFO[3]    Wersja kompilatu (build version).
       BASH_VERSINFO[4]    Status wydania (np. beta1).
       BASH_VERSINFO[5]    Wartość MACHTYPE.

    BASH_VERSION
       Interpretowane  jako  łańcuch  opisujący   wersję
       uruchomionego bash.

    COMP_CWORD
       Indeks  w  ${COMP_WORDS} słowa zawierającego bieżącą
       pozycję kursora. Zmienna ta jest dostępna wyłącznie w
       funkcjach powłoki wywołanych przez usługi programowalnego
       uzupełniania (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).

    COMP_LINE
       Bieżący wiersz poleceń. Ta zmienna jest dostępna tylko w
       funkcjach powłoki i poleceniach zewnętrznych wywoływanych
       przez usługi programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).

    COMP_POINT
       Indeks bieżącej pozycji  kursora  względem  początku
       bieżącego  polecenia.  Jeżeli kursor jest na końcu
       bieżącego polecenia, to wartość tej zmiennej jest równa
       ${#COMP_LINE}.  Ta  zmienna  jest dostępna tylko w
       funkcjach powłoki i poleceniach zewnętrznych wywoływanych
       przez usługi programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).

    COMP_WORDS
       Zmienna tablicowa (patrz Tablice poniżej) składająca się
       z  pojedynczych  słów z aktualnego wiersza poleceń.
       Zmienna ta jest dostępna wyłącznie w funkcjach powłoki
       wywołanych  przez usługi programowalnego uzupełniania
       (zobacz poniżej Programowalne uzupełnianie).

    DIRSTACK
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zawierająca
       bieżącą zawartość stosu katalogów. Katalogi pojawiają się
       na stosie w kolejności, w jakiej są wyświetlane przez
       wbudowane dirs.  Przypisanie do elementów tej zmienej
       tablicowej może posłużyć do  zmiany  katalogów  już
       występujących na stosie, ale do dodania i usunięcia
       katalogów muszą być użyte wbudowane pushd i  popd.
       Przypisanie wartości tej zmiennej nie zmieni bieżącego
       katalogu. Jeśli DIRSTACK jest unieważnione, to traci swe
       specjalne  właściwości,  nawet jeżeli jest następnie
       ponownie ustawione.

    EUID  Interpretowane jako efektywny identyfikator bieżącego
       użytkownika,  inicjowane  przy  uruchamianiu powłoki.
       Zmienna ta jest tylko do odczytu.

    FUNCNAME
       Nazwa aktualnie wykonywanej funkcji powłoki. Zmienna ta
       istnieje  tylko podczas wykonywania funkcji powłoki.
       Próby przypisywania jej wartości nie odnoszą efektu i
       zwracają kod błędu. Jeżeli FUNCNAME jest unieważnione,
       to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.

    GROUPS Zmienna  tablicowa  zawierająca  listę grup, których
       członkiem jest bieżący użytkownik. Próby przypisywania
       jej wartości nie odnoszą efektu i zwracają kod błędu.
       Jeżeli GROUPS jest unieważnione, to traci swe specjalne
       właściwości,  nawet  jeżeli  jest następnie ponownie
       ustawione.

    HISTCMD
       Licznik historii (indeks na liście historii poleceń)
       bieżącego polecenia.  Jeżeli HISTCMD jest unieważnione,
       to traci swe specjalne właściwości, nawet jeżeli jest
       następnie ponownie ustawione.

    HOSTNAME
       Automatycznie ustawiane na nazwę aktualnego hosta.

    HOSTTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch unikalnie opisujący
       typ maszyny, na której jest wykonywany bash.  Wartość
       domyślna zależy od systemu.

    LINENO Przy każdym odwołaniu do tego parametru powłoka zastępuje
       jego wartość liczbą dziesiętną reprezentującą aktualny
       kolejny numer wiersza (poczynając od 1) skryptu lub
       funkcji. Nie zapewnia się, by wartość ta miała znaczenie
       poza  skryptem  bądź  funkcją.  Jeśli  LINENO jest
       unieważnione, to traci swe specjalne właściwości, nawet
       jeżeli jest następnie ponownie ustawione.

    MACHTYPE
       Automatycznie ustawiane na łańcuch w pełni opisujący typ
       systemu, na którym jest wykonywany bash, w standardowym
       formacie GNU cpu-firma-system. Wartość domyślna zależy
       od systemu.

    OLDPWD Poprzedni katalog roboczy ustawiony poleceniem cd.

    OPTARG Wartość  ostatniego,  będącego  opcją,  argumentu
       przetworzonego przez wbudowane polecenie getopts (zobacz
       poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    OPTIND Numer (indeks) następnego argumentu, jaki ma zostać
       przetworzony przez wbudowane polecenie getopts (zobacz
       poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

    OSTYPE Automatycznie ustawiane na łańcuch opisujący  system
       operacyjny, w którym jest wykonywany bash.  Wartość
       domyślna zależy od systemu.

    PIPESTATUS
       Zmienna tablicowa (zobacz Tablice poniżej) zwierająca
       listę kodów zakończenia z procesów w ostatnio wykonywanym
       potoku pierwszoplanowym (który może zawierać pojedyncze
       polecenie).

    PPID  Identyfikator procesu macierzystego powłoki. Zmienna ta
       jest tylko do odczytu.

    PWD  Bieżący katalog roboczy, ustawiony poleceniem cd.

    RANDOM Za każdym razem, gdy następuje odwołanie  do  tego
       parametru, generowana jest całkowita liczba losowa z
       zakresu od 0 do 32767. Sekwencję liczb losowych można
       zainicjować przypisując wartość do RANDOM. Jeżeli RANDOM
       jest unieważniona, to traci swe specjalne właściwości,
       nawet jeżeli jest następnie ponownie ustawione.

    REPLY Ustawiona  na  wiersz  wejścia  odczytany wbudowanym
       poleceniem read jeśli nie podano żadnych jego argumentów.

    SECONDS
       Każdorazowo, gdy występuje odwołanie do tego parametru,
       zwracana jest liczba sekund, jakie upłynęły od wywołania
       powłoki. Jeżeli do SECONDS zostanie przypisana wartość,
       to wartość zwracana przez kolejne odwołania równa liczbie
       sekund od czasu przypisania plus przypisana wartość.
       Jeżeli SECONDS jest unieważnione, to traci swe specjalne
       właściwości,  nawet  jeżeli  jest następnie ponownie
       ustawione.

    SHELLOPTS
       Lista, rozdzielonych  dwukropkami,  włączonych  opcji
       powłoki. Każde słowo listy jest poprawnym argumentem
       opcji -o wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE
       POLECENIA POWŁOKI poniżej). Opcje pojawiające się w
       SHELLOPTS to te, które są zgłaszane jako włączone (on)
       przez set -o.  Jeśli zmienna ta istnieje w środowisku
       podczas uruchamiania bash, to każda z opcji powłoki
       występująca  na  tej liście zostanie włączona przed
       odczytem jakichkolwiek plików startowych.  Jest  to
       zmienna tylko do odczytu.

    SHLVL Inkrementowana każdorazowo, gdy uruchamiane jest kolejne
       wystąpienie bash.

    UID  Interpretowane jako identyfikator bieżącego użytkownika,
       inicjowane przy uruchamianiu powłoki. Zmienna ta jest
       tylko do odczytu.

    Poniższe zmienne są używane przez powłokę.  W  niektórych
    przypadkach bash przypisuje im domyślne wartości; przypadki te
    są odnotowane niżej.

    BASH_ENV
       Jeżeli parametr ten jest ustawiony podczas wykonywania
       przez bash skryptu, to jego wartość interpretowana jest
       jako nazwa pliku zawierającego polecenia do zainicjowania
       powłoki, jak w ~/.bashrc.  Wartość BASH_ENV podlega
       interpretacji parametrów, podstawianiu wyników poleceń i
       interpretacjom wyrażeń arytmetycznych przed interpretacją
       jej jako nazwy pliku. Zmienna PATH nie jest używana do
       znalezienia pliku o powstałej w ten sposób nazwie.
    CDPATH Ścieżka wyszukiwania dla polecenia cd. Jest to lista
       rozdzielonych dwukropkami katalogów, w których powłoka
       szuka katalogów docelowych podanych przez polecenie cd.
       Przykładową wartością jest ,,.:~:/usr''.
    COLUMNS
       Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       szerokości  terminala  przy wypisywaniu list wyboru.
       Ustawiana automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    COMPREPLY
       Zmienna tablicowa,  z  której  bash  czyta  możliwe
       uzupełnienia tworzone przez funkcję powłoki wywołaną
       przez usługę programowalnego uzupełniania (zobacz poniżej
       Programowalne uzupełnianie).
    FCEDIT Domyślny edytor dla wbudowanego polecenia fc.
    FIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami przyrostków, jakie mają
       być ignorowane podczas uzupełniania nazw plików (zobacz
       READLINE poniżej). Nazwa pliku o przyrostku pasującym do
       jednej z pozycji FIGNORE wyłączana  jest  z  listy
       dopasowanych nazw plików.  Przykładową wartością jest
       ,,.o:~''.
    GLOBIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców definiujących
       zestaw nazw plików, jakie mają być ignorowane podczas
       rozwijania nazw plików. Jeżeli plik pasujący do wzorca
       rozwijającego nazwę ścieżkową pasuje również do któregoś
       z wzorców w GLOBIGNORE, to jest on usuwany z listy
       dopasowanych.
    HISTCONTROL
       Jeżeli  posiada  wartość  ignorespace,  to  wiersze
       rozpoczynające się od znaku spacji nie są wprowadzane do
       listy historii. Jeśli posiada wartość ignoredups, to
       wiersze pasujące do ostatniego wiersza historii nie są
       wprowadzane.   Wartość  ignoreboth  łączy  obie  te
       możliwości. Jeśli zmienna ta nie jest zdefiniowana lub
       ma wartość inną od powyższych, to wszystkie wiersze
       przeczytane przez analizator składni zachowywane są w
       liście  historii,  stosownie do wartości HISTIGNORE.
       Funkcja tej zmiennej jest zastąpiona przez HISTIGNORE.
       Drugi  i  kolejne  wiersze  złożonego  polecenia
       wielowierszowego nie są sprawdzane i są dodawane do
       historii bez względu na wartość
    HISTFILE
       Nazwa pliku, w którym zachowywana jest historia poleceń
       (zobacz HISTORIA poniżej).  Wartością domyślną  jest
       ~/.bash_history. Jeśli ustawienie tej zmiennej zostanie
       skasowane, to historia poleceń nie będzie zachowana po
       zakończeniu pracy powłoki interaktywnej.
    HISTFILESIZE
       Maksymalna liczba wierszy zawartych w pliku historii.
       Podczas przypisywania wartości tej zmiennej, jeżeli jest
       to niezbędne, plik historii jest obcinany tak, by nie
       zawierał więcej wierszy. Domyślną wartością jest 500.
       Plik historii jest także obcinany do tego rozmiaru po
       zapisaniu go w czasie kończenia pracy przez powłokę
       interaktywną.
    HISTIGNORE
       Lista rozdzielonych dwukropkami wzorców służących do
       decydowania, jakie wiersze poleceń powinny być zachowane
       w liście historii. Każdy z wzorców zakotwiczony jest na
       początku wiersza i musi pasować do całego wiersza (nie
       jest dodawane żadne niejawne `*'). Każdy z wzorców
       sprawdzany jest z bieżącym wierszem po wykonaniu kontroli
       określonych przez HISTCONTROL.  Oprócz zwykłych znaków
       dopasowywania wzorców używanych przez  powłokę,  `&'
       dopasowuje poprzedni wiersz historii. Literał `&' można
       uzyskać poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny
       ukośnik jest usuwany przed próbą dopasowania. Druga i
       kolejne wiersze złożonego polecenia wielowierszowego nie
       są sprawdzane i są dodawane do historii bez względu na
       wartość HISTIGNORE.
    HISTSIZE
       Liczba poleceń do zapamiętania w historii poleceń (zobacz
       HISTORIA poniżej). Wartością domyślną jest 500.
    HOME  Katalog domowy bieżącego użytkownika; domyślny argument
       wbudowanego  polecenia  cp.  Wartość  tej  zmiennej
       wykorzystywana jest też przy wykonywaniu interpretacji
       tyld.
    HOSTFILE
       Zawiera nazwę pliku o tym samym formacie co /etc/hosts
       który  pownien  być czytany, gdy powłoka potrzebuje
       uzupełnić nazwę hosta. Listę możliwych uzupełnień można
       zmieniać podczas pracy powłoki.  Następnym razem, gdy
       wykonywana jest próba uzupełnienia nazwy hosta bash
       dodaje zawartość nowego pliku do już istniejącej listy.
       Jeżeli HOSTFILE jest ustawione, ale nie posiada wartości,
       bash usiłuje uzyskać listę możliwych uzupełnień nazw
       hostów  czytając  /etc/hosts  Gdy  HOSTFILE  jest
       unieważniane, lista hostów jest czyszczona.
    IFS  Wewnętrzny  Separator Pól (Internal Field Separator)
       używany do podziału na słowa po interpretacjach  i
       dzielenia wierszy na słowa we wbudowanym poleceniu read.
       Jego     domyślną      wartością      jest
       ,,<spacja><tabulacja><nowalinia>''.
    IGNOREEOF
       Steruje działaniem powłoki interaktywnej przy otrzymaniu
       przez nią znaku EOF jako jedynego znaku wejścia. Jeżeli
       jest ustawiona, to jej wartość jest liczbą kolejnych
       znaków EOF jakie muszą być wpisane jako pierwsze znaki
       wiersza wprowadzania przed zakończeniem pracy przez bash.
       Jeśli zmienna ta istnieje, ale nie zawiera wartości
       numerycznej lub nie ma wartości, to wartością domyślną
       jest 10. Jeżeli nie istnieje, to EOF wskazuje powłoce
       koniec wprowadzanych danych.
    INPUTRC
       nazwa  pliku startowego dla readline, unieważniająca
       domyślną ~/.inputrc (zobacz READLINE poniżej).
    LANG  Służy do wyznaczania kategorii locale dla wszystkich
       kategorii  nie  wyszczególnionych  przez  zmienne
       rozpoczynające się od znaków LC_.
    LC_ALL Zmienna ta unieważnia wartość LANG i wszelkich innych
       zmiennych LC_ określających kategorie locale.
    LC_COLLATE
       Ta zmienna wyznacza kolejność (collation order) używaną
       przy sortowaniu wyników rozwijania nazw plików, decyduje
       też o zachowaniu wielu wyrażeń, klas równoważnych i
       sekwencje sortowania (collating sequences) w rozwijaniu
       nazw plików i dopasowywaniu wzorców.
    LC_CTYPE
       Ta zmienna decyduje o interpretacji znaków i zachowaniu
       się klas znaków wewnątrz rozwijania nazw plików  i
       dopasowywania wzorców.
    LC_MESSAGES
       Ta zmienna decyduje o ustawieniu locale używanym do
       tłumaczenia ujętych w cudzysłowy łańcuchów poprzedzonych
       znakiem $.
    LC_NUMERIC
       Ta  zmienna  określa  kategorię  locale  używaną do
       formatowania liczb.
    LINES Używana przez polecenie wbudowane select do wyznaczenia
       długości kolumn przy wypisywaniu list wyboru. Ustawiana
       automatycznie po otrzymaniu SIGWINCH.
    MAIL  Jeżeli parametrowi temu jest przypisana nazwa pliku, a
       nie jest ustawiona zmienna MAILPATH, to bash informuje
       użytkownika o nadejściu poczty do podanego pliku.
    MAILCHECK
       Określa jak często (w sekundach) bash sprawdza pocztę.
       Domyślnie  jest  to  60 sekund. Gdy nadchodzi pora
       sprawdzenia  poczty,  powłoka  wykonuje  to  przed
       wyświetleniem głównej zachęty. Jeśli zmienna ta nie jest
       ustawiona, to powłoka wyłącza sprawdzanie poczty.
    MAILPATH
       Lista rozdzielonych dwukropkami nazw plików, w jakich ma
       być sprawdzana poczta. Można podać komunikat, jaki ma
       zostać wyświetlony, gdy do danego pliku  przybędzie
       wiadomość pocztowa, przez oddzielenie nazwy pliku od
       komunikatu znakiem '?'. Użyte w tekście komunikatu, $_
       interpretowane  jest  jako  nazwa  bieżącego  pliku
       pocztowego. Przykład:
       MAILPATH='/var/mail/bfox?"You have mail":~/shell-mail?"$_
       has mail!"'
       Bash  zapewnia  tej  zmiennej wartość domyślną, ale
       położenie plików pocztowych użytkownika,  jakim  się
       posługuje zależy od systemu (np. /var/mail/$USER).
    OPTERR Jeżeli ustawiono na wartość 1, bash wyświetla komunikaty
       o błędach generowanych przez wbudowane polecenie getopts
       (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej). OPTERR
       inicjowane jest na 1 każdorazowo, gdy wywoływana jest
       powłoka lub wykonywany jest skrypt powłoki.
    PATH  Ścieżka wyszukiwania poleceń. Jest to lista rozdzielanych
       dwukropkami katalogów, w których powłoka szuka poleceń
       (zobacz WYKONYWANIE POLECEŃ poniżej). Domyślna ścieżka
       zależy od systemu i ustawiana jest przez administratora
       instalującego  bash.   Powszechną  wartością  jest
       ,,/usr/gnu/bin:/usr/local/bin:/usr/ucb:/bin:/usr/bin:.''.
    POSIXLY_CORRECT
       Jeśli podczas uruchamiania bash w środowisku istnieje ta
       zmienna, to powłoka przed odczytem plików startowych
       wchodzi w tryb posix, tak jakby przy jej wywołaniu podano
       opcję --posix.  Jeśli zmienna ta zostanie ustawiona
       podczas pracy powłoki, to bash włącza tryb posix, tak
       jakby zostało wykonane polecenie set -o posix.
    PROMPT_COMMAND
       Jeżeli jest ustawiona, to jej wartość jest wykonywana
       jwko polecenie przed każdym wysłaniem zachęty głównej.
    PS1  Wartość  tego  parametru jest interpretowana (zobacz
       poniżej ZACHĘTA) i używana jako główny łańcuch zachęty.
       Jego wartością domyślną jest ,,\s-\v\$ ''.
    PS2  Wartość tego parametru jest interpretowana jak PS1 i
       używana jako  wtórny  (secondary)  łańcuch  zachęty.
       Domyślnie jest to ,,> ''.
    PS3  Wartość tego parametru służy jako zachęta w poleceniu
       select (zobacz powyżej GRAMATYKA POWŁOKI).
    PS4  Wartość tego parametru interpretowana jest jak PS1 i
       wypisywana przed każdym poleceniem wyświetlanym przez
       bash podczas śledzenia wykonywania. Pierwszy znak PS4, w
       razie potrzeby, powtarzany jest wielokrotnie, by wskazać
       wiele pozionów zagnieżdżenia. Domyślnie jest to ,,+ ''.
    TIMEFORMAT
       Wartość  tego  parametru służy jako łańcuch formatu
       określającego, jak powinna być wyświetlana informacja o
       czasach dla potoków poprzedzonych słowem zastrzeżonym
       time. Znak % rozpoczyna sekwencję specjalną, która jest
       interpretowana jako wartość czasu lub inna informacja.
       Sekwencje specjalne i ich znaczenie są następujące;
       nawiasy kwadratowe opisują części opcjonalne.
       %%    Literał %.
       %[p][l]R Czas, jaki upłynął, w sekundach.
       %[p][l]U Liczba  sekund,  jakie CPU zużył w trybie
            użytkownika.
       %[p][l]S Liczba sekund, jakie CPU zużył  w  trybie
            systemowym.
       %P    Procent wykorzystania CPU, liczony jako (%U +
            %S) / %R.

       Opcjonalne  p  jest  cyfrą  określającą  dokadno
       (precision),  liczbę  cyfr  ułamkowych  po  kropce
       dziesiętnej.  Wartość zero powoduje, że nie  będzie
       wyświetlana ani kropka dziesiętna ani część ułamkowa.
       Mogą być podane co najwyżej trzy miejsca po kropce
       dziesiętnej; wartości p większe od 3 zmieniane są na 3.
       Jeżeli nie podano p, to używana jest wartość 3.

       Opcjonalne Bl określa dłuższy (longer) format wyników,
       zawierający minuty, w postaci MMmSS.FFs.  O tym, czy
       występuje ułamkowa część sekund decyduje wartość p.

       Jeżeli zmienna ta nie jest ustawiona, to bash działa tak,
       jakby       miała      ona      wartość
       $'\nreal\t%3lR\nuser\t%3lU\nsys%3lS'.   Jeżeli   jej
       wartością jest pusty łańcuch, to nie jest wyświetlana
       żadna  informacja  o  czasach  (timing).   Podczas
       wyświetlania łańcucha formatu dodawany jest kończący znak
       nowej linii.

    TMOUT Jeśli ustawione na wartość większą od zera, to wartość ta
       jest interpretowana jako liczba sekund określającą czas,
       przez jaki powłoka ma czekać na wprowadzenie danych po
       wyświetleniu zachęty.  Bash kończy pracę po odczekaniu
       tego czasu jeśli dane nie pojawiły się.

    auto_resume
       Zmienna ta steruje sposobem  interakcji  powłoki  z
       użytkownikiem i sposobem kontroli zadań. Jeżeli jest
       ustawiona, to  jednowyrazowe  polecenia  proste  bez
       przekierowań traktowane są jako aspirujące do wznowienia
       istniejącego zatrzymanego zadania. Nie pozwala się na
       żadną dwuznaczność; jeśli jest więcej niż jedno zadanie
       rozpoczynające się od wpisanego łańcucha, wybierane jest
       zadanie, do którego ostatnio sięgano. Nazwa zatrzymanego
       zadania, w tym kontekście, jest wierszem poleceń użytym
       do jego uruchomienia.  Jeśli posiada wartość exact, to
       podany łańcuch  musi  pasować  dokładnie  do  nazwy
       zatrzymanego zadania; Jeśli jest ustawione na substring,
       to podany łańcuch powinien pasować do podłańcucha nazwy
       zatrzymanego  zadania.  Wartość  substring  zapewnia
       funkcjonalność analogiczną do identyfikatora zadania %?
       (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI poniżej). Jeśli ustawiono
       inną wartość, to podany łańcuch musi być przedrostkiem
       nazwy zatrzymanego zadania; zapewnia to funkcjonalność
       analogiczną do identyfikatora zadania %.

    histchars
       Dwa lub trzy znaki sterujące interpretacją historii i
       podziałem  na  leksemy (zobacz poniżej INTERPRETACJA
       HISTORII).   Pierwszy   znak   jest   znakiem
       interpretacjihistorii,    sygnalizującym   początek
       interpretacji historii, zwykle `!'.  Drugi znak jest
       znakiem szybkiego podstawiania , ("quick substitution"),
       służącym jako skrót do powtórnego uruchamiania poprzednio
       wprowadzonego polecenia, podstawiającym w poleceniu jeden
       łańcuch  za  inny.  Domyślnym  znakiem  szybkiego
       podstawiania jest `^'.  Opcjonalny, trzeci znak jest
       znakiem wskazującym, że pozostała część wiersza, w którym
       występuje on jako pierwszy znak słowa, jest komentarzem.
       Zwykle znakiem tym jest `#'. Znak komentarza historii
       powoduje, że dla pozostałych słów wiersza podstawianie
       historii jest pomijane.  Niekoniecznie  powoduje  to
       traktowanie  reszty  wiersza  jako  komentarza przez
       analizator składni powłoki.

  Tablice
    Bash udostępnia zmienne tablicowe jednowymiarowe. Jako tablica
    może zostać użyta dowolna zmienna; wbudowane declare jawnie
    explicitly zadeklaruje tablicę. Nie ma maksymalnego rozmiaru
    tablic,  ani  wymagania,  by  wszystkie jej elementy były
    indeksowane czy  przypisywane  w  sposób  ciągły.  Tablice
    indeksowane są przy pomocy liczb całkowitych, począwszy od zera.

    tablica tworzona jest automatycznie jeśli wykonywane  jest
    przypisanie  do  jakiejś  zmiennej  przy  pomocy  składni
    nazwa[wskanik]=warto. Wskanik tablicy traktowany jest jako
    wyrażenie arytmetyczne, które musi po interpretacji dać liczbę
    większą bądź równą zero. Chcąc jawnie zadeklarować tablicę, użyj
    declare -a nazwa (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).
    declare -a nazwa[wskanik] jest również akceptowane; wskanik
    jest wówczas ignorowany.  Dla zmiennej tablicowej można podać
    atrybuty przy pomocy wbudowanych declare i readonly.  Każdy z
    atrybutów stosowany jest do wszystkich elementów tablicy.

    Przypisania do tablic wykonywane są przy pomocy przypisań
    złożonych postaci nazwa=(wartość1 ... wartośćn), gdzie każda
    warto ma postać [wskanik]=acuch. Wymagany jest wyłącznie
    acuch. Jeżeli podano opcjonalne nawiasy i wskaźnik, to wartość
    jest przypisywana wskazanemu elementowi tablicy; w przeciwnym
    wypadku wartość przypisywana jest elementowi o indeksie o jeden
    większym od ostatniego elementu z przypisaną wartością. Indeksy
    ropoczynają się od zera. Składnia ta jest akceptowana także
    przez wbudowane declare. Przypisania do pojedynczych elementów
    tablicy   można   wykonywać   przy   pomocy   składni
    nazwa[wskanik]=warto wprowadzonej powyżej.

    Do  elementu  tablicy  można  odwoływac  się  używając
    ${nazwa[wskanik]}. Nawiasy są wymagane, by uniknąć konfliktów z
    rozwijaniem nazw plików. Jeśli wskanikiem jest @ lub *, to
    powyższe słowo interpretowane jest jako wszystkie elementy
    nazwy.  Wskaźniki te różnią się tylko wtedy, gdy słowo pojawia
    się w cudzysłowach.  Jeśli słowo ujęto w cudzysłowy,  to
    ${nazwa[*]} interpretowane jest jako pojedyncze słowo o wartości
    wszystkich elementów tablicy rozdzielonych pierwszym znakiem
    zmiennej specjalnej IFS, zaś ${nazwa[@]} interpretuje każdy z
    elementów nazwa jako odrębne słowo. Jeśli brak jest elementów
    tablicy, to ${nazwa[@]} interpretowane jest jako nic. Jest to
    zachowanie analogiczne do interpretacji parametrów specjalnych *
    i @ (zobacz powyżej Parametry specjalne). ${#nazwa[wskanik]}
    interpretowane jest jako długość ${nazwa[wskanik]}.  Jeśli
    wskanikiem jest * lub @, to interpretacją jest liczba elementów
    w tablicy. Odwoływania się do zmiennej tablicowej bez podania
    wskaźnika jest równoważne odwołaniu do elementu numer zero.

    Do niszczenia tablic służy wbudowane polecenie unset. unset
    nazwa[wskanik] niszczy element tablicy o indeksie wskanik.
    unset  nazwa,  gdzie  nazwa  jest  tablicą,  lub  unset
    nazwa[wskanik], gdzie wskanikiem jest * lub @, usuwa całą
    tablicę.

    Każde z wbudowanych declare, local i readonly akceptuje opcję -a
    do określania tablic. Wbudowane read akceptuje opcję -a do
    przypisywania tablicy listy słów przeczytanych ze standardowego
    wejścia. set i declare wyświetlają wartości tablicowe w sposób
    umożliwiający ponowne ich użycie w przypisaniach.

INTERPRETACJA

    Interpretacja  wykonywana jest na wierszu poleceń po jego
    podziale na słowa.  Istnieje siedem rodzajów  wykonywanych
    interpretacji:  interpretacja  nawiasw  (brace  expansion),
    interpretacja tyld (tilde expansion), podstawianie parametrw i
    interpretacja zmiennych (parameter and variable expansion),
    podstawienie  wynikw  polece  (command  substitution),
    interpretacja wyrae arytmetycznych (arithmetic expansion),
    podzia na sowa (word splitting) i rozwinicie nazw plikw
    (pathname expansion).

    Kolejność interpretacji: interpretacja nawiasów, interpretacja
    tyld, podstawianie parametrów, interpretacja zmiennych i wyrażeń
    arytmetycznych i podstawianie wyników poleceń (wykonywane od
    lewej do prawej), podział na  słowa  i  rozwijanie  nazw
    ścieżkowych.

    Na  systemach potrafiących to obsłużyć, istnieje dodatkowa
    dostępna interpretacja: podstawienie wynikw procesw (process
    substitution).

    Tylko interpretacja nawiasów, dzielenie na słowa i rozwinięcie
    nazw plików mogą zmienić liczbę słów interpretowanego wyrażenia;
    pozostałe interpretacje rozwijają pojedyncze słowo w pojedyncze
    słowo. Jedynymi wyjątkami są interpretacje "$@" i "${nazwa[@]}"
    wyjaśnione powyżej (zobacz PARAMETRY).

  Interpretacja nawiasów
    Interpretacja nawiasw jest mechanizmem, przez który mogą być
    generowane  dowolne  łańcuchy.  Mechanizm  ten  przypomina
    rozwinicia nazw plikw, ale generowane nazwy plików nie muszą
    określać  plików  istniejących.  Wzorce,  mające  podlegać
    interpretacji nawiasów mają postać opcjonalnej preambuy, po
    której występują serie separowanych  przecinkami  łańcuchów
    pomiędzy  parą  nawiasów  klamrowych, po których następuje
    opcjonalny dopisek(postscript). Preambuła stanowi przedrostek
    dla każdego z łańcuchów zawartych w nawiasach, a dopisek
    dodawany jest do każdego łańcucha wynikowego, przy interpretacji
    od lewej do prawej.

    Interpretacja nawiasów może być zagnieżdżana. Wyniki każdego
    zinterpretowanego łańcucha nie są sortowane; zachowywana jest
    kolejność  od  lewej  do  prawej.  Na przykład, a{d,c,b}e
    interpretowane jest jako `ade ace abe'.

    Interpretacja nawiasów wykonywana jest przed innymi rodzajami
    interpretacji,  a znaki o specjalnym znaczeniu dla innych
    interpretacji są zachowywane w wyniku. Jest ściśle tekstowa.
    Bash nie stosuje żadnej interpretacji składniowej do kontekstu
    interpretacji czy tekstu pomiędzy nawiasami.

    Poprawnie zbudowana interpretacja  nawiasów  musi  zawierać
    niecytowany nawias otwierający i zamykający i co najmniej jeden
    niecytowany przecinek.  Wszelkie niepoprawnie  skonstruowane
    interpretacje nawiasów są pozostawiane bez zmian. { lub , można
    cytować przy pomocy odwrotnego ukośnika, co chroni je przed
    przyjmowaniem za część wyrażenia nawiasowego. Dla uniknięcia
    konfliktu z interpretacją parametrów, łańcuch ${ nie jest
    traktowany jako spełniający warunki interpretacji nawiasów.

    Typowym zastosowaniem tej konstrukcji jest skrót, wtedy gdy
    wspólny przedrostek łańcuchów do utworzenia jest dłuższy niż w
    powyżej podanym przykładzie, np.:

       mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}
    lub
       chown root /usr/{ucb/{ex,edit},lib/{ex?.?*,how_ex}}

    Interpretacja  nawiasów  wprowadza  niewielką niezgodność z
    historycznymi  wersjami  sh.  sh  nie  traktuje  nawiasów
    otwierających i zamykających w specjalny sposób gdy pojawiają
    się one jako część słowa, i zachowuje je w wyniku.  W bash
    konsekwencją interpretacji nawiasów jest usuwanie nawiasów ze
    słów. Na przykład, słowo wprowadzone do sh jako plik{1,2}
    pojawi się w identycznej postaci na wyjściu. To samo słowo po
    interpretacji przez bash daje plik1 plik2. Jeżeli pożądana jest
    ścisła zgodność z sh, uruchom bash z opcją +B lub wyłącz
    interpretację nawiasów przy pomocy opcji +B polecenia set
    (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).

  Interpretacja tyldy
    Jeżeli słowo rozpoczyna się niecytowanym znakiem tyldy (`~'), to
    wszystkie znaki poprzedzające pierwszy niecytowany ukośnik (lub
    wszystkie znaki, gdy nie ma ukośnika) uważane są za przedrostek
    tyldy (tilde-prefix). Jeżeli żaden ze znaków w przedrostku
    tyldy nie jest cytowany, to jego znaki następujące po znaku
    tyldy traktowane są jako możliwa nazwa logowania (login name).
    Jeśli ta nazwa logowania jest łańcuchem pustym, to tylda
    zastępowana jest wartością parametru powłoki HOME. Jeżeli HOME
    nie jest ustawione, to podstawiany jest za nie katalog domowy
    użytkownika uruchamiającego powłokę.  W przeciwnym wypadku,
    przedrostek  tyldy  zastępowany  jest  katalogiem  domowym
    skojarzonym z określoną nazwą logowania.

    Jeśli przedrostkiem tyldy jest `~+', to jest on zastępowany
    wartością zmiennej PWDpowłoki. Jeśli przedrostkiem tyldy jest
    `~-', to jest on zastępowany wartością zmiennej powłoki OLDPWD,
    jeśli jest ona ustawiona. Jeżeli występujące w przedrostku po
    tyldzie znaki składają się z liczby N, opcjonalnie poprzedzonej
    przez `+' lub `-', to przedrostek tyldy zastępowany jest
    odpowiednim elementem stosu katalogów, jaki zostałby wyświetlony
    przez wbudowane dirs, wywołane z przedrostkiem tyldy jako
    argumentem. Jeżeli w przedrostku tyldy znaki występujące po
    tyldzie składają się z liczby bez początkowego `+' lub `-', to
    przyjmowane jest `+'.

    Jeśli nazwa logowania jest nieprawidłowa lub interpretacja tyldy
    nie powiodła się, to słowo z tyldą pozostaje niezmienione.

    Każde z przypisań do zmiennej sprawdzane jest na obecność
    niecytowanych przedrostków tyldy występujących bezpośrednio po :
    lub  =.  W tych przypadkach również jest wykonywana jest
    interpretacja tyldy.  Na skutek tego, można posługiwać się
    nazwami plików z tyldami w przypisaniach do PATH, MAILPATH i
    CDPATH, a powłoka przypisze zinterpretowaną wartość.

  Podstawianie parametrów
    Znak `$' wprowadza podstawianie parametrów, podstawianie wyników
    poleceń i interpretację wyrażeń arytmetycznych. Podlegająca
    interpretacji nazwa parametru lub symbol mogą być ujęte w
    nawiasy klamrowe, które są opcjonalne, ale służą do ochrony
    interpretowanej zmiennej  przed  znakami,  jakie  występują
    bezpośrednio po niej, a które mogłyby zostać zinterpretowane
    jako część nazwy.

    Gdy używane są nawiasy, pasującym nawiasem kończącym jest
    pierwszy  `}',  nie chroniony przez odwrotny ukośnik, nie
    znajdujący się wewnątrz cytowanego łańcucha ani osadzony w
    wyrażeniu  arytmetycznym, podstawieniu wyniku polecenia czy
    podstawieniu parametru.

    ${parametr}
       Podstawiana jest wartość parametru. Nawiasy wymagane są
       gdy parametr jest parametrem pozycyjnym o więcej niż
       jednej cyfrze, lub gdy po parametrze występuje znak,
       który nie powinien być interpretowany jako część jego
       nazwy.

    Jeżeli pierwszym znakiem  parametru  jest  wykrzyknik,  to
    rozpoczyna on poziom zagnieżdżenia zmiennej pośredniej. Bash
    posługuje się wartością zmiennej utworzonej z reszty parametru
    jako nazwą zmiennej; zmienna ta jest następnie interpretowana a
    w dalszym podstawianiu używana jest otrzymana wartość zamiast
    wartości samego parametru.  Znane jest to jako interpretacja
    porednia (indirect expansion). Wyjątkiem jest tu interpretacja
    ${!przedrostka*} opisana poniżej.

    W każdym z poniższych przypadków, sowo podlega interpretacji
    tyldy, podstawianiu parametrów, podstawianiu wyników poleceń i
    interpretacji  wyrażeń arytmetycznych. Gdy nie przeprowadza
    interpretacji podłańcuchów, bash sprawdza czy parametr nie jest
    pusty lub nieustawiony;

    ${parametr:-sowo}
       Używa  wartości  domyślnych.  Jeżeli  parametr  jest
       nieustawiony  lub  pusty,  to  podstawiane  jest
       zinterpretowane sowo.  W przeciwnym razie, podstawiana
       jest wartość parametru.
    ${parametr:=sowo}
       Przypisuje wartości domyślne.  Jeżeli parametr  jest
       nieustawiony  lub  pusty,  to  jest mu przypisywane
       zinterpretowane sowo.  Następnie  podstawiana  jest
       wartość parametru.  Nie można w ten sposób przypisywać
       wartości parametrom pozycyjnym ani parametrom specjalnym.
    ${parametr:?sowo}
       Wyświetla błąd jeśli pusty lub nieustawiony. Jeżeli
       parametr jest nieustawiony lub pusty, to na standardowe
       wyjście błędów zapisywane jest zinterpretowane sowo (lub
       komunikat o takim wyniku, jeśli brak sowa).  Jeśli
       powłoka nie jest interaktywna, to kończy pracę.  W
       przeciwnym wypadku, podstawiana jest wartość parametru.
    ${parametr:+sowo}
       Używa wartości alternatywnej.  Jeżeli parametr  jest
       nieustawiony lub pusty, to nic nie jest podstawiane, w
       przeciwnym razie podstawiane jest zinterpretowane sowo.
    ${parametr:offset}
    ${parametr:offset:dugo}
       Interpretacja podłańcuchów.  Interpretuje co najwyżej
       dugo znaków parametru poczynając od znaków określonych
       przez offset. Jeśli pominięto dugo, to interpretuje
       podłańcuch parametru poczynając od znaku określonego
       przez  offset.  dugo  i  offset  są  wyrażeniami
       arytmetycznymi (zobacz OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH
       poniżej).  dugo musi dawać w wyniku liczbę większą
       bądź równą zero. Jeżeli offset daje w wyniku liczbę
       mniejszą od zera, to uzyskana wartość używana jest jako
       offset liczony od końca wartości parametru.  Jeżeli
       parametrem jest @, to wynikiem jest dugo parametrów
       pozycyjnych, począwszy od offset. Jeżeli parametr jest
       nazwą tablicy indeksowanej przez @ lub *, to wynikiem
       jest  dugo  członków  tablicy  począwszy  od
       ${parametr[offset]}. Indeksowanie podłańcucha rozpoczyna
       się od zera, chyba że używane są parametry pozycyjne,
       wówczas indeksowanie zaczyna się od 1.

    ${!przedrostek*}
       rozwija się w listę nazw tych zmiennych, których nazwy
       rozpoczynają się od przedrostka, rozdzielonych od siebie
       pierwszym znakiem zmiennej specjalnej IFS.

    ${#parametr}
       Podstawiana jest długość, w znakach, wartości parametru.
       Jeżeli parametrem jest * lub @, wartość podstawiana jest
       liczbą parametrów pozycyjnych.  Jeżeli parametr jest
       nazwą tablicy o indeksowanej przez * lub @, wartość
       podstawiana jest liczbą elementów tablicy.

    ${parametr#sowo}
    ${parametr##sowo}
       sowo jest interpretowane tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do
       początku wartości parametru, to wynikiem interpretacji
       jest zinterpretowana wartość parametru  z  usuniętym
       najkrótszym (przypadek ,,#'') lub najdłuższym (przypadek
       ,,##'') pasującym wzorcem. Jeżeli parametrem jest @ lub
       *, to operacja usunięcia wzorca stosowana jest do każdego
       po  kolei  parametru  pozycyjnego,  zaś  wynikiem
       interpretacji jest powstała lista. Jeśli parametr jest
       zmienną tablicową indeksowaną przez @ lub *, operacja
       usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei na każdym
       elemencie tablicy, zaś wynikiem  interpretacji  jest
       powstała lista.

    ${parametr%sowo}
    ${parametr%%sowo}
       sowo jest interpretowane tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw plików. Jeżeli wzorzec pasuje do
       końcowej części zinterpretowanego parametru, wynikiem
       interpretacji jest zinterpretowana wartość parametru z
       usuniętym najkrótszym (przypadek ,,%'') lub najdłuższym
       (przypadek ,,%%'') pasującym wzorcem. Jeżeli parametrem
       jest @ lub *, to operacja usunięcia wzorca stosowana jest
       do każdego po kolei parametru pozycyjnego, zaś wynikiem
       interpretacji jest powstała lista. Jeśli parametr jest
       zmienną tablicową indeksowaną przez @ lub *, operacja
       usuwania wzorca jest przeprowadzana po kolei na każdym
       elemencie tablicy, zaś wynikiem  interpretacji  jest
       powstała lista.

    ${parametr/wzorzec/acuch}
    ${parametr//wzorzec/acuch}
       wzorzec jest interpretowany tworząc wzorzec, tak samo jak
       przy rozwijaniu nazw  plików.  Interpretowany  jest
       parametr,  a  najdłuższe dopasowanie wzorca do jego
       zinterpretowanej wartości zastępowane jest acuchem. W
       pierwszej  postaci,  zastępowane jest tylko pierwsze
       dopasowanie. Druga postać powoduje zastąpienie wszystkich
       dopasowań wzorca acuchem.  Jeżeli wzorzec rozpoczyna
       się od #, to musi pasować do początku zinterpretowanej
       wartości parametru. Jeżeli pattern rozpoczyna się od %,
       to musi pasować do końca zinterpretowanej  wartości
       parametru.  Jeśli acuch jest pusty, to dopasowania
       wzorca są usuwane a / występujące po wzorcu można
       pominąć.  Jeżeli parametrem jest @ lub *, to operacja
       podstawiania stosowana jest do każdego po kolei parametru
       pozycyjnego, zaś wynikiem interpretacji jest powstała
       lista. Jeśli parametr jest zmienną tablicową indeksowaną
       przez @ lub *, operacja podstawiania jest przeprowadzana
       po kolei na każdym elemencie tablicy, zaś wynikiem
       interpretacji jest powstała lista.

  Podstawianie wyników poleceń
    Podstawianie wynikw polece (command substitution) pozwala na
    zastępowanie nazwy polecenia wyjściem  (wynikiem)  z  jego
    działania. Posiada dwie postaci:

       $(polecenie)
    lub
       `polecenie`

    Bash wykonuje interpretację wykonując polecenie i zastępując
    podstawiane polecenie jego utworzonym standardowym wyjściem, z
    usuniętymi końcowymi znakami nowej linii.  Zawarte wewnątrz
    wyniku znaki nowej linii nie są usuwane, ale nogą być usunięte
    podczas podziału na słowa. Podstawienie wyniku polecenia $(cat
    plik) można zastąpić równoważnym, ale szybszym $(< plik).

    Gdy używane jest podstawianie w starym stylu, z  użyciem
    odwrotnych apostrofów, odwrotny ukośnik zachowuje swe znaczenie
    dosłowne, z wyjątkiem przypadków, gdy poprzedza on $, ` lub \.
    Pierwszy  odwrotny  apostrof (`) nie poprzedzony odwrotnym
    ukośnikiem kończy podstawianie wyniku  polecenia.  Podczas
    posługiwania  się  postacią  $(polecenie), polecenie tworzą
    wszystkie znaki pomiędzy nawiasami; żaden nie jest traktowany
    specjalnie.

    Podstawianie wyników poleceń może być zagnieżdżane. W celu
    zagnieżdżenia postaci z odwrotnymi  apostrofami  zabezpiecz
    wewnętrzne przed interpretacją używając odwrotnych ukośników.

    Jeżeli podstawianie pojawia się wewnątrz cudzysłowów, to na
    wynikach nie jest przeprowadzany  podział  na  słowa  ani
    rozwinięcie nazw plików.

  Interpretacja wyrażeń arytmetycznych
    Interpretacja  wyrażeń arytmetycznych pozwala na obliczanie
    wyrażeń  arytmetycznych  i  podstawianie  wyniku.  Format
    interpretacji arytmetycznej:

       $((wyraenie))

    wyraenie traktowane jest tak, jakby było ujęte w cudzysłowy,
    ale cudzysłów wewnątrz nawiasów nie jest traktowany specjalnie.
    Wszystkie tokeny w wyrażeniu podlegają interpretacji parametrów,
    interpretacji łańcuchów, podstawianiu wyników poleceń i usuwaniu
    cudzysłowów.

    Interpretacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami podanymi
    poniżej w sekcji OBLICZENIA ARYTMETYCZNE. Jeżeli wyraenie jest
    nieprawidłowe, bash wypisuje komunikat o niepowodzeniu i nie
    występuje żadne podstawienie.

  Podstawianie wyników procesów (Process substitution)
    Podstawianie wynikw procesw obsługiwane jest na systemach
    obsługujących potoki nazwane (FIFO) lub metodę /dev/fd nazywania
    otwartych plików. Przybiera ono postać <(lista) lub >(lista).
    Proces lista uruchamiany jest z wejściem i wyjściem podłączonym
    do FIFO lub jakiegoś pliku w /dev/fd. W wyniku interpretacji
    nazwa  tego pliku przesyłana jest jako argument bieżącego
    polecenia. Jeżeli posłużono się postacią >(lista), zapis do
    pliku będzie stanowić wejście dla listy. Jeżeli posłużono się
    postacią <(lista), plik przekazany jako argument powinien zostać
    odczytany w celu uzyskania wyjścia listy.

    Gdy jest to możliwe, podstawianie wyników procesu wykonywane
    jest równocześnie z interpretacją parametrów i  zmiennych,
    podstawianiem  wyników  poleceń  i  interpretacją  wyrażeń
    arytmetycznych.

  Podział na słowa
    Powłoka  przeszukuje  wyniki  interpretacji  parametrów,
    podstawiania poleceń i interpretacji wyrażeń arytmetycznych,
    które nie pojawiają  się  wewnątrz  cudzysłowów,  w  celu
    przeprowadzenia podziau na sowa.

    Powłoka traktuje każdy znak IFS jak separator i w miejscu ich
    występowania dzieli na słowa wyniki innych  interpretacji.
    Jeżeli IFS nie jest ustawione lub jego wartością jest dokładnie
    <spacja><tab><nowalinia>, wartość domyślna, to do podziału na
    słowa służy dowolna sekwencja znaków IFS. Jeżeli IFS posiada
    wartość inną niż domyślna, to sekwencje białych znaków spacji i
    tabulacji są ignorowane na początku i końcu słowa, dopóki biały
    znak występuje w wartości IFS (biały znak IFS).  Inne znaki w
    IFS  nie będące białymi znakami IFS, łącznie z dowolnymi
    przyległymi białymi znakami IFS, ograniczają pole.  Sekwencja
    białych znaków IFS jest również traktowana jako ogranicznik.
    Jeśli IFS jest łańcuchem pustym, to nie występuje podział na
    słowa.

    Jawnie puste argumenty ("" lub '') są pozostawiane. Niecytowane
    argumenty puste niejawnie, wynikające z interpretacji parametrów
    nie posiadających wartości, są usuwane.  Jeśli parametr bez
    wartości interpretowany jest wewnątrz cudzysłowów, to wynikiem
    jest argument pusty i jest on zachowywany.

    Zauważ, że jeśli nie występuje interpretacja, to nie jest
    również wykonywany podział.

  Rozwijanie nazw plików (Pathname Expansion)
    Po podziale na słowa, jeżeli nie ustawiona została opcja -f,
    przegląda każde słowo w poszukiwaniu znaków *, ? i [. Jeśli
    pojawia się jeden z nich, to słowo uważane jest za wzorzec i
    zastępowane jest posortowaną alfabetycznie listą nazw plików
    pasujących do wzorca. Jeżeli nie znaleziono pasujących nazw a
    wyłączona jest opcja nullglob powłoki, słowo pozostawiane jest
    bez zmian. Jeżeli nullglob jest włączone, a nie znaleziono
    dopasowań, to słowo jest usuwane. Jeżeli włączona jest opcja
    nocaseglob powłoki, to dopasowywanie wzorca wykonywane jest bez
    zwracania uwagi na wielkość liter.  Gdy do rozwinięcia nazw
    plików używa się wzorca, to znak ,,.'' na początku nazwy lub
    bezpośrednio po ukośniku musi zostać dopasowany dosłownie, chyba
    że ustawiono opcję dotglob powłoki. Podczas dopasowywania nazwy
    pliku znak ukośnika musi zawsze zostać dopasowany dosłownie. W
    pozostałych przypadkach, kropka ,,.''  nie jest traktowana
    specjalnie.  Zobacz poniżej opis shopt w sekcji WBUDOWANE
    POLECENIA POWŁOKI, gdzie znajdziesz omówienie opcji powłoki
    nocaseglob, nullglob i dotglob.

    Do ograniczenia zestawu nazw plików pasujących do wzorca można
    wykorzystać zmienną powłoki GLOBIGNORE. Jeżeli GLOBIGNORE jest
    ustawione, każda z pasujących nazw plików pasująca również do
    jednego ze wzorców w GLOBIGNORE jest usuwana z listy dopasowań.
    Nazwy plików ,,.''  i ,,..'' są zawsze ignorowane, nawet gdy
    GLOBIGNORE jest ustawione. Jednakże, ustawienie  GLOBIGNORE
    skutkuje włączeniem opcji dotglob, tak że będą dopasowywane
    wszystkie inne nazwy plików rozpoczynające się od kropki.  W
    celu  uzyskania  starego  zachowania,  ignorującego  nazwy
    zaczynające się ,,.'', jednym ze wzorców w GLOBIGNORE należy
    zrobić ,,.*'' . Opcja dotglob jest wyłączana, gdy kasowane jest
    GLOBIGNORE .

    Dopasowanie wzorca

    Każdy znak pojawiający się we wzorcu, różnych od specjalnych
    znaków wzorca opisanych poniżej, dopasowuje sam siebie. Znak NUL
    nie może wystąpić we wzorcu. Specjalne znaki wzorca muszą być
    cytowane, jeżeli mają być dopasowane dosłownie.

    Specjalne znaki wzorca mają następujące znaczenie:

    *   Dopasowuje dowolny łańcuch, łącznie z łańcuchem pustym.
    ?   Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.
    [...] Dopasowuje jeden z ujętych w nawiasy kwadratowe znaków.
       Para znaków rozdzielona myślnikiem opisuje wyraenie
       zakresu; dopasowywany jest nim dowolny znak, który przy
       sortowaniu  leksykalnym,  z  zastosowaniem  bieżącego
       ustawienia locale i zestawu znaków, wypada między tymi
       dwoma znakami, włącznie z nimi. Jeżeli pierwszym znakiem
       występującym po [ jest ! lub ^, to dopasowywany jest
       dowolny znak nie zawarty  w  nawiasach.  Kolejność
       sortowania znaków w wyrażeniach zakresu określona jest
       przez bieżące ustawienie locale i wartość  zmiennej
       środowiskowej LC_COLLATE, jeśli istnieje. Znak - można
       dopasować włączając go jako pierwszy lub ostatni ze
       znaków zestawu. Znak ] można dopasować włączając go jako
       pierwszy znak zestawu.

       Wewnątrz [ i ], można podawać klasy znakw (character
       classes), używając składni [:klasa:], gdzie klasa jest
       jedną z poniższych klas zdefiniowanych w standardzie
       POSIX.2:
       alnum alpha ascii blank cntrl digit graph lower print
       punct space upper xdigit
       Klasa znaków dopasowuje dowolny znak należący do tej
       klasy.

       Wewnątrz [ i ], można podać klas rwnowanoci, używając
       składni [=z=], która dopasowuje wszystkie znaki o tej
       samej  wadze  sortowania  (zdefiniowaną  w  bieżącym
       ustawieniu locale) co znak z.

       Wewnątrz [ i ], składnia [.symbol.] dopasowuje symbol
       sortowania (collating symbol) symbol.

    Jeżeli przy pomocy wbudowanego shopt włączono opcję extglob, to
    rozpoznawane jest kilka rozszerzonych operatorów dopasowania
    wzorców. W poniższym opisie, lista-wzorcw jest listą złożoną z
    jednego lub więcej wzorców rozdzielonych znakiem |.  Wzorce
    złożone  można konstruować przy pomocy jednego lub więcej
    poniższych pod-wzorców:

       ?(lista-wzorcw)
           Dopasowuje zero lub jedno wystąpienie zadanych
           wzorców
       *(lista-wzorcw)
           Dopasowuje zero lub więcej wystąpień zadanych
           wzorców
       +(lista-wzorcw)
           Dopasowuje jedno lub więcej wystąpień zadanych
           wzorców
       @(lista-wzorcw)
           Dopasowuje dokładnie jeden z zadanych wzorców
       !(lista-wzorcw)
           Dopasowuje cokolwiek prócz jednego z zadanych
           wzorców

  Usunięcie cytowań
    Po  poprzednich  interpretacjach,  wszystkie  niecytowane
    wystąpienia znaków \, ' i ", które nie wynikły z jednej z
    powyższych interpretacji, są usuwane.

PRZEKIEROWANIE

    Przed wykonaniem polecenia, jego wejście i wyjście mogą zostać
    przekierowane przy pomocy specjalnej notacji interpretowanej
    przez powłokę. Przekierowań można też używać do otwierania i
    zamykania plików dla środowiska wykonywania bieżącej powłoki.
    Poniższe operatory przekierowania mogą występować przed lub
    pojawiać  się gdziekolwiek wewnątrz polecenia prostego lub
    występować po poleceniu.  Przekierowania przetwarzane są w
    kolejności występowania, od lewej do prawej.

    W poniższych opisach, jeśli pominięto deskryptor pliku, a
    pierwszym  znakiem  operatora  przekierowania   jest  <,
    przekierowanie dotyczy standardowego wejścia (deskryptor pliku
    0). Jeżeli pierwszym znakiem operatora przekierowania jest >,
    przekierowanie dotyczy standardowego wyjścia (deskryptor pliku
    1).

    Słowo następujące do operatorze przekierowania w poniższych
    opisach  podlega,  chyba  że podano inaczej, interpretacji
    nawiasów,  interpretacji  tyldy,  interpretacji  parametrów,
    podstawianiu   wyników  poleceń,  interpretacji  wyrażeń
    arytmetycznych, usuwaniu cytowań, rozwijaniu nazw plików i
    podziałowi na słowa. Jeśli zinterpretowane zostanie jako więcej
    niż jedno słowo, to bash zgłosi błąd.

    Zauważ, że kolejność przekierowań jest znacząca. Na przykład,
    polecenie

       ls > dirlist 2>&1

    kieruje zarówno standardowe wyjście jak i wyjście diagnostyczne
    (stderr) do pliku dirlist, podczas gdy polecenie

       ls 2>&1 > dirlist

    kieruje tylko standardowe wyjście do pliku dirlist, gdyż wyjście
    błędów zostało zduplikowane jako standardowe wyjście przed
    przekierowaniem wyjścia do dirlist.

    Bash obsługuje kilka nazw plików w sposób specjalny gdy są one
    użyte w przekierowaniach. Opisano to w poniższej tablicy:

       /dev/fd/fd
           Jeżeli fd jest poprawną liczbą całkowitą, to
           duplikowany jest deskryptor pliku fd.
       /dev/stdin
           Duplikowany jest deskryptor pliku 0.
       /dev/stdout
           Duplikowany jest deskryptor pliku 1.
       /dev/stderr
           Duplikowany jest deskryptor pliku 2.
       /dev/tcp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem
           internetowym,  a  port  jest liczbą całkowitą
           określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash
           usiłuje otworzyć połączenie TCP do odpowiedniego
           gniazda.
       /dev/udp/host/port
           Jeśli host jest poprawną nazwą hosta lub adresem
           internetowym,  a  port  jest liczbą całkowitą
           określającą numer portu lub nazwą usługi, to bash
           usiłuje otworzyć połączenie UDP do odpowiedniego
           gniazda.

    Nieudane otwarcie lub utworzenie pliku powoduje niepowodzenie
    przekierowania.

  Przekierowanie wejścia
    Przekierowanie wejścia powoduje otwarcie do odczytu pliku,
    którego nazwa wynika z interpretacji sowa.  Odczyt będzie
    wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego wejścia
    (zerowy deskryptor pliku) jeśli nie podano n.

    Ogólny format przekierowania wejścia:

       [n]<sowo

  Przekierowanie wyjścia
    Przekierowanie wyjścia powoduje otwarcie do zapisu  pliku,
    którego nazwa wynika z interpretacji sowa.  Zapis będzie
    wykonywany z deskryptora pliku n lub standardowego wyjścia
    (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano n.  Jeżeli plik nie
    istnieje jest tworzony; jeżeli istnieje obcinany jest  do
    rozmiaru zerowego.

    Ogólny format przekierowania wyjścia:

       [n]>sowo

    Jeżeli operatorem przekierowania jest >, a została włączona
    opcja noclobber wbudowanego polecenie set, to przekierowanie nie
    powiedzie się jeżeli plik o nazwie wynikającej z interpretacji
    sowa istnieje i jest zwykłym plikiem.  Jeżeli operatorem
    przekierowania jest >|, albo operatorem jest > przy niewłączonej
    opcji noclobber, to wykonywana jest próba przekierowania, nawet
    jeśli plik sowo istnieje.

  Dołączanie przekierowanego wyjścia
    Przekierowanie wyjścia w ten sposób powoduje, że plik o nazwie
    wynikającej z interpretacji sowa zostanie otwarty do dołączania
    (append).  Dołączanie będzie wykonywane z deskryptora pliku n
    lub standardowego wyjścia (deskryptor pliku 1) jeśli nie podano
    n. Jeżeli plik nie istnieje jest tworzony.

    Ogólny format dołączania wyjścia:

       [n]>>sowo

  Przekierowanie standardowego wyjścia i wyjścia błędów
    Bash  pozwala,  przy  pomocy tej konstrukcji, przekierować
    standardowe wyjście (deskryptor pliku 1) i standardowe wyjście
    błędów (deskryptor plików 2) do pliku, którego nazwą jest
    zinterpretowane sowo.

    Istnieją dwie postaci takiego przekierowania:

       &>sowo
    i
       >&sowo

    Spośród nich, zalecaną jest  pierwsza  forma.  Jest  ona
    semantycznie równoważna

       >sowo 2>&1

  Dokumenty włączone (Here Documents)
    Ten typ przekierowania instruuje powłokę, by czytała wejście z
    bieżącego źródła aż do napotkania wiersza zawierającego tylko
    sowo (bez żadnych kończących odstępów).  Wszystkie wiersze
    przeczytane do tego momentu  są  następnie  używane  jako
    standardowe wejście polecenia.

    Format dokumentów włączonych jest następujący:

       <<[-]sowo
           dokument wczony
       ogranicznik

    Na  sowie  nie  jest wykonywana interpretacja parametrów,
    podstawiania wyników poleceń, rozwijanie nazw  plików  ani
    interpretacja wyrażeń arytmetycznych.  Jeżeli jakieś znaki w
    sowie są cytowane, to ogranicznik jest wynikiem usunięcia
    cytowań ze sowa, a wiersze w dokumencie włączonym nie są
    interpretowane.  Jeżeli sowo nie jest cytowane, wszystkie
    wiersze dokumentu włączonego podlegają interpretacji parametrów,
    podstawianiu poleceń i interpretacji wyrażeń arytmetycznych. W
    tym ostatnim przypadku, sekwencja \<nowalinia> jest ignorowana,
    a do cytowania znaków \, $ i ` musi być użyte \.

    Jeżeli operatorem przekierowania jest  <<-,  to  wszystkie
    początkowe znaki tabulacji są obcinane z wierszy wejściowych i
    wiersza zawierającego ogranicznik.  Pozwala to na ustawienie
    naturalnych wcięć dla dokumentów włączonych w skryptach powłoki.

  Powielanie deskryptorów plików
    Operator przekierowania

       [n]<&sowo

    służy do powielania deskryptorów plików wejściowych.  Jeżeli
    sowo zinterpretowane zostanie jako jedna lub więcej cyfr, to
    deskryptor pliku oznaczony przez n czyniony jest kopią tego
    deskryptora.  Jeżeli cyfry w sowie nie określają otwartego dla
    wejścia deskryptora, pojawia się błąd przekierowania.  Jeżeli
    sowo zinterpretowane jest jako -, deskryptor pliku n jest
    zamykany. Jeżeli n nie zostało określone, to stosowane jest
    standardowe wejście (deskryptor pliku 0).

    Operator

       [n]>&sowo

    podobnie,  służy  do  powielania deskryptorów standardowego
    wyjścia. Jeżeli nie określono n, stosowane jest standardowe
    wyjście (deskryptor pliku 1).  Jeżeli cyfry w sowie nie
    określają deskryptora pliku otwartego do wyjścia, pojawia się
    błąd przekierowania.  W przypadku specjalnym, jeżeli pominięto
    n, a sowo nie jest interpretowane jako jedna lub więcej cyfr,
    to przekierowywane są standardowe wyjście i standardowe wyjście
    błędów, jak opisano poprzednio.

  Otwieranie deskryptorów plików do odczytu i zapisu
    Operator przekierowania

       [n]<>sowo

    powoduje, że plik o nazwie wynikłej z interpretacji sowa
    zostanie otwarty do odczytu i zapisu.  Odczyt i zapis będą
    wykonywane z deskryptora pliku n lub standardowego wejścia
    (deskryptor pliku 0) jeśli nie podano n.  Jeżeli plik nie
    istnieje jest tworzony.

ALIASY

    Aliasy (czyli synonimy)  pozwalają  na  zastąpienie  słowa
    łańcuchem,  gdy zostanie ono użyte jako pierwsze słowo w
    poleceniu prostym. Powłoka utrzymuje listę aliasów, które mogą
    być ustawiane i unieważniane przy pomocy wbudowanych poleceń
    alias i unalias (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).
    Dla pierwszego słowa każdego polecenia, jeśli nie jest cytowane,
    następuje sprawdzenie, czy posiada ono alias. Jeżeli tak, to
    słowo to jest zastępowane tekstem aliasu. Nazwa aliasu i
    zastępujący ja tekst mogą zawierać dowolne poprawne wejście
    powłoki, łącznie z metaznakami podanymi powyżej, z wyjątkiem
    tego, że nazwy aliasów nie mogą zawierać znaku równości =.
    Pierwsze słowo tekstu zastępującego jest z kolei sprawdzane na
    aliasy, ale słowo identyczne z interpretowanym właśnie aliasem
    nie jest interpretowane powtórnie. Oznacza to, że można mieć
    alias ls do ls -F, na przykład, a bash nie będzie usiłował
    rekurencyjnie  interpretować  zastępującego  tekstu.  jeżeli
    ostatnim znakiem wartości aliasu jest odstp, to następne słowo
    polecenia  występujące  po  aliasie  ma również sprawdzaną
    interpretację aliasów.

    Aliasy są tworzone i pokazywane poleceniem alias, a usuwane
    poleceniem unalias.

    Nie ma żadnego mechanizmu posługiwania się argumentami w tekście
    zastępującym. Jeśli potrzebne są argumenty, powinna zostać użyta
    funkcja powłoki (zobacz poniżej FUNKCJE).

    Aliasy nie są interpretowane, gdy powłoka nie jest interaktywna,
    chyba że ustawiono opcję powłoki expand_aliases przy pomocy
    shopt (zobacz opis shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej).

    Reguły dotyczące definiowania i używania aliasów są nieco
    zagmatwane.  Bash zawsze czyta co najmniej jeden pełny wiersz z
    wejścia przed wykonaniem jakichkolwiek poleceń tego wiersza.
    Aliasy interpretowane są w czasie odczytu polecenia, nie podczas
    jego wykonywania. Z tego powodu, definicja aliasu występująca w
    tym samym wierszu, co inne polecenie nie zadziała aż do
    przeczytania  następnego  wiersza  wejścia.  Na  polecenia
    występujące po definicji aliasu, w tym samym wierszu, nowy alias
    nie ma wpływu.  Zachowanie to ujawnia się także  podczas
    wykonywania funkcji. Aliasy interpretowane są w czasie odczytu
    definicji funkcji, nie zaś podczas jej wykonywania, gdyż sama
    definicja funkcji stanowi polecenie złożone. W skutek tego
    aliasy zdefiniowane w funkcji nie są dostępne, aż do chwili po
    wykonaniu  funkcji.  Dla bezpieczeństwa, zawsze umieszczaj
    definicje aliasów w odrębnym wierszu i nie używaj alias w
    poleceniach złożonych.

    Prawie w każdym zastosowaniu aliasy są wyparte przez funkcje
    powłoki.

FUNKCJE

    Punkcja powłoki, zdefiniowana jak opisano powyżej, w sekcji
    GRAMATYKA POWŁOKI, przechowuje szereg poleceń do późniejszego
    wykonania. Gdy nazwa funkcji powłoki używana jest jako nazwa
    polecenia prostego, wykonywana jest lista poleceń związanych z
    tą nazwą funkcji. Funkcje wykonywane są w kontekście bieżącej
    powłoki; do ich interpretacji nie jest tworzony żaden nowy
    proces (zauważ różnicę w stosunku do wykonania skryptu powłoki).
    Podczas wykonywania funkcji, przekazane jej argumenty stają się
    parametrami pozycyjnymi. Aktualizowany jest specjalny parametr
    #, tak by odzwierciedlał zmianę. Parametr pozycyjny 0 nie jest
    zmieniany.  Zmienna FUNCNAME  podczas  wykonywania  funkcji
    ustawiana jest na jej nazwę. Wszystkie inne aspekty środowiska
    wykonywania powłoki są identyczne między  funkcją  i  jej
    wywołującym, z wyjątkiem tego, że nie jest dziedziczona pułapka
    (trap) DEBUG (zobacz opis wbudowanego trap poniżej, w sekcji
    WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI ).

    Zmienne lokalne dla funkcji mogą być deklarowane przy pomocy
    wbudowanego polecenia local. Zwykle zmienne i ich wartości są
    wspólne dla funkcji i jej wołającego.

    Jeżeli w funkcji wywoływane jest wbudowane polecenie return,
    funkcja kończy działanie i wykonywanie wznawiane jest  od
    następnego polecenia po wywołaniu funkcji. Gdy funkcja kończy
    działanie, parametrom pozycyjnym i parametrowi specjalnemu #
    przywracane są wartości, jakie posiadały one przed wykonaniem
    funkcji.

    Listę nazw i definicji funkcji można uzyskać przy pomocy opcji
    -f wbudowanych poleceń declare lub typeset. Opcja -F poleceń
    declare lub typeset podaje same nazwy funkcji.  Funkcje można
    eksportować, tak że będą one automatycznie zdefiniowane w
    podpowłokach. Wykonuje się to przy pomocy opcji -f wbudowanego
    polecenia export.

    Funkcje mogą być rekurencyjne. Nie ma narzuconego ograniczenia
    na liczbę rekurencyjnych wywołań.

OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH

    Powłoka pozwala, pod pewnymi warunkami, na obliczanie wartości
    wyrażeń  arytmetycznych  (zobacz wbudowane polecenie let i
    Interpretacja wyrażeń arytmetycznych). Obliczenia wykonywane są
    na długich liczbach całkowitych (long integer), bez kontroli
    przepełnienia (overflow), mimo iż dzielenie przez 0  jest
    przechwytywane  i  oznaczane  jako błąd.  Operatory i ich
    priorytety oraz sposób ich dołączania są takie same jak w języku
    C.  Poniższa lista operatorów pogrupowana jest w poziomy
    operatorów o jednakowym  priorytecie.  Poziomy  podano  w
    kolejności malejącego priorytetu.

    id++ id--
       post-inkrementacja i post-dekrementacja zmiennej
    ++id --id
       pre-inkrementacja i pre-dekrementacja zmiennej
    - +  jednoargumentowy minus i plus
    ! ~  negacja logiczna i bitowa
    **   potęgowanie
    * / % mnożenie, dzielenie, reszta z dzielenia
    + -  dodawanie, odejmowanie
    << >> lewo i prawostronne przesunięcie bitowe
    <= >= < >
       porównanie
    == != równości i nierówność
    &   bitowa koniunkcja (AND)
    ^   bitowa alternatywa wyłączna (XOR)
    |   bitowa alternatywa (OR)
    &&   logiczna koniunkcja (AND)
    ||   logiczna alternatywa (OR)
    wyra?wyra:wyra
       obliczenie warunkowe (conditional evaluation)
    = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
       przypisanie
    wyra1 , wyra2
       przecinek

    Jako  operandy dozwolone są zmienne powłoki; interpretacja
    parametrów przeprowadzana jest przed obliczeniem wyrażenia.
    Wewnątrz wyrażenia, do zmiennych powłoki można się też odwoływać
    przez nazwę, bez użycia składni interpretacji parametrów.  Gdy
    wystąpi odwołanie się do zmiennej, jej wartość obliczana jest
    jako wyrażenie arytmetyczne.  Zmienna powłoki nie musi mieć
    włączonego atrybutu liczby całkowitej by mogła być użyta w
    wyrażeniu.

    Stałe z początkowym 0 interpretowane są jako liczby ósemkowe.
    Początkowe 0x lub 0X oznacza liczbę szesnastkową. W pozostałych
    przypadkach liczby mają postać [podstawa#]n, gdzie podstawajest
    liczbą dziesiętną pomiędzy 2 a 64 reprezentującą podstawę układu
    pozycyjnego, zaś n liczbą w układzie o tej podstawie.  Jeśli
    pominięto podstawa#, to używana jest podstawa 10. Cyfry większe
    niż 9 reprezentowane są przez małe litery, wielkie litery, @ i
    _, w tej kolejności. Jeżeli podstawa jest mniejsza bądź równa
    36, to do zapisu liczb pomiędzy 10 a 35 można używać zamiennie
    małych i wielkich liter.

    Operatory  interpretowane  są  w  kolejności  priorytetu.
    Podwyrażenia w nawiasach obliczane są jako pierwsze i mogą
    unieważnić podane wyżej reguły priorytetów.

WYRAŻENIA WARUNKOWE

    Wyrażenia warunkowe używane są przez polecenie złożone [[ oraz
    polecenia wbudowane test i [ do testowania atrybutów pliku i
    wykonywania porównań łańcuchowych i arytmetycznych. Wyrażenia
    złożone są z poniższych jedno- i dwuargumentowych składowych.
    Jeśli któryś z argumentów plikowych jednej z składowych jest w
    postaci /dev/fd/n, to sprawdzany jest deskryptor pliku n.
    Jeżeli argument plik którejś składowej jest jednym z /dev/stdin,
    /dev/stdout lub /dev/stderr, to sprawdzany jest, odpowiednio,
    deskryptor 0, 1 lub 2.

    -a plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -b plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest blokowym plikiem
       specjalnym.
    -c plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest znakowym plikiem
       specjalnym.
    -d plik
       Prawda jeśli plik istnieje jest katalogiem.
    -e plik
       Prawda jeśli plik istnieje.
    -f plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest plikiem zwykłym.
    -g plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-
       id.
    -h plik
       Prawda  jeśli  plik  istnieje  i  jest  dowiązaniem
       symbolicznym.
    -k plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit ochrony
       (sticky bit).
    -p plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest potokiem nazwanym
       (FIFO).
    -r plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się czytać.
    -s plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma rozmiar większy niż zero.
    -t fd Prawda jeśli deskryptor pliku fd jest otwarty i odnosi
       się do terminala.
    -u plik
       Prawda jeśli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-
       id.
    -w plik
       Prawda jeśli plik istnieje i daje się doń zapisać.
    -x plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest wykonywalny.
    -O plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest
       efektywny id użytkownika.
    -G plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jego właścicielem jest
       efektywny id grupy.
    -L plik
       Prawda  jeśli  plik  istnieje  i  jest  dowiązaniem
       symbolicznym.
    -S plik
       Prawda jeśli plik istnieje i jest gniazdem.
    -N plik
       Prawda jeśli plik istnieje i być zmieniany od czasu
       ostatniego jego odczytu.
    plik1 -nt plik2
       Prawda jeśli plik1 jest nowszy (według daty modyfikacji)
       od pliku2.
    plik1 -ot plik2
       Prawda jeśli plik1 jest starszy niż plik2.
    plik1 -ef plik2
       Prawda jeśli plik1 i plik2 mają ten sam numer urządzenia
       i i-węzła.
    -o nazwa_opcji
       Prawda jeśli opcja powłoki nazwa_opcji jest włączona.
       Zobacz zestawienie opcji w opisie opcji -o wbudowanego
       set, poniżej.
    -z acuch
       Prawda jeśli długość acucha wynosi zero.
    -n acuch
    acuch
       Prawda jeśli acuch ma długość niezerową.
    acuch1 == acuch2
       Prawda jeśli łańcuchy są równe. Zamiast == można użyć =.
    acuch1 != acuch2
       Prawda jeśli łańcuchy nie są równe.
    acuch1 < acuch2
       Prawda jeśli acuch1 przy sortowaniu występowałby przed
       acuchem2 według bieżącego ustawienia locale.
    acuch1 > acuch2
       Prawda jeśli acuch1 przy sortowaniu występowałby po
       acuchu2 według bieżącego ustawienia locale.
    arg1 OP arg2
       OP jest jednym z -eq, -ne, -lt, -le, -gt lub -ge. Te
       arytmetyczne operatory dwuargumentowe zwracają prawdę
       jeśli arg1 jest odpowiednio równe (eq), nie równe (ne),
       mniejsze niż (lt), mniejsze bądź równe (le), większe niż
       (gt) lub większe bądź równe (ge) arg2. Arg1 i arg2 mogą
       być dodatnimi lub ujemnymi liczbami całkowitymi.

INTERPRETACJA POLECEŃ PROSTYCH

    Gdy wykonywane jest  polecenie  proste,  powłoka  wykonuje
    następujące interpretacje, przypisania i przekierowania, od
    lewej do prawej.

    1.   Słowa oznaczone przez analizator składni jako przypisania
       zmiennych   (poprzedzające   nazwę  polecenia)  i
       przekierowania  zachowywane  są  do  późniejszego
       przetworzenia.

    2.   Słowa,  nie  będące  przypisaniami  zmiennych  ani
       przekierowaniami  są  interpretowane.  Jeżeli  po
       interpretacji pozostaną jakieś słowa, to pierwsze z nich
       przyjmowane jest za nazwę polecenia a pozostałe za
       argumenty.

    3.   Wykonywane są przekierowania, jak opisano powyżej w
       sekcji PRZEKIEROWANIE.

    4.   W każdym przypisaniu zmiennej tekst po znaku równości =
       podlega interpretacji tyldy, interpretacji parametrów,
       podstawianiu wyników poleceń,  interpretacji  wyrażeń
       arytmetycznych i usuwaniu cudzysłowów, zanim zostanie
       przypisany do zmiennej.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, to przypisania
    zmienncyh dotyczą środowiska aktualnej powłoki. W przeciwnim
    razie, zmienne są dodawane do środowiska wykonywanego polecenia
    i nie mają wpływu na środowisko bieżącej powłoki. jeżeli któreś
    z przypisań usiłuje nadać wartość zmiennej read-only, pojawia
    się błąd, a polecenie kończy pracę z niezerowym kodem.

    Jeżeli nie otrzymano żadnej nazwy polecenia, wykonywane są
    przekierowania, ale nie mają one wpływu na bieżące środowisko
    powłoki. Błąd przekierowania powoduje, że polecenie kończy pracę
    z niezerowym kodem.

    Jeżeli po interpretacji istnieje nazwa polecenia, to wykonywanie
    odbywa się jak opisano poniżej. W przeciwnym wypadku, polecenie
    kończy pracę.  Jeżeli jednym  z  wykonanych  kroków  było
    podstawienie wyników polecenia, to zwracany kod zakończenia jest
    kodem ostatniego wykonanego podstawienia polecenia. Jeśli nie
    wystąpiło podstawianie poleceń, to polecenie kończy pracę z
    kodem zerowym.

WYKONYWANIE POLECEŃ

    Po podziale polecenia na słowa, jeśli jego wynikiem jest
    polecenie proste z opcjonalną listą argumentów, podejmowane są
    poniższe akcje.

    Jeśli polecenie nie zawiera ukośników, powłoka usiłuje je
    zlokalizować.  jeżeli istnieje funkcja powłoki o tej nazwie,
    wywoływana jest ta funkcja, jak opisano powyżej w sekcji
    FUNKCJE.  Jeżeli nazwa nie pasuje do funkcji, powłoka szuka jej
    na liście poleceń wbudowanych. Jeżeli nie znaleziono pasujące,
    to jest ono wywoływane.

    Jeżeli nazwa nie jest ani funkcją powłoki ani poleceniem
    wbudowanym i nie zawiera ukośników, to bash przeszukuje każdy
    element  z PATH usiłując znaleźć katalog zawierający plik
    wykonywalny o takiej nazwie.  Bash posługuje się  tablicą
    mieszającą (hash table) do zapamiętywania pełnych nazw plików
    wykonywalnych (zobacz hash w WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI
    poniżej). Pełne przeszukiwanie katalogów z PATH wykonywane jest
    tylko wtedy, gdy polecenia nie znaleziono w tablicy mieszającej.
    Jeżeli poszukiwanie nie powiodło się, powłoka wypisuje komunikat
    o błędzie i zwraca kod zakończenia równy 127.

    Jeżeli poszukiwanie było pomyślne lub jeśli nazwa polecenia
    zawiera jeden lub więcej ukośników, powłoka wykonuje zadany
    program w odrębnym środowisku  wykonania.  Argumentowi  0
    przypisywana  jest  podana  nazwa, a pozostałym argumentom
    polecenia podane argumenty, jeśli były takowe.

    Jeżeli wykonanie to nie powiedzie się, gdyż plik nie ma formatu
    wykonywalnego, a nie jest katalogiem, to zakłada się, że jest on
    skryptem powoki, plikiem zawierającym  polecenia  powłoki.
    Powoływana  jest podpowłoka do jego wykonania. Powłoka ta
    reinicjuje się, zatem efekt jest taki, jakby do obsługi skryptu
    została wywołana nowa powłoka, z wyjątkiem tego, że położenia
    poleceń zapamiętane przez rodzica (zobacz hash poniżej  w
    WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI są zachowywane przez potomka.

    Jeżeli program jest plikiem o zawartości rozpoczynającej się od
    #!, to reszta pierwszego wiersza określa interpreter dla tego
    programu.  Powłoka uruchamia podany interpreter na systemach
    operacyjnych,  które  same  nie  obsługują  tego  formatu
    wykonywalnego.  Argumenty  dla interpretera składają się z
    pojedynczego opcjonalnego argumentu występującego po nazwie
    interpretera w pierwszym wierszu programu, następującej po nim
    nazwy programu i następujących po niej argumentów polecenia,
    jeśli były takowe.

ŚRODOWISKO WYKONYWANIA POLECEŃ

    Powłoka posiada rodowisko wykonywania (execution environment),
    składające się z:

    o   otwarte pliki odziedziczone przez powłokę przy wywołaniu,
       zmodyfikowane  przez  przekierowania  przekazane  do
       wbudowanego polecenia exec

    o   bieżący katalog roboczy ustawiony przez cd, pushd lub
       popd, albo odziedziczony przez powłokę przy wywołaniu

    o   maskę trybut tworzonych plików ustawioną przez umask albo
       odziedziczoną po rodzicu powłoki

    o   bieżące pułapki ustawione przez trap

    o   parametry powłoki ustawione przez przypisania zmiennych
       przy pomocy set albo odziedziczone ze środowiska rodzica
       powłoki

    o   funkcje powłoki zdefiniowane podczas wykonywania lub
       odziedziczone ze środowiska rodzica powłoki

    o   opcje włączone przy wywołaniu (albo domyślnie albo przy
       pomocy argumentów wiersza poleceń) albo przez set

    o   opcje włączone przez shopt

    o   aliasy powłoki zdefiniowane przy pomocy alias

    o   różne id procesów, łącznie z identyfikatorami zadań tła,
       wartość $$ i wartość $PPID

    Gdy ma zostać wykonane polecenie proste inne niż funkcja powłoki
    lub polecenie wbudowane, wywoływane jest w odrębnym środowisku
    wykonania, skłądających się z poniższych elementów. Jeśli nie
    podano inaczej, wartości dziedziczone są z powłoki.

    o   otwarte pliki powłoki, plus modyfikacje  i  dodatki
       określone przez przekierowania polecenia

    o   bieżący katalog roboczy

    o   maska trybu tworzonych plików

    o   zmienne powłoki oznaczone do wyeksportowania, razem ze
       zmiennymi wyeksportowanymi do polecenia, przekazane w
       środowisku.

    o   pułapki przechwycone przez powłokę resetowane są do
       wartości odziedziczonych przez nią od rodzica, a pułapki
       ignorowane przez powłokę są ignorowane.

    Polecenie wywołane w odrębnym środowisku nie może wpływać na
    środowisko wykonywania powłoki.

    Podstawienia wyników  poleceń  i  polecenia  asynchroniczne
    wywoływane  są  w środowisku podpowłoki, które jest kopią
    środowiska powłoki, z wyjątkiem tego, że pułapki przechwycone
    przez  powłokę  są  resetowane do wartości, jakie powłoka
    odziedziczyła po rodzicu podczas wywołania. Polecenia wbudowane
    wywoływane jako część potoku również wykonywane są w środowisku
    podpowłoki. Zmiany wykonane w środowisku podpowłoki nie mogą
    wpływać na środowisko wykonywania powłoki.

    Jeżeli po poleceniu występuje &, a nie uaktywniono sterowania
    zadaniami, to domyślnym standardowym wejściem dla tego polecenia
    jest  pusty plik /dev/null. W przeciwnym razie wywoływane
    polecenie dziedziczy deskryptory plików po wołającej powłoce,
    zmodyfikowane przekierowaniami.

ŚRODOWISKO

    Poczas wywoływania program otrzymuje tablicę łańcuchów zwaną
    rodowiskiem(environment). jest to lista par nazwa-warto, o
    postaci nazwa=warto.

    Powłoka pozwala na manipulowanie środowiskiem na kilka sposobów.
    Przy wywołaniu, przeszukuje ona własne środowisko i tworzy
    parametr dla każdej znalezionej nazwy, automatycznie zaznaczając
    go do wyeksportowania do  procesów  potomnych.  Wykonywane
    polecenia dziedziczą środowisko. Polecenia export i declare -x
    pozwalają na dodawanie i usuwanie ze środowiska parametrów i
    funkcji.  Jeżeli w środowisku zmieniana jest wartość parametru,
    to nowa wartość staje się częścią środowiska, zastępując starą.
    Środowisko dziedziczone przez każde wykonywane polecenie składa
    się z początkowego środowiska powłoki, którego wartości mogą być
    w powłoce zmieniane, minus ewentualne pary usunięte poleceniem
    unset, plus dodane poprzez polecenia export i declare -x.

    Środowisko dla dowolnego polecenia prostego czy funkcji może być
    tymczasowo powiększone przez poprzedzenie polecenia przypisaniem
    parametrów, jak opisano powyżej w sekcji  PARAMETRY.  Te
    instrukcje  przypisania mają wpływ wyłącznie na środowisko
    postrzegane przez to polecenie.

    Jeżeli ustawiona jest opcja -k (zobacz poniżej opis wbudowanego
    polecenia set), to wszystkie przypisania parametrów umieszczane
    są w środowisku polecenia, a nie tylko te, które poprzedzają
    nazwę polecenia.

    Gdy bash wywołuje polecenie zewnętrzne, zmienna _ ustawiana jest
    na pełną nazwę pliku polecenia i przekazywana temu poleceniu w
    jego środowisku.

KOD ZAKOŃCZENIA

    Dla celów powłoki, polecenie, które zakończyło pracę z zerowym
    kodem zakończenia, powiodło się. Zerowy kod oznacza powodzenie.
    Niezerowy kod oznacza niepowodzenie. Gdy polecenie kończy pracę
    z błędem krytycznym N, bash posługuje się wartością 128+N jako
    kodem zakończenia.

    Jeżeli nie znaleziono polecenia, proces potomny powołany do jego
    wykonania zwraca kod 127. Jeżeli polecenie zostało znalezione,
    ale nie jest wykonywalne, kod zakończenia wynosi 126.

    Jeżeli polecenie nie powiodło się z powodu błędu podczas
    interpretacji lub przekierowania, kod zakończenia jest większy
    od zera.

    Wbudowane polecenia powłoki zwracają kod 0 (true prawda) jeśli
    się powiodły, i niezerowy (false fałsz) jeśli podczas ich
    wykonywania pojawił się błąd.  Wszystkie polecenia wbudowane
    zwracają kod 2 dla wskazania niepoprawnego użycia.

    Sam Bash zwraca kod zakończenia ostatniego wykonanego polecenia,
    chyba że pojawi się błąd składni, wówczas kończy pracą z
    wartością niezerową. Zobacz też poniżej polecenie wbudowane
    exit.

SYGNAŁY

    Gdy bash jest interaktywny, przy braku jakichkolwiek pułapek
    (przechwytywania sygnałów), ignoruje on SIGTERM (tak, że kill 0
    nie zabija powłoki interaktywnej), a SIGINT jest przechwytywany
    i obsługiwany (tak, że wbudowane polecenie wait daje się
    przerwać).  We wszystkich przypadkach, bash ignoruje SIGQUIT.
    Jeżeli działa kontrola zadań, bash ignoruje SIGTTIN, SIGTTOU i
    SIGTSTP.

    Zadania synchroniczne uruchomione przez bash mają procedury
    obsługi sygnałów (signal handlers) ustawione  na  wartości
    odziedziczone przez powłokę po rodzicu. Jeżeli nie pracuje
    kontrola zadań, to polecenia asynchroniczne ignorują również
    SIGINT i SIGQUIT.  Polecenia uruchamiane wskutek podstawiania
    poleceń ignorują generowane z klawiatury sygnały kontroli zadań
    SIGTTIN, SIGTTOU i SIGTSTP.

    Powłoka domyślnie kończy pracę po otrzymaniu SIGHUP. Przed
    zakończeniem, powłoka interaktywna rozsyła otrzymany SIGHUP do
    wszystkich zadań, pracujących lub zatrzymanych. Do zatrzymanych
    zadań wysyłany jest SIGCONT by upewnić się, że otrzymują SIGHUP.
    Chcąc uniknąć wysłania sygnału przez powłokę do konkretnego
    zadania, należy usunąć je z tablicy  zadań  przy  pomocy
    wbudowanego polecenia disown (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI) lub oznakować, by nie otrzymywało SIGHUP, posługując
    się disown -h.

    Jeżeli przy pomocy shopt została ustawiona opcja huponexit
    powłoki, bash wysyła SIGHUP do wszystkich zadań, gdy kończy
    pracę interaktywna powłoka zgłoszeniowa.

    Gdy bash podczas oczekiwania na ukończenie polecenia otrzymuje
    sygnał, dla którego ustawiono pułapkę, pułapka ta nie zostanie
    wykonana aż do zakończenia pracy polecenia. Gdy bash oczekuje
    na polecenie asynchroniczne za pośrednictwem wbudowanego wait,
    odbiór sygnału, dla którego ustawiono przechwytywanie spowoduje,
    że wbudowane wait natychmiast skończy pracę z kodem większym od
    128, po czym natychmiast zostanie wywołana pułapka.

KONTROLA ZADAŃ

    Kontrola  zada  odnosi  się  do  możliwości  selektywnego
    zatrzymywania (zawieszania - suspend) wykonywania procesów i
    późniejszej kontynuacji (wznawiania - resume) ich wykonywania.
    Użytkownik zwykle wykorzystuje to udogodnienie za pośrednictwem
    interaktywnego interfejsu obsługiwanego wspólnie przez systemowy
    sterownik terminala i bash.

    Powłoka kojarzy z każdym potokiem zadanie. Przechowuje tablicę
    aktualnie wykonywanych zadań, którą można przeglądać za pomocą
    polecenia jobs. Gdy bash uruchamia zadanie asynchronicznie (w
    tle), wypisuje wiersz w rodzaju:

       [1] 25647

    wskazujący, że zadanie to ma numer 1 a ID ostatniego procesu w
    potoku związanym z zadaniem wynosi 25647. Wszystkie procesy w
    jednym potoku należą do tego samego zadania. Bash posługuje się
    abstrakcją (abstraction) zadania jako podstawą kontroli zadań.

    Dla ułatwienia implementacji interfejsu użytkownika do kontroli
    zadań, system operacyjny utrzymuje pojęcie ID grupy procesw
    biecego terminala (current terminal process  group  ID).
    Elementy tej grupy procesów (procesy, których ID grupy procesów
    jest równy ID grupy procesów bieżącego terminala) otrzymują
    generowane z klawiatury sygnały, takie jak SIGINT. Mówimy, że
    procesy te pracują pierwszoplanowo.  Procesy ta to takie,
    których ID grupy procesów różni się od terminala; procesy takie
    są odporne na sygnały pochodzące z klawiatury.  Tylko procesom
    pierwszoplanowym wolno czytać z lub pisać na terminalu. Do
    procesów tła usiłujących czytać (pisać) z terminala wysyłany
    jest przez sterownik terminala sygnał SIGTTIN (SIGTTOU), który,
    jeśli nie zostanie przechwycony, wstrzymuje proces.

    Jeżeli system operacyjny, na którym działa bash obsługuje
    kontrolę zadań, bash zawiera funkcje do jej wykorzystywania.
    Naciśnięcie klawisza wstrzymania (zwykle ^Z, Control-Z) podczas
    pracy procesu powoduje, że proces ten zostanie zatrzymany a
    sterowanie zostanie zwrócone do bash.  Naciśnięcie klawisza
    opnione wstrzymanie (zwykle ^Y, Control-Y) powoduje, że proces
    zostanie zatrzymywany gdy będzie usiłował czytać wejście z
    terminala, a sterowanie powróci do bash.  Użytkownik może
    następnie zmieniać stan takiego  zadania,  posługując  się
    poleceniem bg do kontynuacji zadania w tle, fg do kontynuacji na
    pierwszym planie lub poleceniem kill do zabicia zadania.  ^Z
    działa natychmiast i ma efekt uboczny: powoduje odrzucenie
    oczekującego wyjścia i wprowadzonych,  a  nieprzetworzonych
    naciśnięć klawiszy (typeahead).

    Istnieje kilka sposobów wskazywania zadania w powłoce. Znak %
    poprzedza nazwę zadania. Zadanie numer n można wskazać jako %n.
    Zadanie może być też określone przez użycie przedrostka nazwy
    użytej do jego uruchomienia lub podłańcucha, jaki występuje w
    jego  wierszu  poleceń.  Na przykład, %ce odnosi się do
    zatrzymanego zadania ce. Jeśli przedrostek pasuje do więcej niż
    jednego zadania, bash zgłasza błąd. Z drugiej strony, użycie
    %?ce, wskazuje na zadanie zawierające podłańcuch ce w swym
    wierszu poleceń. Jeżeli łańcuch pasuje do więcej niż jednego
    zadania, bash zgłasza błąd. Symbole %% i %+ określają rozumiane
    przez  powłokę  biece  zadanie, będące ostatnim zadaniem
    zatrzymanym, gdy było na pierwszym planie lub uruchomionym w
    tle.  Do poprzedniego zadania można odwoływać się przy pomocy
    %-. W wyjściu odnoszącym się do zadań (np. wyjście polecenia
    jobs), bieżące zadanie jest zawsze zaznaczone znakiem +, a
    zadanie poprzednie -.

    Do przywrócenia zadania na pierwszy plan można posłużyć się po
    prostu  jego  nazwą:  %1  jest  synonimem dla ,,fg %1'',
    przywracającego zadanie 1 z tła na pierwszy plan.  Podobnie,
    ,,%1 &'' wznawia zadanie 1 w tle, równoważnie do ,,bg %1''''.

    Powłoka natychmiast dowiaduje się czy zadanie zmieniło stan.
    Normalnie, bash czeka ze zgłoszeniem zmian do momentu, gdy ma
    wyświetlić zachętę, by nie przerywać innego wyjścia. Jeżeli
    włączono opcję -b wbudowanego polecenia set, bash zgłasza takie
    zmiany  natychmiast.  Dla każdego kończącego pracę procesu
    potomnego wykonywana jest ewentualna pułapka przechwytująca
    SIGCHLD.

    Jeżeli wykonano próbę zakończenia pracy bash przy istniejących
    zatrzymanych zadaniach, powłoka wypisuje komunikat ostrzegawczy.
    Można wówczas posłużyć się poleceniem jobs do sprawdzenia ich
    stanu. Jeżeli wykonywana jest druga próba zakończenia pracy bez
    wystąpienia  wtrąconego  między nie polecenia, powłoka nie
    wypisuje kolejnego ostrzeżenia  a  zatrzymane  zadania  są
    przerywane.

ZACHĘTA POWŁOKI

    Przy wykonywaniu interaktywnym bash wyświetla główny symbol
    zachęty (primary prompt) PS1 kiedy jest gotowa na odczyt
    polecenia, zaś wtórną (secondary) zachętę PS2 kiedy potrzebuje
    więcej danych z wejścia do uzupełnienia polecenia. Bash pozwala
    na dostosowywanie tych łańcuchów zachęty poprzez wstawianie
    pewnej ilości znaków specjalnych rozpoczynających się odwrotnym
    ukośnikiem, które są dekodowane jak następuje:
       \a   znak dzwonka ASCII (07)
       \d   data w formacie "DzieńTyg Miesiąc Dzień" format
           (np., "Tue May 26")
       \e   znak escape ASCII (033)
       \h   nazwa hosta do pierwszej kropki `.'
       \H   nazwa hosta
       \j   liczba zadań aktualnie obsługiwanych przez powłokę
       \l   główna część nazwy urządzenia terminala powłoki
       \n   znak nowej linii
       \r   powrót karetki
       \s   nazwa powłoki, główna część nazwy $0 (fragment
           występujący po ostatnim ukośniku)
       \t   bieżący czas w formacie 24-godzinnym GG:MM:SS
       \T   bieżący czas w formacie 12-godzinnym GG:MM:SS
       \@   bieżący czas w 12-godzinnym formacie am/pm
       \A   bieżący czas w 24-godzinnym formacie GG:MM
       \u   nazwa bieżącego użytkownika (username)
       \v   wersja programu bash (np. 2.00)
       \V   wydanie bash, wersja+poziom łat (np., 2.00.0)
       \w   bieżący katalog roboczy
       \W   główna część nazwy bieżącego katalogu roboczego
       \!   numer tego polecenia w historii
       \#   numer polecenia tego polecenia
       \$   Jeżeli efektywnym UID jest 0, to #, w przeciwnym
           razie $
       \nnn  znak odpowiadający szesnastkowej liczbie nnn
       \\   odwrotny ukośnik
       \[   początek sekwencji znaków niedrukowalnych, która
           może służyć do osadzenia w zachęcie sekwencji
           sterujących terminalem
       \]   koniec sekwencji znaków niedrukowalnych

    Numer polecenia i numer w historii są zwykle różne: numer
    polecenia w historii jest jego pozycją na liście historii, która
    może obejmować polecenia odtworzone z pliku historii (zobacz
    poniżej HISTORIA), podczas gdy numer polecenia jest pozycją w
    sekwencji poleceń wykonanych w obecnej sesji powłoki.  Po
    zdekodowaniu, łańcuch jest interpretowany poprzez interpretację
    parametrów, podstawianie wyników poleceń, interpretację wyrażeń
    arytmetycznych, interpretację łańcuchów i usuwanie cytowań,
    zgodnie z wartością opcji promptvars powłoki (zobacz opis
    polecenia shopt w sekcji WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI poniżej).

READLINE

    Jest to biblioteka obsługująca odczytywanie wejścia podczas
    posługiwania się powłoką interaktywną, chyba że przy wywołaniu
    powłoki podano opcję --noediting. Domyślnie, polecenia edycji
    wiersza są podobne do występujących w emacsie. Dostępny jest
    także interfejs edycji wiersza w stylu vi. By wyłączyć edycję
    wiersza po uruchomieniu powłoki, użyj opcji +o emacs lub +o vi
    wbudowanego polecenia set (zobacz WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI
    poniżej).

  Notacja Readline
    W tej sekcji, do zapisu naciśnięć klawiszy używana jest notacja
    w stylu emacsa. Klawisze  kontrolne  zapisywane  są  jako
    C-klawisz, np., C-n oznacza Control-N. Podobnie, meta klawisze
    zapisywane są jako M-klawisz, zatem M-x oznacza Meta-X.  (Na
    klawiaturach bez klawisza meta M-x oznacza ESC x, tj. naciśnij
    klawisz Escape a następnie klawisz x.  Czyni to ESC the
    przedrostkiem meta (meta prefix).  Kombinacja M-C-x oznacza
    ESC-Control-x,  lub  naciśnij  klawisz  Escape,  następnie
    przytrzymaj klawisz Control podczas naciskania klawisza x.)

    Poleceniom readline można podawać numeryczne argumenty, które
    normalnie działają jako licznik powtórzeń.  Czasami jednak,
    znaczący jest znak argumentu. Przekazanie ujemnego argumentu
    poleceniu, które działa w przód (np. kill-line) powoduje, że
    będzie ono działać odwrotnym kierunku (wstecz). Polecenia,
    których zachowanie z argumentami odbiega od podanego odnotowano
    poniżej.

    Gdy polecenie opisano jako usuwajce (killing) tekst, tekst ten
    jest zachowywany to  ewentualnego  późniejszego  odzyskania
    (przywoania yanking). Kolejne usunięcia powodują, że tekst jest
    zbierany w jedną całość, którą można odzyskać naraz. Polecenia
    nie usuwające tekstu oddzielają kawałki tekstu w stosie usuwania
    (killing ring).

  Inicjalizacja Readline
    Readline dostosowywane jest przy pomocy poleceń umieszczanych w
    pliku inicjującym (plik inputrc). Nazwa tego pliku brana jest z
    wartości zmiennej INPUTRC.  Jeżeli zmienna  ta  nie  jest
    ustawiona, domyślną nazwą jest ~/.inputrc. Gdy startuje program
    używający biblioteki readline, odczytywany jest plik inicjujący,
    po czym ustawiane są przypisania klawiszy i zmienne. Istnieje
    tylko kilka podstawowych konstrukcjii dozwolonych w  pliki
    inicjacji readline.  Puste wiersze są ignorowane.  Wiersze
    rozpoczynające się od # są komentarzami. Wiersze rozpoczynające
    się  od  $  wskazują konstrukcje warunkowe.  Inne wiersze
    wyznaczają przypisania klawiszy i ustawienia zmiennych.

    Domyślne przypisania klawiszy można zmienić przy pomocy pliku
    inputrc.  Inne programy posługujące się tą biblioteką mogą
    dodawać własne polecenia i przypisania.

    Na przykład, umieszczenie

       M-Control-u: universal-argument
    lub
       C-Meta-u: universal-argument
    w inputrc spowodowałoby, że M-C-u  wywoływałoby  polecenie
    readline universal-argument.

    Rozpoznawane są następujące symboliczne nazwy znaków: RUBOUT,
    DEL, ESC, LFD, NEWLINE, RET, RETURN, SPC, SPACE i TAB.

    Oprócz nazw poleceń readline pozwala przypisywać klawisze do
    łańcucha.  Łańcuch  ten zostanie wstawiony po naciśnięciu
    klawisza (makro).

  Przypisania klawiszy Readline
    Składnia przypisań klawiszy sterujących w pliku inputrc jest
    prosta. Wymagana jest wyłącznie nazwa polecenia lub tekst makra
    i sekwencja klawiszy, do której powinno być przypisane. Klawisze
    mogą być podane na dwa sposoby: jako symboliczna nazwa klawisza,
    może być z przedrostkami Meta- lub Control-, lub jako sekwencja
    klawiszy.

    Przy użyciu postaci nazwa-klaw:nazwa-funkcji lub makro, nazwa-
    klaw jest nazwą klawisza zapisaną w jęz.angielskim. Na przykład:

       Control-u: universal-argument
       Meta-Rubout: backward-kill-word
       Control-o: "> output"

    W  powyższym  przykładzie, C-u przypisane jest do funkcji
    universal-argument,  M-DEL  przypisane  jest  do  funkcji
    backward-kill-word  a C-o przypisane do uruchamiania makra
    wyrażonego po prawej (to jest, wstawiania tekstu ,,> output'' w
    wiersz).

    W drugiej postaci, "sekw-klaw":nazwa-funkcji lub makro, sekw-
    klaw różni się od nazwa-klaw powyżej tym, że przez umieszczenie
    sekwencji w cudzysłowach można podać łańcuchy oznaczające całą
    sekwencję klawiszy. Można posłużyć się niektórymi kombinacjami
    klawiszy w stylu GNU Emacs-a, jak w poniższym przykładzie, nie
    są jednak rozpoznawane symboliczne nazwy znaków:

       "\C-u": universal-argument
       "\C-x\C-r": re-read-init-file
       "\e[11~": "Klawisz funkcyjny 1"

    W tym przykładzie, C-u jest ponownie przypisane do funkcji
    universal-argument.  C-x  C-r  przypisane jest do funkcji
    re-read-init-file, zaś ESC [ 1 1 ~ przypisane jest do wstawienia
    tekstu ,,Klawisz funkcyjny 1''.  Oto pełny zestaw sekwencji
    specjalnych w stylu GNU Emacs
       \C-  przedrostek control
       \M-  przedrostek meta
       \e   znak escape
       \\   odwrotny ukośnik
       \"   dosłowny cudzysłów "
       \'   dosłowny apostrof '

    Oprócz sekwencji specjalnych w stylu GNU Emacsa, dostępny jest
    drugi zestaw sekwencji z użyciem odwrotnego ukośnika:
       \a   alarm (dzwonek)
       \b   backspace
       \d   delete
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   nowa linia (newline)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy  znak,  którego  wartością  jest
           szesnastkowa liczba nnn (jedna lub dwie cyfry
           szesnastkowe)

    Podczas wprowadzania tekstu makra, do wskazania jego definicji
    muszą być użyte pojedyncze lub podwójne cudzysłowy. Zakłada
    się, że tekst niecytowany jest nazwą funkcji.  W ciele makra
    interpretowane są sekwencje specjalne z użyciem odwrotnego
    ukośnika opisane powyżej. odwrotny ukośnik cytuje dowolny inny
    znak w tekście makra, łącznie z " i '.

    Bash  umożliwia  wyświetlanie i zmianę bieżących przypisań
    klawiszy readline za pomocą wbudowanego polecenia bind.  Tryb
    edycji można przełączać podczas używania interaktywnego przez
    posłużenie się opcją -o wbudowanego polecenia set (zobacz
    poniżej WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI).

  Zmienne Readline
    Readline posiada zmienne, których można używać do dodatkowego
    dostosowania jej zachowania. Zmienna może być ustawiana w pliku
    inputrc przy pomocy instrukcji postaci

       set nazwa-zmiennej warto

    Z wymienionymi niżej wyjątkami, zmienne readline mogą przyjmować
    wartości On lub Off. A oto zmienne i ich wartości domyślne:

    bell-style (audible)
       Kontroluje, co dzieje się gdy readline chce użyć sygnału
       dźwiękowego terminala. Jeśli ustawiona na none, readline
       nigdy nie emituje sygnau. Jeli ustawiona na visible,
       readline posuguje si "widzialnym dzwonkiem" (visible
       bell), jeli jest dostpny. Jeeli ustawiona na audible,
       readline usiuje uzyska sygna dwikowy z terminala.
    comment-begin (,,#'')
       Łańcuch  wstawiany,  gdy  wykonywane  jest polecenie
       insert-comment readline. Polecenie to jest przypisane do
       M-# w trybie emacs, zaś do # w trybie vi.
    completion-ignore-case (Off)
       Jeżeli ustawiona na On, readline wykonuje dopasowywanie i
       uzupełnianie nazw plików bez rozróżniania  wielkości
       liter.
    completion-query-items (100)
       Określa, kiedy użytkownik jest pytany o oglądanie takiej
       liczby możliwych uzupełnień tworzonych przez polecenie
       possible-completions.  Może być ustawiona na dowolną
       liczbę całkowitą większą lub równą zero.  Jeżeli liczba
       możliwych uzupełnień jest większa bądź równa wartości tej
       zmiennej, to użytkownik jest pytany czy chce je oglądnąć;
       w przeciwnym razie są one po prostu pokazywane na
       terminalu.
    convert-meta (On)
       Jeśli ustawione na On, readline będzie zamieniał znaki z
       ustawionym ósmym bitem na sekwencje klawiszy ASCII przez
       obcięcie ósmego bitu i poprzedzenie znakiem escape (w
       efekcie, używając escape jako przedrostka meta).
    disable-completion (Off)
       Jeśli ustawione na On, readline zabroni uzupełniania
       słów. Znaki uzupełniania zostaną wstawione w wiersz tak,
       jakby zostały przypisane do self-insert.
    editing-mode (emacs)
       Kontroluje czy readline rozpoczyna pracę z zestawem
       przypisań klawiszy podobnym do emacs  czy  do  vi.
       editing-mode może być ustawiane albo na emacs albo na vi.
    enable-keypad (Off)
       Gdy jest ustawione na On, readline będzie usiłować
       włączyć numeryczny blok klawiatury (application keypad)
       przy wywołaniu.  Niektóre systemy potrzebują tego do
       włączenia klawiszy strzałek.
    expand-tilde (Off)
       Jeżeli ustawione na on, podczas próby uzupełniania słów
       readline wykonuje interpretację tyldy.
    history-preserve-point
       Ustawione na on powoduje, że kod obsługi historii poleceń
       usiłuje w każdym wierszu poleceń odzyskanym za pomocą
       previous-history lub next-history umieścić punkt (bieżącą
       pozycję kursora) w tym samym miejscu.
    horizontal-scroll-mode (Off)
       Ustawione na On powoduje, że readline do wyświetlania
       posługuje się pojedynczym wierszem. Jeśli wejście jest
       dłuższe niż szerokość ekranu, to jego zawartość jest
       wówczas przewijana w poziomie w pojedynczym wierszu
       ekranu, zamiast zawijania do następnego wiersza.
    input-meta (Off)
       Jeśli ustawiona na On, readline dopuści ośmiobitowe
       wejście (to znaczy, nie będzie obcinać ósmego bitu z
       odczytywanych znaków), bez względu na to, co twierdzi
       terminal o możliwości obsługi. Nazwa meta-flag jest
       synonimem tej zmiennej.
    isearch-terminators (,,C-[C-J'')
       Łańcuch znaków, który powinien przerywać wyszukiwanie
       krokowe (incremental search) bez późniejszego wykonywania
       znaku jako polecenia.  Jeżeli zmiennej tej nie nadano
       wartości, to wyszukiwanie krokowe będą przerywać ESC i
       C-J.
    keymap (emacs)
       Ustawia bieżące mapowanie klawiatury readline. Zestawami
       poprawnych mapowań są emacs, emacs-standard, emacs-meta,
       emacs-ctlx,  vi,  vi-command  i vi-insert.  vi jest
       równoważnikiem dla vi-command; emacs jest równoważne
       emacs-standard. Domyślną wartością jest emacs; wartość
       editing-mode również wpływa na domyślne mapowanie.
    mark-directories (On)
       Jeżeli ustawione na On, to uzupełniane nazwy katalogów
       mają dołączany końcowy ukośnik.
    mark-modified-lines (Off)
       Jeżeli ustawione na On, wiersze historii, które zostały
       zmienione wyświetlane są z poprzedzającą je gwiazdką (*).
    match-hidden-files (On)
       Ta zmienna, gdy jest ustawiona na On, powoduje, że
       readline wykonując uzupełnianie nazw plików dopasowuje
       pliki, których nazwy zaczynają się od kropki `.' (pliki
       ukryte), chyba że użytkownik podał taką początkową kropkę
       w nazwie, jaka ma być uzupełniona.
    output-meta (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla znaki z
       ustawionym ósmym bitem wprost zamiast jako sekwencje
       specjalne z meta-przedrostkiem.
    print-completions-horizontally (Off)
       Jeżeli ustawione na On, readline wyświetla dopasowane
       uzupełnienia w kolejności alfabetycznej poziomo, zamiast
       w dół ekranu.
    show-all-if-ambiguous (Off)
       Zmienia to domyślne zachowanie funkcji uzupełniania.
       Jeżeli jest ustawione na on, to słowa mające więcej niż
       jedno  możliwe uzupełnienie powodują, że natychmiast
       zostaną podane dopasowania zamiast wyemitowania sygnału
       dźwiękowego.
    visible-stats (Off)
       Jeżeli ustawione na On, to przy wyświetlaniu możliwych
       uzupełnień do nazwy pliku zostanie  dołączony  znak
       określający typ pliku wskazywany przez stat(2).

  Konstrukcje warunkowe Readline
    Readline implementuje udogodnienie podobne duchem do funkcji
    kompilacji warunkowej preprocesora C, pozwalające na wykonywanie
    przypisań klawiszy i ustawień zmiennych w zależności od wyniku
    testów. Używane są cztery dyrektywy analizatora składni.

    $if  Konstrukcja $if pozwala na wykonanie przypisań klawiszy w
       oparciu o tryb edycji, używany terminal lub aplikację
       korzystającą z readline. Tekst testu rozciąga się do
       końca wiersza; do jego wydzielenia nie są wymagane żadne
       znaki.

       mode  Postać mode= dyrektywy $if służy do sprawdzania
           czy readline jest w trybie emacs czy vi. Może być
           wykorzystywana, na przykład, w  połączeniu  z
           poleceniem set keymap, do ustawienia przypisań w
           mapowaniach emacs-standard i emacs-ctlx  tylko
           jeśli readline uruchamia się w trybie emacs.

       term  Postać term= można wykorzystywać do włączenia
           specyficznych dla terminala przypisań klawiszy,
           być może do przypisania wyjścia dla sekwencji
           klawiszy funkcyjnych terminala. Słowo po prawej
           stronie = sprawdzane jest z zarówno pełną nazwą
           terminala, jaki i częścią jego  nazwy  przed
           pierwszym  -.  Umożliwia  to,  na  przykład,
           dopasowanie przez sun zarówno sun jak i sun-cmd.

       aplikacja
           Konstrukcja aplikacja służy do włączania ustawień
           specyficznych  dla  aplikacji.  Każdy  program
           korzystający z biblioteki readline ustawia nazwę
           aplikacji (application name), a plik inicjujący
           może sprawdzić czy ma ona  jakąś  szczególną
           wartość.  Może to być używane do przypisywania
           sekwencji klawiszy funkcjom przydatnym w danym
           programie. Na przykład, poniższe polecenie dodaje
           sekwencję klawiszy wykonującą w bash cytowanie
           bieżącego lub poprzedniego słowa:

           $if Bash
           # Cytuj bieżące lub poprzednie słowo
           "\C-xq": "\eb\"\ef\""
           $endif

    $endif Polecenie to, jak widać w poprzednim przykładzie, kończy
       wykonywanie polecenia $if.

    $else Polecenia w tej gałęzi dyrektywy $if wykonywane są gdy
       nie powiedzie się sprawdzenie warunku.

    $include
       Dyrektywa ta pobiera jako argument pojedynczą nazwę pliku
       i odczytuje polecenia i przypisania z tego pliku. Na
       przykład, poniższa dyrektywa odczytałaby /etc/inputrc:

       $include /etc/inputrc

  Wyszukiwanie
    Readline zapewnia polecenia do wyszukiwania w historii poleceń
    (zobacz poniżej HISTORIA) wierszy zawierających zadany łańcuch.
    Istnieją dwa tryby wyszukiwania: krokowy (incremental) i nie-
    niekrokowy(non-incremental).

    Wyszukiwania krokowe rozpoczynają  się  przed  zakończeniem
    wpisywania przez użytkownika szukanego tekstu.  Po wpisaniu
    każdego znaków szukanego łańcucha readline wyświetla następną
    pozycję historii pasującą do wpisanego do tej pory łańcucha.
    Wyszukiwanie krokowe wymaga tylko tylu znaków ile potrzebne jest
    do znalezienia pożądanej pozycji historii. Znaki występujące w
    wartości zmiennej isearch-terminators służą  do  przerwania
    wyszukiwania krokowego.  Jeżeli zmienna ta nie ma przypisanej
    wartości, to wyszukiwanie przerywają znaki Escape i Control-J.
    Control-G porzuca wyszukiwanie krokowe i przywraca pierwotny
    wiersz.  Gdy przerwie się wyszukiwanie,  pozycja  historii
    zawierająca poszukiwany łańcuch staje się bieżącym wierszem.

    W celu odnalezienia innych pasujących pozycji, należy nacisnąć
    odpowiednio Control-S lub Control-R. Wyszukuje to wstecz lub w
    przód kolejną pasującą do dotychczas wpisanego łańcucha pozycję
    historii.  Wszystkie inne sekwencje klawiszy przypisane do
    polecenia readline przerywają wyszukiwanie i wykonują zadane
    polecenie. Na przykład, znak nowej linii przerywa wyszukiwanie
    i akceptuje wiersz, wykonując skutkiem tego polecenie z listy
    historii.

    Readline pamięta łańcuch użyty w ostatnim wyszukiwaniu krokowym.
    Jeżeli Control-R zostanie naciśnięte dwa razy, bez wprowadzenia
    pomiędzy naciśnięciami innych znaków definiujących nowy łańcuch
    szukania, to wykorzystywany jest uprzednio zapamiętany łańcuch.

    Wyszukiwania nie-krokowe czytają cały szukany łańcuch przed
    rozpoczęciem wyszukiwania pasujących wierszy historii. Łańcuch
    może być wpisany przez użytkownika lub być częścią zawartości
    bieżącego wiersza.

  Nazwy poleceń Readline
    Poniżej  podano listę nazw poleceń i domyślnych sekwencji
    klawiszy, do których są one przypisane.  Nazwy poleceń bez
    towarzyszącej sekwencji klawiszy są domyślnie nieprzypisane. W
    poniższych opisach, punkt oznacza bieżącą pozycję kursora, zaś
    zaznaczenie do pozycji kursora zapamiętanej przez polecenie
    set-mark. Tekst pomiędzy punktem a zaznaczeniem nazywany jest
    obszarem.

  Polecenia ruchu
    beginning-of-line (C-a)
       Przesuwa na początek bieżącego wiersza.
    end-of-line (C-e)
       Przesuwa na koniec wiersza.
    forward-char (C-f)
       Przesuwa o znak w przód.
    backward-char (C-b)
       Przesuwa o znak wstecz.
    forward-word (M-f)
       Przesuwa na koniec następnego słowa. Słowa złożone są ze
       znaków alfanumerycznych (liter i cyfr).
    backward-word (M-b)
       Przesuwa na początek bieżącego, lub poprzedniego, słowa.
       Słowa złożone są ze znaków alfanumerycznych (liter i
       cyfr).
    clear-screen (C-l)
       Czyści ekran pozostawiając bieżący wiersz na  górze
       ekranu.  Z  argumentem, odświeża bieżący wiersz bez
       czyszczenia ekranu.
    redraw-current-line
       Odświeża bieżący wiersz.

  Polecenia operujące na historii
    accept-line (Newline, Return)
       Akceptuje wiersz bez względu na to, gdzie znajduje się
       kursor. Jeżeli wiersz ten nie jest pusty, to dodaje go do
       listy historii stosownie do stanu zmiennej HISTCONTROL.
       Jeżeli wiersz jest zmienionym wierszem historii, to
       odtwarza wiersz historii do stanu pierwotnego.
    previous-history (C-p)
       Śprowadza poprzednie  polecenie  z  listy  historii,
       przesuwając się wstecz listy.
    next-history (C-n)
       Ściąga następne polecenie z listy historii, przesuwając
       się do przodu na liście.
    beginning-of-history (M-<)
       Przesuwa na pierwszy wiersz w historii.
    end-of-history (M->)
       Przesuwa na koniec historii wprowadzania, tj. obecnie
       wprowadzanego wiersza.
    reverse-search-history (C-r)
       Wyszukuje  wstecz poczynając od bieżącego wiersza i
       przesuwając się, w razie potrzeby, 'w górę' historii.
       Jest to wyszukiwanie krokowe.
    forward-search-history (C-s)
       Wyszukuje w przód poczynając od bieżącego wiersza i
       przesuwając się, w razie potrzeby, 'w dół' historii. Jest
       to wyszukiwanie krokowe.
    non-incremental-reverse-search-history (M-p)
       Wyszukuje  wstecz  poczynając  od  bieżącego wiersza
       posługując się wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez
       użytkownika łańcucha.
    non-incremental-forward-search-history (M-n)
       Wyszukuje  w  przód poczynając od bieżącego wiersza
       posługując się wyszukiwaniem nie-krokowym podanego przez
       użytkownika łańcucha.
    history-search-forward
       Wyszukuje w przód w historii łańcucha znaków pomiędzy
       początkiem bieżącego wiersza a  punktem.  Jest  to
       wyszukiwanie nie-krokowe.
    history-search-backward
       Wyszukuje wstecz w historii łańcucha znaków pomiędzy
       początkiem bieżącego wiersza a bieżącą pozycją kursora
       (punkt). Jest to wyszukiwanie nie-krokowe.
    yank-nth-arg (M-C-y)
       Wstawia pierwszy argument poprzedniego polecenia (zwykle
       drugie słowo z poprzedniego wiersza) w punkt (bieżącą
       pozycję kursora). Z argumentem n, wstawia n-te słowo
       poprzedniego polecenia (słowa w poprzednim poleceniu
       zaczynają się od słowa 0). Argument ujemny wstawia n-te
       słowo od końca poprzedniego polecenia.
    yank-last-arg (M-., M-_)
       Wstawia ostatni argument poprzedniego polecenia (ostatnie
       słowo  poprzedniej  pozycji historii). Z argumentem,
       zachowuje się dokładnie tak, jak yank-nth-arg.  Kolejne
       wywołania yank-last-arg przesuwają wstecz listy historii,
       wstawiając po kolei ostatni argument każdego wiersza.
    shell-expand-line (M-C-e)
       Interpretuj wiersz, jak czyni to powłoka. Wykonuje to
       aliasy  i  interpretację  historii,  jak  również
       interpretację słów powłoki. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII
       poniżej.
    history-expand-line (M-^)
       Wykonuje interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego
       wiersza. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII poniżej.
    magic-space
       Wykonuje interpretację powłoki w odniesieniu do bieżącego
       wiersza i wstawia spację. Zobacz INTERPRETACJA HISTORII
       poniżej.
    alias-expand-line
       Wykonuje interpretację aliasów w odniesieniu do bieżącego
       wiersza. Zobacz ALIASY powyżej.
    history-and-alias-expand-line
       Wykonuje interpretację historii i aliasów w odniesieniu
       do bieżącego wiersza.
    insert-last-argument (M-., M-_)
       Synonim yank-last-arg.
    operate-and-get-next (C-o)
       Akceptuje do wykonania bieżący wiersz i ściąga do edycji
       następny względem bieżącego wiersz z historii. Argumenty
       są ignorowane.

  Polecenia zmiany tekstu
    delete-char (C-d)
       Usuwa znak w punkcie (pod kursorem). Jeżeli punkt jest
       początkiem wiersza, nie ma żadnych znaków w wierszu, a
       ostatni wpisany znak został przypisany do delete-char, to
       zwraca EOF.
    backward-delete-char (Rubout)
       Usuwa  znak  przed kursorem. Jeżeli podano argument
       numeryczny, zachowuje usunięty tekst na stosie usunięć.
    forward-backward-delete-char
       Usuwa znak pod kursorem, chyba że kursor znajduje się na
       końcu wiersza, wówczas usuwany jest znak przed kursorem.
    quoted-insert (C-q, C-v)
       Dodaje następny znak do wiersza dosłownie. W ten sposób
       wstawiane są znaki takie, jak na przykład C-q.
    tab-insert (C-v TAB)
       Wstawia znak tabulacji.
    self-insert (a, b, A, 1, !, ...)
       Wstawia wpisany znak.
    transpose-chars (C-t)
       Zamienia miejscami znak sprzed punktu ze znakiem w
       punkcie, równocześnie przesuwając punkt w przód. Jeżeli
       punkt jest na końcu wiersza to zamienia to miejscami dwa
       znaki przed punktem. Argumenty ujemne nie skutkują.
    transpose-words (M-t)
       Zamienia miejscami słowo sprzed punktu ze słowem za
       punktem, przesuwając równocześnie punkt za przesunięte
       sprzed niego słowo. Jeżeli punkt jest na końcu wiersza
       to zamienia to miejscami dwa ostanie słowa wiersza.
    upcase-word (M-u)
       Zamienia na wielkie litery bieżące (lub następne) słowo.
       Z argumentem ujemnym  zamienia  na  wielkie  litery
       poprzednie słowo, ale nie przesuwa punktu.
    downcase-word (M-l)
       Zamienia na małe litery bieżące (lub następne) słowo. Z
       argumentem ujemnym zamienia na małe litery poprzednie
       słowo, ale nie przesuwa punktu.
    capitalize-word (M-c)
       Zamienia na kapitaliki (pierwsza litera wielka, pozostałe
       małe) bieżące (następne) słowo. Z argumentem ujemnym
       zamienia na kapitaliki poprzednie słowo, ale nie przesuwa
       punktu.

  Usuwanie i wklejanie
    kill-line (C-k)
       Usuwa tekst od punktu do końca wiersza.
    backward-kill-line (C-x Rubout)
       Usuwa wstecz do początku wiersza.
    unix-line-discard (C-u)
       Usuwa wstecz od punktu do początku wiersza. Usuwany tekst
       jest zachowywany na stosie usunięć.
    kill-whole-line
       Usuwa wszystkie znaki bieżącego wiersza, bez względu na
       położenie punktu.
    kill-word (M-d)
       Usuwa od punktu do końca bieżącego słowa, lub jeśli użyte
       pomiędzy słowami, do końca następnego słowa. Granice słów
       są takie same, jak używane przez forward-word.
    backward-kill-word (M-Rubout)
       Usuwa słowo sprzed punktu. Granice słów są takie same,
       jak używane przez backward-word.
    unix-word-rubout (C-w)
       Usuwa słowo sprzed punktu, jako separatora słów używając
       białych znaków.  Usunięty tekst zachowywany jest na
       stosie usunięć.
    delete-horizontal-space (M-\)
       Usuwa wszystkie spacje i tabulatory wokół punktu.
    kill-region
       Usuwa tekst w bieżącym obszarze.
    copy-region-as-kill
       Kopiuje tekst obszaru do bufora usuwania.
    copy-backward-word
       Kopiuje słowo sprzed punktu do bufora usuwania. Granice
       słów są takie same, jak dla backward-word.
    copy-forward-word
       Kopiuje słowo występujące po punkcie do bufora usuwania.
       Granice słów są takie same, jak dla forward-word.
    yank (C-y)
       Wkleja wierzchołek stosu usunięć do bufora w punkcie (w
       miejscu kursora).
    yank-pop (M-y)
       Obraca stos usunięć i wkleja nowy wierzchołek. Działa
       tylko następując po yank lub yank-pop.

  Argumenty numeryczne
    digit-argument (M-0, M-1, ..., M--)
       Dodaje  tę  cyfrę  do już składanego argumentu lub
       rozpoczyna nowy argument.  M--  rozpoczyna  argument
       ujemny.
    universal-argument
       Jest to inna metoda podawania argumentu. Jeżeli po tym
       poleceniu występuje jedna lub więcej cyfr, z opcjonalnym
       początkowym  znakiem  minus,  to cyfry te definiują
       argument.  Jeżeli po poleceniu występują cyfry,  to
       powtórne wykonanie universal-argument kończy argument
       numeryczny, ale w przeciwnym wypadku jest ignorowane.  W
       przypadku  specjalnym,  jeżeli  bezpośrednio  po tym
       poleceniu występuje znak nie będący ani cyfrą ani znakiem
       minus, to argument licznik dla następnego polecenia
       mnożony jest przez cztery.  Argument licznik [zwykle
       powtórzeń] wynosi początkowo cztery, toteż wykonanie tej
       funkcji po raz pierwszy nadaje mu wartość cztery, po raz
       drugi szesnaście, i tak dalej.

  Uzupełnianie
    complete (TAB)
       Usiłuje przeprowadzić uzupełnianie tekstu przed punktem.
       Bash próbuje uzupełniania traktując tekst kolejno: jako
       zmienną  (jeżeli  tekst  zaczyna  się od $), nazwę
       użytkownika (jeśli tekst zaczyna się od ~), nazwę hosta
       (i jeśli tekst zaczyna się od @) lub polecenie (łącznie z
       aliasami i funkcjami). Jeżeli żadne z powyższych nie daje
       dopasowania, to próbowane jest uzupełnianie nazw plików.
    possible-completions (M-?)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu przed punktem.
    insert-completions (M-*)
       Wstawia przed punktem wszystkie uzupełnienia tekstu,
       które zostałyby wygenerowane przez possible-completions.
    menu-complete
       Podobne do complete, ale zastępuje słowo, jakie ma zostać
       uzupełnione pojedynczym uzupełnieniem z listy możliwych.
       Powtarzane wykonanie menu-complete  powoduje  krokowe
       przechodzenie  przez  listę  możliwych  uzupełnień i
       wstawianie każdego z nich po kolei (zamiast uzupełnianego
       słowa).  Na końcu listy uzupełnień emitowany jest sygnał
       dźwiękowy  (zależny  od  ustawienia  bell-style)  i
       przywracany jest pierwotny tekst. Argument n przesuwa n
       pozycji w przód na liście dopasowań; do przesuwania się
       wstecz  można  użyć argumentu ujemnego. Polecenie w
       zamierzeniu ma być przypisane do klawisza TAB, ale
       domyślnie nie jest przypisane.
    delete-char-or-list
       Usuwa znak pod kursorem, jeśli nie jest to początek bądź
       koniec wiersza (jak delete-char). Na końcu wiersza,
       zachowuje się identycznie jak possible-completions. To
       polecenie jest domyślnie nieprzypisane.
    complete-filename (M-/)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie nazw plików na tekście
       sprzed kursora.
    possible-filename-completions (C-x /)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę pliku.
    complete-username (M-~)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed  kursora,
       traktując go jak nazwę użytkownika.
    possible-username-completions (C-x ~)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę użytkownika.
    complete-variable (M-$)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed  kursora,
       traktując go jak zmienną powłoki.
    possible-variable-completions (C-x $)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak zmienną powłoki.
    complete-hostname (M-@)
       Usiłuje wykonać uzupełnianie tekstu sprzed  kursora,
       traktując go jak nazwę hosta.
    possible-hostname-completions (C-x @)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę hosta.
    complete-command (M-!)
       Usiłuje uzupełnić tekst sprzed punktu, traktując go jak
       nazwę  polecenia.  Uzupełnianie  polecenia  próbuje
       dopasować tekst kolejno do aliasów, słów zastrzeżonych,
       funkcji powłoki, poleceń wbudowanych powłoki i wreszcie
       nazw plików wykonywalnych.
    possible-command-completions (C-x !)
       Pokazuje możliwe uzupełnienia tekstu sprzed kursora,
       traktując go jak nazwę polecenia.
    dynamic-complete-history (M-TAB)
       Usiłuje  uzupełnić  tekst  sprzed  kursora,  w celu
       odnalezienia możliwych uzupełnień  porównując  go  z
       wierszami listy historii.
    complete-into-braces (M-{)
       Wykonuje  uzupełnianie  nazwy pliku i wstawia listę
       możliwych uzupełnień ujętą w nawiasy klamrowe, tak że
       jest  ona  dostępna  dla  powłoki  (zobacz  powyżej
       Interpretacja nawiasów).

  Makra klawiaturowe
    start-kbd-macro (C-x ()
       Rozpoczyna zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym
       makrze klawiaturowym.
    end-kbd-macro (C-x ))
       Zatrzymuje zachowywanie wpisywanych znaków w bieżącym
       makrze klawiaturowym i przechowuje definicję.
    call-last-kbd-macro (C-x e)
       Ponownie wykonuje  zdefiniowane  makro  klawiaturowe,
       powodując pojawianie się znaków makra tak, jakby zostały
       wpisane z klawiatury.

  Różne
    re-read-init-file (C-x C-r)
       Odczytuje zawartość pliku inputrc i dołącza wszystkie
       znalezione tam przypisania klawiszy i zmiennych.
    abort (C-g)
       Zaniechuje bieżącego polecenia edycji i emituje sygnał
       dźwiękowy terminala (zgodnie z ustawieniami bell-style).
    do-uppercase-version (M-a, M-b, M-x, ...)
       Jeżeli poprzedzony przedrostkiem meta znak x jest małą
       literą, uruchamia plecenie, które jest przypisane do
       odpowiedniej wielkiej litery.
    prefix-meta (ESC)
       Poprzedź przedrostkiem meta następny wpisany znak. ESC f
       jest równoważne Meta-f.
    undo (C-_, C-x C-u)
       Krokowe cofnięcie operacji, pamiętane  odrębnie  dla
       każdego wiersza.
    revert-line (M-r)
       Cofa wszystkie zmiany wykonane na tym wierszu. Podobne do
       wykonania polecenia undo wystarczająco wiele razy, by
       przywrócić wiersz do stanu początkowego.
    tilde-expand (M-&)
       Wykonuje interpretację tyldy w odniesieniu do bieżącego
       słowa.
    set-mark (C-@, M-<space>)
       ustawia znacznik (mark) w bieżącym punkcie. Jeżeli podano
       argument numeryczny, znacznik jest ustawiany na takiej
       pozycji.
    exchange-point-and-mark (C-x C-x)
       Zamień punkt ze znacznikiem. Aktualna pozycja kursora
       ustawiana jest na zapamietaną, a dotychczasowa pozycja
       zachowywana jako znacznik.
    character-search (C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na następne
       wystąpienie  tego  znaku.  Licznik  ujemny wyszukuje
       poprzednie wystąpienia.
    character-search-backward (M-C-])
       Odczytywany jest znak a punkt przesuwa się na poprzednie
       wystąpienie tego znaku. Licznik ujemny wyszukuje kolejne
       wystąpienia.
    insert-comment (M-#)
       Na początek bieżąceg wiersza wstawiana jest wartość
       zmiennej  comment-begin  readline,  a  wiersz  jest
       akceptowany tak, jakby wprowadzono znak nowej linii.
       Domyślna wartość comment-begin powoduje, że polecenie to
       czyni bieżący wiersz komentarzem powłoki.
    glob-expand-word (C-x *)
       Słowo sprzed kursora traktowane  jest  jak  wzorzec
       rozwijania nazw plików i wstawiana jest lista pasujących
       nazw, zastępując słowo-wzorzec.
    glob-list-expansions (C-x g)
       Wyświetlana jest lista  rozwinięć,  jakie  zostałyby
       utworzone przez glob-expand-word, a wiersz jest ponownie
       wyświetlany.
    dump-functions
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie
       funkcje  i  ich przypisania klawiszy. Jeżeli podano
       argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-variables
       Wypisuje do strumienia wyjściowego readline wszystkie
       ustawialne zmienne readline i ich wartości. Jeżeli podano
       argument numeryczny, wyjście jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    dump-macros
       Wypisuje wszystkie sekwencje klawiszy readline przypisane
       do makr i łańcuchy jakie dają w wyniku. Jeżeli podano
       argument numeryczny, wyjście  jest formatowane w taki
       sposób, by można zrobić je częścią pliku inputrc.
    display-shell-version (C-x C-v)
       Wyświetla informację o wersji aktualnego egzemplarza
       bash.

  Programowalne uzupełnianie
    Gdy następuje próba uzupełnienia słowa dla argumentu polecenia,
    dla którego zdefiniowano specyfikację uzupełniania (completion
    specification, compspec) przy pomocy wbudowanego  polecenia
    complete  (zobacz  WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI  poniżej),
    wywoływane są usługi programowalnego uzupełniania.

    Po pierwsze, identyfikowana jest nazwa polecenia.  Jeżeli dla
    tego polecenia zdefiniowano compspec, to compspec jest używane
    do utworzenia listy możliwych uzupełnień słowa.  Jeżeli słowo
    polecenia jest pełną nazwą ścieżkową, to najpierw szukane jest
    compspec dla pełnej nazwy. Jeśli nie zostanie odnalezione, to
    następuje próba znalezienia compspec dla części występującej po
    ostatnim ukośniku.

    Po odnalezieniu compspec, jest ono używane do utworzenia listy
    pasujących słów.  Jeżeli compspec nie zostało znalezione, to
    wykonywane jest domyślne uzupełnianie basha, jak opisano powyżej
    w Uzupełnianie.

    Na początek, używane są akcje określone przez compspec. Zwracane
    są wyłącznie dopasowania poprzedzone dopasowywanym słowem.  Gdy
    do uzupełniania nazw plików lub katalogów użyto opcji -f lub -d,
    do filtrowania dopasowań wykorzystywana jest zmienna powłoki
    FIGNORE.

    W następnej kolejności tworzone są ewentualne uzupełnienia
    określone przez wzorzec rozwinięcia nazw plików opcji -G. Słowa
    tworzone przez wzorzec nie muszą pasować do uzupełnianego słowa.
    Zmienna powłoki GLOBIGNORE nie jest używana do filtrowania
    dopasowań, ale zmienna FIGNORE jest używana.

    Następnie, brany jest pod uwagę łańcuch podany jako argument
    opcji -W. Łańcuch jest najpierw rozbijany przy zastosowaniu
    znaków ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorów. Honorowane
    jest cytowanie powłoki. Później każde ze słów interpretowane
    jest z wykorzystaniem interpretacji nawiasów, interpretacji
    tyld, podstawiania parametrów, interpretacji zmiennych i wyrażeń
    arytmetycznych, podstawiania wyników poleceń i rozwijania nazw
    ścieżkowych, jak opisano powyżej w sekcji INTERPRETACJA. Wyniki
    są rozbijane z zastosowaniem reguł opisanych powyżej w sekcji
    Podział na słowa.  Wyniki  interpretacji  są  dopasowywane
    przedrostkiem z uzupełnianym słowem, a pasujące słowa stają się
    możliwymi uzupełnieniami.

    Po utworzeniu tych dopasowań, wywoływana jest funkcja lub
    polecenie określone opcjami -F i -C.  Podczas wywoływania
    polecenia czy funkcji,  zmiennym  COMP_LINE  i  COMP_POINT
    przypisywane są wartości, jak opisano to powyżej w sekcji
    Zmienne powłoki.  Jeżeli wywoływana jest funkcja  powłoki,
    ustawiane są również zmienne COMP_WORDS i COMP_CWORD. Kiedy
    wywoływana jest funkcja czy polecenie, pierwszym argumentem
    staje się nazwa polecenia, którego argumenty są uzupełniane,
    drugim argumentem -- uzupełniane słowo, a  trzecim  słowo
    poprzedzające w wierszu poleceń słowo aktualnie uzupełniane.
    Nie jest wykonywane żadne filtrowanie utworzonych uzupełnień
    stosownie do uzupełnianego słowa. Funkcja czy polecenie mają
    pełną swobodę tworzenia dopasowań.

    W pierwszej kolejności wywoływana jest funkcja określona przez
    -F.  Do tworzenia dopasowań może ona korzystać z dowolnych
    możliwości powłoki, łącznie z opisanym poniżej  poleceniem
    wbudowanym compgen. Funkcja musi umieścić możliwe uzupełnienia
    w zmiennej tablicowej COMPREPLY.

    Następnie, wywoływane jest polecenie określone  opcją  -C,
    działające  w  środowisku równoważnym podstawianiu poleceń.
    Powinno ono wypisać listę uzupełnień, po jednym w wierszu, na
    standardowe wyjście.  Jeżeli jest to niezbędne, do utworzenia
    znaku nowej linii można użyć odwróconego ukośnika.

    Po utworzeniu wszelkich możliwych uzupełnień, do listy tej
    stosowany jest filtr określony opcją -X.  Filtr jest takim
    wzorcem, jak używany przy rozwijaniu nazw ścieżkowych.  Znak &
    we wzorcu zastępowany jest tekstem uzupełnianego słowa. Literał
    & można otrzymać poprzedzając go odwrotnym ukośnikiem; odwrotny
    ukośnik zostanie usunięty przed próbą dopasowania. Wszystkie
    uzupełnienia pasujące do wzorca będą  usunięte  z  listy.
    Początkowy ! daje zaprzeczenie wzorca. Będą wówczas usuwane
    uzupełnienia nie pasujące do wzorca.

    Na koniec, do każdego elementu listy dodawane są przedrostek i
    przyrostek określone opcjami -P i -S, a wynik zwracany jest do
    kodu uzupełniania readline jako lista możliwych uzupełnień.

    Jeśli poprzednio zastosowane działania nie utworzyły żadnych
    dopasowań, zaś przy definiowaniu compspec podano opcję -o
    dirnames polecenia  complete,  to  dokonywana  jest  próba
    uzupełnienia nazwy katalogu.

    Domyślnie, jeżeli znaleziono compspec, to cokolwiek ono utworzy
    zwracane jest do kodu uzupełniającego jako  pełny  zestaw
    możliwych uzupełnień.  Nie są próbowane domyślne uzupełnienia
    bash, a domyślne uzupełnianie nazw ścieżkowych przez readline
    jest wyłączone.  Jeśli przy definiowaniu compspec podano opcję
    -o default polecenia complete, to jeżeli compspec nie utworzy
    żadnych uzupełnień, wykonane zostanie domyślne uzupełnianie z
    readline.

HISTORIA

    Jeżeli włączona jest opcja -o history wbudowanego polecenia set,
    to powłoka zapewnia dostęp do historii polece, listy poleceń
    poprzednio  wprowadzonych.   Wartość  zmiennej  HISTSIZE
    wykorzystywana jest jako liczba poleceń do zachowania na liście
    historii. Zachowywany jest tekst ostatnich HISTSIZE poleceń
    (domyślnie 500. Powłoka przechowuje każde polecenie na liście
    przed podstawieniem wartości parametrów i zmiennych (zobacz
    powyżej  INTERPRETACJA), ale przed wykonaniem interpretacji
    historii, w zależności od wartości zmiennych powłoki HISTIGNORE
    i HISTCONTROL.

    Przy uruchamianiu, historia inicjowana jest z pliku o nazwie
    wskazanej zmienną HISTFILE (domyślnie ~/.bash_history). Plik o
    nazwie wziętej z wartości HISTFILE jest obcinany, jeśli zachodzi
    potrzeba, by zawierał nie więcej wierszy niż określono to
    wartością  zmiennej  HISTFILESIZE.  Podczas kończenia pracy
    powłoki interaktywnej, ostatnie $HISTSIZE wierszy kopiowane jest
    z listy historii do $HISTFILE.  Jeżeli włączona jest opcja
    powłoki histappend (zobacz opis shopt w sekcji  WBUDOWANE
    POLECENIA POWŁOKI poniżej), to wiersze są dodawane na koniec
    pliku historii, w przeciwnym  razie  plik  historii  jest
    nadpisywany.  Jeżeli HISTFILE nie jest ustawione lub plik
    historii nie daje się zapisać, to historia nie jest zachowywana.
    Po zapisaniu, plik historii jest obcinany, by nie zawierał
    więcej niż HISTFILESIZE wierszy. Jeśli HISTFILESIZE nie jest
    ustawione, to obcinanie nie jest wykonywane.

    Do edycji lub ponownego wykonania części listy historii można
    korzystać z wbudowanego polecenia fc (zobacz WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI poniżej). Wbudowanego polecenia history można używać do
    wyświetlania lub zmiany listy historii i manipulacji plikiem
    historii.  Podczas posługiwania się edycją wiersza poleceń, w
    każdym z trybów edycji umożliwiających dostęp do listy historii,
    dostępne są polecenia przeszukiwania.

    Powłoka  umożliwia  kontrolę  nad tym, jakie polecenia są
    zachowywane na liście.  Można ustawić zmienne HISTCONTROL i
    HISTIGNORE, co spowoduje, że powłoka będzie zachowywać tylko
    podzbiór wprowadzonych poleceń. Opcja powłoki cmdhist, jeżeli
    jest włączona, powoduje, że powłoka będzie usiłować zachować
    każdy wiersz polecenia wielowierszowego w tej samej pozycji
    historii,  dodając, gdzie jest to niezbędne, średniki, by
    zachować poprawność składni. Opcja powłoki lithist powoduje, że
    powłoka będzie zachowywać polecenia z osadzonymi znakami nowej
    linii zamiast średników. Zobacz opis wbudowanego shopt poniżej,
    w  sekcji  WBUDOWANE  POLECENIA  POWŁOKI, gdzie znajdziesz
    informacje o ustawianiu i kasowaniu opcji powłoki.

INTERPRETACJA HISTORII

    Powłoka obsługuje funkcję interpretacji historii, podobną do
    interpretacji historii w csh.  Ta sekcja opisuje dostępne
    możliwości składni. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla
    powłok interaktywnych i może być wyłączona przy pomocy opcji +H
    wbudowanego polecenia set (zobacz poniżej WBUDOWANE POLECENIA
    POWŁOKI).  Powłoki nie-interaktywne domyślnie nie wykonują
    interpretacji historii.

    Interpretacja historii wprowadza słowa z listy historii do
    strumienia  wejściowego, ułatwiając powtarzanie poleceń lub
    poprawianie szybkie błędów w poprzednich poleceniach.

    Interpretacja historii przeprowadzana jest bezpośrednio  po
    przeczytaniu pełnego wiersza, przed jego podziałem na słowa
    przez powłokę. Odbywa się w dwu częściach.  Pierwszą jest
    określenie, który wiersz z listy historii ma zostać użyty
    podczas podstawiania. Drugą stanowi wybór części tego wiersza
    do  włączenia w bieżący.  Wybrany z historii wiersz jest
    zdarzeniem (event), a jego części na których wykonywane są
    działania  są sowami.  Dostępne są różne modyfikatory do
    manipulowania wybranymi słowami. Wiersz rozbijany jest na słowa
    w ten sam sposób jak podczas odczytu wejścia, tak że kilka słów
    separowanych metaznakami ujętych w cudzysłowy traktowanych jest
    jak  jedno  słowo.  Interpretacja historii wprowadzana są
    obecnością znaku rozwijającego historię, którym domyślnie jest
    !.  Cytować ten znak mogą wyłącznie odwrotny ukośnik (\) i
    pojedyncze cudzysłowy.

    Kilka opcji powłoki ustawianych przy pomocy shopt może służyć do
    śledzenia  działania  interpretacji historii.  Jeżeli opcja
    histverify powłoki jest włączona (zobacz opis wbudowanego shopt)
    i używane jest readline, to podstawienia historii nie są
    natychmiast przesyłane do analizatora składni (parsera) powłoki.
    Zamiast tego, zinterpretowany wiersz jest ponownie ładowany do
    bufora edycyjnego readline w celu dalszej modyfikacji.  Jeżeli
    wykorzystywane jest readline i włączona jest opcja histreedit,
    to zakończone niepowodzeniem podstawienie historii zostanie
    ponownie  załadowane do bufora edycyjnego readline w celu
    poprawienia.  Opcją -p wbudowanego polecenia history można
    posłużyć się do oglądnięcia, co zrobi interpretacja historii
    przed jej zastosowaniem. Opcji -s wbudowanego polecenia history
    można użyć w celu dodania poleceń na koniec listy historii bez
    faktycznego ich wykonania, tak że będą dostępne dla następnych
    przywołań.

    Powłoka pozwala na kontrolowanie różnych znaków stosowanych
    przez mechanizm interpretacji historii (zobacz opis histchars
    powyżej, w sekcji Zmienne powłoki).

  Desygnatory zdarzeń (Event Designators)
    Desygnator zdarzenia jest odwołaniem do pozycji wiersza poleceń
    na liście historii.

    !   Rozpoczyna podstawianie historii, z wyjątkiem sytuacji,
       gdy występuje po nim odstęp, znak nowej linii, = lub (.
    !n   Wskazuje na n-ty wiersz poleceń.
    !-n  Wskazuje na wiersz poleceń bieżący minus n.
    !!   Wskazuje na poprzednie polecenie. jest to synonim `!-1'.
    !acuch
       Wskazuje na ostatnie poleceniem rozpoczynające się od
       acucha.
    !?acuch[?]
       Wskazuje  na ostatnie polecenie zawierające acuch.
       Kończące ? można pominąć jeśli bezpośrednio po acuchu
       występuje znak nowej linii.
    ^acuch1^acuch2^
       Szybkie  podstawianie.  Powtarza  ostatnie polecenie,
       wymieniając  acuch1  na  acuch2.   Rónoważnik
       ,,!!:s/acuch1/acuch/'' (zobacz poniżej Modyfikatory).
    !#   Cały wiersz poleceń wpisany do tego momentu.

  Desygnatory słów (Word Designators)
    Desygnatory słów służą do wybierania ze zdarzenia żądanych słów.
    Dwukropek : oddziela określenie zdarzenia od desygnatora słowa.
    Może być pominięty jeśli desygnator słowa rozpoczyna się od ^,
    $, *, - lub %. Słowa numerowane są od początku wiersza, przy
    czym pierwsze ma numer 0 (zero).  Słowa są wstawiane do
    bieżącego wiersza, rozdzielane pojedynczymi spacjami.

    0 (zero)
       Słowo zerowe. Dla powłoki jest to słowo polecenia.
    n   n-te słowo.
    ^   Pierwszy argument. To znaczy, słowo 1.
    $   Ostatni argument.
    %   Słowo dopasowane przez ostatnie wyszukanie `?acuch?'.
    x-y  Zakres słów; `-y' jest skróconym `0-y'.
    *   Wszystkie słowa prócz zerowego. jest to synonim dla
       `1-$'. Nie jest błędem użycie * jeśli w zdarzeniu jest
       tylko jedno słowo; w tym przypadku zwracany jest łańcuch
       pusty.
    x*   Skrót od x-$.
    x-   Skrót od x-$ podobnie jak x*, ale pomija ostatnie słowo.

    jeśli desygnator słowa podano bez określenia zdarzenia, za
    zdarzenie przyjmowane jest poprzednie polecenie.

  Modyfikatory
    Po opcjonalnym desygnatorze słowa może pojawić się sekwencja
    jednego lub więcej poniższych modyfikatorów, każdy poprzedzony
    dwukropkiem `:'.

    h   Usuwa końcową składową nazwy pliku, pozostawiając tylko
       początek.
    t   Usuwa  wszystkie  początkowe  składowe  nazwy pliku,
       pozostawiając koniec.
    r   Usuwa kończący przyrostek postaci .xxx, pozostawiając
       główną część nazwy (basename).
    e   Usuwa wszystko prócz końcowego przyrostka.
    p   Wypisuje nowe polecenie, ale go nie wykonuje.
    q   Cytuje podstawiane słowa, zabezpieczając je przed dalszym
       podstawianiem.
    x   Cytuje podstawiane słowa jak q, ale rozbija na słowa w
       miejscach odstępów i znaków nowej linii.
    s/stary/nowy/
       Zastępuje nowym pierwsze wystąpienie starego w wierszu
       zdarzenia. Zamiast  /  może  zostać  użyty  dowolny
       ogranicznik.  Końcowy ogranicznik jest opcjonalny jeżeli
       jest ostatnim znakiem wiersza zdarzenia. Separator może
       być cytowany w nowym i starym przy pomocy pojedynczego
       odwrotnego ukośnika. Jeżeli w nowym pojawia się &, to
       jest zastępowany starym.  Pojedynczy odwrotny ukośnik
       będzie cytował &. Jeżeli stary jest pusty, to ustawiany
       jest na ostatni podstawiany stary lub, jeśli nie było
       poprzednich podstawień historii, ostatni  acuch  w
       wyszukiwaniu !?acuch[?].
    &   Powtarza poprzednie podstawienie.
    g   Powoduje, że zmiany zostaną zastosowane do całego wiersza
       zdarzenia.  Używany  w  połączeniu  z  `:s'  (np.
       `:gs/old/new/') lub `:&'. Jeśli użyty z `:s', to zamiast
       / można posłużyć się dowolnym separatorem, a ostatni
       separator jest opcjonalny jeżeli jest ostatnim znakiem
       wiersza zdarzenia.

WBUDOWANE POLECENIA POWŁOKI

    Jeśli nie podano inaczej, każde z poleceń wbudowanych opisanych
    w  niniejszej sekcji jako akceptujące opcje poprzedzone -
    akceptuje również symbol -- określający koniec opcji.
    : [argumenty]
       Bez efektów; polecenie to nie  robi  niczego  poza
       interpretacją  argumentw  i  wykonaniem ewentualnych
       podanych  przekierowań.  Zwracany  jest  zerowy  kod
       zakończenia.

    . plik [argumenty]
    source plik [argumenty]
       Odczytuje  i wykonuje polecenia z zadanego pliku w
       aktualnym środowisku powłoki i zwraca kod zakończenia
       ostatniego wykonanego polecenia z tego pliku. Jeżeli
       nazwa pliku nie zawiera ukośnika, to do znalezienia
       katalogu go zawierającego używana jest zmienna PATH.
       Plik poszukiwany w PATH nie musi być wykonywalny.  Jeśli
       bash  nie jest w trybie posix, wówczas jeżeli nie
       znaleziono pliku w PATH, to przeszukiwany jest katalog
       bieżący.  Jeśli we wbudowanym poleceniu shopt wyłączona
       jest opcja sourcepath, to PATH nie jest przeszukiwane.
       jeśli  podano  jakieś  argumenty, to stają się one
       parametrami pozycyjnymi podczas wykonywania pliku. W
       przeciwnym razie argumenty pozycyjne pozostają bez zmian.
       Kod zakończenia jest kodem ostatniego zakończonego przez
       skrypt  polecenia  (0  jeśli  nie  wykowano żadnego
       polecenia), a fałszem jeżeli nie znaleziono pliku lub nie
       można go odczytać.

    alias [-p] [nazwa[=warto] ...]
       Alias  bez argumentów bądź z opcją -p wypisuje na
       standardowym wyjściu listę aliasów w postaci  alias
       nazwa=warto.  Jeśli nie dostarczono argumenty, to
       definiowany jest alias (synonim) dla każdej nazwy, dla
       której podano warto.  Początkowa spacja w wartoci
       powoduje, że podczas interpretacji aliasu następne słowo
       będzie sprawdzane na podstawianie aliasów. Dla każdej
       nazwy z listy argumentów, dla której nie podano wartoci,
       wypisywana jest nazwa i wartość aliasu. Alias zwraca
       prawdę, chyba że podano nazw, dla której nie został
       zdefiniowany żaden alias.

    bg [spec_zad]
       Wznawia w tle zawieszone zadanie spec_zad, tak jakby
       zostało ono uruchomione z &.  Jeśli  spec_zad  nie
       występuje, to używane jest biece zadanie, określone
       tak, jak je pojmuje powłoka. bg spec_zad zwraca 0, chyba
       że uruchomiono je przy wyłączonej kontroli zadań (job
       control) lub uruchomiono z włączoną kontrolą zadań, jeśli
       nie znaleziono spec_zad lub uruchomiono bez kontroli
       zadań.

    bind [-m keymap] [-lpsvPSV]
    bind [-m keymap] [-q funkcja] [-u funkcja] [-r sekw_klaw]
    bind [-m keymap] -f plik
    bind [-m keymap] -x sekw_klaw:polec_powoki
    bind [-m keymap] sekw_klaw:nazwa_funkcji
       Wyświetla  bieżące  ustawienia  przypisań  (bindings)
       klawiszy i funkcji readline lub przypisuje sekwencję
       klawiszy to funkcji lub makra readline.  Składnia tych
       przypisań jest identyczna jak dla .inputrc, ale każde z
       przypisań musi być przesłane jako osobny argument; np.,
       '"\C-x\C-r": re-read-init-file'. Opcje, jeśli je podano,
       mają następujące znaczenie:
       -m keymap
           Wykorzystuje keymap jako mapę klawiszy, do której
           mają  być  zastosowane  następne  przypisania.
           Akceptowanymi nazwami map klawiszyemacs,
           emacs-standard,  emacs-meta,  emacs-ctlx,  vi,
           vi-move, vi-command i vi-insert.  vi równoważne
           jest  vi-command;  emacs  jest  równoważne
           emacs-standard.
       -l   Podaje nazwy wszystkich funkcji readline.
       -p   Wyświetla nazwy funkcji i przypisania w taki
           sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -P   Podaje  bieżące  przypisania  i nazwy funkcji
           readline.
       -v   Wyświetla nazwy i wartości zmiennych readline w
           taki sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -V   Podaje  bieżące  nazwy  i  wartości zmiennych
           readline.
       -s   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane
           do makr i łańcuchy jakie one wysyłają w taki
           sposób, że mogą być ponownie odczytane.
       -S   Wyświetla sekwencje klawiszy readline przypisane
           do makr i łańcuchy jakie one wysyłają.
       -f plik
           Czyta przypisania klawiszy z pliku.
       -q funkcja
           Podaje, które klawisze wywołują podaną funkcj.
       -u funkcja
           Odwołuje   przypisania  wszystkich  klawiszy
           przypisanych do danej funkcji.
       -r sekw_klaw
           Usuwa bieżące przypisania dla sekwencji klawiszy.
       -x sekw_klaw:polec_powoki
           Powoduje, że za każdym naciśnięciem sekwencji
           klawiszy zostanie wykonane polecenie powoki.

       Zwracana jest wartość 0, chyba że podano nierozpoznaną
       opcję lub pojawił się błąd.

    break [n]
       Opuszcza pętlę for, while, until lub select. Jeżeli
       podano n, przerywa działanie do n-tego poziomu.  n musi
       być >= 1. Jeżeli n jest większe od liczby obejmujących
       polecenie pętli, to kończone są wszystkie obejmujące
       pętle. Wartością zwracaną jest 0, chyba że powłoka nie
       wykonuje pętli podczas wykonania break.

    builtin wbudowane [argumenty]
       Wykonuje zadane polecenie wbudowane powłoki, przesyłając
       mu argumentyizwracajegokodzakończenia. Przydatne podczas
       definiowania funkcji  o  nazwie  tożsamej  z  nazwą
       wbudowanego polecenia powłoki, zachowując funkcjonalność
       polecenia wbudowanego wewnątrz funkcji.  Wbudowane cd
       jest powszechnie redefiniowane w ten sposób.  Kodem
       zakończenia jest fałsz  jeśli  wbudowane  nie  jest
       wbudowanym poleceniem powłoki.

    cd [-LP] [katalog]
       Zmienia bieżący katalog roboczy na dir. Zmienna HOME jest
       domyślnym katalogiem. Zmienna CDPATH definiuje ścieżkę
       przeszukiwań  dla  katalogu  zawierającego  katalog.
       Alternatywne nazwy katalogów w CDPATH rozdzielane są
       dwukropkiem (:)> Pusta nazwa katalogu w CDPATH jest tym
       samym, co katalog bieżący, tj. ,,.''. Jeżeli katalog
       rozpoczyna  się ukośnikiem (/), to CDPATH nie jest
       używane. Opcja -P nakazuje użycie fizycznej struktury
       katalogów zamiast podążania za dowiązaniami symbolicznymi
       (zobacz też opcja -P wbudowanego polecenia set); Opcja -L
       wymusza  podążanie  za  dowiązaniami  symbolicznymi.
       Argument - jest równoważny $OLDPWD.  Wartością zwracaną
       jest  prawda  jeśli  pomyślnie zmieniono katalog; w
       przeciwnym przypadku fałsz.

    command [-pVv] polecenie [arg ...]
       Uruchamia polecenie z argumentami zakazując zwykłego
       wyszukiwania  funkcji  przez powłokę.  Wykonywane są
       wyłącznie polecenia wbudowane i polecenia znalezione w
       PATH.  Jeżeli podano opcję -p, wyszukiwanie polecenia
       wykonywane jest przy użyciu domyślnej  PATH,  która
       gwarantuje znalezienie wszystkich standardowych narzędzi.
       Jeśli użyto albo opcji -V albo -v, to wypisywany jest
       opis  polecenia.  Opcja  -v  powoduje, że zostanie
       wyświetlone pojedyncze słowo wskazujące polecenie lub
       nazwę pliku, użyte do wywołania polecenia; opcja -V
       tworzy bardziej rozgadany opis. Jeżeli podano opcję -V
       lub -v, to kodem zakończenia jest 0 gdy odnaleziono
       polecenie, zaś 1 gdy nie. Jeśli nie podano żadnej z tych
       opcji i pojawił się błąd lub nie można znależć polecenia,
       to kod zakończenia wynosi 127. W przeciwnym wypadku kodem
       zakończenia  wbudowanego  polecenia command jest kod
       zakończenia polecenia.

    compgen [opcja] [sowo]
       Tworzy możliwe dopasowania uzupełnień dla sowa zgodnie z
       opcjami, które mogą być dowolnymi z opcji akceptowanych
       przez wbudowane polecenie complete, z wyjątkiem -p i -r,
       i wypisuje dopasowania na standardowe wyjście. Przy
       stosowaniu opcji -F lub -C, różne zmienne  powłoki
       ustawiane przez usługi programowalnego uzupełniania, gdy
       są dostępne, nie będą mieć użytecznych wartości.

       Dopasowania będą tworzone w ten sam sposób, jakby kod
       uzupełniania  programowalnego  tworzył  je wprost ze
       specyfikacji uzupełniania z tymi samymi flagami.  Jeżeli
       podano  sowo,  to  wyświetlone  zostaną  wyłącznie
       uzupełnienia doń pasujące.

       Wartością zwracaną jest  prawda,  chyba  że  podano
       niepoprawną  opcję  lub nie zostały utworzone żadne
       dopasowania.

    complete [-abcdefgjkvu] [-o opcjacomp] [-A akcja] [-G wzglob]
    [-W listasw] [-P przedrostek] [-S przyrostek]
       [-X wzfiltr] [-F funkcja] [-C polecenie] nazwa [nazwa
       ...]
    complete -pr [nazwa ...]
       Określa, w jaki sposób będą uzupełniane argumenty dla
       każdej z nazw. Jeżeli podano opcję -p, lub nie podano
       żadnych opcji, to wypisywane są istniejące specyfikacje
       uzupełniania - w sposób, który pozwala na ich ponowne
       wykorzystanie jako wejścia. Opcja -r usuwa specyfikację
       uzupełniania dla każdej z nazw, lub jeśli nazw nie
       podano, wszystkie specyfikacje uzupełniania.

       Proces stosowania tych specyfikacji uzupełnień podczas
       prób uzupełniania słów omówiono  powyżej  w  sekcji
       Programowalne uzupełnianie.

       Pozostałe opcje, jeśli je podano, mają niżej opisane
       znaczenie. Argumenty opcji -G, -W i -X (i, jeśli to
       niezbędne, -P i -S) powinny być cytowane dla ochrony
       przed interpretacją jaka wystąpi zanim zostanie wywołane
       polecenie complete.
       -o opcjacomp
           Wartość  opcjacomp  reguluje  kilka  aspektów
           zachowania się compspec  wykraczających  poza
           zwykłe tworzenie uzupełnień. opcjacomp przyjmuje
           jedną z wartości:
           default Stosuje domyślne uzupełnianie readline
               jeśli  compspec  nie  utworzy żadnych
               dopasowań.
           dirnames
               Wykonuje uzupełnianie  nazw  katalogów
               jeśli  compspec  nie  utworzy żadnych
               dopasowań.
           filenames
               Powiadamia readline, że compspec tworzy
               nazwy  plików,  zatem  może  wykonać
               przetwarzanie specyficzne dla takich nazw
               (jak dodanie ukośnika do nazw katalogów
               czy  usunięcie  końcowych  spacji).
               Zaprojektowane do stosowania z funkcjami
               powłoki.
       -A akcja
           akcja może być jedną z poniższych, tworzących
           listę możliwych dopasowań:
           alias  Nazwy aliasów. Można też podać jako -a.
           arrayvar
               Nazwy zmiennych tablicowych.
           binding Nazwy przypisań klawiszy readline.
           builtin Nazwy wbudowanych poleceń powłoki. Można
               też podać jako -b.
           command Nazwy poleceń. Można też podać jako -c.
           directory
               Nazwy katalogów. Można też podać jako -d.
           disabled
               Nazwy  wyłączonych poleceń wbudowanych
               powłoki.
           enabled Nazwy włączonych  poleceń  wbudowanych
               powłoki.
           export Nazwy wyeksportowanych zmiennych powłoki.
               Można też podać jako -e.
           file  Nazwy plików. Można też podać jako -f.
           function
               Nazwy funkcji powłoki.
           group  Nazwy grup. Można też podać jako -g.
           helptopic
               Tematy pomocy akceptowane przez wbudowane
               polecenie help.
           hostname
               Nazwy hostów, pobrane z pliku określonego
               przez zmienną powłoki HOSTFILE.
           job   Nazwy  zadań,  jeżeli  aktywne  jest
               sterowanie zadaniami. Można też podać
               jako -j.
           keyword Zastrzeżone słowa powłoki. Można  też
               podać jako -k.
           running Nazwy działających zadań, jeżeli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           setopt Dozwolone argumenty opcji -o polecenia
               wbudowanego set.
           shopt  Nazwy  opcji  powłoki,  takie,  jakie
               akceptuje polecenie wbudowane shopt.
           signal Nazwy sygnałów.
           stopped Nazwy zatrzymanych zadań, jeśli aktywne
               jest sterowanie zadaniami.
           user  Nazwy użytkowników. Można też podać jako
               -u.
           variable
               Nazwy wszystkich zmiennych powłoki. Można
               też podać jako -v.
       -G wzglob
           Wzorzec  rozwijania  nazw plików wzglob jest
           rozwijany, tworząc listę możliwych uzupełnień.
       -W listasw
           listasw jest rozbijana przy zastosowaniu znaków
           ze zmiennej specjalnej IFS jako separatorów, a
           każde ze słów wynikowych jest interpretowane.
           Możliwe  uzupełnienia  są  elementami  listy
           wynikowej, pasującymi do uzupełnianego słowa.
       -C polecenie
           polecenie  wykonywane  jest  w  środowisku
           podpowłoki, a jego wyjście używane jest jako
           możliwe uzupełnienia.
       -F funkcja
           Funkcja powłoki funkcja  wykonywana  jest  w
           bieżącym środowisku powłoki. Po jej zakończeniu,
           możliwe uzupełnienia pobierane są z wartości
           zmiennej tablicowej COMPREPLY.
       -X wzfiltr
           wzfiltr jest wzorcem używanym do rozwijania nazw
           plików.  Stosowany jest do  listy  możliwych
           uzupełnień  utworzonej przez poprzedzające go
           opcje i argumenty, a każde pasujące do niego
           uzupełnienie jest usuwane z listy. Początkowy !
           w wzfiltr powoduje negację wzorca; usuwane są
           wówczas uzupełnienia nie pasujące do wzfiltr.
       -P przedrostek
           Po  zastosowaniu  wszystkich innych opcji na
           początku każdego możliwego uzupełnienia  jest
           dodawany przedrostek.
       -S przyrostek
           Po zastosowaniu wszystkich innych opcji na końcu
           każdego możliwego uzupełnienia jest dołączany
           przyrostek.

       Wartością  zwracana  jest  prawda,  chyba że podano
       niepoprawną opcję, podano bez argumentu nazwa opcję inną
       niż -p lub -r, usiłowano usunąć specyfikację uzupełniania
       dla nazwy, dla której nie istnieje żadna specyfikacja,
       albo też podczas dodawania specyfikacji uzupełniania
       wystąpił błąd.

    continue [n]
       Wznawia następną iterację obejmującej je pętli for,
       while, until lub select. Jeżeli podano n, wznawia n-tą
       obejmującą pętlę. n musi być >= 1. Jeżeli n jest większe
       niż liczba obejmujących pętli, to wznawiana jest ostatnia
       z pętli (,,najwyższa''). Wartość zwracana wynosi 0, chyba
       że  powłoka  nie wykonuje pętli podczas wykonywania
       continue.

    declare [-afFirx] [-p] [nazwa[=warto]]
    typeset [-afFirx] [-p] [nazwa[=warto]]
       Deklaruje zmienne i/lub nadaje im atrybuty.  Jeśli nie
       podano żadnych nazw, wyświetla wartości zmiennych. Opcja
       -p będzie wyświetlać atrybuty i wartości każdej nazwy.
       Gdy używane jest -p, ignorowane są dodatkowe opcje.
       Opcja -F zabrania  wyświetlania  definicji  funkcji;
       wypisywane są tylko nazwy i atrybuty funkcji. Opcja -F
       implikuje  -f.  Poniższych  opcji  można  użyć  do
       ograniczenia wyników do zmiennych o określonym atrybucie
       lub do nadania zmiennym atrybutów:
       -a   Każda z nazw jest zmienną tablicową  (zobacz
           Tablice powyżej).
       -f   Używa wyłącznie nazw funkcji.
       -i   Zmienna  jest  traktowana  jak całkowita; gdy
           zmiennej jest przypisywana wartość, wykonywana
           jest interpretacja wyrażeń arytmetycznych (zobacz
           OBLICZANIE WYRAŻEŃ ARYTMETYCZNYCH).
       -r   Powoduje, że dane nazwy stają się tylko-do-odczytu
           (readonly).  Nazwom  tym nie można przypisać
           wartości następnymi poleceniami przypisania.  Nie
           można też ich usunąć za pomocą unset.
       -x   Zaznacza nazw do wyeksportowania przez środowisko
           do kolejnych poleceń.

       Użycie `+' zamiast `-' wyłącza atrybut, z wyjątkiem tego,
       że +a nie może być używane do niszczenia zmiennej
       tablicowej. Użyte w funkcji, powodują, że każda z nazw
       staje się lokalna, jak przy pomocy polecenia local.
       Zwracana jest wartość 0, chyba że napotkano niepoprawną
       opcję, próbę zdefiniowania funkcji przy pomocy ,,-f
       foo=bar'', przypisania  wartości  zmiennej  readonly,
       przypisania  wartości zmiennej tablicowej bez użycia
       składni przypisania złożonego (zobacz Tablice powyżej),
       jedna z nazw nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki,
       usiłowano wyłączyć status readonly dla zmiennej tylko do
       odczytu, wyłączyć status tablicy dla zmiennej tablicowej
       albo próbowano wyświetlić nieistniejącą funkcję przy
       pomocy -f.

    dirs [-clpv] [+n] [-n]
       Bez  opcji  wyświetla  listę aktualnie zapamiętanych
       katalogów. Domyślnie wyświetlana jest ona w pojedynczym
       wierszu, z nazwami katalogów rozdzielonymi spacjami.
       Katalogi dodawane są do listy poleceniem pushd polecenie
       popd usuwa pozycje z listy.
       +n   Wyświetla ntą pozycję licząc od lewej na liście
           pokazywanej przez dirs przy wywołaniu bez opcji;
           początkową jest zero.
       -n   Wyświetla ntą pozycję licząc od prawej na liście
           pokazywanej przez dirs przy wywołaniu bez opcji;
           początkową jest zero.
       -c   Czyści stos katalogów usuwając wszystkie jego
           pozycje.
       -l   Tworzy dłuższy listing; domyślnie format listingu
           posługuje  się  tyldą  do oznaczania katalogu
           domowego.
       -p   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na
           wiersz.
       -v   Wypisuje stos katalogów po jednej pozycji na
           wiersz, poprzedzając każdą z nich jej pozycją
           (indeksem) w stosie.

       Wartością zwracaną jest 0, chyba że podano nieprawidłową
       opcję lub n wskazuje poza koniec stosu katalogów.

    disown [-ar] [-h] [zadanie ...]
       Bez opcji, każde z podanych zada usuwane jest z tablicy
       zadań aktywnych. Jeśli użyto opcji -h, każde zadanie nie
       jest usuwane z tablicy, ale jest jako takie zaznaczane,
       tak że do zadania nie jest wysyłany sygnał SIGHUP jeśli
       powłoka otrzymuje SIGHUP. Jeśli nie podano zadania i nie
       użyto ani opcji -a ani -r, to używane jest zadanie
       biece.  Jeżeli podano zadanie, opcja  -a  oznacza
       usunięcie lub zaznaczenie wszystkich zadań; opcja -r bez
       argumentu zadania ogranicza akcję do działających zadań.
       Wartością zwracaną jest 0, chyba że zadanie nie określa
       poprawnego zadania.

    echo [-neE] [argument ...]
       Wyświetla argumenty, rozdzielone spacjami, zakończone
       znakiem nowej linii. Kodem zakończenia jest zawsze 0.
       Jeżeli podano -n, to nie jest wysyłany kończący znak
       nowej linii.  Jeżeli podano opcję -e, włączana jest
       interpretacja podanych niżej znaków specjalnych. Opcja -E
       wyłącza interpretację tych znaków, nawet na systemach,
       gdzie są one domyślnie interpretowane.  Do dynamicznego
       sprawdzania, czy echo interpretuje domyślnie te znaki,
       czy nie, służy opcja powłoki xpg_echo.  echo  nie
       interpretuje  -- jako oznaczenia końca opcji.  echo
       interpretuje następujące sekwencje specjalne:
       \a   dzwonek (alert)
       \b   backspace
       \c   pomiń kończący znak nowej linii
       \e   znak escape
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (new line)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja pozioma (horizontal tab)
       \v   tabulacja pionowa (vertical tab)
       \\   odwrotny ukośnik (backslash)
       \nnn  ośmiobitowy znak, którego wartością jest ósemkowa
           liczba nnn (jedna do trzech cyfr)
       \xHH  ośmiobitowy  znak,  którego  wartością  jest
           szesnastkowa liczba nnn (jedna lub dwie cyfry
           szesnastkowe)

    enable [-adnps] [-f plik] [nazwa ...]
       Włącza i wyłącza wbudowane polecenia powłoki. Wyłączenie
       poleceń  wbudowanych  umożliwia  wykonanie  polecenia
       dyskowego mającego tę samą nazwę, co wbudowane, bez
       podawania jego pełnej nazwy ścieżkowej, mimo iż powłoka
       normalnie szuka poleceń wbudowanych przed poleceniami
       dyskowymi. Jeżeli posłużono się opcją -n, wyłączana jest
       każda z nazw; w przeciwnym razie nazwy włączone. Na
       przykład, chcąc użyć pliku binarnego test znalezionego
       przez PATH zamiast wersji wbudowanej w powłokę, należy
       uruchomić ,,enable -n  test''.  Opcja  -f  oznacza
       załadowanie nowego polecenia wbudowanego nazwa z obiektu
       dzielonego  (shared  object)  plik,  na  systemach
       obsługujących dynamiczne ładowanie.  Opcja -d usunie
       polecenie wbudowane załadowane poprzednio przez  -f.
       Jeżeli nie podano żadnych argumentów nazwa lub jeśli
       podano opcję  -p,  wypisywana  jest  lista  poleceń
       wbudowanych powłoki.  Bez innych argumentów opcyjnych,
       lista ta składa się ze wszystkich włączonych poleceń
       wbudowanych.  Jeśli podano -n, wypisywane są tylko
       wyłączone polecenia wbudowane.  Jeżeli  podano  -a,
       wypisywana lista zawiera wszystkie polecenia wbudowane,
       ze wskazaniem przy każdym czy jest ono włączone czy też
       nie.  Jeżeli podano -s, wyjście ograniczone jest do
       POSIXowych  ,,specjalnych''  poleceń   wbudowanych.
       Wartością zwracaną jest 0, chyba że nazwa nie jest
       poleceniem wbudowanym powłoki lub wystąpił błąd podczas
       ładowania  nowego  polecenia  wbudowanego  z obiektu
       dzielonego.

    eval [argument ...]
       Argumenty są czytane i łączone w pojedyncze polecenie.
       Polecenie to jest następnie odczytywane i wykonywane
       przez powłokę, zaś jego kod zakończenia jest zwracany
       jako wartość eval. Jeżeli nie na żadnych argumentw, lub
       wszystkie argumenty są puste, eval zwraca 0.

    exec [-cl] [-a nazwa] [polecenie [argumenty]]
       Jeżeli podano polecenie, zastępuje ono powłokę.  Nie
       tworzony jest żaden nowy proces. Argumenty stają się
       argumentami polecenia. Jeśli podano opcję -l, umieszcza
       kreskę na początku zerowego argumentu przesyłanego do
       polecenia. Tak samo, jak robi to login(1).  Opcja -c
       powoduje,  że  polecenie zostanie wykonane z pustym
       środowiskiem. Jeżeli podano -a, powłoka przesyła do
       wykonywanego polecenia nazw jako zerowy argument. Jeżeli
       polecenie z jakiegoś powodu nie może zostać wykonane, to
       powłoka nie-interaktywna kończy pracę, chyba że włączona
       jest  opcja  powłoki  execfail,  wówczas  zwraca
       niepowodzenie. Powłoka interaktywna zwraca niepowodzenie
       jeśli plik nie może zostać wykonany. Jeżeli nie podano
       polecenia, przekierowania skutkują w bieżącej powłoce, a
       kodem  zakończenia  jest  0.  W  przypadku  błędu
       przekierowania kod zakończenia wynosi 1.

    exit [n]
       Powoduje, że powłoka kończy pracę z kodem równym n. Jeśli
       pominięto n, kodem zakończenia jest kod  ostatniego
       wykonanego  polecenia.  Przed  końcem pracy powłoki
       wykonywane jest przechwycenie sygnału EXIT.

    export [-fn] [nazwa[=sowo]] ...
    export -p
       Podane  nazwy  zaznaczane  są  do  automatycznego
       wyeksportowania do środowiska następnych wykonywanych
       poleceń. Jeśli podano opcję -f, to nazwy odnoszą się do
       funkcji.  Jeżeli nie podano żadnych nazw lub jeżeli
       podano opcję -p, to wypisywana jest lista wszystkich
       eksportowanych w tej powłoce nazw. Opcja -n powoduje
       usunięcie cechy eksportowania z podanych  zmiennych.
       export zwraca zerowy kod zakończenia, chyba że napotkano
       nieprawidłową opcję, jedna z nazw nie jest poprawną nazwą
       zmiennej powłoki lub podano -f z nazw, która nie jest
       funkcją.

    fc [-e nazwa_e] [-nlr] [pierwsze] [ostatnie]
    fc -s [wzorzec=zastpienie] [polecenie]
       Polecenie poprawiania (Fix  Command).  W  pierwszej
       postaci, z listy historii wybierany jest zakres poleceń
       od pierwszego do ostatniego. Pierwsze i ostatnie mogą
       być podawane jako łańcuch (do odnalezienia ostatniego
       polecenia rozpoczynającego się tym łańcuchem) lub jako
       liczba (indeks w liście historii, gdzie liczba ujemna
       używana jest jako offset od numeru bieżącego polecenia),
       Jeżeli nie określono ostatniego, to jest ono ustawiane na
       bieżące polecenie w przypadku listowania (tak że ,,fc -l
       -10'' wypisuje ostatnich 10 poleceń) i na pierwsze w
       pozostałych  przypadkach.   Jeżeli  nie  określono
       pierwszego, polecenia to jest ono ustawiane na poprzednie
       polecenie w przypadku edycji a na -16 przy listowaniu.

       Opcja -n wstrzymuje wyświetlanie numerów poleceń podczas
       listowania.  Opcja -r odwraca kolejność poleceń. Jeżeli
       podano opcję -l,  to  polecenia  listowane  są  na
       standardowym  wyjściu. W przeciwnym razie dla pliku
       zawierającego te polecenia wywoływany jest edytor podany
       przez nazwa_e.  Jeżeli nie podano nazwa_e, używana jest
       wartość FCEDIT, a wartość EDITOR jeśli nie ustawiono
       FCEDIT. Jeżeli nie ustawiono żadnej z nich używany, jest
       vi Po zakończeniu edycji, wysyłane edytowane polecenia są
       wyświetlane przez echo i wykonywane.

       W drugiej postaci, polecenie jest ponownie wykonywane po
       każdej wymianie wystąpienia wzorca przez zastpienie.
       Przydatnym aliasem do wykorzystania z tą formą jest
       ,,r=fc -s'', tak, że napisanie ,,r cc''  uruchamia
       ostatnie  polecenie  rozpoczynające się od ,,cc'' a
       napisanie ,,r'' ponownie wykonuje ostatnie polecenie.

       Jeżeli użyta została pierwsza postać, to  wartością
       zwracaną jest 0, chyba że napotkano nieprawidłową opcję
       lub pierwszy albo ostatni określają wiersze historii
       spoza  zakresu.  Jeżeli podano opcję -e, wartością
       zwracaną jest wartość ostatniego wykonanego polecenia lub
       niepowodzenie jeśli pojawił się błąd tymczasowego pliku
       poleceń. Jeżeli użyta została druga postać, to zwracanym
       kodem jest kod ponownie wykonanego polecenia, chyba że
       polecenie nie określa poprawnego wiersza poleceń --
       wówczas fc zwraca porażkę.

    fg [zadanie]
       Wznawia zadanie na pierwszym planie i czyni je zadaniem
       bieżącym.  Jeżeli nie podano zadania, używane  jest
       biece zadanie w pojęciu powłoki. Wartością zwracaną
       jest wartość polecenia umieszczonego na pierwszym planie,
       lub  porażka  jeżeli fb uruchomiono przy wyłączonej
       kontroli zadań, lub uruchomiono je  przy  włączonej
       kontroli zadań, ale zadanie nie określa prawidłowego
       zadania lub zadanie określa zadanie, które  zostało
       uruchomione bez kontroli zadań.

    getopts acuch_opcji nazwa [argumenty]
       getopts używane jest przez procedury powłoki do analizy
       parametrów pozycyjnych.  acuch opcji zawiera znaki
       opcji, jakie mają być rozpoznawane; jeżeli po znaku
       występuje dwukropek, to oczekuje się, że opcja będzie
       posiadać argument, który powinien być od niej oddzielony
       białym znakiem. Jako znaki opcji mogą wystąpić dwukropek
       i  znak  zapytania.  Przy każdym wywołaniu getopts
       umieszcza następną opcję w zmiennej powłoki  nazwa,
       inicjując nazw jeśli nie istniała. Indeks następnego
       argumentu do przetwarzania umieszczany jest w zmiennej
       OPTIND. OPTIND inicjowany jest na 1 za każdym razem, gdy
       wywoływana jest powłoka lub skrypt powłoki. Gdy opcja
       wymaga argumentu, getopts umieszcza go w zmiennej OPTARG.
       Powłoka nie resetuje OPTIND automatycznie; musi być on
       resetowany ręcznie pomiędzy wielokrotnymi odwołaniami do
       getopts w tym samym wywołaniu powłoki, jeśli używany ma
       być nowy zestaw parametrów.

       Po napotkaniu końca opcji, getopts kończy pracę zwracając
       wartość większą od zera. OPTIND ustawiane jest na indeks
       pierwszego  argumentu nie będącego opcją, zaś nazwa
       ustawiana jest na ?.

       getopts normalnie analizuje parametry pozycyjne, ale
       jeśli w argumentach, podano więcej argumentów, to getopts
       przetwarza je zamiast parametrów pozycyjnych.

       getopts może zgłaszać błędy na dwa sposoby. Jeżeli
       pierwszym znakiem acucha opcji jest dwukropek, to
       stosowane jest ciche (silent) zgłaszanie błędów. Przy
       zwykłej pracy komunikaty diagnostyczne wypisywane są przy
       napotkaniu  nieprawidłowych  opcji  lub  brakujących
       argumentów opcji.  Jeżeli zmienna OPTERR ustawiona jest
       na 0, nie będą wyświetlane żadne komunikaty błędów, nawet
       jeśli  pierwszym  znakiem  acucha  opcji nie jest
       dwukropek.

       Przy napotkaniu nieprawidłowej opcji getopts umieszcza ?
       w nazwie i, jeśli nie pracuje w trybie cichym, wypisuje
       komunikat błędu i kasuje OPTARG. Jeżeli getopts pracuje
       w trybie cichym, to znaleziony znak opcji umieszczany
       jest w OPTARG i nie jest wypisywany żaden komunikat
       diagnostyczny.

       Jeśli nie znaleziono wymaganego argumentu, a getopts nie
       pracuje w trybie cichym, w nazwa umieszczany jest znak
       zapytania (?), kasowane jest OPTARG i wyświetlany jest
       komunikat błędu. Jeżeli getopts pracuje w trybie cichym,
       to w nazwie umieszczany jest dwukropek (:), a OPTARG
       ustawiane jest na znaleziony znak opcji.

       getopts zwraca prawdę, jeśli znaleziono określoną lub nie
       określoną opcję.  Zwraca fałsz jeżeli napotkano koniec
       opcji lub pojawił się błąd.

    hash [-r] [-p plik] [-t] [nazwa]
       Dla każdej nazwy określana i zapamiętywana jest pełna
       nazwa plikowa polecenia wyszukanego w katalogach $PATH .
       Jeżeli podano opcję -p, nie jest wykonywane przeszukanie
       ścieżki, a plik używane jest jako pełna nazwa pliku
       polecenia.  Opcja -r powoduje, że powłoka  zapomina
       wszystkie zapamiętane wcześniej miejsca. Jeśli podano
       opcję -t, to wypisywana jest odpowiadająca nazwie pełna
       nazwa pliku.  Jeżeli przy więcej niż jednym argumencie
       nazwy podano -t, to przed każdą przechowywaną pełną nazwą
       wypisywana  jest  nazwa.  Jeżeli nie podano żadnych
       argumentów, to wypisywana jest informacja o zapamiętanych
       poleceniach.  Kodem zwracanym jest prawda, chyba że nie
       odnaleziono nazwy lub podano nieprawidłową opcję.

    help [-s] [wzorzec]
       Wyświetla pomocne informacje o poleceniach wbudowanych.
       Jeżeli podano wzorzec, to help daje szczegółową pomoc
       dotyczącą wszystkich poleceń pasujących do wzorca; w
       przeciwnym razie wypisywana jest pomoc dla wszystkich
       poleceń wbudowanych i struktur sterujących  powłoki.
       Opcja -s ogranicza wyświetlaną informację do krótkiego
       opisu składni. Zwracany jest kod 0, chyba że żadne z
       poleceń nie pasuje do wzorca.

    history [n]
    history -c
    history -d offset
    history -anrw [plik]
    history -p arg [arg ...]
    history -s arg [arg ...]
       Bez żadnych opcji, wyświetla listę historii poleceń z
       numerami wierszy. Wiersze ukazane z * zostały zmienione.
       Argument n pokazuje jedynie ostatnich n wierszy. Jeżeli
       podano plik, to używany jest on jako nazwa  pliku
       historii; jeśli nie, to używana jest wartość HISTFILE.
       Opcje, jeżeli je podano, mają następujące znaczenie:
       -c Czyści listę historii usuwając wszystkie jej pozycje.
       -d offset
           Usuwa wpis historii z pozycji offset.
       -a   Dodaje ,,nowe'' wiersze (wprowadzone od początku
           bieżącej sesji bash) do pliku historii.
       -n   Wczytuje do bieżącej listy wiersze jeszcze nie
           przeczytane  z pliku historii. Są to wiersze
           dołączone do pliku historii od chwili rozpoczęcia
           bieżącej sesji pracy bash.
       -r   Czyta zawartość pliku historii i posługuje się nią
           jako bieżącą listą historii.
       -w   Zapisuje bieżącą  listę  do  pliku  historii,
           nadpisując jego zawartość.
       -p   Na  zadanych argumentach wykonuje podstawianie
           historii (history substitution). Wyświetla wyniki
           na standardowym wyjściu. Nie zachowuje wyników na
           liście. Każdy z argumentw musi być cytowany, by
           wyłączyć normalną interpretację historii.
       -s   Zachowuje  argumenty  na liście historii jako
           pojedynczą pozycję. Przed dodaniem argumentw z
           listy usuwane jest ostatnie polecenie.

       Wartością  zwracaną  jest  0,  chyba  że  napotkano
       nieprawidłową opcję lub podczas odczytu czy zapisu pliku
       historii pojawił się błąd, podano niepoprawny argument
       offset opcji -d, lub nie powiodła się interpretacja
       historii podanej jako argument -p.

    jobs [-lnprs] [ zadanie ... ]
    jobs -x polecenie [ argumenty ... ]
       Pierwsza  postać podaje aktywne zadania. Opcje mają
       następujące znaczenie:
       -l   Oprócz zwykłej informacji podaje identyfikatory
           procesów.
       -p   Listuje tylko ID procesu lidera grupy procesów
           zadania.
       -n   Wyświetla wyłącznie informację o zadaniach, które
           zmieniły status od chwili, gdy użytkownik był
           ostatnio powiadamiany o ich statusie.
       -r   Ogranicz wyniki do zadań pracujących.
       -s   Ogranicz wyniki do zadań zatrzymanych.

       Jeżeli podano zadanie,  wyniki  ograniczane  są  do
       informacji o tym zadaniu. Kodem zwracanym jest 0, chyba
       że napotkano nieprawidłową opcję lub podano nieprawidłowe
       zadanie.

       Jeżeli podano opcję -x, to jobs zastępuje wszelkie
       zadania  znalezione  w  poleceniu  lub  argumentach
       odpowiednim  ID  grupy  procesów, wykonuje polecenie
       przesyłając mu argumenty, i zwraca jego kod zakończenia.

    kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] [pid | jobspec] ...
    kill -l [sigspec | exit_status]
       Wysyła sygnały określony przez sigspec lub signum do
       procesu określonego przez pid lub jobspec. sigspec jest
       albo  nazwą sygnału, jak np.  SIGKILL albo numerem
       sygnału; signum jest numerem sygnału. Jeżeli sigspec jest
       nazwą sygnału, to może ona zostać podana z przedrostkiem
       SIG lub bez niego.  Jeśli nie podano sigspec,  to
       przyjmuje się SIGTERM. Opcja -l listuje nazwy sygnałów.
       Jeżeli przy podanym -l użyto jakichś argumentów, to
       listowane są sygnały odpowiadające tym argumentom, a
       kodem zwracanym jest 0. Argument exit_status opcji -l
       jest liczbą określającą numer sygnału lub kod zakończenia
       procesu przerwanego przez sygnał.  kill zwraca prawdę,
       jeśli przynajmniej jeden z sygnałów został pomyślnie
       przesłany, lub fałsz, jeśli pojawił się  błąd  lub
       napotkano niepoprawną opcję.

    let arg [arg ...]
       Każdy argument jest wyrażeniem arytmetycznym, jakie ma
       zostać  zinterpretowane  (zobacz  OBLICZANIE  WYRAŻEŃ
       ARYTMETYCZNYCH).  Jeżeli ostatni z nich interpretowany
       jest jako zero, to let zwraca 1; w przeciwnym wypadku
       zwracane jest 0.

    local [opcja] [nazwa[=warto] ...]
       Dla każdego argumentu tworzona jest zmienna lokalna o
       nazwie nazwa i jest jej przypisywana warto. Opcj może
       być każda z opcji akceptowanych przez declare. Gdy local
       używane jest wewnątrz funkcji, powoduje, że zmienna nazwa
       ma zasięg widzialności ograniczony do tej funkcji i jej
       potomków. Bez operandów, local wysyła listę zmiennych
       lokalnych na standardowe wyjście. Błędem jest użycie
       local poza funkcją. Zwracany jest kod 0, chyba że local
       zostanie użyte poza funkcją lub podano nieprawidłową
       nazw, albo nazwa jest zmienną tylko do odczytu.

    logout Kończy pracę powłoki zgłoszeniowej.

    popd [-n] [+n] [-n]
       Usuwa pozycje ze stosu katalogów. Bez argumentów, usuwa
       katalog z wierzchołka stosu i wykonuje cd do nowego
       katalogu na wierzchołku.  Argumenty, jeśli występują,
       mają następujące znaczenie:
       +n   Usuwa  ntą  pozycję,  licząc od lewej, listy
           pokazywanej przez dirs, zaczynając od zera. Na
           przykład ,,popd +0'' usuwa pierwszy katalog, a
           ,,popd +1'' drugi.
       -n   Usuwa ntą pozycję, licząc od  prawej,  listy
           pokazywanej przez dirs, zaczynając od zera. Na
           przykład ,,popd -0'' usuwa ostatni katalog, ,,popd
           -1'' przedostatni.
       -n   Nie  wykonuje zwykłej zmiany katalogu podczas
           usuwania katalogów ze stosu, tak że zmieniana jest
           tylko zawartość stosu.

       Jeżeli polecenie popd powiedzie się, to wykonywane jest
       również dirs, a kodem zwracanym jest 0.  popd zwraca
       fałsz jeśli napotkano nieprawidłową opcję, stos katalogów
       jest pusty, podano nieistniejącą pozycję stosu lub nie
       udała się zmiana katalogu.

    printf format [argumenty]
       Zapisuje sformatowane argumenty na standardowe wyjście
       przy pomocy zadanego formatu.  format jest łańcuchem
       znakowym  zawierającym trzy rodzaje obiektów: zwykłe
       znaki, które są po prostu kopiowane na standardowe
       wyjście, sekwencje specjalne, które są konwertowane i
       kopiowane na standardowe wyjście, i specyfikacje formatu,
       z których każda powoduje wypisanie następnego kolejnego
       argumentu. Oprócz standardowych formatów printf(1), %b
       powoduje, że printf interpretuje sekwencje specjalne w
       odpowiednim argumencie, zaś %q powoduje, że printf wysyła
       odpowiedni argument w formacie, jaki może być ponownie
       wykorzystany jako wejście powłoki.

       W razie potrzeby format wykorzystywany jest ponownie, aż
       do  obsłużenia wszystkich argumentw.  Jeżeli format
       wymaga większej ilości argumentw  niż  podano,  to
       dodatkowe specyfikacje formatu zachowują się tak, jakby
       dostarczono im odpowiednio wartość zerową lub łańcuch
       pusty.  Zwracana  jest  wartość  zero  w przypadku
       powodzenia, niezerowa przy porażce.

    pushd [-n] [katalog]
    pushd [-n] [+n] [-n]
       Dodaje katalog na wierzchołek stosu katalogów, albo
       obraca stos, czyniąc nowy wierzchołek stosu bieżącym
       katalogiem roboczym. Bez argumentów, zamienia miejscami
       dwa najwyższe katalogi stosu [wierzchołek i następny] i
       zwraca 0, chyba że stos jest pusty. Argumenty, jeśli je
       podano, mają następujące znaczenie:
       +n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od lewej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynając od zera)
           staje się wierzchołkiem.
       -n   Obraca stos, tak że nty katalog (licząc od prawej
           listy pokazywanej przez dirs, poczynając od zera)
           staje się wierzchołkiem.
       -n   Nie  wykonuje zwykłej zmiany katalogu podczas
           dodawania katalogów do stosu, tak że zmieniany
           jest tylko stos.
       katalog
           Odkłada katalog na wierzchołek stosu, czyniąc go
           nowym bieżącym katalogiem roboczym.

       Jeżeli polecenie pushd powiodło się, to wykonywane jest
       również dirs. Jeżeli używana jest pierwsza postać pushd,
       to zwracane jest 0, chyba że nie udało się cd na katalog.
       Przy drugiej postaci, pushd zwraca 0, chyba że stos
       katalogów jest pusty, podano nieistniejący element stosu
       lub nie powiodła się zmiana katalogu na zadany nowy
       katalog bieżący.

    pwd [-LP]
       Wypisuje bezwzględną nazwę pliku bieżącego  katalogu
       roboczego.  Pokazana nazwa nie zawiera żadnych dowiązań
       symbolicznych jeśli podano opcję -P albo włączona jest
       opcja -o physical wbudowanego polecenia set. Jeśli użyto
       opcji -L, wypisana nazwa  ścieżkowa  może  zawierać
       dowiązania symboliczne. Zwracany kod wynosi 0, chyba że
       podczas odczytu nazwy bieżącego katalogu pojawi się błąd
       lub podano nieprawidłową opcję.

    read [-ers] [-t timeout] [-a anazwa] [-p zachta] [-n nznak] [-d
    sep] [nazwa ...]
       Ze standardowego wejścia czytany jest pojedynczy wiersz,
       a jego pierwsze słowo jest przypisywane do pierwszej
       nazwy, drugie słowo do drugiej nazwy i tak dalej, przy
       czym pozostałe na koniec słowa i rozdzielające  je
       separatory przypisane zostaną do ostatniej nazwy. Jeżeli
       ze standardowego wejścia przeczytano mniej słów niż
       podanych zostało nazw, to pozostałym nazwom przypisywane
       są puste wartości.  Do podziału wiersza  na  słowa
       wykorzystywane są znaki z IFS. Znaku odwrotnego ukośnika
       (\) można użyć do usunięcia  specjalnego  znaczenia
       następnego czytanego znaku oraz do oznaczenia kontynuacji
       wiersza.  Opcje, jeśli je podano, mają  następujące
       znaczenie:
       -a anazwa
           Słowa  są  przypisywane do kolejnych indeksów
           zmiennej tablicowej anazwa, poczynając od  0.
           anazwa jest kasowana przed przypisaniem nowych
           wartości. Inne argumenty nazwa są ignorowane.
       -d sep Pierwszy znak sep służy do zakończenia wiersza
           wejścia, zamiast znaku nowej linii.
       -e   Jeżeli standardowe wejście pochodzi z terminala,
           to do uzyskania wiersza używane jest readline
           (zobacz READLINE powyżej).
       -n nznak
           read powraca po przeczytaniu nznak znaków, zamiast
           czekać na cały wiersz wejścia.
       -p zachta
           Wyświetla zacht (prompt) na standardowym wyjściu
           błędów, bez kończącego znaku nowej linii, przed
           próbą odczytu wejścia. Zachęta wyświetlana jest
           tylko jeśli wejście pochodzi z terminala.
       -r   Odwrotny ukośnik nie działa jako znak specjalny.
           Traktowany  jest  jako  część  wiersza.  W
           szczególności, para odwrotny ukośnik-znak nowej
           linii nie może być wykorzystana jako kontynuacja
           wiersza.
       -s   Tryb cichy. Jeżeli wejście pochodzi z terminala,
           to znaki nie są powtarzane (bez echa).
       -t timeout
           Powoduje, że read zwraca niepowodzenie, jeśli w
           ciągu timeout sekund nie zostanie przeczytany
           pełny wiersz wejścia. Opcja ta nie działa, jeżeli
           odczyt nie jest prowadzony z terminala lub potoku.

       Jeśli nie podano  żadnych  nazw,  odczytany  wiersz
       przypisywany jest zmiennej REPLY. Zwracany kod wynosi 0,
       chyba że napotkano koniec pliku lub read przekroczy czas
       oczekiwania.

    readonly [-apf] [nazwa ...]
       Podane nazwy oznaczane są jako readonly; wartości tych
       nazw nie mogą być zmieniane  następującymi  później
       przypisaniami.  Jeśżli podano opcję -f, oznaczane są
       funkcje o nazwach odpowiadających nazwom.  Opcja -a
       ogranicza zmienne do tablic. Jeśli nie podano argumentów
       nazw lub jeśli podano opcję  -p,  wypisywane  jest
       zestawienie wszystkich nazw o atrybucie readonly. Opcja
       -p powoduje, że wyniki będą wyświetlane w formacie, który
       może być ponownie wykorzystany jako wejście. Zwracany
       jest kod równy 0, chyba że napotkano nieprawidłową opcję,
       jedna z nazw nie jest poprawną nazwą zmiennej powłoki lub
       podano -f z nazw, która nie jest funkcją.

    return [n]
       Powoduje, że funkcja kończy pracę zwracając wartość
       określoną przez n. Jeśli pominięto n, kodem zakończenia
       jest kod ostatniego polecenia wykonanego w ciele funkcji.
       Jeżeli  zostanie  użyte  poza  funkcją, ale podczas
       wykonywania skryptu przez polecenie . (source), powoduje
       zatrzymanie wykonywania tego skryptu przez powłokę i
       zwrócenie albo n albo kodu  zakończenia  ostatniego
       wykonanego w skrypcie polecenia. Jeżeli zostanie użyte
       poza funkcją i nie podczas wykonywania skryptu przez .,
       zwracany jest fałsz.

    set [--abefhkmnptuvxBCHP] [-o opcja] [arg ...]
       Bez opcji, wyświetlane są nazwa i wartość każdej ze
       zmiennych powłoki, w formacie który może być ponownie
       wykorzystany jako wejście. Wyniki są sortowane zgodnie z
       bieżącymi ustawieniami locale.  Gdy podane są opcje,
       ustawiają one lub kasują atrybuty powłoki. Argumenty
       pozostałe po przetworzeniu opcji traktowane są jako
       wartości parametrów pozycyjnych i przypisywane, kolejno,
       do $1, $2, ...  $n.  Opcje, jeśli je podano, mają
       następujące znaczenie:
       -a   Automatycznie zaznacza zmienione lub utworzone
           zmienne i funkcje do wyeksportowania ich do
           środowiska kolejnych poleceń.
       -b   Natychmiast  podaje status zakończonych zadań
           drugoplanowych, zamiast czynić to przed następną
           podstawową zachętą. Działa tylko jeśli włączona
           jest kontrola zadań.
       -e   Zakończ natychmiast  jeśli  polecenie  proste
           (zobacz GRAMATYKA POWŁOKI powyżej) kończy pracę z
           kodem niezerowym. Powłoka nie kończy pracy, jeśli
           polecenie, które się nie powiodło jest częścią
           pętli until lub while, częścią instrukcji if,
           częścią listy && lub || lub wartość zwrócona
           przez polecenie została odwrócona przez !. Przed
           zakończeniem  pracy  powłoki  wykonywana jest
           pułapka na sygnał ERR, jeśli była ustawiona.
       -f   Wyłącza rozwijanie nazw plików.
       -h   Zapamiętuje położenie poleceń przy wyszukiwania
           ich do wykonania. Domyślnie włączone.
       -k   Wszystkie  argumenty  występujące  w  postaci
           instrukcji  przypisania  umieszczane  są  w
           środowisku polecenia, nie zaś tylko te, które
           poprzedzają nazwę polecenia.
       -m   Tryb monitorowania. Włączona jest kontrola zadań.
           Opcja ta jest domyślnie włączona dla powłok
           interaktywnych na systemach ją  obsługujących
           (zobacz STEROWANIE ZADANIAMI powyżej). Procesy
           drugoplanowe działają w odrębnej grupie procesów
           a po ich zakończeniu wypisywany jest wiersz
           zawierający ich kod zakończenia.
       -n   Odczytuje polecenia, ale nie ich nie wykonuje.
           Może  być wykorzystane do sprawdzenia błędów
           składni w skrypcie powłoki. Ignorowane przez
           powłoki interaktywne.
       -o nazwa-opcji
           Nazwą opcji może być jedna z poniższych:
           allexport
               To samo, co -a.
           braceexpand
               To samo, co -B.
           emacs  Użyj interfejsu edycji wiersza poleceń w
               stylu emacsa. Włączone domyślnie, jeśli
               powłoka  jest  interaktywna, chyba że
               została uruchomiona z opcją --noediting.
           errexit To samo, co -e.
           hashall To samo, co -h.
           histexpand
               To samo, co -H.
           history Włącza  historię poleceń, jak opisano
               powyżej w sekcji HISTORII. Opcja ta jest
               domyślnie   włączona   w  powłokach
               interaktywnych.
           ignoreeof
               Efekt jest taki, jakby zostało wykonane
               polecenie   powłoki  ,,IGNOREEOF=10''
               (zobacz powyżej Zmienne powłoki).
           keyword To samo, co -k.
           monitor To samo, co -m.
           noclobber
               To samo, co -C.
           noexec To samo, co -n.
           noglob To samo, co -f.
           nolog  Obecnie ignorowane.
           notify To samo, co -b.
           nounset To samo, co -u.
           onecmd To samo, co -t.
           physical
               To samo, co -P.
           posix  Zmienia zachowanie  bash  tam,  gdzie
               domyślne działanie różni się od standardu
               POSIX 1003.2, tak by spełniać standard
               (tryb posix).
           privileged
               To samo, co -p.
           verbose To samo, co -v.
           vi   Używa interfejsu edycji wiersza poleceń w
               stylu vi.
           xtrace To samo, co -x.
           Jeżeli podano -o bez nazwy-opcji, to wypisywane
           są wartości bieżących opcji. Jeżeli podano +o
           bez  nazwy-opcji,  na  standardowym  wyjściu
           wyświetlana jest seria poleceń set potrzebnych do
           odtworzenia aktualnych ustawień opcji.
       -p   Włącza tryb uprzywilejowany (privileged). W tym
           trybie  pliki  $ENV  i  $BASH_ENV  nie  są
           przetwarzane, funkcje powłoki nie są dziedziczone
           ze  środowiska,  a  zmienna SHELLOPTS, jeśli
           występuje w środowisku, jest ignorowana.  Jeśli
           powłoka  została uruchomiona z efektywnym id
           użytkownika (grupy) różnych od id rzeczywistego a
           nie podano opcji -p, to podejmowane są opisane
           wyżej akcje a efektywny id użytkownika jest
           ustawiany na identyfikator rzeczywisty. Jeżeli
           przy uruchamianiu podano opcję -p, to efektywny
           identyfikator użytkownika nie jest resetowany.
           Wyłączenie tej opcji powoduje, że identyfikatory
           efektywne użytkownika i grupy zostaną ustawione
           na identyfikatory rzeczywiste.
       -t   Kończy pracę po przeczytaniu i wykonaniu jednego
           polecenia.
       -u   Podczas  interpretacji  parametrów  traktuje
           nieustawione  zmienne  jako  błąd.   Jeżeli
           wykonywana jest próba interpretacji nieustawionej
           zmiennej, to powłoka wypisuje komunikat o błędzie
           i, jeśli nie jest interaktywna, kończy pracę z
           niezerowym kodem.
       -v   Wypisuje wiersze wejściowe powłoki przy  ich
           odczytywaniu.
       -x   Po  interpretacji każdego polecenia prostego,
           wyświetla zinterpretowaną wartość PS4, po której
           następuje  polecenie  i  jego zinterpretowane
           argumenty.
       -B   Powłoka wykonuje interpretacją nawiasów (zobacz
           Interpretacja  nawiasów  powyżej).  Domyślnie
           włączone.
       -C   Jeśli włączone, bash nie nadpisuje istniejącego
           pliku przy użyciu operatorów przekierowania >, >&
           i <>. Można to ominąć tworząc pliki wyjściowe
           przy użyciu operatora przekierowania >| zamiast
           >.
       -H   Włącza zastępowanie historii w stylu !. Opcja ta
           jest   domyślnie   włączona  dla  powłoki
           interaktywnej.
       -P   Jeżeli jest ustawiona, to powłoka nie podąża za
           dowiązaniami symbolicznymi podczas wykonywania
           poleceń zmieniających bieżący katalog roboczy,
           jak cd.  Używa zamiast tego fizycznej struktury
           katalogów. Domyślnie, bash podąża za logicznym
           łańcuchem katalogów podczas wykonywania poleceń
           zmieniających bieżący katalog roboczy.
       --   Jeżeli po tej  opcji  nie  występują  żadne
           argumenty, to parametry pozycyjne są kasowane. W
           przeciwnym razie, parametry pozycyjne ustawiane
           są na argumenty, nawet jeśli niektóre z nich
           zaczynają się od znaku -.
       -    Sygnalizuje koniec opcji, powodując przypisanie
           wszystkich pozostałych argumentów do parametrów
           pozycyjnych. Opcje -x i -v są wyłączane. Jeżeli
           nie  ma  argumentw,  to parametry pozycyjne
           pozostają bez zmian.

       Opcje są domyślnie wyłączone, chyba że wskazano inaczej.
       Użycie + zamiast - spowoduje, że opcje te zostaną
       wyłączone.  Opcje mogą także zostać określone  jako
       argumenty wywołania powłoki. Bieżący zestaw opcji można
       znaleźć w $-. Zwracanym kodem jest zawsze prawda, chyba
       że napotkano nieprawidłową opcję.

    shift [n]
       Parametrom pozycyjne od n+1 ... zmieniają nazwy $1 ....
       parametry reprezentowane przez liczby $# w dół do $#-n+1
       są usuwane.  n musi być liczbą nieujemną mniejszą lub
       równą $#. Jeżeli n wynosi 0, parametry nie są zmieniane.
       Jeżeli nie podano n, zakłada się, że wynosi 1. Jeżeli n
       jest większe od $#, parametry pozycyjne nie są zmieniane.
       Kod zakończenia jest większy od zera jeżeli n jest
       większe od $# lub mniejsze od zera; w przeciwnym wypadku
       0.

    shopt [-pqsu] [-o] [nazwa_opcji ...]
       Przełącza  wartości zmiennych sterujących opcjonalnym
       zachowaniem powłoki. Bez żadnych opcji, albo z opcją -p,
       wyświetlana jest lista wszystkich dających się ustawić
       opcji, ze wskazaniem dla każdej czy jest ona ustawiona
       czy nie. Opcja -p powoduje, że wyniki będą wyświetlane w
       postaci dającej się ponownie wykorzystać jako wejście.
       Pozostałe opcje mają następujące znaczenie:
       -s   Włącz (ustaw) każdą nazw_opcji.
       -u   Wyłącz (usuń) każdą nazw_opcji.
       -q   Zaniechaj  zwykłego wyświetlania (tryb cichy);
           zwracany kod wskazuje na to czy nazwa_opcji jest
           ustawiona czy nie ustawiona. Jeżeli z -q podano
           wiele argumentów nazw_opcji, to zwracanym kodem
           jest zero, gdy wszystkie nazwy_opcji są włączone;
           w przeciwnym razie kod jest niezerowy.
       -o   Ogranicza  wartości  nazwy_opcji  do  wartości
           zdefiniowanych dla opcji -o wbudowanego polecenia
           set.

       Jeżeli użyto albo -s albo -u bez argumentów nazw_opcji,
       wyświetlanie  ogranicza  się  do tych opcji, które,
       odpowiednio, są ustawione bądź nieustawione. Jeżeli nie
       wskazano inaczej, opcje shopt są domyślnie wyłączone (nie
       ustawione).

       Przy listowaniu opcji zwracany jest kod zerowy jeśli
       wszystkie nazwy_opcji są włączone, niezerowy w przeciwnym
       wypadku. Przy ustawianiu lub kasowaniu opcji zwracany
       jest zerowy kod, chyba że nazwa_opcji nie jest poprawną
       opcją powłoki.

       Lista opcji shopt obejmuje:

       cdable_vars
           Jeśli jest ustawiona, to nie będący katalogiem
           argument wbudowanego polecenia cd uważany jest za
           nazwę zmiennej; wartością tej zmiennej  jest
           katalog, na który ma nastąpić zmiana.
       cdspell Jeśli jest ustawiona, to pomniejsze błędy w
           pisowni składowej katalogu w poleceniu cd będą
           poprawiane.  Sprawdzenie takich błędów obejmuje
           znaki zamienione miejscami, znaki pominięte i
           pojedyncze  zbędne  znaki.  Jeżeli znaleziono
           poprawkę, wypisywana jest poprawna nazwa pliku a
           polecenie kontynuuje działanie.  Opcja ta jest
           wykorzystywana tylko przez powłoki interaktywne.
       checkhash
           Jeśli jest ustawiona, bash sprawdza przed próbą
           wykonania polecenia  znalezionego  w  tablicy
           mieszającej, czy polecenie to istnieje. Jeżeli
           już nie istnieje, to wykonywane jest zwykłe
           przeszukiwanie ścieżki.
       checkwinsize
           Jeżeli jest ustawione, bash sprawdza rozmiar okna
           po każdym poleceniu i, jeśli zachodzi potrzeba,
           aktualizuje wartość LINES i COLUMNS.
       cmdhist Jeżeli  jest ustawione, bash usiłuje zapisać
           wszystkie wiersze polecenia wielowierszowego w
           tej samej pozycji historii. Pozwala to na łatwą
           ponowną  edycję  poleceń  obejmujących  wiele
           wierszy.
       dotglob Jeżeli  jest  ustawione, to bash do wyników
           rozwinięcia nazw plików włącza także nazwy plików
           rozpoczynające się kropką `.'.
       execfail
           Jeżeli  jest  ustawione,  to  powłoka  nie-
           interaktywna nie zakończy pracy nie mogąc wykonać
           pliku  określonego  jako argument wbudowanego
           polecenia exec. Powłoka interaktywna nie kończy
           pracy, jeśli exec zawiedzie.
       expand_aliases
           Jeżeli jest ustawiona, aliasy są interpretowane
           jak opisano powyżej w ALIASY.  Opcja ta jest
           włączona domyślnie dla powłok interaktywnych.
       extglob Jeśli jest włączona, włączane są rozszerzone
           funkcje dopasowywania wzorców opisane powyżej w
           Rozwijanie nazw plików.
       histappend
           Jeżeli jest ustawiona, to do pliku o nazwie
           wskazanej zmienną HISTFILE podczas  kończenia
           pracy przez powłokę dodawana jest lista historii,
           zamiast nadpisywania tego pliku listą.
       histreedit
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           to  użytkownik  ma możliwość ponownej edycji
           nieudanego podstawienia historii historii.
       histverify
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           to  wyniki  podstawiania  historii  nie  są
           natychmiast przesyłane do analizatora powłoki.
           Zamiast tego, wiersz wynikowy ładowany jest do
           bufora edycyjnego readline, pozwalając na dalsze
           zmiany.
       hostcomplete
           Jeżeli jest ustawione, a używane jest readline,
           bash będzie usiłować wykonać uzupełnianie nazwy
           hosta podczas uzupełniania słowa zawierającego @
           (zobacz  Uzupełnianie  w  READLINE  powyżej).
           Domyślnie włączone.
       huponexit
           Jeżeli jest ustawione, to bash wyśle SIGHUP do
           wszystkich  zadań  podczas  kończenia  pracy
           interaktywnej powłoki zgłoszeniowej.
       interactive_comments
           Jeśli  jest  włączone,  pozwala  by  słowo
           rozpoczynające się od # powodowało pominięcie
           tego  słowa  i wszystkich pozostałych znaków
           wiersza w powłoce interaktywnej (zobacz powyżej
           KOMENTARZE). Opcja domyślnie włączona.
       lithist Jeśli jest ustawione, a włączona jest opcja
           cmdhist, to polecenia wielowierszowe zachowywane
           są w historii w miarę możliwości z osadzonymi
           znakami nowej linii zamiast przy użyciu średników
           jako separatorów.
       login_shell
           Powłoka  ustawia  tę  opcję  jeśli  zostanie
           uruchomiona jako zgłoszeniowa (zobacz WYWOŁANIE
           powyżej). Ta wartość nie może być zmieniona.
       mailwarn
           Jeżeli jest ustawione, zaś do pliku, w którym
           sprawdza pocztę bash sięgano od czasu ostatniego
           sprawdzania, to zostanie wyświetlony komunikat
           ,,The mail in plikpoczty has been read'' (Poczta
           w plikpoczty została przeczytana).
       no_empty_cmd_completion
           Jeśli jest ustawione, i stosowane jest readline,
           to bash nie będzie usiłował szukać w  PATH
           możliwych  uzupełnień, gdy próba uzupełniania
           wystąpi w pustym wierszu.
       nocaseglob
           Jeśli zostało ustawione, to bash przy rozwijaniu
           nazw plików dopasowuje je nie zwracając uwagi na
           wielkość liter (zobacz Rozwijanie nazw plików
           powyżej).
       nullglob
           Jeśli jest ustawione, to, bash pozwala by wzorce
           nie  dopasowujące  żadnych  plików  (zobacz
           Rozwijanie nazw plików powyżej) rozwijały się w
           łańcuch pusty, zamiast na same siebie.
       progcomp
           Jeżeli jest ustawione, to włączone są usługi
           programowalnego  uzupełniania  (zobacz powyżej
           Programowalne uzupełnianie). Domyślnie włączone.
       promptvars
           Jeżeli  jest  ustawione, to łańcuchy zachęty
           podlegają interpretacji zmiennych i podstawianiu
           parametrów po interpretacji zachęty opisanej w
           ZACHĘTA powyżej.  Opcja  ta  jest  domyślnie
           włączona.
       restricted_shell
           Powłoka  ustawia  tę  opcję  jeśli  została
           uruchomiona w trybie okrojonym (zobacz POWŁOKA
           OKROJONA poniżej).  Wartość ta nie może być
           zmieniona.  Nie jest ona resetowana  podczas
           odczytu  plików startowych, pozwalając im na
           odkrycie czy powłoka jest okrojona czy nie.
       shift_verbose
           Jeżeli jest ustawiona,  to  wbudowane  shift
           wypisuje  komunikat  o  błędzie  gdy  liczba
           przesunięć (przez  shift)  przekracza  liczbę
           parametrów pozycyjnych.
       sourcepath
           Jeśli jest ustawiona, to polecenie wbudowane
           source (.) posługuje się wartością PATH  do
           znalezienia katalogu zawierającego plik podany
           jako argument. Opcja domyślnie włączona.
       xpg_echo
           Jeżeli jest ustawiona,  to  dla  wbudowanego
           polecenia  echo  włączane  jest  domyślne
           interpretowanie sekwencji specjalnych z odwrotnym
           ukośnikiem.
    suspend [-f]
       Zawiesza wykonywanie tej powłoki do otrzymania przez nią
       sygnału SIGCONT. Opcja -f mówi, by nie narzekać, jeśli
       użyto suspend w powłoce zgłoszeniowej; po prostu zawiesić
       mimo to. Kodem zwracanym jest 0, chyba że powłoka jest
       powłoką zgłoszeniową i nie podano opcji -f, lub gdy nie
       jest włączona kontrola zadań.
    test wyra
    [ wyra ]
       Zwraca kod 0 lub 1 w zależności od  interpretacji
       wyrażenia warunkowego wyra.  każdy operator i operand
       musi być odrębnym argumentem. Wyrażenia składając się ze
       składowych opisanych powyżej w WYRAŻENIA WARUNKOWE.

       Wyrażenia  mogą  być łączone przy użyciu poniższych
       operatorów, podanych w kolejności malejącego priorytetu.
       ! wyra
           Prawda jeśli wyra jest fałszem.
       ( wyra )
           Zwraca wartość wyra.  Może być stosowane do
           obejścia zwykłej kolejności operatorów.
       wyra1 -a wyra2
           Prawda jeśli oba: wyra1 i wyra2 są prawdziwe.
       wyra1 -o wyra2
           Prawda jeśli wyra1 lub wyra2 jest prawdziwe.

       test i [ interpretują wyrażenia warunkowe posługując się
       zestawem reguł opartych o liczbę argumentów.

       0 argumentów
           Wyrażenie jest fałszywe.
       1 argument
           Wyrażenie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy
           argument nie jest pusty (null).
       2 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wyrażenie
           jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy gdy drugi
           argument jest pusty. Jeśli pierwszy argument jest
           jednym z jednoargumentowych operatorów warunkowych
           podanych powyżej w  WYRAŻENIA  WARUNKOWE,  to
           wyrażenie   jest   prawdziwe  jeżeli  test
           jednoargumentowy jest prawdziwy. Jeżeli pierwszy
           argument  nie jest poprawnym jednoargumentowym
           operatorem warunkowym, to wyrażenie ma wartość
           fałsz.
       3 argumenty
           jeżeli  drugi  argument  jest  jednym  z
           dwuargumentowych operatorów warunkowych podanych
           powyżej w WYRAŻENIA WARUNKOWE, to wynik wyrażenia
           jest  wynikiem  dwuargumentowego  testu  z
           zastosowaniem pierwszego i trzeciego argumentu
           jako operandów. Jeśli pierwszym argumentem jest
           !,  to  wartość  stanowi  negację  testu
           dwuargumentowego przy użyciu drugiego i trzeciego
           argumentu.  Jeśli  pierwszym  argumentem jest
           dokładnie ( a trzecim argumentem dokładnie ), to
           wynik  jest  jednoargumentowym testem drugiego
           argumentu. W pozostałych przypadkach wyrażenie
           jest fałszywe. Operatory -a i -o w tym przypadku
           uważane są za dwuargumentowe.
       4 argumenty
           Jeśli pierwszym argumentem jest !, to wynik jest
           negacją trójargumentowego wyrażenia złożonego z
           pozostałych argumentów.  W przeciwnym wypadku,
           wyrażenie  jest poddawanie analizie składni i
           interpretowane  zgodnie  z  priorytetami  przy
           zastosowaniu reguł podanych powyżej.
       5 lub więcej argumentów
           Wyrażenie  jest poddawanie analizie składni i
           interpretowane  zgodnie  z  priorytetami  przy
           zastosowaniu reguł podanych powyżej.

    times Wypisuje sumaryczne czasy użytkownika i systemu dla
       powłoki i procesów z niej uruchomionych. Kodem zwracanym
       jest 0.

    trap [-lp] [argument] [sigspec ...]
       Polecenie argument ma zostać odczytane i wykonane, gdy
       powłoka otrzyma sygnał(y) sigspec. Jeśli nie występuje
       argument lub jest to -, to wszystkie podane sygnały
       resetowane są do swych wartości pierwotnych (wartości,
       jakie miały przy wejściu do powłoki). Jeżeli argument
       jest łańcuchem pustym, to sygnał określony przez każde
       sigspec jest ignorowany przez powłokę i polecenia, jakie
       ona wywołuje. Jeżeli nie wystąpił argumentu a podano -p,
       wyświetlane  są  polecenia związane z przechwyceniem
       każdego z sygnałów sigspec. Jeżeli nie podano żadnych
       argumentów lub jeśli podano tylko -p, to trap wypisuje
       listę poleceń związanych z każdym z numerów sygnałów.
       Każde sigspec jest albo nazwą sygnału zdefiniowaną w
       <signal.h albo numerem sygnału.  Jeżeli sigspec jest
       sygnałem EXIT (0), to polecenie argument wykonywane jest
       przy kończeniu pracy przez powłokę. Jeżeli sigspec jest
       równe DEBUG, to polecenie argument wykonywane jest po
       każdym poleceniu prostym (zobacz  GRAMATYKA  POWŁOKI
       powyżej).  Jeśli sigspec to ERR, wówczas polecenie
       argument wykonywane jest każdorazowo gdy polecenie proste
       zwróci niezerowy kod zakończenia. Pułapka zastawiona na
       ERR nie jest wykonywana gdy polecenie, które zakończyło
       się niepowodzeniem jest częścią pętli until lub while,
       częścią instrukcji if, częścią listy && lub || albo jeśli
       wartość zwracana przez to polecenie jest wstawiana za
       pomocą !.  Opcja -l powoduje, że powłoka  wypisuje
       zestawienie nazw sygnałów i odpowiadających im numerów.
       Sygnały ignorowane przy wejściu do powłoki nie mogą być
       przechwycone  ani zresetowane.  W procesie potomnym,
       podczas jego tworzenia, sygnały przechwycone resetowane
       są do swych wartości pierwotnych. Zwracanym kodem jest
       fałsz jeśli którykolwiek z sigspec jest nieprawidłowy; w
       przeciwnym razie trap zwraca true.

    type [-atp] nazwa [nazwa ...]
       Bez opcji wskazuje, jak powinna być interpretowana każda
       z nazw, jeśli zostanie użyta jako nazwa polecenia.
       Jeżeli użyto opcji -t, to type wypisuje łańcuch będący
       jednym z alias, keyword, function, builtin lub file,
       jeśli nazwa jest odpowiednio aliasem, zastrzeżonym słowem
       powłoki, funkcją, poleceniem wbudowanym lub  plikiem
       dyskowym.  Jeśli nie znaleziono nazwy, to nie jest
       wypisywane nic i jako kod zakończenia zwracany jest
       fałsz.  Jeśli posłużono się opcją -p to type zwraca albo
       nazwę pliku dyskowego, który zostałby wykonany jeśli
       nazwa zostałaby podana jako nazwa polecenia, albo nic
       jeśli ! .if t type -t nazwa ! .if n ,,type -t nazwa'' nie
       zwróciłoby file.  Jeśli polecenie istnieje w tablicy
       mieszającej, -p wypisuje wartość z tablicy, niekoniecznie
       plik, który pojawia się jako pierwszy w PATH. Jeżeli
       użyto opcji -a, to type wypisuje wszystkie miejsca
       zawierajace wykonywalną nazw.  Obejmuje to aliasy i
       funkcje, wtedy i tylko wtedy gdy użyto również opcji -p.
       Przy użyciu -a nie korzysta się z tablicy mieszającej
       poleceń. type zwraca prawdę jeśli znaleziono jakieś jego
       argumenty, fałsz jeśli nie znaleziono żadnych.

    ulimit [-SHacdflmnpstuv [limit]]
       Zapewnia kontrolę nad zasobami dostępnymi powłoce i
       procesów  jakie  ona  uruchamia,  na  systemach
       umożliwiających taką kontrolę. Opcje -H i -S określają,
       że dla danego zasobu ustawiane jest twarde (hard) lub
       miękkie (soft) ograniczenie. Ograniczenie twarde nie może
       być zwiększane po ustawieniu; ograniczenie miękkie może
       być zwiększane aż do wartości ograniczenia twardego.
       Jeśli nie podano ani -H ani -S, to ustawiane jest zarówno
       ograniczenie miękkie jak i twarde. Ograniczenie limit
       może być liczbą w jednostkach określonych dla zasobu lub
       jedną ze specjalnych wartości: hard, soft lub unlimited,
       oznaczających odpowiednio: bieżące twarde ograniczenie,
       bieżące miękkie ograniczenie oraz brak ograniczenia.
       Jeżeli pominięto limit, wypisywana jest bieżąca wartość
       ograniczenia miękkiego danego zasobu, chyba że podano
       opcję -H. Gdy podano więcej niż jedno określenie zasobu,
       przed wartością wypisywana jest nazwa ograniczenia i
       jednostka  miary.  Inne  opcje  interpretowane  są
       następująco:
       -a   Podawane są wszystkie bieżące ograniczenia
       -c   Maksymalny rozmiar tworzonych plików core
       -d   Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu
       -f   Maksymalny rozmiar plików tworzonych przez powłokę
       -l   Maksymalny rozmiar, jaki może zostać zablokowany w
           pamięci
       -m   Maksymalny rozmiar części rezydentnej
       -n   Maksymalna liczba otwartych deskryptorów pliku
           (większość systemów nie pozwala na ustawianie tej
           wartości)
       -p   Rozmiar potoku w blokach 512-bajtowych (może nie
           być ustawione)
       -s   Maksymalny rozmiar stosu
       -t   Maksymalny czas CPU w sekundach
       -u   Maksymalna  liczba  procesów  dostępnych  dla
           pojedynczego użytkownika
       -v   Maksymalna wielkość pamięci wirtualnej dostępna
           dla powłoki

       Jeżeli podano limit, to staje się  nową  wartością
       ograniczenia zadanego zasobu (opcja -a tylko wyświetla).
       Jeżeli nie podano żadnej ocpji, to zakłada się opcję -f.
       Wartości  podawane  są przyrostowo co 1024-bajty, z
       wyjątkiem -t, podawanego w sekundach, -p, w jednostkach
       512-bajtowych bloków, oraz -n i -u, będących wartościami
       bez miana. Zwracanym kodem jest 0, chyba że podano
       nieprawidłową opcję lub argument albo podczas ustawiania
       nowego ograniczenia wystąpił błąd.

    umask [-p] [-S] [tryb]
       Maska praw  dostępu  dla  plików  tworzonych  przez
       użytkownika  ustawiana  jest  na tryb.  Jeżeli tryb
       rozpoczyna się od cyfry, jest interpretowany jako liczba
       ósemkowa; w przeciwnym razie interpretowany jest jako
       maska w trybie symbolicznym, podobnie jak akceptowane
       przez chmod(1).  Jeżeli pominięto tryb wypisywana jest
       aktualna wartość maski.  Opcja -S powoduje, że maska
       zostanie  wypisana  w postaci symbolicznej; domyślne
       wyjście jest w postaci liczby ósemkowej.  Jeżeli podano
       opcję -p i pominięto tryb, to wyjście ma postać, która
       może być powtórnie wykorzystana jako wejście.  Kodem
       zwracanym jest 0 jeśli pomyślnie zmieniono tryb lub nie
       podano argumentu  tryb,  zaś  fałsz  w  pozostałych
       sytuacjach.

    unalias [-a] [nazwa ...]
       Usuwa każdą z nazw z listy zdefiniowanych aliasów. Jeżeli
       podano -a, to usuwane są definicje wszystkich aliasów.
       Zwracanym kodem jest prawda, chyba że podana nazwa nie
       jest zdefiniowanym aliasem.

    unset [-fv] [nazwa ...]
       Dla każdej nazwy, usuwa odpowiadającą jej wartość lub
       funkcję. Jeżeli nie podano żadnych opcji lub podano opcję
       -v, to każda z nazw odnosi się do zmiennej powłoki.
       Zmienne read-only nie mogą być kasowane. Jeżeli podano
       -f, to każda z nazw wskazuje na funkcję powłoki, a
       definicja funkcji jest usuwana.  Każda z usuniętych
       zmiennych lub funkcji usuwana  jest  ze  środowiska
       przesyłanego  następnym  poleceniom.  Jeśli usunięta
       zostanie któraś ze zmiennych RANDOM, SECONDS, LINENO,
       HISTCMD, FUNCNAME, GROUPS, lub DIRSTACK, to traci ona swe
       specjalne właściwości, nawet jeśli zostanie następnie
       ponownie ustawiona. Kodem zakończenia jest prawda, chyba
       że nazwa nie istnieje lub jest readonly.

    wait [n]
       Czeka na określony proces i zwraca jego kod zakończenia.
       n  może być identyfikatorem procesu lub określeniem
       zadania; jeśli podano określenie zadania, to nastąpi
       oczekiwanie na wszystkie procesy w potoku tego zadania.
       Jeżeli nie podano n, następuje oczekiwanie na wszystkie
       aktualnie aktywne procesy potomne i zwracany jest kod
       zerowy.  Jeśli n określa nieistniejący  proces  lub
       zadanie,  to zwracany jest kod 127.  W pozostałych
       przypadkach zwracany jest kod zakończenia ostatniego
       procesu lub zadania na jakie czekano.

POWŁOKA OKROJONA

    Jeśli bash uruchomiony jest pod nazwą rbash, lub przy jego
    wywołaniu posłużono się opcją -r, to staje się powłoką okrojoną
    (restricted).  Powłoka okrojona służy do ustawienia środowiska
    lepiej kontrolowanego niż powłoka standardowa. Zachowuje się ona
    identycznie jak bash z wyjątkiem tego, że poniższe nie są
    dozwolone lub nie są wykonywane:

    o   zmiana katalogów przy pomocy cd

    o   ustawianie lub kasowanie wartości SHELL, PATH, ENV lub
       BASH_ENV

    o   podawanie nazw poleceń zawierających /

    o   podawanie nazw plików zawierających / jako argumentu
       wbudowanego polecenia . (kropka).

    o   importowanie definicji funkcji ze środowiska powłoki przy
       uruchamianiu

    o   analiza wartości SHELLOPTS ze środowiska powłoki przy
       uruchamianiu

    o   przekierowywanie wyjścia przy pomocy operatorów >, >|,
       <>, >&, &> i >>

    o   posługiwanie  się wbudowanym poleceniem exec w celu
       zastąpienia powłoki innym poleceniem

    o   dodawanie lub usuwanie poleceń przy pomocy opcji -f i -d
       wbudowanego polecenia enable

    o   podawanie opcji -p wbudowanego polecenia command

    o   wyłączanie trybu okrojonego za pomocą set +r lub set +o
       restricted.

    Powyższe ograniczenia wymuszane są po przeczytaniu  plików
    uruchomieniowych.

    Jeśli polecenie do wykonania okazuje się być skryptem powłoki
    (zobacz WYKONYWANIE POLECEŃ powyżej), to rbash wyłącza wszelkie
    ograniczenia w powłoce zrodzonej do wykonania skryptu.

ZOBACZ TAKŻE

    Bash Features, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu Readline Library, Brian Fox and Chet Ramey
    The Gnu History Library, Brian Fox and Chet Ramey
    Portable Operating System Interface (POSIX) Part 2: Shell and
    Utilities, IEEE
    sh(1), ksh(1), csh(1)
    emacs(1), vi(1)
    readline(3)

PLIKI

    /bin/bash
       Plik wykonywalny powłoki bash
    /etc/profile
       Ogólnosystemowy plik inicjujący, wykonywany dla powłok
       zgłoszeniowych
    ~/.bash_profile
       Osobisty  plik  inicjujący,  wykonywany  dla  powłok
       zgłoszeniowych
    ~/.bashrc
       Indywidualny  plik  startowy  dla  powłoki  trybu
       interaktywnego
    ~/.bash_logout
       Indywidualny plik porządkujący dla powłoki zgłoszeniowej,
       wykonywany podczas kończenia przez nią pracy
    ~/.inputrc
       Indywidualny plik inicjujący dla readline

AUTORZY

    Brian Fox, Free Software Foundation
    bfox@gnu.ai.MIT.Edu

    Chet Ramey, Case Western Reserve University
    chet@ins.CWRU.Edu

ZGŁOSZENIA BŁĘDÓW

    Jeśli znajdziesz w bash błąd, powinieneś go zgłosić. Ale
    najpierw powinieneś upewnić się, że rzeczywiście jest to błąd i
    że pojawia się w najświeższej wersji bash jaką masz.

    Po ustaleniu, że błąd faktycznie istnieje, użyj polecenia
    bashbug do wysłania zgłoszenia błędu.  Jeśli masz poprawkę
    usuwającą  problem,  zachęcamy  do przesłania jej również!
    Sugestie i `filozoficzne' zgłoszenia błędów mogą być przesyłane
    [w języku angielskim] do bug-bash@gnu.org lub wysyłane na grupę
    dyskusyjną gnu.bash.bug.

    WSZYSTKIE zgłoszenia błędów powinny zawierać:

    Numer wersji bash
    Sprzęt i system operacyjny
    Użyty kompilator
    Opis błędnego zachowania
    Krótki skrypt lub przepis na uzyskanie błędu

    bashbug wstawia pierwsze trzy pozycje automatycznie do szablonu
    jaki udostępnia w celu wypełnienia zgłoszenia błędów.

    Komentarze i zgłoszenia błędów dotyczące tej strony podręcznika
    [oryginału] powinny być kierowane na adres chet@ins.CWRU.Edu.

BŁĘDY

    Jest za duży i zbyt wolny.

    Istnieje trochę subtelnych różnic pomiędzy bash a tradycyjnymi
    wersjami sh, głównie z powodu specyfikacji POSIX.

    Aliasy w niektórych zastosowaniach wprawiają w zakłopotanie.

    Poleceń  wbudowanych  powłoki  i  funkcji  nie  można
    zatrzymywać/wznawiać.

    Polecenia złożone i sekwencje poleceń postaci `a ; b ; c' nie są
    obsługiwane przychylnie przy próbie wstrzymania procesu. Gdy
    proces jest zatrzymany, powłoka natychmiast wykonuje następnej
    polecenie sekwencji.  Wystarcza umieszczanie sekwencji poleceń
    wewnątrz nawiasów by wymusić wykonanie ich przez podpowłokę,
    która może być zatrzymana jako całość.

    Polecenia wewnątrz konstrukcji podstawiania poleceń $(...) nie
    są analizowane do momentu próby podstawienia. Powoduje to
    opóźnioną  sygnalizację błędów, pojawiającą się po upływie
    pewnego czasu od wprowadzenia polecenia.

    Zmienne tablicowe nie mogą być (na razie) eksportowane.